Project S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

2 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER AQUAFIN NV Dijkstraat AARTSELAAR AANBESTEDINGSDOSSIER PROJECT S - LOT 3 OPTIMALISTATIE PS SIBERIASTRAT GEMEENTE ANTWERPEN ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTING Opgemaakt door de afdeling Technisch Ontwerp van Aquafin NV

3 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: INHOUDSOPGAVE 0. INHOUDSOPGAVE 1. SYNOPSIS 2. BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN : TECHNISCHE BEPALINGEN : PLANNEN : BIJLAGES Bijlage 1: Technische Fiches - hoogspanningsinstallatie Bijlage 2.1 : technische voorschriften voor aansluiting op het HS dirtributienet bij het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (4 e versie HS ) Bijlage 2.2 : lijst toegelaten materialen Havenbedrijf (versie 4 dd 15/01/2010) Bijlage 3 : gegevens bestaande Chemicaliëntank en doseerpompen Bijlage 4 : elektrische schema s bestaande LSB Bijlage 5 : ligging LS-aarding (bijlage 5.1), El. Kabels en doseerledingen (bijlage 5.2) Bijlage 6 : gegevens armaturen binnen- en buitenverlichting (bijlage 6.1 en 6.2) Bijlage 7 : voorstel aanpassing LS bord HOOFDSTUK 5 : INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN

4 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 3 1.SYNOPSIS ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTING VAN EEN POMPSTATION Projectnummer : S Projectnaam : Optimalisatie PS Siberiastraat Provincie : Antwerpen Gemeente : Antwerpen Studieverantwoordelijke : Geert Dewitte Projectleider Projectbeheer : Kristof Myncke - Openbare aanbesteding op 23/09/2011 om uur in de burelen van Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar ten overstaan van de directeur of zijn afgevaardigde - De bouwheer Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar Tel. 03/ Gunning van de opdracht De overeenkomst wordt gesloten ingevolge een openbare aanbesteding. - Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken De opdracht heeft tot doel het optimaliseren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation : Het leveren en installeren van een hoogspanningsinstallatie met trafo 160 kva Het aanpassen van het laagspanningsbord naar de verhoogde vermogens Bekabelingswerken Algemene diensten : verlichting en elektriciteit Het verplaatsen van een chemicaliëntank en twee doseerpompen, het aanpassen van leidingwerk Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken: - leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation. - op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode. Het bouwkundig gedeelte van het pompstation maakt voorwerp uit van een afzonderlijke aanbesteding. - Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn van de aanneming bedraagt: - 90 kalenderdagen voor de fabricage van alle materialen - 60 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel - Tijdens de 60 kd montage : het verplaatsen van de chemicaliëntank dient te gebeuren op een maximale termijn van 2 weken, zorgvuldig op voorhand te plannen in overleg met Aquafin - Onderbrekingen in de bedrijfsvoering : het PS kan maximaal 8u stilgezet worden in droge periodes; Deze onderbrekingen dienen op voorhand zorgvuldig gepland te worden in overleg met Aquafin - 30 kalenderdagen voor de proefperiode

5 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 4 Per pompstation/bergbezinkingsbekken kan een apart aanvangsbevel voor fabricage en voor montage gegeven worden. - Plaats, dag en uur van de opening der offertes De opening van de inschrijvingen heeft plaats in de lokalen van Aquafin N.V., Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar op vrijdag 23/ 09/ 2011 om 11u00 uur. De offertes worden ofwel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven zoals omschreven onder de wijzigingen op het K.B. van 8 januari 1996 in Artikel 104, opgenomen in de administratieve bepalingen van dit document. - Wijze waarop de prijzen worden bepaald De opdracht maakt het voorwerp uit van een gemengde overeenkomst. - De vereiste erkenning is L2, klasse 1. De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers via: 1. De website onder het luik Opdrachten voor technische partners of kunnen 2. Mits expliciete aanvraag via en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.

6 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 5 2. BIJZONDER BESTEK INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2: TECHNISCHE BEPALINGEN HOOFDSTUK 3: ELEKTRISCHE SCHEMA'S HOOFDSTUK 4: PLANNEN HOOFDSTUK 5: BIJLAGES HOOFDSTUK 6: INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN

7 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 6 HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Inleiding Voor onderhavige opdracht zijn de algemene administratieve bepalingen van Aquafin NV voor de bouw en opstart van RWZI s in 1 lot (versie 2010) en voor de EM-uitrusting en opstart van PS s en BBB s (versie 2010) van toepassing. A. KB VAN 08 JANUARI 1996 ARTIKEL 12 - De opdracht behelst het optimaliseren van een PS : ombouwen en opstarten van de elektromechanische uitrusting van het pompstation(s). - De bouwheer is Aquafin NV, per adres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, tel De opdrachten worden gegund bij openbare aanbesteding. - Behoudens andere bepalingen in het bijzonder bestek zijn de opdrachten gemengd. Zie ook synopsis in bijzonder bestek. ARTIKEL 90 - par.1.3 : Erkenning Er is een erkenning vereist in de (onder)categorie L2. De aannemer moet erkend zijn in de klasse die overeenstemt met het bedrag van zijn aanbod voor het desbetreffende deel (exclusief B.T.W.). Naar het oordeel van de bouwheer behoren de werken volgens de raming tot klasse 1. ARTIKEL 104 Wordt vervangen door: De offertes worden ofwel elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quarter, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in PDF. Offertes die via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be, die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quarter, 1 van het KB van 8 januari Meer info kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer Offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden gestuurd naar of ingediend op volgende adres: dijkstraat Aartselaar. De met post aangetekende ingezonden offertes evenals de tegen ontvangstbewijs afgeleverde offertes moeten gericht worden aan de opdrachtgever: Aquafin N.V., Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. De buitenste omslag moet

8 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 7 duidelijk vermelden: "Inschrijving voor... (projectnummer, lotnummer, projectnaam, aanbestedingsdatum en aanbestedingsuur)". De indiening van de offerte moet gebeuren in 1 exemplaar. De opening van de offertes zal plaats hebben in de kantoren van Aquafin N.V. op de in de aankondiging vermelde dag en uur, in openbare zitting, na het verstrijken van de termijn geldig voor het indienen van de offerte. Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes via elektronische middelen worden overgelegd. ARTIKEL 116 De gestanddoeningstermijn bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

9 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 8 B. KB VAN 26 SEPTEMBER 1996, INCL. BIJLAGE ARTIKEL 3 - AAV 6. Algemeen Bestek Technische en andere Bepalingen: Typebestek Elektromechanica, 2001, rev. 4.0 wordt vervangen door Typebestek Elektromechanica, 2011, rev. 5.0 ARTIKEL 12 - AAV 5. Voorafgaande keuring * Voorafgaande technische keuringen van elektromechanische uitrusting De volgende producten worden voorafgaandelijk technisch gekeurd bij de constructeur: - nihil Bij de aanvraag van de voorafgaandelijke technische keuring moeten tezelfdertijd alle detail- en constructietekeningen in verband met het betreffende onderdeel mee opgestuurd te worden. De aannemer vraagt zelf schriftelijk voorafgaandelijk keuring aan bij de bouwheer. De keuring moet gebeuren binnen de fabricagetermijn. * Keuring van de bedrijfsklare elektromechanische uitrusting De aannemer vraagt zelf de keuring van de bedrijfsklare elektromechanische uitrusting aan bij de bouwheer ten laatste bij het verstrijken van de montagetermijn. ARTIKEL 27 AAV 2 Punt 3 wordt aangevuld met: Als algemene regel geldt dat alle keuringen van materialen, toestellen, apparaten, constructies, machines, enz. waarvoor een specifieke proefopstelling vereist is of die redelijkerwijze niet op de werf kunnen gekeurd worden, verplicht gebeuren in werkhuizen van de fabrikant. ARTIKEL 28 - AAV - UITVOERINGSTERMIJNEN 1. Order tot uitvoering en leiding van de werken Alle onderdelen van de aanneming vermeld onder art. 12 par.5 moeten gefabriceerd zijn: - binnen een termijn van 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf het door de bouwheer verstrekte aanvangsbevel voor fabricage. Na de fabricageperiode beschikt de aannemer - over 60 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel van de elektromechanische uitrusting van het pompstation, te rekenen vanaf het door de bouwheer verstrekte aanvangsbevel voor montage. - Tijdens deze 60 kd montage : het verplaatsen van de chemicaliëntank dient te gebeuren op een maximale termijn van 2 weken, zorgvuldig op voorhand te plannen in overleg met Aquafin; voor het verplaatsen dienen alle werken die op voorhand

10 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 9 3. kunnen gebeuren ook effectief uitgevoerd te worden, zodat de termijn dat gedoseerd dient te worden met behulp van andere tank(s) zokort mogelijk gehouden wordt. Aquafin voorziet in de tijdelijke opslag van de chemicaliën : in funktie van de temperatuur en meer algemeen in functie van de noodzakelijk hoeveelheid te doseren chemicaliën zal ofwel met cuubcontairers of met een grote container van 10 of 20m³ gewerkt worden. - Het PS blijft tijdens de bouw in werking. Om bepaalde werken uit te voeren kan het PS uitgezet worden. Echter de onderbrekeningen in de bedrijfsvoering dienen beperkt gehouden te worden : het PS kan maximaal 8u stilgezet worden in droge periodes; Deze onderbrekingen dienen op voorhand zorgvuldig gepland te worden in overleg met Aquafin. De aannemer dient de door Aquafin geleverde debietmeter voor aanvang van de proefperiode (P3) in te bouwen op de daarvoor voorziene plaats. De aannemer gaat op het einde van P3 opnieuw ter plaatse om de debietmeter uit te bouwen en te vervangen door het voorziene leidingstuk. Voor het inbouwen en aansluiten van de debietmeter en voor het later uitbouwen van deze debietmeter en het inbouwen van het voorziene leidingstuk, wordt een post opgenomen in de meetstaat. 2. Gelijktijdige opdrachten 2. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten De paragraaf 2 wordt integraal vervangen door onderstaande bepalingen: Volgende bepalingen zijn van toepassing: Op de werf kunnen eveneens andere aannemers aanwezig zijn (niet limitatieve lijst: werken aanneming EM, nutsvoorzieningen, werken Aquafin, ). De inschrijvers dienen bij hun inschrijving rekening te houden met de werken en verplichtingen van de andere aannemers (zoals bv aannemer EM van lot 3). De aannemer mag geen bezwaar maken indien de opdrachtgever door andere aannemers, niet alleen tijdens de uitvoering van zijn aanneming werken doet uitvoeren binnen de grenzen van onderhavige aanneming. De aannemers mogen zich niet verzetten, noch bezwaren maken wegens de doorgang of de tijdelijke ingebruiksneming van terreinen of lokalen, binnen de grenzen van hun bouwplaatsen door andere uitvoerende aannemers of derden, voor zover de leidend ingenieur dit toelaat of beveelt. De aannemers mogen bij het Bestuur niet de minste klacht indienen, geen bezwaren opperen noch vergoedingen of termijnsverlengingen eisen wegens de moeilijkheden of belemmeringen ten gevolge van de loutere aanwezigheid en werken van de verschillende aannemers op de werf. Er wordt in het bijzonder op gewezen dat de aannemers onderling de nodige schikkingen dienen te treffen om de werken op elkaar af te stemmen en elkaar niet te hinderen. De aannemer van Lot 1 bouwkunde staat in voor de coördinatie van de werken (o.a. planning, uitvoering, werfinrichting, veiligheid, andere). De verschillende loten moeten zich onderling akkoord stellen over de fasen van uitvoering om de goede uitvoering van de werken te verzekeren. De aannemer Lot 1 bouwkunde dient ervoor te zorgen dat ook de andere aannemers toegang hebben met o.a. hun materieel tot de verschillende constructies en leidingen waaraan zij moeten werken en dat de andere aannemers plaats hebben om hun materiaal op de werf in de buurt van de arbeidsplaatsen op te slaan.

11 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 10 Alle aannemers hebben de grootste plicht, met hun collega's van het andere lot proactief en reactief afspraken te maken en tijdig alle nodige contacten op te nemen om een degelijke uitvoering van het geheel en een goed verloop van de werken te verzekeren. Het spreekt vanzelf dat de aannemers van beide loten elkaar tijdig alle inlichtingen, richtlijnen, timingen, materialen en speciale stukken dient te verstrekken om zonder vertraging het geheel tot een goed einde te brengen. De aannemers leggen de vooropgestelde maatregelen ter goedkeuring aan de leidend ingenieur voor. De leidend ingenieur zal in het kader van de technische coördinatie de technische voorstellen van de aannemers van de verschillende loten naast de technische conformiteit ook, met betrekking tot de verschillende loten, op hun compatibiliteit in materiaalkeuze, geometrie, toleranties en inplanting van onderdelen controleren. Tijdens de uitvoering nemen beide aannemers alle nodige maatregelen om alle vereiste aanpassingen en bijsturingen uit te voeren. Indien de aannemers onderling niet tot een akkoord komen en/of geen goedkeuring van de werken van het andere lot willen verlenen, schikt de aannemer zich naar de bevelen die hem door de leidend ingenieur gegeven worden. Deze beslissingen zijn bindend voor alle partijen. De aannemer moet in ieder geval de leidend ingenieur zonder uitstel schriftelijk kennis geven van al wat, door toedoen van andere opdrachten, de goede en normale uitvoering van zijn werken kan belemmeren / belemmert. Deze melding dient beargumenteerd, uitgebreid en degelijk onderbouwd te zijn. Indien hij aan die verplichting niet voldoet, is hij verantwoordelijk voor de weerslag hiervan op zijn eigen opdracht en zal hij er ook de geldelijke gevolgen van dragen. De aannemers sluiten de nodige overeenkomsten af met de andere aannemers aangaande het delen van kosten. Deze kosten dienen door de aannemers onderling afgehandeld te worden. Indien geen afspraken rond kostenverdeling gemaakt worden dient de aannemer zelf voor het nodige in te staan. Het Bestuur komt in de kosten niet tussen. Dit betreft o.m. onderstaande activiteiten: gebruik van toestellen als vervoer, hijswerktuigen; elektriciteitsverbruik, waterverbruik, verlichting en gebruik van arbeidswerkkrachten; verzekeringen, bewaking; herstel van schade. 5. Specifieke onderdelen Levering door Aquafin NV, inbouw of verwerking door een aannemer Het volgende wordt toegevoegd aan de niet limitatieve lijst: De dompelpompen worden door de pompleverancier op bevel van Aquafin NV geleverd en geïnstalleerd door de aannemer. ART ONDERBREKING VAN DE WERKEN Onderbrekingen door het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanneming te schorsen tot maximaal 20 % van de uitvoeringstermijn zonder opgave van een reden. De aannemer kan hiervoor geen schadeloosstelling eisen.

12 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 11 ARTIKEL 30 AAV 1 I. Bijzondere aandacht wordt gevestigd op : W. Besloten ruimten In de Ruien en in de natte kelder van het PS kan H2S voorkomen. Net om de H2S vrijstelling onder controle te houden wordt ijzerchloride gedoseerd. Indien toegang tot deze kelder noodzakelijk is, of indien er in de drogekelder afvalwater moet afgelaten worden, dient steeds een gasdetectietoestel gedragen te worden. Boven en in buurt van de verluchtingsroosters en de verluchtingspaddestoelen kunnen deze rioolgassen ook voorkomen. II. b. Wordt gewijzigd in: Onderhouds- en gebruiksvoorschriften van alle installaties voor een veilige exploitatie volgens art. 54 quater van het ARAB en de machinerichtlijn (MRL 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG. Deze richtlijn wijzigt de initiële MRL 89/392/EEG en haar latere wijzigingen)kb van 5/5/95). De documenten genoemd onder a) en b) moeten overhandigd worden aan de leidende ingenieur : - voor pompstations minstens 1 maand vóór de voorlopige oplevering; - voor rioolwaterzuiveringsinstallaties: cfr. termijnen artikel 4 2 AAV minstens 1 maand vóór het einde van periode P1. ARTIKEL 42 AAV 4 Wordt gewijzigd in: Voor het desgevallend niet uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke hoeveelheden voor de hiernavermelde posten heeft de aannemer geen recht op een vergoeding (deze posten worden niet beschouwd als een opgedragen wijziging): Opbraak massieven, grondverbetering, sonderingen nutsleidingen, e.d. Posten met codenummer: en , 0401A26072 t/m 0401A26098, t/m , 0405A t/m 0405A 16030, t/m , t/m , 0701A 90001, 701A 90002, , t/m , t/m , 0703A en 0703A 12053, 0703A 20000K t/m 0703A 24000K, en Indien de aannemer een herziening vraagt van een eenheidsprijs bij een post waarvan de

13 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 12 werkelijk uitgevoerde hoeveelheid minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt, dan is een herziening pas mogelijk indien de som voor alle gelijkaardige posten in de aanneming de totale hoeveelheid minder dan de helft bedraagt. Zo is bijvoorbeeld een herziening van de eenheidsprijs van een wapeningspost pas mogelijk indien de totale hoeveelheid (kg) wapening in de aanneming minder dan de helft van de voorziene hoeveelheid bedraagt. Voor het desgevallend minder uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke hoeveelheden voor in artikel 42 AAV 4 vermelde posten heeft de aannemer geen recht op een vergoeding of aangepaste eenheidsprijs (deze posten worden niet beschouwd als een opgedragen wijziging). ARTIKEL 43 AAV 2 Wordt gewijzigd in: Waarborgtermijn bedraagt 2 jaar vanaf voorlopige oplevering (d.i. ten laatste bij einde proefperiode PS of P3 RWZI). De enige uitzondering hierop zijn de vervroegde waarborgperiodes zoals beschreven in artikel 4 2 AAV.

14 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 13 HOOFDSTUK 2 TECHNISCHE BEPALINGEN De indeling van dit hoofdstuk is deze van het typebestek Elektromechanica van de N.V. Aquafin, rev.5.0 uitgave 2011, met dien verstande dat hier enkel de voorschriften worden vermeld die worden aangevuld of vervangen. Voorafgaande opmerkingen: Op het einde van de montageperiode dient de aannemer per installatie de in Hoofdstuk 3 opgenomen checklist ingevuld te bezorgen aan de leidend ingenieur. Zonder afdoende motivering en akkoord van de studieverantwoordelijke mogen er geen openstaande punten meer zijn. Gezien de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd op dinsdag 13/09/2011 en donderdag 15/09/2011. De aanwezigheid dient op voorhand te worden bevestigd aan Geert Dewitte, afdeling Technisch Ontwerp, Aquafin ( ). DEEL A : MECHANICA 0 Algemeen, keuringen en testen 0.17 Keuringen en testen Keuringen na montage op de werf De aannemer electromechanica zorgt ervoor dat de natte kelder meerdere malen met water gevuld wordt zodat debietsmetingen kunnen worden uitgevoerd. Zie ook procedure P3 in de administratieve bepalingen AAV artikel 28 1 punt Meetcode Benaming De leiding die vanuit een pomp vertrekt wordt stijgleiding genoemd, ook indien die leiding (gedeeltelijk) horizontaal loopt. Als de stijgleidingen toekomen in een andere leiding, wordt die laatste persleiding genoemd. Bij een droog opgestelde pomp is de zuigleiding de leiding die zich vóór de pomp bevindt Opmeten van afzonderlijke leidingen Leidingen, bochten en blindflenzen worden gemeten langs de aslijn van de leiding per lopende meter. Aftakpunten op een leiding waarop zich een appendage of toestel bevindt (vb. be- en ontluchter, snelkoppeling,...), worden niet opgemeten doch worden verondersteld begrepen te zijn in de lengte van de betreffende hoofdleiding. De opgegeven lengte betreft de totale lengte exclusief alle toestellen (afsluiters, kleppen, uitbouwstukken, debietmeters,...) en muurdoorvoerstukken.

15 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 14 De verloopstukken (overgangsstukken op een leiding die zorgen voor een diameterverandering) worden opgemeten horend bij de leiding met de grootste aansluitende diameter van het verloopstuk, tenzij er hiervoor een afzonderlijke post is opgenomen in de meetstaat Opmeten van leidingen die op elkaar toekomen Als een leiding 1 toekomt op of vertrekt vanuit een andere leiding 2, wordt de leiding 1 opgemeten tot aan de as van de leiding 2. Dit is bv. het geval bij een stijgleiding die toekomt op een persleiding of bij een by-passleiding die vertrekt vanuit een persleiding. Eventuele T-stukken, verbindingsstukken of verloopstukken die op de snijding van leidingen voorkomen, worden niet afzonderlijk opgenomen en verondersteld meegerekend te zijn in de post van leiding 1. 1 Turbomachines 1.0 Algemeenheden Algemeen Verwachte rioolwaterkwaliteit: nvt 4 Leidingen en appendages in gesloten leidingen 4.1 Leidingen Materialen Het van toepassing zijnde materiaal voor de leidingen voor deze opdracht is Drukklasse De drukklasse van de leidingen bedraagt Verbindingen De verbinding tussen leidingen onderling gebeurt voor deze opdracht d.m.v. De aannemer voorziet zelf het nodige aantal flenzen om een vlotte montage en demontage mogelijk te maken. De aannemer voorziet tevens flenzen waar er een debietmeter moet geplaatst worden tijdens de P3. Zie ook procedure P3 in de administratieve bepalingen AAV artikel 28 1 punt Montage van leidingen De betonnen consoles, indien getekend op plan, voor de ondersteuning en de bevestiging van de persleiding binnen het pompstation worden voorzien door de aannemer bouwkunde

16 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 15 op aanwijzen van de aannemer elektromechanica. De inklemmingen moeten het leidingwerk volledig inklemmen en er mag geen speling zijn tussen de buis en de inklemming. De leiding mag niet rusten op een plat vlak of V-vormige steun. In bijlage is typedetail toegevoegd. Wanneer een be-ontluchter, ontluchter of snelkoppeling is voorzien dient een extra steun te worden geplaatst. Deze bestaat uit een stoel die steun geeft tussen de flenzen van de afsluiter onder voorgenoemde appendagen en het T-stuk van de leiding. De afstand tussen bevestigingspunten voor vertikaal opgestelde leidingen mag nooit meer dan 3m bedragen. De aannemer dient een technisch voorstel in te dienen voor wat betreft de ondersteuning en inklemming van het leidingwerk. Dit voorstel omvat: - Een technische fiche van de voorgestelde ondersteuning en inklemming. - Een aanduiding van de plaatsen waar ze volgens hem dienen voorzien te worden om een goede ondersteuning en inklemming te verzekeren. - Berekeningsnota (met onder andere de optredende krachten (ten gevolge van eigen gewicht van de leiding en het medium, richtingsverandering van het medium, snelheidsverandering van het medium, thermische uitzettingen, enz en de reactiekrachten van ondersteuning/inklemming). 4.2 Afsluiters Toepassing in afvalwaterleidingen, uitgezonderd slibleidingen. b. Mesafsluiters, tweezijdig afdichtend, met één- of tweedelig huis. Min. drukklasse: PN 10. De spindelbediening geschiedt met een handwiel. 4.5 Terugslagkleppen in gesloten leiding Terugslagkleppen in lucht-, drinkwater en effluentwaterleidingen Snelkoppeling 4.13 Muurdoorvoeringen Het materiaal van het muurdoorgangsstuk is hetzelfde als dat van de leidingen. De muurdoorvoeringen tussen natte en droge kelder worden door de aannemer bouwkunde ingestort met behulp van krimpvrije mortelspecie. De aannemer is verantwoordelijk voor het positioneren van de stukken en is aanwezig bij het instorten. 18 Chemicaliëntank : Verplaatsen Chemicaliëntank en doseerpompen; bijhorende aanpassingen leidingwerk

17 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 16 De buitenopgestelde tank dient binnen het gebouw geplaatst te worden samen met de pompbak. Bij de tank staat een pompbak met 2 doseerpompen. Pompbak en tank zijn met schroefkoppelingen verbonden. Afmetingen en specificaties volgens gegevens in bijlage. Tank en pompen zijn binnen het gebouw op te stellen. Pompen zijn aan te sluiten op bestaande doseerleidingen. Leidingen zijn op te pikken net buiten het gebouw; Wachtbuizen worden voorzien van in het gebouw tot net buiten het gebouw. Niet-limitatieve lijst met uit te voeren werken : 1. Reinigen tank 2. Loskoppelen 3. Verplaatsen tank en pompbak; 4. Heraansluiten tot werkend geheel 5. Leveren en plaatsen van leidingwerk : de dubbelwandige doseerleiding is op te pikken net buiten het gebouw tot op de doseerpompen; uitwendige buis DE 90 SDR17 PE Elektrisch aansluiten : zie deel elektriciteit De bestaande tank :

18 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 17

19 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 18

20 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 19 DEEL B: ELEKTRICITEIT 0. Algemeen, motoren, keuringen en testen 0.1 Algemeen De schema s van de volledige installatie (behouden stukken, wijzigingen en aanvullingen van deze aanneming) dienen conform de AQF-richtlijnen in Eplan P8 getekend te worden. De schema s met alle bijhorende lijsten (klemmenstrook-, kabel-, componenten-, lijst) dienen as-built gemaakt conform huidige de richtlijnen. De bestaande schema s van bijlage 4 moeten overgetekend worden in Eplan P8, gebruik makende van de IEC bibliotheek, als er tekenblokken ontbreken wordt er contact opgenomen met Aquafin en worden de ontbrekende tekenblokken doorgestuurd. Na gunning wordt ook de Aquafin template met standaarden opgevraagd. Hiertoe is een aparte post voorzien in de meetstaat. 0.2 Algemene bedrijfsvoorwaarden Voeding De huidige voedingspanning bedraagt 3 x 400 V + N. De huidige aansluiting is 130A. Om de aansluiting van het pompstation op het elektriciteitsnet te realiseren, neemt de aannemer elektromechanica voor het begin van de montage contact op met de netbheerder om de planning van de aansluitingswerken vast te leggen en om zich in kennis te stellen van de aansluitingsvoorwaarden. Na het contact met Eandis neemt de aannemer ook contact op met de energieleverancier en brengt deze op de hoogte van de aansluitdatum zodat deze zich kan aanmelden als energieleverancier van Aquafin. De gemaakte afspraken moet hij schriftelijk bevestigen naar de maatschappij en Aquafin Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking Het bestaand netsysteem is een TT-net. Na het bijplaatsen van de MS-installatie wordt een TN-S net gerealiseerd. De aannemer toont aan via een kabelberekening dat de beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking gegarandeerd is. Deze maakt deel uit van de schema s in het technisch dossier. Differentieels van bestaande kringen worden zover de vermogenschakelaars niet vervangen worden, behouden. De bescherming tegen indirecte aanraking voor algemene diensten wordt gerealiseerd via een differentieelinrichting per vertrek. Verplaatsen LS-aarding PS : de bestaande aarding komt onder het gebouw te liggen; een nieuwe LS-aarding dient voor de aanvang van de bouwkundige werken geplaatst te worden aan de andere zijde van het PS; inplanting rekening te houden met ondergrond : palenwand en ruien Proeven en keuringen Bijkomende conformiteitskeuring van het afgewerkt ALSB

21 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 20 Na einde montage en voor de voorlopige oplevering zal een door Aquafin aangeduid onafhankelijk keuringsorganisme een bijkomende controle uitvoeren van de afgewerkte elektrische installatie. 1. Hoogspanningsinstallatie De netbeheerder is het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De energie wordt geleverd door Nuon. Er wordt een aansluiting in middenspanning voorzien. De HS-installatie wordt geplaatst in en lokaal BB 50. Het lokaal is niet voorzien van een kruipkelder, het heeft wel grote afmetingen waardoor het in de klasse BB50 kan ingedeeld worden. De schakelapparatuur behoort tot de klasse AA31 of AA32. Zij bestaande uit : - Een aankomstcel - Een vertrekcel - meetcel (HS- meting) - beveiligingscel met vermogenschakelaar met minima en automatische herinschakeling - een olietransformator van 160 kva. - HS-aarding De aansluiting zal gebeuren op het 6.6kV net. Het isolatieniveau van het materiaal dient 17.5kV te zijn om rekening te houden met de toekomstige netspanning van 15.5kV. Alle voorzieningen dienen getroffen om later over te schakelen op V Voor de afvoer van de warmte van de trafo is op een gevel een rooster voorzien voor de toevoer van verse buitenlucht; voor de afvoer van lucht is een opening rondom de grote kap in het dak. Om te voldoen aan de reglementering dient aan de binnenzijde op het toevoerrooster een terugslagklep voorzien te worden op het toevoerrooster. Het rooster op de toevoer is voorzien in lot 1; de terugslagklep is in deze aanneming te vorozien. Op een van de buitenmuren dient een afdekplaat voorzien te worden op de opening 250 mm * 250mm of rond dia 250 mm. Deze opening dient voor de aansluiting van een elektrogeengroep of meetwagen. De opening wordt van binnen uit met een afneembare plaat afgesloten. De opening wordt in het lot bouwkunde voorzien. De afdekplaat zit mee inbegrepen in de post van de Hoogspanningsinstallatie. Deze afdekplaat dient met zwart gecoat te worden (beschermsysteem I) in de RAL-kleur zwart RAL 9011 gelijk aan de coating van het gebouw. 1.1 reglementen en normen: Wordt aangevuld met : De installatie dient bovenop de bepalingen vermeld in het typebestek Aquafin Elektromechanica te voldoen aan de bijzondere voorschriften van het Havenbedrijf - Technische Voorschriften voor aansluiting op het HS distributienet bij het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (document gebaseerd op de technische voorschriften van de SYNERGRID C2/112), 4e versie HS AREI (Algemeen Reglement betreffende de Elektrische Installaties). De lijst met het door het havenbedrijf goedgekeurd schakelmaterieel is te vinden op de website

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat Minder Hinder voorstel Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat 1) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie