'Eilternctrrrog~:lijI~t~ed~:~~ voor dc on iwiklcclaur vali ni euwk~oerw\vo~nia~~en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Eilternctrrrog~:lijI~t~ed~:~~ voor dc on iwiklcclaur vali ni euwk~oerw\vo~nia~~en"

Transcriptie

1 'Eilternctrrrog~:lijI~t~ed~:~~ voor dc on iwiklcclaur vali ni euwk~oerw\vo~nia~~en

2 INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING PROJECTONTWIKKELIRTG: BEDREJFSPROCES EN TINGME EBUSINESS: EEN THEORETISCH WERK... PB 2.1. ECOMMERCE (EC) BUSINESS INTELLIGENCE (BI) CUSTOMERELATIONSHIP ~~ANAGEMENT (CRM) SUPPI. Y CHAIN MANAGEMENT (SCbf) ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) WONINGWWMT: EEN BESClC%lR$IVING... B4 3.l. STRUCTURELE WONINGBEHOE~ KWALITATIEVE WONINGBEHOE~: DISCREPANTIE TUSSEN VRAAG EN AANBOD WONINCìMARKT DE CONJUNCTUUR VAN IIE WONINGMARKT KOPERS VAN NIEUWE WONINGEN JURIDISERING REUTIE TUSSEN KOPER EN PROJECTONTWIKKELAAR &GC;ENSCHAP OVER WONING EN WOONOMGEVINCÌ CONCLUSIES INTERNET: DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW MEDIUM TECHNOLOGIE GEBRUIKERTRENDS IN'IEKNE'T ONLINE GEDRAG C~NCLUSIES CONCURmNTIE: WEBSI'FES VOOR KOOPWONINGEN FUNDA REOORDEI.IN(; WEBSITES VAN PKOJECl'ONTWIKKEUAI<S EN MAKEIAARS INIERVIEWS... S CONCI.USIES SWOTANALYSE SAMENVAnING EN CONCLUSIES... R EBUSINESS KRITISCHE SUCCESFACTOREN AANBEVELING GERAADPLEEGDE IATEMTUUR BIJLAGE A: CATEGOHUEEN IN TEW NET GEBRUIKER^: BWLAGE B: BENCHMARKONDERZOEK WEBSITES POCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 2

3 B.2. OVERZICHT B.3. SAMENVATTING BEOORDEELDE WEBSITES RESULTATEN BWLAGE C: MGISTRATIE INTERVIEWS J. WILHELM. COMMERCIEEL DIRECEUR FLINDA: COORDINATOR II\"IERNETBUREAU AMSTELLAND VASTGOED DHR DRS. R. VAN DE SCHOOT. DHR. R. VAN VALKENGOED. MARKETINGMANAGER VAN HOOGEVEST PROJE~ONTWI~LING PO*COM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 3

4 In de achterliggende jaren werd in de media veel aandacht besteed aan de potenties van internet bij de marketing, productie en distributie van goederen en diensten. Hoewel de meningen over ebusiness verdeeld zijn, en de eerste mislukkingen zich inmiddels geopenbaard hebben, staat vast dat de vimiele marktplaats snel groeiende is. Mede dankzij Funda, Digimmo, Woonkrant, VTWonen en menig makelaar hebben ook kopers van woningen inmiddels kennis gemaakt met de virîuele marktplaats. Deze zogenaamde woonportals houden zich bezig met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Het ogenschijnlijk succes van deze portals deed de vraag rijzen of internet ook mogelijkheden biedt voor de projectontwikkelaar van koopwoningen. Met hun eerste weifelende stappen op internet leken enkele projectontwikkelaars deze vraag impliciet positief te beantwoorden. Bij nadere verkenning ontstond echter de indruk dat men niet goed weet wat men met het medium moet en kan. Doorgaans bevatten websites niet meer dan een uittreksel van de (traditionele) verkoopdocumentatie en waren toegevoegde waarde en doelstellingen onduidelijk. Dit onderzoek heeft drie hoofddoelen. Ten eerste beoogd zij vast te stellen of nieuwbouwwoningen ten principale geschikt zijn voor marketing via internet. Het tweede doel is de identificatie van de doelgroep(en) waarop de emarketing van nieuwbouwwoningen zich zou moeten richten. Met hel doel te komen tot een scherpe definitie van de internetmogelijkheden voor de projectontwikkelaar, wordt daarnaast ingegaan op de interne capaciteiten en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving. Een afgeleid doel betreft de vervaardiging van een document waarmee dc essentialia van de projectoritwikkeling van nieuwbouwwoningen helder gecommuniceerd kan worden aan ICTondernemers. In hoofdstuk 1 wordt de koopwoning nader gedefinieerd aan de hand van haar totstandkomi~~gsproees en haar marketingmix. Op basis van vijf ebusincss componenten wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de algemene mogelijkheden van internet. Met beschrijvingen van de ontwikkelingen op respectievelijk de woningmarkt en het internet leggen hoofdstuk 3 en 4 de kansen en de bedreigingen voor de projectontwikkelaar bloot. Daarnaast worden profielen geschetst van de koper van nieuwbouwwoningen en de internetgebruikcr. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de initiatieven en ervaringen van de concurrentie. Aan (ie hand van een zogenaamde SWOTanalyse brengt hoofdstuk 6 de sterkten en zwakten van de projectontwikkelaar en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving in beeld. De samenvatting cn de conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 7. POeCOIM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 4

5 Voor zover internet mogelijkheden biedt voor de projectontwikkelaar, zal het de verbetering van het onhvikkelingsproces enlof de marketingmix van de nieuwbouwwoning betregen. Een goed begrip van deze twee aspecten is bovendien noodzakelijk om te kunnen beoordelen of nieuwbouwwoningen ten principale geschikt zijn voor emarketing, marketing via internet. Dit hoofdstuk schetst in grote lijnen het ontwikkelingsproces en de marketingmix van de koopwoning. 4.g M& w Het vastgoedproces geeft de verschillende stadia in de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van vastgoed weer. Meestal worden al deze stadia doorlopen. De volgorde is echter niet altijd dezelfde. Bovendien zijn het niet altijd dezelfde partijen die in de verschillende fasen actief zijn. Het vastgoedproces kent hierdoor vele variaties. 1%.i.i. lmltlafrti& Het initiatief om een vastgoedproject te gaan ontwikkelen kan gebaseerd zijn op een aantrekkelijke locutie die beschikbaar kornt. Het kan ook voortkomen uit een idee voor een bepaaldproduct, waaraan naar verwachting behoefte bestaat. Soms leidt de veronderstelde of opgespoorde ruirntebehoefte van vragers op de markt tot het initiatief om een bouwproject te ontwikkelen. Wat ook dc aanleiding is voor het initiatief, in deze fase worden de eerste globale ideeën over locatie, product, prijs en doelgroep geformuleerd. Meestal wordt daarbij een globale marktverkenning verricht en een ruwe financiële raming gemaakt. Als deze cr positief uitlien wordt het initiatief verder uitgewerkt. Uiteraard kan het rcsiiltaat ook aaiileidirig zijn om het initiatief te staken. i.k2. LocatCe Zekerheid over een beschikbare en geschikte locatie en over de kosten eii de tijd die gemoeid zijn met de verwerving daarvan is gewenst voor verdere planontwikkeling. De aankoop van grond is echter een grote investering, die op een relatief vroeg moment in het vastgoedproces niet altijd verantwoord is. In veel gevallen is dan ook nog geen sprake van daadwerkelijke vcrwerving, maar van een al dan niet betaalde optie op de grond. De feitelijke verwerving vindt dan in een later stadium plaats. Overigens kan de grond niet altijd in eigendom worden verworven. In enkele Nederlandse steden wordt de grond iri erfpacht iiitgegeveri. i.i 3. PlasronWlkkelüng In de fase van planontwikkeling kunnen vier hoofdonderdelen worden onderscheiden. De planoritwikkeling is een iteratief proces, waarbij de hoofdonderdelen in verschillcndc stappen verder worden uitgewerkt en op elkaar wordeii afgestemd. De markttechnisclzeplanontwikkelitzg bestaat uit de marktverkenning en het daarop gcbaseerdc programma van eisen. De bouwkurldige plarzoritwikkcling betreft het ontwerpproces en de bouwvoorbereiding. De juridische planontwikkeling omvat onder meer eventuele bestemmingsplanproce(i~~res. dc aanvraag van de noodzakelijke vergunningen en de voorbereiding van overeenkomsten die worden gesloten tussen de verschillende partijen. Dcfiizanciëlepla~zontwikkelirzg, tenslotte, betreft de raming van kosten, opbrengsten, financiële risico's en projectreiidement. Daarnaast worden verschillende constructies ter finaricicring van het project geanalyseerd. De financiële planontwikkeling resulteert iii een investeringsvoorstel cn een financieringsplan. Het financieringsplan geeft aan wat de gewenste inzet van eigen verrnogcn is, hoeveel vreemd verrnogcn aangetrokken dient te worden en t)p welke wijze Jat moet gebeurcri. Vrcemd verniogcn kan worden verkregen in de vorm van leningen of risicodrager~de particlpaties van andere partijerï 111 het project. i.i.d Vhiuair enlol: wélaroop De verhuur enlof verkoop van het project start vaak al voordat de bouw van het projcct begint. Voor nieuwbouwwoningen in de koopsector is een zeker voorverkooppcrcentagc een vereiste om tot daadwerkelijke realisatie over te gaan. De afnemers van de projectdelen zijn eigenaarbewoners, dan wel beleggers. De vastgoedbelegger verhuurt het gebouw aan de gebruikers. IIet is tevens in dit stadium dat de koper in de gelegeiiheid gesteld wordt nzeer c11 rninder7~erkkeuzcs te maken. 4.k.5 UBJitvmnng Zodra over de financiering duidelijkheid bestaat, alle iioodzakelijke vergunningen zijn verkregen en het vcreistc voorverkooppercentage gerealiseerd is kan met de daadwerkelijke uitvoering van het project worden gcstart. De aannemer kan op verschillende wijzen worden ingeschakeld. De opdrachtgever kan in een vroeg stadium hebben gekozen voor een bepaald bouwbedrijf en de bouwer opgenomen hebben in het projectteam. Dat heeft als voordeel, dat de bouwer al in de voorbereidingsfase heeft kunnen meedenken over bouwtechnische zaken. Als de POCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 5

6 opdrachtgever er de voorkeur aan geeft te kiezen uit meerdere bouwers wordt het project aanbesteed. Bij een aanbesteding maken meerdere aannemers een prijsopgave en wordt de inschrijver met de laagste prijs, die tevens in staat is het project uit te voeren, geselecteerd. 37 EOeher en exa_a!nlt_bn Het beheer en de exploitatie van het vastgoed kan door de bele~ger volledig in eigen huis worden gedaan of (gedeeltelijk) worden uitbesteed. Het beheer omvat het technisch beheer (onderhoud, klachten verhelpen, in stand houden van het vastgoed), het commercieel beheer (verhuren en verhuurd houden van het vastgoed) en het adnziraistratief beheer (huuradministratie). De exploitatie van het vastgoed resulteert in de jaarlijkse kasstroom van netto inkomsten uit verhuur. Daarnaast maakt het vastgoed een waardeontwikkeling door in de periode dat de belegger het in eigendom heeft. Bij tussentijdse verkoop blijkt de waardeontwikkeling uit de verkoopwaarde. Ais het vastgoed niet tussentijds wordt verkocht is aan het einde van de levensduur sprake van een restwaarde. Veelal is die gelijk aan de waarde van de grond. De jaarlijkse kasstromen plus de verkoopwaarde of restwaarde van het vastgoed bepalen tezamen het rendement dat de belegger op zijn investering haalt. Gedurende de lange levensduur van het vastgoed zijn periodiek renovaties noodzakelijk. Het gaat daarbij om het vernieuwen of vervangen van onderdelen van het gebouw vanwege slijtage of vanwege nieuwe gebruikerseisen. Bij de eigenaarbewoner is er in de beheer ei1 exploitatiefase sprake van een vergelijkbare situatie. De exploitatie van bet vastgoed resulteert in dat geval niet in financieel genot in de vorm van huuropbrengsten, maar in woongenot. In termen van het technisch beheer en de waardeonhvikkeling is de positie van de eigenaarbewoner vergelijkbaar met die van de belegger. Van commercieel en administratief beheer is geen sprake. 37.$.T. bleronhnnkkeling Na verloop van tijd kan de eigenaar besluiten tot herontwikkeling van zijn bezit. Veelal vormen vergevorderde bouwtechnische of markttechnische veroudering hiervoor de aanleiding. In feite wordt het vastgoedproces dan grotendeels opnieuw doorlopen. Het onrwikkelingsproces bestaat feitelijk uit de eerste 5 stappen van het bovenomschreven vastgoedproces. Dit laat overigens onverlet dat ook de beheer en exploitatiefase voor de projectonîwikkelaar van belang is. Het is met name iri deze fase dat de goede producten zich van de slechte laten onderscheiden ei1 kopers aangesproken kunnen worden op hun ervaringen met liet vastgoed b raab&etlnglml;w; PRODUCT Het meest wezenlijke kenmerk van onroerend goed is haar uniciteit. Deze uniciteit vloeit voort uit het feit dat onroerend goed locatiegebonden is. Dit geldt in het bijzonder voor (koop)woningeri. Al grenzen de kavels var1 twee woningen aan elkaar, dan nog zal er sprake zijn van een dusdanig verschil in uitzicht, bczonning en belendende percelen dat potentide kopers beide woningen verschillend zulleil waarderen. IIet is het unieke karakter van de koopwoning dat ervoor zorgt dat de projectontwikkelaar, zeker bij binnenstedelijke ontwikkelingeri, veelal 'slechts' indirecte concurrentie kent. De potentiële koper die geïnteresseerd is in een woning op een specifieke locatie kan slechts bij hem terecht. Een ander aspect van nieuwbouwwoningen is dat zij pas na de totstandkoming van de verkoop fysiek vorm krijgen. Voordat gestart wordt met de bouw, wordt in de regel eerst een substaritieel deel van de woningen verkocht. Tijdens de verkoop is de koopwoning, behoudens de locatie, veelal niet meer dan een virtueelprorluci dat gepresenteerd wordt rniddels een verkoopbrochure met bijlagen. De verkoopbrochure is gebaseerd op digitaal materiaal waaronder autocadtekeningen, tekstbestanden en eer1 3Dmodel. Terislotte zij opgemerkt dat de aankoop van een woning een grote, ingrijpende, ernotioncel cqeladen i~zvestering betreft, welke de gemiddelde consument slechts enkele malen in zijn leven doet. Een transactie waarbij persoonlijk contact van essentieel en doorslaggevend belang is. Het product nieuwbouwwoning laat zich karakteriseren op basis van de volgende specificaties: e Locatie (land, regio, stadidorp, wijk, buurt, straat); Typologie (appartement, vrijstaand, 2onderlkap, stadsvilla, hoek, tussen); Inhoud en vloeroppervlak; Kaveloppervlak; POCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen B

7 Architectuur (modern, eigentijds, klassiek); Woningindeling (aantal en omvang mimtes); Afwerkingniveau (keuken, badkamer, beveiliging, etc.); Keuzemogelij kheden (meeriminderwermijsten); TT. Vitu~bidIIIgJII~v5b11JhL1eUVIi I.,.: ;mmfi'+a~;:l,~ 40" \ubalblklin;ixgap!ail);.m".. o" Parkeergelegenheid (openbare ruimte, garage op erf, zwerfplek in openbare garage, privéparkeerplaats of garagebox in gebouwde parkeergarage); Uitzicht; Bezonning tuin; Inrichting openbare ruimte (groen, stedelijk, etc.); Milieu (geur, geluid, bodem); Voorzieningen (scholen, winkels, gezondheid en welzijn, kinderopvang, sport, etc.) PRIJS Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning zijn niet zozeer de verkoopprijs als wel de woonlasten van belang. Bepalend voor de hoogte van de woonlasten zijn: Investering Verkoopprijs (vrij op naam); Transactiekosten: o Notariskosten hypotheek; o Hypotheekprovisie; Reriteverlies tijdens de bouw; Meer/mindemerkkosten bouwkundig; Aanleg tuin; e Inrichting woning; Hypotheek: Rente en rentevastperiode; Looptijd; )B Aflossingsvorm; BelastiiigvoorInadcel: Aftrek hypotheekrente (voordeel) Huurwaardeforfait (nadeel) B Vermogenrendemelltheffing (voordeel of nadeel) Exploitatickosten: Gemeentebelastingen (OZB, rioolrecht, etc.) I~kale belastingen; Onderhoud; Nutsvoorzieningen: Rslatlec nret Ongeacht de aanwe7iglieid van een irrrerrrr verkoc~pafdeling is het van belang de lokale makelaam makelaars te kenrieri. Zo laten vandaag de dag steeds meer kopers zich vertegenwoordigen door een makelaar (met name in het Westen), kennen siiccesvolle makelaars de locale marktomstandigheden beter en hebben zij vaak betere toegang tot potentiële kopers. Het voordeel van een interne verkoopafdeling is een betere voeling met de markt, een soepeler verloop van de verkoop en omzetvergroting door de afzet van complementaire producten (hypotheken en verzekeringen) en dieristeri (taxatie, verkoop huidige woning). Een nadeel wordt gevormd door het feit dat een serieuzc vertegeriwoordiging in ieder marktgebied zeer kostbaar en daardoor vrijwei. onmogelijk is. Dit probleem kan ondervarigcn worden door, in die marktgebieden waar men geen verkoopzetel heeft, het project collegiaal te laten verkopen met een lokale makelaar. ~ ~ i ~ het f Het d verkoopproces ~ ~ kenmerkt zich door een opeenvolging van afwijzirigen en mislukkingen. werb<oopteam De mislukte verkopen overtreffen in aantal ruimschoots het aantal gerealiseerde verkopen. De potentiële kopers zijn aanzienlijk groter in getal dan de kopers. Hierdoor is het tevreden houden er1 motiveren van de verkopers een belangrijke uitdaging. Dit kar1 gerealiseerd worden door het introduceren van prestatiebelorzing en voortdurende scholirig. Zeker zo belangrijk is echter een POCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 7

8 goede kennis van het project. Inspelend op dit gegeven organiseren projectontwikkelaars veelal projectinformatiebijeenkomsten voor verkopers. De gedachte hierachter is dat ieder detail over het ontwerp en de excellentie van het project dat expliciet onder de aandacht van de verkoper gebracht wordt als ammunitie gebrnikt kan worden in de contacten met de potentiële kopers. d;onbct B~~~~ De verkoop is het moment waarop het ontwikkelde project omgezet wordt in klinkende inert: potesiöë,e munt. De verkoop is tevens de meest kritieke activiteit voor de projectontwikkelaar. In de eerste plaats moet de ontwikkelaar beslissen of de interne verkoopafdeling, een externe kops= makelaar of een combinatie van beiden het project gaat verkopen. De mogelijkheden voor het leggen van contacten met potentiële kopers bestaan uit het benaderen van geïnteresseerden die zich in het (recente) verleden inschreven, respondenten op advertenties en afiallers. Vaak zijn deze activiteiten echter niet voldoende om het volledige project af te zetten. In dat geval is het gericht benaderen van andere potentiële kopers de enige oplossing. Door de recente ontspanning van de woningmarkt zijn er steeds meer woningeigenaren die hun huidige woning verkopen voordat ze een nieuwe woning kopen. Dit betekent dat zich onder de woningverkopers steeds meer potentide woningkopers gaan bevinden. Aan de hand van kranten en websites van makelaars kan deze kopersgroep eenvoudig gelokaliseerd en benaderd worden voor een nieuwbouwwoning. De door de projectontwikkelaar vervaardigde verkoopdocumentatie vormt het fundament onder de contacten met de kopers. Deze verkoopdocumeniatie bevat doorgaans de volgende informatie: Een perspectieflekening van de woning of het woongebouw en haar directe omgeving. e Algerneae informatie over de regio, de gemeente, hct dorplde stad, de wijk, de buurt en de locatie waar het project gesitucerd is. Hierbij wordt met name ingegaan op de bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer, de aanwezige voorzieriingcn, en de flora cn fauna in de omgeving. Een situatieiekening waaruit de omvang, bezonning, de dircctc omgeving van het kavel, alsmede het uitzicht van de woning blijkt. G~weftekerzi~zgen, woningplattegrorzde~z er7 doorsiieden, welke de kwaliteit, de kwantiteit en de onderlinge positioneririg van de vcrschillende ruimten illustreren. e Ben technische omschrijving welke aangeeft wat het afwerkingniveau van de woning is. IIet gaat hierbij met name om dc toegepaste materialen, de kleuren en de instullaties. e Algentene verkoopinforrnutie over het koop en bouwproces, (WW)garantie en voorbehouden en uitsluitingen met betrekking tot de verkoopdoeunientatie. Bij appartementencomplexen wordt daarnaast aandacht besteed aan de functie en de werking van een Vereniging van Eigenaren. Het lezen van de verkoopdocumentatie, met name de geveltekeningen, woningplattegronden en doorsnederi, wordt door de meeste kopers als moeilijk ervaren. Afhankelijk van het profiel (duur versus goedkoop; veel woningen versus weinig woningen, etc.) en de snelhcid waarmee het project verkocht wordt, speelt de projectontwikkelaar op deze beperking in door van de woning een maquette te laten vervaardigen. Resulteert ook dit niet in de volledige afzet van het project, dan kan besloten worden tot het realiseren van een modelwoning op ware grootte. " ~ p ~ ~ Op ~ het ~ moment d k dat (ie ~ verkoper ~ i een ~ geïnteresseerde ~ potentiële koper geidentificeerd heeft, van verschuift de uitdaging naar de verkoopprocedz~re en de presentatie van het project. Omdat de doelstelling bestaat uit het genereren van een ondertekende koop /aaïirienzir~gsovereenicci~ttrt verdient het aanbeveling een heldere en geplande projectpresentatie en verkoopprocedure te hariteren. De verkopcr identificeert hierbij de behoeften van de geinteresseerde en overtuigd hem ervan dat het aangeboden product in deze behoeften voorziet en een goede prijs~waliteitsverhouding kent. Uiteindelijk moet de verkoper verzoeken om ondertekening van de koop /aannemingsovereenkomst, een moeilijke stap voor menig verkoper. Deze stress wordt geëlimineerd door een standaardprocedure te volgen waarbij alle door de koper benodigde informatie in een logische volgorde verstrekt wordt, en ruimte bestaat voor feedback van de koper. Heeft de vcrkoper de procedure doorlopen en alle informatie geleverd dan zal de geïnteresseerde van de verkoper verwachten dat deze vraagt om een handtekening. Is men niet klaar voor ondertekening, dan haakt rnen veelal eerder af. Onderdeel van de procedure is het maken van meer en minderwerkkeuzes, een bewerkelijk en tijdrovend proces waarbij zogenaamde mecr /minderwerklijsten vele malen en via vele handen heen en weer getransporteerd worden tussen koper en aannemer. De verkoopfase wordt afgesloteri met de levering van de (on)bebouwde grond bij de notaris. WBaorrog Een effectieve nazorg is essentieel voor iedere verkooptransactie. Slechts weinig verkopen komen tot stand bij het eerste contact. Daarnaast kan het oordeel van geïntereesseerdelz die POCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 8

9 afkien van koop, aanknopingspunten bieden voor de verbetering van de marketingmix, en daarmee de afiet van het project. De ervaring leert dat regelmatige contacten in de periode tussen de totstandkoming van de verkoop en de oplevering van de woning er veelal toe leiden dat de oplevering van de woning soepeler verloopt. Hoewel de gemiddelde Nederlander slechts enkele malen in zijn leven een woning koopt, kan het waardevol zijn ook na oplevering contact met de koper te blijven onderhouden. Dit om feedback te verkrijgen over de kwaliteit van de woning (enquête), andere producten af te zetten (woning voor zoon of dochter, hypotheek, verzekering, zorgdiensten, etc.) of de professionele uitstraling van de organisatie te onderbouwen PROMOTIE Genekt cshedereow Het marktonderzoek bevat informatie over de doelmarkt en de plaats waar de potentiële kopers zich bevinden. Op basis hiervan wordt bepaald wat de beste advertentievorm is en wordt advertentieruimte aangekocht in de gebieden waar de doelgroep zich bevindt. Het marktonderzoek biedt tevens aanknopingspunten voor de creatieve inhoud van de advertentieboodschap. De beslissing over de beste mediamix is een belangrijk onderdeel van gericht adverteren. Veelal volgt zij logisch uit de doelmarkt. Zelfs met de beschikbaarheid van internet genieten advertenties in kranten nog steeds de voorkeur van woningontwikkelaars. Wordt adverteren in een krant gepast geacht, dan wordt eerst een krant er1 vervolgens een goede plaats in de krant gekozen. Magazirtes kennen, in vergelijking met kranten, een langere levenscyclus en een aanzienlijk betere drukkwaliteit. Door de sterk regionale oriëntatie van de woningmarkt en de lage regionale penetratiegraad van magazines, is de effectiviteit van advertenties in magazines doorgaans beduidend minder dan die van kranten. Radio en televisie bieden een enorme impact, doch brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Advertenties in deze media zijn alleen zinvol in dichtbevolkte gebieden en in het kader van speciale evenementen zoals een grote opening. Direct mail is het meest gerichte advertentiemedium. Ben gerichte inschrijving van de ontvangers maakt het mogelijk de verspilling van middelen tot een minimum te beperken. PotentiCle woningkopers schrijven zich als geïriteresseerden in bij een makelaar. Door een makelaar in te schakelen voor de verkoop kan de projectontwikkelaar de geïnteresseerden in het gegcverisbestarid, via de makelaar, benaderen. Internet komt steeds meer in beeld als promotiemedium. Potentiële kopers kunnen perspectieftekeningen, woningindelingen, prijzen en video's bekijken om vervolgens per of telefoon te verzoeken om meer informatie of een afspraak. Internet biedt relatief goedkope en directe marketingn~ogelijkheden. Reclarneborden op de bouwpluats vormcn eer1 populair en gericht advertentiemedium dal door iedere projectontwikkelaar ingezet wordt. Van tijd tot tijd worden ook rcclamcborden langs de operzbare weg geplaatst. Deze reclameborden bevatten in de regel zeer weinig informatie en zijn weinig doelgericht: Na het passeren ervan weten veel mensen niets over het project. pssbfic sepiagomg Gerichte advertenties worden ondersteund door specifieke public relations inspanningen. Public relations kunnen gezien worden als algemene promotie gericht op het grote publiek. De halifcit van heiprojecf geldt hierbij als belangrijkste positieve PRgenerator De doelstcllingeri betreffen enerzijds het wegnemen van weerstanden en anderzijds het genereren van positief redactioneel commentaar. Concrete activiteiten op dit vlak betreffen het onderhouden van goede relaties met journalisten, het publiceren van persberichten en het organiseren van ir$ormatiel~ijeenkorns~t voor potentiële kopers. De doclstelling van het organiseren van promotionele activiteiten op de locatie is erlerzijds het aantrekken van potentiële kopers welke het project anders niet zouden bezoeken cri anderzijds het genereren van positieve mond tot mond reclame en gunstige redactionele commentaren over zourel het project als de organisatie. Het meest voor de hand liggende evenement is de 'eerste Izarzdeling'. Voor deze aftrap van de bouw worden vertegenwoordigers van de gemeente en het ontwikkelingstean~, kopers en potentiële kopers uitgenodigd. ~ ~ ~ h van ~ De projectmerchandising ~ d i ~ i omvat, ~ buiten ~ het materiaal in advertenties en redactionele het progt commentaren, alle visuele representaties van het project. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vorntge~~irzg, maar POaCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen?g

10 ook aan het exterieur en het interieur van het verkoopkantoor of een eventuele modelwoning, de ~zaarngeving van het project, het logo en het promotionele kleiirenschema. "s.3.nclisoec Tn het II~;PLP '~r;rhlele Pn irlimitgl~ Lor~Lt~r riron r l n;~i~xrrhniixrilrrnn;ns ~ ligt eer! gr~te rplartetin,t9tr1,tie hrs!o~ei,. I" "L UII."I1">.'I LU"'" V.. U.&I*UI" I.U.U.1C"I.U.. U" IIIVY v. ""Y v. I. "L.." Aan de uniciteit ontleent de projectontwikkelaar distributiemacht. Deze macht kan ingezet worden om verkeer naar de website te genereren. Het virtuele karakter brengt met zich mee dat emarketing van nieuwbouwprojecten door de consument opgevat wordt als een kleine en daardoor acceptabele verandering: die van papier naar beeldscherm. De verkoopdocumentatie van nieuwbouwwoningen is digitaal beschikbaar. Publicatie van deze digitale bestanden op een website brengt relatief geringe kosten met zich mee, en heeft weinig consequenties voor het bedrijfsproces. Hoewel iedere nieuwbouwwoning uniek is, kimne~i product en prijs nauwkeurig gedefinieerd worden aan de hand van een vaste set variabelen. Tussen de versctiillende woningen in een bepaald project bestaat een groot aantal overeenkomsten. Het totstandkomingsproces is voor vrijwel ieder project identiek. Deze vaste processtructuur en productspecificaties maken het mogelijk een eenmaal ontwikkelde websitestructuur voor vele projecten toe te passen. Aileen de projectspecificke vulling van de structuur varieert van project tot project. Niet in de laatste plaats vanwege de samenwerkingsverbanden waarin veel projecten totstandkomen, wordt geconcludeerd dat de inspanningen van de projectontwikkelaar gericht moeten zijn op de ontwikkeling van een projectwebsite. De structuur van de website dient te anticiperen op de informatie welke in de verschillende stadia van het ontwikkelingsproces beschikbaar komt. De kenmerken van het bedrijfsproces en de marketingmix doen vermoeden dat internet waarde toe zou kunnen voor wat betreft het opsporen van behoeften, het verrichten van marktverkenningen, de con~municatie met kopers en dc presentatie en promotie van nieuwbouwprojecten. Verbetering van het bedrijfsproces wordt everimiri uitgesloten. De omvang van de investering en de emoties waarmee de aankoop van een woning gepaard gaan maken het onwaarschijnlijk dat de verkoop van een woning zonder persoonlijk contact tot stand komt. Het gebruik van internet als exclusief marketingkanaal is hierdoor onwaarschijrilijk. Als extra marketingkanaal zoti internet echter een waardevolle toevoeging aan de traditionele marketingmix kunnen zijn. POeCOM: lnternetmogel~kheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen i0

11 Electronische marketing reikt aanzienlijk verder dan het Web. In de eerste plaats zijn er vele emarketing technologieën, zoals klantenrelatiemanagement, supply chain management en electronisehe gegevensuitwisseling welke gezien kunnen worden als de voorlopers van het Net. Daarnaast zijn er nietweb diensten zoals en nieuwsgroepen welke interessante marketingmogelijkheden bieden. Ook zij opgemerkt dat er meer dan 1 Web is. Zo zijn er speciale Webonderdelen ontwikkeld voor Webtv, mobiele telefoons, personal digital assistants en breedbandaansluitingen. Al deze toepassingen kennen verschillende presentatiemogelijkheden. Tenslotte is het Web niet alleen vanuit marketingoogpunt interessant. Zij biedt ook andere bedrijfsmatige mogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene bedrijfsmatige mogelijkheden welke het Web biedt, Iiierna aangeduid als ebusiness. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule van Strauss en Frost '. Zij onderscheiden 5 ebusiness componenten: oftewel: Ebusi~iess = Ecommerce + Business Intelligencc + Custorner Resource Management + Supply Chain Management + Enterprise Resource planning 2.4. Ecomanse (EG) Ecommerce heeft betrekking op distributiekanalen en etailing, het verkopen van producten via internet. De distributiekanaleri komen bij Supply Chain Management aan bod. Hier wordt alleen kort ingegaan op etailiiig. Etailing is een van de meest zichtbare ecommercetoepassingen. Dit bedrijfsrnodel behelst de ontwikkeling en exploitatie van een onlinewinkelfetalage met als doel de verkoop var1 producten aan bedrijven of particulieren. Daarnaast zijn er bedrijfsmodellen wclkc gebaseerd zijn op de verkoop van advertentieruimte Buclme irsteligenee (BI) Rusiriess intelligencc refereert aan het verzamelen van interne, secundaire er1 primaire informatie over coricurrcnteri, markten en klanten. 2.2.il. Interne iafsraratle Interne gegevens vormen een belangrijke informatiebron. De markctingafdeling heeft in principe de beschikking over veel informatie over de karakteristieken en activiteiten van klanten. Een verkoopinformatiesy.steer~~ biedt verkopers de mogelijkheid gegevens in te voeren over de resultaten van contacten met (potentiële) kopers. Wellicht de meest belangrijke vorm van interne marketinginformatie bctreft het verzamelen van klantenkarrxkterisiieke~z. Het gegevensbestand bevat minimaal de adresgegevens van kopers en potentiële kopers. " Database marketing technologieën maken gebruik van relationele gegevensbestanden voor de opslag van informatie in verschillende onderling gerelateerde tabellen. Deze informatie kan bewaard, venverkt, geanalyseerd, en gebruikt worden voor promotionele canqxqpcs. Dcze basale informatie kan uitgebreid worden met meer persoonlijke gegevens en iriformatie over het gedrag op de website. Veel bedrijven met websites volgen de bewegingen van de gebruiker door de webpagina's er1 gebniiken deze gegevens orn de effectiviteit van de site verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde log files en cookies. Strauss, J. en R. Frost, 1999, EMarketing, Prentice Hall. Upper Sadle Kiver, New Jersey. POeCOM: Internetmogelijkheden voor de ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen 44

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp

Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp 1 Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp Januari 2015 Beter met Minder Aanpak van Particulier Woningbezit in de Krimp Auteurs: Input geleverd door: Jelle Aarnoudse, Theo Adema, Auke

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven?

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven? Inleiding. Soms kunnen woorden zó mooi zijn. Elegant, helder, simpel. lijkt zo n woord. Het maakt direct duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Gebruik het in gesprekken met directieleden, bedrijfskundigen,

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie