Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2

3 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer zal het zien: er staan vraagtekens, maar ook uitroeptekens. Alle betrokkenen bij Catent hebben zich in 2012 bezig gehouden met datgene waar Catent voor is opgericht: het verzorgen van goed onderwijs in een wijde regio. Catent wil een lerende organisatie zijn, of zoals op de site staat: "Catent, ontwikkelen met passie." Alle bij Catent betrokkenen: leerlingen, ouders, vrijwilligers, personeelsleden, College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de focus op die ontwikkeling. Voor mij als voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad staan die vraagtekens er om aan te duiden dat het voor Catent soms een vraag is: "in welke richting ontwikkelen wij ons?" En de uitroeptekens zijn duidelijk: "ja, we willen ons ontwikkelen, en dat doen we met passie!!!" Dat er "achter de schermen" in het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur en vervolgens tussen College van Bestuur, de directeuren en de GMR en de MR'en hard gewerkt wordt om beleid te formuleren, te bespreken en in de praktijk "handen en voeten" te geven is voor de gemiddelde leerling niet zo interessant. Echter de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vindt dat wel heel interessant. Dat kan er namelijk toe leiden dat de toekomst wat minder vraagtekens kent voor Catent. Geformuleerd beleid zorgt voor kaders, waarbinnen scholen, teams en ook de Stichting zich kunnen ontwikkelen. Terugkijkend naar 2012 denk ik dat ook de GMR zich ontwikkelt, deel uitmaakt van die lerende organisatie. In dit jaarverslag kunt u kennis nemen van de onderwerpen waar wij ons mee bezig hebben gehouden. De wijze waarop kent vele vormen: soms in een GMR-vergadering, soms in een formeel overleg met het CvB, soms al "sparrend" met het College van Bestuur in een themabijeenkomst. Echter we willen als GMR wat "achter de schermen" weg. Daarom hebben wij afgesproken dat we nog serieuzer aan de slag gaan met de communicatie naar onze achterban. Een begin is gemaakt met de MR-jaarvergadering in oktober, waar we een groot deel van de Medezeggenschapsraden hebben ontmoet. Goede medezeggenschap leidt tot draagvlak voor beleid en daar willen wij ons als GMR graag voor inspannen. Voor ons betekent dat in 2013 : "Medezeggenschap, ontwikkelen met passie" Ad Hazen, Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Catent. 3

4 ORGANISATIE EN (WETTELIJK) KADER In 2011 heeft de GMR ervoor gekozen om zijn structuur om te vormen naar een verkleinde GMR. Met het doel te komen tot een toekomstgerichte, slagvaardige, kwalitatieve medezeggenschapstructuur en adequate sparringpartner voor het CvB. In 2012 werkte de GMR verder aan het uitbouwen en structuur geven van de verkleinde GMR. Een struikelblok daarbij zijn de blijvend vacante zetels bij zowel de personeels- als de oudergeleding. Toch slagen de zittende leden erin om alle portefeuilles en functies te bemannen, en steeds meer structuur te geven aan de vergaderingen en themamiddagen. Ook de contactpersonenstructuur waarin de MR en geïnformeerd worden, krijgt invulling en meer vorm. Er komen meer vragen binnen bij de GMR en er is een vlot persoonlijk contact tussen GMR en MR en. Waarbij het prettig is dat alle scholen en contactpersonen de vrijheid en ruimte hebben om hier een persoonlijke invulling aan te geven. Dit alles ondersteund door de kaders van het GMR en huishoudelijk reglement. Dit alles krijgt in het najaar van 2012 nog meer structuur als de website van de GMR, als onderdeel van de Catent-site, de lucht in gaat. Na wat strubbelingen met het digitale aspect wordt de site gepubliceerd aan alle MR en op de jaarvergadering in oktober. Daaraan gekoppeld is ook dat er voor iedere MR een eigen Catent MR-mailadres is aangemaakt. Hierdoor kan de GMR nog directer dan voorheen de MR en rechtstreeks informeren. Op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn over de GMR taken en (bijzondere) bevoegdheden afspraken vastgelegd in het GMR-reglement en het Medezeggenschapsstatuut. Zoals bekend is de GMR de overlegpartner voor het CvB Catent voor alle boven schoolse beleidszaken. Het CvB bestaat uit mevrouw Cécile Servaes (voorzitter), mevrouw Monique Welten () en de heer Leo Boschman (). Om een goede sparringpartner voor het CvB te kunnen zijn, zal de GMR meer en eerder betrokken worden bij het Catent beleid. Hiervoor is onder andere afgesproken dat de leden van het CvB samen met de leden van de GMR jaarlijks een aantal themabijeenkomsten houden. Tijdens deze informele bijeenkomsten buigt men zich over een in overleg met elkaar afgesproken en gedocumenteerd onderwerp en aandachtspunten met elkaar worden gedeeld. De in 2011 gehouden themabijeenkomsten waren een zinvolle aanvulling op de vergaderingen en een uitgelezen kans om dieper op een onderwerp in te gaan. Daarom is er ook in 2012 voor gekozen om deze themamiddagen weer onderdeel te laten zijn van de jaarplanning. Met de volgende onderwerpen: Identiteit, Krimp en Leeftijdsbewust personeelsbeleid in combinatie met Passend onderwijs. Hierover leest u meer in dit jaarverslag. 4

5 - ONTWIKKELEN MET PASSIE Evenals in 2011 waren de themamiddagen in 2012 succesvol. De themamiddag over Krimp was qua informatie en actualiteit zo interessant dat de GMR ervoor gekozen heeft dit thema ook onderdeel te laten zijn van de jaarvergadering GMR MR. Waarbij er ook vanuit de MR-en positief werd gereageerd. Enerzijds om hen te informeren over de ontwikkelingen en anderzijds om input van de MR- en te ontvangen. VERKIEZING, SAMENSTELLING/FUNCTIEVERDELING, ZITTINGSTERMIJN Verkiezing: De GMR heeft ervoor gekozen in 2013 voor het eerst het rooster van aftreden toe te passen. In april 2013 komen, dan ook de eerste verkiezingen aan de orde. Samenstelling: Functie: Personeelsgeleding Ad Hazen voorzitter *) Annika van der Vaart vicevoorzitter *) Petra Hermes secretaris Winny Schouten Brigit van Wersch Vacature Oudergeleding Bouke Brinkman Gerwin Kamps PG Oostwoud Petra Mekkes Vacature Vacature Dagelijks bestuur (DB) van de GMR wordt gevormd door: Ad Hazen Petra Hermes Toegevoegd: Djoeke Loeff voorzitter secretaris ambtelijk secretaris 5

6 Naast het voorbereiden van de agenda en vergaderingen, treedt het DB waar nodig in overleg met het CvB over zaken waarover overleg in kleinere kring is gewenst. Zittingstermijn: Deze is 3 jaar. In april 2011 zijn alle leden tegelijkertijd aangetreden. Daarom is er een rooster van aftreden vastgesteld. Met ingang van 2013 zijn er per jaar twee leden van de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding aftredend. Met dien verstande dat ernaar gestreefd wordt per keer maximaal 1 per portefeuille aftredend te laten zijn. *) Wijzigingen in samenstelling / functieverdeling GMR 2012 Januari 2012: De GMR vergadert over de vacante vacature van de voorzitter. Annika van der Vaart heeft aangegeven niet langer voorzitter te willen zijn. Ad Hazen wordt geïnstalleerd als voorzitter van de GMR; Annika van der Vaart wordt vicevoorzitter. Boan Kattenberg treedt in januari aan als ouder. Na een korte periode te hebben meegedraaid besluit Boan dat de GMR niet bij zijn persoonlijke visie past. In januari geeft Bert Duijm te kennen de GMR te willen verlaten. Bij zijn vertrek komt de functie van penningmeester vacant. Hiervoor is geen gegadigde. Er wordt besloten dat Ad Hazen deze functie tijdelijk vervult. Bij de verkiezingen in 2013 zal actief geworven worden voor een dat interesse heeft in deze functie. PORTEFEUILLEVERDELING GMR-leden De GMR heeft ervoor gekozen om te werken met portefeuillehouders. De portefeuillehouders bestuderen te behandelen beleidsstukken en koppelen hun bevindingen en/of preadvies terug naar de GMR. In een eerstvolgende plenaire GMR vergadering buigen de GMR leden zich hierover en nemen gezamenlijk een besluit. Aan het einde van het verslagjaar was de portefeuilleverdeling als volgt: Portefeuille Strategie en communicatie Financiën Onderwijs en Zorg Personeel Arbo en huisvesting GMR-Lid Annika van der Vaart Petra Mekkes Ad Hazen P.G. Oostwoud Winny Schouten Bouke Brinkman Brigit van Wersch Gerwin Kamps Petra Hermes 6

7 WERKZAAMHEDEN GMR Het gaat te ver om hiervan in dit jaarverslag uitgebreid verslag te doen temeer omdat van alle vergaderingen verslag is gedaan aan de achterban van de GMR, de medezeggenschapsraden (MR). Dit gebeurde door het toesturen van de vergaderverslagen en vanaf november 2012 via de zogenaamde MR info. Visie en missie GMR: In februari ligt de aangepaste concept visie en missie voor aan de GMR ter goedkeuring. In april wordt het finaal concept bekeken en goedgekeurd door de GMR. In mei stelt het C.V.B. een wijziging voor om de rol van de GMR duidelijker naar voren te laten komen, hiervoor wordt een kleine tekstuele wijziging ingebracht die unaniem de goedkeuring heeft van de GMR Themamiddag over identiteit: In 2009 heeft de werkgroep identiteit ervoor gekozen om de katholieke identiteit van de scholen te gebruiken om zich te profileren in het verzorgingsgebied. Dit gebeurt via het boomsymbool en de brochure (straks, inmiddels, in definitieve vorm) Alle scholen hebben een eigen boom waarin naar buiten toe duidelijk wordt gemaakt hoe de school hun katholieke identiteit onderschrijft. Nu dit proces is afgerond zijn we er nog niet. Om te kunnen groeien moet een boom worden verzorgd en gevoed. Vanuit deze gesprekken over identiteit komt naar voren dat het verzorgingsgebied van Catent zeer divers is en dat iedere school op eigen wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit. Het CvB meldt vanuit dit bespreekpunt dat het steeds moeilijker wordt om directeuren en ook leerkrachten te werven die van huis uit katholiek zijn. Vanuit dit startpunt wordt het bestuursverzoek 112: aangepast benoemingsbeleid in gang gezet. Themamiddag krimp: De GMR vindt: de gekozen werkwijze voor deze middag goed gekozen, grote betrokkenheid van aanwezigen; en waardeert het dat hij op deze wijze meepraat aan de voorkant van het beleid. Het CvB: Het onderwerp KRIMP zal ongetwijfeld nog in allerlei overleggen terugkomen c.q. op de agenda komen staan. 7

8 Themamiddag leeftijdsbewust personeelsbeleid en passend onderwijs: In oktober is er een themamiddag geweest over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze themamiddag was er veel ruimte voor gesprek: Na te hebben vastgesteld dat er voor een 1 e brainstormsessie veel gedachten en ideeën op tafel zijn gekomen, zegt het CvB toe de gelanceerde ideeën mee te zullen nemen om te bekijken wat de vertaalslag hiervan voor de Catent organisatie mogelijk zou kunnen zijn. Stichtingsjaarverslag 2011: Het C.V.B. geeft aan dat ze het prettig zouden vinden om wat dialoog met de GMR te hebben over zaken die mogelijk meegenomen kunnen worden voor het jaarplan De GMR maakt het CvB complimenten temeer omdat het CvB eigenlijk concludeert dat zij niet ontevreden is over de behaalde realisatie op de verschillende beleidsterreinen; hierdoor zijn er resultaten geboekt. Een aantal verhelderingsvragen worden ter vergadering gesteld. Jaarvergadering GMR - MR: In oktober wordt de jaarlijkse vergadering met MR GMR gehouden. Hierop komen de onderwerpen, krimp, evaluatie medezeggenschapsstructuur en de uitrol van de website aan de orde. Ook is een instructie verzorgt voor het installeren van een eigen Catent MR e- mailaccount. De GMR ziet hier veel voordelen van, immers MR-en kunnen daardoor heel direct en rechtstreeks worden geïnformeerd. Scholing wet- en regelgeving: Maart: medezeggenschap en regelgeving: opkomst ongeveer 8 (G)MR leden. Uitgevoerd door een trainer van de Algemene Onderwijsbond. Juni: Financiële scholing: geënt op het kunnen lezen en begrijpen van de school- en stichtingsbegroting: opkomst ongeveer 15 (G)MR leden. Deze middag werd verzorgd door de heer Leo Boschman en een medewerkster van het onderwijsbureau. Bestuursverzoek 110 functieomschrijving directeur integraal kindcentrum: De GMR stemt in maart 2012 positief in met dit bestuursverzoek. Dit voor een proefperiode van 2 jaar. Bestuursverzoek 111: Gewijzigde functieomschrijving Excellente leraar gericht op coördinatie: Hierover worden in april een aantal vragen geformuleerd richting het CvB. In mei wordt unaniem ingestemd met de wijziging in de functieomschrijving excellente leerkracht. Bestuursverzoek 112: Aanpassing benoemingbeleid: In februari is er een aankondiging dat er een aanpassing benoemingbeleid op de rol staat. In deze vergadering wordt gespard met het idee. Wat is voorliggend: de kwaliteiten van een directeur of de levensbeschouwelijke achtergrond. Hierop volgt in het kalenderjaar een bestuursverzoek met een aanpassing benoemingsbeleid. In april wordt positief ingestemd met dit bestuursverzoek. Bestuursverzoek 113: Beleid schorsing en verwijdering: In mei krijgt de GMR het bestuursverzoek schorsing en verwijdering van leerlingen onder ogen. Hierop mag de GMR advies uitbrengen. Ondanks een aantal tekstuele aanmerkingen besluit de GMR hierop positief advies te geven. 8

9 Bestuursverzoek 114: Reglement verwerking gegevens Personeel Catent In 2007 is er binnen Catent een reglement vastgesteld over het verwerken en de bescherming van de persoonsgegevens van het personeel. Tussen 2007 en 2012 is er slechts 1 wijziging vanuit de overheid doorgevoerd dit m.b.t. het Burgerservicenummer. Voor de rest bleek het reglement volledig in harmonie met wet- en regelgeving en volgt Catent in deze de lijn van de Besturenorganisaties. De GMR heeft hierop een aantal verhelderingsvragen en is van mening dat dit reglement meer toegespitst zou kunnen worden op de Catent situatie. Het C.V.B. geeft aan hiermee aan het werk te gaan. Nadat de GMR uitgebreid antwoord heeft gekregen op deze vragen wordt er unaniem ingestemd met dit verzoek. Bestuursverzoek 115 Reglement verwerking gegevens Leerlingen Hierop heeft de GMR een aantal verhelderingsvragen. Waarmee het C.V.B. aan de slag gaat. Duidelijk is al dat het C.V.B. langere bewaartermijnen in acht neemt dan voorgeschreven. Nadat ook hier de verhelderingsvragen uitgebreid zijn beantwoord wordt ook hier unaniem ingestemd. Bestuursverzoek 116 inzake voorgenomen besluit Coach: In de vergadering in juli wordt het bestuursverzoek ingediend om de functie coach definitief toe te voegen aan het functieboek. Tijdens de vergadering worden door leden van de GMR een aantal verhelderingsvragen gesteld. Deze hebben onder andere te maken met de kosten die deze functie met zich meebrengt. In September verleent de PGMR instemming aan dit verzoek. Ze blijft echter van mening dat er een vacature in de organisatie gepubliceerd had moeten worden. Bestuursverzoek 118: Veiligheid op scholen van Catent: De GMR is van mening dat hetgeen er nu in het reglement veiligheid op scholen staat afdoende is om een veilige omgeving te bieden aan leerlingen en leerkrachten. Waarmee de GMR unaniem instemt met dit bestuursverzoek. Bestuursverzoek 119: Stichtingsbegroting Catent: De stichtingsbegroting is netjes op tijd door de GMR ontvangen, en dit wordt erg op prijs gesteld. In de decembervergadering is de begroting nog niet procedureel aan de orde geweest in de GMR. Hier wordt toegelicht door Leo Boschman en er worden verhelderingsvragen gesteld door de GMR. Payrolling: Tijdens de themamiddag over krimp in april, zie eerder dit verslag, stond dit onderwerp op de agenda, door tijdgebrek is ervoor gekozen de toegestuurde informatie in de juli vergadering te behandelen. De GMR formuleert naar aanleiding van de toegestuurde informatie een aantal vragen over Payrolling en samenwerking met Randstad Payroll Solutions en Onderwijsbureau. Payrolling levert Catent het voordeel op wel te kunnen werken met flexibel personeel en geen risico s te lopen. Er is geen maximum bepaald aan het aantal Payroll contracten. Wel heeft Catent bepaald dit het liefst zo min mogelijk te doen vanwege de hogere kosten. Echter door de veranderende tijden (krimp en bezuinigingen) is het soms beter niet het risico te lopen op het betalen van uitkeringen bij aflopende tijdelijke contracten. Het CvB heeft aangegeven hiervan een bestuursverzoek te maken indien de GMR hier behoefte aan heeft. De GMR heeft echter begrip voor de veranderende tijden en is blij dat de taakstellingen zijn opgelost. Daarnaast zijn de vragen die de GMR had over dit onderwerp naar behoefte beantwoord. 9

10 Financieel overzicht GMR 2012 Bij dit jaarverslag is een financieel overzicht gevoegd van de GMR uitgaven (tot september 2012) versus begroting In hetzelfde overzicht treft u ook de GMR begroting 2013 aan. TENSLOTTE Terugkijkend: Wil de GMR alle betrokkenen bedanken voor hun grote inzet en actieve inbreng in het afgelopen kalenderjaar. Mede door de inzet van de GMR leden, alle MR en en de betrokkenheid van het CvB is dit een jaar geworden waarin de medezeggenschap binnen Catent, in de huidige verkleinde samenstelling, meer vorm gekregen heeft. Vooruitblikkend: Wil de GMR in het komende kalenderjaar nog meer achter de schermen vandaan. Door intensiever contact met de achterban willen we de dialoog over medezeggenschap aanwakkeren om aan het einde van 2013 op de kaart te hebben staan. medezeggenschap met passie!!! Petra Hermes Secretaris, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Catent Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u per sturen naar het secretariaat GMR 10

11 FINANCIEEL OVERZICHT GMR t/m september 2012 incl. begroting 2013 ALLE BEDRAGEN IN Omschrijving Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting t/m sept begeleiding op afstand/advies ext. deskundige administratiekosten vergaderkosten reiskosten en vacatiegeld deskundigheidsbevordering werkzaamheden voorzitter en secretaris ambtelijk secretariaat incl. kosten overig, deelnemers basiscursus MR Totaal

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2014-25 JAARVERSLAG 2013 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 PASSEND ONDERWIJS.PAST HET???? Terugkijkend op 2013 zijn er vele onderwerpen die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CATENT

JAARVERSLAG 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CATENT JAARVERSLAG 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CATENT Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied Secretariaat GMR: secretariaatgmr@planet.nl 1 INLEIDING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG - Vastgesteld: 7-11- Voorwoord Ook in het afgelopen jaar was de Krimp een belangrijk thema voor Essentius. De financiële en personele gevolgen ervan dwingen tot actie. Er wordt intensief gezocht

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG 2014-2015. Inleiding. Samenstelling MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG 2014-2015. Inleiding. Samenstelling MR MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG 2014-2015 Openbare Ba sisscho o l De Kring o.b.s. De Kring Ka stee lpa d 4 3223 GE Hellevoetsluis Telefoon 0181 318759 Inleiding Bij de wet is geregeld dat ouders inspraak

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek Versie september 2016 Woord vooraf/inleiding Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van kindcentrum Sterrenbeek waarin de MR aangeeft wie zij is, wat zij

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap

Statuut medezeggenschap Statuut medezeggenschap Actualisatie: oktober 2016 secretariaat: Pastoor Jansenplein 21-5504 BS Veldhoven telefoon: 040-2531201 e-mail: info@skozok.nl website: www.skozok.nl Rabobank: NL 93 RABO 01034.18.229

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Jaarplan MR De Tjalk

Jaarplan MR De Tjalk Jaarplan MR De Tjalk 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 4 3 Taakverdeling MR 4 4 Vergaderdata MR 2015-2016 5 5 Vergaderdata GMR 2015-2016 5 6 Jaarplanning 6

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2016-2017 1. Algemeen 1 Jaarplanning MR 2016-2017 Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

morlaan 45a, 1782 DK Den Helder T F IBAN: NL75 INGB

morlaan 45a, 1782 DK Den Helder T F IBAN: NL75 INGB 19S KOI M A BASISSCHOLENEDEN HELDER j /AEERJ/VERF ^..., www.meerwerf.nl morlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl IBAN: NL75 INGB 0682 1388 51 GEMEENTE DEN HEUSER INGEKOMEN

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan 2012 2013 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenstelling MR 4 3. Functies en taken 4 4. Bevoegdheden MR 5 5. Werkwijze 5 6. Vergaderdata 2012 2013 5 7. Vaste Agenda

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert CONCEPT Jaarverslag MR 2015-2016 OBS De Wizzert Samenstelling MR Teamgeleding Yvon van der Heijden Rianne van der Loop (Secretaris) Oudergeleding Josien Verhoeven Rob van Rooij Nicole van Gerwen (Voorzitter)

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Vergader- en agendaplanning MR de Voorde 2014-2015. Terugkoppeling eerste overleg SC/MR/Dir. Wel/niet en zo ja, wanneer? Aanluiten bij 3 maart?

Vergader- en agendaplanning MR de Voorde 2014-2015. Terugkoppeling eerste overleg SC/MR/Dir. Wel/niet en zo ja, wanneer? Aanluiten bij 3 maart? Vergadering 1 Onderwerp Bijzonderheden/opmerkingen Datum: Vasstellen Jaarplan MR Vaststellen rollen/taken MR bestuur woe 3 september 2014 Vaststellen doelstellingen/focus lopend jaar Punten vanuit MR Instellen/verdeling

Nadere informatie

MR Jaarplan

MR Jaarplan MR Jaarplan 2016-2017 versie 1.0 1Algemeen...3 2Doelstelling, werkwijze en uitgangspunten...4 2.1Doelstelling...4 2.2Werkwijze...4 2.3Uitgangspunten...4 3Regelingen en beleidsplannen...5 4Structurele onderwerpen...6

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS de Langereisschool Ursem Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie en uitgangspunten 4 3. Jaarplanning 5 4. Bezetting MR 6 5. Taakverdeling en aandachtsgebieden MR

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Schooljaar 2013 / 2014 Bas Kemperman Wilma Driessen Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Brigith de Roij Tiny Ruijs Activiteitenplan MR 2013 / 2014 1

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Sleutelbloem

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Sleutelbloem Jaarverslag 2015-2016 Medezeggenschapsraad De Sleutelbloem Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Sleutelbloem. In dit verslag legt de MR verantwoording

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 5. Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. concept - september of

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. concept - september of De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2013-2014 concept - september 2014 mrtoermalijn@yahoo.nl of medezeggenschapsraad@toermalijn.net

Nadere informatie

Activiteitenplan MR. O.J.S het Scala 2016/2017

Activiteitenplan MR. O.J.S het Scala 2016/2017 Activiteitenplan MR O.J.S het Scala 2016/2017 Activiteitenplan MR O.J.S. het Scala Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Missie en visie... 4 2. Samenstelling en taakverdeling van de MR... 5 2.1 Taakomschrijving:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina Samenstelling MR Pagina Wat doet de MR? 2.

Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina Samenstelling MR Pagina Wat doet de MR? 2. Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 3. Werkwijze en scholing Pagina 4 3.1 Werkwijze van de

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Secretaris: Patrick Bekkers mr@obsmolenakker.nl Voorzitter: Louis van Hoof Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kernissues MR 3. Planning MR- activiteiten 4. Inzet middelen 1. 1.Visie

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 In dit statuut is de organisatie van de medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum weergegeven. De structuur van de medezeggenschap is

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2013-2014 Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2013-2014 MBS Eindhoven Juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2013-2014. Dit document geeft inzicht in de bespreekpunten en besluiten

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR MR werkplan o.b.s. de Wezeboom 2016-2017 WERKPLAN MR 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Taakstelling en positie MR 4 Taakverdeling MR 4 Communicatie naar de achterban 5 Onderwerpen en prioriteiten 2016-2017

Nadere informatie

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren,

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren, GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 18 mei 2016 Dames en heren, Het is niet mijn gewoonte, maar dit keer moet ik jullie een nagekomen agendapunt doen toekomen. Onze RvT is wederom toe aan een

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool te Amsterdam 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van onze school

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT JAARPLAN 2007-2008 Glimmen, januari 2008 Voorwoord. In de wereld van vandaag moet alles wat gedaan wordt vastgelegd worden. Het werk van de MR is in de afgelopen jaren

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 1 Jaarplan MR 2014-2015 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en VSO de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

Werkplan Medezeggenschapsraad 2015-2016

Werkplan Medezeggenschapsraad 2015-2016 Werkplan Medezeggenschapsraad 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina 3 2. Missie en visie Pagina 4 3. Doelstellingen Pagina 5 4. Samenstelling en taakverdeling Pagina 6 5. Communicatie Pagina 9 6.

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Datum: Donderdag 12 juni 2014 Tijdstip: 19.15 uur 21.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek 1. Opening door Janneke 2. Welkom 3. Vaststellen agenda Notulen MR-vergadering 4. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015

ACTIVITEITENPLAN 2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 FEBRUARI 2015 0 ACTIVITEITENPLAN GMR 2015 1. Inleiding De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege presenteert hierbij zijn activiteitenplan voor

Nadere informatie