Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente"

Transcriptie

1 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD )

2 2

3 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente 3 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

4 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Inleiding Waarom een MUD? Totstandkoming MUD 9 2 Visie op duurzaamheid Inleiding Wat is duurzaamheid? Waarom inzetten op duurzaamheid? Wat verstaat de Hof van Twente onder duurzaamheid? Ambitieniveau van Hof van Twente? Multipliereffect Huidig beleid rondom duurzaamheid 16 4 Gemeentelijke organisatie Inleiding Activiteiten planning Personeel Financiën Afweging ambities versus financiën Borging Monitoring 34 5 Tot slot 35 Bijlagen 37 Bijlage 1 Activiteitentabel en nadere uitwerking per activiteit 38 Bijlage 2 Resultaten Hofpanel peiling 43 3 Uitvoering Inleiding Duurzame energie opwekken Inleiding Zonne-energie Biomassa uit snoeihout en landschapselementen Biomassa uit mest Windenergie Bodemwarmte Schaliegas en steenkoolgas Energiegewassen Energiebesparing Inleiding Besparing Isolatie Slimme koppelingen tussen bedrijven Communicatie 29 5 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

6 Samenvatting Het MUD is de uitwerking van het deelproject duurzame gemeente uit het strategisch project duurzaamheid en het daarin opgenomen programma duurzaamheid. In het MUD geeft de gemeente Hof van Twente aan wat zij onder duurzaamheid verstaat, hoe duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie, in processen en producten wordt geborgd en op eenzelfde wijze wordt meegewogen in besluitvorming op alle beleidsvelden. Hof van Twente wil een duurzame gemeente zijn op basis van modern rentmeesterschap en het houden van balans tussen people, planet en profit. Duurzaamheid is een breed begrip. De gemeente Hof van Twente kiest voor de jaren 2014 tot en met 2017 voor het speerpunt energie en de positieve bijdrage daarvan aan het klimaat. Iedereen gebruikt energie; alternatieve energievormen en besparing lonen - ook economisch - steeds meer. Klimaat en energie sluiten goed aan bij de dagelijkse belevingswereld van mensen en bedrijven. Investeringen in duurzaamheid zorgen voor een positieve bijdrage aan het milieu en dragen bij aan nieuwe werkgelegenheid en de regionale economie. De gemeente Hof van Twente zet voor de termijn voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma in op realistische doelen die met bestaande technieken en kennis gerealiseerd kunnen worden. Daarbij gelden twee richtingen welke in dit rapport zijn uitgewerkt en concreet worden gemaakt. Het gaat om duurzame energie opwekken en energie besparen. Telkens is aangeven wat de impact is op people, planet en profit en wordt de keuze verantwoord of en hoe dit vanuit de gemeente wordt opgepakt richting uitvoering. 6

7 Duurzame energie opwekken Er zijn verschillende opties om duurzame energie op te wekken bekeken. Van deze opties wordt door de gemeente vooral zonne-energie en biomassa uit snoeiafval en landschapselementen als opties met potentie gezien. Voor deze opties zijn verschillende uitvoeringspunten opgesteld met manieren om te stimuleren en ondersteunen. Biomassa uit mest wordt niet actief gestimuleerd, maar er is binnen het beleid wel ruimte voor. De komende tijd gaat de gemeente zich verdiepen in de mogelijkheden en consequenties van aardwarmte en - indien wenselijk en/of noodzakelijk - beleid formuleren. Windenergie, schaliegas en steenkoolgas en energiegewassen zijn volgens de gemeente geen of minder aantrekkelijke opties en worden niet actief ondersteund. Energie besparen Besparing Mensen moeten aan de ene kant moeite doen voor deze gedragsverandering. De kachel een graadje lager, minder lang douchen of de was buiten drogen in plaats van in de droger doen betekent voor een aantal mensen minder comfort en meer werk. Anderzijds werken mensen aan een doel. Ze kunnen zelf concreet een bijdrage leveren. Dit geeft mensen vaak een goed gevoel. Isoleren Het maatschappelijk draagvlak voor deze maatregelen is vaak groot. Omwonenden en bewoners zelf hebben weinig last van de maatregelen. Aanpassing leidt doorgaans tot meer wooncomfort. Slimme koppelingen tussen bedrijven Met slimme koppelingen tussen bedrijven wordt bedoeld dat bedrijven die warmte nodig hebben bijvoorbeeld warmte afnemen van bedrijven die restwarmte produceren. Tussen bedrijven wordt de energie in balans gebracht op het niveau van bedrijfsterreinen. Communicatie In 2013 is een communicatieplan opgezet voor uitvoering van het MUD. Communicatie is van groot belang om die bewustwording en gedragsverandering in gang te zetten. Daarvoor is een blijvende campagne nodig die op diverse manieren mensen en bedrijven spiegels voorhoudt en mogelijkheden toont. Conclusie Duurzaamheid is binnen de gemeentelijke organisatie (nog) niet vanzelfsprekend. De ambitie van de gemeente Hof van Twente is om op termijn integrale duurzaamheid te verwezenlijken. Dit betekent in essentie dat integraal moet worden gedacht en heeft als consequentie dat er op termijn door de komst van onder andere de Omgevingswet, minder sectorale en meer integrale beleidsnota s komen. Anderzijds blijft het realiseren van integrale duurzaamheid mensenwerk. Er zal letterlijk buiten bestaande kaders gedacht moeten gaan worden. Een open ontwikkelende houding van de gehele organisatie is daarbij essentieel. Met de uitvoering van dit duurzaamheidsprogramma gaat de gemeente Hof van Twente ontwikkelingen rondom duurzaamheid aanjagen, mensen en organisaties enthousiastmeren en stimuleren. Al in 2017 willen we als gemeentelijke organisatie 20% reductie realiseren van ons eigen energiegebruik. Burgers stimuleren we om in dezelfde periode tenminste 10% in energieverbruik terug te gaan. Daarmee zetten zowel de gemeentelijke organisatie als de inwoners van de Hof van Twente de eerste concrete stappen richting de ambitie om energieneutraal te worden. De gemeente wil vaart maken met investeren in duurzaamheid. Niet alleen omdat het moet, maar vooral ook omdat het kansen biedt voor de leefomgeving, sociale cohesie en zeker ook voor onze economie. Wij dagen de burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om samen met de gemeentelijke organisatie de weg van duurzaamheid in te slaan. 7 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

8 8

9 1 Inleiding 1.1 Waarom een MUD? duurzaamheid en met de ambtelijke organisatie. Om tot een gedragen uitvoeringsprogramma te komen heeft er een brede consultatieronde plaats gevonden. Deze consultatieronde, zowel intern als extern, heeft voldoende informatie gegeven om het MUD te kunnen maken. Het MUD is de uitwerking van het deelproject duurzame gemeente uit het strategisch project duurzaamheid en het daarin opgenomen programma duurzaamheid. In het MUD geeft de gemeente Hof van Twente aan wat zij onder duurzaamheid verstaat, hoe duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie, in processen en producten wordt geborgd en op eenzelfde wijze wordt meegewogen in besluitvorming op alle beleidsvelden. Naast duidelijkheid voor eigen doen en laten, weten burgers en bedrijven wat de gemeente Hof van Twente wel voor hun op het gebied van duurzaamheid kan doen en wat niet. Met andere woorden het MUD schept helderheid, duidelijkheid en uniformiteit. Het MUD draagt bij aan realisatie van de in het Milieubeleidsplan (MBP) (visie 2020) geformuleerde doelstellingen voor klimaaten energiebeleid. 1.2 Totstandkoming MUD Bij de totstandkoming van het MUD is ingezet op een uitgebreide verkenning waarbij zoveel mogelijk doelgroepen de gelegenheid is gegeven hun visie, ideeën en initiatieven kenbaar te maken. Via lokale media is er veel over het project gecommuniceerd. Er zijn er vier afzonderlijke themabijeenkomsten georganiseerd over zonneenergie, stoken op hout en hout cv s, duurzame agrarische bedrijven en duurzame bedrijven. Daarnaast zijn er veel gesprekken geweest met particulieren, met energiebedrijven, met beleidsmedewerkers, met portefeuillehouders, met raadsleden, met ondernemers uit bedrijfsleven en de agrosector, gesprekken met woningbouwcoöperaties en met enkele dorpsraden. Het Hofpanel is geraadpleegd. Gedurende enkele weken is er een inloopspreekuur gehouden. Dit alles heeft geleid tot een brede consultatie die aan de wieg heeft gestaan van het MUD. Het concept MUD is besproken in vergaderingen van de stuurgroep 9 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

10 10

11 2 Visie op duurzaamheid 2.1 Inleiding Wat is duurzaamheid? Waarom inzetten op duurzaamheid? Wat verstaat de Hof van Twente onder duurzaamheid? Hoe duurzaam wil de Hof van Twente zijn en welke doelen stelt zij hiervoor? Welk beleid geeft richting aan duurzaamheid? Hoe wil de Hof van Twente deze doelen bereiken? Dit zijn vragen die in het MUD worden beantwoord. Hierbij moet steeds in het achterhoofd worden gehouden dat de gemeente Hof van Twente: * 35 duizend verschillende burgers vertegenwoordigt; * én lokale wetgever is; * én eigen beleid voert; * én opdrachtgever is; * én regels van hogere overheden (Europa, Rijk en provincie) moet uitvoeren; * én samenwerkt met andere gemeenten; * én aandeelhouder is van belangrijke spelers rondom duurzaamheid en energieopwekking zoals Twence en Cogas * én 2.2 Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is een term die niet meer weg te denken valt. Reeds in 1987 was er de VN commissie Brundlandt die de volgende definitie gaf voor duurzame ontwikkeling: Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Deze term sluit uitstekend aan bij de toekomstvisie voor de Hof van Twente waarin goed rentmeesterschap een belangrijke rol speelt. Van belang daarbij is om zuinig te zijn op natuur en landschap en de onderlinge cultuur en sociale verbanden maar tegelijkertijd ook mee te gaan met de eisen die de nieuwe tijd stelt bijvoorbeeld op het gebied van innovaties. Het rentmeesterschap geldt niet alleen voor de gemeentelijke overheid maar in wezen voor alle burgers en bedrijven in de Hof van Twente Hier doorheen spelen natuurlijk ook de discussies over demografische ontwikkelingen, de economische recessie en klimaatverandering. 11 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

12 2.3 Waarom inzetten op duurzaamheid? Op dit moment wordt door de burgers en bedrijven in de Hof van Twente circa 60 miljoen euro per jaar uitgegeven aan energie. Dit is nog afgezien van mobiliteit. Dit geld wordt uitgegeven aan fossiele brandstoffen en gaat ieder jaar weer de gemeente uit. Het levert slechts een beperkte bijdrage aan de lokale economie en draagt niet bij aan een duurzame leefomgeving. Jaar op jaar verdwijnt er dus een grote som geld van de burgers en bedrijven uit de gemeente. Zouden we dit niet langzaam maar zeker kunnen ombuigen richting een meer duurzame energievoorziening voor gemeente Hof van Twente? Zouden we niet over de periode van de komende 20 a 25 jaar een substantieel deel van de energie binnen de gemeente kunnen opwekken dan wel besparen? Om dit in perspectief te zetten stellen we dat we de komende 20 jaar gezamenlijk jaarlijks 60 miljoen alternatief kunnen besteden. Dit zal een geleidelijk proces zijn waarbij we tegelijkertijd met dit geld een impuls geven aan onze leefomgeving, economie, werkgelegenheid en maatschappij. Grafiek 1: Energielasten versus hypotheeklasten Door jaar voor jaar steeds een stukje duurzamer te zijn kunnen we langzaam maar zeker het geld in onze eigen omgeving, in onze bedrijven en onze maatschappij investeren. Dit dient onze eigen economie, zorgt voor lokale werkgelegenheid en noaberschap en draagt bij aan onze duurzaamheid in brede zin. In onderstaande grafiek wordt inzichtelijk dat energielasten de afgelopen jaren een steeds groter onderdeel zijn gaan uitmaken van de maandelijkse lasten. De komende jaren zal, naar alle waarschijnlijkheid, als we niets doen deze trend verder doorzetten. Energiekosten gaan dus een steeds zwaarder beslag leggen op de portemonnee van inwoners in de Hof van Twente. Inzetten op duurzaamheid biedt de mogelijkheid deze trend te stoppen en de lasten voor de gemiddelde burger omlaag te brengen. Bron: i. Straathof senternovem,

13 2.4 Wat verstaat de Hof van Twente onder duurzaamheid? Hof van Twente wil een duurzame gemeente zijn op basis van modern rentmeesterschap en het houden van balans tussen mens, omgeving en economie. Dit is integrale duurzaamheid. De gemeente Hof van Twente houdt bij het nemen van beslissingen en besluiten van meet af aan rekening met de integrale gevolgen voor de zogenaamde drie P s: People: maatschappelijke gevolgen Planet: gevolgen voor de leefomgeving en milieu Profit: economische gevolgen Het principe van integrale duurzaamheid is dus breder dan alleen milieu of leefomgeving. Het gaat nadrukkelijk om de balans tussen de 3 P s. De gemeente Hof van Twente betrekt de samenhang van milieu, maatschappij en economie in haar besluiten. Duurzaamheid wordt op deze manier de leidraad waarop toekomstige besluiten worden genomen. Duurzaamheid gaat over beleidsterreinen heen. Dit vraagt om een andere kijk: er moet letterlijk over de grenzen van het eigen domein worden gekeken. Dat geldt binnen de gemeentelijke organisatie en processen en uiteindelijk ook voor alle andere spelers in onze samenleving. Met dit duurzaamheidsprogramma gaat de gemeente niet beleid op beleid stapelen en dus niet de regeldruk verhogen. De gemeente zet met name in op enerzijds het over beleidsterreinen heenkijken binnen de eigen organisatie waarbij duurzaamheid telkens het uitgangspunt is. Anderzijds wil de gemeente vooral initiatieven en ideeën die er in de samenleving zijn faciliteren. Hof van Twente ondersteunt de motivatie en inzet van haar inwoners, bedrijven en instellingen. Door letterlijk beleidsruimte te maken en te faciliteren om gezamenlijk te zorgen dat nieuwe en vernieuwende initiatieven gerealiseerd worden. Dit is nodig om werkelijk stappen te maken in duurzaamheid. 2.5 Ambitieniveau van Hof van Twente? Duurzaamheid is een breed begrip. De gemeente Hof van Twente kiest voor de jaren 2014 tot en met 2017 voor het speerpunt energie en de positieve bijdrage daarvan aan het klimaat. Iedereen gebruikt energie; alternatieve energievormen en besparing lonen - ook economisch - steeds meer. Klimaat en energie sluiten goed aan bij de dagelijkse belevingswereld van mensen en bedrijven. Investeringen in duurzaamheid zorgen voor een positieve bijdrage aan het milieu en draagt bij aan nieuwe werkgelegenheid en de regionale economie. Twence heeft in 2011 als deelproject van het programma duurzaamheid een Energievisie opgeleverd. Deze Energievisie is samen met de klimaaten energiedoelstellingen in het Milieubeleidsplan gebruikt als vertrekpunt voor de in het MUD geformuleerde gemeentelijke ambitie op het gebied van klimaat en energie: Het lange termijn doel van de gemeente Hof van Twente is om in 2035 energie neutraal te zijn. De nadruk komt te liggen op het helpen(stimuleren en faciliteren) van bewoners, bedrijven en instellingen hun energieverbruik naar beneden te brengen energiebesparing - en op het stimuleren en mogelijk maken van het opwekken van duurzame energie duurzame energieopwekking. De gemeentelijke organisatie toont het goede voorbeeld rondom klimaat en energie en daarvoor is een aparte ambitie geformuleerd: Voor de gemeentelijke organisatie en haar gebouwen streeft de gemeente Hof van Twente we ernaar om in 2030 energie neutraal te zijn. 13 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

14 2.6 Multipliereffect Multipliereffect Als gemeente Hof van Twente zetten wij in op duurzaamheid. Voor 2014 is daarvoor budget gereserveerd. In overleg met de nieuwe raad zal voor de periode 2015 tot en met 2017 budget worden gereserveerd. We denken dat deze investeringen een positieve bijdrage gaan leveren aan onze directe leefomgeving. De investeringen dragen bij aan: een goed milieu, educatie van kinderen, bewustwording en de sociale cohesie in wijken en buurtschappen. De verwachting is dat deze investeringen zichzelf ook financieel kunnen terugverdienen en ten goede komen aan de burgers in de Hof van Twente. Hieronder staan een aantal voorbeelden waarmee we willen we laten zien welk multipliereffect er zou kunnen ontstaan voor de gemeenschap van de Hof van Twente. Jaarlijks wordt er ruim 60 miljoen euro uitgegeven aan energie door de burgers en bedrijven binnen de gemeente Hof van Twente. Zonnepanelen bij burgers en MKB Stel dat jaarlijks voor 1 miljoen euro aan elektriciteit wordt opgewekt via zonnepanelen. Dit zou in het geval van burgers en MKB gaan om ongeveer 4,5 miljoen kwh aan energieverbruik. Bij een gemiddeld gebruik van 3500 kwh gaat het om circa 1300 huishoudens. Stel dat deze huishoudens zouden omschakelen naar duurzame energie, dan zouden zij circa 5 miljoen Wp aan zonnepanelen moeten laten installeren. Bij 1,40 euro per Wp betekent dit een investering van circa 7 miljoen euro. Dit betekent tegelijkertijd dat er voor 7 miljoen wordt geïnvesteerd in de gemeente waarvan de regionale installatiebedrijven zullen profiteren. - Ten opzicht van de gangbare situatie levert dit het volgende op: Werkgelegenheid voor de regionale installateurs van circa 5000 arbeidsdagen voor installatiewerk op basis van 4 mandagen per dak aan installatiewerk; arbeidsdagen aan coördinatie, transport, inkoop, verkoop, administratie, etc; - Totaal levert het dus circa arbeidsdagen. Hiermee worden voor een jaar circa 30 arbeidsplaatsen gegenereerd. - Daarnaast zal de burger het direct na zijn investering in de maandelijkse lasten merken. De energierekening wordt iedere maand lager. Per maand houdt een gezin dus meer geld over. Na circa 8 jaar is de investering terugverdiend en zijn de elektriciteitslasten nihil. Dat betekent dat mensen meer hebben te besteden voor andere zaken. Naar verwachting zal een deel van de extra uitgaven in de gemeente Hof van Twente plaatsvinden. Dit is positief voor de middenstand en het bedrijfsleven. Dit voorbeeld geldt voor slechts 1 miljoen van de 60 miljoen aan jaarlijkse energie-uitgaven. Gezamenlijke inkoop duurzame energie De afgelopen jaren zijn veel stichtingen(onderwijs en sport) op eigen benen komen te staan. Echter een aantal van deze stichtingen hebben nog wel een subsidierelatie met de gemeente. Concreet betekent dit dat deze stichtingen individueel hun energierekeningen ontvangen en deze betalen met de exploitatiegelden die ze ontvangen van de gemeente. Wanneer de gemeente Hof van Twente deze stichtingen actief gaat benaderen om ze aan te zetten tot het gezamenlijk inkopen van duurzame energie zijn hier financiële en duurzaamheid voordelen te behalen. Het is vervolgens aan de stichtingen om gezamenlijk met bedrijfsleven deze voordelen ook daadwerkelijk te behalen. Vaak zijn contracten jaar op jaar eenvoudig verlengd en betaalt men meer dan nodig. Wanneer op grote schaal ingekocht wordt kan men een betere prijs bedingen. Als eerste doorkijk van wat er mogelijk is er voor een concrete situatie is een offerte aangevraagd. Uitkomst is dat de betreffende accommodatie op jaarbasis 2000 euro minder voor elektriciteit zou kunnen betalen ten opzichte van wat ze nu betalen. Een besparing van 30% (+/ euro). Wanneer deze accommodatie een goede maatstaf is voor accommodaties van andere stichtingen is hier veel geld te besparen. 14

15 Door het financiële voordeel van deze manier van energie inkopen te verdelen tussen de stichtingen en de gemeente kan hier een win-win situatie ontstaan. Stoken op snippers snoeihout Snoeihout wordt nu nog te vaak als afval gezien. Het oogsten van snoeihout en afvoeren ervan is een kostenpost. Wat nu als we dit snoeihout in plaats van afval als een brandstof gaan zien? Waarmee de gemeente Hof van Twente eigen gebouwen gaat verwarmen met behulp van snipperhoutketels. Dit kan een besparing opleveren op de gasrekening. Hoeveel dit op kan leveren is nog niet duidelijk omdat er binnen de gemeente geen overzicht is van het totaal geoogste hout en de kosten die hiermee gepaard gaan. Vandaar dat het van belang is om deze business case uit te werken en de goede cijfers boven tafel te krijgen. Vanuit het bedrijfsleven is er serieuze interesse om mee te investeren in hout-cv installaties. Bijkomend voordeel van deze manier van werken kan zijn dat dit zorgt voor een verdienmodel voor het in stand houden van het coulisselandschap. Zonnepanelen op braakliggende gemeentelijke gronden De gemeente Hof van Twente is op dit moment in gesprek met marktpartijen die geïnteresseerd is in het realiseren van een zonneweide op braakliggende gemeentelijke gronden. In de gesprekken wordt verkend of realisatie haalbaar is en op welke wijze dit vorm gegeven kan worden. 15 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

16 2.7 Huidig beleid rondom duurzaamheid De gemeente Hof van Twente kiest bij duurzaamheid voor het speerpunt energie en een brede integrale benadering hiervan. We kijken over de grenzen van de diverse beleidsterreinen heen. Op het gebied van milieu zijn vanuit het provinciaal, landelijk, Europees en internationale beleid diverse kaders gesteld die gelden voor de gemeente Hof van Twente. Met inachtneming van het definitieverschil tussen integrale duurzaamheid en milieu is in deze paragraaf een korte impressie van het huidige beleid van de andere overheden weergeven en hun relevantie voor de Hof van Twente Mondiaal Op wereldniveau bestaan diverse verdragen (b.v. Biodiversiteitsverdrag) en afspraken over behoud van biodiversiteit en klimaat doelstellingen. Deze mondiale doelstellingen worden voor Nederland geconcretiseerd via richtlijnen van Europa die omgezet moeten worden in landelijke wet- en regelgeving.behandeling van verdragen valt buiten de scope van het MUD voegt daaraan toe dat het realiseren van een schone energievoorziening ook kansen biedt voor Nederlandse bedrijven: een groene groei. Dit energiebeleid is vastgelegd in het Energierapport 2011 (EL&I, 2011). Eén van de doelen van het Nederlandse energiebeleid is het realiseren van een schone energievoorziening, aansluitend op de Europese ambitie om in 2050 een kooldioxide-arme economie te bereiken. Provinciaal Ook provinciaal is er veel aandacht voor duurzaamheid. In dat kader heeft de provincie prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Hof van Twente (zie daarvoor paragraaf 3.3). Op 17 januari 2013 heeft Energiefonds Overijssel zijn deuren geopend. Ondernemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties kunnen bij het fonds terecht voor de aanvraag van participaties, leningen en garanties. Energiefonds Overijssel biedt ondernemers, 16 Europa Binnen de Europese Unie wordt in 2020 een aandeel van 20 procent schone energie nagestreefd waar ook de nationale overheid zich aan moet houden. Het beleid van de Europese Unie speelt een grote en toenemende rol in de energievoorziening. Het beleid is vooral gericht op het creëren van een Europese energiemarkt en de transitie naar een schone energievoorziening. Ook gelden verplichtingen ten aanzien van het bijmengen van duurzame brandstoffen. Nationaal Al vanaf de Derde Energienota (1996) is het energiebeleid van de landelijke overheid gericht op het stimuleren van een duurzame energiehuishouding. Daarbij wordt de term duurzaam ruim uitgelegd. Het gaat om een schone energievoorziening, maar ook om een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het huidige beleid

17 woningcorporaties en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid hun duurzame ambities waar te maken. Het fonds heeft 250 miljoen euro beschikbaar voor projecten die energie besparen of nieuwe energie opwekken uit duurzame bronnen. Zij dragen daarmee bij aan de werkgelegenheid in de provincie en lastenbeheersing, zowel voor bewoners van huurwoningen van woningcorporaties als van bedrijven. Voor particuliere woningeneigenaren kent de provincie Overijssel twee regelingen. De premieregeling (subsidie) voor isolatiemaatregelen en een duurzaamheidslening voor én energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen én voor isolatiemaatregelen. grootschalige aanpak is geen budget beschikbaar gesteld. Doelstelling 7 er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu is in overleg met de gemeenteraad gekoppeld aan het project/programma duurzaamheid en daarmee aan het MUD. Regionaal Op het niveau van de Regio Twente is de Twentse Duurzaamheidsagenda opgesteld. Hierin is als icoonproject Smart Grids opgenomen. Dit moet onder andere leiden tot betere kansen voor decentrale duurzame energieopwekking. Daarnaast zijn er 3 pijlers waarop wordt ingezet. Dit zijn achtereenvolgens: - De bouw: inzet op verduurzaming van bestaande woningvoorraad - Mobiliteit: transport is een van de belangrijkste energiegebruikers; in regioverband wordt elektrisch rijden en een fietssnelweg als maatregelen genoemd. - Energie: inzet op hernieuwbare energiebronnen samen met Twence en energieverbruik verminderen. Hof van Twente De gemeente Hof van Twente ontwikkelt zich binnen de gestelde kaders van EU, Rijk en provincie. Zij neemt haar eigen specifieke omstandigheden en mogelijkheden als uitgangspunt. Dit staat onder andere verwoord in het Collegeprogramma en het Milieubeleidsplan Het tijdelijke programma duurzaamheid heeft een aanzet gegeven tot verduurzaming van de gemeente. Via het MUD krijgt verduurzaming van de maatschappij structureel vorm. Het MUD is tevens de concretisering van de algemene klimaat- en energiedoelstellingen uit het Milieubeleidsplan In de raad van 13 oktober 2009 is een motie aangenomen om de gemeente Hof van Twente te registreren als millenniumgemeente. Voor 17 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

18 18

19 3 Uitvoering Inleiding Voor de jaren ligt de focus van het duurzaamheidsbeleid op energie en klimaat. De doelstelling van een energieneutrale gemeente Hof van Twente in 2035 lijkt nog ver weg. In deze periode komen nieuwe technieken en mogelijkheden beschikbaar. Dit betekent niet dat nu niets hoeft te worden gedaan. De gemeente Hof van Twente zet voor de termijn voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma in op realistische doelen die met bestaande technieken en kennis gerealiseerd kunnen worden. Daarbij gelden twee richtingen welke in de volgende paragrafen uitgewerkt en concreet worden gemaakt. Het gaat om duurzame energie opwekken (3.2) en energie besparen (3.3). Telkens is aangeven wat de impact is op people, planet en profit wordt de keuze verantwoord of en hoe dit vanuit de gemeente wordt opgepakt richting uitvoering. De voorgestelde focus voor de uitvoering ligt in een serie gesprekken met ambtenaren, burgers, bedrijfsleven, raad en college, een aantal thema-avonden en een enquête onder het hofpanel. Communicatie is essentieel voor het bereiken van de doelstelling om de bewustwording bij de doelgroepen binnen de gemeente te vergroten. In 3.4 is hiervoor een aanzet gegeven. 3.2 Duurzame energie opwekken Inleiding De Hof van Twente ziet duurzaamheid als een balans tussen de 3 P s (people, planet en profit). Ze kijkt daarbij naar haar eigen grondgebied en de periode De gemeente Hof van Twente zet in op het opwekken van duurzame energie met name op de plekken waar energie gevraagd wordt. Dit heeft diverse voordelen: - De opwekker kan de energie zelf gebruiken hetgeen economisch voordelig is en ook fiscale voordelen heeft. - Het bespaart transportkosten en de aanleg van extra infrastructuur. - Het is landschappelijk logisch. - Het past bij de sociaal maatschappelijke omgeving. Men ziet dat de energie gebruikt wordt waar hij nodig is; dit zal de acceptatie onder burgers vergroten. De gemeente verstaat onder duurzame energie ook dat deze energie economisch rendabel geproduceerd wordt. Dit betekent dat de gemeente niet structureel financiële steun geeft aan duurzame energieproductie. De energie opwekking moet afgezien van een aanloopfase zichzelf kunnen bedruipen. De gemeente wenst dat de samenleving in de volle breedte profiteert van duurzame energieopwekking. De revenuen moeten niet bij enkele partijen terecht komen. Via coöperatievorming en versterking van het regionale bedrijfsleven moet de hele maatschappij ervan profiteren Zonne-energie Als we kijken naar de 3p s dan scoort zonne-energie op alle items goed. Zonnepanelen people planet Profit Score People De maatschappelijke acceptatie van zonne-energie is doorgaans groot. Er wordt energie opgewekt waar deze ook gebruikt wordt. Visuele aspecten behoeven aandacht. Her en der in Nederland worden gezamenlijke inkoopacties voor zonnepanelen gestart waarbij mensen hun eigen wijk of dorp willen veranderen. Planet Zonne-energie is een zeer duurzame vorm van energie opwekking en de grondstof zon is in ruime mate voorhanden. 19 Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap

20 Profit Voor particulieren en MKB bedrijven is zonne-energie een economisch rendabele vorm van duurzame energie opwekking. Voor deze groepen is binnen een periode van 8 jaar de investering terug te verdienen. Het eigen dak is vaak voldoende om in de eigen elektriciteit en warmte (zonneboiler) te voorzien. Lokale installateurs geven aan dat ze mede door het project duurzaamheid meer aanvragen krijgen van burgers en MKB. Voor grootverbruikers is de terugverdientijd langer, doordat zij vanwege hun grootverbruik een fors lagere energiebelasting betalen. Hun energiekosten per kwh zijn daardoor minder hoog. Daardoor wordt het investeren in zonnepanelen voor hen minder snel interessant en zijn investeringen minder snel terug te verdienen. Ondanks dat is de gemeente Hof van Twente in gesprek met partijen die interesse hebben getoond in het gebruik van bedrijfskavels voor de realisatie van een zonnepark. Deze partijen gaan nu een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het zonnepark waarbij gepeild wordt onder de naburige bedrijven of ze willen meedoen. Uitvoering De uitvoering rondom zonne-energie richt zich op het volgende: 1. Voorlichting: zonne-energie is voor burgers en MKB al snel rendabel. Toch blijft in praktijk de realisatie nog achter. Weinig burgers en bedrijven weten hoe snel investeringen terugverdiend kunnen worden. Ook de rompslomp van de aanleg en het uitzoeken van goede panelen, leverancier en prijs is voor veel mensen een belemmering. Goede voorlichting neemt deze belemmeringen grotendeels weg. Via een uitgebreide communicatie campagne zoals beschreven in paragraaf 3.4 en vanuit het energieloket gaan we deze voorlichting voortvarend oppakken. 2. Zelf als gemeente het goede voorbeeld geven: de gemeente plaatst in principe zonnepanelen op nieuwbouw en te renoveren gemeentelijk vastgoed. Gebouwen voor het publiek zoals scholen en sportaccommodaties worden als eerste bekeken omdat daar ook de meeste uitstraling van uit gaat. Per gemeentelijk gebouw dat in eigendom blijft van de gemeente, wordt een business case opgesteld waarin investering en rendement voor duurzame energie waaronder zonnepanelen terugkomen. In de business cases wordt bepaald welke investeringen er initieel nodig zijn en in welke periode deze terugverdiend gaan worden. Op basis van deze uitkomst wordt bepaald of er al dan geïnvesteerd gaat worden in de uitvoering van de voorliggende businesscase. De gemeente kijkt samen met het bedrijfsleven naar gezamenlijke investering in zonnepanelen. 3. Zachte leningen via provinciefonds voor duurzame energie: investeringen in zonne-energie zijn in 8 tot 10 jaar terug te verdienen voor huishoudens en MKB. Subsidies zijn niet meer nodig, echter de gemeente wil wel investeringen stimuleren door mensen actief te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor laagrentende leningen uit het provinciale energiefonds. De gemeente vervult hierin een loketfunctie zodat de drempel voor onze burgers zo laag mogelijk is. 4. Open staan voor initiatieven van burgers en bedrijven: de gemeente gaat zelf geen zonneparken initiëren of exploiteren maar zij staat open voor initiatieven van derden. Zoals gezegd is de gemeente Hof van Twente al in gesprek met twee marktpartijen die hiervoor interesse hebben getoond. 5. De gemeente ziet voor de recent opgerichtte energiecoöperatie een belangrijke rol weggelegd om gebruik van zonne-energie te stimuleren. De coöperatie wordt ondersteund middels een startsubsidie maar zal uiteindelijk zichzelf moeten bedruipen. Jaarlijks wordt overleg met de energiecoöperatie gevoerd om informatie uit te wisselen en te bespreken hoe de initiatieven van gemeente en coöperatie op elkaar afgestemd kunnen worden c.q. elkaar kunnen versterken 20

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Zuid-Holland op St(r)oom!

Zuid-Holland op St(r)oom! Onderzoeksagenda Ruimte en Energie Zuid-Holland op St(r)oom! Ruimte voor de energietransitie Oktober 2013 inhoudsopgave > Zuid-Holland op St(r)oom! Inhoud Samenvatting 4 Verwarrende tijden 6 1. Introductie

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie