De verandering begint in Herne!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verandering begint in Herne!"

Transcriptie

1 De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van ons programma een N-VA-programma maakt. Het is immers net op lokaal niveau dat de fundamentele ideologische visie van de N-VA het best tot zijn recht komt en het is ook op lokaal niveau dat we werk kunnen maken van een sterker sociaal weefsel, van een open, hechte gemeenschap. 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten Ons kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. Het gemeenschapsleven bloeit waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen zijn, waar er een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. De hoekstenen daarvan zijn gezinnen, actieve senioren, een geëngageerde jeugd, burgers die ondernemen, Gemeentebesturen moeten optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven kan bloeien en groeien. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van elke burger om mee te willen bouwen aan deze hechte gemeenschap. Voor de N-VA is samenleven een verhaal van rechten en plichten. 2. Bevorderen, niet betuttelen Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor hun gemeenschap botsen nog te vaak op een muur van regels. De papierwinkel waar een kleine vereniging vaak door moet om bijvoorbeeld te mogen vergaderen in een zaaltje van de gemeente, is vaak ontmoedigend. Verstrikt in ingewikkelde subsidiedossiers haken velen ontgoocheld af. Gemeentebesturen moeten het gemeenschapsleven bevorderen in plaats van het te verstikken in meerjarenplanningen of erkenningen. Wij willen ruimte geven aan de gemeenschap. Want wat de burger zelf kan, kan de overheid niet noodzakelijk altijd beter. 3. Inspraak, maar ook uitspraak Via allerlei infovergaderingen en adviesraden wekken gemeentebesturen de indruk te luisteren naar hun inwoners. Inspraak is natuurlijk zeer belangrijk, maar uitspraak - de burgers actief betrekken bij de uitvoering van het beleid - is nog beter. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar dat neemt niet weg dat ook de inwoners hun rol moeten spelen bij de uitvoering van dat besliste beleid. Inburgeringscoaches die nieuwkomers vrijwillig helpen met hun integratie, jeugdverenigingen die zwerfvuil opruimen, buurtcomités die de parkjes en speelpleinen in de buurt onderhouden... Inwoners verantwoordelijkheid geven om zélf actie te ondernemen, daar gaat het om. 4. Efficiënte en krachtige lokale besturen De N-VA gelooft in sterke en autonome lokale besturen. Met die autonomie voeren ze een beleid ten dienste van de hele gemeenschap en niet louter van bevriende organisaties. Efficiëntie staat centraal. Een modern en slank ambtenarenapparaat speelt doeltreffend en snel in op de verwachtingen van de inwoners. De tering naar de nering zetten geldt ook voor onze gemeentebesturen. Dat vraagt een spaarzaam beleid en duidelijke keuzes. De overheid moet zich in financieel moeilijke tijden op haar kerntaken concentreren. Ze kan niet alles oplossen. Op die manier krijgen burgers opnieuw kansen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. 5. Vlaanderen en Europa Onze steden en gemeenten bevinden zich niet in het luchtledige. Het zijn Vlaamse en Europese steden en gemeenten. Onze gemeenschap maakt deel uit van een groter geheel. Die hechte gemeenschap kan enkel slagen als burgers met elkaar kunnen communiceren. Kennis van het Nederlands is hierbij cruciaal. Als we niet letterlijk dezelfde taal spreken, zullen we dat figuurlijk ook nooit doen. Taal verbindt ons allemaal.

2 N-VA in/voor Herne: Vlaams karakter van Herne Gezond financieel bestuur Mobiliteit op mensenmaat Beheersing van het autoverkeer Geef de fiets zijn plaats terug Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en veiligheid Parkeren Organiseren van overleg Sociaal weefsel & gezinsbeleid Kwaliteitsonderwijs Voldoende kinderopvang Meer aandacht voor deelgemeenten Jeugd Sport Cultuur Senioren als integraal deel van de samenleving Betaalbaar wonen ook in Herne Duurzaam beleid is geïntegreerd beleid Energie Natuur/milieu Water Landbouw en plattelandsbeleid

3 Vlaams karakter van Herne Meer en meer Frans- en anderstaligen hebben vanuit Brussel en/of Wallonië de weg naar onze gemeente gevonden. De groene en rustige omgeving en de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn hier niet vreemd aan. Vrijdag 13 (sic) juli werd het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde z.g. gesplitst, een hervorming die de Vlamingen echter minder rechten geeft, maar waarmee de Franstaligen er een rist voorrechten bij krijgen. Voorrechten die bovendien in de Grondwet of in bijzondere wetten worden gebetonneerd. De Franstaligen vinden deze hervorming uiteraard fantastisch, het wordt hen immers gemakkelijker gemaakt om zich slechts minimaal te integreren in Vlaams-Brabant. In het Brusselse Gewest zal sinds de splitsing zelfs geen enkele Vlaming nog ooit verkozen kunnen worden, tenzij die op een Franstalige lijst zou staan. Ook talrijke magistraten en advocaten vinden de hervorming van het gerechtelijke arrondissement BHV een echte ramp: Franstaligen krijgen hun eigen rechtbank in Vlaams Brabant! Voor het tot stand komen van dit Vlinderakkoord waren Open VLD, CD&V en SP.A, in samenwerking met GROEN! dus bereid een heel hoge prijs te betalen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Wallonië en de Franstalige Brusselaars mogen deze Vlaamse partijen dankbaar zijn om dit gedrocht goed te keuren. De 8 huidige regeringspartijen (CD&V, Open VLD, SP.A, GROEN, CDH, MR, PS en Ecolo) claimen dat de Metropolitaanse Gemeenschap, een pas opgericht overlegorgaan tussen Brussel en het hinterland, géén opstapje naar de uitbreiding van Brussel is. Dat Franstalig België dat anders ziet dan Vlaanderen bleek al heel gauw op de websites van Franstalige politieke partijen: MR: communauté métropolitaine qui permet d élargir Bruxelles sur base du Grand Brabant (.de metropolitaanse gemeenschap laat de uitbreiding van Brussel toe op basis van de grenzen van het oude Brabant) CDH: ce qui organise le désenclavement de Bruxelles de manière évidente Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse zaken nota bene! (. organiseert op een evidente manier de uitbreiding van Brussel) In Vlaanderen wordt deze Brussels Metropolitan Region (BMR) verkocht als een overlegorgaan dat pas in werking zal treden na afsluiting van een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Alle gemeenten van Vlaams en Waals Brabant, tot zelfs in Diest en Tienen, zijn verplicht deel te nemen en dit overleg, zonder keuzevrijheid. N-VA Herne zal, samen met andere N-VA afdelingen NIET deelnemen aan de BMR! Een groeiend aantal inwijkelingen vertrekt vanuit het superioriteitsgevoel dat wij Vlamingen ons wel zullen aanpassen aan hun taal. Het is daarom niet denkbeeldig dat een laks taalbeleid ons zal leiden naar toestanden zoals we die kennen in de Brusselse faciliteitengemeenten, waar in sommige gevallen nog slechts 14% Nederlandstaligen wonen. Zelfs Halle telt nog amper 42% Vlamingen! komaf maken met alle vormen van taallaksheid: 1. Aan individuele ambtenaren, leerkrachten, handelaars moet de nodige wettelijke rugdekking geboden worden om steeds Nederlands te spreken op de werkvloer. 2. Handelaars moeten worden aangespoord uithangborden en advertenties met uitsluitend Nederlandstalige opschriften te gebruiken. In alle omstandigheden het Nederlands als voertaal gebruiken zal Frans- en anderstaligen aanzetten onze taal sneller te leren. het landelijke en Nederlandstalige karakter van Herne vrijwaren en versterken Enkel een passend en volgehouden taalbeleid zal op termijn onze gemeente kunnen vrijwaren van de verfransing die zich al sterk laat voelen en die in sommige scholen al geleid heeft tot een meerderheid van Franstalige kinderen, wat zeker niet ten goede komt aan de kwaliteit van ons onderwijs. N-VA pleit dan ook voor een versterkte engagementsverklaring voor de ouders. Ouders die bewust kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten het engagement

4 nemen om het Nederlands niet alleen in de school een plaats te geven maar ook in het dagelijkse leven dat ze in Herne uitbouwen. Om efficiënt in te spelen op deze problematiek dient het gemeentebeleid zich op drie pijlers te richten: een voorrangsregeling uitwerken voor inwoners met een band met de gemeente om tegen een betaalbare prijs een bouwgrond of een huis te kunnen kopen (sociale kavels en/of woningen); het stimuleren van het Nederlandstalige karakter van onze gemeente op alle bestuursniveaus, het straatbeeld en in het onderwijs. Herne is immers een Vlaamse gemeente zónder faciliteiten; de nodige informatie en stimuli geven aan Frans- en anderstaligen om zich te integreren in onze gemeente via lessen Nederlands. Gaan ze hier niet op in, dan dienen ze zich, bij het aanmelden op de gemeentelijke diensten, te laten bijstaan door een tolk.

5 Gezond financieel bestuur Hoewel de schuld van de gemeente tussen 2006 en 2010 verminderde, stellen we vast dat door de huidige meerderheid dit goede principe verlaten werd in het laatste jaar. Het laatste jaar liggen de uitgaven weer immers ongeveer euro(zo een 42 miljoen oude Belgische franken) hoger dan de ontvangsten, waardoor de schulden weer toenemen. Dit brengt de schuld op euro per inwoner, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen euro bedraagt. De totale schuld bedraagt euro (een kleine 400 miljoen BF) en ligt hierdoor 44% hoger dan 10 jaar geleden. (cijfergegevens van Het Laatste Nieuws) Hierdoor ligt de belastingdruk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Nog volgens Het Laatste Nieuws heeft de burgemeester daar geen probleem mee. Voor hem hoeven de belastingen in de nabije toekomst niet te stijgen. Gelukkig maar: Herne is immers zowat de duurste gemeenten van het Pajottenland! Nochtans is de spaarpot van de gemeente toegenomen tot ongeveer 4 miljoen euro. Een deel daarvan zou kunnen gebruikt worden om de schulden af te betalen. De gemeente betaalt immers meer intresten op de schulden, dan dat ze intresten ontvangt op de spaargelden. Het is hoogdringend tijd voor flink wat vernieuwende initiatieven rond het financieel beleid in Herne! Laten we tenslotte niet vergeten dat de opgebouwde schulden volledig voor de rekening zijn van de vroegere CVP- en huidige CD&V meerderheid vermits zij reeds meer dan 40 jaar, met een volstrekte meerderheid, aan het roer van de gemeente staan. Dit is trouwens de oorzaak van de hoge opcentiemen én gemeentelijke belastingen te Herne! een gezond financieel bestuur van de gemeente Besturen is voor N-VA efficiënt en spaarzaam werken! De schuld van de gemeente dient afgebouwd te worden, zodat de belastingen kunnen dalen! Voor de volgende jaren zullen duidelijk prioriteiten moeten gesteld worden. Voor elke uitgave zal moeten nagegaan worden of ze absoluut noodzakelijk is. Alleen op die manier kan Herne meer financiële ademruimte krijgen ten behoeve van alle inwoners. Alle middelen moeten ingezet worden om de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de roerende voorheffing geleidelijk én op een rechtvaardige manier, terug te brengen tot op het Vlaams gemiddelde. Zuinig omgaan met energie (LED-verlichting in openbare gebouwen, straatverlichting, ) en/of gezamenlijke inkoop van vb. kantoorartikelen met omliggende gemeenten zou de rekening al een heel stuk verlagen.

6 Mobiliteit op mensenmaat Volgens specialisten zal de toename van het verkeer de komende decennia verhogen met ongeveer 25%. Het is dus noodzakelijk dat het gemeentebestuur in de volgende legislatuur een visie, op korte en lange termijn, gaat ontwikkelen om een duurzame mobiliteit na te streven! Voor N-VA is mobiliteitsbeleid een optelsom van praktische maatregelen en van kleinere en grotere ingrepen. BEHEERSING VAN HET AUTOVERKEER Een verbetering van de verkeersveiligheid en aandacht voor verkeersslachtoffers zijn een blijvende prioriteit voor N-VA Herne! Snelheid beperkende maatregelen zijn meestal niet geliefd bij de weggebruiker. Het is intussen al voldoende aangetoond dat een verkeersbord alleen, de snelheid niet doet dalen. N-VA staat ook voor het belonen van verkeersveilig gedrag! Een beloningscampagne of actie is bedoeld om verkeersgedrag te veranderen, niet ter vervanging van traditioneel politietoezicht, wel ter aanvulling! GEEF DE FIETS ZIJN PLAATS TERUG De N-VA wil de schoolgaande, de werkende en de winkelende bevolking stimuleren om te kiezen voor de fiets als dagelijks vervoermiddel. Daartoe moet het fietspadennetwerk uitgebreid en/of hersteld worden volgens de beste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Het plaatsen van veilige overkapte fietsstallingen, zal zeker geapprecieerd worden door de fietsende bevolking. Het opstellen van een specifiek onderhoudsplan voor fietseninfrastructuur is een must! VERBETEREN VAN DE VERKEERSLEEFBAARHEID EN -VEILIGHEID Voor N-VA dient het gemeentebestuur in de eerste plaats werk te maken van een aangename woonomgeving. Veiligheid en leefbaarheid gaan voor op doorstroming. Voor N-VA moeten alle kinderen autonoom binnen loop-, step-, skate-, fietsafstand speelruimte vinden in hun buurt. Trage wegen verdienen hierbij zeker aandacht! In het begin van het najaar wordt de nieuwe Edingse ringweg voor het verkeer opengesteld. Misschien goed nieuws voor de automobilisten maar een nachtmerrie voor de inwoners van Kokejane én Herfelingen. Het zwaar en ander verkeer zal daar enorm toenemen. Het gemeentebestuur keurde unaniem een aanvullend verkeersreglement goed met als doel alle zwaar vervoer, met uitzondering van bussen en landbouwvoertuigen, de toegang op alle aansluitende wegen op de Assesteenweg te verhinderen. Enkel plaatselijk verkeer zou toegelaten worden voor zwaar verkeer. Voor de bewoners van de aansluitende wegen is dit goed nieuws. Op de Van Cauwenberghelaan zal het verkeer echter toenemen! Géén goed nieuws dus voor de bewoners van een weg die nu al in zeer slechte staat is! Door de wijzigingen komt al het zwaar verkeer volledig door de dorpskernen van Kokejane en Herfelingen. Laten we hierbij dan ook nog opmerken dat de gemeentelijke basisschool op die drukke Assesteenweg ligt!! Aanpassingen aan de infrastructuur van de Assesteenweg zijn meer dan noodzakelijk om de situatie in Kokejane en Herfelingen leefbaar te houden. Er is nog veel werk aan de winkel om ons verkeerssysteem veilig te maken. Educatie, infrastructuur en handhaving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om met elkaar om te gaan in het verkeer. Het gemeentebestuur mag niet wachten om kleine, goedkope en snelle maatregelen te nemen om verkeersonveilige situaties op te lossen.

7 PARKEREN Een duurzaam parkeerbeleid dringt zich op! Het is absoluut noodzakelijk om meer parkeerruimte rond het station te voorzien. Nu worden pendelaars verplicht hun wagen een volledige dag te parkeren, daar waar eigenlijk maar 30 min toegelaten is. Bij kaatswedstrijden is parkeren in het centrum van Herne een groot probleem. Er dient zeker gezocht naar een haalbare oplossing. ORGANISEREN VAN OVERLEG Relevante actoren (politie, scholen, geïnteresseerde burgers, landbouwers, ) worden bij mobiliteit(planning) betrokken vóór er plannen worden opgesteld, zodoende de gesprekspartners niet voor voldongen feiten te plaatsen. Het aanpassen van de verkeerssituatie of het heraanleggen van een weg geeft immers een beter resultaat als de plannen in overleg met vertegenwoordigers van de bevolking zijn opgesteld. Burgers en weggebruikers moeten duidelijk geïnformeerd worden over veranderingen die op til zijn én over het doel én de inhoud van het project. een verbeterd wegennet met aandacht voor de kwetsbare weggebruikers Structureel onderhoud van de weginfrastructuur moet preventief zijn én de eerste taak zijn en blijven van het gemeentebestuur! Een degelijk fietspadennetwerk moet het gebruik van de fiets stimuleren. Een veilige en aangename woonomgeving Voetgangers, fietsers en auto maken gezamenlijk gebruik van de infrastructuur. Naast woongebieden zijn functionele omgevingen (scholen, jeugdinfrastructuur, ) prioritair! Infrastructurele maatregelen zijn vereist zodat de gewenste snelheid normaal niet kan worden overschreden. Dit kan via relatief eenvoudige maatregelen die niet té duur zijn zoals wegversmallingen, aanpassingen aan het wegprofiel, N-VA staat voor een schoolbereikbaarheidskaart. Deze kaart toont de meest veilige routes om vanuit verschillende richtingen de scholen in de gemeente te bereiken. Fietsen kan centraal staan, maar er dient ook aandacht voor wandelen, parkeren, vervoer in de schoolomgeving, Op zo n kaart worden gevaarlijke punten aangeduid en naar veilige alternatieven verwezen zoals oversteekplaatsen met gemachtigde opzichters en fietspools (begeleid in groep naar school fietsen). N-VA wil extra investeren op de verbetering van de talrijke veldwegen zodat onze kinderen veilig met de fiets / te voet naar school kunnen zonder de grote verbindingswegen te moeten gebruiken. Nultolerantie voor verkeersonveiligheid. Verkeersveiligheid moet in Herne een belangrijker handhavingsprioriteit krijgen bij de lokale politiedienst. Zo mag vb. wild parkeren in de dorpskernen niet meer door de vingers gezien worden en moeten snelheidsovertredingen zonder uitzondering beboet worden. Via een Digitaal meldpunt op de gemeentelijke website, waarop burgers verkeersproblemen of de slechte staat van wegen kunnen melden, zou de gemeente vlugger op de hoogte zijn van problemen en zou dan ook vlugger kunnen ingrijpen. Meer transparante communicatie, inspraak én betrokkenheid van de burgers zijn voor N-VA géén holle woorden!

8 Sociaal weefsel & gezinsbeleid KWALITEITSONDERWIJS Herne is niet louter beheerder van het gemeenteonderwijs. Een nieuw beleid werd al in 2007 wettelijk vastgelegd in het decreet betreffende het flankerend onderwijs op lokaal niveau (FOB) en kwam in voege op 01/01/2008! Onder flankerend onderwijs wordt verstaan: het geheel van acties van het gemeentebestuur om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een eigen onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren. Concreet betekent dit dat het gemeentebestuur een regisseurspet draagt t.o.v. alle scholen, ook van andere inrichtende machten. Er dient een beleid ontwikkelt te worden, samen met een veelheid aan betrokken partners en vertrekkende van een omgevingsanalyse én een visie op de lokale problematiek. N-VA wil via een Cel Flankerend Onderwijs een platform creëren waarin alle scholen van alle netten vertegenwoordigd zijn, om zo een integraal lokaal of algemeen onderwijsbeleid te ontwikkelen. Een onderwijsbeleid waar elke kind centraal staat. Immers De geest van een kind is géén vat om te vullen maar een vuur om aan te wakkeren! (Confusius) Daarnaast dient het gemeentebestuur deze partners daar waar mogelijk te ondersteunen en kleine of grotere subsidiekanalen aan te reiken. Tenslotte stimuleert het flankerend onderwijs in alle mogelijke initiatieven gelijke onderwijskansen. meer investeren in de kernopdracht van het onderwijs Het lesgebeuren vindt immers plaats in de klas. Daarom zet N-VA in op leerlingen, leerkrachten en schooldirecties én niet op structuren! De beschikbare middelen beter inzetten Door beter werk te maken van netoverschrijdende samenwerking komen er middelen (mensen, tijd en centen) vrij die we rechtstreeks kunnen investeren in de scholen! Om de toekomst van onze kinderen goed voor te bereiden moet er, samen met de onderwijspartners, een degelijk onderwijsplan opgesteld én ook uitgevoerd worden. Op korte termijn dient er zeker gewerkt rond: Het ondersteunen van schoolteams om talenonderwijs om te zetten in taalvaardigheidsonderwijs. Het creëren van een stimulerende schoolomgeving = Brede school. Brede school is de georganiseerde samenwerking tussen allen die bij het opgroeien en opvoeden van kinderen betrokken zijn: onderwijs, sport, cultuur en welzijn. De scholen moeten de mogelijkheid krijgen om een subsidie aan te vragen voor de organisatie van projecten; taal, huistaken -begeleiding, creatieve en sportieve activiteiten buiten de reguliere schooluren (o.a. tijdens de opvang). Het creëren van vlot bereikbare en veilige schoolomgevingen: de gemeente moet initiatief nemen voor overleg met alle directies en kan in het kader van haar mobiliteitsplan extra inzetten op infrastructurele ingrepen die de stap- en trapzones op de schoolroutes veiliger maken (schoolroutekaart/scholierenroutes onder begeleiding). Daarnaast is het sensibiliseren van de ouders een cruciaal beleidspunt. Het organiseren van gemeenschappelijk vervoer voor alle scholen en alle vestigingsplaatsen in Herne is niet alleen een besparing maar zorgt ook voor een kleinere verkeersstroom door de straten. Beleid voeren t.a.v. de sociale voordelen (toezicht, opvang, het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur/ podium/ leerlingenvervoer ) Gemeenschappelijke naschoolse opvang op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties.

9 VOLDOENDE KINDEROPVANG De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis voor de ouders. De opvoeding van zo n kleine spruit vraagt ook heel wat organisatie. Na een periode om als ouder te wennen aan je nieuwe gezinssituatie komt er een moment waar je door werk of andere omstandigheden nood hebt aan kinderopvang overdag, voor- of na de schooluren, tijdens schoolvakanties of aan huis (zieke kinderen). En daar knelt het schoentje in Herne: er zijn onvoldoende plaatsen om kinderen op te vangen. We laten een onthaalouder aan het woord: Mijn doel als onthaalouder is de kindjes te verwelkomen in een huiselijke omgeving. Elk kind staat centraal. Om deze reden maak ik de keuze slechts een beperkt aantal kindjes op te vangen. Buiten het geborgen familiegevoel probeer ik de kindjes speelsgewijs voor te bereiden op hun grote stap naar de kleuterschool. Van verschillende kanten komt de vraag naar meer ontwikkelingsgerichte activiteiten. Ook ouders verwachten dat er meer wordt aangeboden dan uitsluitend opvang. Het bespreken van de kinderactiviteiten met de ouders krijgt een zwaarder gewicht. Dagelijks een kwalitatieve goede opvang organiseren brengt uiteraard een kostenplaatje met zich mee! Als onthaalouder moet ikzelf het pedagogische materiaal(puzzels, educatieve spellen, ), aangepast aan de psychomotorische en expressieve noden in de leeftijdsevolutie van het kind aankopen. Jaarlijks krijg ik van de gemeente hiervoor 100 EURO, wat zeker niet voldoende is! De nood aan extra opvang stijgt systematisch! Meer mensen zouden voor dit beroep kiezen indien de gemeente hen beter financieel zou ondersteunen en/of informeren! meer investeren in degelijke kinderopvang Het huidige tekort aan opvangplaatsen voor -3 jarigen moet opgelost worden door het stimuleren van privé-initiatieven! het gemeentebestuur haar taak betreffende de lokale regie van kinderopvang op een verantwoorde manier laten opnemen Ook de buitenschoolse opvang verdiend de aandacht van het gemeentebestuur zodat een efficiënte en verantwoorde inzet van de beschikbare middelen gegarandeerd is! Om het tekort aan opvangplaatsen voor -3jarigen op te vangen moet het gemeentebestuur extra initiatieven nemen. Zo kan de gemeente: De onthaalouders actief ondersteunen. Die ondersteuning kan financiële, logistieke en/of inhoudelijke vorm aannemen (vb. 1 rol vuilniszakken per kind,.), een spelotheek voorzien, waar ouders én onthaalouders pedagogisch verantwoord speelgoed gratis kunnen ontlenen, duidelijke informatie geven over premies die hogere overheden geven voor het inrichten en/of uitbreiden van opvangpunten, Samenwerkingsverbanden tussen scholen, andere onthaalouders, aanmoedigen. Een kwaliteitslabel uitreiken aan de onthaalouders. Het label is een (h)erkenning voor hun waardevolle inzet in onze gemeente. Een dienst voor thuisopvang voor zieke kinderen tot 12 jaar organiseren. Een vorm van flexibele en occasionele kinderopvang organiseren, waar ouders hun kind gedurende enkele uren per week in goede handen kunnen achterlaten. Scholing aanmoedigen om de deskundigheid te bevorderen. Vanuit het OCMW professionele ondersteuning geven: de verantwoordelijke contacteert via huisbezoeken regelmatig de onthaalouders. Zij biedt ondersteuning in de uitoefening van de job.

10 MEER AANDACHT VOOR DEELGEMEENTEN N-VA wenst de deelgemeenten de aandacht te geven die zij verdienen. In de deelgemeenten is té weinig geïnvesteerd in de infrastructuur en worden té weinig initiatieven genomen om de lokale gemeenschappen te laten uitgroeien. Voor kinderen is het belangrijk dat zij naar een speelplein, de sportclub, naar een jeugdbeweging kunnen gaan in hun eigen deelgemeente. Dat is niet enkel veiliger en minder belastend voor het verkeer maar versterkt op zijn beurt ook het sociale weefsel en de ontmoetingen tussen ouders. Voor N-VA moet Herne evenwichtig en in zijn geheel verder ontwikkelen, het centrum samen met de deelgemeenten! de deelgemeenten de aandacht te geven die zij verdienen Het dagelijkse leven speelt zich niet alleen af in Herne centrum. Ook Herfelingen, Kokejane en Sint-Pieters- Kapelle hebben een sociaal platform nodig! Om een evenwichtige ontwikkeling van onze hele gemeente te garanderen is extra aandacht nodig. Dit kan onder de vorm van: Aanmoedigen en ondersteunen van lokale initiatieven en verenigingen Investeren in infrastructuur op lokaal vlak

11 JEUGD Jeugd en jongeren krijgen steeds meer aandacht in onze samenleving. Vaak positief, soms ook negatief. Een volwassen jeugdbeleid steunt op de mening van de jongeren. De N-VA gaat moeilijke kwesties niet uit de weg en wil dat jongeren zich beter in hun vel voelen. een geïntegreerd jeugdbeleid Het is ondenkbaar in eender welk domein een beleid te voeren, zonder rekening te houden met één derde van de samenleving. Inspraak en overleg met jongeren moet een natuurlijk reflex zijn bij de beleidsverantwoordelijken. Elke schepen moet dan ook specifiek aandacht hebben voor de jongeren. Om onze jeugd een veilige, zorgeloze en verantwoorde toekomst te bieden is er een belangrijke rol weggelegd voor het gemeentebestuur. Dit kan o.a. door: Het uitwerken en uitrollen van een Vlaams actieplan jongerenwelzijn. Een school is een leeromgeving én een leefomgeving. Het sociaal welzijn van jongeren staat mee centraal in het schoolbeleid. Bestaande plannen én acties rond pesten, geweld, drugs, zelfdoding, worden gebundeld in een geïntegreerde aanpak rond geestelijke gezondheid. Wij hechten veel belang aan de rol die de jeugdraden kunnen spelen binnen het gemeentelijk beleid. De afdwingbare rol van de jeugdraden in het gemeentelijk beleid en het stimuleren van brede lokale jeugdparticipatie zijn hierin kernpunten. De verantwoordelijkheid van ouders én van jongeren moet worden benadrukt. Ouders kunnen de opvoeding van hun kind niet overlaten aan het onderwijs. Jongeren moeten voor hun verantwoordelijkheid geplaatst worden, maar hetzelfde geldt ook voor de ouders. Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te leven. Daarom dient geïnvesteerd, ook in de deelgemeenten, in veilige jeugdinfrastructuur: jeugdhuizen, speelpleinen, sportterreinen, groene ruimte, Eigen huisvesting is financieel niet altijd haalbaar, een multifunctioneel gebruik van bestaande gebouwen kan zeker oplossingen bieden. De veiligheid in het algemeen en brandveiligheid in het bijzonder van de jeugdlokalen is een probleem waar de verenigingen niet altijd voldoende aandacht aan (kunnen) besteden. Het gemeentebestuur kan ze met raad en daad bijstaan. Jeugdverenigingen zijn een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning. Die kan zich situeren op financieel of op logistiek vlak.

12 SPORT N-VA staat voor een echt Sport Voor Allen -beleid. N-VA/Herne wil investeren in een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid. Samenwerking tussen alle betrokken partijen moet ervoor zorgen dat de blinde vlekken in het aanbod worden weggewerkt en dat er een aanbod op maat wordt gecreëerd, waarin iedereen een sport kan terugvinden die bij haar of hem past, zowel in een georganiseerde als licht-georganiseerde context. N-VA wenst meer mensen aan te zetten tot duurzaam sporten! Zij wil een coherente visie op het lokale sportgebeuren ontwikkelen en dit vorm geven in een lokaal sportbeleid. een aangenaam sportklimaat waarbinnen sport zijn sociale en gezondheid bevorderende rol kan spelen Elke bewoner moet zich zoveel mogelijk aangesproken en betrokken voelen bij het lokale sportgebeuren. Om te komen tot een sportklimaat waarin iedere inwoner van Herne zich thuis voelt, is een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid noodzakelijk. Voor N-VA Herne betekent dit: Een geoliede samenwerking tussen alle sportactoren binnen de gemeente is erg belangrijk. De gemeentelijke sportdienst neemt hierin best de regierol op om via de sportraad een netwerk van lokale sportactoren te creëren vanuit een goed uitgewerkte visie en doelstellingen. Kernideeën als innovatie, ondernemerschap en professionalisme nemen hierbij een prominente plaats in. Om sportverenigingen te stimuleren zich maximaal te concentreren op kwaliteit, is N-VA voorstander van een doordacht subsidiereglement. De N-VA legt de klemtoon op sportverenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en een professionele omkadering. Om een kwaliteitsvol sportaanbod te garanderen, is het belangrijk te investeren in de professionalisering van de sportsector in Herne. Het stimuleren van het aanwerven van een aantal trainers met de juiste competenties in het veld is hierbij een belangrijk deel. Zonder de juiste infrastructuur kan men uiteraard niet op een kwalitatieve manier aan sport doen. De N-VA is er dan ook van overtuigd dat het gemeentebestuur dient te investeren in een gemeentelijk sportinfrastructuurbeleid waarbij men aandacht heeft voor het ondersteunen van of het zelf ontwikkelen en onderhouden van de nodige sportfaciliteiten in onze gemeente. Hierdoor moet elke inwoner in de directe omgeving gebruik kunnen maken van zowel in- als outdoor-infrastructuur. Naast de klassieke georganiseerde sportvormen die in een sporthall of op een grasveld worden beoefend, kan er gedacht worden aan een verlichte Finse piste en het sport- en beweegvriendelijk inrichten van parken en pleintjes. Verder moet het gemeentebestuur volgens N-VA werk maken van een maximale toegankelijkheid van de bestaande infrastructuur door te bemiddelen bij het openstellen van privé-infrastructuur voor het grote publiek.

13 CULTUUR De gemeente heeft een belangrijke eerstelijnsopdracht met betrekking tot brede informatie, educatie en communicatie. Vanuit cultuur beschikken ze daarvoor over een sterk instrument, namelijk de verplicht uit te bouwen bibliotheek. Ongeveer een vijfde van de bevolking neemt niet deel aan culturele activiteiten. Het beleid wil niet alleen een toename van de regelmatige cultuurparticipatie, maar wil brede lagen van de bevolking bereiken. Een steeds terugkerende vaststelling is dat laagopgeleiden weinig uithuizig aan cultuur deelnemen. Bij de hoogopgeleiden is er slechts een klein percentage dat niet participeert. Cultuurparticipatie een gebruik is dat slechts heel traag verandert. Een effect van maatregelen is dus niet meteen zichtbaar. Wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen inspanningen moeten gedaan worden. De gemeente heeft volgens N-VA dan ook de taak om zelf cultuur- en kunstinitiatieven te ontwikkelen en deze met duiding aan te bieden. Zo dragen ze bij tot een breed en divers kwalitatief cultuuraanbod dat zowel mikt op amusement, als op confrontatie en uitdaging en dat publiektrekkers durft te combineren met onbekend werk. een (culturele) dienstverlening die klantgericht georganiseerd is en zorgen voor een optimale toegankelijkheid, maar ook voor een deskundige ondersteuning. Voor de N-VA is de gemeente, die zich als bestuursniveau het dichtst bij de inwoners bevindt, het best geplaatst om lokale culturele dynamiek én creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Potentiële kwaliteit moet men daarbij ook de nodige ruimte en groeikansen bieden. een versterkte lokale culturele dynamiek De N-VA vraagt aandacht voor zowel het klassieke georganiseerde culturele verenigingsleven, als voor nieuwe vormen van gemeenschapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten die eerder buiten het formele kader tot stand komen. Wij willen hierbij het gemeenschapsvormende effect sterk benadrukken. Dit kan breed ingevuld worden: van kaart-, schaak- en quizclubs tot literaire leesavonden. Om de inwoners van Herne maximaal de kans te geven te participeren in het culturele leven is een stimulans en initiatief van het gemeentebestuur nodig. N-VA Herne benadrukt het belang van de Vlaamse amateurkunsten (fanfares, lokale pop- en rockgroepen, koren, dansgroepen, amateurtoneel, creatieve ateliers, ed.) en vindt dat het gemeentebestuur Herne hiervoor een specifiek ondersteunend en stimulerend beleid verder moet ontwikkelen. De bibliotheek moet nog meer evolueren naar een volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang wordt aangeboden tot online informatie. N-VA/Herne wijst verder ook op het belang van schoolvoorstellingen en van culturele invulling van de brede school als middel om cultuur en kunst begeleid te introduceren bij kinderen en hen ervan te laten proeven. Voor N-VA maakt dit dan ook deel uit van het lokale cultuurbeleid.

14 Senioren als integraal deel van de samenleving Senioren vormen een steeds groter wordende groep in onze maatschappij. Deze groep volwaardig laten deelnemen aan de gemeenschap is voor de N-VA van essentieel belang. De N-VA rekent ook op hen! Ouderen die dat willen, moeten een actieve rol kunnen spelen in de maatschappij. Het gemeentebestuur is uitstekend geplaatst om via arbeidsparticipatie, sociale participatie en beleidsdeelname mee te werken aan het volwaardige burgerschap voor alle ouderen. Of de betrokken senioren nu actieve gepensioneerden dan wel zorgbehoevende ouderen zijn, het belangrijkste uitgangspunt voor N-VA is datgene wat de senioren zelf willen. We blijven met z n allen langer gezond en worden een pak ouder dan vroeger. Dat is een positieve evolutie, maar ze blijft niet zonder gevolgen. De vergrijzing van de bevolking zet zich door: tegen 2050 is een kwart van de Vlamingen ouder dan 65 jaar. Die trend mag geen enkele beleidsmaker ontgaan. Ze plaatst ons immers voor een reeks nieuwe uitdagingen. Maar ze biedt tegelijkertijd ook heel wat kansen. Verbeterde arbeidsomstandigheden en een meer aangepast gezondheidsbeleid hebben ertoe geleid dat we over het algemeen langer in goede gezondheid leven. Toch komt er voor velen ook een tijd waarin een beroep moet gedaan worden op zorg- en dienstverlening. Voor N-VA hebben de gemeente en het OCMW een eerste grote rol in het proactief detecteren van problemen. Naast het informeren van de bevolking over de bestaande zorg- en dienstverlening moeten gemeente en OCMW nog meer aandacht besteden aan individuele begeleiding en doorverwijzing wanneer nodig. een geïntegreerd seniorenbeleid Een goed seniorenbeleid wordt geïntegreerd gevoerd en doorkruist zowat alle beleidsdomeinen. De N-VA wil rekening houden met de senioren in alle thema s die door het gemeentebestuur kunnen behartigd worden, gaande van huisvesting, gezondheid, arbeid, inkomen, vervoer, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening tot cultuur en ontspanning. de uitbouw van een hedendaags beleid ten aanzien van ouderen De gemeente en het OCMW moeten mogelijk maken dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwelijk omgeving, dat ze kunnen genieten van een huisvestingsbeleid op maat en kunnen rekenen op een kwalitatieve zorg- en dienstverlening. Een grote seniorenbevraging organiseren. Op die manier kan N-VA een goed zicht krijgen op wat er leeft bij de senioren en kan zij daar rekening mee houden in het beleid. Een knelpuntenwandeling voor senioren uittekenen: de wijkagent gaat samen met senioren op stap in de gemeente om zo onveiligheid bespreekbaar te maken, knelpunten te identificeren en oplossingen aan te brengen. Zijn er voldoende rustbanken? Ligt het voetpad er wel veilig bij?

15 Betaalbaar wonen ook in Herne Het ouderlijk huis verlaten om alleen te gaan wonen, verhuizen door gezinswijziging of een nieuwe job, het zijn meestal goeddoordachte keuzes die we maken omdat ze nu eenmaal voor langere periodes zijn en een grote invloed hebben op ons leven. Wonen is in de eerste plaats een levensbehoefte! Samen met de vraag naar woningen blijven de grond- en woningprijzen stijgen. De aankoop van een woning of de maandelijkse huur is voor veel gezinnen de belangrijkste hap uit het budget. Huren of kopen wordt voor steeds meer Vlamingen onbetaalbaar. N-VA staat voor een woonbeleid op maat dat kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, ook in Herne mogelijk maakt. Een beleid dat de drempels voor eigendomsverwerving verlaagt. We zoeken en promoten innovatieve woningtypologieën en manieren om levenslang wonen betaalbaar, kwaliteitsvol en voor ouderen én mensen met een handicap fysiek passend mogelijk te maken. Steeds meer senioren kiezen ervoor om langer thuis te blijven wonen. Het gemeentelijk woonbeleid moet dan ook open staan voor woonvormen die levenslang wonen mogelijk en gemakkelijk maken. Vormen van zorg wonen (kangoeroe wonen) dienen door de gemeente aangemoedigd te worden. Ook toegankelijkheid moet de nodige aandacht krijgen! meer verscheidenheid in het woningbestand Als antwoord op de specifieke woonbehoeften van starters, eenpersoonsgezinnen en senioren is een gediversifieerd beleid noodzakelijk. betaalbaar wonen voor iedereen Voor de N-VA is betaalbaar wonen een recht voor iedereen. Een eigen woning bezitten is de beste investering voor de toekomst. een veilige leefomgeving Voldoende groen, goede verkeersinfrastructuur en kwaliteitsvolle welzijns- en vrijetijdsvoorzieningen zorgen voor een veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te winkelen, te wonen en te werken. Eigendomsverwerving is voor de N-VA de belangrijkste drempel tegen armoede en verhoogt de betrokkenheid met de buurt. Herne moet zelf het heft in handen nemen en actief werk gaan maken van een duurzaam woonbeleid. De regie is vandaag in de meeste gevallen te veel in handen van huisvestingsmaatschappijen. N-VA zal investeren in sociale huisvesting. Maatregelen om sociale netwerken intact te houden en het wonen in eigen streek mogelijk te maken horen daar bij. Zowel sociale koop- als sociale huurwoningen én bescheiden woningen blijven een belangrijk instrument om mensen die niet terecht kunnen op de private woonmarkt toch een goed en kwaliteitsvol onderdak te bieden. N-VA wenst de nadruk te leggen op de aankoop van sociale koopwoningen en kavels.

16 Duurzaam beleid is geïntegreerd beleid ENERGIE De constante vergroting van onze materiële welvaart legt een grote druk op onze omgeving. Daarnaast blijft de bevolking toenemen, waardoor we in de 21ste eeuw nog meer geconfronteerd zullen worden met uitdagingen op het vlak van het leefmilieu en de natuur. Veel van deze milieu-uitdagingen hebben een grensoverschrijdend karakter, denken we maar aan de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen zoals zware metalen, stikstofdioxide en fijn stof. De gevolgen van die klimaatverandering zullen niet alleen voelbaar zijn voor de burgers. Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar de mensheid ooit heeft voorgestaan! Als we de bedreiging negeren zullen de gevolgen catastrofaal zijn! Een snelle en globale actie is meer dan nodig! Ook de gemeente Herne kan hierbij een belangrijke rol spelen door zelf een voorbeeld te zijn voor de inwoners én haar werknemers. Zuinig omgaan met energie door de gemeente betekent bovendien een besparing op de gemeentelijke uitgaven, wat uiteindelijk elke belastingbetalende burger ten goede komt. Voor N-VA zijn alle inwoners van Herne actieve actoren in duurzaam beleid. Hierdoor wordt het beleid beter afgesteld op de lokale behoeften. De participatie van de gemeenschap bij de beleidsontwikkeling betekent echter niet dat alle burgers hun goedkeuring moeten geven voor iedere beslissing die de gemeente neemt. De eindbeslissing blijft bij het gemeentebestuur. een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele keuzes in samenwerking met de gemeenschap en voor een duidelijk handhavingsbeleid waar de vervuiler betaalt. De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft ook het goede voorbeeld zonder echter te betuttelen. de eigen CO2-uitstoot verminderen, conform de Kyotodoelstelling Door het energieverbruik in openbare gebouwen, straatverlichting, onder controle te krijgen en ook, via duidelijke communicatie, de bedrijven, de scholen, de inwoners sensibiliseren om hetzelfde te doen kunnen we ons bescheiden steentje bijdragen aan een duurzame samenleving. Op termijn volledig overschakelen op groene stroom en de verlichting in alle openbare gebouwen omschakelen op LED-verlichting. Een masterplan opstellen voor openbare verlichting (straatverlichting) is de basis. Dimbare verlichting wordt standaard! De technologie van het dimmen van openbare verlichting is klaar om op grote schaal uitgerold te worden. Door het energieverbruik te verlagen zorgen we niet alleen voor een lagere CO2 uitstoot, maar eveneens voor een lagere energiefactuur die door de bevolking via de gemeentebelastingen betaald wordt. Een planning uitwerken om de openbare verlichting enkel in te schakelen als het nodig is, zonder de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen. Gebruik maken van CO2 calculators (berekenen van CO2 uitstoot). Na een energie-audit moet een innovatief beleid gevoerd worden! Om het energieprobleem aan te pakken kan men immers nadenken over vernieuwende ingrepen zoals warmtenetten, waarbij restwarmte van een bedrijf gebruikt wordt als warmtebron voor aangrenzende woningen; vergistingsinstallaties voor GFT die gebruikt kunnen worden om een dorpskern van duurzame warmte te voorzien; energievoorziening op wijkniveau met geothermische warmte;

17 NATUUR / MILIEU De vervuiler betaalt is voor N-VA het uitgangspunt voor een billijk duurzaam beleid. Dat gaat van afvalverwerking tot het aanpakken van hinder. Naast het vergroten van de bewustwording binnen de gemeenschap blijft een duidelijk handhavingsbeleid binnen Herne noodzakelijk! Zwerfvuil, geluid- én geurhinder zijn veel gehoorde klachten. Die kunnen vermeden worden door een correct en fair politiereglement uit te werken waarin duidelijk de rechten van de burgers en de bedrijven staan uiteengezet. Niet elke burger is even plichtsbewust. Soms is het nodig om de wetgeving af te dwingen. Als de gemeente in de toekomst niet kordater bestraffend zal optreden tegen sluikstorten, verbranden van afval in de tuin, illegaal kappen van bomen, zal de burger het beleid niet meer serieus nemen! Kijk maar eens naar onze bermen die zijn bezaaid met achtergelaten lege conservenblikken, flessen en verpakkingen van allerhande aard met de vertroebeling van het landelijke beeld van onze gemeente als gevolg! De lokale overheid lijkt weinig bezorgd over deze toestand, zo veel is duidelijk. Tijdens het bloeiseizoen verdwijnt al die afval tussen de bermbegroeiing. De kwaliteit van onze leefomgeving is ook bepalend voor een gezonde gemeenschap waarbinnen elk individu zich goed voelt. De milieu- en klimaatveranderingen ten gevolge van menselijke activiteit moeten daarom zoveel mogelijk beperkt worden! Beperking van negatieve milieu-impacten heeft ook rechtstreekse economische voordelen, hierbij denken we dan aan een daling van gezondheidsproblemen en de daarbij horende ziektekosten. Een bewuster, duurzaam én ambitieus gemeentelijk milieubeleid Een beleid dat erop gericht is de verdere ontwikkelingen van onze maatschappij zo te sturen dat ze niet ten koste zal gaan van de leefbaarheid van de volgende generaties en dat tegelijkertijd aan de behoeften van de huidige generatie voldoet. Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele keuzes in samenwerking met de gemeenschap. de samenwerking met lokale milieu-en natuurverenigingen bevorderen. Burgers en verenigingen hebben recht op een echte stem in het milieubeleid. Geen inspraak voor de vorm, maar echte betrokkenheid! ambitieuze, innoverende projecten, campagnes, leuke zichtbare acties en activiteiten op het terrein, uitvoeren; strategische meerjarenplannen, waarin lange termijndoelstellingen voor milieu en natuur zijn opgenomen, actualiseren en verder uit werken; het duurzaam wonen én bouwen aanmoedigen; informatie over het gevoerde milieubeleid verbeteren via de website, info-blad, de communicatie tussen de burgers, de milieuambtenaar én een milieuadviesraad verhogen; ruimten multifunctionele bestemmingen geven (recreatief, educatief, wetenschappelijk,.) vb. een speelbos.

18 WATER We hoeven het aan onze inwoners niet te vertellen. Reeds dikwijls werd Herne de laatste jaren op de kaart gezet door wateroverlast. Een beter beleid voor het beheer van beken en rivieren is in onze gemeente meer dan nodig. De contacten van ons gemeentebestuur met de bevoegde instanties in Vlaanderen en met de aangrenzende gemeenten in Wallonië hebben nog niet veel zoden aan de dijk gebracht! De overstromingen van de laatste maanden zijn daar een triest voorbeeld van! Niet alleen de extreme weersomstandigheden zorgen in Herne voor meer wateroverlast. Reeds van in 2003 is ons gemeentebestuur ervan op de hoogte dat de Mark sneller stijgt dan voordien. De oorzaak hiervan ligt o.a. bij de nieuwe woonwijk in Mark! Het vermijden van ongewenste overstromingen staat bij N-VA centraal! De ingrepen om deze te voorkomen dienen in nauwe samenwerking met doelgroepen (bewoners, landbouw, ruilverkavelingscomités, ) gepland! De frequentie en schade ten gevolge van wateroverlast zullen bij ongewijzigd beleid in de toekomst verder toenemen! een degelijk beleid voor het beheer van beken en rivieren Het voeren van een duurzaam lokaal waterbeleid beperkt zich niet enkel tot afspraken maken met bevoegde instanties. Ingrepen tot in de kleinste onderdeeltjes van het watersysteem zijn noodzakelijk! Proactief actie ondernemen om wateroverlast te beperken: de rioleringsinfrastructuur onderhouden en moderniseren; afvalwater maximaal opvangen en zuiveren via zuiveringsinstallaties. Voor afgelegen woningen biedt een individuele behandeling van afvalwater in sommige gevallen een goed alternatief. Bij de verantwoordelijke diensten aandringen om de Dender én de Mark uit te diepen. De provincie aansporen om de beken, die onder haar bevoegdheid vallen, zuiver te houden en te zorgen voor een goede waterafvoer. De beken waarvoor zij zelf verantwoordelijk is op een degelijke manier onderhouden. Acties ondernemen zoals: de herwaardering van grachten. Zo houdt men het hemelwater ter plaatse vast en krijgt het de kans om in de bodem te infiltreren het creëren van bufferzones rond velden die voor modderstromen zorgen het verplichten van waterdoorlatende verharding, zeker voor terrassen het opmaken van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. de beperking van verharde oppervlakten en de verplichting tot lokale infiltratie bij verharde oppervlakten het stimuleren van een duurzaam watergebruik via informatiecampagnes: grondwatervoorraden beschermen, drinkwatergebruik beperken en hemelwatergebruik stimuleren

19 Landbouw en plattelandsbeleid Een goed plattelandsbeleid heeft in de eerste plaats oog voor de leefbaarheid van de landbouw en een aangename woonomgeving. Deze woonbaarheid wordt in de hand gewerkt door een verbreding van de klassieke plattelandsactiviteiten en door meer kans te geven aan natuurontwikkeling en toerisme. Verwacht wordt dat de landbouwsector nog belangrijke milieu-inspanningen zal moeten leveren. De sector zal steeds productiever en kwaliteitsvoller moeten zijn. Daarom is het belangrijk dat het gemeentebestuur de kaart van de duurzame landbouw trekt. Momenteel worden de landbouwers vaak gedwongen tot schaalvergroting om te kunnen overleven. De N-VA vindt het belangrijk dat de landbouwsector voldoende ondersteunt wordt bij de omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Dit is de enige manier waarop de leefbaarheid van de landbouw in de toekomst gegarandeerd blijft. Als plattelandsgemeente moet Herne het warme water niet telkens opnieuw uitvinden! Er werden reeds verschillende plattelandsprojecten opgezet waarbij een zekere expertise werd opgebouwd. Voor de N-VA biedt een intergemeentelijke samenwerking, overleg en kennisoverdracht, de verdere ontwikkeling van het platte land maximale kansen op succes. het wonen op het platteland opwaarderen Via dorpsinrichtingsplannen kan de gemeente een langetermijnvisie uitwerken met het oog op het herstel en/of behoud van de leefbaarheid van het dorp. Deze aanpak oogst maximaal succes als ook de burger een zekere inbreng heeft in deze visie. de uitbouw en verbreding van het platteland Een goed plattelandsbeleid heeft in de eerste plaats oog voor de leefbaarheid van de landbouw en een aangename woonomgeving. Deze leefbaarheid wordt in de hand gewerkt door een verbreding van de klassieke plattelandsactiviteiten en door meer kansen te geven aan natuurontwikkeling en toerisme. Werk maken van het behoud en het stimuleren van buurtwinkels: door de schaalvergroting in de detailhandel en de scheiding tussen wonen en werken werden al verschillende buurtwinkels weggeconcurreerd. De resterende buurtwinkels verdienen het om behouden te blijven of geherwaardeerd te worden. Deze vorm van economische activiteit verhoogt immers de zelfstandigheid van minder mobiele burgers. Inzetten op de vlotte bereikbaarheid door een goede inrichting en goed beheer van de landelijke wegen. Anderzijds dienen maatregelen genomen te worden tegen het sluipverkeer op wegen waar fietsers, wandelaars en tractoren een plaats hebben. Ook de mobiliteit van de oudere bevolking op het platteland moet maximaal gegarandeerd blijven. Uitbouw van het netwerk van zachte recreatie (wandelaars, fietsers), in samenwerking met de landbouwers. Opwaardering van stiltegebieden waar men kan genieten van stilte en rust. Stimuleren van beheersovereenkomsten tussen lokale overheid, terreinbeheerders en landbouwers. Op die manier worden de eigendommen vaak beter beheerd en kan de landbouwer rekenen op een aanvullend inkomen. De landbouw als energieleverancier: organische afvalstoffen kunnen via vergisting en verbranding gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit. Ook hebben landbouwbedrijven een potentieel voor de productie van meer duurzame biobrandstoffen.

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal Cultureel werk, Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media 2 oktober 2015 Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

SAMENWERKEN AAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID WAT KAN JULLIE WELZIJNSSCHAKEL DOEN?

SAMENWERKEN AAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID WAT KAN JULLIE WELZIJNSSCHAKEL DOEN? SAMENWERKEN AAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID WAT KAN JULLIE WELZIJNSSCHAKEL DOEN? Het verschil maken Jullie welzijnsschakel maakt, net als 169 andere lokale welzijnsschakelgroepen, het verschil. Samen

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst

Resultaten Vragenlijst Resultaten Vragenlijst - Aanpassing dienstverlening van De Lijn (meer bussen, bussen moeten DOOR Smeerebbe- Vloerzegem i.p.v. erlangs) - Organiseren van sport- en culturele activiteiten - Activiteiten

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Trage wegen? 1000 vormen. Herwaarderen van trage wegen: kansen voor plattelandsmobiliteit. Twee kenmerken. 1) traag verkeer 2) openbaar karakter

Trage wegen? 1000 vormen. Herwaarderen van trage wegen: kansen voor plattelandsmobiliteit. Twee kenmerken. 1) traag verkeer 2) openbaar karakter Trage wegen? Twee kenmerken 1) traag verkeer 2) openbaar karakter Herwaarderen van trage wegen: kansen voor plattelandsmobiliteit Ilse Mertens Trage Wegen vzw 1000 vormen Nog meer functies Vele functies

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Waregem

Actieplan verkeersveiligheid Waregem Actieplan verkeersveiligheid Waregem De nadruk ligt op het creëren van een veiligheidscultuur in de Stad Waregem. Het is beter dat een beperkt aantal acties uit te werken die duidelijk aangeven dat de

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Inhoud Uitgangspunt & feiten Waarom lokaal? Hoe? Wat kan je concreet

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie