Project S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

2 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER AQUAFIN NV Dijkstraat AARTSELAAR AANBESTEDINGSDOSSIER PROJECT S - LOT 3 OPTIMALISTATIE PS SIBERIASTRAT GEMEENTE ANTWERPEN ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTING Opgemaakt door de afdeling Technisch Ontwerp van Aquafin NV

3 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: INHOUDSOPGAVE 0. INHOUDSOPGAVE 1. SYNOPSIS 2. BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN : TECHNISCHE BEPALINGEN : PLANNEN : BIJLAGES Bijlage 1: Technische Fiches - hoogspanningsinstallatie Bijlage 2.1 : technische voorschriften voor aansluiting op het HS dirtributienet bij het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (4 e versie HS ) Bijlage 2.2 : lijst toegelaten materialen Havenbedrijf (versie 4 dd 15/01/2010) Bijlage 3 : gegevens bestaande Chemicaliëntank en doseerpompen Bijlage 4 : elektrische schema s bestaande LSB Bijlage 5 : ligging LS-aarding (bijlage 5.1), El. Kabels en doseerledingen (bijlage 5.2) Bijlage 6 : gegevens armaturen binnen- en buitenverlichting (bijlage 6.1 en 6.2) Bijlage 7 : voorstel aanpassing LS bord HOOFDSTUK 5 : INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN

4 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 3 1.SYNOPSIS ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTING VAN EEN POMPSTATION Projectnummer : S Projectnaam : Optimalisatie PS Siberiastraat Provincie : Antwerpen Gemeente : Antwerpen Studieverantwoordelijke : Geert Dewitte Projectleider Projectbeheer : Kristof Myncke - Openbare aanbesteding op 23/09/2011 om uur in de burelen van Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar ten overstaan van de directeur of zijn afgevaardigde - De bouwheer Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar Tel. 03/ Gunning van de opdracht De overeenkomst wordt gesloten ingevolge een openbare aanbesteding. - Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken De opdracht heeft tot doel het optimaliseren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation : Het leveren en installeren van een hoogspanningsinstallatie met trafo 160 kva Het aanpassen van het laagspanningsbord naar de verhoogde vermogens Bekabelingswerken Algemene diensten : verlichting en elektriciteit Het verplaatsen van een chemicaliëntank en twee doseerpompen, het aanpassen van leidingwerk Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken: - leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation. - op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode. Het bouwkundig gedeelte van het pompstation maakt voorwerp uit van een afzonderlijke aanbesteding. - Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn van de aanneming bedraagt: - 90 kalenderdagen voor de fabricage van alle materialen - 60 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel - Tijdens de 60 kd montage : het verplaatsen van de chemicaliëntank dient te gebeuren op een maximale termijn van 2 weken, zorgvuldig op voorhand te plannen in overleg met Aquafin - Onderbrekingen in de bedrijfsvoering : het PS kan maximaal 8u stilgezet worden in droge periodes; Deze onderbrekingen dienen op voorhand zorgvuldig gepland te worden in overleg met Aquafin - 30 kalenderdagen voor de proefperiode

5 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 4 Per pompstation/bergbezinkingsbekken kan een apart aanvangsbevel voor fabricage en voor montage gegeven worden. - Plaats, dag en uur van de opening der offertes De opening van de inschrijvingen heeft plaats in de lokalen van Aquafin N.V., Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar op vrijdag 23/ 09/ 2011 om 11u00 uur. De offertes worden ofwel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven zoals omschreven onder de wijzigingen op het K.B. van 8 januari 1996 in Artikel 104, opgenomen in de administratieve bepalingen van dit document. - Wijze waarop de prijzen worden bepaald De opdracht maakt het voorwerp uit van een gemengde overeenkomst. - De vereiste erkenning is L2, klasse 1. De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers via: 1. De website onder het luik Opdrachten voor technische partners of kunnen 2. Mits expliciete aanvraag via en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.

6 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 5 2. BIJZONDER BESTEK INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2: TECHNISCHE BEPALINGEN HOOFDSTUK 3: ELEKTRISCHE SCHEMA'S HOOFDSTUK 4: PLANNEN HOOFDSTUK 5: BIJLAGES HOOFDSTUK 6: INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN

7 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 6 HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Inleiding Voor onderhavige opdracht zijn de algemene administratieve bepalingen van Aquafin NV voor de bouw en opstart van RWZI s in 1 lot (versie 2010) en voor de EM-uitrusting en opstart van PS s en BBB s (versie 2010) van toepassing. A. KB VAN 08 JANUARI 1996 ARTIKEL 12 - De opdracht behelst het optimaliseren van een PS : ombouwen en opstarten van de elektromechanische uitrusting van het pompstation(s). - De bouwheer is Aquafin NV, per adres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, tel De opdrachten worden gegund bij openbare aanbesteding. - Behoudens andere bepalingen in het bijzonder bestek zijn de opdrachten gemengd. Zie ook synopsis in bijzonder bestek. ARTIKEL 90 - par.1.3 : Erkenning Er is een erkenning vereist in de (onder)categorie L2. De aannemer moet erkend zijn in de klasse die overeenstemt met het bedrag van zijn aanbod voor het desbetreffende deel (exclusief B.T.W.). Naar het oordeel van de bouwheer behoren de werken volgens de raming tot klasse 1. ARTIKEL 104 Wordt vervangen door: De offertes worden ofwel elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quarter, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in PDF. Offertes die via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quarter, 1 van het KB van 8 januari Meer info kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer Offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden gestuurd naar of ingediend op volgende adres: dijkstraat Aartselaar. De met post aangetekende ingezonden offertes evenals de tegen ontvangstbewijs afgeleverde offertes moeten gericht worden aan de opdrachtgever: Aquafin N.V., Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. De buitenste omslag moet

8 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 7 duidelijk vermelden: "Inschrijving voor... (projectnummer, lotnummer, projectnaam, aanbestedingsdatum en aanbestedingsuur)". De indiening van de offerte moet gebeuren in 1 exemplaar. De opening van de offertes zal plaats hebben in de kantoren van Aquafin N.V. op de in de aankondiging vermelde dag en uur, in openbare zitting, na het verstrijken van de termijn geldig voor het indienen van de offerte. Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes via elektronische middelen worden overgelegd. ARTIKEL 116 De gestanddoeningstermijn bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

9 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 8 B. KB VAN 26 SEPTEMBER 1996, INCL. BIJLAGE ARTIKEL 3 - AAV 6. Algemeen Bestek Technische en andere Bepalingen: Typebestek Elektromechanica, 2001, rev. 4.0 wordt vervangen door Typebestek Elektromechanica, 2011, rev. 5.0 ARTIKEL 12 - AAV 5. Voorafgaande keuring * Voorafgaande technische keuringen van elektromechanische uitrusting De volgende producten worden voorafgaandelijk technisch gekeurd bij de constructeur: - nihil Bij de aanvraag van de voorafgaandelijke technische keuring moeten tezelfdertijd alle detail- en constructietekeningen in verband met het betreffende onderdeel mee opgestuurd te worden. De aannemer vraagt zelf schriftelijk voorafgaandelijk keuring aan bij de bouwheer. De keuring moet gebeuren binnen de fabricagetermijn. * Keuring van de bedrijfsklare elektromechanische uitrusting De aannemer vraagt zelf de keuring van de bedrijfsklare elektromechanische uitrusting aan bij de bouwheer ten laatste bij het verstrijken van de montagetermijn. ARTIKEL 27 AAV 2 Punt 3 wordt aangevuld met: Als algemene regel geldt dat alle keuringen van materialen, toestellen, apparaten, constructies, machines, enz. waarvoor een specifieke proefopstelling vereist is of die redelijkerwijze niet op de werf kunnen gekeurd worden, verplicht gebeuren in werkhuizen van de fabrikant. ARTIKEL 28 - AAV - UITVOERINGSTERMIJNEN 1. Order tot uitvoering en leiding van de werken Alle onderdelen van de aanneming vermeld onder art. 12 par.5 moeten gefabriceerd zijn: - binnen een termijn van 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf het door de bouwheer verstrekte aanvangsbevel voor fabricage. Na de fabricageperiode beschikt de aannemer - over 60 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel van de elektromechanische uitrusting van het pompstation, te rekenen vanaf het door de bouwheer verstrekte aanvangsbevel voor montage. - Tijdens deze 60 kd montage : het verplaatsen van de chemicaliëntank dient te gebeuren op een maximale termijn van 2 weken, zorgvuldig op voorhand te plannen in overleg met Aquafin; voor het verplaatsen dienen alle werken die op voorhand

10 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 9 3. kunnen gebeuren ook effectief uitgevoerd te worden, zodat de termijn dat gedoseerd dient te worden met behulp van andere tank(s) zokort mogelijk gehouden wordt. Aquafin voorziet in de tijdelijke opslag van de chemicaliën : in funktie van de temperatuur en meer algemeen in functie van de noodzakelijk hoeveelheid te doseren chemicaliën zal ofwel met cuubcontairers of met een grote container van 10 of 20m³ gewerkt worden. - Het PS blijft tijdens de bouw in werking. Om bepaalde werken uit te voeren kan het PS uitgezet worden. Echter de onderbrekeningen in de bedrijfsvoering dienen beperkt gehouden te worden : het PS kan maximaal 8u stilgezet worden in droge periodes; Deze onderbrekingen dienen op voorhand zorgvuldig gepland te worden in overleg met Aquafin. De aannemer dient de door Aquafin geleverde debietmeter voor aanvang van de proefperiode (P3) in te bouwen op de daarvoor voorziene plaats. De aannemer gaat op het einde van P3 opnieuw ter plaatse om de debietmeter uit te bouwen en te vervangen door het voorziene leidingstuk. Voor het inbouwen en aansluiten van de debietmeter en voor het later uitbouwen van deze debietmeter en het inbouwen van het voorziene leidingstuk, wordt een post opgenomen in de meetstaat. 2. Gelijktijdige opdrachten 2. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten De paragraaf 2 wordt integraal vervangen door onderstaande bepalingen: Volgende bepalingen zijn van toepassing: Op de werf kunnen eveneens andere aannemers aanwezig zijn (niet limitatieve lijst: werken aanneming EM, nutsvoorzieningen, werken Aquafin, ). De inschrijvers dienen bij hun inschrijving rekening te houden met de werken en verplichtingen van de andere aannemers (zoals bv aannemer EM van lot 3). De aannemer mag geen bezwaar maken indien de opdrachtgever door andere aannemers, niet alleen tijdens de uitvoering van zijn aanneming werken doet uitvoeren binnen de grenzen van onderhavige aanneming. De aannemers mogen zich niet verzetten, noch bezwaren maken wegens de doorgang of de tijdelijke ingebruiksneming van terreinen of lokalen, binnen de grenzen van hun bouwplaatsen door andere uitvoerende aannemers of derden, voor zover de leidend ingenieur dit toelaat of beveelt. De aannemers mogen bij het Bestuur niet de minste klacht indienen, geen bezwaren opperen noch vergoedingen of termijnsverlengingen eisen wegens de moeilijkheden of belemmeringen ten gevolge van de loutere aanwezigheid en werken van de verschillende aannemers op de werf. Er wordt in het bijzonder op gewezen dat de aannemers onderling de nodige schikkingen dienen te treffen om de werken op elkaar af te stemmen en elkaar niet te hinderen. De aannemer van Lot 1 bouwkunde staat in voor de coördinatie van de werken (o.a. planning, uitvoering, werfinrichting, veiligheid, andere). De verschillende loten moeten zich onderling akkoord stellen over de fasen van uitvoering om de goede uitvoering van de werken te verzekeren. De aannemer Lot 1 bouwkunde dient ervoor te zorgen dat ook de andere aannemers toegang hebben met o.a. hun materieel tot de verschillende constructies en leidingen waaraan zij moeten werken en dat de andere aannemers plaats hebben om hun materiaal op de werf in de buurt van de arbeidsplaatsen op te slaan.

11 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 10 Alle aannemers hebben de grootste plicht, met hun collega's van het andere lot proactief en reactief afspraken te maken en tijdig alle nodige contacten op te nemen om een degelijke uitvoering van het geheel en een goed verloop van de werken te verzekeren. Het spreekt vanzelf dat de aannemers van beide loten elkaar tijdig alle inlichtingen, richtlijnen, timingen, materialen en speciale stukken dient te verstrekken om zonder vertraging het geheel tot een goed einde te brengen. De aannemers leggen de vooropgestelde maatregelen ter goedkeuring aan de leidend ingenieur voor. De leidend ingenieur zal in het kader van de technische coördinatie de technische voorstellen van de aannemers van de verschillende loten naast de technische conformiteit ook, met betrekking tot de verschillende loten, op hun compatibiliteit in materiaalkeuze, geometrie, toleranties en inplanting van onderdelen controleren. Tijdens de uitvoering nemen beide aannemers alle nodige maatregelen om alle vereiste aanpassingen en bijsturingen uit te voeren. Indien de aannemers onderling niet tot een akkoord komen en/of geen goedkeuring van de werken van het andere lot willen verlenen, schikt de aannemer zich naar de bevelen die hem door de leidend ingenieur gegeven worden. Deze beslissingen zijn bindend voor alle partijen. De aannemer moet in ieder geval de leidend ingenieur zonder uitstel schriftelijk kennis geven van al wat, door toedoen van andere opdrachten, de goede en normale uitvoering van zijn werken kan belemmeren / belemmert. Deze melding dient beargumenteerd, uitgebreid en degelijk onderbouwd te zijn. Indien hij aan die verplichting niet voldoet, is hij verantwoordelijk voor de weerslag hiervan op zijn eigen opdracht en zal hij er ook de geldelijke gevolgen van dragen. De aannemers sluiten de nodige overeenkomsten af met de andere aannemers aangaande het delen van kosten. Deze kosten dienen door de aannemers onderling afgehandeld te worden. Indien geen afspraken rond kostenverdeling gemaakt worden dient de aannemer zelf voor het nodige in te staan. Het Bestuur komt in de kosten niet tussen. Dit betreft o.m. onderstaande activiteiten: gebruik van toestellen als vervoer, hijswerktuigen; elektriciteitsverbruik, waterverbruik, verlichting en gebruik van arbeidswerkkrachten; verzekeringen, bewaking; herstel van schade. 5. Specifieke onderdelen Levering door Aquafin NV, inbouw of verwerking door een aannemer Het volgende wordt toegevoegd aan de niet limitatieve lijst: De dompelpompen worden door de pompleverancier op bevel van Aquafin NV geleverd en geïnstalleerd door de aannemer. ART ONDERBREKING VAN DE WERKEN Onderbrekingen door het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanneming te schorsen tot maximaal 20 % van de uitvoeringstermijn zonder opgave van een reden. De aannemer kan hiervoor geen schadeloosstelling eisen.

12 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 11 ARTIKEL 30 AAV 1 I. Bijzondere aandacht wordt gevestigd op : W. Besloten ruimten In de Ruien en in de natte kelder van het PS kan H2S voorkomen. Net om de H2S vrijstelling onder controle te houden wordt ijzerchloride gedoseerd. Indien toegang tot deze kelder noodzakelijk is, of indien er in de drogekelder afvalwater moet afgelaten worden, dient steeds een gasdetectietoestel gedragen te worden. Boven en in buurt van de verluchtingsroosters en de verluchtingspaddestoelen kunnen deze rioolgassen ook voorkomen. II. b. Wordt gewijzigd in: Onderhouds- en gebruiksvoorschriften van alle installaties voor een veilige exploitatie volgens art. 54 quater van het ARAB en de machinerichtlijn (MRL 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG. Deze richtlijn wijzigt de initiële MRL 89/392/EEG en haar latere wijzigingen)kb van 5/5/95). De documenten genoemd onder a) en b) moeten overhandigd worden aan de leidende ingenieur : - voor pompstations minstens 1 maand vóór de voorlopige oplevering; - voor rioolwaterzuiveringsinstallaties: cfr. termijnen artikel 4 2 AAV minstens 1 maand vóór het einde van periode P1. ARTIKEL 42 AAV 4 Wordt gewijzigd in: Voor het desgevallend niet uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke hoeveelheden voor de hiernavermelde posten heeft de aannemer geen recht op een vergoeding (deze posten worden niet beschouwd als een opgedragen wijziging): Opbraak massieven, grondverbetering, sonderingen nutsleidingen, e.d. Posten met codenummer: en , 0401A26072 t/m 0401A26098, t/m , 0405A t/m 0405A 16030, t/m , t/m , 0701A 90001, 701A 90002, , t/m , t/m , 0703A en 0703A 12053, 0703A 20000K t/m 0703A 24000K, en Indien de aannemer een herziening vraagt van een eenheidsprijs bij een post waarvan de

13 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 12 werkelijk uitgevoerde hoeveelheid minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt, dan is een herziening pas mogelijk indien de som voor alle gelijkaardige posten in de aanneming de totale hoeveelheid minder dan de helft bedraagt. Zo is bijvoorbeeld een herziening van de eenheidsprijs van een wapeningspost pas mogelijk indien de totale hoeveelheid (kg) wapening in de aanneming minder dan de helft van de voorziene hoeveelheid bedraagt. Voor het desgevallend minder uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke hoeveelheden voor in artikel 42 AAV 4 vermelde posten heeft de aannemer geen recht op een vergoeding of aangepaste eenheidsprijs (deze posten worden niet beschouwd als een opgedragen wijziging). ARTIKEL 43 AAV 2 Wordt gewijzigd in: Waarborgtermijn bedraagt 2 jaar vanaf voorlopige oplevering (d.i. ten laatste bij einde proefperiode PS of P3 RWZI). De enige uitzondering hierop zijn de vervroegde waarborgperiodes zoals beschreven in artikel 4 2 AAV.

14 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 13 HOOFDSTUK 2 TECHNISCHE BEPALINGEN De indeling van dit hoofdstuk is deze van het typebestek Elektromechanica van de N.V. Aquafin, rev.5.0 uitgave 2011, met dien verstande dat hier enkel de voorschriften worden vermeld die worden aangevuld of vervangen. Voorafgaande opmerkingen: Op het einde van de montageperiode dient de aannemer per installatie de in Hoofdstuk 3 opgenomen checklist ingevuld te bezorgen aan de leidend ingenieur. Zonder afdoende motivering en akkoord van de studieverantwoordelijke mogen er geen openstaande punten meer zijn. Gezien de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd op dinsdag 13/09/2011 en donderdag 15/09/2011. De aanwezigheid dient op voorhand te worden bevestigd aan Geert Dewitte, afdeling Technisch Ontwerp, Aquafin ( ). DEEL A : MECHANICA 0 Algemeen, keuringen en testen 0.17 Keuringen en testen Keuringen na montage op de werf De aannemer electromechanica zorgt ervoor dat de natte kelder meerdere malen met water gevuld wordt zodat debietsmetingen kunnen worden uitgevoerd. Zie ook procedure P3 in de administratieve bepalingen AAV artikel 28 1 punt Meetcode Benaming De leiding die vanuit een pomp vertrekt wordt stijgleiding genoemd, ook indien die leiding (gedeeltelijk) horizontaal loopt. Als de stijgleidingen toekomen in een andere leiding, wordt die laatste persleiding genoemd. Bij een droog opgestelde pomp is de zuigleiding de leiding die zich vóór de pomp bevindt Opmeten van afzonderlijke leidingen Leidingen, bochten en blindflenzen worden gemeten langs de aslijn van de leiding per lopende meter. Aftakpunten op een leiding waarop zich een appendage of toestel bevindt (vb. be- en ontluchter, snelkoppeling,...), worden niet opgemeten doch worden verondersteld begrepen te zijn in de lengte van de betreffende hoofdleiding. De opgegeven lengte betreft de totale lengte exclusief alle toestellen (afsluiters, kleppen, uitbouwstukken, debietmeters,...) en muurdoorvoerstukken.

15 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 14 De verloopstukken (overgangsstukken op een leiding die zorgen voor een diameterverandering) worden opgemeten horend bij de leiding met de grootste aansluitende diameter van het verloopstuk, tenzij er hiervoor een afzonderlijke post is opgenomen in de meetstaat Opmeten van leidingen die op elkaar toekomen Als een leiding 1 toekomt op of vertrekt vanuit een andere leiding 2, wordt de leiding 1 opgemeten tot aan de as van de leiding 2. Dit is bv. het geval bij een stijgleiding die toekomt op een persleiding of bij een by-passleiding die vertrekt vanuit een persleiding. Eventuele T-stukken, verbindingsstukken of verloopstukken die op de snijding van leidingen voorkomen, worden niet afzonderlijk opgenomen en verondersteld meegerekend te zijn in de post van leiding 1. 1 Turbomachines 1.0 Algemeenheden Algemeen Verwachte rioolwaterkwaliteit: nvt 4 Leidingen en appendages in gesloten leidingen 4.1 Leidingen Materialen Het van toepassing zijnde materiaal voor de leidingen voor deze opdracht is Drukklasse De drukklasse van de leidingen bedraagt Verbindingen De verbinding tussen leidingen onderling gebeurt voor deze opdracht d.m.v. De aannemer voorziet zelf het nodige aantal flenzen om een vlotte montage en demontage mogelijk te maken. De aannemer voorziet tevens flenzen waar er een debietmeter moet geplaatst worden tijdens de P3. Zie ook procedure P3 in de administratieve bepalingen AAV artikel 28 1 punt Montage van leidingen De betonnen consoles, indien getekend op plan, voor de ondersteuning en de bevestiging van de persleiding binnen het pompstation worden voorzien door de aannemer bouwkunde

16 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 15 op aanwijzen van de aannemer elektromechanica. De inklemmingen moeten het leidingwerk volledig inklemmen en er mag geen speling zijn tussen de buis en de inklemming. De leiding mag niet rusten op een plat vlak of V-vormige steun. In bijlage is typedetail toegevoegd. Wanneer een be-ontluchter, ontluchter of snelkoppeling is voorzien dient een extra steun te worden geplaatst. Deze bestaat uit een stoel die steun geeft tussen de flenzen van de afsluiter onder voorgenoemde appendagen en het T-stuk van de leiding. De afstand tussen bevestigingspunten voor vertikaal opgestelde leidingen mag nooit meer dan 3m bedragen. De aannemer dient een technisch voorstel in te dienen voor wat betreft de ondersteuning en inklemming van het leidingwerk. Dit voorstel omvat: - Een technische fiche van de voorgestelde ondersteuning en inklemming. - Een aanduiding van de plaatsen waar ze volgens hem dienen voorzien te worden om een goede ondersteuning en inklemming te verzekeren. - Berekeningsnota (met onder andere de optredende krachten (ten gevolge van eigen gewicht van de leiding en het medium, richtingsverandering van het medium, snelheidsverandering van het medium, thermische uitzettingen, enz en de reactiekrachten van ondersteuning/inklemming). 4.2 Afsluiters Toepassing in afvalwaterleidingen, uitgezonderd slibleidingen. b. Mesafsluiters, tweezijdig afdichtend, met één- of tweedelig huis. Min. drukklasse: PN 10. De spindelbediening geschiedt met een handwiel. 4.5 Terugslagkleppen in gesloten leiding Terugslagkleppen in lucht-, drinkwater en effluentwaterleidingen Snelkoppeling 4.13 Muurdoorvoeringen Het materiaal van het muurdoorgangsstuk is hetzelfde als dat van de leidingen. De muurdoorvoeringen tussen natte en droge kelder worden door de aannemer bouwkunde ingestort met behulp van krimpvrije mortelspecie. De aannemer is verantwoordelijk voor het positioneren van de stukken en is aanwezig bij het instorten. 18 Chemicaliëntank : Verplaatsen Chemicaliëntank en doseerpompen; bijhorende aanpassingen leidingwerk

17 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 16 De buitenopgestelde tank dient binnen het gebouw geplaatst te worden samen met de pompbak. Bij de tank staat een pompbak met 2 doseerpompen. Pompbak en tank zijn met schroefkoppelingen verbonden. Afmetingen en specificaties volgens gegevens in bijlage. Tank en pompen zijn binnen het gebouw op te stellen. Pompen zijn aan te sluiten op bestaande doseerleidingen. Leidingen zijn op te pikken net buiten het gebouw; Wachtbuizen worden voorzien van in het gebouw tot net buiten het gebouw. Niet-limitatieve lijst met uit te voeren werken : 1. Reinigen tank 2. Loskoppelen 3. Verplaatsen tank en pompbak; 4. Heraansluiten tot werkend geheel 5. Leveren en plaatsen van leidingwerk : de dubbelwandige doseerleiding is op te pikken net buiten het gebouw tot op de doseerpompen; uitwendige buis DE 90 SDR17 PE Elektrisch aansluiten : zie deel elektriciteit De bestaande tank :

18 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 17

19 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 18

20 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 19 DEEL B: ELEKTRICITEIT 0. Algemeen, motoren, keuringen en testen 0.1 Algemeen De schema s van de volledige installatie (behouden stukken, wijzigingen en aanvullingen van deze aanneming) dienen conform de AQF-richtlijnen in Eplan P8 getekend te worden. De schema s met alle bijhorende lijsten (klemmenstrook-, kabel-, componenten-, lijst) dienen as-built gemaakt conform huidige de richtlijnen. De bestaande schema s van bijlage 4 moeten overgetekend worden in Eplan P8, gebruik makende van de IEC bibliotheek, als er tekenblokken ontbreken wordt er contact opgenomen met Aquafin en worden de ontbrekende tekenblokken doorgestuurd. Na gunning wordt ook de Aquafin template met standaarden opgevraagd. Hiertoe is een aparte post voorzien in de meetstaat. 0.2 Algemene bedrijfsvoorwaarden Voeding De huidige voedingspanning bedraagt 3 x 400 V + N. De huidige aansluiting is 130A. Om de aansluiting van het pompstation op het elektriciteitsnet te realiseren, neemt de aannemer elektromechanica voor het begin van de montage contact op met de netbheerder om de planning van de aansluitingswerken vast te leggen en om zich in kennis te stellen van de aansluitingsvoorwaarden. Na het contact met Eandis neemt de aannemer ook contact op met de energieleverancier en brengt deze op de hoogte van de aansluitdatum zodat deze zich kan aanmelden als energieleverancier van Aquafin. De gemaakte afspraken moet hij schriftelijk bevestigen naar de maatschappij en Aquafin Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking Het bestaand netsysteem is een TT-net. Na het bijplaatsen van de MS-installatie wordt een TN-S net gerealiseerd. De aannemer toont aan via een kabelberekening dat de beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking gegarandeerd is. Deze maakt deel uit van de schema s in het technisch dossier. Differentieels van bestaande kringen worden zover de vermogenschakelaars niet vervangen worden, behouden. De bescherming tegen indirecte aanraking voor algemene diensten wordt gerealiseerd via een differentieelinrichting per vertrek. Verplaatsen LS-aarding PS : de bestaande aarding komt onder het gebouw te liggen; een nieuwe LS-aarding dient voor de aanvang van de bouwkundige werken geplaatst te worden aan de andere zijde van het PS; inplanting rekening te houden met ondergrond : palenwand en ruien Proeven en keuringen Bijkomende conformiteitskeuring van het afgewerkt ALSB

21 AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 20 Na einde montage en voor de voorlopige oplevering zal een door Aquafin aangeduid onafhankelijk keuringsorganisme een bijkomende controle uitvoeren van de afgewerkte elektrische installatie. 1. Hoogspanningsinstallatie De netbeheerder is het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De energie wordt geleverd door Nuon. Er wordt een aansluiting in middenspanning voorzien. De HS-installatie wordt geplaatst in en lokaal BB 50. Het lokaal is niet voorzien van een kruipkelder, het heeft wel grote afmetingen waardoor het in de klasse BB50 kan ingedeeld worden. De schakelapparatuur behoort tot de klasse AA31 of AA32. Zij bestaande uit : - Een aankomstcel - Een vertrekcel - meetcel (HS- meting) - beveiligingscel met vermogenschakelaar met minima en automatische herinschakeling - een olietransformator van 160 kva. - HS-aarding De aansluiting zal gebeuren op het 6.6kV net. Het isolatieniveau van het materiaal dient 17.5kV te zijn om rekening te houden met de toekomstige netspanning van 15.5kV. Alle voorzieningen dienen getroffen om later over te schakelen op V Voor de afvoer van de warmte van de trafo is op een gevel een rooster voorzien voor de toevoer van verse buitenlucht; voor de afvoer van lucht is een opening rondom de grote kap in het dak. Om te voldoen aan de reglementering dient aan de binnenzijde op het toevoerrooster een terugslagklep voorzien te worden op het toevoerrooster. Het rooster op de toevoer is voorzien in lot 1; de terugslagklep is in deze aanneming te vorozien. Op een van de buitenmuren dient een afdekplaat voorzien te worden op de opening 250 mm * 250mm of rond dia 250 mm. Deze opening dient voor de aansluiting van een elektrogeengroep of meetwagen. De opening wordt van binnen uit met een afneembare plaat afgesloten. De opening wordt in het lot bouwkunde voorzien. De afdekplaat zit mee inbegrepen in de post van de Hoogspanningsinstallatie. Deze afdekplaat dient met zwart gecoat te worden (beschermsysteem I) in de RAL-kleur zwart RAL 9011 gelijk aan de coating van het gebouw. 1.1 reglementen en normen: Wordt aangevuld met : De installatie dient bovenop de bepalingen vermeld in het typebestek Aquafin Elektromechanica te voldoen aan de bijzondere voorschriften van het Havenbedrijf - Technische Voorschriften voor aansluiting op het HS distributienet bij het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (document gebaseerd op de technische voorschriften van de SYNERGRID C2/112), 4e versie HS AREI (Algemeen Reglement betreffende de Elektrische Installaties). De lijst met het door het havenbedrijf goedgekeurd schakelmaterieel is te vinden op de website

PROJECT V LOT 1 RWZI OUDENAARDE: VERVANGEN VERVANGEN LAAGSPANNINGSBORDEN

PROJECT V LOT 1 RWZI OUDENAARDE: VERVANGEN VERVANGEN LAAGSPANNINGSBORDEN AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: AQUAFIN NV Dijkstraat 8 2630 AARTSELAAR PROJECT V0120004 - LOT 1 RWZI OUDENAARDE: VERVANGEN VERVANGEN LAAGSPANNINGSBORDEN EN OUDE ELEKTRISCHE INFRASTRUCTUUR GEMEENTE OUDENAARDE

Nadere informatie

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken 16EGGE/16/44 Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken TERECHTWIJZEND BERICHT 1 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Aanbestedingsdossier. Opdracht 1 Project 21.344B - Lot 2 Pompstation Leuvestraat Gemeente Erembodegem

Aanbestedingsdossier. Opdracht 1 Project 21.344B - Lot 2 Pompstation Leuvestraat Gemeente Erembodegem Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Opdracht 1 Project 21.344B - Lot 2 Pompstation Leuvestraat Gemeente Erembodegem Opdracht 2 Project 21.344B - Lot 2 Pompstation Stevenistenstraat Gemeente

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER SPECIFIEKE TECHNISCHE VRSCHRIFTEN VR HET AANSLUITEN VAN VASTE PRFESSINELE INSTALLATIES ZNDER METER INHUD 1. TEPASSINGSGEBIED...3 2. SPECIFIEKE EISEN M.B.T. DE AANSLUITKAST ZNDER METER...3 2.1 Plaats van

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen,

Nadere informatie

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015 Welkom Partnerwerking Eandis oktober 2015 Agenda 3. Aansluiten van eengezinswoning Aanvraag registreren Eenvoudige niet-eenvoudige aansluiting Tijdsverloop Technische en bouwkundige voorwaarden Uitvoering

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING WERKEN. Opdracht 1 Project V1312002 Vervanging voetbochten en leidingwerk Elektromechanica

OPEN AANBESTEDING WERKEN. Opdracht 1 Project V1312002 Vervanging voetbochten en leidingwerk Elektromechanica AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN OPEN AANBESTEDING WERKEN Opdracht 1 Project V1312002 Vervanging voetbochten en leidingwerk Elektromechanica Opdracht 2 Project A1312008 Bouwkundige aanpassingen + debietmeters

Nadere informatie

MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking

MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking Datum Februari 2014 Projectnummer: 300136 Opdrachtgever Provincie Antwerpen Post Beschrijving der werken Prijs- Een- Hoev- Som DEEL 1 - ALGEMEEN 1 Afsluiten

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1-8670 Koksijde RPR Veurne -

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Je aftakking op het drinkwaternet

Je aftakking op het drinkwaternet Je aftakking op het drinkwaternet (Ver)bouw je? Dan is het belangrijk dat je in je woning tijdig over drinkwater beschikt. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je een aftakking op het drinkwaternet

Nadere informatie

Verschillen in bestekken

Verschillen in bestekken Verschillen in bestekken Mieke Lesage 12-11-2014 INHOUD 1) Op weg naar uniforme bestekken 2) Enkele verschillen in bestekken a) Instandhouding bestaande waterafvoer b) Terrein voor grondstapeling/grondverbetering

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

PORTAALKRANEN TE KOOP

PORTAALKRANEN TE KOOP PORTAALKRANEN TE KOOP Procedure : Geïnteresseerden dienen een indicatief bod met vermelding van koopprijs en het fabrieksnummer van de betrokken portaalkraan uit te brengen. De te vermelden prijzen zijn

Nadere informatie

80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 1 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2.

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2. RAP3 Modellen en specificaties De RAP-3 is een elektromechanische slagboom die toegepast kan worden om respectievelijk toegang te verlenen en te ontzeggen naar: parkeerplaatsen, parkeergarages, bedrijven,

Nadere informatie

IDE Schakelaar-scheiders voor machinesturingskringen van 32 tot 160A

IDE Schakelaar-scheiders voor machinesturingskringen van 32 tot 160A De oplossing voor Schakelen en scheiden > Industrie > Tertiaire sector > Publiek gebouw > Hoogbouw ide_021_a_1_cat ide_022_a_1_cat IDE 4x40 A rechtstreekse bediening De sterke punten > Veiligheid > Gemakkelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen op het glasvezelnetwerk. ( Fiber-to-the-Home )

Aansluiting van eengezinswoningen op het glasvezelnetwerk. ( Fiber-to-the-Home ) Aansluiting van eengezinswoningen op het glasvezelnetwerk ( Fiber-to-the-Home ) Maak uw woningen klaar voor de toekomst De internetbehoeften zullen de komende jaren enkel nog toenemen. Om u/uw klanten

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN C1/106 09.2004 Rev 1.0 (03.2011) 1. ALGEMEENHEDEN...3 1.1 Definities... 3 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

C4/12.1 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan OV

C4/12.1 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan OV C4/12.1 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan OV v 03/2014 Inhoud 1. Algemeenheden en toepassingsdomein... 3 2. Definities... 3 3. Referentiedocumenten... 4 4. Apparatuur vreemd

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 14/06/2017 Inspecteur: Ben Grossen Mentor: Levi Installateur: - Datum verslag: 14/06/2017

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts.

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Datum 06/08/2015 Vertrouwelijkheid Unrestricted Onze referentie Proximus NEO/OPP Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

FOTOVERSLAG UIT TE VOEREN WERKEN HVAC / ELEKTRICITEIT / DAK / BUITENSCHRIJNWERK

FOTOVERSLAG UIT TE VOEREN WERKEN HVAC / ELEKTRICITEIT / DAK / BUITENSCHRIJNWERK Provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout. Gemeente Arendonk O P D R A C H T : Renovatie bestaand schoolgebouw Kleuters Bouwwerf: De Brulen 2 Arendonk Bouwheer: Gemeentelijke Basisschool Voorheide De

Nadere informatie

Bouwplannen in een residentiële verkaveling?

Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Vergeet uw Belgacom-aansluiting niet! Beste Bouwer, Alvast gefeliciteerd met het bouwen van uw woning. Deze brochure is een wegwijzer om op een eenvoudige manier

Nadere informatie

BIJLAGE 8: BIJZONDER BESTEK EM

BIJLAGE 8: BIJZONDER BESTEK EM BIJLAGE 8: BIJZONDER BESTEK EM AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN 1 HOOFDSTUK TECHNISCHE BEPALINGEN De indeling van dit hoofdstuk is deze van het typebestek Elektromechanica van de N.V. Aquafin, rev.5.0 uitgave

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

Bestektekst KLAUS Multiparking MultiBase 2072 EB/DB

Bestektekst KLAUS Multiparking MultiBase 2072 EB/DB Bestektekst KLAUS Multiparking MultiBase 2072 EB/DB Technische voorafgaande opmerkingen 1. Vereisten voor de uitvoering zijn: 1.1. Voldoen aan de bouwvoorschriften inzake parkeerregulering volgens de meest

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bestek AP/OA/ Miniplant campus Spoor Noord Ellermanstraat departement WT

Bestek AP/OA/ Miniplant campus Spoor Noord Ellermanstraat departement WT AP/OA/2016-012 Miniplant campus Spoor Noord Ellermanstraat departement WT - Inhoud 1 Documenten van toepassing... 2 2 Omschrijving werkzaamheden... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Nieuwe locatie miniplant... 2

Nadere informatie

Project: Atelier Kyoto - Webo. Meetstaat Elektriciteit 1/12. Datum: 2/03/2016. 10 ALGEMEEN Subtotaal: 70 ELEKTRICITEIT/BINNENNET Subtotaal:

Project: Atelier Kyoto - Webo. Meetstaat Elektriciteit 1/12. Datum: 2/03/2016. 10 ALGEMEEN Subtotaal: 70 ELEKTRICITEIT/BINNENNET Subtotaal: 1/12 Project: Atelier Kyoto - Webo Datum: 2/03/2016 Meetstaat Elektriciteit 10 ALGEMEEN Subtotaal: 10.11 As-built dossier 1 GP FH 10.12 Technisch uitvoering dossier 1 GP FH 10.13 Rf afdichtingen openingen

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone. Inhoudstafel

Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone. Inhoudstafel Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone 1 Maak uw woning(en) klaar voor de toekomst De behoefte aan razendsnel en stabiel internet neemt met de dag toe. Met het netwerk van Proximus maakt u

Nadere informatie

Inrichting Droogdokkenpark en verhoging waterkering tot Sigmahoogte: fase 1

Inrichting Droogdokkenpark en verhoging waterkering tot Sigmahoogte: fase 1 16EI/16/75 Open aanbesteding voor aanneming van werken Inrichting Droogdokkenpark en verhoging waterkering tot Sigmahoogte: fase 1 Terechtwijzend bericht nr. 1 Onderhavig terechtwijzend bericht maakt integraal

Nadere informatie

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 2 00.10. voorwoord - algemeen... 2 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7. Klantverantw.: Opdrachtn.: ELE/44714/000 Klantnr.: 8100 Cont.pers.: STORMACQ SERGE Tel.: 02/276.77.43, Fax: - GSM: 0492/74.85.14 e-mail: alain.draps@bpost.be ProKo.: HS02 1 Verslagnr.: 4471682 Voorl. verslagnr.:

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

Bestektekst KLAUS Multiparking MultiVario 2082 EB/DB

Bestektekst KLAUS Multiparking MultiVario 2082 EB/DB Bestektekst KLAUS Multiparking MultiVario 2082 EB/DB Technische voorafgaande opmerkingen 1. Vereisten voor de uitvoering zijn: 1.1. Voldoen aan de bouwvoorschriften inzake parkeerregulering volgens de

Nadere informatie

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Bij verwarming door middel van gasgestookte donkere stralingsbuizen worden oppervlaktes verwarmd - geen volumes meer - zonder lucht- en / of stofverplaatsing. Dit biedt tal van mogelijkheden en voordelen,

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 Bestekteksten Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 DEEL 4 SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, 2 LOT 40 CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Aanpassingswerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET

70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET 70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET 70.00. elektriciteit / binnennet - algemeen Tellerkasten, inclusief aansluitingen en voedingskabels : meeteenheid : per stuk (woning of appartement) aard van de overeenkomst

Nadere informatie

Art. Omschrijving Type Eenh. Hoev. E.P. Totaal. PDF Pro Trial

Art. Omschrijving Type Eenh. Hoev. E.P. Totaal. PDF Pro Trial 1. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET 1.1. Elektriciteitsaansluiting SOG 1 1 000,00 1 000,00 2. ELEKTRISCHE VERDEELBORDEN 2.1. Elektrische verdeelborden 2.1.1. EB museum SOG 1 6 000,00 6 000,00 3. AARDINGEN

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 09/01/2017 Inspecteur: Morad Asbai Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 09/01/2017 B.T.W.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Project V1041.001 Renovatie hoogspanningsinstallatie PS Zandstraat Bredene

Project V1041.001 Renovatie hoogspanningsinstallatie PS Zandstraat Bredene AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier : V1041.001 Project V1041.001 Renovatie hoogspanningsinstallatie PS Zandstraat Bredene AANBESTEDINGSDOCUMENT

Nadere informatie

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De Gigant.nl Kleppen en Ventielen zijn zeer geschikt om te worden toegepast bij conventionele (vloer)verwarming. Middels de

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor directe afleverstations Revisie F Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten

Nadere informatie

Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije de-installatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije de-installatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is. De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd. Geldigheidsbereik Deze installatiehandleiding geldt

Nadere informatie

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander voor maximale veiligheid op de bouwplaats In deze brochure

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie