Rapportage Online kwantitatief onderzoek Schooltijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Online kwantitatief onderzoek Schooltijden"

Transcriptie

1 Rapportage Online kwantitatief onderzoek Schooltijden Onderzoeksresultaten November 2010 ter attentie van: Zwijsen ouders Susanne Oosterveen - 1 -

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting Onderzoeksverantwoording Doelstelling van het onderzoek Onderzoeksopzet Steekproef De vragenlijst Onderzoeksresultaten Profiel Huidige schooltijden Voorkeur schooltijden Opvang Schoolvakanties...17 Bijlage: Uitleg schooltijdenmodellen Bijlage: Vragenlijst Pagina 2 van 53

3 1 Inleiding De afgelopen jaren is er de nodige discussie geweest over schooltijden en schoolvakanties. Tot nu toe gelden er op basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs centraal vastgestelde data voor de zomervakanties. Voor de overige vakanties gelden adviesdata. Niet alleen de schoolvakanties staan ter discussie, maar ook de schooltijden zijn onderwerp van gesprek. De huidige schooltijden lijden vaak tot knelpunten, met name voor werkende ouders en voor alleenstaande ouders. In de ontwikkeling van nieuwe schooltijden kunnen drie modellen worden onderscheiden die momenteel op verschillende plaatsen in Nederland geïmplementeerd worden. Uitgeverij Zwijsen wil op haar website graag aandacht besteden aan dit onderwerp. Zwijsenouders.nl is een online platform voor betrokken ouders met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Zwijsenouders heeft Qrius benaderd met de vraag een online opinieonderzoek uit te voeren onder ouders van schoolgaande kinderen. Wanneer er ingrijpende wijzigingen in de onderwijstijden worden doorgevoerd, dan kan dat grote gevolgen hebben voor kinderen en ouders. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daar waar relevant zijn de significante verschillen weergegeven, tussen ouders van kinderen in groep 1-2, groep 3-4 of groep 5 t/m 8. Daarnaast is gekeken naar verschillen op basis van wel/niet werkend, vaders/ moeders en het huidige gebruik van de verschillende schooltijdenmodellen. Dit rapport heeft de volgende indeling: Hoofdstuk 2: samenvatting van de belangrijkste punten Hoofdstuk 3: onderzoeksverantwoording Hoofdstuk 4: belangrijkste resultaten van het onderzoek Qrius Pagina 3 van 53

4 2 Samenvatting In november 2010 heeft Qrius in opdracht van Zwijsenouders.nl onderzoek gedaan naar de mening van ouders over de huidige schooltijden en schoolvakanties in het basisonderwijs. Tevens is gevraagd naar de tevredenheid hierover en naar de voorkeur voor mogelijke andere schooltijdenmodellen. Ruim vierhonderd ouders namen deel aan het online onderzoek. Zwijsenouders.nl is een online platform voor betrokken ouders met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar en wil op haar platform graag aandacht besteden aan dit onderwerp. Daarom wil zij graag van ouders weten wat zij van de schooltijden en vakanties vinden. De schooltijdenmodellen In Nederland wordt het traditionele model nog het meest gebruikt op basisscholen. In dit onderzoek geeft 86% van de ouders aan dat hun kind op een school met een traditioneel rooster zit. Het continurooster wordt op 12% van de scholen gehanteerd. De drie nieuwe modellen (vijfgelijke-dagen-, 7-tot-7-, bioritme-model) worden nog nauwelijks toegepast. Het merendeel van de ouders is (zeer) tevreden over het op hun school gehanteerde model; opvallend is dat men vaker zeer tevreden is over het continurooster dan over het traditionele rooster. Redenen voor de tevredenheid over het continurooster zijn te herleiden tot redenen die betrekking hebben op de ouders zelf en tot redenen die betrekking hebben op het welzijn van de kinderen. Ouders zijn tevreden over de begin- en eindtijden; het biedt ze de gelegenheid om ononderbroken te werken of om iets anders te doen. Voor kinderen schept het continurooster duidelijkheid en regelmaat; iedereen blijft elke dag over, er is geen verschil tussen kinderen of tussen verschillende dagen (op de korte woensdag na). Daarnaast biedt het continurooster kinderen voldoende vrije tijd en zitten ze niet tot laat in de middag op school, waardoor ze activiteiten zoals sport of speelafspraakjes over verschillende dagen kunnen verdelen. Ouders die tevreden zijn over het traditionele rooster geven voornamelijk aan dat zij dit rooster (soms al jaren) gewend zijn en dat zij hun agenda s hierop hebben afgestemd. Zij zijn niet anders gewend en zij vinden het prettig dat hun kind thuis kan lunchen. De tevredenheid over het traditionele rooster lijkt af te hangen van de duur van de lunchpauze. Ouders geven aan de ene kant aan dat ze heen en weer van en naar school moeten racen om op tijd te zijn. Kinderen hebben hierdoor nauwelijks tijd om rustig te lunchen, laat staan om te spelen. Aan de andere kant zijn er ouders die aangeven dat zij dit moment juist als een rustmoment voor kinderen zien; even lekker niksen thuis. Toch mag volgens de helft van de ouders het traditionele rooster aangepast worden. De drie eerder genoemde nieuwe modellen worden niet vaak tot voorkeursmodel verkozen. De meeste ouders kiezen of voor het traditionele model (42%) of voor het continurooster (33%). Opvallend is dat moeders vaker dan vaders en niet-werkende ouders vaker dan werkende ouders een voorkeur hebben voor het continurooster. Voor beide groepen (de moeders en de nietwerkenden) geldt dat zij degenen zijn die het meest als ervaringsdeskundigen gezien kunnen worden; zij brengen en halen de kinderen het meest naar en van school en kiezen dus bewust voor een rooster waarbij dit beperkt wordt. Pagina 4 van 53

5 Opvang Opvangmogelijkheden zijn voor ouders van groot belang om te kunnen (blijven) werken. Gemiddeld maakt drievijfde van de ouders (61%) gebruik van enige vorm van opvang. Tweevijfde maakt dus nooit gebruik van enige vorm van opvang. Voor werkende ouders ligt dit percentage lager (31%). Met name tussen- (34%) en naschoolse (23%) opvang en oma/opa (26%) zijn veelgebruikte opvangmogelijkheden. Ouders zijn het meest tevreden over oma/opa. Van voorschoolse opvang, gastouders of een oppas aan huis wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Naarmate kinderen ouder worden, gaan zij minder vaak naar enige vorm van opvang. Het zijn vaker kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 die op de opvang zitten en overblijven op school. Schoolvakanties Ook al sluit het aantal vakantiedagen van werkende ouders volgens driekwart van de ouders niet goed aan bij de duur van de schoolvakanties, toch is 70% van de ouders wel tevreden over de lengte van de zomervakantie in het basisonderwijs. Een groot deel van de ouders vindt het prettig dat zijn kind in de zomer 6 weken niet naar school hoeft en is van mening dat kinderen de rust van een lange zomervakantie nodig hebben. Tweederde van de ouders vindt de huidige zomervakantie dan ook niet te lang en vindt het niet nodig om de zomervakantie in te korten. Pagina 5 van 53

6 3 Onderzoeksverantwoording 3.1 Doelstelling van het onderzoek De doelstellingen in dit onderzoek zijn: Inzicht verwerven in attitudes ten opzichte van verandering van schooltijden, onder ouders van kinderen in het basisonderwijs. De overkoepelende doelstelling van het onderzoek is: Uitgeverij Zwijsen voorzien van prikkelende inzichten en onderzoeksresultaten die zij kan gebruiken als input voor een artikel op haar website Onderzoeksopzet Het onderzoek heeft door middel van online onderzoek plaatsgevonden in de eerste week van november Hiervoor hebben we ouders uitgenodigd waarvan het jongste kind in groep 1 t/m 8 zit. 3.3 Steekproef In totaal hebben 406 ouders meegedaan aan dit onderzoek. De steekproef is als volgt onderverdeeld: Kind in Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Aantal Totaal 406 De steekproef betreft een representatieve verdeling op basis van leeftijd van het jongste kind, geslacht en opleiding. Pagina 6 van 53

7 3.4 De vragenlijst De vragenlijst bestaat uit 30 vragen en stellingen. Het merendeel betreft gesloten vragen (vragen waarbij gekozen kan worden uit voorgecodeerde antwoorden), maar ook enkele open vragen. In deze rapportage worden de belangrijkste antwoorden op de open vragen vermeld. 3.5 Rapportage Deze rapportage is geschreven op basis van totalen (in dit geval: alle ondervraagde ouders). Daar waar relevant wordt melding gemaakt van significante verschillen tussen bepaalde groepen ouders (o.a. vaders/moeders, werkend/niet-werkend). Alleen significante verschillen worden gerapporteerd. Om significante verschillen te meten wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% aangehouden. Bij een significant verschil weten we met 95% zeker dat dit ook bij een andere steekproef gemeten wordt en dat het verschil niet op toeval berust. Bij een indicatief verschil weten we met slechts 90% zekerheid dat dit verschil bij een andere steekproef ook gemeten wordt. In een enkel geval wordt een indicatief verschil in deze rapportage opgenomen, indien relevant. Als er sprake is van een indicatief verschil, staat dit tussen haakjes () aangegeven. Pagina 7 van 53

8 4 Onderzoeksresultaten 4.1 Profiel Ouders Van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld is 70% moeder en 30% vader. De gemiddelde leeftijd is 39,5 jaar en ze hebben gemiddeld twee kinderen. De meeste ouders, 89%, voeden de kinderen in gezinsverband op, 7% alleen, 3% met een coouder en 1% in een andere samenstelling. Volgens CBS behoren mensen met een baan tot de beroepsbevolking als zij ten minste 12 uur per week werken. Degenen die 12 tot 34 uur per week werken gelden als parttime werkend en degenen die 35 uur of meer werken worden als fulltime werkend beschouwd. Deze indeling wordt in dit rapport aangehouden. Van de ondervaagde ouders werkt 25% niet en heeft 75% een betaalde baan van meer dan 12 uur per week (44% werkt parttime en 31% fulltime). Van de ouders die niet werken, werkt de partner in de meeste gevallen fulltime. Opvallend is dat meer vaders dan moeders tot de werkzame beroepsbevolking worden gerekend; respectievelijk 95% vs. 66%. Daarnaast werken vaders vaker fulltime (84% vs. 12% van de moeders) en moeders vaker parttime (73% vs. 16% van de vaders). Zes van de tien ouders heeft 1 kind op de basisschool, een derde heeft er twee op de basisschool en 6% drie of meer. Moeders brengen en halen de kinderen vaker van en naar school dan vaders (zie tabel 1). Overigens gaat vanaf groep 6 de helft van de kinderen meestal zelf naar school en in groep 8 wordt nog maar een kwart van de kinderen gebracht. Tabel 1. Welke van onderstaande situaties geeft uw situatie het best weer? (basis: alle ouders n=406) Ik ben degene die de kinderen het meest naar school brengt/van school haalt Mijn partner is degene die de kinderen het meest naar school brengt/van school haalt Mijn partner en ik brengen en halen de kinderen allebei ongeveer even vaak Moeder Vader 59% 15% 2% 35% 10% 27% De kinderen gaan (meestal) zelf naar school 29% 23% Pagina 8 van 53

9 Scholen Driekwart van de ouders geeft aan dat de school van hun kind geen speciale onderwijskundige aanpak hanteert. Voor de overige 25% geldt; 5% Daltononderwijs, 5% Jenaplan, 3% Montessori, 1% Vrije School en 9% overige onderwijskundige aanpak. Twee vijfde (38%) van de kinderen zit op een openbare school, een derde (31%) op een Roomskatholieke school, 23% op een Protestants-christelijke school, 3% op een algemeen bijzondere school, 2% op een Reformatorische of gereformeerd vrijgemaakte school en 3% op een school met een andere inslag. Twee derde van de kinderen zit op een witte school (=meer dan 70% van de leerlingen is van autochtone afkomst), een derde op een gemengde school en 1% op een zwarte school (=meer dan 70% van de leerlingen is van allochtone afkomst). Pagina 9 van 53

10 4.2 Huidige schooltijden Huidige schooltijdenmodel Om inzicht te krijgen in de gehanteerde huidige schooltijdenmodellen zijn vijf verschillende modellen voorgelegd aan de ouders. Zie de bijlage voor de uitleg van de verschillende schooltijdenmodellen. De meeste scholen, 86%, hanteren het traditionele schooltijdenmodel, 12% het continurooster, 2% het 5-gelijke-dagen-model en slechts 1 ouder geeft aan dat hun school het bioritme-model hanteert. Op niet één van de scholen van de ondervraagde ouders wordt het 7-tot-7-model gebruikt. Tevredenheid schooltijdenmodel Het merendeel van de ouders, 80%, is (zeer) tevreden over het schooltijdenmodel dat de school van hun kind hanteert (zie tabel 2). Tabel 2. Hoe tevreden bent u over de schooltijden die worden gehanteerd? (basis: alle ouders waarvan de school het traditionele of het continurooster hanteert) Traditionele model Continurooster (n=348) (n=50) Zeer tevreden 26% 42% Tevreden 53% 46% Niet tevreden, niet ontevreden 16% 8% Niet tevreden 5% 2% Helemaal niet tevreden 1% 2% N.B. De overige schooltijdenmodellen (het bioritme-model, het 5-gelijke-dagen-model en het 7-tot-7-model) zijn niet in de tabel opgenomen, omdat de basis hiervoor te klein is (te weinig scholen maken hier gebruik van). Ouders waarvan de school van hun kind het continurooster hanteert zijn opvallend vaker zeer tevreden dan ouders waarvan de school het traditionele schooltijdenmodel hanteert (zie tabel 2). Redenen die ouders noemen voor de tevredenheid over het traditionele model zijn o.a.: Gewone tijden, niet anders gewend Prettig om met kind te lunchen thuis Genoeg tijd om te lunchen en om s middags te spelen Vrije tijd tussen de middag voor kind Redenen die ouders noemen voor de tevredenheid over het continurooster zijn o.a.: Kinderen hebben langere middag om te spelen e.d. Iedereen blijft over, geen verschil Biedt ouders overdag lange tijd om te werken of iets anders te doen Slechts 1x halen en brengen Geen problemen met opvang Pagina 10 van 53

11 Redenen die ouders noemen voor de ontevredenheid over het traditionele model zijn o.a.: Continu aan het brengen, halen, brengen, halen Tijden (laat beginnen, laat vrij) Te lange pauze in de middag Verschillende tijden onder- en bovenbouw Er zijn nauwelijks ouders die ontevreden zijn over het continurooster. Voor een volledige weergave van de antwoorden zie de bijlage open antwoorden. De helft van de ouders vindt dat de traditionele schooltijden aangepast mogen worden, zie tabel 3. Een derde van de ouders vindt de traditionele schooltijden achterhaald en vindt dat deze niet meer in de moderne maatschappij passen. Tabel 3. Geef bij elke zin aan of u het hier mee eens of oneens bent. (basis: alle ouders n=406) Met de traditionele schooltijden hebben kinderen voldoende vrije tijd. Wat mij betreft mogen de traditionele schooltijden aangepast worden. De traditionele schooltijden beperken ouders in hun keuze van dagen waarop ze willen werken. De traditionele schooltijden maken het moeilijk voor ouders om te (blijven) werken. De traditionele schooltijden zijn achterhaald en passen niet meer in de moderne maatschappij. De traditionele schooltijden sluiten niet optimaal aan bij het bioritme van kinderen. Mee eens Mee oneens 81% 19% 48% 52% 43% 57% 37% 63% 32% 68% 21% 79% Met de traditionele schooltijden is de lunchpauze te lang. 20% 80% Met de traditionele schooltijden is de lunchpauze te kort. 16% 84% De traditionele schooltijden beperken ouders in de dagen waarop zij willen werken, volgens 43% van de ouders. Dit model maakt het zelfs moeilijk voor ouders om te (blijven) werken, vindt meer dan een derde van de ouders (37%). Ouders zijn positiever over het traditionele schooltijdenmodel wat de kinderen betreft. Zo vindt viervijfde van de ouders dat kinderen met het traditionele schooltijdenmodel voldoende vrije tijd hebben. Werkende ouders vinden dit overigens vaker (85% vs. 71% van de niet-werkende ouders). Ook over de lengte van de lunchpauze zijn de meeste ouders tevreden; 80% vindt de lunchpauze niet te lang en 84% niet te kort. Opvallend is wel dat hoe jonger de kinderen zijn, hoe vaker ouders de lunchpauze te kort vinden. Viervijfde van de ouders vindt dat het model goed aansluit bij het bioritme van de kinderen. Pagina 11 van 53

12 Ouders met het jongste kind in de kleuterklas (groep 1-2) zijn wat kritischer over het traditionele schooltijdenmodel dan ouders met het jongste kind in een hogere groep. Daarnaast zijn moeders kritischer dan vaders. Beide groepen vinden vaker dat de traditionele schooltijden wel aangepast mogen worden, dat het model achterhaald is en niet meer in de moderne maatschappij past. De helft van de ouders met het jongste schoolgaande kind in de kleuterklas vindt zelfs dat het hen beperkt in de dagen waarop ze willen werken. Niet-werkende ouders zijn niet significant kritischer, maar geven wel iets vaker aan dat het traditionele rooster het hen moeilijk maakt om te (blijven) werken en dat het ze beperkt in de dagen waarop zij willen werken (indicatief verschil). Pagina 12 van 53

13 Voorkeur schooltijden Het traditionele schooltijdenmodel en het continurooster zijn de meest populaire schooltijdenmodellen (zie grafiek 1); 42% van de ouders heeft een voorkeur voor het traditionele schooltijdenmodel en 33% voor het continurooster. Grafiek 1. Welk schooltijdenmodel zou uw voorkeur verdienen? (basis: alle ouders n=406) Hieronder staan enkele quotes waarin ouders hun voorkeur voor het traditionele model uiteenzetten: Ik vind dat de kinderen door de ouders opgevoed moeten worden en niet door de leerkrachten of oppas Ik vind het gezellig om samen te eten op de dagen dat ik vrij ben Ik vind het voor het kind ontspannen om in eigen omgeving te lunchen, even weg te zijn van school Ik vind het ook leuk om de kinderen thuis te hebben Iets wat al decennia lang gewoon zonder veel problemen werkt, waarom zou je dat opeens wijzigen? Omdat ik mijn werktijden hierop heb kunnen aanpassen. Verandering betekent voor mij ook een wijziging op mijn werk Geen gehannes met overblijven, wel nog een vrije middag voor de kinderen Hieronder staan enkele quotes waarin ouders hun voorkeur voor het continurooster uiteenzetten: Ik vind het tussen de middag naar huis gaan te rommelig De helft van de school blijft over, de andere helft gaat naar huis. Het zou overzichtelijk zijn om iedereen tussen de middag op school over te laten blijven. Naar mijn idee schept dat veel meer rust Ik vind het fijn als mijn kind tussen de middag thuis komt eten, straks op het voortgezet onderwijs is dat niet meer Als ze thuis zijn en weer naar school moeten hebben ze zo'n 20 minuten om even te zitten en te lunchen Pagina 13 van 53

14 Als ze net als klasgenoten op school eten is het misschien zelfs gezelliger en geeft meer rust voor ze in de zin van op en neer fietsen Voordeel voor ouders is dat ze meer uren op een dag kunnen maken ipv een halve dag werken Makkelijk als je allebei werkt Betere leerprestaties van kinderen, sporten en andere culturele activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen Betere en eerlijke verdeling van dagen. Kinderen hebben elke middag dezelfde hoeveelheid tijd voor hobby s, die niet allemaal in 1 middag gepropt zijn Rust en regelmaat! Omdat je als ouder dan beter werk kan vinden, omdat nu moet je tussen de middag elke keer de kinderen halen en weer brengen of veel geld betalen aan de overblijf Voor een volledige weergave van de antwoorden zie de bijlage open antwoorden. Van de ouders die nu gebruik maken van een school met het traditionele model heeft het merendeel een voorkeur voor het traditionele model (49%). Op de tweede plek komt het continurooster (27%), gevolgd door het bioritme-model (10%), het vijf-gelijke-dagen-model (9%) en 6% het 7-tot-7-model. Van de ouders waarvan de kinderen een continurooster hebben heeft 70% de voorkeur voor een continurooster en 12% zou het vijf-gelijke-dagen-model willen. Slechts een enkeling (2%) spreekt een voorkeur voor het traditionele model uit. Overigens hebben de ouders die zich kritisch uitlaten over het traditionele model vaker een voorkeur voor het continurooster. Moeders en vaders verschillen in hun voorkeur voor schooltijdenmodellen. Moeders kiezen vaker voor het continurooster (39%) dan voor het traditionele model (37%). De voorkeur van vaders gaat uit naar het traditionele model (53%) boven het continurooster (18%) of de andere voorgelegde modellen. Het is opvallend dat vaders vaker voor een traditioneel model kiezen, aangezien uit dit onderzoek ook is gebleken dat zij niet degenen zijn die de kinderen het meest brengen en halen en dus in de praktijk niet de ervaringsdeskundigen zijn op dit gebied. Moeders brengen en halen de kinderen vaker uit school en weten dus beter wat een traditioneel schooltijdenmodel precies behelst. Wellicht is dit de verklaring voor hun (iets grotere) voorkeur voor het continurooster. Daarnaast is opvallend dat niet-werkende ouders (49%) vaker een voorkeur hebben voor het continurooster dan werkende ouders (29%). Wellicht is dit te verklaren doordat de niet-werkende ouders er vaker voor kiezen de kinderen niet te laten overblijven op school, waardoor zij de kinderen vaker moeten brengen en halen. Ook zij weten wellicht beter wat het inhoudt om een traditioneel rooster te hebben, en kiezen vanuit die ervaring toch liever voor een continurooster. Het zou ook zo kunnen zijn dat niet-werkende ouders een voorkeur hebben voor een continurooster omdat zij het traditionele rooster nu vaker als een obstakel zien om te (blijven) werken (indicatief verschil). Pagina 14 van 53

15 4.3 Opvang Gebruik opvang Tweevijfde van de ouders (39%) maakt nooit gebruik van opvangmogelijkheden voor de kinderen (zie tabel 4). Dit zijn veel vaker ouders die niet werken (65%) dan werkende ouders (31%). Werkende ouders maken sowieso meer gebruik van opvang dan niet-werkende ouders; met name van tussen- en naschoolse opvang en van oma/opa. Tabel 4. A. Maakt u gebruik van opvangmogelijkheden, zoals voor-, na-, of tussenschoolse opvang? Of van andere opvangmogelijkheden, zoals gastouders, oma of opa? (basis: alle ouders n=406) B. Hoe tevreden bent u over de manier waarop de opvang voor uw kind geregeld is? (basis: ouders die aangeven gebruik te maken van betreffende opvangmogelijkheid) A. % dat gebruik maakt van B. % dat (zeer) tevreden is over Tussenschoolse opvang/overblijven op school (TSO) 34% 75% Oma/opa 26% 96% Naschoolse opvang (NSO of BSO) 23% 80% Gastouders 3% 100%* Voorschoolse opvang (VSO) 3% 86%* Oppas aan huis 2% 100%* Andere opvang 7% 92%* Nee 39% n.v.t. * Van voorschoolse opvang, van gastouders en van een oppas aan huis wordt door te weinig ouders gebruik gemaakt om betekenis aan te kunnen verlenen. Tussenschoolse opvang wordt het meest gebruikt, door een derde van alle ondervraagde ouders. Een kwart van de ouders schakelt oma/opa in voor opvang van de kinderen en bijna een kwart maakt gebruik van naschoolse opvang (NSO of BSO). Voor gastouders en voor een oppas aan huis wordt minder vaak gekozen. De helft van de kinderen uit groep 5 t/m 8 gaat nooit naar enige vorm van voor-, tussen-, of naschoolse opvang. Kinderen gaan naarmate zij ouder worden vaker zelf van en naar school, is eveneens uit dit onderzoek gebleken. Wellicht dat zij ook zelf thuis of bij vriend(innet)jes lunchen en na school zelfstandig naar huis gaan. Kleuters en kinderen die in groep 3 of 4 zitten maken het meest gebruik van voor- en naschoolse opvang en blijven opvallend vaker over op school dan de oudere kinderen. Pagina 15 van 53

16 Tevredenheid opvang Ouders zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de gebruikte opvangmogelijkheden. Met name over oma/opa zijn ouders vaak zeer tevreden. Opvangmogelijkheden zijn erg belangrijk voor ouders om te kunnen (blijven) werken (zie tabel 5). Volgens tweederde van de ouders sluiten de reguliere opvangmogelijkheden goed aan bij de behoeften van (werkende) ouders. Een derde vindt dit dus niet; dit zijn zowel werkende als nietwerkende ouders. Tabel 5. Geef bij elke zin aan of u het hier mee eens of oneens bent. (basis: alle ouders n=406) Mee eens Mee oneens Om te kunnen (blijven) werken moeten de overblijfmogelijkheden op school goed geregeld zijn. Om te kunnen (blijven) werken moeten er goede voor- en naschoolse opvangmogelijkheden zijn. Ik ben tevreden over de overblijfmogelijkheden bij ons op school. (basis: n=339, niet van toepassing is buiten beschouwing gelaten) Ik vind het voor mij en mijn kind prettig als hij/zij tussen de middag thuis luncht. 89% 11% 81% 19% 85% 15% 61% 39% Het is goed voor kinderen om elke dag op school te lunchen. 44% 56% Middagpauzes die langer dan 1 uur duren zijn goed voor kinderen. 41% 59% Buitenschoolse opvang is niet goed voor kinderen en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. De reguliere opvangmogelijkheden sluiten niet goed aan bij de behoeften van (werkende) ouders. 41% 59% 35% 65% Tweevijfde van de ouders is van mening dat buitenschoolse opvang niet goed is voor kinderen en dat dit zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Van deze ouders maakt 58% dan ook helemaal geen gebruik van enige vorm van opvang, een aanzienlijk hoger percentage ouders dan gemiddeld (39%). En een kwart van deze ouders werkt niet. Van de werkende ouders vindt iets meer dan een derde (36%) dat buitenschoolse opvang zoveel mogelijk voormeden moet worden. Zes van de tien ouders (61%) vindt het prettig als zijn/haar kind thuis luncht en iets meer dan de helft van de ouders (56%) vindt het niet goed voor kinderen om elke dag op school te lunchen. De middagpauze hoeft van de meeste ouders (59%) niet langer dan een uur te duren. Vaders vinden het vaker dan moeders prettig als hun kind tussen de middag thuis luncht; 73% vs. 55%. Ook ouders met het traditionele schooltijdenmodel op school vinden het vaker prettig als hun kind thuis luncht dan ouders waarvan het kind een continurooster heeft (68% vs. 14%). Ouders met kinderen met een continurooster vinden veel vaker dat het goed is voor kinderen om elke dag op school te lunchen (88%) en vaker dat een middagpauze die langer dan een uur duurt niet goed is voor kinderen (86%). Pagina 16 van 53

17 4.4 Schoolvakanties Meer dan tweederde van de ouders (70%) is (zeer) tevreden over de lengte van de zomervakantie in het basisonderwijs (zie grafiek 2). Grafiek 2. Hoe tevreden bent u over de lengte van de zomervakantie in het basisonderwijs? (basis: alle ouders n=406) Een even groot deel vindt het prettig dat zijn/haar kind in de zomer 6 weken niet naar school hoeft en is van mening dat de lange zomervakantie nodig is om de kinderen voldoende rust te bieden (zie tabel 6 op de volgende pagina). Zij vinden de huidige zomervakantie dan ook niet te lang en viervijfde van de ouders is er niet bang voor dat de onderwijsresultaten onder de lange vakantie lijden. Het aantal vakantiedagen van werkende ouders sluit volgens driekwart van de ouders niet goed aan bij de duur van de schoolvakanties. Toch vindt de meerderheid van de ouders (86%) niet dat de zomervakantie ingekort moet worden, zonder compensatie elders in het jaar. 71% van de ouders vindt ook niet dat zij zelf een vrije keuze moeten hebben in wanneer zij voor hun kind vakantie opnemen. Werkende ouders vinden vaker dat het aantal vakantiedagen dat zij hebben niet aansluit bij de duur van de schoolvakanties; 78% versus 62% van de niet-werkende ouders. Alleenstaande ouders vinden dit ook vaker dan ouders die hun kind in gezinsverband opvoeden (93% vs. 72%). Werkende ouders en ouders die alleen hun kind opvoeden lopen in de praktijk waarschijnlijk vaker tegen problemen aan om het aantal vakantiedagen dat zij hebben af te stemmen met de schoolvakanties van de kinderen. Pagina 17 van 53

18 Tabel 6. Geef bij elke zin aan of u het hier mee eens of oneens bent. (basis: alle ouders n=406) Het aantal vakantiedagen van werkende ouders sluit niet goed aan bij de duur van de schoolvakanties. Ik vind het prettig dat mijn kind in de zomer 6 weken niet naar school hoeft. De lange zomervakantie is nodig om de kinderen voldoende rust te bieden. Mee eens Mee oneens 74% 26% 71% 29% 67% 33% De huidige zomervakantie is te lang. 31% 69% De zomervakantie moet worden ingekort, en de resterende vakantiedagen verdeeld over de rest van het jaar. Ouders zouden zelf een vrije keuze moeten hebben in wanneer zij voor hun kind vakantie opnemen. Lange schoolvakanties zijn slecht voor de onderwijsprestaties kinderen. De zomervakantie moet worden ingekort, zonder compensatie elders het jaar. 30% 70% 29% 71% 19% 81% 14% 86% Pagina 18 van 53

19 Bijlage: Uitleg schooltijdenmodellen 1. Traditionele model De school begint om ongeveer 8:30 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 12:00 uur. De middagpauze duurt ongeveer vijf kwartier (75 min). De kinderen gaan naar huis of blijven over op school. De middag begint rond 13:15 uur en eindigt rond 15:15 uur. Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij (en sommige onderbouwkinderen zijn ook op vrijdagmiddag vrij). 2. Bioritme-model De kinderen hebben elke dag school van 08:30-16:30 uur. Volgens deze theorie leren kinderen het beste tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 16:30 uur. In de lange lunchpauze van 12:00-14:30 uur verzorgt de kinderopvang een programma met sport, cultuur en rustige activiteiten.) 3. 7-tot-7-model De school is de gehele dag open van 7:00 tot 19:00 uur, 52 weken per jaar. De school biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd programma aan van onderwijs, sport en ontspanning. Alles in hetzelfde gebouw. De schoolvakanties worden gespreid.) 4. Vijf-gelijke-dagen-model De kinderen hebben elke dag van ongeveer 8:30 uur tot ongeveer 14:30 uur les. Zij eten tussendoor op school, onder begeleiding van een leerkracht. Er is geen vrije woensdagmiddag (of vrijdagmiddag) meer.) 5. Continurooster De kinderen hebben vier dagen van ongeveer 8:30 uur tot ongeveer 14:30 uur les en woensdag van 08:30 uur tot 12:00 uur. Alle kinderen blijven over en eten in de klas. Niemand gaat naar huis. De vrije woensdagmiddag blijft bestaan.) Pagina 19 van 53

20 Bijlage: Vragenlijst Introductietekst Leuk dat u mee wilt doen aan dit onderzoek. In opdracht van een website voor ouders voeren wij een onderzoek uit dat gaat over de huidige schooltijden en schoolvakanties in het basisonderwijs. En over de discussie die hierover leeft. Om te weten of u tot de doelgroep behoort, willen wij eerst graag een aantal persoonlijke vragen stellen. Screeningsvragen Q1. Bent u moeder of vader? - Moeder/verzorgster - Vader/verzorger - Ik heb geen kinderen -> einde vragenlijst Q2. Hoeveel kinderen heeft u?.(aantal invullen) Q3. Heeft u kinderen op de basisschool? - Ja, 1 kind op de basisschool - Ja, 2 kinderen op de basisschool - Ja, 3 of meer kinderen op de basisschool - Nee -> einde vragenlijst Q4. In welke groep zit uw jongste schoolgaande kind? - Groep 1 - Groep 2 - Groep 3 - Groep 4 - Groep 5 - Groep 6 - Groep 7 - Groep 8 Q5. Welke van de onderstaande situaties geeft uw situatie het best weer? - Ik ben degene die de kind(eren) het meest naar school brengt/van school haalt - Mijn partner is degene die de kind(eren) het meest naar school brengt/van school haalt - Mijn partner en ik brengen en halen de kind(eren) allebei ongeveer even vaak - De kind(eren) gaat/gaan (meestal) zelf naar school U hebt een (of meer) kinderen op de basisschool. Van u willen wij graag weten wat u van de huidige schooltijden en schoolvakanties op uw school vindt. Bent u hier tevreden over, of juist niet? Wat kan er eventueel beter? Wij nodigen u graag uit om deze vragenlijst in te vullen. Het kost u ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Pagina 20 van 53

21 Eerder heeft u aangegeven in welke groep uw jongste schoolgaande kind zit. De volgende vragen hebben betrekking op uw jongste schoolgaande kind. Q6. Hanteert de school van uw kind een speciale onderwijskundige aanpak? - Nee, geen speciale aanpak - Ja, Dalton - Ja, Jenaplan - Ja, Montessori - Ja, Vrije school - Ja, andere onderwijskundige aanpak Q7. Wat is de inslag van de school van uw kind? - Openbaar - Rooms-katholiek - Protestants-christelijk - Algemeen bijzonder - Reformatorisch of gereformeerd vrijgemaakt - Islamitisch - Anders Q8. Zit uw kind op een witte, een zwarte of een gemengde school? - witte school (meer dan 70% van de leerlingen is van autochtone afkomst) - zwarte school (meer dan 70% van de leerlingen is van allochtone afkomst) - gemengde school - weet niet Q9. Hoe tevreden bent u over de schooltijden die worden gehanteerd? - zeer tevreden -> vraag 10a - tevreden -> vraag 10a - niet tevreden, niet ontevreden - niet tevreden -> vraag 10b - helemaal niet tevreden -> vraag 10b Q10a. Kunt u aangeven waarom u (zeer) tevreden bent? <open vraag> Q10b. Kunt u aangeven waarom u (helemaal) niet tevreden bent? <open vraag> Q11. Van welk schooltijdenmodel maakt de school van uw kind gebruik? Klik met de muis over het antwoord voor uitleg over de verschillende modellen. - Traditionele model (uitleg: De school begint om ongeveer 8:30 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 12:00 uur. De middagpauze duurt ongeveer vijf kwartier (75 min). De kinderen gaan naar huis of blijven over op school. De middag begint rond 13:15 uur en eindigt rond 15:15 uur. Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij (en sommige onderbouwkinderen zijn ook op vrijdagmiddag vrij). Pagina 21 van 53

22 - Bioritme-model (uitleg: De kinderen hebben elke dag school van 08:30-16:30 uur. Volgens deze theorie leren kinderen het beste tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 16:30 uur. In de lange lunchpauze van 12:00-14:30 uur verzorgt de kinderopvang een programma met sport, cultuur en rustige activiteiten.) - 7-tot-7-model (uitleg: De school is de gehele dag open van 7:00 tot 19:00 uur, 52 weken per jaar. De school biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd programma aan van onderwijs, sport en ontspanning. Alles in hetzelfde gebouw. De schoolvakanties worden gespreid.) - Vijf-gelijke-dagen-model (uitleg: De kinderen hebben elke dag van ongeveer 8:30 uur tot ongeveer 14:30 uur les. Zij eten tussendoor op school, onder begeleiding van een leerkracht. Er is geen vrije woensdagmiddag (of vrijdagmiddag) meer.) - Continurooster (uitleg: De kinderen hebben vier dagen van ongeveer 8:30 uur tot ongeveer 14:30 uur les en woensdag van 08:30 uur tot 12:00 uur. Alle kinderen blijven over en eten in de klas. Niemand gaat naar huis. De vrije woensdagmiddag blijft bestaan.) Q12/13. Hieronder staat een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of u het hier mee eens of oneens bent. mee eens mee oneens (stellingen randomniseren) In een aantal zinnen wordt gesproken over traditionele schooltijden. Hier wordt het schooltijdenmodel bedoeld waarbij kinderen rond 8:30 uur starten en waarbij ze overblijven op school of naar huis gaan om te lunchen in de pauze van ongeveer vijf kwartier. De middag begint rond 13:15 uur en eindigt rond 15:15 uur en op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij (en sommige onderbouwkinderen zijn ook op vrijdagmiddag vrij). - De traditionele schooltijden zijn achterhaald en passen niet meer in de moderne maatschappij. - De traditionele schooltijden maken het moeilijk voor ouders om te (blijven) werken. - De traditionele schooltijden sluiten niet optimaal aan bij het bioritme van kinderen. - Met de traditionele schooltijden hebben kinderen voldoende vrije tijd. - De traditionele schooltijden beperken ouders in hun keuze van dagen waarop ze willen werken. - Met de traditionele schooltijden is de lunchpauze te kort - Met de traditionele schooltijden is de lunchpauze te lang - Wat mij betreft mogen de traditionele schooltijden aangepast worden. Q14. Welk schooltijdenmodel zou uw voorkeur verdienen? Klik met de muis over het antwoord voor uitleg over de verschillende modellen. - Traditionele model (uitleg: De school begint om ongeveer 8:30 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 12:00 uur. De middagpauze duurt ongeveer vijf kwartier (75 min). De kinderen gaan naar huis of blijven over op school. De middag begint rond 13:15 uur en eindigt rond 15:15 uur. Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij (en sommige onderbouwkinderen zijn ook op vrijdagmiddag vrij). Pagina 22 van 53

23 - Bioritme-model (uitleg: De kinderen hebben elke dag school van 08:30-16:30 uur. Volgens deze theorie leren kinderen het beste tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 16:30 uur. In de lange lunchpauze van 12:00-14:30 uur verzorgt de kinderopvang een programma met sport, cultuur en rustige activiteiten.) - 7-tot-7-model (uitleg: De school is de gehele dag open van 7:00 tot 19:00 uur, 52 weken per jaar. De school biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd programma aan van onderwijs, sport en ontspanning. Alles in hetzelfde gebouw. De schoolvakanties worden gespreid.) - Vijf-gelijke-dagen-model (uitleg: De kinderen hebben elke dag van ongeveer 8:30 uur tot ongeveer 14:30 uur les. Zij eten tussendoor op school, onder begeleiding van een leerkracht. Er is geen vrije woensdagmiddag (of vrijdagmiddag) meer.) - Continurooster (uitleg: De kinderen hebben vier dagen van ongeveer 8:30 uur tot ongeveer 14:30 uur les en woensdag van 08:30 uur tot 12:00 uur. Alle kinderen blijven over en eten in de klas. Niemand gaat naar huis. De vrije woensdagmiddag blijft bestaan.) Q15. Kunt u aangeven waarom dit schooltijdenmodel uw voorkeur zou hebben? <open vraag> Q16. Maakt u gebruik van opvangmogelijkheden, zoals voor-, na- of tussenschoolse opvang? Of van andere opvangmogelijkheden, zoals gastouders, oma of opa? (meerdere antwoorden mogelijk) - Ja, van voorschoolse opvang (VSO) - Ja, van tussenschoolse opvang/overblijven op school (TSO) - Ja, van naschoolse opvang (NSO of BSO) - Ja, van gastouders - Ja, van een oppas aan huis - Ja, van oma/opa - Ja, van andere opvang - Nee Q17/18. Hoe tevreden bent u over de manier waarop de opvang voor uw kind geregeld is? Antwoordmogelijkheden: zeer tevreden/ tevreden/ niet tevreden, niet ontevreden/ niet tevreden/ helemaal niet tevreden - voorschoolse opvang (VSO) - tussenschoolse opvang/overblijven op school (TSO) - naschoolse opvang (NSO of BSO) - gastouders - oppas aan huis - oma/opa - andere opvang Pagina 23 van 53

24 Q19/20. [matrix] Hieronder staat een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of u het hier mee eens of oneens bent. mee eens mee oneens (stellingen randomniseren) - Buitenschoolse opvang is niet goed voor kinderen en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. - De reguliere opvangmogelijkheden sluiten niet goed aan bij de behoeften van (werkende) ouders. - Om te kunnen (blijven) werken moeten de overblijfmogelijkheden op school goed geregeld zijn. - Het is goed voor kinderen om elke dag op school te lunchen. - Ik vind het voor mij en mijn kind prettig als hij/zij tussen de middag thuis luncht. - Om te kunnen (blijven) werken moeten er goede voor- en naschoolse opvangmogelijkheden zijn. - Middagpauzes die langer dan 1 uur duren zijn goed voor kinderen. - Ik ben tevreden over de overblijfmogelijkheden bij ons op school. (n.v.t. toevoegen bij deze stelling) Q21. Hoe tevreden bent u over de lengte van de zomervakantie in het basisonderwijs? - zeer tevreden - tevreden - niet tevreden, niet ontevreden - niet tevreden - helemaal niet tevreden Q22/23. Hieronder staat een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of u het hier mee eens of oneens bent. mee eens mee oneens (stellingen randomniseren) - De huidige zomervakantie is te lang. - Het aantal vakantiedagen van werkende ouders sluit niet goed aan bij de duur van de schoolvakanties. - Ik vind het prettig dat mijn kind in de zomer 6 weken niet naar school hoeft - Ouders zouden zelf een vrije keuze moeten hebben in wanneer zij voor hun kind vakantie opnemen. - De lange zomervakantie is nodig om de kinderen voldoende rust te bieden. - De zomervakantie moet worden ingekort, en de resterende vakantiedagen verdeeld over de rest van het jaar. - De zomervakantie moet worden ingekort zonder compensatie elders in het jaar. - Lange schoolvakanties zijn slecht voor de onderwijsresultaten van kinderen. Pagina 24 van 53

25 Persoonlijke gegevens Q24. Wat is uw leeftijd?.jaar Q25. Voedt u uw kinderen alleen of samen met uw partner op? a. met mijn partner (in gezinsverband) b. alleen c. met een co-ouder d. anders, namelijk... Q26. Heeft u betaald werk? - Ja - Nee Q27. Hoeveel uur per week werkt u betaald? - < 12 uur uur - >34 uur (Gebaseerd op indeling van CBS: Mensen met een baan behoren tot de werkzame beroepsbevolking als zij ten minste twaalf uur per week werken. Degenen die 35 uur of meer werken, worden als fulltime werkend beschouwd. Degenen die 12 tot 34 uur per week werken gelden als parttime werkend.) (alleen stellen indien 25=a) Q28. Hoeveel uur per week werkt uw partner? - < 12 uur uur - >34 uur Q29. Woont u in een dorp of een stad? - dorp - kleine stad - middelgrote stad - grote stad buiten de Randstad - grote stad binnen de Randstad Q30. Bent u op dit moment zelf als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs? - ja - nee Bedankt voor uw medewerking. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de website een online platform voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Binnenkort zullen de resultaten van dit onderzoek op worden gepubliceerd. Pagina 25 van 53

26 Bijlage: Open antwoorden Q10a. Kunt u aangeven waarom u (zeer) tevreden bent? Traditionele model - ze beginnen niet ál te vroeg en zijn ook weer niet ál te vroeg thuis. Dat geeft mij de ruimte om niet alleen maar met heen-en-weer-rijden bezig te zijn - 'Dit zijn de 'normale' schooltijden zoals we die gewend zijn, niets mis mee.' - Het wijkt niet echt af van de doorsnee scholen dus werkgevers bijvoorbeeld kunnen hier rekening mee houden. - Ik vind het prettig om mijn dochter tussen de middag even thuis te hebben voor de lunch. - Het aantal uren zijn niet teveel,er word op tijd pauze voor de kinderen ingelast. - genoeg pauzetijd tussendoor voor de kinderen en smiddags nog gewoon middag over om te spelen - prettige tijden - prima lestijden - Voldoende tijd om tussen de middag thuis te komen eten en om 's middags nog met klasgenootjes af te spreken - ze beginnen lekker vroeg en mijn kind is pas weer thuis dat geeft mij de gehele dag om de keet aan te kunnen pakken en ook nog ff iets ontspannends te doen(ff tijd voor jezelf) - voldoende pauzes en gelukkig zelf op kunnen halen. - vaste routine, al 10 jaar. We zijn eraan gewend - Mijn zoontje is elke dag om 3 uur uit school. Zo kunnen wij in de middag nog iets ondernemen. - goed te combineren - Geen doorlopend rooster, 8.30 start - goede tijden - past goed in onze gezinsstructuur - Goed opgedeeld in blokken - het is duidelijk en 1 uur tussen de middag is ruim tijd om te eten en drinken - kinderen gaan op tijd naar school 8.30 tot en van tot waardoor je nog tijd over hebt voor leuke dingen - Tijden zijn goed afgestemd met de BSO in de omgeving. Werkt voor ons dus prima. Daarnaast is het wel zo dat onze werkgevers vrij flexibel zijn in werktijden. Wij komen dus niet snel voor problemen te staan. - komt mooi overheen met mijn werktijden. - Kan ze zelf naar school brengen elke ochtend en de meeste dagen ook zelf halen - Sluit aan op mijn werktijden in de ochtend en goede kinderopvang daarna - Begint een beetje vroeg (voor paps en mams) - half 9 beginnen is prima tijd, tussen de middag zou de lunch wel wat korter kunnen(1 uur en 15 minuten nu) en om uur weer uit, op zich goede tijden voor ons - gewoon zoals het hoort bij normale schooltijd - wordt heel veel aandacht aan de kinderen gegeven - niets te klagen - Niet te lang voor de kinderen, voldoende tijd om tussen de middag te eten Pagina 26 van 53

27 - Is gewoon mooi op tijd - Het is prima op deze manier. - Woensdag middag en Vrijdagmiddag lekker vrij en tussen de middag eventjes thuis om bij te komen. - ze zijn om kwart over 3 uit en dan hebben ze net wat meer aan de middag dan als ze om half 4 naar huis zouden komen. - goede tijden met een goede lengte van pauze - goed - Het is niet helemaal ideaal. Maar schooltijden van )8:30 uur tot 15:15 - voor ons een goede tijd - het is goed te doen - gewoon alle dagen les - ik had ook deze schooltijden en vindt het genoeg - Het is moeilijk aangeven waarom ik tevreden ben. Volgens mij heeft mijn dochter voldoende schooltijd. - Alle studiedagen etc worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt. - Ze hebben voldoende lesuren ook de lagere groepen zijn alleen op woensdagmiddag vrij - omdat het perfecte schooltijden zijn voor ons - is goed zo - Omdat het voor mij, met overblijf en BSO, goed te regelen is met halen en brengen. - tegelijk uit met de andere 2 kinderen waardoor je niet heen en weer blijft lopen met name tussen de middag. - Tsja, heb niets te klagen... - is goed voor de dagindeling - vind het gewoon - Het is ideaal met halen en brengen en door de schooltijden kunnen alle margedagen van deze school op woensdag plaatsvinden en dat is een ideale dag om wat te regelen! - Hij komt thuis eten en de rust tussendoor is erg belangrijk voor kinderen. Een eigen plek om terug te trekken, te eten en te ontspannen - s Morgens niet te vroeg. - is prima in te passen in het dagelijkse schema - kan ik mijn werk mooi mee combineren - Sluit goed aan op onze werktijden - geen negatieve dingen meegemaakt. - alles loopt goed - Goede tijden - alles goed geregeld qua tijden - je kunt tot nu toe altijd goed overleggen met de school - kan binnen die tijd goed werken. - voor de kinderen is het fijn om tussen de middag thuis te kunnen eten - ik ben niet anders gewend... deze tijden zijn een feit, wij draaien ons rooster er wel om heen... en de kinderen kunnen naar de BSO - de normale lesuren - Omdat het aansluit op mijn werktijden - Goed onderwijs en begeleiding als er iets is - Ik vind de tijden prima. Zo hebben de kinderen ook nog vrije tijd Pagina 27 van 53

28 - past binnen onze werkzaamheden - Omdat het de normale schooltijden zijn. - schooltijden zijn redelijk af te stemmen op dagelijkse leven. - Niet 100% tevreden daar ik regelmaat, dus elke dag zelfde uren, prettiger zou vinden - nee, ben gewoon tevreden - sluit naadloos aan aan mijn werktijden - mooie tijden - heb je een langere middag - sluiten prima aan op mijn/onze werktijden, pauze is lang genoeg om zonder haasten te lunchen - sluit makkelijk aan op onze werktijden - ik vind het fijn dat mijn kind tussen de middag thuis eet - redelijk normale begintijden en flexibel na school - het zijn de standaardtijden en mijn vrouw is overdag thuis dus geen problemen met de tijden - is over het algemenen te combineren met mijn werktijden - goede schooltijden zoals vroeger - Omdat het goed werkt. - Als thuiswerkende moeder is het goed te doen - kan ik zo niet zeggen - GOED HANTERBAAR EN IN TE PLANNEN - kind voelt zich er goed en ik hoor geen klachten - geen problemen - Ze veranderen niet (bv eens in de zoveel tijd een lang weekend), is makkelijk in te plannen met één ouder in het bedrijfsleven en één in het onderwijs, er zijn overblijfmogelijkheden - ben dat nu zo gewend - School begint om half 9, redelijke tijd en eindigt om uur ook prima - algemeen - sluit goed aan met werktijden - Het gaat allemaal goed zo, er is goede verdeling tussen vrije tijd en schooltijd - 'Het zijn 'normale tijden' en op zijn laatst is mijn dochter om 15:15 uit. Dat vind ik prettig, dat het niet later is.' - is wel goed - prima tijden, ben er inmiddels helemaal aan gewend - fijne tijden - We kunnen het samen delen vader brengt weg en moeder haalt op. - Omdat de tijden goed zijn qua indeling van de dag. - Ze is tussen de middag 1 uur vrij, precies voldoende om thuis gezellig een broodje te eten. Overige tijden zijn ook goed. - wij wonen dichtbij school, en eigenlijk heb ik qua werk o.i.d. geen rekening te houden met andere tijden dan de schooltijden (ben huismoeder). - ze beginnen vroeg genoeg (8.30 uur) en zijn om uur klaar. Ik vind het prima schooltijden. Vroeger ging ik ook om 8.30 naar school en was ik 's middags om uur klaar. - De lestijden zijn lang genoeg Pagina 28 van 53

29 -. - gewoon, geen verplichtingen - 2x een vrije middag vind ik heel fijn - Normale tijden makkelijk te combineren met het werk. - om half negen gaat het plein open en 10 over half negen de bel. - Voor ons geen stress 'smorgens - Tussen de middag lekker thuis een boterhammetje. Hebben ze echt even nodig. - Even gezellig thuis. En dan tot weer naar school. Prima tijden. - De tijden passen wel in het dagritme van mijn kind. - ik kan mijn werk combineren met de schooltijden - goed te combineren met werk - te veel vrij - normale tijden niet te vroeg of te laat beginnen, normale uitgaanstijd - ik vind het prima geregeld zo - Er hangt een prettige sfeer - De kinderen zijn 's middags op tijd vrij zodat ze nog voldoende tijd hebben om met vriendjes af te spreken of te sporten - er is tussen de middag tijd om thuis te eten - 3,5 uur les in de ochtend, tussen de middag een uur vrij en dan nog 2 uur les - de tijden zijn gewoon goed, tussen de middag komen ze lekker even thuis - ik ben het zo gewend - sluit aan bij mijn tijden - prima tijden. kan smorgen en smiddag gewoon de dingen die ik moet doen - nee - kan goed tijdens schooltijden werken - Schooltijden sluiten aan bij de verwachting. - Het loopt allemaal prima. Mijn zoontje is aan de tijden gewend en weet niet beter. Echter een vriendje van hem zit op de christelijke school in de wijk en die gaat elke dag een kwartier korter naar school en is naast de woensdagmiddag ook nog eens de vrijdagmiddag vrij. Mijn zoontje is dat dus niet. Ik weet niet wat hier het idee achter is en welke school dit nu beter doet. - Ik ben in ieder geval tevreden over onze tijden alleen... maakt hij niet te veel uur? - mooie tijden niks mis mee - Goed in te passen met mijn werk - past bij alles - de school begint om 9.45 maar we kunnen de kids om 9.30 al brengen. - dan pauze van tot ( genoeg tijd om thuis de boterham te eten) en dan van tot weer naar school - Beginnen op tijden dat we zelf ook naar ons werk moeten. Zijn vroeg genoeg thuis om overige activiteiten zoals sporten mogelijk te maken - ik ben van mening dat de school een centraal deel uitmaakt van het dagelijks leven en ik niets te zeggen heb over de tijden. Ik vind leren erg belangrijk - wij hebben als gezin buiten de schooltijden voldoende tijd voor elkaar - De tijden spreken mij wel aan, maar dit komt ook omdat mijn kinderen niet hoeven over te blijven. - komt goed overeen als je de andere moet halen Pagina 29 van 53

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL.

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. 01. Als je als school niet meedoet met het 5 gelijke dagen model ga je dan de aansluiting missen met bv. het verenigingsleven? Het verenigingsleven

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2 Continuerooster Gezamenlijk Positief Gezamenlijk Negatief Gezamenlijk algemeen Individiueel positief + woensdagmiddag vrijdag 5 + iets meer vrije tijd in de middag 3 + eventueel langere pauzes mogelijk

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven.

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven. Extra Nieuwbrief over Andere schooltijden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we willen gaan verkennen of andere schooltijden een optie zijn voor onze school. We vinden de mening van de

Nadere informatie

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis OVERZICHT DISCUSSIE SCHOOL- EN OPVANGTIJDEN De volgende modellen zijn door de werkgroep bekeken: 1. Huidige model Schooltijden: 8.30 11.45 en 12.45-15.00 uur *Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

5 gelijke dagen: ja of nee

5 gelijke dagen: ja of nee 5 gelijke dagen: ja of nee Informatieboekje voor de ouders / verzorgers 6 februari 2017 PAGINA 2 Een ouder vertelt over de voordelen van het 5 gelijke dagen model PAGINA 3 Een ouder vertelt over de voordelen

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd...

Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd... Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd...... Inleiding Andere schooltijden is een actueel onderwerp op de scholen in Nederland. Decennia lang is er met de schooltijden

Nadere informatie

Van de 138 gezinnen hebben 60 gezinnen de enquête ingevuld. Dit is 43,5% van de ouders

Van de 138 gezinnen hebben 60 gezinnen de enquête ingevuld. Dit is 43,5% van de ouders 22-11-2016 Beste ouders/verzorgers, Zoals vermeld in de nieuwsbrief, willen wij u vragen om even tijd te nemen voor het invullen van deze enquête, betreffende het continurooster. We zijn erg benieuwd naar

Nadere informatie

Andere schooltijden op de

Andere schooltijden op de Andere schooltijden op de Geachte ouders/verzorgers van de Alfonsuskinderen, Inleiding Tijdens de informatieavond van 23 april j.l. heeft u informatie van ons ontvangen m.b.t. veranderende schooltijden.

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Juni 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden.

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden. Aanleiding De projectgroep MFA Vries is, na een aantal gesprekken hierover, tot de conclusie gekomen dat zij unaniem positief staat ten opzichte van het invoeren van een continurooster op de basisscholen

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Inhoud Wat is het? Waarom? Voor- en nadelen voor: De leerling De ouder De leerkracht De financiën De omgeving (andere scholen,

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

Monitor Andere schooltijden. Factsheet mei 2011

Monitor Andere schooltijden. Factsheet mei 2011 Monitor Andere schooltijden Factsheet mei 2011 Monitor nieuwe schooltijden - Factsheet 2011 De schooltijden in het Nederlandse basisonderwijs zijn in beweging. Steeds meer scholen gaan over op nieuwe

Nadere informatie

Eindevaluatie vijf gelijke dagen model ouders

Eindevaluatie vijf gelijke dagen model ouders Eindevaluatie vijf gelijke dagen model ouders De vragenlijst is door 112 gezinnen ingevuld. Dit is 42 % van het totaal aantal gezinnen op de Biezenkamp. Bij de volgende vragen kon gekozen worden uit: 1

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Agenda Informatieavond 1. Aanleiding voor deze informatiebijeenkomst 2. Maatschappelijk en wettelijk kader 3. Mogelijke schooltijdenmodellen op een rij 4. Met

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Positiebepaling: waar staat u nu, wat is nu uw keuze? traditionele schooltijden andere schooltijden Ga in gesprek met uw buur op de lijn: Geef en luister naar

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering?

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van de Boeier, Dinsdag 13 december zijn wij met een werkgroep bij elkaar geweest om ons te buigen over een onderzoek

Nadere informatie

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)?

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)? Wat is een continurooster (CR)? [CONTINUROOSTER] In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

Andere schooltijden??

Andere schooltijden?? Andere schooltijden?? Doel van de avond: Ouders informeren zodat zij een gefundeerde keus kunnen maken over een eventuele wijziging van schooltijden. Vanavond: 1. Van initiatief tot nu 2. maatschappelijke

Nadere informatie

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan?

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Sinds wanneer? Sinds 1 augustus 2006, met de invoering van de Wet Flexibilisering Schooltijden, hebben scholen bij de inrichting van de onderwijstijd

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website :

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website : 2014-2015 Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: 0165-511870 e-mail: bsbernardus@bsbernardus.nl website : www.bsbernardus.nl NIEUWSBRIEF 121a De afgelopen week is er een informatieavond

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Noem wat er in u opkomt, als u denkt aan andere schooltijden? ANDERE goede SCHOOLTIJDEN samenwerking school en ouders 4 Tijden veranderen Sinds 2006: wet flexibele

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Anders, nl... 22 7.72 % Statistieken Naam formulier form4 Titel formulier Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Aantal vragen 17 Totaal aantal ingevuld 285 Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte 1. 1. Wat

Nadere informatie

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden?

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? FAQ andere schooltijden Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? A1 Er zijn vier aanleidingen waarom we het proces zijn gestart om te kijken naar andere schooltijden. Hieronder zijn de aanleidingen

Nadere informatie

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk?

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk? Veel gestelde vragen Andere schooltijden? Onderstaande lijst van vragen en antwoorden is opgesteld door leden van de werkgroep Andere schooltijden? en is bedoeld om antwoord te geven op de vragen die op

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

Daarna hebben we op flaps geïnventariseerd wat de voor- en nadelen van een continurooster zijn: voor kinderen, de school en ouders.

Daarna hebben we op flaps geïnventariseerd wat de voor- en nadelen van een continurooster zijn: voor kinderen, de school en ouders. Samenvatting ouderpanel 5: Schooltijden We starten de avond met 2 korte stellingen: 1. Ik ben tevreden over de huidige lestijden: alle aanwezige ouders zijn tevreden 2. Ik sta open voor veranderingen van

Nadere informatie

Nieuws van t Hof, editie 39, februari 2011 1. Editie 39, februari 2011

Nieuws van t Hof, editie 39, februari 2011 1. Editie 39, februari 2011 Editie 39, februari 2011 Van de directie Als het aan ons ligt wordt dit nieuwe jaar vanaf nu snel groen(er) en komen de knoppen aan de takken en struiken weer volop tot bloei. De voorjaarsvakantie die

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Datum: 20 december 2011 Aanwezig: Janny Hakkers, Colinda van Milligen, Gezien Stam Afwezig met kennisgeving: Jan-Matthijs Hulsman, Marianne

Nadere informatie

Oriëntatie op en informatie over andere schooltijden

Oriëntatie op en informatie over andere schooltijden Oriëntatie op en informatie over andere schooltijden CBS De Regenboog Ridderkerk Maart 2016 1 Inhoud Vooraf 1 Inleiding 2 Wat is verplicht? 3 Welke modellen zijn er? 4 Waarom? 7 Welke wensen hebben ouders,

Nadere informatie

Het 5-gelijkedagenrooster

Het 5-gelijkedagenrooster Het 5-gelijkedagenrooster Informatie voor ouders op een rij Deel 1: Veel gestelde vragen en de antwoorden Deel 2: Argumentenkaart met de veel gehoorde voor- en nadelen over het 5-gelijkedagenmodel. MR

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard www.dehasselbraam.com Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Waarom een continurooster?... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar

Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar Antwoorden op vragen van ouders n.a.v. Andere Tijden Inleiding Andere schooltijden is een actueel onderwerp op de scholen in Nederland. Decennialang is er met de schooltijden relatief weinig gebeurd. De

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Rapport Veere Middelburg, december 2013

Rapport Veere Middelburg, december 2013 Rapport Veere Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311 www.scoopzld.nl

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Programma Welkom Waarom een verkenning van Andere Tijden Informatie Andere Tijden Praktijk ervaringen en resultaten onderzoek

Nadere informatie

ICBS De Tweemaster Vijfhuizen. Schooltijdenonderzoek ouders Basisonderwijs 2016. Haarlem, februari 2016

ICBS De Tweemaster Vijfhuizen. Schooltijdenonderzoek ouders Basisonderwijs 2016. Haarlem, februari 2016 Vijfhuizen Schooltijdenonderzoek ouders Basisonderwijs 2016 Haarlem, februari 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Vijfhuizen

Nadere informatie

Verslag MR-Ouderdialoog 11 februari 2014 JB Kanschool

Verslag MR-Ouderdialoog 11 februari 2014 JB Kanschool Verslag MR-Ouderdialoog 11 februari 2014 JB Kanschool Aanwezig: 18 ouders en de medezeggenschapsraad (Bianca Banga, Joop Rudolphij, Sietske Flobbe, Pieter Vermaning, Fenke Rond). 1-Opening, welkom en kennismaking:

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL *SINT JOSEPH* BASISSCHOOL ROZENHOUTSTRAAT 3 072-5715314 1704 CD HEERHUGOWAARD NOORD Nieuwsbrief 19 Maandag 19 januari 2015. Resultaten ouderavond. Verslag leerlingenraad. Beste ouders, De ouderavond. De

Nadere informatie

Schooltijdenonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Schooltijdenonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Schooltijdenonderzoek 2015 Eindrapportage Baken Adviesgroep November 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 3 1.3 Toelichting grafieken 3 2 Respons

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Programma Inleiding Presentatie Ouders van Waarde Mariecke Schipper Pauze- schriftelijk vragen indienen Vragenronde met forum Afsluiting Met de (school)tijd mee informatieavond

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5 Invoeringsplan continurooster 2015-2016 1 Voorwoord De Dick Brunaschool gaat het continurooster invoeren vanaf het schooljaar 2015-2016. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze

Nadere informatie

Behoeftepeiling. Uitslagen Vragenlijst. Koningin Julianaschool

Behoeftepeiling. Uitslagen Vragenlijst. Koningin Julianaschool Behoeftepeiling Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden?

Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden? Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden? Op dinsdagavond 22 september hielden de partners van EBC ICARUS een ouderavond over eventuele nieuwe schooltijden. Alle vragen van deze avond hebben we hieronder

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Commissie Continurooster Versie juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op De Drijfveer Inleiding

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Onderzoeksresultaten augustus 2010 ter attentie van: Jantje Beton Joost Vonk - Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie