Jaarverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel FairClimate Beleidsbeïnvloeding en internationale samenwerking Wederzijds betrokken Communicatie en fondsenwerving Personeel en organisatie Financiën 36 Colofon Kerk in Actie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd mede namens de Doopsgezinde Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de Zevende Dags Adventisten, de Unie van Baptisten Gemeenten, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de YMCA Nederland. Kerk in Actie Postbus AL Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Internet: Giro Utrecht Samenstelling Kerk in Actie Eindredactie Henk van IJken Opmaak Ladenius Communicatie bv, Houten Druk Roto Smeets GrafiServices te Utrecht Foto s Voorpagina links: H.C. van Haelen (Exodus), Voorpagina rechts: Carl Jansen (Congo), Act International (18, 22, 23), Evert van Bodegom, (19), Feije Duim (20), Gerrit Groeneveld (11), Elske van Gorkum (25), H.C. van Haelen (12), Matthias van Halem (44), Jack van Ham (26), Jaap de Jager (60), Carl Jansen (17), Paul Jeffey/Act International (7, 53), Arie Kievit (9), Els Lindeboom (25), Frans Lindenkamp (14, 27), Bandith Neph (34), Annemieke van der Horst-Schouten (28), Sander Stoepker (27), Togetthere (29), Freek Visser (3, 8, 29, 31, 32, 33). Utrecht, juni 2008

3 Voorwoord Jaarverslag 3 Hechte, goede samenwerking Kerk in Actie en ICCO hebben in hun hechte, goede samenwerking voortgezet en verder uitgebreid. Zij voeren het werk voor het werelddiaconaat en noodhulp altijd samen uit. De meerwaarde hiervan ligt in het gecoördineerd inzetten van de beschikbare mensen en financiële middelen. De gezamenlijke noodhulp na de tsunami (december 2004) is in niet alleen voortgezet, maar is ook de fase van wederopbouw ingegaan. In het afgelopen jaar lag het accent op: huisvesting, levensonderhoud, gezondheidszorg, onderwijs, opbouw van lokale organisaties, mensenrechten, vredesopbouw en democratisering en rampenparaatheid. We wilden een duidelijk doel bereiken, namelijk dat de getroffenen na drie jaar hulp in betere omstandigheden leven dan voor de tsunami. Na de aardbeving in Pakistan en India (oktober 2005) hebben ICCO en Kerk in Actie belangrijke verbeteringen bereikt op het gebied van gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, levensonderhoud, onderwijs en huisvesting. Over rampenmanagement kregen 500 Pakistanen cursussen. U kunt meer lezen over noodhulp in hoofdstuk 6. Ook het Werelddiaconaat van ICCO en Kerk in Actie is betrokken bij noodhulp en het voorkomen van rampen. Partnerorganisaties van Kerk in Actie werken op lokaal niveau en zijn daardoor vaak goed in staat om bij rampen noodhulp te verlenen. Deze noodhulp wordt in veel gevallen gecoördineerd door het samenwerkingsverband ACT (Action by Churches Together). Een ander zwaartepunt in het werelddiaconale werk is de strijd tegen hiv en aids. Hierbij gaat het in de eerste plaats om het voorkómen van besmetting. In de tweede plaats is onze aanpak erop gericht om stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv/aids tegen te gaan. Wij komen op voor hun rechten. Zorg voor mensen die leven met hiv en aids is in de derde plaats van levensbelang. Ook de opkomst van malaria baart zorgen en vraagt om actie. In hoofdstuk 5 kunt u hier meer over lezen. Het Missionair werk in Nederland (binnenland) valt vanaf januari 2008 onder het werk van de Protestantse Kerk in Nederland, maar het zendingswerk is en blijft een van de kernprogramma s van Kerk in Actie. Juist het contact met kerken en kerkelijke partners wereldwijd maken Kerk in Actie tot een organisatie die het geloof in de bevrijdende kracht van het evangelie vertaalt in concrete ondersteuning van medemensen. Arie van der Plas Via het zendingsprogramma van Kerk in Actie waren in zeventien medewerkers met hun gezinnen uitgezonden. Daarnaast zijn er nog vijftien uitzendingen in samenwerking met andere zendingsorganisaties. Het werk van de Protestantse Dienstencentra wordt sinds 2008 voorgezet door gemeenteadviseurs. Alle gemeenteadviseurs kunnen gemeenten, diaconieën, zendingcommissies en zwo-groepen voorzien van informatie over het werk van Kerk in Actie. De gemeenteadviseurs Interactief (zie: kunnen helpen om kerkelijke betrokkenheid bij het wereldwijde werk van Kerk in Actie te vergroten. Kerk in Actie Interactief laat het gekozen project of thema leven in de kerkelijke gemeente. De verdergaande samenwerking met ICCO, de sluiting van de Protestantse Dienstencentra en de voortzetting van dit werk door de gemeenteadviseurs brachten voor alle medewerkers veel veranderingen met zich mee. We zijn dankbaar voor de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen dat zij in deze periode hebben getoond. Hierdoor kon het werk, dat wij mede namens diaconieën en zwo-commissies doen, doorgaan. Ten slotte een woord van dank naar alle diakenen, zendings- en ZWO commissieleden die zich in in de eigen buurt of verder weg hard gemaakt hebben voor het werk van Kerk in Actie. Zonder het draagvlak in de gemeenten kan Kerk in Actie haar werk niet doen. Daarvoor onze hartelijke dank! Haaije Feenstra Algemeen Directeur Haaije Feenstra Arie van der Plas Programmamanager Kerk in Actie

4 1. Kerk in Actie in 4 Inkomsten en uitgaven Kerk in Actie Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Reservering coördinatie en toezicht op SHOgelden Reservering coördinatie en toezicht op eigen geldwerving Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties van derden Directe kosten voorlichting/ activiteiten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Uitvoering algemeen Opbrengst publicaties Uitvoering eigen activiteiten Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering GBA activiteiten Netto opbrengsten publicaties Uitvoering voorlichting Financiële bijdragen PKN Overige uitgaven (totaal) Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotaties aan bestemmingsreserves en/of -fondsen Onttrekkingen uit bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen Huisstijl en logo Kerk in Actie In de nieuwe huisstijl is Kerk in Actie een motto in zichzelf. De Kerk in Actie voor zending, binnenlands diaconaat, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. We hebben besloten om daarbij nadrukkelijker het gironummer te vermelden, om de bekendheid ervan te vergroten en de steun aan onze partnerorganisaties en -kerken te kunnen blijven voortzetten. Waar nodig en mogelijk zullen we het motto Geloof in uitvoering verbinden met het nieuwe logo. In de volgende hoofdstukken worden verschillende delen van het werk kort uitgelicht. De zeven programma s van Kerk in Actie:

5 Jaarverslag 5 1. Missionair werk (Nederland) 2. Diaconaat (Nederland) 3. Zending (buitenland) 4. Werelddiaconaat (buitenland) 5. Noodhulp (buitenland) 6. Kinderen in de Knel (buitenland) 7. FairClimate Namens wie werken we? Kerk in Actie voert in Nederland en in het buitenland het missionaire en diaconale werk uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden mede uitgevoerd namens tien andere kerkgenootschappen. Onze centrale taak De centrale taak van Kerk in Actie is om met al deze kerken te werken aan de voortgang van het evangelie en aan het bestrijden van armoede en onrecht door solidariteit en hulpverlening. Wat doen we? Kerk in Actie onderhoudt zowel relaties met partnerkerken en partnerorganisaties in Nederland en het buitenland, als met kerkelijke gemeenten in Nederland. We bemiddelen in hun wederzijdse betrokkenheid. Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiële ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd via zeven programma s. Daarnaast kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond via een eigen programma Luisterend Dienen een door henzelf geselecteerd deel van het diaconale werk ondersteunen. Besteding beschikbare middelen in (x 1.000) % Bedrag 27% Directe steunverlening 68% Directe kosten voorlichting/activiteiten 5% Uitvoeringskosten 27% % 68% Totaal 100% Directe steunverlening Directe kosten voorlichting/activiteiten Uitvoeringskosten Uitgangspunten in ons beleid Het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2004 het beleid voor het missionaire en diaconale werk vastgelegd tot Dit beleid is vertaald in onderstaande doelstellingen. De daarbij behorende directe steunverlening in kan als volgt worden weergegeven. 1% 6% 21% 4% 12% 20% Missionair werk (Ned.) Diaconaal werk (Ned.) Evangelieverkondiging Kerk en gemeenschap Oecumene Dialoog 6% 4% 2% 9% 15% Armoede en milieu Gerechtigheid en verzoening Hiv/aids Rampen en noodhulp Wederkerigheid Besteding directe steunverlening naar doel (x 1.000) % Bedrag Missionair werk (Ned.) 6% Diaconaal werk (Ned.) 6% Evangelieverkondiging 9% Kerk en gemeenschap 15% Oecumene 4% 781 Dialoog 2% 377 Armoede en milieu 20% Gerechtigheid en verzoening 12% HIV/AIDS 4% 787 Rampen en noodhulp 21% Wederkerigheid 1% 167 Totaal 100%

6 6 Programma s Kerk in Actie Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd vanuit zeven programma s. De directe steunverlening in is als volgt over deze programma s verdeeld: Besteding directe steunverlening (x 1.000) % Bedrag 17% 11% 1% 6% 6% Missionair werk in Nederland 6% Diaconaal werk in Nederland 6% Zending 30% Werelddiakonaat 25% Noodhulp (uit reguliere acties) 5% 907 Noodhulp (uit speciale acties) 17% Kinderen in de knel 11% Klimaatplan 1% 168 Totaal 100% % 25% Missionair werk in Nederland Diaconaal werk in Nederland Zending Werelddiakonaat 30% Noodhulp (uit reguliere acties) Noodhulp (uit speciale acties) Kinderen in de knel Klimaatplan Partners en projecten Nederland Kerk in Actie voert zelf projecten uit in Nederland en geeft financiële steun aan projecten van andere organisaties. We ondersteunen missionaire en diaconale initiatieven en activiteiten voor mensen die meer willen weten van geloof en kerk en voor groepen mensen die in sociaal, materieel, lichamelijk of geestelijk opzicht in achterstandsituaties verkeren. Ook groepen in Nederland, die in een isolement dreigen te raken of wie onrecht wordt aangedaan, kunnen op steun van Kerk in Actie rekenen. Kerk in Actie is op die manier partner van vele groepen en kerken in onze samenleving. Een deel van de binnenlandse projecten wordt door medewerkers van Kerk in Actie zelf uitgevoerd. Kerk in Actie verstrekt meestal financiële steun, die tijdelijk is en aanvullend van aard. De steun strekt zich uit over een periode van ten hoogste drie jaar. Het project moet passen binnen het geformuleerde beleid van Kerk in Actie. Er moet volgens afspraak inhoudelijk en financieel worden gerapporteerd. Buitenland Kerk in Actie onderhoudt relaties met kerken en organisaties in het buitenland en geeft hen financiële steun. We staan in een open, gelijkwaardige en kritische verhouding tot elkaar. We leren van elkaar en houden elkaar scherp. We ondersteunen lokale organisaties om hen te versterken. Vaak gebeurt dat met lokale menskracht, maar soms, op verzoek, door mensen uit te zenden. We hechten veel belang aan het tot stand brengen van wederzijdse betrok kenheid tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en onze buitenlandse partners. Dit gebeurt bijvoorbeeld via uitwisselingscontacten. Partners en projecten in (bedragen x ) Nederland Azië/ Europa/ Afrika/ Wereld- Totalen Pacific Amerika M.Oosten wijd Directe steunverlening (exclusief vrijval) Aantallen: Contracten Partners Landen nvt 70 Gemiddelden: Per contract Per partner Per land nvt

7 Jaarverslag 7 De percentuele verdeling van het aantal partners in naar regio kan als volgt worden weergegeven: 23% 3% 12% 31% Nederland Azië/Pacific Afrika/Midden-Oosten Europa/Amerika Wereldwijd 31% Kerk in Actie voert haar werk uit namens: de Protestantse Kerk in Nederland Een deel wordt mede uitgevoerd namens: Doopsgezinde Broederschap Oud-Katholieke Kerk Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Leger des Heils Zevende Dags Adventisten YMCA Nederland Unie van Baptisten Gemeenten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Remonstrantse Broederschap Het Genootschap der Vrienden (Quakers) Getroffenen Tsunami hebben nieuwe boot gekregen via Kerk in Actie

8 2. Missionair Werk 8 Inkomsten en uitgaven Missionair Werk binnenland Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Directe kosten voorlichting/ activiteiten Opbrengst publicaties Uitvoering algemeen Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering eigen activiteiten Netto opbrengsten publicaties Uitvoering GBA activiteiten Uitvoering voorlichting Financiële (quotum-)bijdrage PKN Overige uitgaven (totaal) Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige inkomsten Totaal lasten Rente-opbrengsten Dotatie aan: Totaal baten Egalisatiereserve missionair werk Onttrekking aan: Fonds Koopvaardij Het missionaire werk stimuleert gemeenten op een open en gastvrije manier kerk te zijn, zo dat mensen die (misschien voor het eerst) contact zoeken met de gemeente zich er welkom voelen. Daarbij reiken we gemeenten ideeën en projecten aan om naar buiten te treden en met anderen te delen wat hen bezielt, en hen vertrouwd te maken met de inhoud van het christelijke geloof. In het jaar wordt het missionair werk binnenland voor de laatste keer in het Jaarverslag van Kerk in Actie beschreven. waar de bestaande gemeente zo verzwakt is dat het voortbestaan in het geding is, vooral in oude(re) stadswijken. De verwachting is dat de beleidslijn kerkelijk pionieren in 2008 volledig operationeel is. Kerkelijk pionieren We richten ons op gebieden waarin kerkelijke presentie (bijna) van de grond af opgebouwd moet worden, zoals in grote nieuwbouwwijken, vinexlocaties. Ook ondersteunen we gemeenten die willen aansluiten bij de behoeften van nieuwe doelgroepen en bevorderen we nieuwe christelijke gemeenschapsvorming in gebieden

9 Jaarverslag 9 Missionaire gemeente Wie de weg naar binnen niet is gegaan, kan niet naar buiten treden. Daarom is materiaal gemaakt dat gemeenten uitnodigt zich de missionaire opdracht eigen te maken en verder te doordenken. De gids Zegt het voort! gaat in op de vraag hoe je als gemeente op een aansprekende manier kunt laten zien wat je gelooft. De dvd Laat zien wat je beweegt toont verschillende manieren waarop gemeenten missionair kunnen zijn. Omdat we tijdens de christelijke feestdagen mensen in de kerk ontmoeten die doorgaans niet komen, zijn materialen gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken om hen te verwelkomen: Intercity bestemming Pasen, het Pinksterboekje Ontmoeting en de adventskalender Jubelend van Vreugde. Speciaal voor de startzondag, een uitgelezen moment voor de plaatselijke gemeente om naar buiten te treden, werd een aantal materialen ontwikkeld om dat gemakkelijker te maken, waaronder het (cadeau)boekje De kerk daar zit muziek in! en een kerkmuziekspel. Er is veel vraag naar cursusmateriaal voor een kennismaking met het christelijke geloof. Nieuw is Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen in 7+1 bijeenkomsten. Ook de jongerenversie, Toppers van geloven, is nieuw, evenals de dvd met zeven korte films om te gebruiken als inleiding op een bijeenkomst van de basiscursus. Publieke presentie De website van de Protestantse Kerk werd opnieuw ingericht. Door het missionaire werk werd een tabblad kennismaken toegevoegd met informatie voor mensen buiten de kerk die meer willen weten over de bijbel, het christelijke geloof en de kerk. Dit deel van de website wordt de komende jaren verder uitgebouwd en van meer beeldmateriaal voorzien. De aandacht van het publiek werd op de startzondag gericht via een stoppercampagne waarbij gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid die Kerk in Actie heeft om gratis informatieve advertenties in kranten te plaatsen. Bovendien werd een radio-interview met gratis spot gemaakt bij het startzondagthema. Ten slotte noemen we de Socutera-spots. Missionair categoriaal werk Het pastoraat buitenlandse studenten biedt gastvrijheid aan studenten uit de hele wereld. Zij kunnen bij de pastores terecht voor een persoonlijk gesprek. Andere activiteiten zijn onder andere kerkdiensten, gezamenlijke maaltijden, onderling geloofsgesprek, bijbelstudie en conferenties. Wij steunen het Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie dat missionair actief is onder toeristen. Via het koopvaardijwerk worden (geloofs)gesprekken gevoerd met personeel van (internationale) koopvaardijschepen die de havens aandoen. Ook worden kerkdiensten gehouden en wordt hulp geboden in acute noodsituaties. Het luchthavenpastoraat wil bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die in de luchthaven komen of er werken. Multireligieuze samenleving In ontmoeting met moslims is het belangrijk dat christenen en moslims elkaar leren kennen om tot een voor allen leefbare samenleving te komen. Dat de kerk hier van zich laat horen, is in deze tijd waarin de verhoudingen zich lijken te verharden van groot belang. In is (verder) gewerkt aan voorlichting en voorlichtingsmateriaal, zijn ontmoetingen tussen christenen en moslims georganiseerd en werd meegedaan aan het werk van interreligieuze overlegorganen. Nederland is weliswaar een veelkleurige samenleving geworden, maar dit is nauwelijks zichtbaar in de Protestantse Kerk. De migrantenkerken kregen ondersteuning voor hun wijze van kerk zijn, onder meer door middel van een training voor hun leiders. Overige werkzaamheden JOP, de jeugdbeweging van de Protestantse Kerk, is de eerst aangewezene om missionair jeugdwerk vorm en inhoud te geven. Daarvoor heeft JOP een bijdrage uit de missionaire kas gekregen, net als andere missionaire jeugdwerkinstanties waarmee we nauw samenwerken. Daarnaast waren er kosten voor werkontwikkeling, oecumenische contacten en overhead. Fondsenwerving Met ingang van 1 januari 2008 maakt het missionaire werk binnenland geen deel meer uit van Kerk in Actie, maar wordt het voortgezet onder de vlag van de Protestantse Kerk. Het missionaire werk is immers nauw verbonden met het profiel van de Protestantse Kerk: gemeente en kerk doen niet aan missionair werk, ze zijn missionair. Die beslissing maakt vernieuwingen in de fondsenwerving voor dit werk nodig. Er is in een begin gemaakt met het werven van donateurs en er komt in 2008 een extra collecte. We hopen dat gemeenten en gemeenteleden het, ook langs die wegen, mogelijk willen maken het missionaire werk te continueren. Zending blijft een belangrijk programma van Kerk in Actie. Vanaf 2008 bestaat Kerk in Actie uit zes programma s: Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, Noodhulp, Diaconaat (binnenland) en FairClimate

10 3. Diaconaat 10 Inkomsten en uitgaven Diaconaal Werk Binnenland Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Directe kosten voorlichting/ activiteiten Opbrengst publicaties Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering algemeen Netto opbrengsten publicaties Uitvoering eigen activiteiten Uitvoering GBA activiteiten Financiële (quotum-)bijdrage PKN Uitvoering voorlichting Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige uitgaven (totaal) Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotatie aan: Onttrekkingen uit: Egalisatiereserve diaconaal werk Egalisatiereserve diaconaal werk Fonds Nazorg Enschede Projectenfonds Land. Diac. Projecten In de synodenota diaconaat spreekt niet vanzelf zijn de volgende strategische doelen voor het diaconaat gedefinieerd voor de jaren 2005 t/m 2008: Getuigen te zijn van de liefde, gerechtigheid en barmhartigheid van God. Opbouw van een duurzame samenleving en bestrijding van armoede en uitsluiting. Bevorderen van een samenleving waarin barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden zodat mensen tot hun recht komen. Directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld. Aan deze doelen wordt op drie manieren gewerkt door het binnenlandse diaconaat van Kerk in Actie: Het ondersteunen van gemeenten, diakenen, vrijwilligers en beroepskrachten bij hun diaconale taak door het geven van informatie en advies. Financiële steunverlening voor diaconale projecten, organisaties en hulpverleningsinstellingen. Via pleitbezorging en lobby namens diaconieën behartigen van belangen in bredere samenwerkingsverbanden en invloed uitoefenen op overheden en organisaties.

11 Jaarverslag 11 Vertaald naar concrete activiteiten is in onder andere gewerkt aan: Michacursus Kerk in Actie heeft in samenwerking met Tear, EB media en Stichting Present de Michacursus ontwikkeld. Het is een cursus van zeven bijeenkomsten voor gemeenteleden in goed en recht doen. De Michacursus biedt een mogelijkheid om lokaal invulling te geven aan de oproep van de kerken uit het zuiden om duurzaamheid en gerechtigheid te bevorderen. Deelnemers zetten zich tijdens een praktijkdag in voor een diaconaal project of een project gericht op het behoud van een leefbare aarde. De Michacursus is, na een proef in verschillende plaatsen, gepresenteerd op Hervormingsdag. Daarbij werd het Michamanifest op de deur van de Jeruzalemkerk in Zwolle getimmerd. Aansluitend is een start gemaakt met het geven van informatie en instructie aan kerken en aankomende cursusleiders die de cursus plaatselijk zelfstandig willen geven. Er worden geregeld in alle regio s toerustingsavonden gehouden. Vluchtelingen en asielzoekers Kerk in Actie heeft in haar inzet voor mensen in de vreemdelingendetentie voortgezet. Samen met een werkgroep van het justitiepastoraat werden initiatieven genomen voor bezoekwerk, maar ook werden boeken verzameld. Hieraan werd door heel veel lokale kerken meegewerkt. Kerk in Actie werkte mee aan een onderzoek naar de diverse opvanglocaties voor asielzoekers, inclusief de detentiecentra, dat geïnitieerd werd door het Europarlement. Er werden gesprekken gevoerd met de Europese Commissie en met de staatssecretaris. Op alle niveaus vond lobby plaats om voor mensen in de centra voor vreemdelingendetentie een humanere situatie te bereiken. Samen met ICCO werden stappen gezet voor een terugkeerprogramma vanuit de detentiecentra. Voor lokale gemeenten werd een handreiking voor de situatie na het pardon geschreven. Veel lokale kerkgemeenschappen konden voor advies terecht bij Kerk in Actie. Een bezoek aan Grenshospitium Schiphol-Oost Onderweg naar het Grenshospitium Schiphol passeer ik het gedenkteken voor de elf omgekomenen bij de schipholbrand. In het grenshospitium bevinden zich mensen die aan de grens geweigerd zijn en mensen die op Schiphol asiel hebben aangevraagd en in de 48-uursprocedure een negatieve beslissing hebben ontvangen. Zij kunnen nog beroep aantekenen tegen die negatieve beslissing en vragen om een voorlopige voorziening. Dat betekent dat ze het beroep mogen afwachten. De capaciteit van dit centrum op schiphol is 79 personen, er verblijven meestal 60 tot 70 mensen. Van hen gaat ongeveer een derde na verloop van tijd naar een asielzoekerscentrum. Zij zijn weliswaar verder gekomen in de asielprocedure, maar dit houdt niet in dat aan hen asiel zal worden verleend. Een ander derde wordt vanuit het grenshospitium uitgezet. Tot slot wordt een derde van de bewoners na verloop van tijd op straat gezet met een brief waarin staat dat ze Nederland binnen 24 uur moeten verlaten. De overheid is niet bij machte om hen uit te zetten. De meeste van hen hebben nog geen voet op Nederlandse bodem gezet. Het grenshospitium is een soort niemandsland. Er verblijven meer mannen dan vrouwen, en vooral veel alleenstaanden. Kinderen zijn er niet. De mensen blijven hier gemiddeld honderdtwintig dagen. Er is een medische dienst en er zijn mensen van de geestelijke verzorging, van diverse levensovertuigingen. Men krijgt 9 euro zakgeld per dag. Van dit geld kan een telefoonkaart worden gekocht voor contact met het thuisfront en contact met de buitenwereld. Mensen kunnen via een lijst tweedehands kleding bestellen, als ze de lijst tenminste kunnen lezen. Op dit moment is er een jongen die al vier weken in hetzelfde shirt loopt. De mensen hier worden na elk bezoek, bijvoorbeeld van een advocaat of van iemand van VluchtelingenWerk, gefouilleerd en steekproefsgewijs gevisiteerd. Dan moeten zij zich helemaal uitkleden. Strenge maatregelen, voor mensen die niet verdacht worden van een crimineel feit. Kan Kerk in Actie iets doen? Ja, in hebben we ingezamelde boeken hier naartoe gebracht. We kunnen ook lobbyen voor een betere positie in de gevangenis. We kunnen er met de staatssecretaris over praten dat mensen in een procedure hier niet worden opgesloten. We kunnen nadenken over wat we kunnen doen voor mensen die op straat worden gezet. Kortom: ook na het generaal pardon is er nog veel werk aan de winkel. Inmiddels zijn kerkdiensten in het grenshospitium van start gegaan. Geesje Werkman, projectmanager Kerk in Actie

12 12 Werken aan een geloofwaardige economie Werken aan een Geloofwaardige Economie is een samenwerkingsprogramma van landelijk bureau Disk, de Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie en Oikos, dat gaat over de vraag hoe kerken kunnen bijdragen aan een geloofwaardige economie. Dit samenwerkingsprogramma is gestart in het voorjaar van 2006 en wordt in het najaar van 2008 afgesloten met een slotconferentie. Voor een interviewproject en een aansluitende conferentie in zijn de ervaringen in plaatselijke kerken geïnventariseerd en geëvalueerd rond de vraag hoe lokale kerken vorm kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast is in een project dat zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de vraag naar de betrokkenheid van kerken daarbij, een eerste versie van een duurzaamheidscan voor lokale kerken ontwikkeld. Deze eerste versie is in juni van commentaar voorzien tijdens een expertmeeting. Voor meer informatie zie: De Rudolphstichting Dankzij de substantiële bijdrage van Kerk in Actie kon De Rudolphstichting (gevestigd in jeugddorp De Glind) ook in op een verantwoorde en doordachte manier gestalte geven aan haar landelijke diaconale opdracht voor de jeugdzorg. Gezinsvormen stonden centraal: hoe kan bewerkstelligd worden dat meer uit huis geplaatste kinderen in gezinnen terecht komen, maar ook: hoe kunnen gezinnen worden ondersteund als ze het zelf niet meer aankunnen? Coördinatie van zorg is dan een sleutelbegrip, iets wat niet altijd vanzelf loopt. Het Ouder en Kind project haalde de tweede prijs in een innovatiewedstrijd van Stichting Kinderzorg Utrecht. Daarnaast werd geïnvesteerd in het project Broers en zussen in de spotlights. Dit richt zich op de vaak vergeten broers en zussen van gehandicapte of ernstig zieke kinderen. Ouder-kind-middag, Exodus Diaconaal vakantiewerk In nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk hield de Interkerkelijke Stichting Diakonaal Vakantiewerk (ISDV) in diaconale vakanties voor mensen die door ouderdom, een handicap of sociale situatie geen of moeilijk aansluiting vinden bij het reguliere vakantieaanbod. In namen gasten deel aan een vakantieweek. Bijna vrijwilligers hebben zich ingezet om de vakantieweken tot een succes te maken. Een groot aantal vakantiegasten moet rondkomen van een minimumuitkering of AOW, aangevuld met een klein pensioen. Zij ontvingen een korting op de pensionprijs. De vakantieweken in ondermeer het F.D. Roosevelthuis in Doorn en de Werelt in Lunteren voorzien in een grote behoefte. De ISDV behoort met de Zonnebloem en het Rode Kruis tot de grote aanbieders van aangepaste vakanties in Nederland. Stichting Exodus Nederland Het jaar stond voor de sector Vrijwilligers & Kerkzaken van Exodus voor een belangrijk deel in het teken van uitbreiding en professionalisering van het vrijwilligersnetwerk. Met de aanstelling van twee regioconsulenten voor Zuid- en Noord-Nederland hebben alle vier de windstreken een eigen regioconsulent gekregen. De betrokkenheid van kerken en vrijwilligers bij het Exoduswerk kan hiermee optimaal gecoördineerd worden, en ook de werving verloopt gemakkelijker. Deze aanpak heeft geresulteerd in een toename van voorlichtingsactiviteiten bij kerkgemeenschappen en een toename van het aantal bezoekvrijwilligers in de gevangenissen. Met de aanstelling van een landelijke coördinator Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD) halverwege 2006 kon de uitbreiding van de ouder-kind-middag in de gevangenis professioneel en efficiënt ter hand worden genomen. Begin draaide het OKD, dat voor het vervoer van de kinderen heen en terug naar de gevangenis volledig afhankelijk is van vrijwilligers, in vijf gevangenissen. Begin 2008 is dit aantal gegroeid tot negen. Deze kwaliteitsslag in het vrijwilligersnetwerk van Exodus is in de samenleving niet onopgemerkt gebleven. In mei ontving de sector Vrijwilligers & Kerkzaken van Exodus het Appeltje van Oranje uit handen van de Prins van Oranje en in het bijzijn van Hare Majesteit de Koningin. De jury van het Oranje Fonds, die deze prijs jaarlijks uitreikt aan initiatieven op het terrein van maatschappelijk welzijn, was lovend over de zorgvuldige manier waarop Exodus omgaat met de selectie, scholing en privacy van de vrijwilligers. Het Ouders, Kinderen en Detentieproject is in genomineerd voor de Nationale Kinderkroon, een ereprijs voor bijzondere projecten gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels, (die wordt toegekend en) uitgereikt door een kinderjury. Die bezocht daartoe het OKD in Penitentiaire Inrichting De IJssel in Rotterdam.

13 4. Zending Jaarverslag 13 Inkomsten en uitgaven Zending in het Buitenland Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Aandeel in acties van derden Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Directe kosten voorlichting/ activiteiten Opbrengst publicaties Uitvoering algemeen Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering eigen activiteiten Netto opbrengsten publicaties Uitvoering GBA activiteiten Uitvoering voorlichting Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige uitgaven (totaal) Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotatie aan Revolving Fund Zending Onttrekking uit Revolving Fund Zending (HKI) Onttrekking uit Fonds projecten Indonesië Vuur In ons brandt een vuur Het is door God in Christus aangestoken Aangeblazen door allerlei mensen in ons eigen leven Inspirerende mensen Bij het licht van die vlam zie je dat het anders kan op deze wereld, Anders met de mensen. Anders met ons zelf. Dit vuur doorgeven en er anderen mee aansteken is wat het zendingsprogramma van Kerk in Actie beoogt. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties in meer dan 50 landen bij het uitvoeren van hun zendingswerk: met gebed, met geld, met menskracht en met de betrokkenheid van veel gemeenten in Nederland. Het zendingsprogramma werkt langs drie lijnen die elkaar onderling versterken:

14 14 Communicatie van het evangelie De boodschap van het evangelie klinkt in elke situatie opnieuw, maar dat gaat niet vanzelf. Veel partners van Kerk in Actie werken hieraan. In stond in de zomercollecte het toerustingswerk van Cedepca uit Guatemala centraal. Ik heb geleerd dat God nog steeds met mij aan het werk is. Ik ben niet perfect en er zijn ook anderen met dezelfde problemen. Ik heb geleerd dat echte vrede bij me zelf moet beginnen, aldus een deelnemer van een van de cursussen. Na afloop van een cursus over vergeving vertelde één van de vrouwen: God kan me van mijn angsten bevrijden, maar ik moet wel toestaan dat Hij dat doet. Als anderen vergeven ons groter maakt, dan kunnen we ook zoveel keer vergeven als nodig is. In werden bijna 3000 mensen door het werk van Cedepca bereikt. Geloofscursussen In Nicaragua werkt onze partner Equipo Teyocoyani in afgelegen gebieden waar de plaatselijke kerk vooral draait op vrijwilligers. Wat zou er van ons geworden zijn zonder de training van Teyocoyani? Ik was hiervoor eigenlijk een onwetende op godsdienstig gebied. Nu heb ik een verdiept geloof dat ik met enthousiasme kan overdragen aan anderen. In mijn gemeenschap zijn we met 25 mensen aan wie ik wat ik geleerd heb overdraag. We lezen samen de bijbel en begrijpen beter wat de boodschap is voor ons vandaag. In werden door het team van Teyocoyani 42 cursussen gegeven aan ruim 3000 deelnemers. Bijbellezen in Bolivia Uitgezonden medewerkers Ook uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie zijn vaak actief in bijbelonderwijs. Ds. Paulien Matze werkt namens Kerk in Actie in Bolivia en las in de brieven van Paulus met haar studenten: Hoe maak je de brieven van Paulus vruchtbaar in de inheemse cultuur van het Aymara-volk in de Andes? Dat is een spannende zoektocht. ( ) Een belangrijk begrip voor de Aymara s is chakana : brug. Jezus wordt gezien als een chakana: een brug tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Zo zien mijn studenten Paulus ook als een chakana: een brug tussen het evangelie dat hem, op weg naar Damascus, diepgaand heeft veranderd, en de cultuur waarin hij leefde. Zo bleek Paulus een driedimensionale mens die dicht bij hen stond. Bijbelvertaling- en verspreiding Naast onderwijs en vorming werden in ook bijbelvertaling en verspreiding gesteund. Kerk in Actie werkt daarbij samen met het Nederlands Bijbelgenootschap en Wycliffe-bijbelvertalers. Zo werd bijvoorbeeld ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda de uitgave van de Kijkbijbel in de eigen taal mogelijk gemaakt, samen met de classis Dordrecht die al een jarenlange zusterrelatie met deze kerk heeft. Opbouw van levendige geloofsgemeenschappen Het zijn christelijke geloofsgemeenschappen wereldwijd die het evangelie in hun eigen omgeving uitdragen. In de najaarszendingsweek van vroeg Kerk in Actie onder de titel Welkom evangelie aandacht voor de kerken in Cuba. Met de komst van veel nieuwe leden, zonder enige kennis van het christelijke geloof, is goed toegerust kader nodig. Partners van Kerk in Actie werken daaraan en bereikten in enkele honderden predikanten, zondagsschoolleiders en ander kerkelijk kader. In veel landen zijn christelijke geloofsgemeenschappen klein en kwetsbaar. Vandaar dat Kerk in Actie speciale aandacht heeft voor kerken in landen als Bangladesh, Pakistan en het Midden-Oosten. Bemoediging en meeleven worden door onze partners zeer op prijs gesteld. Het doet ons goed te weten dat we deel zijn van het lichaam van Christus. Het is belangrijk dat Nederlandse kerken ons in een moeilijke situatie steunen in ons getuigenis, aldus een van de bisschoppen van de Church of Pakistan (Kerk van Pakistan). Niet alleen zijn kerken soms klein en kwetsbaar. Vaak maken culturele verschillen samenwerking moeilijk. Opbouwen christelijke gemeenschappen De kleine christelijke kerken in Bangladesh bijvoorbeeld zijn vooral ontstaan onder de minderheid van de bevolking die Hindoe was. Voor de moslimmeerderheid van Bangladesh is dit een obstakel om geïnteresseerd

15 Jaarverslag 15 te raken in het evangelie. De organisatie Isa-a-Jamat (gemeenschap van volgelingen van Jezus) wil juist aandacht geven aan moslims die christen zijn geworden. Isa-a-Jamat geeft ondersteuning bij het opbouwen van lokale christelijke gemeenschappen. Met de bijdrage van Kerk in Actie in werden leiders getraind en bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, jongeren en vrouwen. Voor geïnteresseerden zijn er bijbelcorrespondentie-cursussen. In is het aantal plaatselijke gemeenschappen die door Isa-a-Jamat worden gesteund, gegroeid tot ruim 70. Conferentie Indonesische kerken De uitdagingen voor partnerkerken van Kerk in Actie zijn in elk land weer anders. Toch kunnen kerken in Nederland en elders in de wereld met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In werd met partnerkerken in Indonesië een conferentie in Makassar gehouden. Er zijn drieëndertig kerken in Indonesië die zich op een of andere manier verbonden voelen met de Nederlandse kerken. Indonesiërs en Nederlanders spraken in Makassar over gezamenlijke uitdagingen en mogelijkheden om samen te werken. Duidelijk werd dat er problemen zijn die in verschillende contexten spelen. Als prioriteiten werden genoemd: welke rol kunnen kerken spelen bij problemen van armoede en uitsluiting, de relatie met de islam, de uitdagingen van de groei van charismatische bewegingen voor de op reformatorische leest geschoeide kerken. Er was veel enthousiasme om in 2008 verder te werken aan deze thema s, waarbij zowel de kerken in Indonesië als de Protestantse Kerk in Nederland een inbreng zullen leveren. Bruggen bouwen voor vrede Kerk in Actie zet zich in voor het bouwen van bruggen tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Dit gebeurt heel bescheiden in Roemenië, als voorgangers van verschillende kerken elkaar op plaatselijk niveau leren kennen en de hoge muren tussen protestanten en orthodoxen voorzichtig doorbreken. Vanuit haar werk als docent aan het Theologisch Seminarie in Cluj van de Reformatus-kerk, zet uitgezonden medewerker ds. Foka van de Beek zich onder meer hiervoor in. Vrede en verzoening In Indonesië ondersteunt de organisatie Percik plaatselijke commissies waarin de verschillende religieuze leiders elkaar ontmoeten. Door dit netwerk is het mogelijk om spanningen tussen verschillende godsdiensten snel aan te pakken en te werken aan meer onderling begrip. Na de aardbeving in Yogyakarta speelden de plaatselijke comités ook een belangrijke rol in de verdeling van noodhulp en de wederopbouw. Door hun bemiddeling kon voorkomen worden dat de instroom van geld van buiten af tot ruzies en conflicten zou leiden. De werkwijze van Percik is zo succesvol dat dit model ook in een aantal Nederlandse gemeenten wordt toegepast. Josien Folbert en ds. Jaspert Slob zijn als uitgezonden medewerkers verbonden aan Percik. Maar ook als het gaat om wereldproblemen, zoals het conflict in het Midden-Oosten, wil Kerk in Actie met haar partners bijdragen aan vrede en verzoening. In werd Meta Floor door de classis Alkmaar naar de Palestijnse, christelijke organisatie Sabeel ( de weg ) uitgezonden. In haar werk zet Meta Floor zich in voor het bouwen van bruggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Via haar weblog, rondzendbrieven en columns in Nederland betrekt zij de Nederlandse kerken bij wat er in Israël gebeurt. In waren er 17 uitgezonden medewerkers met hun gezinnen via het zendingsprogramma van Kerk in Actie uitgezonden. Daarnaast zijn er nog tien uitzendingen in samenwerking met andere zendingsorganisaties. In totaal werden 289 projecten van partners ondersteund. Kerkgebouw in Pakistan

16 5. Werelddiaconaat 16 Inkomsten en uitgaven 2006 Werelddiaconaat Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Directe kosten voorlichting/ activiteiten Aandeel in acties van derden Uitvoering algemeen Uitvoering eigen activiteiten Uitvoering GBA activiteiten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Uitvoering voorlichting Opbrengst publicaties Overige uitgaven (totaal) Kosten verbonden aan publicaties Netto opbrengsten publicaties Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotatie aan Revolving Fund Werelddiaconaat Onttrekking uit Revolving Fund Werelddiaconaat Mensen tot hun recht laten komen en hen, én hun kinderen, zicht geven op een toekomst. Dát is eenvoudig gezegd waar het in het werelddiaconale werk om gaat. Centraal staan mensen naar wie niet wordt omgekeken. Partnerorganisaties van Kerk in Actie zijn dagelijks actief en bekommeren zich om hen. Het aantal armen en gemarginaliseerden neemt, ondanks de groei van de wereldeconomie, helaas nog steeds toe. De strijd tegen hiv en aids Bij het werelddiaconale werk rond hiv en aids gaat het in de eerste plaats om het voorkòmen van besmetting. In de tweede plaats is onze aanpak erop gericht om stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv/aids tegen te gaan. Wij komen op voor hun rechten. Zorg voor mensen die leven met hiv en aids is in de derde plaats van levensbelang.

17 Jaarverslag 17 Het trainen van ambtsdragers in kerken krijgt extra aandacht. In zijn er door ICCO en Kerk in Actie studies uitgevoerd over hiv/aids en de gezondheidszorg (onder andere in Ethiopië, Zimbabwe, Kenia en Cambodja). ICCO en Kerk in Actie willen coalities van partners vormen om het diaconale werk uit te voeren. In Nepal is daarbij de International Nepal Fellowship (INF) betrokken. INF werkt hier al vijftig jaar en heeft in de Pokharavallei, waar veel hiv en aids voorkomt, het Paluwaproject opgezet. Dit project geeft niet alleen voorlichting over hiv-aids, maar biedt ook medische en psychosociale zorg voor mensen met hiv/aids. De Engelse organisatie Strategies for Hope is uitgever van cursusmateriaal (boekjes, dvd s en video s). Dit kan tegen een geringe vergoeding en in diverse talen door kerken en organisaties in Afrika worden gebruikt. Vrouwenprogramma West-Congo Na een reis van 250 kilometer (over een goede weg) komen we aan in Matadi, het is al uur en aardedonker. Als we de stad binnenrijden over de Mposo-rivier zijn de lichten van de stad schitterend. Jonathan en Lévy begeleiden mij. Zij zijn er ook benieuwd naar om de ontwikkelingen in hun afdeling voor vrouwen- en familiezaken, het DFF (Département Femme et Famille) te zien. Op woensdag begint onze reis richting Kin Vuete rond 8.30 uur. De bedoeling is om twee vrouwengroepen te bezoeken die actief zijn voor voedselzekerheid. De weg naar dit dorp loopt zo n 50 kilometer in de richting van Geni, waar een grote waterkrachtcentrale staat (we kunnen er niet gaan kijken, omdat we daarvoor een officiële toestemming zouden moeten hebben van de autoriteiten). De weg vanuit Matadi is goed, daarna wordt het wat slechter. Maar overal ligt er nog wel asfalt op de hoofdweg. Het goede zaad We komen aan bij het kerkgebouw van La bonne semence (het goede zaad). De vrouwengroep bestaat er uit in totaal twintig vrouwen. We worden ontvangen door tien vrouwen, onder leiding van Marie-José, die deze vrouwen in het veld begeleidt. De hoofdactiviteit van deze groep is de landbouw. Ze hebben een stuk grond van 2 hectare gehuurd om daar vooral cassava te verbouwen, deels ook voor het stekken van planten. Door het project verdienen de vrouwen zo n 15 dollar per vrouw per maand. Daarbij komt dat ze altijd een voorraad cassave hebben voor eigen consumptie. Over verdere besteding van dit geld is er onduidelijkheid. Wel blijken de mannen aan het eind van de maand altijd hun deel van de oogst te willen krijgen. Mannen maken de velden vrij, snijden en halen takken weg en maken het veld gereed voor beplanting. Het verbouwen van de grond is hier de taak van de vrouw. En dat zal voorlopig niet veranderen. De rol/taakverdeling tussen man en vrouw lijkt echt onveranderlijk. Deze vrouwen zijn wel sterk en pienter. Ze zeggen wat ze denken: klagen over hun mannen, en zijn echt trots op hun project. Het veld We rijden na dit gesprek richting het veld van deze groep dat echt aan de rand van het dorp ligt en gemakkelijk bereikbaar is. Het is wel een schuin aflopend stuk grond. Waarschijnlijk moeilijk te verbouwen. De vrouwen laten ons zien dat een deel van het veld (naar schatting de helft) van de vrouwen in beslag is genomen. Het veld is namelijk gekocht door de gouverneur van de streek en mannen hebben alle cassava weggehaald en in de plaats daarvan ananas geplant. Ze hebben niets teruggezien van hun oogst en ook geen tegemoetkoming gekregen, terwijl ze papieren hebben voor de huur van dit perceel. Dat soort onrecht wordt vrouwen hier aangedaan. Het is nu aan hen om een klacht in te dienen. Daarnaast gaan Maman Odette en Maman Nzeba (de nationale coördinatrice) hun contacten gebruiken om de gouverneur op zijn kop te geven. Waarschijnlijk is hij hier zelf niet eens van op de hoogte: het is gebeurd omdat er geen aandacht wordt besteed aan vrouwen en hun bezit.

18 18 St. Luke Aids Programme The Luke Society in Uganda (ook wel St Luke genoemd) heeft als doel het bestrijden van de hiv/aidsepidemie in Uganda, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dit doet ze in de eerste plaats door middel van haar eigen kliniek, in Lubya parish, een buitenwijk van Kampala, waar de bevolking poliklinische zorg krijgt en zich kan laten testen op hiv. Als iemand hiv-positief is of om een andere reden speciale zorg nodig heeft, verwijst St Luke de patiënten door naar het Health Center, waar zij medicijnen krijgen die het virus afremmen. The Luke Society werkt vanaf 2004 ook op het platteland: de Muduuma sub-county in het Mpigi-district, ongeveer 35 kilometer van Kampala. Hier houdt St Luke maandelijks spreekuur met een mobiele kliniek. Voordat St Luke er kwam, was 60 procent van de sterfte in Muduuma gerelateerd aan aids. Nu is ongeveer 10 procent van de bevolking besmet met hiv/aids. Daarnaast heeft het werk van St Luke ervoor gezorgd dat de relaties tussen mannen en vrouwen gelijkwaardiger zijn. Vrouwen krijgen hogere posities en beslissen mee in de gemeenschappen. De Tuindorpkerk en de Nieuwe Kerk in Utrecht ondersteunen St Luke. Hiv in Uganda Called to Care - Roep om zorg Het Called to Care project ontwikkelt, maakt en verspreidt een reeks van tien praktische, handleidingen over hiv/aidsvraagstukken. Deze handleidingen zijn bedoeld voor kerkleiders in Sub Sahara-Afrika. Kerkleiders kunnen met de Called to Care-handleidingen hun gemeente informeren over en bewust te maken van de gevaren van hiv en aids. De folders zijn ook geschikt voor leraren, jongerenwerkers, maatschappelijke werkers en leiders van gewapende strijders. Het zijn eenvoudige en toegankelijke handleidingen, waarin praktische oefeningen en activiteiten staan. Strategies for Hope is een non-profitorganisatie. Tot nu toe heeft zij zestien handleidingen en vijf video s geproduceerd over de lokale aanpak van hiv/aids. Deze handleidingen worden vooral in Afrika en Azië gebruikt. International Nepal Fellowship Het Drugs Awareness and Rehabilitation Centre (DARC) heeft projecten in Nepalgunj, een stad in het zuidwesten van Nepal. Er is een behandel- en een inloopcentrum voor mensen die drugs gebruiken, voor hun familie en voor mensen die besmet zijn met het hiv-virus. Er zijn in Nepal naar schatting drugsgebruikers. Met gebruikers heeft DARC contact gelegd. DARC benadert de familie van drugsgebruikers en betrekt hen bij het afkick- en herstelprogramma. Ook leiders van verschillende religies, de overheid en de politie worden bij het werk betrokken. Voor het afkicken en begeleiden staat een periode van zeventien maanden. Ex-gebruikers kunnen drie maanden vrijwilligerswerk doen voor DARC, waar vier stafleden zelf ex-gebruiker zijn. NOODHULP EN HET VOORKOMEN VAN RAMPEN Partnerorganisaties van Kerk in Actie werken op lokaal niveau en zijn daardoor vaak goed in staat om bij rampen noodhulp te verlenen. Deze noodhulp wordt in veel gevallen gecoördineerd door het samenwerkingsverband ACT (Action by Churches Together) in Genève, terwijl in de diverse landen nationale ACTplatforms bestaan. Zo werd in noodhulp mogelijk gemaakt in Noord-Ghana, Uganda en Bangladesh, waar overstromingen grote groepen mensen troffen. Naast het voorzien in noodhulp is het weerbaar maken van de bevolking tegen rampen, zoals overstromingen, extreme of langdurige droogte, aardbevingen en conflicten, van groot belang. Hiervoor worden partnerorganisaties in staat gesteld om trainingen te geven en om zelf kennis op te doen over effectieve maatregelen. Sanro, rampenparaatheid De christelijke organisatie Sanro werkt in dorpen op Halmahera. Samen met dorpsoudsten en boerengroepen versterkt Sanro hun planning en uitvoering bij het voorkomen van rampen. Sommige delen van Halmahera hebben door veranderende golfstromen na de tsunami te maken met ernstige bodemerosie aan de kust. ICCO en Kerk in Actie hebben samen met de Wageningen Universiteit en organisaties in Indonesië, waaronder Sanro, een Community Based Disaster Response Programme opgezet. Hierin wordt samen met de lokale gemeenschappen aan rampenpreventie gewerkt. Democratisering en vredesopbouw Indonesië In Aceh zijn er bijeenkomsten gehouden (december en januari 2008) met de partners die tot en met eind SHO-financiering kregen voor de wederopbouw na de tsunami. Omdat Aceh tegelijkertijd een post-conflict gebied is, richt men zich op vredesopbouw en op het kritisch volgen en ondersteunen van de prille democratische ontwikkeling. De Kerk in Actie-partners SEIA, RPUK, Flower of Aceh (alle drie vrouwenorganisaties) en Yadesa en Permata (boerenorganisatie) waren hierbij betrokken.

19 Jaarverslag 19 Rampenmanagement In november is een uitgebreid veldbezoek gebracht aan het CBDRM (Community Based Disaster Risk Management)-gebied en de partners, zowel van ICCO als van Kerk in Actie, die daarbij betrokken zijn. Naast de relatiebeheerder, waren ook Marietta Shimizu Larenas (relatiebeheerder Rampenmanagement) en Annelies Heijmans (van Wageningen Universteit Disaster Studies, die het CBDRM-traject ondersteunt) betrokken. Het Consortium for Humanity is een groep Ngo s (ICCO en Kerk in Actie-partners) die gezamenlijk programma s ontwikkelen voor noodhulp. De samenwerking kwam tot stand na de aardbeving op Java, in mei Na de CBDRM-workshop gaven de deelnemers aan samen een CBDRM-programma met betrekking tot aardverschuivingen en overstromingen in het Muria-Pati gebied (Centraal Java) te willen ontwikkelen. Met de overstromingen van eind december, werd de noodzaak tot een dergelijk programma nog eens pijnlijk gedemonstreerd. Kerk op Papua In november is Papua bezocht. Naast een bezoek aan de ICCO-partners, om het programma op Papua dat een tijd heeft stil gelegen weer op te pakken, is ook een bezoek gebracht aan de synode van de GKI (Gereja Kristen Indonesia) Papua, waarbij er voornamelijk contact is geweest met de mensen van JPIC (Comité voor Justice Peace and Integrity of Creation). ICCO en Kerk in Actie nemen in Europa deel aan het Papua Faith based Network dat lobbyt voor de rechten van de Papuabevolking, en waaraan, naast organisaties als Cordaid, CMC en Justitia e Pax, ook Duitse en Zwitserse organisatie deelnemen. De organisatie Voice of Human Rights (VHR) produceert vanuit Jakarta radioprogramma s over mensenrechten op Cd s die men verspreidt over lokale radiozenders in heel Indonesië. Ook geeft men cursussen aan lokale radioverslaggevers. VHR is voor het grootste deel afhankelijk van Kerk in Actiefinanciering. Om deze afhankelijkheid te verminderen zal in 2008 gekeken worden of en hoe VHR andere inkomsten kan verwerven. Afghanistan Voor Afghanistan heeft het tweede half jaar van vooral in licht gestaan van een verdere verslechtering van de menselijke veiligheid: vooral in de conflictgebieden en in Kabul en omstreken. ICCO en Kerk in Actie besloten na de gijzeling van 23 Zuid-Koreaanse hulpverleners van een zendingsmissie en het feit dat zij door middel van losgeld zijn vrijgekomen, na het verlies van twee van de medewerkers, om uitgezonden medewerker Marja Vos naar Utrecht terug te roepen. Haar persoonlijke veiligheid en die van de organisatie waarvoor ze werkt (IAM) moest heroverwogen worden voordat ze terug zou kunnen naar het gezondheidsprogramma in centraal-afghanistan. Dit is illustratief voor de bijzondere omstandigheden waaronder onze partnerorganisaties en Afghanen moeten werken en leven. De situatie is er vaak zeer onzeker. Niet alleen maar op het gebied van persoonlijke veiligheid maar ook bij voedselzekerheid, educatie, gezondheid en rechtszekerheid Medisch onderzoek Afghanistan in algemene zin en voor vrouwenrechten in het bijzonder. Ruim vijf jaar na het verdrijven van de Taliban is er veel gebeurd, maar de problemen zijn zo groot en complex dat ook de gewone Afghaan zich afvraagt hoe groot de verbetering is en wie er nu het meeste profijt van heeft. In de programma s die wij ondersteunen in Afghanistan: van verbetering van de positie van vrouwen in zeer conservatieve gemeenschappen tot toegang tot water, kunnen we in ieder geval tevreden zijn dat onze partnerorganisaties er blijven werken. Afghan Women Education Center (AWEC) Het Afghan Women Education Center (vrouweneducatiecentrum) vergroot met onze steun participatie van vrouwengroepen in Wardak, een Pashtun-regio die zeer onveilig is. HAWCA (Humanitarian Assistance Women and Children Afghanistan) heeft in met succes in Kabul een vrouwencentrum draaiende gehouden waar (jonge) vrouwen de basis leerden van het lezen en schrijven. In Kabul en Bamian heeft CCA de kindercentra voor kinderen met leerproblemen door geweld en oorlog kunnen voortzetten. IAM is zeer vernieuwend bezig met het onderzoeken en implementeren van windturbines voor stroomvoorziening op dorpsniveau. Kortom, met enige vertraging lukt het onze partners om datgene te doen wat men zegt te kunnen doen. Dit kan vooral doordat ze, zonder uitzondering, werken met de gemeenschappen zelf. Dit garandeert de veiligheid die nodig is om te kunnen werken. Daarnaast zijn ICCO en Kerk in Actie begonnen om met de partnerorganisaties na te gaan denken hoe we ons conflicttransformatie voor 2008 en later kunnen vormgeven. Een belangrijk en helaas ook zeer noodzakelijk traject voor alle betrokkenen. Pakistan Pakistan heeft vooral te maken met grote conflicten tussen militairen, extremisten en democratiseringsgezinde krachten, met als dieptepunt in november de moord op de belangrijkste oppositieleidster, Benazir Bhutto. Daarentegen heeft de recente verkiezingsuitslag duidelijk aangegeven dat de bevolking vóór herstel van de democratie is. De steun voor fundamentalistische, politieke bewegingen is nog altijd gering (tussen de 1 à 3 procent van de kiezers).

20 20 Straatbeeld Pakistan Organisatie voor herstel van democratie en mensenrechten ICCO en Kerk in Actie ondersteunen PACFREL, een netwerk van organisaties die zich beijveren voor vrije en eerlijke verkiezingen en herstel van democratie en mensenrechten. Dit netwerk bestaat uit tien vooraanstaande Pakistaanse organisaties, waaronder onze partner de Human Rights Commission Pakistan en Church World Service Pakistan/Afghanistan. De koppeling van dit netwerk met ICCO en Kerk in Actie en hun netwerk in ons land heeft geresulteerd in een pleidooi bij het Europarlement voor aandacht voor de mensenrechtensituatie en vrije en eerlijke verkiezingen. Ook in de toekomst blijven mensenrechten en herstel van democratisering speerpunten. Pakistan wordt beschouwd als een kwetsbare staat, met een sterke militaire macht en een corrupt overheidssysteem. Er zijn grote binnenlandse problemen, waarbij gebieden strijden voor meer autonomie (provincie Baluchistan, Kashmir en de Tribale Gebieden), er veel geweld is tussen verschillende geloofsgroepen (soennieten tegen de sjiieten), enorme armoede (meer dan 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens) en achterstelling van vooral vrouwen en minderheden. De global war on terror draagt bij aan complicering van al bestaande conflicten. Er zijn ook lichtpunten, waarbij de overwinning van de democratisch gezinde partijen in de laatste verkiezingen van februari 2008 de belangrijkste is. Met een civiele regering die herstel van de democratie als belangrijkste doelstelling heeft, is er weer hoop op het opstarten van vredesbesprekingen met India. Dit zal de stabiliteit in de regio enorm kunnen beïnvloeden. Liberia Liberia is zich aan het herstellen van de burgeroorlog die vijftien jaar duurde. Na het vredesakkoord in 2003 heeft een interim-regering, geassisteerd door de Verenigde Naties (VN), presidents- en parlementsverkiezingen voorbereid. Ellen Johnson-Sirleaf werd gekozen tot president: de eerste vrouwelijke president van Afrika. Nu is de nieuwe regering al twee jaar aan het werk. Internatio- naal is er veel waardering voor de snelheid en de openheid waarmee de regering werkt aan wederopbouw. Zo krijgen het lokale en regionale bestuur meer macht en verantwoordelijkheid. Nieuwe en nuttige wetten, zoals voor de bescherming van het milieu, voor de rechten van vrouwen, en om seksueel geweld aan te merken als misdrijf, worden in hoog tempo geproduceerd. De stabiliteit in het land neemt langzaam toe. De meeste ontheemden zijn teruggekeerd naar hun plaats van herkomst, de landbouw komt weer op gang. De relatieve rust is zeker ook te danken aan de VN-vredesmacht die nog massaal aanwezig is. Ondertussen ziet de Liberiaanse bevolking nog niet veel verbetering voor zichzelf. Er is massale werkloosheid, de lonen zijn laag, wegen en bruggen zijn verwoest en boeren kunnen hun producten niet naar de stad vervoeren. In Monrovia is het elektriciteitsnet nog niet hersteld. De halve stad staat tijdens de regentijd onder water. Een hele generatie jongeren is niet naar school geweest en heeft nauwelijks zicht op een eigen inkomen. Vredesopbouw ICCO en Kerk in Actie werken in Liberia, met een breed scala aan lokale partnerorganisaties, aan vredesopbouw. De kern hiervan is dat Liberia na de oorlog niet alleen een sterke regering en economisch herstel nodig heeft, maar ook een sterke samenleving die zelf verantwoordelijkheid neemt voor de wederopbouw. Soms wordt er met de overheid samengewerkt, soms moeten de lokale organisaties de overheid juist kritisch volgen. De partners werken samen bij: traumaverwerking, verzoening, jongeren- en (beroeps)educatie, versterken van lokale gemeenschappen, bestuur en het verbeteren van de positie van specifieke groepen. De partners van Kerk in Actie sluiten hierbij aan en gaan vanaf 2008 meedoen in deze thematische clusters. Het accent ligt hierbij aan de ene kant op het respecteren van de rechten van kinderen en jongeren (projecten van Kinderen in de Knel) en anderzijds op betrouwbaarheid, waarbij partnerorganisaties, zoals de Liberiaanse Raad van Kerken, nagaan of de Liberiaanse overheid voldoende transparant is. De partnerorganisaties van Kerk in Actie in Sierra Leone zijn sterk wat betreft jongeren en reïntegratie. In 2008 zullen de banden tussen de partners in Liberia en Sierra Leone worden versterkt. DUURZAME BESTAANSZEKERHEID FUSONA (Yasona), Timor Leste De missie van Fusona is: eerst mensen, dan projecten. Timor Leste is betrekkelijk arm en heeft een gebrekkige infrastructuur. Fusona werkt er onder andere met boerengroepen. Boeren ontmoeten elkaar in deze groepen om te kijken hoe en waar ze het beste hun producten kunnen verkopen. Als groep kunnen ze gemakkelijker omvangrijke taken uitvoeren, zoals land in de heuvels geschikt maken voor de landbouw. Sommigen reserveren een deel van hun land om groenten te verbouwen en dieren te houden. Hierdoor hebben ze vaak extra inkomen dat ten goede komt aan hun kinderen. Fusona verbetert ook gezondheidsvoorzieningen op Timor Leste. Voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe kliniek zijn in volle gang.

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Armoede in Nederland

Armoede in Nederland Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland 4 Armoede in Nederland 2013 Colofon Participanten

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 40 JAAR een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 Geloof en samenleving Vrede en mensenrechten Milieu Ontwikkelingssamenwerking Achterstandssituaties Vertrouwen in mensen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 Voorjaar 2014: genieten van kievitsbloemen. A Rocha Zwolle op pad met kinderen. 1 Inleiding Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie