Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel FairClimate Beleidsbeïnvloeding en internationale samenwerking Wederzijds betrokken Communicatie en fondsenwerving Personeel en organisatie Financiën 36 Colofon Kerk in Actie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd mede namens de Doopsgezinde Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de Zevende Dags Adventisten, de Unie van Baptisten Gemeenten, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de YMCA Nederland. Kerk in Actie Postbus AL Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Internet: Giro Utrecht Samenstelling Kerk in Actie Eindredactie Henk van IJken Opmaak Ladenius Communicatie bv, Houten Druk Roto Smeets GrafiServices te Utrecht Foto s Voorpagina links: H.C. van Haelen (Exodus), Voorpagina rechts: Carl Jansen (Congo), Act International (18, 22, 23), Evert van Bodegom, (19), Feije Duim (20), Gerrit Groeneveld (11), Elske van Gorkum (25), H.C. van Haelen (12), Matthias van Halem (44), Jack van Ham (26), Jaap de Jager (60), Carl Jansen (17), Paul Jeffey/Act International (7, 53), Arie Kievit (9), Els Lindeboom (25), Frans Lindenkamp (14, 27), Bandith Neph (34), Annemieke van der Horst-Schouten (28), Sander Stoepker (27), Togetthere (29), Freek Visser (3, 8, 29, 31, 32, 33). Utrecht, juni 2008

3 Voorwoord Jaarverslag 3 Hechte, goede samenwerking Kerk in Actie en ICCO hebben in hun hechte, goede samenwerking voortgezet en verder uitgebreid. Zij voeren het werk voor het werelddiaconaat en noodhulp altijd samen uit. De meerwaarde hiervan ligt in het gecoördineerd inzetten van de beschikbare mensen en financiële middelen. De gezamenlijke noodhulp na de tsunami (december 2004) is in niet alleen voortgezet, maar is ook de fase van wederopbouw ingegaan. In het afgelopen jaar lag het accent op: huisvesting, levensonderhoud, gezondheidszorg, onderwijs, opbouw van lokale organisaties, mensenrechten, vredesopbouw en democratisering en rampenparaatheid. We wilden een duidelijk doel bereiken, namelijk dat de getroffenen na drie jaar hulp in betere omstandigheden leven dan voor de tsunami. Na de aardbeving in Pakistan en India (oktober 2005) hebben ICCO en Kerk in Actie belangrijke verbeteringen bereikt op het gebied van gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, levensonderhoud, onderwijs en huisvesting. Over rampenmanagement kregen 500 Pakistanen cursussen. U kunt meer lezen over noodhulp in hoofdstuk 6. Ook het Werelddiaconaat van ICCO en Kerk in Actie is betrokken bij noodhulp en het voorkomen van rampen. Partnerorganisaties van Kerk in Actie werken op lokaal niveau en zijn daardoor vaak goed in staat om bij rampen noodhulp te verlenen. Deze noodhulp wordt in veel gevallen gecoördineerd door het samenwerkingsverband ACT (Action by Churches Together). Een ander zwaartepunt in het werelddiaconale werk is de strijd tegen hiv en aids. Hierbij gaat het in de eerste plaats om het voorkómen van besmetting. In de tweede plaats is onze aanpak erop gericht om stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv/aids tegen te gaan. Wij komen op voor hun rechten. Zorg voor mensen die leven met hiv en aids is in de derde plaats van levensbelang. Ook de opkomst van malaria baart zorgen en vraagt om actie. In hoofdstuk 5 kunt u hier meer over lezen. Het Missionair werk in Nederland (binnenland) valt vanaf januari 2008 onder het werk van de Protestantse Kerk in Nederland, maar het zendingswerk is en blijft een van de kernprogramma s van Kerk in Actie. Juist het contact met kerken en kerkelijke partners wereldwijd maken Kerk in Actie tot een organisatie die het geloof in de bevrijdende kracht van het evangelie vertaalt in concrete ondersteuning van medemensen. Arie van der Plas Via het zendingsprogramma van Kerk in Actie waren in zeventien medewerkers met hun gezinnen uitgezonden. Daarnaast zijn er nog vijftien uitzendingen in samenwerking met andere zendingsorganisaties. Het werk van de Protestantse Dienstencentra wordt sinds 2008 voorgezet door gemeenteadviseurs. Alle gemeenteadviseurs kunnen gemeenten, diaconieën, zendingcommissies en zwo-groepen voorzien van informatie over het werk van Kerk in Actie. De gemeenteadviseurs Interactief (zie: kunnen helpen om kerkelijke betrokkenheid bij het wereldwijde werk van Kerk in Actie te vergroten. Kerk in Actie Interactief laat het gekozen project of thema leven in de kerkelijke gemeente. De verdergaande samenwerking met ICCO, de sluiting van de Protestantse Dienstencentra en de voortzetting van dit werk door de gemeenteadviseurs brachten voor alle medewerkers veel veranderingen met zich mee. We zijn dankbaar voor de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen dat zij in deze periode hebben getoond. Hierdoor kon het werk, dat wij mede namens diaconieën en zwo-commissies doen, doorgaan. Ten slotte een woord van dank naar alle diakenen, zendings- en ZWO commissieleden die zich in in de eigen buurt of verder weg hard gemaakt hebben voor het werk van Kerk in Actie. Zonder het draagvlak in de gemeenten kan Kerk in Actie haar werk niet doen. Daarvoor onze hartelijke dank! Haaije Feenstra Algemeen Directeur Haaije Feenstra Arie van der Plas Programmamanager Kerk in Actie

4 1. Kerk in Actie in 4 Inkomsten en uitgaven Kerk in Actie Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Reservering coördinatie en toezicht op SHOgelden Reservering coördinatie en toezicht op eigen geldwerving Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties van derden Directe kosten voorlichting/ activiteiten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Uitvoering algemeen Opbrengst publicaties Uitvoering eigen activiteiten Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering GBA activiteiten Netto opbrengsten publicaties Uitvoering voorlichting Financiële bijdragen PKN Overige uitgaven (totaal) Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotaties aan bestemmingsreserves en/of -fondsen Onttrekkingen uit bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen Huisstijl en logo Kerk in Actie In de nieuwe huisstijl is Kerk in Actie een motto in zichzelf. De Kerk in Actie voor zending, binnenlands diaconaat, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. We hebben besloten om daarbij nadrukkelijker het gironummer te vermelden, om de bekendheid ervan te vergroten en de steun aan onze partnerorganisaties en -kerken te kunnen blijven voortzetten. Waar nodig en mogelijk zullen we het motto Geloof in uitvoering verbinden met het nieuwe logo. In de volgende hoofdstukken worden verschillende delen van het werk kort uitgelicht. De zeven programma s van Kerk in Actie:

5 Jaarverslag 5 1. Missionair werk (Nederland) 2. Diaconaat (Nederland) 3. Zending (buitenland) 4. Werelddiaconaat (buitenland) 5. Noodhulp (buitenland) 6. Kinderen in de Knel (buitenland) 7. FairClimate Namens wie werken we? Kerk in Actie voert in Nederland en in het buitenland het missionaire en diaconale werk uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden mede uitgevoerd namens tien andere kerkgenootschappen. Onze centrale taak De centrale taak van Kerk in Actie is om met al deze kerken te werken aan de voortgang van het evangelie en aan het bestrijden van armoede en onrecht door solidariteit en hulpverlening. Wat doen we? Kerk in Actie onderhoudt zowel relaties met partnerkerken en partnerorganisaties in Nederland en het buitenland, als met kerkelijke gemeenten in Nederland. We bemiddelen in hun wederzijdse betrokkenheid. Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiële ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd via zeven programma s. Daarnaast kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond via een eigen programma Luisterend Dienen een door henzelf geselecteerd deel van het diaconale werk ondersteunen. Besteding beschikbare middelen in (x 1.000) % Bedrag 27% Directe steunverlening 68% Directe kosten voorlichting/activiteiten 5% Uitvoeringskosten 27% % 68% Totaal 100% Directe steunverlening Directe kosten voorlichting/activiteiten Uitvoeringskosten Uitgangspunten in ons beleid Het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2004 het beleid voor het missionaire en diaconale werk vastgelegd tot Dit beleid is vertaald in onderstaande doelstellingen. De daarbij behorende directe steunverlening in kan als volgt worden weergegeven. 1% 6% 21% 4% 12% 20% Missionair werk (Ned.) Diaconaal werk (Ned.) Evangelieverkondiging Kerk en gemeenschap Oecumene Dialoog 6% 4% 2% 9% 15% Armoede en milieu Gerechtigheid en verzoening Hiv/aids Rampen en noodhulp Wederkerigheid Besteding directe steunverlening naar doel (x 1.000) % Bedrag Missionair werk (Ned.) 6% Diaconaal werk (Ned.) 6% Evangelieverkondiging 9% Kerk en gemeenschap 15% Oecumene 4% 781 Dialoog 2% 377 Armoede en milieu 20% Gerechtigheid en verzoening 12% HIV/AIDS 4% 787 Rampen en noodhulp 21% Wederkerigheid 1% 167 Totaal 100%

6 6 Programma s Kerk in Actie Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd vanuit zeven programma s. De directe steunverlening in is als volgt over deze programma s verdeeld: Besteding directe steunverlening (x 1.000) % Bedrag 17% 11% 1% 6% 6% Missionair werk in Nederland 6% Diaconaal werk in Nederland 6% Zending 30% Werelddiakonaat 25% Noodhulp (uit reguliere acties) 5% 907 Noodhulp (uit speciale acties) 17% Kinderen in de knel 11% Klimaatplan 1% 168 Totaal 100% % 25% Missionair werk in Nederland Diaconaal werk in Nederland Zending Werelddiakonaat 30% Noodhulp (uit reguliere acties) Noodhulp (uit speciale acties) Kinderen in de knel Klimaatplan Partners en projecten Nederland Kerk in Actie voert zelf projecten uit in Nederland en geeft financiële steun aan projecten van andere organisaties. We ondersteunen missionaire en diaconale initiatieven en activiteiten voor mensen die meer willen weten van geloof en kerk en voor groepen mensen die in sociaal, materieel, lichamelijk of geestelijk opzicht in achterstandsituaties verkeren. Ook groepen in Nederland, die in een isolement dreigen te raken of wie onrecht wordt aangedaan, kunnen op steun van Kerk in Actie rekenen. Kerk in Actie is op die manier partner van vele groepen en kerken in onze samenleving. Een deel van de binnenlandse projecten wordt door medewerkers van Kerk in Actie zelf uitgevoerd. Kerk in Actie verstrekt meestal financiële steun, die tijdelijk is en aanvullend van aard. De steun strekt zich uit over een periode van ten hoogste drie jaar. Het project moet passen binnen het geformuleerde beleid van Kerk in Actie. Er moet volgens afspraak inhoudelijk en financieel worden gerapporteerd. Buitenland Kerk in Actie onderhoudt relaties met kerken en organisaties in het buitenland en geeft hen financiële steun. We staan in een open, gelijkwaardige en kritische verhouding tot elkaar. We leren van elkaar en houden elkaar scherp. We ondersteunen lokale organisaties om hen te versterken. Vaak gebeurt dat met lokale menskracht, maar soms, op verzoek, door mensen uit te zenden. We hechten veel belang aan het tot stand brengen van wederzijdse betrok kenheid tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en onze buitenlandse partners. Dit gebeurt bijvoorbeeld via uitwisselingscontacten. Partners en projecten in (bedragen x ) Nederland Azië/ Europa/ Afrika/ Wereld- Totalen Pacific Amerika M.Oosten wijd Directe steunverlening (exclusief vrijval) Aantallen: Contracten Partners Landen nvt 70 Gemiddelden: Per contract Per partner Per land nvt

7 Jaarverslag 7 De percentuele verdeling van het aantal partners in naar regio kan als volgt worden weergegeven: 23% 3% 12% 31% Nederland Azië/Pacific Afrika/Midden-Oosten Europa/Amerika Wereldwijd 31% Kerk in Actie voert haar werk uit namens: de Protestantse Kerk in Nederland Een deel wordt mede uitgevoerd namens: Doopsgezinde Broederschap Oud-Katholieke Kerk Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Leger des Heils Zevende Dags Adventisten YMCA Nederland Unie van Baptisten Gemeenten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Remonstrantse Broederschap Het Genootschap der Vrienden (Quakers) Getroffenen Tsunami hebben nieuwe boot gekregen via Kerk in Actie

8 2. Missionair Werk 8 Inkomsten en uitgaven Missionair Werk binnenland Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Directe kosten voorlichting/ activiteiten Opbrengst publicaties Uitvoering algemeen Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering eigen activiteiten Netto opbrengsten publicaties Uitvoering GBA activiteiten Uitvoering voorlichting Financiële (quotum-)bijdrage PKN Overige uitgaven (totaal) Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige inkomsten Totaal lasten Rente-opbrengsten Dotatie aan: Totaal baten Egalisatiereserve missionair werk Onttrekking aan: Fonds Koopvaardij Het missionaire werk stimuleert gemeenten op een open en gastvrije manier kerk te zijn, zo dat mensen die (misschien voor het eerst) contact zoeken met de gemeente zich er welkom voelen. Daarbij reiken we gemeenten ideeën en projecten aan om naar buiten te treden en met anderen te delen wat hen bezielt, en hen vertrouwd te maken met de inhoud van het christelijke geloof. In het jaar wordt het missionair werk binnenland voor de laatste keer in het Jaarverslag van Kerk in Actie beschreven. waar de bestaande gemeente zo verzwakt is dat het voortbestaan in het geding is, vooral in oude(re) stadswijken. De verwachting is dat de beleidslijn kerkelijk pionieren in 2008 volledig operationeel is. Kerkelijk pionieren We richten ons op gebieden waarin kerkelijke presentie (bijna) van de grond af opgebouwd moet worden, zoals in grote nieuwbouwwijken, vinexlocaties. Ook ondersteunen we gemeenten die willen aansluiten bij de behoeften van nieuwe doelgroepen en bevorderen we nieuwe christelijke gemeenschapsvorming in gebieden

9 Jaarverslag 9 Missionaire gemeente Wie de weg naar binnen niet is gegaan, kan niet naar buiten treden. Daarom is materiaal gemaakt dat gemeenten uitnodigt zich de missionaire opdracht eigen te maken en verder te doordenken. De gids Zegt het voort! gaat in op de vraag hoe je als gemeente op een aansprekende manier kunt laten zien wat je gelooft. De dvd Laat zien wat je beweegt toont verschillende manieren waarop gemeenten missionair kunnen zijn. Omdat we tijdens de christelijke feestdagen mensen in de kerk ontmoeten die doorgaans niet komen, zijn materialen gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken om hen te verwelkomen: Intercity bestemming Pasen, het Pinksterboekje Ontmoeting en de adventskalender Jubelend van Vreugde. Speciaal voor de startzondag, een uitgelezen moment voor de plaatselijke gemeente om naar buiten te treden, werd een aantal materialen ontwikkeld om dat gemakkelijker te maken, waaronder het (cadeau)boekje De kerk daar zit muziek in! en een kerkmuziekspel. Er is veel vraag naar cursusmateriaal voor een kennismaking met het christelijke geloof. Nieuw is Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen in 7+1 bijeenkomsten. Ook de jongerenversie, Toppers van geloven, is nieuw, evenals de dvd met zeven korte films om te gebruiken als inleiding op een bijeenkomst van de basiscursus. Publieke presentie De website van de Protestantse Kerk werd opnieuw ingericht. Door het missionaire werk werd een tabblad kennismaken toegevoegd met informatie voor mensen buiten de kerk die meer willen weten over de bijbel, het christelijke geloof en de kerk. Dit deel van de website wordt de komende jaren verder uitgebouwd en van meer beeldmateriaal voorzien. De aandacht van het publiek werd op de startzondag gericht via een stoppercampagne waarbij gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid die Kerk in Actie heeft om gratis informatieve advertenties in kranten te plaatsen. Bovendien werd een radio-interview met gratis spot gemaakt bij het startzondagthema. Ten slotte noemen we de Socutera-spots. Missionair categoriaal werk Het pastoraat buitenlandse studenten biedt gastvrijheid aan studenten uit de hele wereld. Zij kunnen bij de pastores terecht voor een persoonlijk gesprek. Andere activiteiten zijn onder andere kerkdiensten, gezamenlijke maaltijden, onderling geloofsgesprek, bijbelstudie en conferenties. Wij steunen het Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie dat missionair actief is onder toeristen. Via het koopvaardijwerk worden (geloofs)gesprekken gevoerd met personeel van (internationale) koopvaardijschepen die de havens aandoen. Ook worden kerkdiensten gehouden en wordt hulp geboden in acute noodsituaties. Het luchthavenpastoraat wil bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die in de luchthaven komen of er werken. Multireligieuze samenleving In ontmoeting met moslims is het belangrijk dat christenen en moslims elkaar leren kennen om tot een voor allen leefbare samenleving te komen. Dat de kerk hier van zich laat horen, is in deze tijd waarin de verhoudingen zich lijken te verharden van groot belang. In is (verder) gewerkt aan voorlichting en voorlichtingsmateriaal, zijn ontmoetingen tussen christenen en moslims georganiseerd en werd meegedaan aan het werk van interreligieuze overlegorganen. Nederland is weliswaar een veelkleurige samenleving geworden, maar dit is nauwelijks zichtbaar in de Protestantse Kerk. De migrantenkerken kregen ondersteuning voor hun wijze van kerk zijn, onder meer door middel van een training voor hun leiders. Overige werkzaamheden JOP, de jeugdbeweging van de Protestantse Kerk, is de eerst aangewezene om missionair jeugdwerk vorm en inhoud te geven. Daarvoor heeft JOP een bijdrage uit de missionaire kas gekregen, net als andere missionaire jeugdwerkinstanties waarmee we nauw samenwerken. Daarnaast waren er kosten voor werkontwikkeling, oecumenische contacten en overhead. Fondsenwerving Met ingang van 1 januari 2008 maakt het missionaire werk binnenland geen deel meer uit van Kerk in Actie, maar wordt het voortgezet onder de vlag van de Protestantse Kerk. Het missionaire werk is immers nauw verbonden met het profiel van de Protestantse Kerk: gemeente en kerk doen niet aan missionair werk, ze zijn missionair. Die beslissing maakt vernieuwingen in de fondsenwerving voor dit werk nodig. Er is in een begin gemaakt met het werven van donateurs en er komt in 2008 een extra collecte. We hopen dat gemeenten en gemeenteleden het, ook langs die wegen, mogelijk willen maken het missionaire werk te continueren. Zending blijft een belangrijk programma van Kerk in Actie. Vanaf 2008 bestaat Kerk in Actie uit zes programma s: Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, Noodhulp, Diaconaat (binnenland) en FairClimate

10 3. Diaconaat 10 Inkomsten en uitgaven Diaconaal Werk Binnenland Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Directe kosten voorlichting/ activiteiten Opbrengst publicaties Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering algemeen Netto opbrengsten publicaties Uitvoering eigen activiteiten Uitvoering GBA activiteiten Financiële (quotum-)bijdrage PKN Uitvoering voorlichting Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige uitgaven (totaal) Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotatie aan: Onttrekkingen uit: Egalisatiereserve diaconaal werk Egalisatiereserve diaconaal werk Fonds Nazorg Enschede Projectenfonds Land. Diac. Projecten In de synodenota diaconaat spreekt niet vanzelf zijn de volgende strategische doelen voor het diaconaat gedefinieerd voor de jaren 2005 t/m 2008: Getuigen te zijn van de liefde, gerechtigheid en barmhartigheid van God. Opbouw van een duurzame samenleving en bestrijding van armoede en uitsluiting. Bevorderen van een samenleving waarin barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden zodat mensen tot hun recht komen. Directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld. Aan deze doelen wordt op drie manieren gewerkt door het binnenlandse diaconaat van Kerk in Actie: Het ondersteunen van gemeenten, diakenen, vrijwilligers en beroepskrachten bij hun diaconale taak door het geven van informatie en advies. Financiële steunverlening voor diaconale projecten, organisaties en hulpverleningsinstellingen. Via pleitbezorging en lobby namens diaconieën behartigen van belangen in bredere samenwerkingsverbanden en invloed uitoefenen op overheden en organisaties.

11 Jaarverslag 11 Vertaald naar concrete activiteiten is in onder andere gewerkt aan: Michacursus Kerk in Actie heeft in samenwerking met Tear, EB media en Stichting Present de Michacursus ontwikkeld. Het is een cursus van zeven bijeenkomsten voor gemeenteleden in goed en recht doen. De Michacursus biedt een mogelijkheid om lokaal invulling te geven aan de oproep van de kerken uit het zuiden om duurzaamheid en gerechtigheid te bevorderen. Deelnemers zetten zich tijdens een praktijkdag in voor een diaconaal project of een project gericht op het behoud van een leefbare aarde. De Michacursus is, na een proef in verschillende plaatsen, gepresenteerd op Hervormingsdag. Daarbij werd het Michamanifest op de deur van de Jeruzalemkerk in Zwolle getimmerd. Aansluitend is een start gemaakt met het geven van informatie en instructie aan kerken en aankomende cursusleiders die de cursus plaatselijk zelfstandig willen geven. Er worden geregeld in alle regio s toerustingsavonden gehouden. Vluchtelingen en asielzoekers Kerk in Actie heeft in haar inzet voor mensen in de vreemdelingendetentie voortgezet. Samen met een werkgroep van het justitiepastoraat werden initiatieven genomen voor bezoekwerk, maar ook werden boeken verzameld. Hieraan werd door heel veel lokale kerken meegewerkt. Kerk in Actie werkte mee aan een onderzoek naar de diverse opvanglocaties voor asielzoekers, inclusief de detentiecentra, dat geïnitieerd werd door het Europarlement. Er werden gesprekken gevoerd met de Europese Commissie en met de staatssecretaris. Op alle niveaus vond lobby plaats om voor mensen in de centra voor vreemdelingendetentie een humanere situatie te bereiken. Samen met ICCO werden stappen gezet voor een terugkeerprogramma vanuit de detentiecentra. Voor lokale gemeenten werd een handreiking voor de situatie na het pardon geschreven. Veel lokale kerkgemeenschappen konden voor advies terecht bij Kerk in Actie. Een bezoek aan Grenshospitium Schiphol-Oost Onderweg naar het Grenshospitium Schiphol passeer ik het gedenkteken voor de elf omgekomenen bij de schipholbrand. In het grenshospitium bevinden zich mensen die aan de grens geweigerd zijn en mensen die op Schiphol asiel hebben aangevraagd en in de 48-uursprocedure een negatieve beslissing hebben ontvangen. Zij kunnen nog beroep aantekenen tegen die negatieve beslissing en vragen om een voorlopige voorziening. Dat betekent dat ze het beroep mogen afwachten. De capaciteit van dit centrum op schiphol is 79 personen, er verblijven meestal 60 tot 70 mensen. Van hen gaat ongeveer een derde na verloop van tijd naar een asielzoekerscentrum. Zij zijn weliswaar verder gekomen in de asielprocedure, maar dit houdt niet in dat aan hen asiel zal worden verleend. Een ander derde wordt vanuit het grenshospitium uitgezet. Tot slot wordt een derde van de bewoners na verloop van tijd op straat gezet met een brief waarin staat dat ze Nederland binnen 24 uur moeten verlaten. De overheid is niet bij machte om hen uit te zetten. De meeste van hen hebben nog geen voet op Nederlandse bodem gezet. Het grenshospitium is een soort niemandsland. Er verblijven meer mannen dan vrouwen, en vooral veel alleenstaanden. Kinderen zijn er niet. De mensen blijven hier gemiddeld honderdtwintig dagen. Er is een medische dienst en er zijn mensen van de geestelijke verzorging, van diverse levensovertuigingen. Men krijgt 9 euro zakgeld per dag. Van dit geld kan een telefoonkaart worden gekocht voor contact met het thuisfront en contact met de buitenwereld. Mensen kunnen via een lijst tweedehands kleding bestellen, als ze de lijst tenminste kunnen lezen. Op dit moment is er een jongen die al vier weken in hetzelfde shirt loopt. De mensen hier worden na elk bezoek, bijvoorbeeld van een advocaat of van iemand van VluchtelingenWerk, gefouilleerd en steekproefsgewijs gevisiteerd. Dan moeten zij zich helemaal uitkleden. Strenge maatregelen, voor mensen die niet verdacht worden van een crimineel feit. Kan Kerk in Actie iets doen? Ja, in hebben we ingezamelde boeken hier naartoe gebracht. We kunnen ook lobbyen voor een betere positie in de gevangenis. We kunnen er met de staatssecretaris over praten dat mensen in een procedure hier niet worden opgesloten. We kunnen nadenken over wat we kunnen doen voor mensen die op straat worden gezet. Kortom: ook na het generaal pardon is er nog veel werk aan de winkel. Inmiddels zijn kerkdiensten in het grenshospitium van start gegaan. Geesje Werkman, projectmanager Kerk in Actie

12 12 Werken aan een geloofwaardige economie Werken aan een Geloofwaardige Economie is een samenwerkingsprogramma van landelijk bureau Disk, de Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie en Oikos, dat gaat over de vraag hoe kerken kunnen bijdragen aan een geloofwaardige economie. Dit samenwerkingsprogramma is gestart in het voorjaar van 2006 en wordt in het najaar van 2008 afgesloten met een slotconferentie. Voor een interviewproject en een aansluitende conferentie in zijn de ervaringen in plaatselijke kerken geïnventariseerd en geëvalueerd rond de vraag hoe lokale kerken vorm kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast is in een project dat zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de vraag naar de betrokkenheid van kerken daarbij, een eerste versie van een duurzaamheidscan voor lokale kerken ontwikkeld. Deze eerste versie is in juni van commentaar voorzien tijdens een expertmeeting. Voor meer informatie zie: De Rudolphstichting Dankzij de substantiële bijdrage van Kerk in Actie kon De Rudolphstichting (gevestigd in jeugddorp De Glind) ook in op een verantwoorde en doordachte manier gestalte geven aan haar landelijke diaconale opdracht voor de jeugdzorg. Gezinsvormen stonden centraal: hoe kan bewerkstelligd worden dat meer uit huis geplaatste kinderen in gezinnen terecht komen, maar ook: hoe kunnen gezinnen worden ondersteund als ze het zelf niet meer aankunnen? Coördinatie van zorg is dan een sleutelbegrip, iets wat niet altijd vanzelf loopt. Het Ouder en Kind project haalde de tweede prijs in een innovatiewedstrijd van Stichting Kinderzorg Utrecht. Daarnaast werd geïnvesteerd in het project Broers en zussen in de spotlights. Dit richt zich op de vaak vergeten broers en zussen van gehandicapte of ernstig zieke kinderen. Ouder-kind-middag, Exodus Diaconaal vakantiewerk In nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk hield de Interkerkelijke Stichting Diakonaal Vakantiewerk (ISDV) in diaconale vakanties voor mensen die door ouderdom, een handicap of sociale situatie geen of moeilijk aansluiting vinden bij het reguliere vakantieaanbod. In namen gasten deel aan een vakantieweek. Bijna vrijwilligers hebben zich ingezet om de vakantieweken tot een succes te maken. Een groot aantal vakantiegasten moet rondkomen van een minimumuitkering of AOW, aangevuld met een klein pensioen. Zij ontvingen een korting op de pensionprijs. De vakantieweken in ondermeer het F.D. Roosevelthuis in Doorn en de Werelt in Lunteren voorzien in een grote behoefte. De ISDV behoort met de Zonnebloem en het Rode Kruis tot de grote aanbieders van aangepaste vakanties in Nederland. Stichting Exodus Nederland Het jaar stond voor de sector Vrijwilligers & Kerkzaken van Exodus voor een belangrijk deel in het teken van uitbreiding en professionalisering van het vrijwilligersnetwerk. Met de aanstelling van twee regioconsulenten voor Zuid- en Noord-Nederland hebben alle vier de windstreken een eigen regioconsulent gekregen. De betrokkenheid van kerken en vrijwilligers bij het Exoduswerk kan hiermee optimaal gecoördineerd worden, en ook de werving verloopt gemakkelijker. Deze aanpak heeft geresulteerd in een toename van voorlichtingsactiviteiten bij kerkgemeenschappen en een toename van het aantal bezoekvrijwilligers in de gevangenissen. Met de aanstelling van een landelijke coördinator Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD) halverwege 2006 kon de uitbreiding van de ouder-kind-middag in de gevangenis professioneel en efficiënt ter hand worden genomen. Begin draaide het OKD, dat voor het vervoer van de kinderen heen en terug naar de gevangenis volledig afhankelijk is van vrijwilligers, in vijf gevangenissen. Begin 2008 is dit aantal gegroeid tot negen. Deze kwaliteitsslag in het vrijwilligersnetwerk van Exodus is in de samenleving niet onopgemerkt gebleven. In mei ontving de sector Vrijwilligers & Kerkzaken van Exodus het Appeltje van Oranje uit handen van de Prins van Oranje en in het bijzijn van Hare Majesteit de Koningin. De jury van het Oranje Fonds, die deze prijs jaarlijks uitreikt aan initiatieven op het terrein van maatschappelijk welzijn, was lovend over de zorgvuldige manier waarop Exodus omgaat met de selectie, scholing en privacy van de vrijwilligers. Het Ouders, Kinderen en Detentieproject is in genomineerd voor de Nationale Kinderkroon, een ereprijs voor bijzondere projecten gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels, (die wordt toegekend en) uitgereikt door een kinderjury. Die bezocht daartoe het OKD in Penitentiaire Inrichting De IJssel in Rotterdam.

13 4. Zending Jaarverslag 13 Inkomsten en uitgaven Zending in het Buitenland Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Aandeel in acties van derden Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Directe kosten voorlichting/ activiteiten Opbrengst publicaties Uitvoering algemeen Kosten verbonden aan publicaties Uitvoering eigen activiteiten Netto opbrengsten publicaties Uitvoering GBA activiteiten Uitvoering voorlichting Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige uitgaven (totaal) Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotatie aan Revolving Fund Zending Onttrekking uit Revolving Fund Zending (HKI) Onttrekking uit Fonds projecten Indonesië Vuur In ons brandt een vuur Het is door God in Christus aangestoken Aangeblazen door allerlei mensen in ons eigen leven Inspirerende mensen Bij het licht van die vlam zie je dat het anders kan op deze wereld, Anders met de mensen. Anders met ons zelf. Dit vuur doorgeven en er anderen mee aansteken is wat het zendingsprogramma van Kerk in Actie beoogt. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties in meer dan 50 landen bij het uitvoeren van hun zendingswerk: met gebed, met geld, met menskracht en met de betrokkenheid van veel gemeenten in Nederland. Het zendingsprogramma werkt langs drie lijnen die elkaar onderling versterken:

14 14 Communicatie van het evangelie De boodschap van het evangelie klinkt in elke situatie opnieuw, maar dat gaat niet vanzelf. Veel partners van Kerk in Actie werken hieraan. In stond in de zomercollecte het toerustingswerk van Cedepca uit Guatemala centraal. Ik heb geleerd dat God nog steeds met mij aan het werk is. Ik ben niet perfect en er zijn ook anderen met dezelfde problemen. Ik heb geleerd dat echte vrede bij me zelf moet beginnen, aldus een deelnemer van een van de cursussen. Na afloop van een cursus over vergeving vertelde één van de vrouwen: God kan me van mijn angsten bevrijden, maar ik moet wel toestaan dat Hij dat doet. Als anderen vergeven ons groter maakt, dan kunnen we ook zoveel keer vergeven als nodig is. In werden bijna 3000 mensen door het werk van Cedepca bereikt. Geloofscursussen In Nicaragua werkt onze partner Equipo Teyocoyani in afgelegen gebieden waar de plaatselijke kerk vooral draait op vrijwilligers. Wat zou er van ons geworden zijn zonder de training van Teyocoyani? Ik was hiervoor eigenlijk een onwetende op godsdienstig gebied. Nu heb ik een verdiept geloof dat ik met enthousiasme kan overdragen aan anderen. In mijn gemeenschap zijn we met 25 mensen aan wie ik wat ik geleerd heb overdraag. We lezen samen de bijbel en begrijpen beter wat de boodschap is voor ons vandaag. In werden door het team van Teyocoyani 42 cursussen gegeven aan ruim 3000 deelnemers. Bijbellezen in Bolivia Uitgezonden medewerkers Ook uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie zijn vaak actief in bijbelonderwijs. Ds. Paulien Matze werkt namens Kerk in Actie in Bolivia en las in de brieven van Paulus met haar studenten: Hoe maak je de brieven van Paulus vruchtbaar in de inheemse cultuur van het Aymara-volk in de Andes? Dat is een spannende zoektocht. ( ) Een belangrijk begrip voor de Aymara s is chakana : brug. Jezus wordt gezien als een chakana: een brug tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Zo zien mijn studenten Paulus ook als een chakana: een brug tussen het evangelie dat hem, op weg naar Damascus, diepgaand heeft veranderd, en de cultuur waarin hij leefde. Zo bleek Paulus een driedimensionale mens die dicht bij hen stond. Bijbelvertaling- en verspreiding Naast onderwijs en vorming werden in ook bijbelvertaling en verspreiding gesteund. Kerk in Actie werkt daarbij samen met het Nederlands Bijbelgenootschap en Wycliffe-bijbelvertalers. Zo werd bijvoorbeeld ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda de uitgave van de Kijkbijbel in de eigen taal mogelijk gemaakt, samen met de classis Dordrecht die al een jarenlange zusterrelatie met deze kerk heeft. Opbouw van levendige geloofsgemeenschappen Het zijn christelijke geloofsgemeenschappen wereldwijd die het evangelie in hun eigen omgeving uitdragen. In de najaarszendingsweek van vroeg Kerk in Actie onder de titel Welkom evangelie aandacht voor de kerken in Cuba. Met de komst van veel nieuwe leden, zonder enige kennis van het christelijke geloof, is goed toegerust kader nodig. Partners van Kerk in Actie werken daaraan en bereikten in enkele honderden predikanten, zondagsschoolleiders en ander kerkelijk kader. In veel landen zijn christelijke geloofsgemeenschappen klein en kwetsbaar. Vandaar dat Kerk in Actie speciale aandacht heeft voor kerken in landen als Bangladesh, Pakistan en het Midden-Oosten. Bemoediging en meeleven worden door onze partners zeer op prijs gesteld. Het doet ons goed te weten dat we deel zijn van het lichaam van Christus. Het is belangrijk dat Nederlandse kerken ons in een moeilijke situatie steunen in ons getuigenis, aldus een van de bisschoppen van de Church of Pakistan (Kerk van Pakistan). Niet alleen zijn kerken soms klein en kwetsbaar. Vaak maken culturele verschillen samenwerking moeilijk. Opbouwen christelijke gemeenschappen De kleine christelijke kerken in Bangladesh bijvoorbeeld zijn vooral ontstaan onder de minderheid van de bevolking die Hindoe was. Voor de moslimmeerderheid van Bangladesh is dit een obstakel om geïnteresseerd

15 Jaarverslag 15 te raken in het evangelie. De organisatie Isa-a-Jamat (gemeenschap van volgelingen van Jezus) wil juist aandacht geven aan moslims die christen zijn geworden. Isa-a-Jamat geeft ondersteuning bij het opbouwen van lokale christelijke gemeenschappen. Met de bijdrage van Kerk in Actie in werden leiders getraind en bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, jongeren en vrouwen. Voor geïnteresseerden zijn er bijbelcorrespondentie-cursussen. In is het aantal plaatselijke gemeenschappen die door Isa-a-Jamat worden gesteund, gegroeid tot ruim 70. Conferentie Indonesische kerken De uitdagingen voor partnerkerken van Kerk in Actie zijn in elk land weer anders. Toch kunnen kerken in Nederland en elders in de wereld met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In werd met partnerkerken in Indonesië een conferentie in Makassar gehouden. Er zijn drieëndertig kerken in Indonesië die zich op een of andere manier verbonden voelen met de Nederlandse kerken. Indonesiërs en Nederlanders spraken in Makassar over gezamenlijke uitdagingen en mogelijkheden om samen te werken. Duidelijk werd dat er problemen zijn die in verschillende contexten spelen. Als prioriteiten werden genoemd: welke rol kunnen kerken spelen bij problemen van armoede en uitsluiting, de relatie met de islam, de uitdagingen van de groei van charismatische bewegingen voor de op reformatorische leest geschoeide kerken. Er was veel enthousiasme om in 2008 verder te werken aan deze thema s, waarbij zowel de kerken in Indonesië als de Protestantse Kerk in Nederland een inbreng zullen leveren. Bruggen bouwen voor vrede Kerk in Actie zet zich in voor het bouwen van bruggen tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Dit gebeurt heel bescheiden in Roemenië, als voorgangers van verschillende kerken elkaar op plaatselijk niveau leren kennen en de hoge muren tussen protestanten en orthodoxen voorzichtig doorbreken. Vanuit haar werk als docent aan het Theologisch Seminarie in Cluj van de Reformatus-kerk, zet uitgezonden medewerker ds. Foka van de Beek zich onder meer hiervoor in. Vrede en verzoening In Indonesië ondersteunt de organisatie Percik plaatselijke commissies waarin de verschillende religieuze leiders elkaar ontmoeten. Door dit netwerk is het mogelijk om spanningen tussen verschillende godsdiensten snel aan te pakken en te werken aan meer onderling begrip. Na de aardbeving in Yogyakarta speelden de plaatselijke comités ook een belangrijke rol in de verdeling van noodhulp en de wederopbouw. Door hun bemiddeling kon voorkomen worden dat de instroom van geld van buiten af tot ruzies en conflicten zou leiden. De werkwijze van Percik is zo succesvol dat dit model ook in een aantal Nederlandse gemeenten wordt toegepast. Josien Folbert en ds. Jaspert Slob zijn als uitgezonden medewerkers verbonden aan Percik. Maar ook als het gaat om wereldproblemen, zoals het conflict in het Midden-Oosten, wil Kerk in Actie met haar partners bijdragen aan vrede en verzoening. In werd Meta Floor door de classis Alkmaar naar de Palestijnse, christelijke organisatie Sabeel ( de weg ) uitgezonden. In haar werk zet Meta Floor zich in voor het bouwen van bruggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Via haar weblog, rondzendbrieven en columns in Nederland betrekt zij de Nederlandse kerken bij wat er in Israël gebeurt. In waren er 17 uitgezonden medewerkers met hun gezinnen via het zendingsprogramma van Kerk in Actie uitgezonden. Daarnaast zijn er nog tien uitzendingen in samenwerking met andere zendingsorganisaties. In totaal werden 289 projecten van partners ondersteund. Kerkgebouw in Pakistan

16 5. Werelddiaconaat 16 Inkomsten en uitgaven 2006 Werelddiaconaat Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Steunverlening Collecten/Giften/ Nalatenschappen Vrijgevallen projectsubsidies Af: fondsenwervingskosten Directe kosten voorlichting/ activiteiten Aandeel in acties van derden Uitvoering algemeen Uitvoering eigen activiteiten Uitvoering GBA activiteiten Bijdragen voor dienstverlening en subsidies Uitvoering voorlichting Opbrengst publicaties Overige uitgaven (totaal) Kosten verbonden aan publicaties Netto opbrengsten publicaties Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Overige inkomsten Rente-opbrengsten Totaal lasten Totaal baten Dotatie aan Revolving Fund Werelddiaconaat Onttrekking uit Revolving Fund Werelddiaconaat Mensen tot hun recht laten komen en hen, én hun kinderen, zicht geven op een toekomst. Dát is eenvoudig gezegd waar het in het werelddiaconale werk om gaat. Centraal staan mensen naar wie niet wordt omgekeken. Partnerorganisaties van Kerk in Actie zijn dagelijks actief en bekommeren zich om hen. Het aantal armen en gemarginaliseerden neemt, ondanks de groei van de wereldeconomie, helaas nog steeds toe. De strijd tegen hiv en aids Bij het werelddiaconale werk rond hiv en aids gaat het in de eerste plaats om het voorkòmen van besmetting. In de tweede plaats is onze aanpak erop gericht om stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv/aids tegen te gaan. Wij komen op voor hun rechten. Zorg voor mensen die leven met hiv en aids is in de derde plaats van levensbelang.

17 Jaarverslag 17 Het trainen van ambtsdragers in kerken krijgt extra aandacht. In zijn er door ICCO en Kerk in Actie studies uitgevoerd over hiv/aids en de gezondheidszorg (onder andere in Ethiopië, Zimbabwe, Kenia en Cambodja). ICCO en Kerk in Actie willen coalities van partners vormen om het diaconale werk uit te voeren. In Nepal is daarbij de International Nepal Fellowship (INF) betrokken. INF werkt hier al vijftig jaar en heeft in de Pokharavallei, waar veel hiv en aids voorkomt, het Paluwaproject opgezet. Dit project geeft niet alleen voorlichting over hiv-aids, maar biedt ook medische en psychosociale zorg voor mensen met hiv/aids. De Engelse organisatie Strategies for Hope is uitgever van cursusmateriaal (boekjes, dvd s en video s). Dit kan tegen een geringe vergoeding en in diverse talen door kerken en organisaties in Afrika worden gebruikt. Vrouwenprogramma West-Congo Na een reis van 250 kilometer (over een goede weg) komen we aan in Matadi, het is al uur en aardedonker. Als we de stad binnenrijden over de Mposo-rivier zijn de lichten van de stad schitterend. Jonathan en Lévy begeleiden mij. Zij zijn er ook benieuwd naar om de ontwikkelingen in hun afdeling voor vrouwen- en familiezaken, het DFF (Département Femme et Famille) te zien. Op woensdag begint onze reis richting Kin Vuete rond 8.30 uur. De bedoeling is om twee vrouwengroepen te bezoeken die actief zijn voor voedselzekerheid. De weg naar dit dorp loopt zo n 50 kilometer in de richting van Geni, waar een grote waterkrachtcentrale staat (we kunnen er niet gaan kijken, omdat we daarvoor een officiële toestemming zouden moeten hebben van de autoriteiten). De weg vanuit Matadi is goed, daarna wordt het wat slechter. Maar overal ligt er nog wel asfalt op de hoofdweg. Het goede zaad We komen aan bij het kerkgebouw van La bonne semence (het goede zaad). De vrouwengroep bestaat er uit in totaal twintig vrouwen. We worden ontvangen door tien vrouwen, onder leiding van Marie-José, die deze vrouwen in het veld begeleidt. De hoofdactiviteit van deze groep is de landbouw. Ze hebben een stuk grond van 2 hectare gehuurd om daar vooral cassava te verbouwen, deels ook voor het stekken van planten. Door het project verdienen de vrouwen zo n 15 dollar per vrouw per maand. Daarbij komt dat ze altijd een voorraad cassave hebben voor eigen consumptie. Over verdere besteding van dit geld is er onduidelijkheid. Wel blijken de mannen aan het eind van de maand altijd hun deel van de oogst te willen krijgen. Mannen maken de velden vrij, snijden en halen takken weg en maken het veld gereed voor beplanting. Het verbouwen van de grond is hier de taak van de vrouw. En dat zal voorlopig niet veranderen. De rol/taakverdeling tussen man en vrouw lijkt echt onveranderlijk. Deze vrouwen zijn wel sterk en pienter. Ze zeggen wat ze denken: klagen over hun mannen, en zijn echt trots op hun project. Het veld We rijden na dit gesprek richting het veld van deze groep dat echt aan de rand van het dorp ligt en gemakkelijk bereikbaar is. Het is wel een schuin aflopend stuk grond. Waarschijnlijk moeilijk te verbouwen. De vrouwen laten ons zien dat een deel van het veld (naar schatting de helft) van de vrouwen in beslag is genomen. Het veld is namelijk gekocht door de gouverneur van de streek en mannen hebben alle cassava weggehaald en in de plaats daarvan ananas geplant. Ze hebben niets teruggezien van hun oogst en ook geen tegemoetkoming gekregen, terwijl ze papieren hebben voor de huur van dit perceel. Dat soort onrecht wordt vrouwen hier aangedaan. Het is nu aan hen om een klacht in te dienen. Daarnaast gaan Maman Odette en Maman Nzeba (de nationale coördinatrice) hun contacten gebruiken om de gouverneur op zijn kop te geven. Waarschijnlijk is hij hier zelf niet eens van op de hoogte: het is gebeurd omdat er geen aandacht wordt besteed aan vrouwen en hun bezit.

18 18 St. Luke Aids Programme The Luke Society in Uganda (ook wel St Luke genoemd) heeft als doel het bestrijden van de hiv/aidsepidemie in Uganda, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dit doet ze in de eerste plaats door middel van haar eigen kliniek, in Lubya parish, een buitenwijk van Kampala, waar de bevolking poliklinische zorg krijgt en zich kan laten testen op hiv. Als iemand hiv-positief is of om een andere reden speciale zorg nodig heeft, verwijst St Luke de patiënten door naar het Health Center, waar zij medicijnen krijgen die het virus afremmen. The Luke Society werkt vanaf 2004 ook op het platteland: de Muduuma sub-county in het Mpigi-district, ongeveer 35 kilometer van Kampala. Hier houdt St Luke maandelijks spreekuur met een mobiele kliniek. Voordat St Luke er kwam, was 60 procent van de sterfte in Muduuma gerelateerd aan aids. Nu is ongeveer 10 procent van de bevolking besmet met hiv/aids. Daarnaast heeft het werk van St Luke ervoor gezorgd dat de relaties tussen mannen en vrouwen gelijkwaardiger zijn. Vrouwen krijgen hogere posities en beslissen mee in de gemeenschappen. De Tuindorpkerk en de Nieuwe Kerk in Utrecht ondersteunen St Luke. Hiv in Uganda Called to Care - Roep om zorg Het Called to Care project ontwikkelt, maakt en verspreidt een reeks van tien praktische, handleidingen over hiv/aidsvraagstukken. Deze handleidingen zijn bedoeld voor kerkleiders in Sub Sahara-Afrika. Kerkleiders kunnen met de Called to Care-handleidingen hun gemeente informeren over en bewust te maken van de gevaren van hiv en aids. De folders zijn ook geschikt voor leraren, jongerenwerkers, maatschappelijke werkers en leiders van gewapende strijders. Het zijn eenvoudige en toegankelijke handleidingen, waarin praktische oefeningen en activiteiten staan. Strategies for Hope is een non-profitorganisatie. Tot nu toe heeft zij zestien handleidingen en vijf video s geproduceerd over de lokale aanpak van hiv/aids. Deze handleidingen worden vooral in Afrika en Azië gebruikt. International Nepal Fellowship Het Drugs Awareness and Rehabilitation Centre (DARC) heeft projecten in Nepalgunj, een stad in het zuidwesten van Nepal. Er is een behandel- en een inloopcentrum voor mensen die drugs gebruiken, voor hun familie en voor mensen die besmet zijn met het hiv-virus. Er zijn in Nepal naar schatting drugsgebruikers. Met gebruikers heeft DARC contact gelegd. DARC benadert de familie van drugsgebruikers en betrekt hen bij het afkick- en herstelprogramma. Ook leiders van verschillende religies, de overheid en de politie worden bij het werk betrokken. Voor het afkicken en begeleiden staat een periode van zeventien maanden. Ex-gebruikers kunnen drie maanden vrijwilligerswerk doen voor DARC, waar vier stafleden zelf ex-gebruiker zijn. NOODHULP EN HET VOORKOMEN VAN RAMPEN Partnerorganisaties van Kerk in Actie werken op lokaal niveau en zijn daardoor vaak goed in staat om bij rampen noodhulp te verlenen. Deze noodhulp wordt in veel gevallen gecoördineerd door het samenwerkingsverband ACT (Action by Churches Together) in Genève, terwijl in de diverse landen nationale ACTplatforms bestaan. Zo werd in noodhulp mogelijk gemaakt in Noord-Ghana, Uganda en Bangladesh, waar overstromingen grote groepen mensen troffen. Naast het voorzien in noodhulp is het weerbaar maken van de bevolking tegen rampen, zoals overstromingen, extreme of langdurige droogte, aardbevingen en conflicten, van groot belang. Hiervoor worden partnerorganisaties in staat gesteld om trainingen te geven en om zelf kennis op te doen over effectieve maatregelen. Sanro, rampenparaatheid De christelijke organisatie Sanro werkt in dorpen op Halmahera. Samen met dorpsoudsten en boerengroepen versterkt Sanro hun planning en uitvoering bij het voorkomen van rampen. Sommige delen van Halmahera hebben door veranderende golfstromen na de tsunami te maken met ernstige bodemerosie aan de kust. ICCO en Kerk in Actie hebben samen met de Wageningen Universiteit en organisaties in Indonesië, waaronder Sanro, een Community Based Disaster Response Programme opgezet. Hierin wordt samen met de lokale gemeenschappen aan rampenpreventie gewerkt. Democratisering en vredesopbouw Indonesië In Aceh zijn er bijeenkomsten gehouden (december en januari 2008) met de partners die tot en met eind SHO-financiering kregen voor de wederopbouw na de tsunami. Omdat Aceh tegelijkertijd een post-conflict gebied is, richt men zich op vredesopbouw en op het kritisch volgen en ondersteunen van de prille democratische ontwikkeling. De Kerk in Actie-partners SEIA, RPUK, Flower of Aceh (alle drie vrouwenorganisaties) en Yadesa en Permata (boerenorganisatie) waren hierbij betrokken.

19 Jaarverslag 19 Rampenmanagement In november is een uitgebreid veldbezoek gebracht aan het CBDRM (Community Based Disaster Risk Management)-gebied en de partners, zowel van ICCO als van Kerk in Actie, die daarbij betrokken zijn. Naast de relatiebeheerder, waren ook Marietta Shimizu Larenas (relatiebeheerder Rampenmanagement) en Annelies Heijmans (van Wageningen Universteit Disaster Studies, die het CBDRM-traject ondersteunt) betrokken. Het Consortium for Humanity is een groep Ngo s (ICCO en Kerk in Actie-partners) die gezamenlijk programma s ontwikkelen voor noodhulp. De samenwerking kwam tot stand na de aardbeving op Java, in mei Na de CBDRM-workshop gaven de deelnemers aan samen een CBDRM-programma met betrekking tot aardverschuivingen en overstromingen in het Muria-Pati gebied (Centraal Java) te willen ontwikkelen. Met de overstromingen van eind december, werd de noodzaak tot een dergelijk programma nog eens pijnlijk gedemonstreerd. Kerk op Papua In november is Papua bezocht. Naast een bezoek aan de ICCO-partners, om het programma op Papua dat een tijd heeft stil gelegen weer op te pakken, is ook een bezoek gebracht aan de synode van de GKI (Gereja Kristen Indonesia) Papua, waarbij er voornamelijk contact is geweest met de mensen van JPIC (Comité voor Justice Peace and Integrity of Creation). ICCO en Kerk in Actie nemen in Europa deel aan het Papua Faith based Network dat lobbyt voor de rechten van de Papuabevolking, en waaraan, naast organisaties als Cordaid, CMC en Justitia e Pax, ook Duitse en Zwitserse organisatie deelnemen. De organisatie Voice of Human Rights (VHR) produceert vanuit Jakarta radioprogramma s over mensenrechten op Cd s die men verspreidt over lokale radiozenders in heel Indonesië. Ook geeft men cursussen aan lokale radioverslaggevers. VHR is voor het grootste deel afhankelijk van Kerk in Actiefinanciering. Om deze afhankelijkheid te verminderen zal in 2008 gekeken worden of en hoe VHR andere inkomsten kan verwerven. Afghanistan Voor Afghanistan heeft het tweede half jaar van vooral in licht gestaan van een verdere verslechtering van de menselijke veiligheid: vooral in de conflictgebieden en in Kabul en omstreken. ICCO en Kerk in Actie besloten na de gijzeling van 23 Zuid-Koreaanse hulpverleners van een zendingsmissie en het feit dat zij door middel van losgeld zijn vrijgekomen, na het verlies van twee van de medewerkers, om uitgezonden medewerker Marja Vos naar Utrecht terug te roepen. Haar persoonlijke veiligheid en die van de organisatie waarvoor ze werkt (IAM) moest heroverwogen worden voordat ze terug zou kunnen naar het gezondheidsprogramma in centraal-afghanistan. Dit is illustratief voor de bijzondere omstandigheden waaronder onze partnerorganisaties en Afghanen moeten werken en leven. De situatie is er vaak zeer onzeker. Niet alleen maar op het gebied van persoonlijke veiligheid maar ook bij voedselzekerheid, educatie, gezondheid en rechtszekerheid Medisch onderzoek Afghanistan in algemene zin en voor vrouwenrechten in het bijzonder. Ruim vijf jaar na het verdrijven van de Taliban is er veel gebeurd, maar de problemen zijn zo groot en complex dat ook de gewone Afghaan zich afvraagt hoe groot de verbetering is en wie er nu het meeste profijt van heeft. In de programma s die wij ondersteunen in Afghanistan: van verbetering van de positie van vrouwen in zeer conservatieve gemeenschappen tot toegang tot water, kunnen we in ieder geval tevreden zijn dat onze partnerorganisaties er blijven werken. Afghan Women Education Center (AWEC) Het Afghan Women Education Center (vrouweneducatiecentrum) vergroot met onze steun participatie van vrouwengroepen in Wardak, een Pashtun-regio die zeer onveilig is. HAWCA (Humanitarian Assistance Women and Children Afghanistan) heeft in met succes in Kabul een vrouwencentrum draaiende gehouden waar (jonge) vrouwen de basis leerden van het lezen en schrijven. In Kabul en Bamian heeft CCA de kindercentra voor kinderen met leerproblemen door geweld en oorlog kunnen voortzetten. IAM is zeer vernieuwend bezig met het onderzoeken en implementeren van windturbines voor stroomvoorziening op dorpsniveau. Kortom, met enige vertraging lukt het onze partners om datgene te doen wat men zegt te kunnen doen. Dit kan vooral doordat ze, zonder uitzondering, werken met de gemeenschappen zelf. Dit garandeert de veiligheid die nodig is om te kunnen werken. Daarnaast zijn ICCO en Kerk in Actie begonnen om met de partnerorganisaties na te gaan denken hoe we ons conflicttransformatie voor 2008 en later kunnen vormgeven. Een belangrijk en helaas ook zeer noodzakelijk traject voor alle betrokkenen. Pakistan Pakistan heeft vooral te maken met grote conflicten tussen militairen, extremisten en democratiseringsgezinde krachten, met als dieptepunt in november de moord op de belangrijkste oppositieleidster, Benazir Bhutto. Daarentegen heeft de recente verkiezingsuitslag duidelijk aangegeven dat de bevolking vóór herstel van de democratie is. De steun voor fundamentalistische, politieke bewegingen is nog altijd gering (tussen de 1 à 3 procent van de kiezers).

20 20 Straatbeeld Pakistan Organisatie voor herstel van democratie en mensenrechten ICCO en Kerk in Actie ondersteunen PACFREL, een netwerk van organisaties die zich beijveren voor vrije en eerlijke verkiezingen en herstel van democratie en mensenrechten. Dit netwerk bestaat uit tien vooraanstaande Pakistaanse organisaties, waaronder onze partner de Human Rights Commission Pakistan en Church World Service Pakistan/Afghanistan. De koppeling van dit netwerk met ICCO en Kerk in Actie en hun netwerk in ons land heeft geresulteerd in een pleidooi bij het Europarlement voor aandacht voor de mensenrechtensituatie en vrije en eerlijke verkiezingen. Ook in de toekomst blijven mensenrechten en herstel van democratisering speerpunten. Pakistan wordt beschouwd als een kwetsbare staat, met een sterke militaire macht en een corrupt overheidssysteem. Er zijn grote binnenlandse problemen, waarbij gebieden strijden voor meer autonomie (provincie Baluchistan, Kashmir en de Tribale Gebieden), er veel geweld is tussen verschillende geloofsgroepen (soennieten tegen de sjiieten), enorme armoede (meer dan 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens) en achterstelling van vooral vrouwen en minderheden. De global war on terror draagt bij aan complicering van al bestaande conflicten. Er zijn ook lichtpunten, waarbij de overwinning van de democratisch gezinde partijen in de laatste verkiezingen van februari 2008 de belangrijkste is. Met een civiele regering die herstel van de democratie als belangrijkste doelstelling heeft, is er weer hoop op het opstarten van vredesbesprekingen met India. Dit zal de stabiliteit in de regio enorm kunnen beïnvloeden. Liberia Liberia is zich aan het herstellen van de burgeroorlog die vijftien jaar duurde. Na het vredesakkoord in 2003 heeft een interim-regering, geassisteerd door de Verenigde Naties (VN), presidents- en parlementsverkiezingen voorbereid. Ellen Johnson-Sirleaf werd gekozen tot president: de eerste vrouwelijke president van Afrika. Nu is de nieuwe regering al twee jaar aan het werk. Internatio- naal is er veel waardering voor de snelheid en de openheid waarmee de regering werkt aan wederopbouw. Zo krijgen het lokale en regionale bestuur meer macht en verantwoordelijkheid. Nieuwe en nuttige wetten, zoals voor de bescherming van het milieu, voor de rechten van vrouwen, en om seksueel geweld aan te merken als misdrijf, worden in hoog tempo geproduceerd. De stabiliteit in het land neemt langzaam toe. De meeste ontheemden zijn teruggekeerd naar hun plaats van herkomst, de landbouw komt weer op gang. De relatieve rust is zeker ook te danken aan de VN-vredesmacht die nog massaal aanwezig is. Ondertussen ziet de Liberiaanse bevolking nog niet veel verbetering voor zichzelf. Er is massale werkloosheid, de lonen zijn laag, wegen en bruggen zijn verwoest en boeren kunnen hun producten niet naar de stad vervoeren. In Monrovia is het elektriciteitsnet nog niet hersteld. De halve stad staat tijdens de regentijd onder water. Een hele generatie jongeren is niet naar school geweest en heeft nauwelijks zicht op een eigen inkomen. Vredesopbouw ICCO en Kerk in Actie werken in Liberia, met een breed scala aan lokale partnerorganisaties, aan vredesopbouw. De kern hiervan is dat Liberia na de oorlog niet alleen een sterke regering en economisch herstel nodig heeft, maar ook een sterke samenleving die zelf verantwoordelijkheid neemt voor de wederopbouw. Soms wordt er met de overheid samengewerkt, soms moeten de lokale organisaties de overheid juist kritisch volgen. De partners werken samen bij: traumaverwerking, verzoening, jongeren- en (beroeps)educatie, versterken van lokale gemeenschappen, bestuur en het verbeteren van de positie van specifieke groepen. De partners van Kerk in Actie sluiten hierbij aan en gaan vanaf 2008 meedoen in deze thematische clusters. Het accent ligt hierbij aan de ene kant op het respecteren van de rechten van kinderen en jongeren (projecten van Kinderen in de Knel) en anderzijds op betrouwbaarheid, waarbij partnerorganisaties, zoals de Liberiaanse Raad van Kerken, nagaan of de Liberiaanse overheid voldoende transparant is. De partnerorganisaties van Kerk in Actie in Sierra Leone zijn sterk wat betreft jongeren en reïntegratie. In 2008 zullen de banden tussen de partners in Liberia en Sierra Leone worden versterkt. DUURZAME BESTAANSZEKERHEID FUSONA (Yasona), Timor Leste De missie van Fusona is: eerst mensen, dan projecten. Timor Leste is betrekkelijk arm en heeft een gebrekkige infrastructuur. Fusona werkt er onder andere met boerengroepen. Boeren ontmoeten elkaar in deze groepen om te kijken hoe en waar ze het beste hun producten kunnen verkopen. Als groep kunnen ze gemakkelijker omvangrijke taken uitvoeren, zoals land in de heuvels geschikt maken voor de landbouw. Sommigen reserveren een deel van hun land om groenten te verbouwen en dieren te houden. Hierdoor hebben ze vaak extra inkomen dat ten goede komt aan hun kinderen. Fusona verbetert ook gezondheidsvoorzieningen op Timor Leste. Voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe kliniek zijn in volle gang.

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen De volgende deelhoofdstukken zijn gebaseerd op informatie van Kerk in Actie. De teksten zijn afgestemd op de situatie

Nadere informatie

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking We geloven dat het onze taak is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Wij geloven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2006 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 2006 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 15 6. Noodhulp 17 7. Kinderen

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015 JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2015. Het geeft zicht op alle activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Diakonaal Project NoorderLicht

Diakonaal Project NoorderLicht Diakonaal Project NoorderLicht Uit de gemeente Uitstralen dat je leeft voor elkaar Goed doel steunen Betrokkenheid van de gemeente We hoeven niet alleen ver weg te kijken Continuïteit kunnen waarborgen

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2014. Kerk in Actie. Van de Protestantse kerk

Jaarplan en begroting 2014. Kerk in Actie. Van de Protestantse kerk Jaarplan en begroting 2014 Kerk in Actie Van de Protestantse kerk Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 14 oktober 2013 Rapport Kleine Synode

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Veelkleurige Samenvatting beleidsplan Kerk. Het Evangelie voor iedereen

Veelkleurige Samenvatting beleidsplan Kerk. Het Evangelie voor iedereen Veelkleurige Samenvatting beleidsplan 2017-2021 Kerk Het Evangelie voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding 1. Missionair verlangen 2. Geloven & Groeien en Dienen 3. De GZB in en voor Nederland 4 8 12 20

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode www.stadssynode030.nl Wie ben je? Ik beschouw mijzelf als actief katholiek. niet actief katholiek. behorend bij een andere christelijke

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2013

JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2013 JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2013. Het geeft zicht op alle activiteiten die het afgelopen jaar op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2014 Balans per 31-12-2013 Uitstaande leningen 2.350 Eigen Vermogen 37.514 Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Zendingswerk? Lekker belangrijk! Driebergen, november 2015

Zending wereldwijd. Zendingswerk? Lekker belangrijk! Driebergen, november 2015 Zendingswerk? Lekker belangrijk! Vindt u dat je het Evangelie ook kunt doorgeven door er te zijn voor mensen in nood? En vindt u dat wij van christenen uit een andere cultuur kunnen leren? Deze en andere

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF

GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF Het Giftenadvies wil de Noord-Hollandse diaconieën behulpzaam zijn bij het steunen van goede doelen in de regio. Het is goed gebruik dat de diaconieën minstens

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2013. Kerk in Actie. van de Protestantse kerk

Jaarplan en begroting 2013. Kerk in Actie. van de Protestantse kerk Jaarplan en begroting 2013 Kerk in Actie van de Protestantse kerk Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 8 oktober 2012 Rapport Kleine Synode

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te Geloven in delen 1 2 Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand mei Voedselbanken Stedendriehoek. 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum:

Inzamelingen in de maand mei Voedselbanken Stedendriehoek. 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum: Inzamelingen in de maand mei 2016. Datum 1e inzameling 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum: Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar geestelijke

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Beste gemeente van Vriezeveen,

Beste gemeente van Vriezeveen, Beste gemeente van Vriezeveen, Mijn Nepalese vriend ds. Uma Kanta Sharma en zijn gemeente zijn u zeer dankbaar voor de collecte die vanuit Vriezeveen ontvangen werd naar aanleiding van de aardbevingen

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Meer dan een dak boven het hoofd

Meer dan een dak boven het hoofd Meer dan een dak boven het hoofd Welkom op de 121 e Landelijke Diaconale Dag Landelijke Diaconale Dag: een hoogtepunt! Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen. Als het diaconale werk in het

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Doelstelling van de ZWO. zwo:

JAARVERSLAG. Doelstelling van de ZWO. zwo: JAARVERSLAG De Banua Niha Keriso Protestant kerk helpt kerken dominees op te leiden. Doelstelling van de ZWO De ZWO-commissie wil beleid maken voor de ZWO. Dit wil zeggen, de gemeenteleden activeren en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Wat doet het Rode Kruis

Wat doet het Rode Kruis 1 Wat doet het Rode Kruis 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2016. Kerk in Actie. van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting 2016. Kerk in Actie. van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarplan en begroting 2016 Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, oktober 2015 Jaarplan

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN ISA-e CHURCH IN BANGLADESH GROEI IN KENNIS EN GELOOF

JAARVERSLAG 2016 VAN ISA-e CHURCH IN BANGLADESH GROEI IN KENNIS EN GELOOF JAARVERSLAG 2016 VAN ISA-e CHURCH IN BANGLADESH GROEI IN KENNIS EN GELOOF Lieve broers en zussen in Christus, Dank God voor zijn zegeningen. Dankzij Hem konden we in 2016 onze kerken weer dienen. We weten

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen Bijbellezen met andere ogen Het levert regelmatig verrassende ontdekkingen op in een bijbeltekst. Jolanda Petter Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen is een manier

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie