Regeling Incidenten, Klokkenluider en Ongewenste omgangsvormen. 1.0, definitief, 8 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Incidenten, Klokkenluider en Ongewenste omgangsvormen. 1.0, definitief, 8 april 2014"

Transcriptie

1 Regeling Incidenten, Klokkenluider en Ongewenste omgangsvormen 1.0, definitief, 8 april 2014 Afdeling C&I Auteur Bart Peters Akkoord directie d.d. 8 april 2014

2 Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Regeling Incidenten Melding en vertrouwelijke behandeling Vastleggen incident Wijze en termijn van afhandeling 4 3 Regeling Klokkenluider Melden door klokkenluider Melden bij vertrouwenspersoon Melden bij voorzitter raad van commissarissen Melden bij voorzitter van de directie Overeenkomstige toepassing Rechtsbescherming Vastleggen incident Wijze en termijn van afhandeling Beoordelen incident Commissie Incidenten Onderzoek en standpunt 6 4 Regeling Ongewenste omgangsvormen Verantwoordelijkheden Vertrouwenspersoon Vertrouwenscommissie Klachtenprocedure Slotbepalingen 12 5 Governance Taken en verantwoordelijkheden Bekendheid met incidentenbeleid Managementinformatie Informatieplicht toezichthouder Inwerkingtreding 13 Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

3 1 Inleiding Incidenten zijn gedragingen of gebeurtenissen die een gevaar (kunnen) vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van Propertize en die als zodanig het vertrouwen in de organisatie en de reputatie schaden. Een incident kan onder meer zijn: een overtreding van wet- en regelgeving of van de gedragscode van Propertize; een operationeel risico, namelijk het risico dat verliezen ontstaan door inadequate of falende interne processen, mensen (bijvoorbeeld door ontoereikend, nalatig of crimineel gedrag), systemen of door externe gebeurtenissen; een beveiligingsincident, dat een verstoring is die de beveiliging van een informatiesysteem kan aantasten of waarbij financiële of imagoschade kan optreden; en/of; een ongewenste omgangsvorm, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of racisme. Het incidentenbeleid van Propertize is er op gericht om incidenten en risico s tijdig gemeld te krijgen met als doel: incidenten adequaat af te kunnen handelen; gevolgschade te kunnen voorkomen of te beperken; adequate maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van soortgelijke incidenten. Ernstige incidenten moet Propertize melden aan de toezichthouder. Elke medewerker is verplicht een incident of het vermoeden er van te melden. Het is van belang dat medewerkers weten hoe te handelen bij een (vermoeden van) een incident. Dat wordt in deze regeling beschreven. Naast de algemene incidentprocedure zijn in deze regeling verbijzonderde procedures opgenomen voor de klokkenluider en voor melding van ongewenste omgangsvormen. Dit document bevat de volgende regelingen: Regeling Incidenten, over de melding en afhandeling van incidenten; Regeling Klokkenluider, over melding en behandeling van een incident in het geval een medewerker alleen anoniem een melding wenst te doen; Regeling Ongewenste omgangsvormen, over melding en behandeling van een incident in het geval er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

4 2 Regeling Incidenten 2.1 Melding en vertrouwelijke behandeling Elke medewerker is verplicht een incident of het vermoeden er van te melden. De medewerker meldt een incident bij Compliance & Integriteit (C&I), in principe via het Meldpunt Incidenten op intranet. Indien de medewerker het incident alleen anoniem wil melden dan geldt hiervoor de Regeling Klokkenluider (hoofdstuk 4). Een melding wordt vertrouwelijk behandeld. Ook de medewerker die het incident meldt, dient in het belang van een mogelijk onderzoek de melding vertrouwelijk te behandelen. 2.2 Vastleggen incident C&I legt ten minste de volgende gegevens van het incident vast: naam van de melder; de namen van overige betrokkenen bij het incident; feiten en omstandigheden van het incident; eventuele maatregelen naar aanleiding van het incident. 2.3 Wijze en termijn van afhandeling C&I legt de afhandeling van het incident bij de juiste afdeling neer en bewaakt de tijdige en juiste afhandeling van het incident. De verantwoordelijke directeur wordt door de afdeling die de melding in behandeling heeft genomen geïnformeerd over het incident. De wijze en termijn van afhandeling hangen af van het soort incident dat is gemeld. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om eerst een nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van de melding. Het incident kan ertoe leiden dat maatregelen getroffen worden die herhaling in de toekomst beogen te voorkomen. In dat kader kunnen procedures worden aangepast. Het nemen van maatregelen tegen een medewerker vindt, indien nodig, plaats met inachtneming van het Sanctiebeleid. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

5 3 Regeling Klokkenluider 3.1 Melden door klokkenluider De Regeling Klokkenluider stelt een medewerker in staat om een incident te melden bij de (externe) vertrouwenspersoon. Een medewerker kan dat doen in het geval de medewerker zijn identiteit binnen Propertize niet bekend kan of wil maken in relatie tot zijn melding Melden bij vertrouwenspersoon Incidenten waarvan de medewerker reguliere melding niet wenselijk acht vanwege bijvoorbeeld redelijke vrees voor tegenmaatregelen, meldt de medewerker bij de vertrouwenspersoon. De functie van de vertrouwenspersoon omvat de volgende taken: Het optreden als aanspreekpunt voor personen die een incident willen melden, maar hun identiteit niet bekend durven te maken. Het beoordelen of de melding een incident betreft. Het optreden als aanspreekpunt voor betrokkenen. Het doorgeven van het incident aan de Commissie Incidenten. Het ondersteunen bij de melding van een incident aan de voorzitter van de raad van commissarissen van Propertize. Het geïnformeerd houden van medewerkers die een incident hebben gemeld en hebben aangegeven van de afhandeling op de hoogte te willen blijven. Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid. De vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van zijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon op grond van deze regeling Melden bij voorzitter raad van commissarissen Indien het incident betrekking heeft op een of meer leden van de directie, dan meldt de medewerker die als klokkenluider optreedt het incident aan de voorzitter van de raad van commissarissen van Propertize. De medewerker meldt het incident via de vertrouwenspersoon Melden bij voorzitter van de directie De medewerker kan een incident melden bij de voorzitter van de directie, als: a. hij het niet eens is met het standpunt van de vertrouwenspersoon dat de melding geen incident is (4.4.1); b. hij het niet eens is met het standpunt van de Commissie Incidenten over het incident (4.4.3); c. hij van de vertrouwenspersoon geen standpunt van de Commissie Incidenten heeft ontvangen binnen een termijn van 8 weken (4.4.3); d. de termijn van 8 weken (4.4.3) onredelijk lang is en de medewerker, rechtstreeks of via de vertrouwenspersoon, hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Commissie Incidenten zonder dat hem door de Commissie Incidenten een kortere, redelijke termijn is gegeven; e. het incident een vertrouwenspersoon of (een lid van) de Commissie Incidenten betreft; f. een eerdere melding ten aanzien van hetzelfde incident, dit incident niet heeft weggenomen Overeenkomstige toepassing De bepalingen van 4.2, 4.3 en 4.4 zijn ook van toepassing op de melding bij de voorzitter van de directie. De voorzitter van de directie vervult dan zelfstandig de rol van de Commissie Incidenten Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

6 en kan zich hierbij laten ondersteunen door anderen die door hem daartoe zijn aangewezen. De voorzitter laat zich alleen door anderen ondersteunen als de aard van de melding dit rechtvaardigt. 3.2 Rechtsbescherming De medewerker die als klokkenluider op grond van deze Regeling te goeder trouw een incident meldt, heeft recht op de volgende bescherming. De melding wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de vertrouwenspersoon wordt geen informatie verschaft over de melding aan derden binnen of buiten Propertize. Mocht het zich voordoen dat informatie verschaft moet worden dan zal deze zodanig worden verstrekt dat de anonimiteit van de klokkenluider voor zover mogelijk gewaarborgd is. De klokkenluider wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de melding. De medewerker kan geen aanspraak maken op deze bescherming, indien hij het incident meldt aan derden dan wel indien het incident is te wijten aan zijn eigen opzet, schuld of nalatigheid. Indien de medewerker niet op de voorgeschreven wijze als klokkenluider een incident meldt kan de medewerker alleen dan aanspraak maken op de rechtsbescherming zoals in deze paragraaf vermeld, indien hij kan aantonen dat het melden op de voorgeschreven wijze in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht. 3.3 Vastleggen incident De vertrouwenspersoon legt de melding schriftelijk vast, inclusief de datum van ontvangst, en laat deze vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt. 3.4 Wijze en termijn van afhandeling Beoordelen incident De vertrouwenspersoon beslist of de melding een incident betreft. Indien de melding geen incident betreft, informeert de vertrouwenspersoon de medewerker hier schriftelijk zo spoedig mogelijk over. Indien de melding een incident betreft, zorgt de vertrouwenspersoon er voor dat de Commissie Incidenten meteen op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is door het verzenden van een afschrift van deze vastlegging. De vertrouwenspersoon behandelt de identiteit van de medewerker vertrouwelijk en maakt deze zonder de uitdrukkelijke toestemming van de medewerker niet bekend aan de Commissie Incidenten of aan andere personen Commissie Incidenten Een Commissie, bestaande uit de Legal Counsel, de Compliance Officer en de Internal Auditor, onderzoekt de melding en kan opdracht geven een onderzoek te doen naar aanleiding van een melding. De Commissie Incidenten kan uitgebreid worden naar gelang de aard en/of impact van de melding dit rechtvaardigt Onderzoek en standpunt Meteen na ontvangst van de vastlegging start de Commissie Incidenten een onderzoek. De klokkenluider wordt door de vertrouwenspersoon binnen een periode van acht weken vanaf het Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

7 moment van de melding schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Commissie Incidenten over het gemelde incident, inclusief de maatregelen die naar aanleiding van de melding zijn genomen, tenzij dit onmogelijk is met het oog op de bescherming van rechten en vrijheden van andere betrokkenen. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld onder vermelding van de termijn waarin hij een standpunt tegemoet kan zien. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

8 4 Regeling Ongewenste omgangsvormen Een incident ongewenste omgangsvormen is een incident met betrekking tot omgangsvormen die door benadeelden als ongewenst worden ervaren. Een dergelijk incident wordt bij de (externe) vertrouwenspersoon gemeld. Meest voorkomende ongewenste omgangsvormen zijn: Seksuele intimidatie: Direct of indirect seksueel getinte uitingen in woord, gebaar, afbeelding, gedrag of anderszins; Agressie en geweld: Uitingen van verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag, die door benadeelden als bedreigend worden ervaren (waaronder ook pest -gedrag en stalking); Discriminatie/racisme: Uitingen over leeftijd, levensovertuiging, ras, uiterlijk, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, die als beledigend worden ervaren. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers een beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen zijn schadelijk. Niet alleen voor het slachtoffer. Ze zijn ook van invloed op de dader, op de mensen die er getuige van zijn en de cultuur van de organisatie. Uiteindelijk leiden ongewenste omgangsvormen tot productieverlies, personeelsverloop en ziekteverzuim. Uitgangspunt bij Propertize is dat alle medewerkers elkaar met respect behandelen. Ongewenste omgangsvormen kunnen daarom niet worden getolereerd en bij overtreding worden dan ook maatregelen/sancties in het vooruitzicht gesteld. Voorop staat dat het indienen van een klacht geen nadelige consequenties mag hebben voor de klager. Binnen Propertize geldt: a. Ongewenste omgangsvormen dienen te worden voorkomen. b. Medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen dienen op deskundige wijze te worden opgevangen en/of begeleid. 4.1 Verantwoordelijkheden Diverse partijen hebben een verantwoordelijkheid in de aanpak van ongewenste omgangsvormen. De medewerker. De medewerker is als eerste verantwoordelijk voor zijn gedrag. Onderlinge problemen worden onderling opgelost. Lukt dit niet, dan wordt de leidinggevende ingeschakeld. De leidinggevende. Indien ongewenste omgangsvormen aan de orde zijn dient de leidinggevende zorgvuldig op te treden. Van hem wordt een actieve houding verwacht om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Hij kan contact opnemen met de HR-adviseur en/of de vertrouwenspersoon. De HR-adviseur. De HR-adviseur geeft leidinggevenden en medewerkers advies over personele aangelegenheden. In geval van ongewenst gedrag kan hij adviseren over de stappen, die een zorgvuldige aanpak waarborgen. Hij kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. 4.2 Vertrouwenspersoon Medewerkers die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen kunnen voor opvang en advies een beroep doen op degenen die voor Propertize de functie van (externe) vertrouwenspersoon vervullen. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken: Aanspreekpunt voor personen die met ongewenste omgangsvormen worden geconfronteerd. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

9 Adviseren over de mogelijkheid tot bemiddeling of tot het indienen van een klacht. Ondersteunen bij de indiening van een klacht en de behandeling daarvan door de Vertrouwenscommissie. Bijstaan van een klager als deze een officiële klacht wil indienen of ingediend heeft. Het op verzoek ondernemen van actie, bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling ter voorkoming of bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Het verstrekken van voorlichting over ongewenste omgangsvormen. De nazorg van personen die met ongewenste omgangsvormen zijn geconfronteerd. Het eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid. Het optreden als aanspreekpunt voor de aangeklaagde (door een collega-vertrouwenspersoon, zijnde een andere dan de vertrouwenspersoon van de klager). Het bijstaan of vertegenwoordigen van de aangeklaagde (door een collegavertrouwenspersoon). De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden: Toegang tot de afdelingen in de onderneming om met medewerkers gesprekken te voeren. Inzage in ziekteverzuim en gegevens over personeelsopbouw en personeelssamenstelling. Het raadplegen van interne en/of externe deskundigen. De vertrouwenspersoon houdt een anonieme registratie bij ten behoeve van een jaarlijks aan de Directie uit te brengen verslag over de ontvangen klachten en de afwikkeling daarvan. 4.3 Vertrouwenscommissie De Vertrouwenscommissie beoordeelt de individuele klachten, die bij haar worden ingediend. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Hiervoor geldt de klokkenluiderregeling. De commissie bestaat uit drie leden: Voorzitter is een onafhankelijke, externe deskundige, die wordt aangezocht door de Directie, in overleg met de Ondernemingsraad. Een medewerk(st)er van Propertize, op voordracht van de Directie. Een medewerk(st)er van Propertize, op voordracht van de Ondernemingsraad, die geen deel uitmaakt van de Ondernemingsraad. Ten aanzien van de commissie gelden de volgende bepalingen: In de commissie is bij voorkeur juridische, agogische en/of medische kennis aanwezig. In de commissie is ten minste één man en één vrouw vertegenwoordigd. Voor alle leden van de commissie worden plaatsvervangers benoemd. Indien een lid van de commissie verhinderd is, dan wel persoonlijk of functioneel betrokken is bij de aan de orde zijnde klacht, dan treedt de plaatsvervanger op. Eén van de leden van de commissie, niet zijnde de voorzitter, wordt door de Directie aangewezen om naast commissielid tevens de functie van secretaris te vervullen. De zittingen zijn besloten. Iedere drie jaar wordt de commissie ontbonden. De leden zijn dan herbenoembaar. Ook in geval van vervulling van tussentijdse vacatures loopt de lidmaatschapsperiode door tot dit periodieke ontbindingsmoment. De Vertrouwenscommissie heeft de volgende taken. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

10 De commissie onderzoekt elke ingediende (niet anonieme) klacht. Daartoe hoort zij de klager en de aangeklaagde (en/of hun vertrouwenspersonen) en eventuele getuigen. De commissie legt in een schriftelijke verklaring haar bevindingen vast over: o of de klacht gegrond is en zo ja op welke gronden; o de ernst van de klacht; o wie door de ongewenste omgangsvormen is/zijn getroffen; o een advies inzake de te nemen maatregel(en). De commissie zendt de verklaring naar de (naasthogere) leidinggevende van de aangeklaagde. De commissie zendt een afschrift van deze verklaring naar de klager, de aangeklaagde, de directeur HR en de vertrouwenspersoon/-personen en informeert hen over het verdere verloop van de procedure. De Vertrouwenscommissie heeft de volgende bevoegdheden. Het horen van getuigen en anderen, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent omstandigheden, waaronder de ongewenste omgangsvormen hebben plaatsgevonden. Het horen van de vertrouwenspersoon/-personen. Het raadplegen van andere ter zake deskundigen. Het verkrijgen van alle overige informatie, die de commissie van belang acht voor de oordeelsvorming (bijvoorbeeld ziekteverzuimgegevens, personeelsverloop). De secretaris van de Vertrouwenscommissie heeft de volgende specifieke taken. Verzorgt correspondentie aan alle betrokken partijen. Bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor, verzorgt de uitnodigingen en de verslaglegging. Stelt in overleg met de voorzitter de schriftelijke verklaring op aan de leidinggevende van de aangeklaagde. Brengt op basis van de klachtenregistratie van de vertrouwenspersonen jaarlijks verslag uit aan de Directie en de Ondernemingsraad. 4.4 Klachtenprocedure Het slachtoffer van ongewenste omgangsvormen (m/v) neemt contact op met de vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenspersoon is in eerste instantie het voeren van een gesprek waarin het slachtoffer de ervaring / beleving kan ventileren. Tevens gaat de vertrouwenspersoon na welke maatregelen het slachtoffer zelf reeds heeft getroffen en/of moet gaan treffen. Indien het gewenst c.q. noodzakelijk is, kan de vertrouwenspersoon in overleg met de lijn en met inachtneming van de vertrouwelijkheid, tijdelijke maatregelen met betrekking tot de klager of de aangeklaagde voorstellen. Vervolgens kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen: a. De klager wenst verder geen actie van de vertrouwenspersoon of wil de klacht niet aanhangig maken. b. De klager is bereid tot bemiddeling. Op dezelfde wijze als met de klager wordt er een gesprek gevoerd tussen de vertrouwenspersoon en de aangeklaagde. Vervolgens wordt getracht door bemiddeling tot een oplossing te komen, met inachtneming van de Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

11 vertrouwelijkheid. Indien bemiddeling niet lukt, kan de klager alsnog een klacht indienen bij de Vertrouwenscommissie. c. Een klager, die geen bemiddeling wenst, kan direct een klacht indienen bij de Vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon kan ondersteuning geven bij het op schrift stellen van de klacht. De klacht wordt schriftelijk aan de Vertrouwenscommissie voorgelegd. De procedure verloopt verder als volgt: 1. Wanneer de klacht bij de Vertrouwenscommissie is ingediend stelt de commissie de aangeklaagde hiervan op de hoogte, waarbij een kopie van de klacht wordt meegezonden. De leidinggevende van de aangeklaagde wordt geïnformeerd over het feit, dat er ten aanzien van de medewerker een onderzoek in het kader van ongewenste omgangsvormen wordt ingesteld. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging. 2. De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk verweer te voeren. Hij/zij kan hiertoe de medewerking inroepen van een collega-vertrouwenspersoon. De secretaris draagt zorg voor toezending van de kopieën van het verweerschrift aan klager en vertrouwenspersoon van de klager. 3. De commissie neemt de klacht verder in behandeling. Behandeling van de klacht geschiedt in plenaire vergadering, achter gesloten deuren, op basis van de rapportages van klager en vertrouwenspersoon en -indien aanwezig- het verweer van de aangeklaagde (en evt. vertrouwenspersoon van de aangeklaagde). 4. Binnen één maand na ontvangst van de klacht stelt de commissie een onderzoek in en heeft daarbij recht op alle informatie van de zijde van de werkgever, die ze bij de vervulling van haar taak nodig heeft. 5. De commissie neemt door middel van hoor en wederhoor kennis van de opvatting van zowel de klager als aangeklaagde en eventueel van de vertrouwenspersoon/-personen. 6. Op verzoek van klager of aangeklaagde kan deze zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of door iemand anders van binnen of buiten de onderneming. 7. Van elke hoorzitting wordt een schriftelijke rapportage gemaakt van de standpunten van de aanwezigen. Deze wordt door de aanwezigen voor gezien getekend. 8. Tijdens de behandeling worden geen andere personen toegelaten dan diegenen, die deel uitmaken van de Vertrouwenscommissie. 9. De commissie brengt een schriftelijke verklaring uit aan de leidinggevende (of naasthogere leidinggevende) van de aangeklaagde. De inhoud van deze verklaring staat beschreven onder Taken van de Vertrouwenscommissie. 10. Een afschrift van de verklaring wordt aan de direct betrokkenen gestuurd alsmede aan de vertrouwenspersoon/-personen en de directeur HR. 11. De verklaring van de commissie is dwingend. Dat wil zeggen dat de leidinggevende (of de naasthogere leidinggevende) de geadviseerde maatregel(en) uitvoert. Alleen indien er zeer zwaarwegende argumenten zijn, kan de (naasthogere) leidinggevende de Directie schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken om van dit advies af te wijken. De Directie neemt hierover vervolgens een beslissing. Gevolgen van de uitspraak Op grond van de verklaring van de Vertrouwenscommissie gaat de leidinggevende over tot het uitvoeren van de in de verklaring van de commissie beschreven maatregel(en). Deze kunnen zijn: Een functionerings- annex correctiegesprek met de aangeklaagde, waarbij de klacht wordt besproken en afspraken worden gemaakt over toekomstig gedrag en sancties bij overtreding. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

12 Overplaatsing van de aangeklaagde medewerker. De aangeklaagde de toegang ontzeggen tot de ruimte waarin de klager zijn werkplek heeft. Disciplinaire maatregelen ten aanzien van de aangeklaagde, conform het Sanctiebeleid: o berisping. o schorsing (met of zonder loondoorbetaling). o Ontslag (al of niet op staande voet). 4.5 Slotbepalingen De Directie draagt er zorg voor, dat degene die een klacht heeft ingediend of degene die is opgetreden als lid van de Vertrouwenscommissie, niet als gevolg daarvan wordt benadeeld in zijn positie bij Propertize. Iedere functionaris, die is betrokken bij een klachtenprocedure en daardoor kennis heeft van feiten of in het bezit is van schriftelijke stukken, is verplicht tot geheimhouding. Bij overtreding kan een disciplinaire maatregel worden getroffen. De Directie en de ondernemingsraad hebben de bevoegdheid de benoeming van een lid van de Vertrouwenscommissie die namens haar deel uitmaakt van de commissie in te trekken, indien is gebleken dat het lid van de commissie deze taak niet in overeenstemming met het beleid uitvoert. Het is Propertize niet toegestaan de arbeidsovereenkomst van de medewerk(st)er te beëindigen op grond van het functioneren als lid van de Vertrouwenscommissie. Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

13 5 Governance 5.1 Taken en verantwoordelijkheden C&I beheert de Regeling Incidenten en de Regeling Klokkenluider, en is de beheerder van het meldpunt. HR is verantwoordelijk voor de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en voor de toepassing er van. 5.2 Bekendheid met incidentenbeleid Het herkennen van incidenten en het melden ervan is onderdeel van het reguliere Compliance Programma, onderdeel Bewustwording. 5.3 Managementinformatie De meldingen die via het meldpunt worden verricht, worden conform de daarvoor geldende regels en met inachtneming van de vertrouwelijkheid, afgehandeld. Geanonimiseerde informatie met betrekking tot een incident kan worden gebruikt voor het opstellen van rapportages. De informatie kan daarnaast worden gebruikt voor communicatiedoeleinden aan medewerkers. 5.4 Informatieplicht toezichthouder Propertize is wettelijk verplicht om incidenten direct te melden bij de toezichthouder die kwalificeren als incidenten die een ernstig gevaar (kunnen) vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf. De beoordeling of een incident als zodanig is te kwalificeren wordt steeds verricht door de directie of in voorkomende gevallen door de voorzitter van de raad van commissarissen, na advies van C&I. 5.5 Inwerkingtreding Dit incidentenbeleid treedt in werking met ingang van 1 februari Regeling Incidenten, Klokkenluider, Ongewenste omgangsvormen, v10, definitief, 8 april

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Huishoudelijk Reglement Bijlage 7 ongewenste intimiteiten Reglement Ongewenste Intimiteiten Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1. Ongewenste intimiteiten Handelingen, gedragingen en/of uitlatingen die binnen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden

0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden 0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden ConceptkjhKlantcontactcenterGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 2.1 Paragraaf 2.2 Paragraaf

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Klokkenluidersregeling Eigenaar: Auteur: Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Colette Polak Vastgesteld door het CvB op: 1 november 2016 Preambule De Vrije Universiteit Amsterdam: hierna: Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Beleidsstuk Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand MT goedgekeurd op 1 november 2016 (P)MR ingestemd op 1 december 2016 college van bestuur formeel vastgesteld op 8 december 2016

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Christelijk College de Noordgouw Ingangsdatum: 1 november 2016 J.M. de Vries rector-bestuurder Inhoud Preambule...

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR

Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR Ten geleide Bij Zuyd Hogeschool staan persoonlijke aandacht, regionale betrokkenheid en

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 11 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bij deze bekend dat zij in hun vergadering van 6 februari 2001 onder nummer 45 hebben vastgesteld: Regeling voorkomen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - Postbus 102-4530AC Terneuzen T

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek, 12 december 2016 Colofon In opdracht van: Het bestuur Pré Wonen Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling over het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - leerlingen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger - (voormalig)

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO ) Roermond juli 2016 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen SOML Preambule De regeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie