AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006"

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B Hollandse Delta 1. Aanleiding Op basis van de informatie van 31 december 2005 is alle relevante informatie verwerkt in de derde Bestuursrapportage (BURAP). Wij bieden u de rapportage over 2005 nu aan; in uw juni-vergadering van dit jaar staat de jaarrekening 2005, met de definitieve stand van zaken, op de agenda. 2. Voorstel De Verenigde Vergadering besluit: De Bestuursrapportage over de periode januari t/m december 2005 voor kennisgeving aan de nemen. 3. Kader De rapportage geeft een beeld over het eerste jaar van Hollandse Delta. Een van de primaire doelstellingen is om de verschillende taken zodanig uit te voeren, dat de waterstaatkundige zorg voor de omgeving gewaarborgd is en blijft binnen de gestelde bestuurlijke kaders, zoals vastgelegd in de Beleidsbegroting, de Strategische Visie en de Voorjaarsnota. De rapportage is gereed gekomen né de commissievergaderingen in februari. Derhalve wordt de BURAP ter kennisneming toegezonden aan de W. In de komende commissievergaderingen kan de rapportage zonodig inhoudelijk worden besproken. 4. Motivering In de derde BURAP wordt een totaalbeeld gegeven over de taakuitvoering en de organisatie-ontwikkeling. Wij verwachten als eindresultaat voor 2005 een positief saldo van 6 miljoen euro. Begrotingsafwijkingen zijn veroorzaakt door de genoemde meer- en minder uitgaven en door enkele verschuivingen in begrotingsposten zelf, daar ze bij de opstelling niet geheel goed waren geordend. Dit verklaart de soms aanzienlijke verschillen. De vastgestelde onderuitputting, efficiencyslagen en bezuinigingen worden gehaald. De 3% bezuiniging is voor 2005 vooral ingevuld door incidentele posten. Voorstellen voor structurele invulling zijn met de voorjaarsnota en de begroting aan u voorgelegd. Ook in het Meerjarenbeleidsplan krijgen deze bezuinigingen een plaats.

2 DATUM VERGADERING 17 november 2005 PAGINA 2 van 3 5. Gevolgen a. Financieel: n.v.t. b. Personeel: n.v.t. c. Juridisch: n.v.t. ffi;;;: Hollandse Delta d. Communicatief: n.v.t. e. Wijze van publiceren: EI Niet van toepassing D Intranet D Internet G Ter inzagelegging D Pers 6. Verdere aanpak/procedure Dijkgraaf en heemraden, secretaris,.l* -? dijkgraaf, r. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk. Bijlagen (2) Concept besluit BURAP III Bestuursrapportage III

3 DATUM VERGADERING 16 ITl33rt 2006 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK CONCEPT BESLUIT W: BESTUURSRAPPORTAGE III DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 2 maart 2006; BESLUIT: De Bestuursrapportage over de periode januari t/m december 2005 voor kennisgeving aan de nemen Dordrecht, 16 maart De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.

4 DATUM VERGADERING D&H 2 maart 2006 BURAP PAGINA l van 33 Hollandse Delta BESTUURSRAPPORTAGE PERIODE Januari t/m December Opgesteld door : CT, SPbl en MDfn Versie : 2.1 Datum : 2 maart 2006

5 DATUM VERGADERING "! 2006 PAGINA 2 V3D 33 BURAP Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestuurlijke aandachtspunten Prestaties Prognose jaarresultaat Onderuitputting, kostenreductie Investeringskredieten Calamiteiten en incidenten 6 3. Prestaties en middelen per beleidsveld Planvorming Aanleg en onderhoud waterkeringen Inrichting en onderhoud watersystemen Inrichting en onderhoud vaarwegen Bouw- en exploitatie van zuiveringstechnische werken Aanleg en onderhoud wegen Keur vergunningverlening en handhaving Beheersen van lozingen( Wvo: vergunningverlening en handhaving) Heffing en Invordering Bestuuren externe communicatie Algemeen (dekkingssaldo en financieringsmiddelen) Organisatie ontwikkeling Algemeen Medewerkers tevredenheids onderzoek (METEO) Formatie Personeelsverloop Ziekteverzuim Functionerings- en beoordelingsgesprekken Overige punten ter informatie Nieuwbouw waterschapskantoor Kosten sociaal statuut Fusiekosten CAO-akkoord waterschappen Bouwfraude Laboratorium Treasury Vermogensdeling ZHEW 28 Bijlagen: 1. Totaaloverzicht financiën per beleidsveld Exploitatieoverzicht Investeringskredieten 31

6 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 3 van Inleiding Voor u ligt de derde bestuursrapportage (BURAP) over het boekjaar 2005 van Hollandse Delta. Deze BURAP rapporteert over de periode januari tot en met december 2005 over de voortgang van de geplande activiteiten, de prestaties en de besteding van middelen ten opzichte van de Beleidsbegroting van waterschap Hollandse Delta. Hoewel nog niet exact alle activiteiten en financiële boekingen over het verslagjaar 2005 in beeld zijn gebracht, is wel een overzicht gegeven van de belangrijkste kernprestaties en een prognose van de financiële implicaties. In hoofdstuk 2 worden de bestuurlijk relevante punten nader onder de loep genomen. In hoofdstuk 3 worden de prestaties per beleidsveld beschreven. Hoofdstuk 4 bevat informatie over de organisatie-ontwikkeling, waarna deze BURAP afsluit met de overige punten ter informatie. Foto: Het nieuwe waterschaoshuis 2. Bestuurlijke aandachtspunten 2.1. Prestaties 2005 Met uitzondering van de zuivering van afvalwater is de relatie tussen de specifieke, bestuurlijk relevante prestaties en de daarvoor benodigde financiën in de Beleidsbegroting 2005 slechts summier aangegeven. In de eerste BURAP's is daar reeds aandacht aan besteed. In de Beleidsbegroting 2006 is een betere relatie gelegd tussen de te behalen doelstellingen en prestaties en de daarbij horende financiële middelen. In deze Bestuursrapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen en prestaties, die ook in de eerste en tweede BURAP-perioden zijn gerapporteerd. Niet onvermeld mag blijven de uitvoering van de zuiveringstaak door de directie Zuiveringsbeheer. Op basis van de vastgestelde prestatie-indicatoren is geconcludeerd 'dat de buitenwereld t.a.v. de zuiveringstaak niets heeft gemerkt van de fusie'. De stikstofverwijdering was met 71,3% beter dan verwacht en begroot.

7 DATUM VERGADERING 2 ftiaaft 2006 PAGINA 4 van 33 BURAP Voor de rest van de organisatie heeft het afgelopen jaar voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de opstart van het nieuwe waterschap. Daarbij kunnen we constateren dat veel van de activiteiten die in het kader van de begroting 2005 waren voorzien, ook zijn uitgevoerd en dat de meeste prestaties ook zijn gehaald. Op veel terreinen zijn projecten uitgevoerd en procedures en regels opgesteld om een goede start van waterschap Hollandse Delta mogelijk te maken. Over het algemeen is dit succesvol verlopen Prognose jaarresultaat 2005 De Beleidsbegroting 2005 is op 3 januari 2005 vastgesteld met een totaal aan kosten en opbrengsten van 138,7 miljoen. Voor 2005 komen de lasten naar verwachting uit op circa 130,4 miljoen, terwijl de baten circa 136,4 miljoen bedragen. Daarmee heeft de lijn, die in eerdere BU- RAP's reeds is aangegeven, zich ook in de derde periode voortgezet. Op basis van de nu beschikbare informatie is een 'voorlopige' inschatting gemaakt van het financiële eindresultaat. Dit komt uit op circa 6,0 miljoen (ofwel 4% van het begrote kostentotaal). Van dit voorlopig jaarresultaat 2005 was 1,8 miljoen al verwacht c.q afgesproken vanuit de taakstellende kostenreductie, en dus gesproken mag worden over een voorlopig 'overschot' van 4,2 miljoen. In hoofdlijnen blijkt dit positief resultaat te zijn ontstaan door verschillende posten. In onderstaande tabel wordt dit nader toegelicht. Tabel: Analyse voorlopig jaarresultaat 2005 Lagere rentekosten door het later en gunstiger aantrekken van financieringsmiddelen en lagere afschrijvingen door vertragingen van investeringsprojecten en lagere fusiekosten Lagere personeelskosten a.g.v. lagere bezetting, lagere sociale lasten, lagere kosten sociaal statuut, lagere uitgaven voor opleidingen, wervingskosten etc. Lagere kosten SVHW Lagere kosten slibverwerking, chemicaliënverbruik, energie en verontreinigingsheffing rijkswater. Lagere onderhoudskosten waterbeheer, gunstige aanbestedingen onderhoudsbestekken en lagere bagqerkosten Lagere correctievergoeding (kosten HD) voor grensoverschrijdend afvalwater Hogere advertentiekosten a.g.v. invoering waterschapsrubriek Hogere telefonie door uitbreiding van datacommunicatie (straal-)verbindingen, uitbreiding van het aantal mobiele telefoons, uitbreiding telefooncentrale. Hogere kosten voor verzekeringen door aanpassing van de (te lage) verzekerde waarde voor enkele objecten en uitloopregelingen van oude polissen. Niet aanwenden van de post Onvoorzien Hogere dividendopbrengsten aandelen NWB Hogere opbrengsten door verkoop van eigendommen / werken derden Lagere belastingopbrengsten o. a. door afwikkelen ramingen 'oude' jaren Hogere kosten voor kwijtschelding en oninbaar Totaal positief resultaat 2,4 min 1,0 min 0,5 min 1,5 min 1,6 min 0,4 min -/- 0,1 min -/- 0,2 min -/- 0,2 min 0,9 min 0,4 min 0,4 min -/- 1,1 min -/- 1,6 min C 6,0 min Doordat nog niet alle kosten en opbrengsten over 2005 zijn geboekt kan het definitieve resultaat van de jaarrekening 2005 mogelijk nog afwijken. Tevens zal in de jaarrekening 2005 een voorstel worden opgenomen voor bestemming van het jaarresultaat. Dit zal aan de Verenigde Vergadering in juni 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd Onderuitputting, kostenreductie Vanuit de samenvoeging van de begrotingen van de vijf rechtsvoorgangers wat het oorspronkelijke netto kostentotaal (kosten minus directe opbrengsten) geraamd op 118,2 miljoen. In dit bedrag was reeds 4,0 miljoen ingecalculeerd voor onderuitputting én eveneens was 4,0 miljoen verwerkt aan efficiency-winst (bestuurskosten, ondersteunende diensten en belastingen). Bij de

8 DATUM VERGADERING 2 maait 2006 PAGINA 5 van 33 BURAP vaststelling van de Beleidsbegroting 2005 heeft de Verenigde Vergadering besloten tot een taakstellende kostenreductie van 2 x 1,5% (in geld 3,6 min) op het kostenniveau ad 118,2 miljoen. De eerste 1,5% is direct vertaald naar lagere belastingtarieven voor Naar aanleiding van deze taakstellende kostenreductie is bestuur en organisatie het afgelopen jaar op zoek geweest naar structurele bezuinigingsmogelijkheden in zowel de taakuitvoering als in organisatorische maatregelen. Geconcludeerd mag worden dat we hiervoor 2005 niet in zijn geslaagd. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat we nog een organisatie in opbouw zijn, waarbij we nog onvoldoende alle processen en activiteiten met bijbehorende noodzakelijke middelen hebben kunnen doorgronden. Door (hoofdzakelijk) incidentele meevallers en extra inkomsten is het voor 2005 toch gelukt om binnen de beschikbaar gestelde budgetruimte te blijven. Tabel: Opbouw van onderuitputting, efficiency en kostenreductie Lasten Oorspronkelijk netto kostentotaal 118,2 min Af: 2 x 1,5% taakstellende kostenreductie 3,6 min Vastgesteld budget ,6 min Realisatie ,5 min Baten 118,2 min 1,8 min 116,4 min 113,7 min Voorlopig jaarresultaat 2005 Resultaat 0 min - 1,8 min - 1,8 min - 4,2 min - C 6,0 min Tabel: herkomst voorlopig resultaat 2005 Onderuitputting / incidentele meevallers Efficiency en synergievoordelen Extra inkomsten Voorlopig jaarresultaat 2005 Af: waarvan 1,5% vanuit de taakstellende kostenreductie Extra / overschot Begroot 4,0 min 4,0 min - Ingevuld 8,8 min 4,5 min 0,7 min Bij de invulling van de taakstellende kostenreductie voor 2005 is vooral gebruik gemaakt van onderuitputting en andere incidentele meevallers. Reeds bij de voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan om deze kostenreductie door structurele posten in te vullen. In de begroting 2006 is de reductie als volgt ingevuld: structurele verlaging post onvoorzien: 0,3 miljoen temporisering onderzoeken NBW/KRW: 0,5 miljoen uitvoering, leges, orgnaisatie en onderhoudsbestekken: 1,5 miljoen prioritering projecten, harmonisatie en synergievoordelen: 1,3 miljoen TOTAAL 3,6 miljoen Resultaat 4,8 min 0,5 min 0,7 min 6,0 min -/-l,8mln 4,2 min Tevens is in de afgelopen periode uitgesproken dat de fusie bij gelijkblijvende taakuitvoering tot efficiency en synergievoordelen zal leiden. Daardoor is ook een formatiereductie te verwachten. Besloten is tot een formatiereductie bij gelijkblijvende taakuitvoering over een periode tot en met De startformatie voor 2005 is begroot op 535 fte. De overgangsformatie is een tijdelijk naar boven bijgestelde startformatie om fricties met name in het eerste jaar op te lossen en Foto: werkzaamheden sluis Ouddorp

9 DATUM VERGADERING 2 ITIddCt 2006 PAGINA 6 V3D 33 BURAP omschakeling mogelijk te maken. De overgangsformatie van 545 fte in 2005 zal in 2010 zijn afgebouwd naar 489 fte. Het te verwachten efficiency en synergievoordeel is per directie verschillend. Gemiddeld genomen zal over de periode een reductie van 10% mogelijk zijn. Dit zal primair door natuurlijk verloop van 4% per jaar plaatsvinden. Daarnaast kunnen andere factoren de omvang van de formatie beïnvloeden. Capaciteitswijzigingen onder invloed van nieuw beleid of beleidswijzigingen zijn hier voorbeelden van Investeringskredieten In de begroting 2005 is uitgegaan van 49,8 miljoen aan investeringsuitgaven. De werkelijke investeringsuitgaven over 2005 komen naar verwachting uit op circa 29,0 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat hierin tevens voor een bedrag van ruim 4 miljoen is verwerkt vanwege ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. Geconcludeerd mag worden dat mede door de fusie zich vertragingen hebben voorgedaan in de uitvoering van investeringsprojecten. We zijn ons ervan bewust dat we in 2006 door middel van uitbouw en aanscherping van projectmanagement, prioritering en monitoring meer grip moeten krijgen op het totale investeringsvolume. Daarnaast zal ook in BURAP's nadrukkelijker dan in 2005 het geval is geweest moeten worden gerapporteerd over de voortgang c.q. status van de investeringsprojecten. In bijlage 3 van deze BURAP is hiertoe een eerste aanzet gegeven, waarbij naast de financiële stand van zaken op hoofdlijnen ook inzicht wordt gegeven voor de investeringsprojecten rond Zuiveringstechnische werken Calamiteiten en incidenten In 2005 is in drie situaties opgeschaald naar een calamiteitenorganisatie: 20 april: gesprongen influentleiding Spijkenisse 8 juni: grootschalige stroomstoring Dordrecht e.o. 10/11 september: wateroverlast IJsselmonde en Hoeksche Waard In het weekend van 10 en 11 september zijn aanzienlijke hoeveelheden neerslag (tot 110 mm) gevallen in de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Heinenoord. In de regio IJsselmonde waren de peiloverschrijdingen over het algemeen beperkt van omvang. Door overbelasting van het gemeentelijk rioleringsstelsel is in het stedelijk gebied wel tijdelijk wateroverlast opgetreden (water in kelders van huizen). In de regio Hoeksche Waard zijn plaatselijk forse peiloverschrijdingen opgetreden. Naar aanleiding van de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten vastgesteld. Deze zijn in een extra commissievergadering op 6 december besproken met het bestuur en zullen in 2006 geïmplementeerd worden. Daarnaast zijn er op 8 en 12/13 februari en 15 november hoogwaterwaarschuwingen geweest. Het waren voorwaarschuwingen, die niet hebben geleid tot het opschalen van de dijkbewakingsorganisatie. Op 24/25 november en 15/16/17 december volgden nogmaals hoogwaterwaarschuwingen van de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Deze hebben wel geleid tot het instellen van beperkte dijkbewaking, het preventief sluiten van diverse kunstwerken en het informeren van gemeenten.

10 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 7 van Prestaties en middelen per beleidsveld In dit hoofdstuk zijn per beleidsveld de belangrijkste prestaties genoemd met een toelichting op de afwijking c.q. prognose. Daarnaast wordt per beleidsveld ingegaan op de financiën. Bij bepaalde beleidsvelden kunnen grote verschillen tussen de begroting en de realisatie worden geconstateerd. Dit heeft als oorzaak dat de begroting 2005 Hollandse Delta is samengesteld door samenvoeging van de vijf begrotingen en meerjarenramingen van de fusiepartners. De productenstructuur van de individuele fusiepartners was divers, waardoor inschattingen bij het samenstellen van de begroting 2005 zijn gemaakt voor wat betreft indeling naar beheersproducten en kostensoorten. Deze inschattingen zijn soms niet juist zijn gebleken. Vanuit afdelingen en directies zijn in de loop van 2005 andere rubriceringen gekozen, waardoor verschuivingen noodzakelijk waren. In de financiële tabellen in voorgaande BURAP's werd naast het jaarbudget en realisatie ook het percentage besteed vermeld. In de voorliggende BURAP is zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van de prognose voor ieder beleidsveld. In de definitieve jaarrekening 2005 kan de uitkomst per beleidsveld nog afwijken als gevolg van de volgende aspecten; Verantwoording van de werkelijke kapitaallasten berekend op basis van de werkelijke investeringen over 2005 Verdelen van de personeelsgerelateerde kosten op basis van de informatie uit het tijdschrijfinformatie-systeem. De kolom jaarbudget is in de BURAP in overeenstemming gebracht met de vastgestelde beleidsbegroting Budgetaanpassingen die waren voorgenomen in het kader van de taakstellende kostenreductie zijn niet in deze tabellen opgenomen Planvorming Begrote prestatie Algemeen Waterkeringen Watersystemen Wegen Beoordeling plannen derden Bijdragen aan NBW, KRW, hoogwaterbeschermingsprogramma en andere Rijks- en provinciale kaders Opzet van het calamiteitenzorgsysteem Pro-actief overleg RO-plannen (watertoets) Gebiedsdekkend aantal stedelijke waterplannen Opstellen uitvoeringsplannen op diverse gebieden Masterplan dijkversterking Aantal beoordeelde plannen op gebied van water, RO, riolering, dijken, wegen, etc Doelstelling notities 5 nota ' s 4 nota's 40 "eenvoudige" en 20 "gecompliceerde" adviezen Voor 2005 geen vertraging 53 in 2005 af te ronden plannen Vastgesteld door AB 100% reactie < 6 mnd Gerealiseerde prestatie conform conform conform conform 54 in concept gereed conform Toelichting prestaties: In de laatste periode van 2005 is de nieuwe Keur vastgesteld en door de provincie goedgekeurd. Daarmee is een belangrijk uniform fundament gelegd voor de uitvoering van de waterschapstaken binnen het beheersgebied van Hollandse Delta. In deze periode is ook gerapporteerd aan Unie en Rijk inzake de voortgang NBW, de implementatie KRW, het hoogwaterbeschermingsprogramma en de nieuwe Waterwet, Waterschapswet en het Beleidsplan Groen, Water en Milieu van de provincie. Ook ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied zijn veelvuldig contacten met gemeenten geweest om de watertoets door middel van een geaccordeerde waterparagraaf uit te voeren.

11 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 8 van 33 Ten aanzien van de plannen is de begroting weliswaar gehaald, maar blijkt de uitvoering toch met enige vertraging te kampen. Naast de plannen voor zuiveringsbeheer (zie paragraaf 3.5) zijn eind 2005 ruim 350 plannen en projecten in uitvoering. Bijna driekwart daarvan betreffen het taakveld waterbeheer, 5% betreft wegen en ruim 20% de waterkeringen. De calamiteitenzorg heeft in het laatste kwartaal van 2005 extra aandacht gekregen als gevolg van de evaluatie van de wateroverlast in september, het bestendigen van de oude dijkwachtorganisatie en de inbreng vanuit de waterschappen in de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid- Holland-Zuid. Eind 2005 zijn de toetsrapporten van alle dijkringen vastgesteld en doorgestuurd naar de provincie. Op basis van deze toetsresultaten is een Masterplan Dijkversterking in concept opgesteld. Dit zal in de eerste helft van 2006 bestuurlijk worden behandeld. Financiën (x 1.000' Eigen plannen Plannen van derden TOTAAL Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) Prognose einde jaar Toelichting financiën In 2005 zijn minder uren geboekt op de directe producten. Dit is gedeeltelijk te verklaren door vertraging van projecten die afhankelijk waren van medewerking van derden (grondverwerving, subsidies, vergunningen etc.). Hierdoor zijn niet alle geplande werken daadwerkelijk in uitvoering genomen en zijn niet alle begrote uren gemaakt. Er wordt daardoor een voordelig saldo van ruim 0,1 miljoen verwacht Aanleg en onderhoud waterkeringen Begrote prestatie Toetsing Beheer Dijkbewaking Toetsing primaire waterkering Toetsing boezemkades en andere regionale keringen Optimaal beheer dijkgraslanden primaire waterkerinqen Adequaat dijkwachtorganisatie Doelstelling 2005 Toetsing afgerond Toetsingskader opgesteld Aanpassen beheer Getraind dijkleger Gerealiseerde prestatie conform is in procedure Beheerswijze bestendigd Bestendiging oude situatie Toelichting prestaties: Toetsing primaire keringen: Alle waterkeringen in het gebied van Hollandse Delta zijn voor de tweede maal getoetst op hoogte en stabiliteit, met uitzondering van de stabiliteit van de taludbekledingen. Voor het toetsen van de taludbekledingen heeft het rijk namelijk nog geen hydraulische randvoorwaarden beschikbaar gesteld. Ook zijn binnen het gebied nog niet alle niet-waterkerende objecten (pijpleidingen, gebouwen, bomen, enz.) en waterkerende kunstwerken getoetst. Op basis van de resultaten van de toetsing wordt geconcludeerd dat 202,83 km van de in totaal 348,57 km dijken (categorie a en c waterkeringen)voldoet aan de vastgestelde normen. Dit is bijna 60%. In totaal voldoet 44,17 km niet aan de norm en 101,57 km heeft nog geen definitief oordeel gekregen. Van deze 101,57 km dijk is 58,85 km categorie c waterkering, waarvoor nog geen toetsnormen zijn vastgesteld. Toetsing boezemkades en ander regionale keringen; Eerder geplande uitwerking vanuit de vastgestelde Verordening waterkering West-Nederland heeft nog niet kunnen plaats vinden. Zodra er in concept randvoorwaarden zijn opgesteld zal er van waterschapszijde worden geanticipeerd en kan er een vervolg worden ingezet.

12 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 9 van 33 Zandsuppletie op strand In de afgelopen tijd is zowel op de kop van Goeree als de punt van Voorne een aanzienlijke hoeveelheid zand gesuppleerd. In 2004 is begonnen op Goeree en is ca m3 zand opgespoten. In 2005 volgde hier nog eens l miljoen m3. Daarna werd het materieel verplaatst naar Voorne en werd zo'n m3 aangebracht. In totaal betreft het dus ca. 2,5 miljoen m3. Behalve het zand zijn voor het langduriger behoud van deze nieuwe 'duinen' tevens ca helmplanten aangebracht. Optimaal beheer dijkgraslanden primaire waterkeringen: In de Beleidsbegroting was voorzien om het beheer van de dijkgraslanden te harmoniseren en optimaliseren. Waar dit al was ingezet is dit gehandhaafd in Het is de bedoeling dat voor alle primaire waterkeringen het nieuwe optimale beheer in 2006 en 2007 gaat plaatsvinden. Dijkbewaking: In het laatste kwartaal van 2005 zijn de externe deelnemers in de dijkbewaking opnieuw benaderd over de nieuwe dijkwachtsituatie. Interne deelnemers hebben deelgenomen aan een oefenprogramma. Financiën (x 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget 2005 Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding TOTAAL Prognose einde jaar Toelichting financiën Opgemerkt wordt dat de kosten voor de dijkbewaking vooral in de laatste periode (gesloten seizoen) vallen. Naar verwachting zal het jaar met een geringe overschrijding op het beleidsveld 'Aanleg en onderhoud waterkeringen' afgesloten wordt Inrichting en onderhoud watersystemen Begrote prestatie Waterbeheer Baqqeren Uitgevoerde metingen monitoring Peilbeheer Automatisering gemalen Baggeren van waterlopen Uitvoering volgens jaarprogramma Doelstelling 2005 Voldoen aan de peilbesluiten Afstemming systemen tbv centrale informatieuitwisseling m3 > 95% Gerealiseerde prestatie 90% 20% conform 91% Toelichting prestaties: Calamiteitenbestrijding waterbeheer: Naast de wateroverlast van 10 en 11 september in IJsselmonde en de Hoeksche Waard (zie 2.5), is ook op 25 november in veel neerslag gemeten. In vrijwel de gehele regio IJsselmonde viel 50 a 60 mm neerslag. Door adequaat handelen zijn de problemen beperkt gebleven en behoefde de calamiteitenorganisatie niet opgeschaald te worden.

13 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 10 van 33 Opslag materiaal en materieel: Verder is de verslagperiode een optimalisering van de opslag doorgevoerd, waarbij noodmateriaal op een goede manier kan worden opgeslagen, o.a. in een gemeenteloods in Spijkenisse, die gedurende een periode van 5 jaar gebruikt mag worden. Peilbeheer: Het percentage van alle peilgebieden waarbinnen aan de peilbesluiten is voldaan is een geschat percentage. Van een groot aantal peilgebieden is nog te weinig informatie voorhanden omtrent de gehandhaafde peilen. Gezien het aantal meldingen ten aanzien van peilhandhaving is dit een reële inschatting. Het komende Foto: Proiect Gemaal Breeman jaar zal getracht worden het geschatte percentage beter te onderbouwen, o.a. door het installeren van extra peilopnemers 'achter in' de polders. Waterbeheersing: Automatisering van de gemalen: Binnen ongeveer 75% van het oppervlak van het beheersgebied van Hollandse Delta is de waterbeheersing geautomatiseerd. Binnen de 4 fusie waterschappen zijn diverse geautomatiseerde systemen in gebruik. De gegevens van deze verschillende systemen moeten op het hoofdkantoor op eenvoudige wijze toegankelijk worden. Dit onderdeel is in 2005 door tijdgebrek niet goed van de grond gekomen. Wel is de elektrische installatie en het besturingssysteem van gemaal Kreekkade (Rotterdam) vernieuwd en aangesloten op de hoofdpost van de regio IJsselmonde. Eind 2005 is een nieuwe start gemaakt en is een inventarisatie van de bestaande systemen uitgevoerd. Verwacht wordt dat half 2006 een plan van aanpak gereed is. Hierna zal een en ander nog gerealiseerd moeten worden. Gemaal Breeman: In de rapportageperiode is ook het gemaal Breeman gereed gekomen. Door uitbreiding en vernieuwing van het gemaal en de persleiding is zeker gesteld dat het peilbeheer ook in de toekomst aan de gestelde normen kan voldoen. Baggerwerk: Het baggerwerk is in de verslagperiode begonnen. Afronding vindt echter pas plaats in de eerste maanden van Bij de jaarafrekening wordt duidelijk of alles daadwerkelijk conform de planning is gerealiseerd. Monitoring: Bij het opstellen van de begroting was rekening gehouden dat er (mede ten behoeve van de uitvoering van plannen en projecten) méér metingen moesten worden uitgevoerd. Deze metingen bleken niet altijd nodig. Financiën (x 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen 2005 (geboekt) Beheersinstrumenten en monitoring watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteiten watersystemen TOTAAL Prognose einde jaar

14 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGIN» 11 van 33 Toelichting financiën Recent zijn budgetverschuivingen tussen verschillende afdelingen van Hollandse Delta tot stand gebracht. Daarbij bleken nog verschillen te zijn tussen de meerjarenraming van de vijf fusiepartners en de begroting Hollandse Delta. Enkele mutaties in de budgetten dienen nog te worden verwerkt in de boekhouding. Ook worden er nog correcties gemaakt om verkeerd op producten verantwoorde uitgaven over te boeken. Ook voor de kosten van de baggerwerkzaamheden (die voornamelijk in de laatste periode worden gemaakt) moet de balans voor 2005 nog worden opgemaakt Inrichting en onderhoud vaarwegen ' Begrote prestatie Beheer vaarwegen IJsselmonde: 9 km Voorne Putten: 19 km Doelstelling 2005 Veilige vaarwegen Gerealiseerde prestatie conform Toelichting prestaties: Het beheer van de vaarwegen in de regio Voorne-Putten en IJsselmonde is op basis van de bestaande beleidslijnen bestendigd. Financiën (x 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl verplichtingen (geboekt) Beheersinstrumenten vaarwegen en havens Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Verkeersregeling en veiligheid vaarwegen en haven TOTAAL Prognose einde jaar Toelichting financiën De specifieke beheersinstrumenten voor vaarwegen en havens (keur en leggers) zijn meegenomen bij het watersysteem. In de realisatie is slechts rekening gehouden met de kosten voor aanleg en onderhoud (incl. de verkeersregeling). Voor een groot deel zijn ook deze kosten meegenomen bij het watersysteem. Foto: rwzi Dordrecht Het betreft hierbij de specifiek binnen de begroting opgenomen beleids- en beheersproducten voor de vaarwegen. Deze worden gefinancierd binnen de zorg voor het watersysteem. De specifieke wegentaak is opgenomen onder par. 3.6

15 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 12 van Bouw- en exploitatie van zuiveringstechnische werken Begrote prestatie Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt slib Percentage van de eindgemalen met een pompcapaciteit groter of gelijk aan de met de gemeenten overeengekomen capaciteit Vervuiling van rwzi's op rijkswater in v. e's exclusief zware metalen Vervuiling van rwzi's op eiqen water in v. e. 's Fosfaatverwijderinqsrendement in % Stikstofverwijderingsrendement in % (incl. Dokhaven en Dordrecht) Aantal tonnen ds verwerkt slib Aantal gewichtstonnen slib (ds+water) voor eindbewerking (verbranding bij DRSH) Droge stofgehalte ontwaterd slib (%) Op tijd opleveren van nieuwe werken (realisatie en prognose versus planning per werk op kritische mijlpalen) Binnen geplande kosten opleveren van nieuwe werken (realisatie ten opzichte van budget) Doelstelling ,2 65, ,3 Volgens mijlpalenplan 100% Gerealiseerde prestatie ,7 71, ,3 Achterstand bij enkele projecten conform Toelichting prestaties: In 2005 voldeed 96% van de gemaalcapaciteit aan de met gemeenten overeengekomen afnameverplichting. De knelpunten zijn inmiddels geïnventariseerd en worden opgepakt. Alle rioolgemalen zullen in 2006 volledig aan de afnameverplichting voldoen. De stikstofverwijdering over 2005 is veel hoger dan begroot. Dat gunstige resultaat is grotendeels te danken aan het boven verwachting presteren van de eerste fase van de in aanbouw zijnde rwzi Dordrecht. De rwzi Dordrecht is ook grotendeels verantwoordelijk voor de veel lager dan begrote slibopbrengst. De fosfaatverwijdering is lager dan begroot door het terugdringen van het chemicaliënverbruik op de rwzi Dokhaven. Dit heeft ook gunstige effecten op de installatie, terwijl we daar ruim blijven voldoen aan onze vergunningseisen. In 2005 is door TÜV een controle-audit gehouden. De ISO-certificering voor Zuiveringsbeheer is behouden. Financiën (x 1.000) Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt slib Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) Prognose einde jaar TOTAAL Toelichting financiën De prognose geeft voor dit beleidsveld een budgetvoordeel van circa 4,0 min. De rentekosten en afschrijvingen zijn voor dit beleidsveld circa 2,0 min lager dan begroot. Op het verbruik van proceschemicaliën, grondstoffen slibontwatering en water blijft circa 0,5 min over. Voor de kosten elektriciteit, gas en andere brandstoffen is 40 % van het budget nog niet verbruikt, doordat de energieleverancier met de facturering voor elektriciteit fors achter loopt. De netbeheerder heeft over nagenoeg geheel 2005 gefactureerd. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat 0,3 min van het budget energiekosten niet wordt besteed. Op dit moment zijn de voorlopige aanslagen van Bureau Verontreinigingsheffing in de kosten verantwoord. Uit het bovenstaande blijkt dat de uiteindelijk restvervulling lager uitkomt. Van het budget blijft circa 0,3 min over.

16 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 13 van 33 Voor het onderhoud van ZTW wordt op dit moment het budget met circa 0,5 min overschreden. Een deel van het tekort wordt gecompenseerd met overschotten op andere activiteiten. Slibverwerking DRSH: Het boekjaar 2005 is in velerlei opzicht voor DRSH een goed jaar geweest. De samenwerking met Rijnland is medio 2005 uitgebreid met de awzi's in Noord-Holland (op jaarbasis ruim 10% van de omzet). Er is zichtbare voortgang geboekt bij het oplossen van procestechnische problemen bij de verbranding van slib. Daarnaast wordt het productieproces geoptimaliseerd (wegnemen van knelpunten) en verloopt het onderhoud steeds beter. Deze positieve effecten versterken elkaar: - meer capaciteit, betekent dat er minder slib extern behoeft te worden verwerkt en dat er meer kan worden ingespeeld op mogelijkheden in de markt - kostenbesparingen. - het voorschot tarief van DRSH is in de begroting WSHD ingeschat op 94,00 per gwt. Het definitieve tarief komt waarschijnlijk uit op 85,50 per gwt. Hieruit zal een voordeel komen van 8,50 x ofwel 0,7 min. - Hollandse Delta zit met de slibproductie onder de grens van 95% van het opgegeven jaarplan en onderschrijdt daarmee de grondslag voor het in rekening brengen Foto: van een boete. De SVI had in kwartaal 4 Du " ame ener * e van 2005 nog ton capaciteit beschikbaar. Vanwege de mogelijke invloed van de herschikking van de rwzi's op het ontstaan van afwijkingen, zal DRSH voorstellen geen boete in rekening te brengen Aanleg en onderhoud wegen Begrote prestatie ontsluiting Beheer veiligheid bereikbaarheid van gebied gegarandeerd voldoen aan de eisen voor een doelmatig en veilig gebruik veilig gebruik van de wegen Doelstelling 2005 overname wegen EvD rationeel weg- en bermbeheer adequate gladheidbestrijding Gerealiseerde prestatie uitgesteld tot eerste helft 2006 conform conform Toelichting prestaties: De besluitvorming over de overname van de wegen in het buitengebied van het Eiland van Dordrecht is vertraagd om eerst een goede inventarisatie te hebben van de huidige situatie. Op basis van deze inventarisatie zal in de eerste helft van 2006 een besluit aan het bestuur voorgelegd worden over deze overname. In de verslagperiode is het maaien van bermen en kruispunten met eigen tractoren en maaiapparatuur in de regio Hoeksche Waard geoptimaliseerd. In 2006 zal dit worden uitgebreid naar IJsselmonde en Voorne-Putten. Ten behoeve van de gladheidbestrijding zijn voor de regio IJsselmonde afspraken gemaakt met een aannemer over het gebruik van hun faciliteiten en diensten voor het strooiseizoen vanaf 15 oktober jl. Momenteel wordt bezien in hoeverre een optimalisering van de strooiactiviteiten wordt opgezet.

17 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 14 van 33 Financiën (x C 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget 2005 Beheersinstrumenten wegen Aanleg en onderhoud wegen Verkeersregeling en veiligheid wegen TOTAAL Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) Prognose einde laar Toelichting financiën Voor het beleidsveld 'aanleg en onderhoud van de wegen' wordt het budget voornamelijk besteed aan het grootschalig, bitumineus onderhoud. Door de marktsituatie zijn aanzienlijke aanbestedingsvoordelen behaald. Verder zijn ook de bijdragen van de gemeenten op basis van de Wet Herverdeling Wegenbeheer ten gunste van dit beleidsveld gebracht. Het gaat hierbij om de volgende bijdragen: Voorne - Putten 1,5 min Goeree -Overflakkee 2,7 min IJsselmonde 0,3 min Hoeksche Waard 1,3 min Totaal 5,8 miljoen Foto; Strooimaterieel IJsselmonde 3.7. Keur,vergunningverlening en handhaving Begrote prestatie Keur Behandelen van c.q. beschikken op vergunningaanvragen Handhaven Keur De keur is door het AB vastgesteld Harmonisering beleidsregels Aantal vergunningen Aantal gereguleerde woonhuisaansluitingen Aantal ontheffingen wegen/vaarweqen Preventieve controles ( in uren) repressieve activiteiten bestuursrechtelijk (in uren) repressieve activiteiten strafrechtelijk (in uren) Doelstelling 2005 Eind 2005 Opstarten Gerealiseerde prestatie conform conform 678 niet geregistreed Toelichting prestaties: Op 29 september is de Keur door de Verenigde Vergadering vastgesteld. Daarmee is de eerste, belangrijke stap gezet richting harmonisering van de waterschapsregels. Gestart is met het harmoniseren van de beleidsregels, die duidelijk maken hoe Hollandse Delta omgaat met vergunningaanvragen en handhavingsplannen, zoals 'aanpak wegvervuiling bij oogstwerk' en 'schouw watergangen'. Door onderbezetting in de eerste helft van 2005 is een achterstand ontstaan in de tijdige afhandeling van meldingen, vergunningaanvragen en de handhaving. In de tweede helft is bezetting van de organisatie conform de formatie gekomen. Vervolgens is een inhaalslag gemaakt ten aanzien

18 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 15 van 33 van de vergunningverlening. Eind 2005 was deze inhaalslag succesvol verlopen en is de achterstand geheel weggewerkt. Het aanleggen of aanpassen van woonhuisaansluitingen door nutsbedrijven wordt wel gecontroleerd, maar een registratie vindt (nog) niet plaats. Bezien wordt of het zinvol is hiervoor een aparte administratie in te richten. Door een relatief hoog ziekteverzuim binnen de afdeling Handhaving is de doelstelling ten aanzien van de uren handhaving niet gehaald. Het ziekteverzuim werd vooral bepaald door meerdere langdurige (niet werk gerelateerde) ziektegevallen. Overigens is het aantal uren, dat andere afdelingen in preventief toezicht uitvoert niet geregistreerd. Financiën (x Keur Vergunningen en keurontheffinqen Handhaving keur (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) Prognose einde jaar TOTAAL Toelichting financiën Als gevolg van onderbezetting zijn aan de beheersproducten die vallen onder dit beleidsveld minder uren besteed. Mede door de onderbezetting is een achterstand in de vergunningen en handhaving ontstaan. Dit is in het 3 e en 4 e kwartaal van 2005 projectmatig opgelost, waarbij extra ondersteuning van buiten tijdelijk nodig was Beheersen van lozingen( Wvo: vergunningverlening en handhaving) Begrote prestatie Wvovergunnmgen en meldingen Handhaving Wvo Certificering Aantal vergunningen -bezien Aantal vergunningen -herzien en nieuw verleend % doorlooptijd vergunningen: gecoördineerd <6 mnd niet -gecoördineerd <6 mnd Aantal brieven en korte procedures Aantal privaatrechtelijke overeenkomsten Aantal beleidsnotities Aantal projectrapportages Aantal voorlichtingsacties Aantal behandelde meldingen waterkwaliteit (klachten) % klachten afgedaan < 6 dagen < 6 weken < 6 maanden Aantal preventieve controles industrie Aantal repressieve activiteiten industrie (in uren) Aantal preventieve controles buitengebied Aantal inventariserende controles buitengebied Aantal repressieve activiteiten buitengebied (in uren) Aantal beleidsnotities Certificering van vergun-ningverlening, handhaving en laboratorium Voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria handhaving milieuwetgeving (Wvo) Doelstelling behoud certificering 100% Gerealiseerde prestatie % 73% 100% conform conform conform

19 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 16 van 33 Toelichting prestaties: Ook voor beheersing lozingen (vergunningverlening en handhaving Wvo) is door onderbezetting en een relatief hoog ziekteverzuim een achterstand in de tijdige afhandeling van meldingen en vergunningaanvragen ontstaan in de eerste helft van In de tweede helft is de achterstand grotendeels weggewerkt. Geplande controles zijn beperkt uitgevoerd. Dit is mede veroorzaakt door de behandeling van klachten, waarvoor een hoge prioriteit gold. De afhandeling van deze klachten vergde aanzienlijk meer tijd dan vooraf was voorzien. In februari 2005 is vastgesteld, dat Hollandse Delta bij de handhaving Wvo volledig voldoet aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor de milieuhandhaving. Op 4 november is door de KEMA een audit uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld, dat de directie Regulering en Laboratorium het in 2004 behaalde ISO 9001:2000 certificaat voor vergunningverlening en handhaving Wvo behoud. Wel dienen de afspraken tussen RL en andere directies duidelijker vastgelegd te worden en de uitvoering van de verbeterpunten dient goed bewaakt te worden. Financiën (x 1.000) WVO-vergunningen en meldingen incl. handhaving WVO Rioleringsplannen en subsidies derden Aanpak diffuse emissies derden Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) _ Prognose einde jaar _ TOTAAL Toelichting financiën Als gevolg van onderbezetting zijn aan de beheersproducten die vallen onder dit beleidsveld minder uren besteed. De onderschrijding op de posten 'rioleringsplannen en subsidies derden' en 'aanpak diffuse emissies derden' wordt vooral veroorzaakt door de fusie, waardoor vertraging ontstond in het toekennen van subsidies en de aanpak van nieuwe plannen Heffing en Invordering Dienstverlening SVHW Begrote prestatie Heffing Invordering Tijdige heffing Adequate invordering Doelstelling 2005 februari/mei 100% Gerealiseerde prestatie WVO bedrijven: 31 januari INGO/WVO: 28 februari GEB/ONGEB: 31 mei 90% ontvangen Toelichting prestaties: In het vierde kwartaal 2005 zijn nadere stappen gezet om te komen tot een (collectieve) dienstverleningsovereenkomst voor de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling SVHW. Financiën (x C 1.000) Heffing & Invordering (kosten SVHW) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) Prognose einde jaar 5.650

20 DATUM VERGADERING 2 maart 2006 BURAP PAGINA 17 van 33 Toelichting financiën De kosten voor de dienstverlening uitgevoerd door SVHW bedragen op jaarbasis 5,3 miljoen. Daarnaast is in ,6 miljoen betaald voor eenmalige implementatiekosten en eenmalig voor oracle-licenties. In de najaarsnota van SVHW werd een positief saldo gepresenteerd van circa 2,0 miljoen, welke ten gunste komt van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Echter het gepresenteerde batig saldo volgens de najaarsnota SVHW bevat voor een aanzienlijk deel doorberekende invorderingskosten (aanmaningskosten en kosten voor het betekenen van dwangbevelen) over 'oude' jaren. Mogelijk dat dit nog verband houd met debiteurenvorderingen op de balans van Hollandse Delta. Belastingopbrengsten Tabel: Heffingsgrondslag (eenheden) Categorie Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd WVO Aantal eenheden Aantal eenheden per econ.waarde Aantal hectare Vervuilingseenheden Tabel: Belastingopbrengsten (x 1.000) Inqezetenenomslaq Omslag gebouwd Omslag ongebouwd Verontreinigingsheffing Bruto waterschapsbelasting Jaarbudget Begroot Opgelegd Prognose einde jaar Af: Kwijtschelding Af: Oninbaar Af: Vergoeding grensoverschrijdend afvalwater Delfland/Schieland Saldo Toelichting: Volgens opgave van SVHW is het totaal van de uitgevaardigde aanslagen circa 121,8 miljoen. Geraamd is totaal 123,2 miljoen. Ingezetenenomslag: De bruto-opbrengst komt naar verwachting 1,0 min hoger uit. De meeropbrengst is het gevolg van een hoger aantal ingezetenen dan geraamd. In de begroting is rekening gehouden met 3% aan af te boeken kwijtschelding. Het werkelijk percentage komt uit op ca. 7,6%. Omslagen gebouwd en ongebouwd: De bruto-opbrengst komt naar verwachting 0,2 min hoger uit. De meeropbrengst is het gevolg van een hoger aantal eenheden economische waarde voor de categorie gebouwd. Echter voor de categorie ongebouwd moet rekening gehouden worden met een lager aantal hectare dan geraamd. Verontreinigingsheffing: Voor bedrijven zijn nog niet alle definitieve aanslagen over het jaar 2005 opgelegd. In de belastingopbrengsten dient derhalve nog rekening gehouden te worden met een raming voor nog op te leggen bedrijfsaanslagen WVO. In de begroting was de kwijtschelding geraamd op 3,6% van de bruto-opbrengst; de vermoedelijke uitkomst bedraagt echter 4,4%. Algemeen: Gedurende het verslagjaar 2005 heeft SVHW per 14 dagen de geïnde belastinggelden aan Hollandse Delta afgedragen. Per was in totaal 107,8 miljoen ontvangen. In hoeverre de opgenomen ramingen,svhw Foto: logo SVHW

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST DATUM VERGADERING 30 JUPJ 2005 AGENDAPUNTNUMMER 12 BIJLAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 31 17161 2005 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR B0500310 BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

De Verenigde Vergadering besluit: kennis te nemen van de Bestuursrapportage over de periode januari t/m augustus 2005

De Verenigde Vergadering besluit: kennis te nemen van de Bestuursrapportage over de periode januari t/m augustus 2005 DATUM VERGADERING 17 DOVember 25 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE(N) - l - DATUM BEHANDEUNG IN DiH 29 September 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5683 BESTUURSRAPPORTAGE PERIODE 2-25 JANUARI T/M AUGUSTUS 1. Aanleiding

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.13 1246503 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERGROTEN CAPACITEIT GEMAAL YPENBURG, GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Middendorp,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA B0500017 VASTSTELLEN KWIJTSCHELDINGSREGELING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2005 Kenmerk Bijlage(n) Ter inzage Vergadering Agendanummer Datum 3 maart 2005 l februari 2005 AAN HET

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan. DATUM VERGADERING 17 novbmber 25 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) l DATUM BEHANDELING IN D&H 18 Oktober 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5684 ONTWERP BEGROTING 26 1. Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE agendapunt 04.B.10 1216169 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie