De gevolgen van Basel II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gevolgen van Basel II"

Transcriptie

1 TREASURY Fritz Witt is certified rating analyst (CRA) bij Witt Rating Advisory (www.ratingservices.nl) Wat iedere financial moet weten De gevolgen van Basel II 36 Nederland heeft weinig belangstelling voor Basel II. Primair is het de taak van de banken om hun cliënten te informeren over de consequenties van Basel II voor hun bankkredieten. Helaas vindt deze voorlichting veel te weinig plaats, anders zou er meer aandacht zijn voor deze grootste verandering in het kredietmanagement ooit. Wat moet u weten over de gevolgen van Basel II? FRITZ WITT Alle banken moeten met ingang van 2007 de internationale richtlijn Basel II volledig hebben ingevoerd. Dit betekent voor cliënten dat de bank hun kredietwaardigheid moet toetsen door middel van een rating. Dit lijkt op het eerste gezicht geen opzienbarende verandering van de huidige situatie. Immers, banken toetsen de kredietwaardigheid van hun debiteuren sinds jaar en dag. Het Basel II kapitaalakkoord beoogt een stabiele financiële sector te bereiken, waarin banken voldoende solvabel zijn om de risico s die zij bij het kredietbedrijf lopen te kunnen opvangen. Men verdeelt deze risico s in drie categorieën: kredietrisico s, marktrisico s en operationele risico s. Nieuw is de manier waarop deze risico s worden gevonden, gekwantificeerd en gewaardeerd. De kredietrisico s, waar de klanten van banken mee te maken hebben, worden met een rating gekwantificeerd. Hierbij maakt men gebruik van kengetallenanalyses van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar plus een aantal kwalitatieve factoren die betrekking hebben op het risicoprofiel en de kwaliteit van de organisatie van de debiteur. Deze kwantitatieve en kwalitatieve analyse samen geeft dan een rating die de uitvalkans van de debiteur voor een bepaalde periode, meestal één jaar, voorspelt. Deze uitvalkans bepaalt onder Basel II voor banken de hoeveelheid eigen kapitaal die zij voor een krediet van een bepaalde debiteur moeten aanhouden. De grootte van dit verplichte reglementaire kapitaal varieert sterk, afhankelijk van risicoprofiel en kwaliteit van de klant. Het is dan ook begrijpelijk dat banken daarom de kapitaalkosten voor hun eigen kapitaal doorberekenen in de kredietprijs. Hierdoor ontstaat een variabel tarief per klant. Deze één op één relatie tussen bank en cliënt is nieuw. De impact hiervan gaat vele malen verder dan u wellicht vermoedt. De impact van Basel II De impact van Basel II wordt verschillend geïnterpreteerd. De een is van mening dat de prijs van geld voor het MKB hoger wordt. Een ander wijst zelfs op de gevaren van het verminderen van kredietlijnen binnen het MKB en het daarmee verband houdende toenemende risico voor het leverancierskrediet, omdat het leverancierskrediet een logische alternatieve financieringsbron is als het bankkrediet wordt ingeperkt. Als remedie wordt dan kredietverzekering of outsourcing van de debiteurenadministratie aangeprezen. Weer iemand anders voorspelt een enorme groei in alternatieve financieringsvormen als leasing en factoring. De meeste publicaties gaan echter over de inhoudelijke consequenties van deze regelgeving bij banken zelf. Hierdoor ontstaat al snel de indruk dat Basel II iets voor banken is, dat slechts beperkte relevantie voor de individuele organisatie of persoon heeft. Niets is minder waar. Basel II heeft direct en indirect vergaande consequenties op de financiering van alle organisaties. Niet alleen de relatie met banken wordt er door beïnvloed, maar feitelijk elke relatie met elke financier. Ongeacht of dit eigen vermogen- of vreemd-vermogensverschaffers betreft en ongeacht over welke financieringsvorm wij het

2 ILLUSTRATIE: LEON MUSSCHE 37 hebben. Ook wordt de indirecte relatie met financiers er door beïnvloed, omdat zowel kredietverzekeraars als kredietinformatiebureaus zijn betrokken bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de meeste organisaties. Uiteraard is de financieringsfunctie van banken de meest belangrijke, omdat bancaire financieringen traditioneel een prominente plaats innemen bij het gestructureerd financieren van ondernemingen. Toch veroorzaakt Basel II een soort domino-effect op de verkrijgbaarheid en de prijs van elk soort bedrijfskapitaal. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van financieringen, internationaliseert de kapitaalmarkt ook voor MKB-bedrijven en staan ratings centraal als dé methode voor het gestructureerd bepalen van de kredietwaardigheid en het kredietrisico van elke debiteur. Andere spelregels Dit betekent voor een organisatie in de eerste plaats dat zij te maken krijgt met andere spelregels in haar bankrelatie en met een sterk gewijzigd speelveld met vele nieuwe spelers bij het kredietmanagement van welk soort kapitaal dan ook. Ratings vormen hierbij de spil en het draaipunt van de relatie met de kredietverschaffer. Zij voegen als het ware verschillende bedrijfsfuncties samen in een algemeen geldende notering die de kwaliteit van deze functies weergeeft en typeren hiermee het risicoprofiel dat voor deze organisatie van toepassing is. Zowel de kwaliteit van de bedrijfsprocessen als tot op zekere hoogte ook de risico s zijn in principe voor elke organisatie beïnvloedbaar door goed te managen. Dit betekent dat gevolgen van Basel II op het kredietmanagement als geheel elke organisatie voor grote uitdagingen plaatst. Deze uitdagingen betreffen herijking van haar strategische keuzes die in de eerste plaats door het algemene management moeten worden genomen. De uitvoering, advisering en sturing van deze strategische keuzes raakt primair de financiële functie. Financials zijn dan ook de eerst aangewezen personen binnen organisaties die de kennis en middelen moeten hebben om sturing te kunnen geven aan deze nieuwe uitdagingen. Hadden zij vroeger primair aandacht voor de winst- en verliesrekening en verschoof vervolgens deze aandacht naar de cash flow, in de toekomst verplaatst de primaire aandacht zich naar het kapitaal. En juist deze trend raakt de essenties van het vak van elke financial. Kennis van Basel II en de directe en indirecte gevolgen hiervan behoren daarom tot de hoognodige bagage van elke financial. De impact van Basel II voor financials is dan ook dat u zich moet bijscholen en leren de steeds maar nieuwe trends te herkennen en in te schatten op de relevantie voor uw organisatie. De financiële impact op de winstgevendheid en het waardemanagement van ondernemingen is dusdanig groot dat goed financieel management meer en meer de resultaten hiervan gaat beïnvloeden. De spelregels en het speelveld voor de financiële manager veranderen door de komst van Basel II, de grootste verandering in kredietmanagement ooit. Welke bagage moet u hebben Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden omdat het

3 38 aandachtspunt per financiële functie anders is. Er is wel een gemeenschappelijke focus, maar met diverse invalshoeken. Door u te informeren over welke kennis de diverse financiële functies moeten beschikken, kunt u de veranderingen die Basel II teweeg brengt afleiden. Hierna vindt u een opsomming per discipline van de voornaamste vereiste kennis die de verschillende financials zich eigen moet maken als gevolg van Basel II. De financieel manager / CFO Het financieel management heeft primair tot taak om de strategische gevolgen van Basel II en ratings voor de eigen organisatie goed in te schatten. Realiseert u zich welke factoren op een rating van invloed zijn en wat de gevolgen van een rating voor de financierbaarheid van de eigen operatie en ambities betekenen. Ga er hierbij vanuit dat feitelijk elke interventie op de een of andere manier van invloed is op een rating en dat vooral het waardemanagement van de onderneming hierdoor wordt geraakt. CFO s en financieel managers moeten bovendien op de hoogte zijn van alle trends op de diverse financiële functies om de juiste keuzes te maken bij inzet of gebruik van nieuwe middelen en systemen. Voorbeelden hiervoor vindt u bij de diverse functies die hierna volgen. De treasurer De treasurer is primair verantwoordelijk voor een optimale financiering van de onderneming en de voorspelbaarheid en sturing van de diverse kapitaalstromen (cash flows). Hij is primair verantwoordelijk voor het bankrelatiemanagement. De bankrelatie verandert na Basel II wezenlijk, u moet daarom weten wat hierbij verandert en hoe u hiermee kunt omgaan. Bedenk hierbij dat Basel II een trend van bancaire kredieten naar kapitaalmarktkrediet veroorzaakt, plus dat de kapitaalmarkten sterk diversificeren en internationaliseren. Dit betekent onder andere meer (buitenlandse) aanbieders met nieuwe financieringsproducten op de Nederlandse markt en meer toegang tot buitenlandse kapitaalmarkten. Basel II heeft invloed op de relatie met elke financier De treasurer moet daarom leren welke nieuwe financieringsvormen en financieringsmarkten als gevolg van Basel II beschikbaar zijn gekomen. Ten aanzien van ratings moet de treasurer weten hoe diverse ratingsystemen voor diverse financieringsvormen werken en welke specifieke eisen de verschillende financiers hieraan stellen. Ratings en investor relations staan ondeelbaar met elkaar in verbinding. De creditmanager De creditmanager zal zich als gevolg van Basel II op meer taken moeten toeleggen dan dat hij tot nu toe heeft gedaan. Zijn aandachtsgebied verruimt van pre order tot aan pre cash processen (zie figuur). Ten aanzien van de pre order Credit management: processen Accountmanagement (1) Prospects Accountmanagement Sales management (2) Offertes Orders After sales service Prospect fase Risk-based Pro-actief Offerte contract fase Credit management klantenselectie / kredietbeoordeling (3) kredietbeoordeling bestaande klanten (4) registratie & administratie (5) credit control (6) juridische zaken (7) incasso / collection (8) Levering Quality-based Facturatie Pré order tot pré cash processen Opvolging maning Sub-administraties (9) Facturen / creditnota's Control (10) Interne rapportage Externe rapportage Wettelijke vereisten Banken (11) Betalingsverkeer Time-based Incasso Re-actief processen betekent dit dat u zich moet afvragen hoe de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande debiteuren beter kan worden vastgesteld voordat er überhaupt sprake is van een levering. Het antwoord is: door middel van ratings. Ten aanzien van de pre cash processen betekent dit dat u in staat moet zijn om de cash flow van de ontvangsten beter dan in het verleden te voorspellen zodat u de treasurer kunt ondersteunen bij het nauwkeuriger voorspellen van het gebruik van de diverse bankrekeningen. Want dat is een van de grotere uitdagingen voor de treasurer na de invoering van Basel II. Leverancierskrediet Leverancierskrediet wordt meer en meer een marketing tool, mede omdat onbeperkt leverancierskrediet als alternatieve financieringsvorm geen vanzelfsprekendheid meer zal zijn. Enerzijds moeten de kredietrisico s beter gemanaged worden voor de verbetering van de eigen rating en anderzijds kunt u leverancierskrediet inzetten voor de klantenbinding door krediet- en betaalcondities te differentiëren. Dit bereikt u door zelf een scoring (een vereenvoudigde vorm van rating) van de prospects en debiteuren uit te voeren. Met een scoring van de debiteuren worden kredietrisico s transparant omdat zij in een internationaal geldende classificatie worden ingedeeld waardoor de vorderingen beter verhandelbaar en gunstiger verzekerbaar worden. Deze eigenschap biedt ook vergaande mogelijkheden bij de verbetering van de eigen financiering. Voorbeelden met een grote financiële impact komen we tegen bij de securisatie van leasecontracten of bij de verkoop of verzekering van een debiteurenportfolio. Software en diensten De belangrijkste aanbieders van creditmanagementsoftware en -diensten spelen op deze trends in. Zij bieden organisaties de mogelijkheid om optimaal van scoring gebruik te maken. Een creditmanager moet kennis hebben over scoring- en ratingmethodieken en de inzetbaarheid hiervan. Ook moet hij als gevolg van deze gewijzigde omstandigheden kunnen inschatten welke creditmanagementprocessen hij zelf moet uitvoeren en welke hij beter kan uitbesteden aan kredietverzekeraars, handelsinformatiebureaus of creditmanagementdienstverleners om uiteindelijk tot een betere prestatie van alle creditmanagementprocessen te komen. Cash

4 De controller De controller zal zich als gevolg van Basel II moeten verdiepen in de werkwijze van ratings en de stuurbaarheid en beïnvloedbaarheid hiervan. U bent hierdoor in staat ratings in de management- en budgetteringscyclus te integreren en hiermee de verbetering van de eigen rating überhaupt mogelijk te maken. Een controller kan door deze kennis uitgroeien tot de programma- en projectcoördinator van een aantal verbeterprojecten voor de kwalitatieve verbetering van bedrijfsprocessen die gericht zijn op de verbetering van de eigen rating. Een controller moet vervolgens in staat zijn risicoassesments uit te voeren om de invloed van de diverse bedrijfsrisico s op de resultaatontwikkeling nauwkeuriger in te schatten. Hierdoor zal de kwaliteit en voorspelbaarheid van de budgetten aanzienlijk toenemen, omdat aangejaagd door Basel II nieuwe controllingmethodieken en betrouwbaardere tooling hiervoor zijn ontwikkeld. Tooling die een brug slaat tussen ratings, risicobeheersing en value based management. De controller is de meest geschikte persoon binnen organisaties om de ontwikkeling van de eigen rating te monitoren en het management en de overige financiële functies te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de effecten van nagenoeg elke beleidsmaatregel op de eigen rating. Toeleveranciers Ten slotte kan een controller ook ratings op de toeleveranciers uitvoeren. Immers net als bij de debiteuren kan er aanleiding zijn voor een rating van een toeleverancier. Dit is meestal het geval bij vergaande ketenintegratie van bedrijfsprocessen. Hierdoor ontstaat een onevenredig hoge afhankelijkheid van toeleveranciers. Deze afhankelijkheid van crediteuren wordt meegenomen in de eigen rating en moet daarom eveneens goed gemanaged worden. In het post-basel II tijdperk krijgt de functie van de controller een nieuwe dimensie en is zijn gereedschap aanzienlijk verbeterd. De riskmanager Risicomanagement is bij banken en verzekeraars traditioneel hoog ontwikkeld. Sinds een aantal jaren wordt risicomanagement ook in andere bedrijfstakken meer en meer toegepast. Deze trend naar een goed risicomanagement binnen elke organisatie is niet ontstaan door de komst van Basel II, maar is een algemene ontwikkeling als gevolg van steeds complexer wordende omgevingsfactoren. De vele regels waaraan een organisatie moet voldoen heeft onder andere geleid tot multi compliance oplossingen en een groter besef dat risico s tot op zekere hoogte te managen zijn. Omdat als gevolg van Basel II van elk bedrijf een rating wordt opgesteld en ratings een aantal belangrijke risico s in kaart brengen en waarderen, zal de aandacht voor het management van risico s nog meer toenemen. Er wordt nu immers een risicoprofiel gekoppeld aan de prijs en verkrijgbaarheid van kapitaal. Een risicomanager moet dan ook weten op welke wijze ratings de diverse bedrijfsrisico s onderkennen en waarderen. Een gerichter risicobeleid op het onderkennen, afwentelen of verminderen van die risico s die door een rating het hoogst worden gewaardeerd kan hiervan het gevolg zijn. Met als gevolg een verbetering van de stuurbaarheid van deze factoren. De behoefte aan een gestructureerd risicomanagement met een permanente verbetercyclus voor de beheersing en voorspelbaarheid van de belangrijkste risico s, zal als gevolg van de verplichte rating sterk toenemen. Immers een rating werkt als een rapportcijfer waarmee een onderneming ook zijn risicoprofiel (zie figuur 2) naar zijn stakeholders onmisverstaanbaar communiceert. We weten of voelen zelfs wat het verschil tussen een rapportcijfer 6, 7 of 8 is. Laat staan een 10, de triple A van de Rabobank. De internal auditor Ratings worden niet alleen door banken gebruikt. In het post-basel II tijdperk maken ook kredietverzekeraars en handelsinformatiebedrijven er gebruik van. Ook zullen meer en meer organisaties hun debiteuren of crediteuren willen raten om hun eigen risico s beter te managen. De basis van al deze ratings is de jaarrekening en/of deponeringsstukken aan de hand waarvan kengetallen voor de rating worden geproduceerd. De bruikbaarheid van de jaarrekening voor dit soort toepassingen was altijd al relatief beperkt en er moest eerst een heel proces worden doorlopen om de cijfers voor de input in een ratingsysteem geschikt te maken. In de toekomst zal veel meer aandacht worden besteed aan de structurering van de aan te leveren cijfers voor ratingdoeleinden. De primaire aandacht van financials verschuift naar het kapitaal Banken zullen meer en meer ook tussentijdse informatie willen hebben. De samenstelling van tussentijdse rapportages en specificaties voor ratingdoeleinden, die in de lijn met de latere jaarrekening moet zijn, zal vooral van de internal auditor meer aandacht vragen. Voor de sturing van de eigen rating is ratingsoftware op de markt die bedrijven zelf kunnen gebruiken om een indicatieve rating te maken voor de monitoring van de eigen rating. Dit alles vraagt kennis van het ratingproces en de structurering van de cijfers voor ratingdoeleinden door de internal auditor. Vanzelfsprekend werkt de internal auditor hierbij optimaal samen met de externe accountant. De (externe) accountant De opkomst van ratings heeft tot gevolg dat het kredietwaardigheidsonderzoek meer en meer geobjectiveerd en geautomatiseerd wordt. In het verleden was de persoonlijke indruk van de debiteur en de eigen mening van de kredietbeoordelaar over de soft facts wellicht het belangrijkste onderdeel van de kredietbeoordeling. Met de invoering van Basel II is het belang van de financiële rapportage van de debiteur voor de kredietbeoordeling aanzienlijk toegenomen. Het vinden van de geschikte kengetallen voor deze beoordeling is meer en meer pure wetenschap geworden. Wereldwijd zijn universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in de weer deze nog jonge wetenschap naar een hoger professioneel niveau te tillen. Ook de grote banken en traditionele spelers in deze markt als Standard & Poor s of Moody s zitten niet stil. De beste ratingsystemen kunnen echter niet zon- 39

5 der betrouwbare input. Daarom wordt de (externe) controlerende accountant wellicht een van de belangrijkste spelers in de nieuwe ratingindustrie. Het feit dat iedereen die direct of indirect iets met kapitaalverschaffing te maken heeft een rating uitvoert, laat een explosieve behoefte ontstaan aan betrouwbare gecontroleerde basisdata. Vervolgens moeten basisdata voor ratingdoeleinden opnieuw gerangschikt, gewaardeerd en gedocumenteerd worden. Dit betekent dat de controlerende externe accountant zich net als alle overige financials inhoudelijk moet verdiepen in ratingmethoden om hierop in te kunnen spelen. Bovendien moet hij kennis van het ratingproces hebben, immers dat kan een accountant als geen ander ondersteunen. Zodra een controlerende accountant zijn cliënten in staat stelt gecontroleerde ratingrapporten op te leveren, is de stap naar een oordeel hierover wel heel klein geworden. Het valt te bezien hoe deze beroepsgroep hiermee omgaat. Dit is een ontwikkeling met een grote impact die elke financial zeker in de gaten moet houden. C Meer lezen over Basel II Begin 2007 verschijnt bij Kluwer een boek over Basel II van de hand van Fritz Witt. Deze uitgave zal verschijnen als nummer 80 in de reeks Controlling en Auditing in de praktijk. G. Brosens is directeur Robert Half Finance & Accounting Nederland, gespecialiseerd in werving en selectie voor financieel personeel WERVING & SELECTIE GREET BROSENS 40 Géén senior gezocht U zoekt een senior controller? Helaas, dat mag niet meer. Nieuwe Europese wetgeving verbiedt het tegenwoordig om in advertentieteksten dergelijke voorwaarden te stellen. Iedere aanduiding die iets zegt over hoe oud of ervaren een sollicitant is, is verboden. Óók de zinsnede de ideale kandidaat beschikt over ten minste vijf jaar leidinggevende ervaring. De wetgeving is bedoeld om de twee uitersten op de arbeidsmarkt, de jongsten en de oudsten, te beschermen. Maar voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel heeft de wetgeving nogal wat voeten in de aarde. Want allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar hoe zorgt u er toch voor dat de juiste kandidaten op uw vacature reageren? Stel, om te beginnen, een functieprofiel op aan de hand van de benodigde vaardigheden. Welke kennis en technische vaardigheden zijn noodzakelijk voor het goed functioneren in de betreffende baan? Iemand moet misschien een goede people manager of teamspeler zijn. Wij zijn vaak op zoek naar teamspelers en dat kun je ook gewoon in de vacatureadvertentietekst zetten. U kunt ook vragen om leidinggevende ervaring, mits natuurlijk noodzakelijk voor de functie. U mag alleen niet schrijven hoeveel jaar ervaring iemand moet hebben. Dat is overigens terecht denk ik, want de één leert snel, de ander langzaam, dus de ene kandidaat voldoet met twee jaar leidinggevende ervaring al aan uw wensen, een ander na tien jaar nog niet. Vraag de kandidaat vervolgens om in zijn begeleidende brief te motiveren De één leert snel, de ander langzaam waarom hij over die noodzakelijke vaardigheden denkt te beschikken. U hoeft natuurlijk niet blindelings te vertrouwen op de uitspraken van de kandidaat, maar laat hem zelf zijn beweringen staven. Of iemand ook daadwerkelijk de vereiste kennis in huis heeft, daar komt u tijdens het sollicitatiegesprek achter. Zo n gesprek is er namelijk niet om aan elkaar te ruiken of op basis van de eerste vijf minuten een gevoel te krijgen bij de kandidaat, maar om te kijken of de kandidaat kan wat nodig is in die functie. U vraagt in zo n selectiegesprek dus niet wat de kandidaat vindt van werken in een team, maar of hij het eerder heeft gedaan. En welke rol hij toen in het team had, en of het team toen tot resultaten is gekomen. Met andere woorden: u gaat competentiegericht interviewen. Daarbij gaat het niet om wat de kandidaat vindt, maar om hoe de kandidaat functioneert. Meningen zijn mooi voor bij de lunch, maar daarvoor en daarna moet er gewoon gewerkt worden. C

De invloeden van ratings

De invloeden van ratings Basel II voor de zakelijke dienstverlening De invloeden van ratings De invloeden van ratings De invloeden van Basel II op uw cliënten Evolutie van de waardeketen van het kredietproces 1 De invloeden van

Nadere informatie

Credit Risk Management & Customer Relationship Management. Door: Jean Gieskens en Marcel de Koning

Credit Risk Management & Customer Relationship Management. Door: Jean Gieskens en Marcel de Koning Credit Risk Management & Customer Relationship Management Door: Jean Gieskens en Marcel de Koning CRM vs CRM De toegevoegde waarde van CRM voor organisaties; een procesmatige benadering Jaarcongres Credit

Nadere informatie

Mot ik dat allemaal kenne

Mot ik dat allemaal kenne Mot ik dat allemaal kenne Credit4U Value Adding Credit Management Solutions Wim C. Mul Bestuurslid VVCM (2002 2010) voorzitter opleidingscommissie Voorzitter Adviescie Accreditatie VVCM opl. > 25 jaar

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012 HBO onderwijs omarmt Credit Management Creditmanagement positionering binnen BE P. de Keijzer 14 11-2012 Plaats van het onderwerp Creditmanagement binnen de BE Opleiding Bedrijfseconomie Het vakgebied

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING

VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING Agenda Initiatiefnemers Ontwikkelingen werkkapitaalfinanciering Marktontwikkelingen factoring-systemen Innovatie werkkapitaalfinancieringssystemen

Nadere informatie

Creditreform Rating AG. Objectief. Transparant. Onafhankelijk.

Creditreform Rating AG. Objectief. Transparant. Onafhankelijk. Creditreform Rating AG Objectief. Transparant. Onafhankelijk. Rating Agentur OVER ONS Creditreform Rating AG behoort tot de wereldwijd opererende Creditreform Groep en is één van de leidende ratingbureau's

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0 Nieuwegein, 7 november Agenda SCF basics Naar een optimale balans Kenmerken Win win win! SCF: hoe werkt het, de basics SCF 2.0 Statements Rekenvoorbeeld 2 Supply

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

Checklist Creditmanagement

Checklist Creditmanagement Checklist Checklist Algemeen: Zorg dat u weet hoeveel klanten u heeft. Weet wat het uitstaand saldo is. Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten. Maak een verdeling van het klantenbestand

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009 Euler Hermes We protect your business transactions globally Presentatie FiDiB 09-03-2009 Inhoud 1 Wie is Euler Hermes 2 The business 3 Werking kredietverzekering 4 Oplossingen 5 Verkoopargumenten 6 Waarom

Nadere informatie

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ A Continu verbeterproces Als MKB ondernemer ligt uw focus op het optimaal benutten van de kansen die u ziet, veelal vanuit een commerciële invalshoek. De

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

TWEE VACATURES. 2. Assistant Controller & Risk Manager

TWEE VACATURES. 2. Assistant Controller & Risk Manager TWEE VACATURES 1. Investment support analyst 2. Assistant Controller & Risk Manager Appolaris is een werkgever die iedereen gelijke kansen wil bieden en moedigt alle geschikte kandidaten aan om te solliciteren.

Nadere informatie

Optimaal klantcontact zorgt voor efficiency en resultaten in uw facturatie- en incassoproces. X-PACT Janpieter Koning 10ForIT Frank Beentjes

Optimaal klantcontact zorgt voor efficiency en resultaten in uw facturatie- en incassoproces. X-PACT Janpieter Koning 10ForIT Frank Beentjes Optimaal klantcontact zorgt voor efficiency en resultaten in uw facturatie- en incassoproces X-PACT Janpieter Koning 10ForIT Frank Beentjes EVEN VOORSTELLEN FRANK BEENTJES 10ForIT 10ForIT gespecialiseerd

Nadere informatie

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL Als manager of ondernemer heeft u een aantal gereedschappen ter beschikking die u ondersteunen bij het selecteren van personeel en het begeleiden van

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost www.phalanxes.eu/sepa "Sepa is a hunny jar, everybody wants a spoon" Agenda Introductie SEPA Quiz Gestelde vragen Waar staat SEPA voor & historie De

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- verklaring Een isae 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor services en gebruikerss. Er is echter nog

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

ANTAL INTERNATIONAL BV

ANTAL INTERNATIONAL BV Kandidaat ANTAL REFERENTIE (00022928) Nationaliteit Woonplaats Talen Nederlandse Rotterdam Nederlands (Moedertaal) Engels (Vloeiend) Duits (Vloeiend) Opleiding VWO : Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management Deze ééndaagse training is gericht op het vaststellen

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl TRAINING Balanslezen Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSLEZEN Een ééndaagse training

Nadere informatie

OPLEIDING. Debiteurenbeheerder. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

OPLEIDING. Debiteurenbeheerder. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING Debiteurenbeheerder www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING DEBITEURENBEHEERDER Een modulaire opleiding die uitstekend geschikt is voor

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank?

Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank? Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank? 1 Veel ondernemingen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van banken voor de uitoefening van hun bedrijf. Deze afhankelijkheid kan tot uitdrukking

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Als het om grote bedragen gaat,

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

Networksgroup Consultancy. Simplicity inspires your Business Model

Networksgroup Consultancy. Simplicity inspires your Business Model Networksgroup Consultancy Simplicity inspires your Business Model DE WAARDE VAN DE ONDERNEMING UIT ZICH IN DE KLANTRELATIE Wat bepaalt de waarde van een onderneming? Uiteraard zijn daar de jaarcijfers

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

De onmisbare actuaris. VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers

De onmisbare actuaris. VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers De onmisbare actuaris VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers Eigenaar van de Black Box Inhoud Introductie Ontwikkelingen in S2 Waar we vandaan komen Waar we heen gaan Waarom we onmisbaar zijn En

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

TRAINING Balanslezen. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Balanslezen.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Balanslezen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSLEZEN Een ééndaagse training die bestemd is voor bijna iedere medewerker binnen

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Investeren in de zorg

Investeren in de zorg strikt persoonlijk / vertrouwelijk Investeren in de zorg Zorgobligaties 6 november 2012 JBR Corporate Finance bv Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd door JBR Corporate Finance bv en gepubliceerd

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie