Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2

3 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer zal het zien: er staan vraagtekens, maar ook uitroeptekens. Alle betrokkenen bij Catent hebben zich in 2012 bezig gehouden met datgene waar Catent voor is opgericht: het verzorgen van goed onderwijs in een wijde regio. Catent wil een lerende organisatie zijn, of zoals op de site staat: "Catent, ontwikkelen met passie." Alle bij Catent betrokkenen: leerlingen, ouders, vrijwilligers, personeelsleden, College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de focus op die ontwikkeling. Voor mij als voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad staan die vraagtekens er om aan te duiden dat het voor Catent soms een vraag is: "in welke richting ontwikkelen wij ons?" En de uitroeptekens zijn duidelijk: "ja, we willen ons ontwikkelen, en dat doen we met passie!!!" Dat er "achter de schermen" in het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur en vervolgens tussen College van Bestuur, de directeuren en de GMR en de MR'en hard gewerkt wordt om beleid te formuleren, te bespreken en in de praktijk "handen en voeten" te geven is voor de gemiddelde leerling niet zo interessant. Echter de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vindt dat wel heel interessant. Dat kan er namelijk toe leiden dat de toekomst wat minder vraagtekens kent voor Catent. Geformuleerd beleid zorgt voor kaders, waarbinnen scholen, teams en ook de Stichting zich kunnen ontwikkelen. Terugkijkend naar 2012 denk ik dat ook de GMR zich ontwikkelt, deel uitmaakt van die lerende organisatie. In dit jaarverslag kunt u kennis nemen van de onderwerpen waar wij ons mee bezig hebben gehouden. De wijze waarop kent vele vormen: soms in een GMR-vergadering, soms in een formeel overleg met het CvB, soms al "sparrend" met het College van Bestuur in een themabijeenkomst. Echter we willen als GMR wat "achter de schermen" weg. Daarom hebben wij afgesproken dat we nog serieuzer aan de slag gaan met de communicatie naar onze achterban. Een begin is gemaakt met de MR-jaarvergadering in oktober, waar we een groot deel van de Medezeggenschapsraden hebben ontmoet. Goede medezeggenschap leidt tot draagvlak voor beleid en daar willen wij ons als GMR graag voor inspannen. Voor ons betekent dat in 2013 : "Medezeggenschap, ontwikkelen met passie" Ad Hazen, Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Catent. 3

4 ORGANISATIE EN (WETTELIJK) KADER In 2011 heeft de GMR ervoor gekozen om zijn structuur om te vormen naar een verkleinde GMR. Met het doel te komen tot een toekomstgerichte, slagvaardige, kwalitatieve medezeggenschapstructuur en adequate sparringpartner voor het CvB. In 2012 werkte de GMR verder aan het uitbouwen en structuur geven van de verkleinde GMR. Een struikelblok daarbij zijn de blijvend vacante zetels bij zowel de personeels- als de oudergeleding. Toch slagen de zittende leden erin om alle portefeuilles en functies te bemannen, en steeds meer structuur te geven aan de vergaderingen en themamiddagen. Ook de contactpersonenstructuur waarin de MR en geïnformeerd worden, krijgt invulling en meer vorm. Er komen meer vragen binnen bij de GMR en er is een vlot persoonlijk contact tussen GMR en MR en. Waarbij het prettig is dat alle scholen en contactpersonen de vrijheid en ruimte hebben om hier een persoonlijke invulling aan te geven. Dit alles ondersteund door de kaders van het GMR en huishoudelijk reglement. Dit alles krijgt in het najaar van 2012 nog meer structuur als de website van de GMR, als onderdeel van de Catent-site, de lucht in gaat. Na wat strubbelingen met het digitale aspect wordt de site gepubliceerd aan alle MR en op de jaarvergadering in oktober. Daaraan gekoppeld is ook dat er voor iedere MR een eigen Catent MR-mailadres is aangemaakt. Hierdoor kan de GMR nog directer dan voorheen de MR en rechtstreeks informeren. Op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn over de GMR taken en (bijzondere) bevoegdheden afspraken vastgelegd in het GMR-reglement en het Medezeggenschapsstatuut. Zoals bekend is de GMR de overlegpartner voor het CvB Catent voor alle boven schoolse beleidszaken. Het CvB bestaat uit mevrouw Cécile Servaes (voorzitter), mevrouw Monique Welten () en de heer Leo Boschman (). Om een goede sparringpartner voor het CvB te kunnen zijn, zal de GMR meer en eerder betrokken worden bij het Catent beleid. Hiervoor is onder andere afgesproken dat de leden van het CvB samen met de leden van de GMR jaarlijks een aantal themabijeenkomsten houden. Tijdens deze informele bijeenkomsten buigt men zich over een in overleg met elkaar afgesproken en gedocumenteerd onderwerp en aandachtspunten met elkaar worden gedeeld. De in 2011 gehouden themabijeenkomsten waren een zinvolle aanvulling op de vergaderingen en een uitgelezen kans om dieper op een onderwerp in te gaan. Daarom is er ook in 2012 voor gekozen om deze themamiddagen weer onderdeel te laten zijn van de jaarplanning. Met de volgende onderwerpen: Identiteit, Krimp en Leeftijdsbewust personeelsbeleid in combinatie met Passend onderwijs. Hierover leest u meer in dit jaarverslag. 4

5 - ONTWIKKELEN MET PASSIE Evenals in 2011 waren de themamiddagen in 2012 succesvol. De themamiddag over Krimp was qua informatie en actualiteit zo interessant dat de GMR ervoor gekozen heeft dit thema ook onderdeel te laten zijn van de jaarvergadering GMR MR. Waarbij er ook vanuit de MR-en positief werd gereageerd. Enerzijds om hen te informeren over de ontwikkelingen en anderzijds om input van de MR- en te ontvangen. VERKIEZING, SAMENSTELLING/FUNCTIEVERDELING, ZITTINGSTERMIJN Verkiezing: De GMR heeft ervoor gekozen in 2013 voor het eerst het rooster van aftreden toe te passen. In april 2013 komen, dan ook de eerste verkiezingen aan de orde. Samenstelling: Functie: Personeelsgeleding Ad Hazen voorzitter *) Annika van der Vaart vicevoorzitter *) Petra Hermes secretaris Winny Schouten Brigit van Wersch Vacature Oudergeleding Bouke Brinkman Gerwin Kamps PG Oostwoud Petra Mekkes Vacature Vacature Dagelijks bestuur (DB) van de GMR wordt gevormd door: Ad Hazen Petra Hermes Toegevoegd: Djoeke Loeff voorzitter secretaris ambtelijk secretaris 5

6 Naast het voorbereiden van de agenda en vergaderingen, treedt het DB waar nodig in overleg met het CvB over zaken waarover overleg in kleinere kring is gewenst. Zittingstermijn: Deze is 3 jaar. In april 2011 zijn alle leden tegelijkertijd aangetreden. Daarom is er een rooster van aftreden vastgesteld. Met ingang van 2013 zijn er per jaar twee leden van de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding aftredend. Met dien verstande dat ernaar gestreefd wordt per keer maximaal 1 per portefeuille aftredend te laten zijn. *) Wijzigingen in samenstelling / functieverdeling GMR 2012 Januari 2012: De GMR vergadert over de vacante vacature van de voorzitter. Annika van der Vaart heeft aangegeven niet langer voorzitter te willen zijn. Ad Hazen wordt geïnstalleerd als voorzitter van de GMR; Annika van der Vaart wordt vicevoorzitter. Boan Kattenberg treedt in januari aan als ouder. Na een korte periode te hebben meegedraaid besluit Boan dat de GMR niet bij zijn persoonlijke visie past. In januari geeft Bert Duijm te kennen de GMR te willen verlaten. Bij zijn vertrek komt de functie van penningmeester vacant. Hiervoor is geen gegadigde. Er wordt besloten dat Ad Hazen deze functie tijdelijk vervult. Bij de verkiezingen in 2013 zal actief geworven worden voor een dat interesse heeft in deze functie. PORTEFEUILLEVERDELING GMR-leden De GMR heeft ervoor gekozen om te werken met portefeuillehouders. De portefeuillehouders bestuderen te behandelen beleidsstukken en koppelen hun bevindingen en/of preadvies terug naar de GMR. In een eerstvolgende plenaire GMR vergadering buigen de GMR leden zich hierover en nemen gezamenlijk een besluit. Aan het einde van het verslagjaar was de portefeuilleverdeling als volgt: Portefeuille Strategie en communicatie Financiën Onderwijs en Zorg Personeel Arbo en huisvesting GMR-Lid Annika van der Vaart Petra Mekkes Ad Hazen P.G. Oostwoud Winny Schouten Bouke Brinkman Brigit van Wersch Gerwin Kamps Petra Hermes 6

7 WERKZAAMHEDEN GMR Het gaat te ver om hiervan in dit jaarverslag uitgebreid verslag te doen temeer omdat van alle vergaderingen verslag is gedaan aan de achterban van de GMR, de medezeggenschapsraden (MR). Dit gebeurde door het toesturen van de vergaderverslagen en vanaf november 2012 via de zogenaamde MR info. Visie en missie GMR: In februari ligt de aangepaste concept visie en missie voor aan de GMR ter goedkeuring. In april wordt het finaal concept bekeken en goedgekeurd door de GMR. In mei stelt het C.V.B. een wijziging voor om de rol van de GMR duidelijker naar voren te laten komen, hiervoor wordt een kleine tekstuele wijziging ingebracht die unaniem de goedkeuring heeft van de GMR Themamiddag over identiteit: In 2009 heeft de werkgroep identiteit ervoor gekozen om de katholieke identiteit van de scholen te gebruiken om zich te profileren in het verzorgingsgebied. Dit gebeurt via het boomsymbool en de brochure (straks, inmiddels, in definitieve vorm) Alle scholen hebben een eigen boom waarin naar buiten toe duidelijk wordt gemaakt hoe de school hun katholieke identiteit onderschrijft. Nu dit proces is afgerond zijn we er nog niet. Om te kunnen groeien moet een boom worden verzorgd en gevoed. Vanuit deze gesprekken over identiteit komt naar voren dat het verzorgingsgebied van Catent zeer divers is en dat iedere school op eigen wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit. Het CvB meldt vanuit dit bespreekpunt dat het steeds moeilijker wordt om directeuren en ook leerkrachten te werven die van huis uit katholiek zijn. Vanuit dit startpunt wordt het bestuursverzoek 112: aangepast benoemingsbeleid in gang gezet. Themamiddag krimp: De GMR vindt: de gekozen werkwijze voor deze middag goed gekozen, grote betrokkenheid van aanwezigen; en waardeert het dat hij op deze wijze meepraat aan de voorkant van het beleid. Het CvB: Het onderwerp KRIMP zal ongetwijfeld nog in allerlei overleggen terugkomen c.q. op de agenda komen staan. 7

8 Themamiddag leeftijdsbewust personeelsbeleid en passend onderwijs: In oktober is er een themamiddag geweest over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze themamiddag was er veel ruimte voor gesprek: Na te hebben vastgesteld dat er voor een 1 e brainstormsessie veel gedachten en ideeën op tafel zijn gekomen, zegt het CvB toe de gelanceerde ideeën mee te zullen nemen om te bekijken wat de vertaalslag hiervan voor de Catent organisatie mogelijk zou kunnen zijn. Stichtingsjaarverslag 2011: Het C.V.B. geeft aan dat ze het prettig zouden vinden om wat dialoog met de GMR te hebben over zaken die mogelijk meegenomen kunnen worden voor het jaarplan De GMR maakt het CvB complimenten temeer omdat het CvB eigenlijk concludeert dat zij niet ontevreden is over de behaalde realisatie op de verschillende beleidsterreinen; hierdoor zijn er resultaten geboekt. Een aantal verhelderingsvragen worden ter vergadering gesteld. Jaarvergadering GMR - MR: In oktober wordt de jaarlijkse vergadering met MR GMR gehouden. Hierop komen de onderwerpen, krimp, evaluatie medezeggenschapsstructuur en de uitrol van de website aan de orde. Ook is een instructie verzorgt voor het installeren van een eigen Catent MR e- mailaccount. De GMR ziet hier veel voordelen van, immers MR-en kunnen daardoor heel direct en rechtstreeks worden geïnformeerd. Scholing wet- en regelgeving: Maart: medezeggenschap en regelgeving: opkomst ongeveer 8 (G)MR leden. Uitgevoerd door een trainer van de Algemene Onderwijsbond. Juni: Financiële scholing: geënt op het kunnen lezen en begrijpen van de school- en stichtingsbegroting: opkomst ongeveer 15 (G)MR leden. Deze middag werd verzorgd door de heer Leo Boschman en een medewerkster van het onderwijsbureau. Bestuursverzoek 110 functieomschrijving directeur integraal kindcentrum: De GMR stemt in maart 2012 positief in met dit bestuursverzoek. Dit voor een proefperiode van 2 jaar. Bestuursverzoek 111: Gewijzigde functieomschrijving Excellente leraar gericht op coördinatie: Hierover worden in april een aantal vragen geformuleerd richting het CvB. In mei wordt unaniem ingestemd met de wijziging in de functieomschrijving excellente leerkracht. Bestuursverzoek 112: Aanpassing benoemingbeleid: In februari is er een aankondiging dat er een aanpassing benoemingbeleid op de rol staat. In deze vergadering wordt gespard met het idee. Wat is voorliggend: de kwaliteiten van een directeur of de levensbeschouwelijke achtergrond. Hierop volgt in het kalenderjaar een bestuursverzoek met een aanpassing benoemingsbeleid. In april wordt positief ingestemd met dit bestuursverzoek. Bestuursverzoek 113: Beleid schorsing en verwijdering: In mei krijgt de GMR het bestuursverzoek schorsing en verwijdering van leerlingen onder ogen. Hierop mag de GMR advies uitbrengen. Ondanks een aantal tekstuele aanmerkingen besluit de GMR hierop positief advies te geven. 8

9 Bestuursverzoek 114: Reglement verwerking gegevens Personeel Catent In 2007 is er binnen Catent een reglement vastgesteld over het verwerken en de bescherming van de persoonsgegevens van het personeel. Tussen 2007 en 2012 is er slechts 1 wijziging vanuit de overheid doorgevoerd dit m.b.t. het Burgerservicenummer. Voor de rest bleek het reglement volledig in harmonie met wet- en regelgeving en volgt Catent in deze de lijn van de Besturenorganisaties. De GMR heeft hierop een aantal verhelderingsvragen en is van mening dat dit reglement meer toegespitst zou kunnen worden op de Catent situatie. Het C.V.B. geeft aan hiermee aan het werk te gaan. Nadat de GMR uitgebreid antwoord heeft gekregen op deze vragen wordt er unaniem ingestemd met dit verzoek. Bestuursverzoek 115 Reglement verwerking gegevens Leerlingen Hierop heeft de GMR een aantal verhelderingsvragen. Waarmee het C.V.B. aan de slag gaat. Duidelijk is al dat het C.V.B. langere bewaartermijnen in acht neemt dan voorgeschreven. Nadat ook hier de verhelderingsvragen uitgebreid zijn beantwoord wordt ook hier unaniem ingestemd. Bestuursverzoek 116 inzake voorgenomen besluit Coach: In de vergadering in juli wordt het bestuursverzoek ingediend om de functie coach definitief toe te voegen aan het functieboek. Tijdens de vergadering worden door leden van de GMR een aantal verhelderingsvragen gesteld. Deze hebben onder andere te maken met de kosten die deze functie met zich meebrengt. In September verleent de PGMR instemming aan dit verzoek. Ze blijft echter van mening dat er een vacature in de organisatie gepubliceerd had moeten worden. Bestuursverzoek 118: Veiligheid op scholen van Catent: De GMR is van mening dat hetgeen er nu in het reglement veiligheid op scholen staat afdoende is om een veilige omgeving te bieden aan leerlingen en leerkrachten. Waarmee de GMR unaniem instemt met dit bestuursverzoek. Bestuursverzoek 119: Stichtingsbegroting Catent: De stichtingsbegroting is netjes op tijd door de GMR ontvangen, en dit wordt erg op prijs gesteld. In de decembervergadering is de begroting nog niet procedureel aan de orde geweest in de GMR. Hier wordt toegelicht door Leo Boschman en er worden verhelderingsvragen gesteld door de GMR. Payrolling: Tijdens de themamiddag over krimp in april, zie eerder dit verslag, stond dit onderwerp op de agenda, door tijdgebrek is ervoor gekozen de toegestuurde informatie in de juli vergadering te behandelen. De GMR formuleert naar aanleiding van de toegestuurde informatie een aantal vragen over Payrolling en samenwerking met Randstad Payroll Solutions en Onderwijsbureau. Payrolling levert Catent het voordeel op wel te kunnen werken met flexibel personeel en geen risico s te lopen. Er is geen maximum bepaald aan het aantal Payroll contracten. Wel heeft Catent bepaald dit het liefst zo min mogelijk te doen vanwege de hogere kosten. Echter door de veranderende tijden (krimp en bezuinigingen) is het soms beter niet het risico te lopen op het betalen van uitkeringen bij aflopende tijdelijke contracten. Het CvB heeft aangegeven hiervan een bestuursverzoek te maken indien de GMR hier behoefte aan heeft. De GMR heeft echter begrip voor de veranderende tijden en is blij dat de taakstellingen zijn opgelost. Daarnaast zijn de vragen die de GMR had over dit onderwerp naar behoefte beantwoord. 9

10 Financieel overzicht GMR 2012 Bij dit jaarverslag is een financieel overzicht gevoegd van de GMR uitgaven (tot september 2012) versus begroting In hetzelfde overzicht treft u ook de GMR begroting 2013 aan. TENSLOTTE Terugkijkend: Wil de GMR alle betrokkenen bedanken voor hun grote inzet en actieve inbreng in het afgelopen kalenderjaar. Mede door de inzet van de GMR leden, alle MR en en de betrokkenheid van het CvB is dit een jaar geworden waarin de medezeggenschap binnen Catent, in de huidige verkleinde samenstelling, meer vorm gekregen heeft. Vooruitblikkend: Wil de GMR in het komende kalenderjaar nog meer achter de schermen vandaan. Door intensiever contact met de achterban willen we de dialoog over medezeggenschap aanwakkeren om aan het einde van 2013 op de kaart te hebben staan. medezeggenschap met passie!!! Petra Hermes Secretaris, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Catent Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u per sturen naar het secretariaat GMR 10

11 FINANCIEEL OVERZICHT GMR t/m september 2012 incl. begroting 2013 ALLE BEDRAGEN IN Omschrijving Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting t/m sept begeleiding op afstand/advies ext. deskundige administratiekosten vergaderkosten reiskosten en vacatiegeld deskundigheidsbevordering werkzaamheden voorzitter en secretaris ambtelijk secretariaat incl. kosten overig, deelnemers basiscursus MR Totaal

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie