Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011"

Transcriptie

1 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport

2 Jaarrapport 3

3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen. De jaarrapportage van Stichting Welzijn Brummen is een aanzienlijk kortere versie dan u de afgelopen jaren van ons gewend bent geweest. Daar is een goede reden voor: we willen dubbel werk vermijden, zowel voor u als voor onszelf. Naast het verzamelen en bewerken van tel- en vertelgegevens over het achterliggende jaar, zijn we vooral bezig geweest met vooruitblikken op de komende jaren. We hebben veel gegevens verzameld, goed om ons heen gekeken en stevige gesprekken gevoerd met opdrachtgevers, samenwerkingspartners, externe experts en met onszelf. Over de toekomst van ons werk. Dat werk verandert de komende periode ingrijpend door ontwikkelingen waar we in vorige rapportages al veel over geschreven hebben. Meer en meer worden onze organisatie en werkzaamheden ingericht en afgestemd op wat nodig is om de burgers van de gemeente Brummen, aan wie SWB haar bestaansrecht ontleent, ook in de toekomst die aandacht, producten en dienstverlening te bieden die nodig is om een plek in de samenleving te verwerven, te behouden en/of te versterken. Binnenkort zullen we ons koersdocument voor de komende jaren officieel presenteren. In deze jaarrapportage vangt u af en toe een glimp op van waar we naar toe willen. We realiseren ons terdege dat we daar nog lang niet zijn, maar we zijn wel op weg en nodigen u uit om die weg met ons verder te verkennen en in te vullen! Mei 2012, Yvonne ten Holder, directeur 4

4 Inhoudsopgave Voorwoord Wijk- / dorpsaanpak Sociale veiligheid en leefbaarheid Jeugd-, tiener- en jongerenactiviteiten Beheer JOC s Ontwikkelingsondersteuning en preventieve hulpverlening jeugd en jongeren Opvoedingsondersteuning / Family Focus Opvoedingsondersteuning / ZorgAdviesTeam (ZAT) Informatie en Advies Loket Wegwijs Budget Advies Centrum (BAC) Ouderenadviseur en Seniorenvoorlichting Vrijwilligers Centrale Steunpunt Mantelzorg Sociaal Culturele Activiteiten Sociale Activering Woonbegeleiding nieuwkomers Algemeen Maatschappelijk Werk Dagverzorging Maaltijdendienst Zorgcoördinatie Huiselijk geweld 52 5

5 1.1. Wijk-/dorpsaanpak 1. Opdracht SWB organiseert in overleg met de dorpsraad/wijkraden en/of andere initiatiefnemers activiteiten waardoor bewoners zich identificeren met het dorp/de wijk en op een verdraagzame manier kunnen samenleven. Samenwerking met relevante partijen is hierbij van belang, evenals het opbouwen van een netwerk met specifieke doelgroepen. 2. Resultaten Prestatie indicator Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar Gerealiseerd december Totaal 1. Aantal wijkschouwen Informatie en voorlichtingsactiviteiten Nieuwe activiteiten/initiatieven 3 per jaar Contacten wijkraden/dorpsraad Wijkactiviteiten / contacten Contact specifieke doelgroepen Prestatie eenheid 557 uur 381 uur 179 uur 560 uur Prestatie indicator 1: Aantal wijkschouwen In het dorp Hall heeft een inventarisatie van de woonomgeving in eerste instantie plaatsgevonden via de leefbaarheidsenquête. Dit gebeurde op initiatief van de Dorpsraad Eerbeek-Hall, Woningstichting Eerbeek en SWB, in nauwe samenspraak met de gemeente. Deze enquête is per post verspreid, 40% van de huishoudens heeft een ingevuld enquêteformulier retour gedaan. Aandachtspunten zijn met name de snelheid van het verkeer door het dorp en buitengebied; de uitstraling van het dorp met een aantal verwaarloosde panden en de slechte positie van starters op de woningmarkt, zowel huur als koop, in Hall. In de enquête hebben verscheidene bewoners aangegeven belang te hechten aan een wijkschouw. Dat positieve signaal is gehonoreerd: in overleg met de dorpsraad, Sprengenland Wonen, de gemeente en SWB is de wijkschouw georganiseerd. Samen met vertegenwoordigers van deze instanties en een tiental bewoners zijn situaties bekeken waar bewoners hadden aangegeven trots op te zijn en die een gewenst beeld te zien geven van bestrating, groenvoorziening en bebouwing. Tevens konden de bewoners plekken en situaties aangeven waar ze niet tevreden over waren. Op die manier is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste punten. In het voorjaar 2012 is een bewonersbijeenkomst gepland om alle ervaringen en acties, plus de nog te plannen acties door te nemen. Een kleinere schouw heeft plaatsgevonden op aanvraag van de Triangel in Eerbeek. Hier 6

6 1.1. Wijk-/dorpsaanpak hebben politie, de school en SWB het schoolplein en de directe schoolomgeving bekeken. Aanleiding was de veelvuldige overlast, graffiti en vernielingen op en rond school. Er is een voorstel aan de gemeente gedaan voor het snoeien van het openbaar groen. De gemeente heeft toegezegd hiervoor uiterlijk in het najaar te zullen zorgdragen. Prestatie indicator 2: Informatie en voorlichtingsactiviteiten Vanuit het opbouwwerk is een aantal bijeenkomsten opgezet met bewoners. In Eerbeek heeft de situatie rond de Bernstein geleid tot de presentatie van de documentaire door jongeren uit Eerbeek. Hier kwamen meer dan 100 bezoekers op af, van wie er velen de gelegenheid namen om bij de uitwisseling na het zien van de documentaire hun standpunt te verduidelijken en wensen voor de toekomst duidelijk te maken. Voor de bewoners van de Bernstein en de Parallelweg heeft er een avond plaatsgevonden samen met de jongeren, om terug en vooruit te kijken. Een aantal jongeren en omwonenden heeft hun excuses naar elkaar uitgesproken over het gedrag in het verleden. De avond is bovenal gebruikt om vooruit te kijken en te bespreken waar de gezamenlijke belangen liggen. Voor de gehele gemeente heeft er in Eerbeek een debat-avond plaatsgevonden over het thema jeugdoverlast. Doel was om samen met de bewoners tot een afbakening te komen van de term jeugdoverlast en mogelijke interventies te inventariseren. De inventarisaties op deze avond zijn meegenomen in het Plan van aanpak Jeugdoverlast, zoals dat in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl ontwikkeld is. Rond de overlast op het Oranje Nassauplein heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarin de politie, de gemeente en SWB aan bewoners uitleg wilden geven over de maatregelen die er genomen waren, en nog zouden worden, om de overlast aan te pakken. Daarvóór hadden de eerste acties al direct geleid tot vermindering van overlast. Mogelijk was er om die reden slechts een enkele bewoner aanwezig. In Brummen heeft een bewonersavond plaatsgevonden voor de bewoners van een buurt waar één bewoner veel overlast veroorzaakte. Hierin gaven SWB, Woningstichting Brummen en de OOGZ informatie over de rechten en plichten van bewoners die overlast veroorzaken en ook zorg behoeven. Er is twee maal voorlichting gegeven over burgerkracht en eigen kracht (het zg. participatiewiel ) en de kanteling met betrekking tot de Wmo. Hierbij is aandacht besteed aan wat er allemaal in het Brummense al gebeurt en wat de veranderingen in wet- en regelgeving voor een verandering voor burgers betekenen. Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Prestatie indicator 3: Nieuwe activiteiten/initiatieven Het komt steeds vaker voor dat bewoners die met elkaar in conflict zijn absoluut niet met elkaar in gesprek willen. Een spanningsvolle situatie blijft dan bestaan, zeker wanneer handhaving vanuit de gemeente, de politie en/of een woningcorporatie niet mogelijk is, of pas op langere termijn eventueel resultaat lijkt op te leveren. 7

7 1.1. Wijk-/dorpsaanpak In een dergelijke situatie, die geëscaleerd was via geweld tegen goederen en laster, is besloten tot een pendelbemiddeling. Hierbij vindt geen bemiddelingsgesprek plaats tussen de buren onderling, maar de bemiddelaar pendelt tussen beide buren en probeert zo aan een oplossing te werken. In het onderhavige geval leidde dit deels tot een oplossing, het andere deel van het probleem bleek niet op deze manier oplosbaar. In 2012 wordt met de vrijwillige bemiddelaars besproken of Buurtbemiddeling pendelbemiddeling als vaste, nieuwe dienst vanuit de bemiddelaars zal aanbieden aan bewoners. Al langere tijd is sprake van een patstelling tussen omwonenden van de Blitz/de wijkraad Brummen Centraal en SWB over de mogelijke overlastsituaties vanuit de Blitz. Na een mislukte mediationpoging is de stap gezet om te kijken of er vanuit een overstijgend gezamenlijk belang, namelijk optimale voorzieningen voor de jeugd in Brummen, gewerkt kan worden aan een inventarisatie van de ervaringen van bewoners en van de bezoekers van de Blitz. Een dergelijk gezamenlijk optreden bleek niet altijd zonder problemen te verlopen. Toch hebben beide partijen zich ten doel gesteld het ingezette pad gezamenlijk voort te zetten. Prestatie indicator 4: Contacten wijkraden/dorpsraad Met alle wijkraden hebben gesprekken plaatsgevonden over het jaarprogramma van de raden en over de behoefte aan ondersteuning vanuit SWB. Dit als logisch vervolg op een voorlichtingsavond in november 2010 over de taken en werkzaamheden van SWB in relatie tot de Wmo en de wijk- en dorpsraden. Concreet heeft dit geresulteerd in het betrekken van VVN bij de jaarvergadering in Rhienderen. Er zijn afspraken gemaakt met wijkraden rond de straatspeeldag. In samenwerking met de wijkraad Oliemolen is gewerkt aan de voorbereidingen en uitvoering van de Parkdag en Burendag. Vanuit de Kleine Kernen Kommissie is de zorg uitgesproken over de diefstallen rond het station Empe-Voorst. De politie heeft deze zaak inmiddels prioriteit gegeven. De plannen rond Hall met betrekking tot de leefbaarheidsenquête, dorpsdag en dorpsschouw zijn uitgevoerd. Er zijn plannen gemaakt voor een wijkenquête met betrekking tot het thema leefbaarheid in Rhienderen en specifiek de nieuwbouwwijk Elzenbos. En er zijn plannen gemaakt voor het opzetten van een raadpleging door de Dorpsraad van actieve bewoners en organisaties binnen Eerbeek. Dit kan een opstart zijn voor een meerjarenvisie op het dorp. Met de wijkraad Brummen Centraal zijn intensieve contacten over het jongerencentrum. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak dat bestaat uit een enquête onder jongeren over hun wensen en behoeften met betrekking tot een jongerencentrum. Daarnaast wordt er gezamenlijk een onderzoek verricht naar de ervaren overlast door de omwonenden van de Blitz. Prestatie indicator 5: Wijkactiviteiten/contacten De Wijkraad Oliemolen is samen met De Stichting Vrienden Park t Goor, Spar Bruno Lendering, Woningstichting Brummen en SWB aan de slag gegaan met de voorbereidingen van de Parkdag op 19 juni. Op deze dag waren er allerlei feestelijke activiteiten gepland voor verschillende leeftijdsgroepen. Speciaal doel van de dag was om vrijwilligers te werven die op de burendag (24 september) mee zouden willen helpen om het dierenverblijf in het park op te knappen. Door excessief noodweer is deze activiteit afgelast. De burendag heeft doorgang gevonden en was een groot succes met meer dan 250 bezoekers in de leeftijd van 2 tot 92. Er was voor elke leeftijdscategorie iets te doen en gelegenheid elkaar te ontmoeten. 8

8 1.1. Wijk-/dorpsaanpak In Hall is, in samenwerking met de Dorpsraad Eerbeek-Hall, Sprengenland Wonen en SWB, de Dorpsdag georganiseerd. Diverse organisaties en bewoners namen hieraan deel. Zo waren er infostands van de Dorpsraad, de gemeente, Veilig Verkeer Nederland, Sprengenland Wonen, SWB, DES en een aantal Hallse ondernemers en kunstenaars of ambachtsmensen. Op de dag vond ook de traditionele jaarafsluiting plaats van de kinderactiviteiten in Hall. In de wijk Rhienderen is een tuindag georganiseerd. Ruim 35 bewoners hadden zich opgegeven om deel te nemen. Op deze dag zijn de achterpaden en stoepen onder handen genomen en onkruidvrij gemaakt. Bij een paar buren die wegens ziekte of andere privéomstandigheden niet waren toegekomen aan het onderhoud van hun tuin, werd door buurtbewoners het nodige snoei- en opruimwerk verricht. De dag was een perfecte combinatie van samen werken en voldoende tijd en ruimte om elkaar ook ongedwongen te ontmoeten. Het opbouwwerk heeft relatief veel incidenten gesignaleerd rond bewoners in de Eerbeekse Enk. Dit, en de landelijke ontwikkelingen rond de Wmo en de verdergaande wens tot burgerparticipatie en zelfredzaamheid van bewoners, vormde voor SWB de aanleiding om nieuwe stappen ontwikkelen. In samenwerking met SWB-collega sociaal culturele activiteiten en Sprengenland Wonen is het idee voor de oprichting van een Buurtkamer geopperd en uitgewerkt. Bedoeling is om dichtbij de bewoners een ontmoetingsplek te creëren die hen ondersteuning kan bieden in hun leven en hen de mogelijkheid biedt elkaar te ontmoeting en om vanuit gezamenlijkheid activiteiten te ontplooien. Dit project biedt vanuit verschillende werkvormen van SWB mogelijkheden om nog gerichter met, voor en door bewoners te werken aan het welbevinden en netwerkvorming van de bewoners en dus aan de leefbaarheid in de buurt. In het voorjaar van 2012 zal dit nieuwe project van start gaan. Prestatie indicator 6: Contact specifieke doelgroepen Er zijn veelvuldig contacten geweest met de Turkse gemeenschap, o.a. naar aanleiding van de grote reeks inbraken bij Turkse bewoners. Er is nauw samengewerkt met de moskeevereniging, de politie, Stichting Meld misdaad anoniem en SWB om zoveel mogelijk subgroepen (mannen, vrouwen en jongeren) binnen de gemeenschap te bereiken. De opbouwwerker treedt op als begeleider van het JOC Eerbeek. Hij is als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur. Een belangrijk item is de mogelijke en noodzakelijke nieuwbouw van het JOC. Hierover is overlegd met de wethouder en diens ambtenaren. Daarnaast heeft de opbouwwerker diverse gesprekken gevoerd met de Italiaanse gemeenschap in Eerbeek. De opbouwwerker is officieel door het college B & W voorgedragen voor het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van RTV Veluwezoom. Gedurende het jaar is er een viertal vergaderingen geweest, deels met het bestuur van RTV Veluwezoom. Het PBO controleert of het programma-aanbod voldoet aan de eisen van de mediawet. 9

9 1.2. Sociale veiligheid en leefbaarheid 1. Opdracht SWB organiseert in overleg met wijkraden activiteiten waardoor bewoners zich kunnen identificeren met de wijk en op een verdraagzame manier kunnen samenleven. Overlast wordt voorkomen, dan wel bestreden. Samenwerking met relevante partijen is hierbij van belang. 2. Resultaten Prestatie indicator 1. Aantal aangemelde bemiddelingen - Eerbeek - Brummen - Buitengebied Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar Gerealiseerd december 2. Aantal geslaagde bemiddelingen Aantal afgesloten bemiddelingen Aantal bijeenkomsten Sociaal Overleg Aantal besproken casussen Jongerencontacten ambulant Aantal intergenerationele ontmoetingen Totaal Prestatie eenheid 613 uur 377 uur 248 uur 625 uur Prestatie indicator 1, 2 en 3: Aantal aangemelde bemiddelingen, aantal geslaagde bemiddelingen en afgesloten bemiddelingen Op jaarbasis zijn er 26 aanmeldingen voor buurtbemiddeling geweest. Het aantal geslaagde bemiddelingen komt uit op 9. Eén aanmelding loopt nog en is dus nog niet afgerond. In vier situaties is informatie en advies verstrekt. Deze aanmelders besloten vervolgens om de zaak te laten rusten en te kiezen voor het negeren van de overlastgever. Een aantal aanmeldingen leidde niet tot een vervolgactie. De reden dat mensen hiervan afzagen was bijvoorbeeld dat ze door ziekte of overbelasting in het persoonlijke leven niet in gesprek wilden. In verband met de ernst van het conflict of de persoonlijke situatie is een aantal van hen doorverwezen naar politie en het Sociaal Overleg. Deels gaat het hier om situaties waarbij de vermeende overlastgevende partij bemiddeling weigerde

10 1.2. Sociale veiligheid en leefbaarheid De voortijdig stopgezette aanmeldingen zonder oplossing van het probleem hebben geleid tot het experiment met de pendelbemiddeling (zie 2.1). Navraag bij collega-projecten leert dat ook zij steeds vaker pendelbemiddeling inzetten, omdat bewoners eenvoudigweg niet met elkaar om de tafel willen of durven. Prestatie indicator 4 en 5: Aantal bijeenkomsten Sociaal Overleg en aantal besproken casussen Doelgroep van het Sociaal Overleg zijn zeer kwetsbare mensen die op meerdere hieronder genoemde leefgebieden problemen hebben. Leefgebieden: zorg (geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en zelfverzorging) wonen dagbesteding financiën sociaal netwerk veiligheid. Gemeenschappelijk kenmerk is dat deze mensen zichzelf niet goed kunnen redden en overlast veroorzaken, maar geen duidelijke hulpvraag hebben en/of geen hulp aanvaarden. Prestatie indicator 6 en 7: Jongerencontacten ambulant In samenspraak met de gemeente, de politie en SWB is onder begeleiding van een extern bureau toegewerkt naar een integrale visie op jeugdoverlast. Bewoners en jongeren waren hier ook bij betrokken. Frappant was dat de visie van de partijen die zich vanuit professioneel oogpunt met jeugdoverlast bezighouden in grote lijnen overeenkwam met de visie van bewoners. Op basis van de voorlopige visie is in het najaar al gestart met de voorgestelde werkwijze. De ervaringen van de partijen en van de bewoners zijn positief. De methodiek die als vernieuwend element ook de melder meeneemt in de analyse, leidt tot snelle, gecoördineerde en geïntegreerde acties van de diverse partijen. Een tweetal ernstige overlastsituaties is conform de aanpak behandeld. Hierbij is duidelijk onderscheid gemaakt tussen jeugdoverlast en crimineel gedrag. Op basis van de ervaringen wordt de aanpak verder bijgesteld. Documentaire Eerbeekse hangjongeren In 2010 maakte Tros Regelrecht opnamen van hangjongeren bij het Bernsteincomplex in Eerbeek, na aanhoudende klachten van overlast door deze jongeren. Deze opnames zijn in mei uitgezonden. Een hectische periode volgde. Er werd een stuurgroep gevormd die acties uitzette. Eén daarvan was het bezoeken van de harde kern hangjongeren thuis door de toenmalige wijkagent en de jongerenwerker van SWB. Uit deze gesprekken met jongeren en hun ouder(s) zijn verschillende signalen naar voren gekomen. Bij de Bernstein zijn verschillende voorzieningen weggehaald, waaronder de bankjes. De plek is nu erg onaantrekkelijk voor jongeren. Door de uitzending is de beeldvorming rondom jongeren, die toch al niet erg positief was, 11

11 1.2. Sociale veiligheid en leefbaarheid nog negatiever geworden. Er kwamen veel signalen van jongeren die zich niet serieus genomen voelden, zich niet gehoord voelden. Naar aanleiding daarvan is het idee ontstaan om met deze Bernstein jongeren een documentaire te maken. Doel: de jongeren een podium te geven om hun behoeften, denkbeelden en talenten te laten zien. De jongeren waren in eerste instantie niet erg enthousiast, ze vreesden opnieuw negatief weggezet te worden. Na veel praten is het denkbeeld veranderd. Een groep jongeren heeft samen met de jongerenwerker eind 2010 de draad opgepakt. Begin is het project echt van start gegaan. In februari is er drie weken gefilmd. De jongeren hebben hun hangplekken laten zien, ze hebben verteld waarom ze er hangen, verteld over de relatie en omgang met de politie en aangeven wat het effect van het Tros Regelrecht programma op hen was. Daarnaast hebben de jongeren inwoners uit Eerbeek geïnterviewd. Alle betrokkenen hebben veel tijd en energie gestoken in deze documentaire. Een vaste groep van ongeveer 15 jongeren heeft eraan meegewerkt. Het resultaat is in mei gepresenteerd voor ruim 130 personen in de grote zaal van café Spoorzicht. Het debat na afloop was pittig: verschillende partijen gingen het gesprek aan. Dat was precies het doel van deze Docu, een dialoog op gang brengen. Na de première is er veel aandacht geweest van de pers. Hierdoor bleef het gesprek op gang en werd het tijd om gemaakte toezeggingen om te gaan zetten in daden. Verschillende gesprekken hebben plaatsgevonden tussen burgemeester, wethouder, jongerenwerker en jongeren, met het doel plannen van de jongeren gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk zijn we aan de slag gegaan met een projectplan voor de ontwikkeling van twee nieuwe hangplekken en een Cruyff Court in Eerbeek. Hiervoor is een brede groep jongeren uit Eerbeek gevraagd hun mening te geven over locatie, omvang en eigen medewerking. Daarnaast zijn er gesprekken georganiseerd met ondernemers, dorpsraad en Rotary, en zijn ruim 500 handtekeningen opgehaald op de Wintermarkt, om het draagvlak te vergroten. Het plan wordt eind februari 2012 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ambulant werk Recente hangplekken In Brummen: parkeerplaats Blitz, park t Goor (skatebaan), het speelveld aan de Maarten Putstraat en het viaduct naar Bronkhorst. In Eerbeek: JOP Wasacker, portiek Bernstein aan de Parallelweg, de skatebaan, het schoolpleintje bij de oude mavo, Derickxkamp (t/m halverwege ), het Oranje Nassauplein. Meldingen jeugdoverlast Brummen Oecumenische school. Melding door de wijkagent, van overlast in het weekend van uitgaande jeugd. Kapotte flessen op schoolplein. Het bleef bij een eenmalige melding. Na het contact met de wijkagent heeft de 12

12 1.2. Sociale veiligheid en leefbaarheid jongerenwerker de plek vaak op vrijdagavond meegenomen in ambulante rondes. Er zijn geen nadien nieuwe overlastmeldingen meer geweest. Speelveld Maarten Putstraat. Overlastmeldingen van drinkende jeugd door bewoners van de Maarten Putstraat en de Baron van Sytzemastraat, door de gemeente. De jeugd drinkt hier alcohol en pleegt vernielingen. Opbouwwerker en Jongerenwerker zijn in gesprek gegaan met bewoners. Bewoners durven de jeugd niet aan te spreken, uit angst voor represailles. Wijkagent en jongerenwerker hebben de plek meerdere malen bezocht en gesprekken gevoerd met jongeren en verschillende buurtbewoners. Nadat er afspraken zijn gemaakt, is er nog incidenteel een melding geweest, maar geen bijzonderheden. Crossbaan Jodenpad. Melding via de wethouder over het stoken van vuurtjes en luidruchtige jeugd. De jongerenwerker is hier meermalen geweest, heeft wel brandplekken aangetroffen, maar geen luidruchtige jeugd. Wel was er veel jonge jeugd aanwezig die gebruik maakte van de crossbaan. Dit is teruggekoppeld aan de gemeente, met de vraag om meer informatie. Die is echter nooit verstrekt. Speelveld Geelgors. Via de gemeente bereikten ons klachten rondom een natuurlijke speelplek aan de Geelgorsstraat. Het gaat om spelende kinderen en jongeren met brommers die het speelveldje als crossbaan gebruiken. Opbouwwerker en jongerenwerker hebben meerdere bewoners gesproken die aangaven niet tevreden te zijn over het nieuw aangelegde speelveld. Zij hadden andere verwachtingen en voelden zich niet gehoord door de gemeente. Naar aanleiding hiervan is een bijeenkomst georganiseerd tussen bewoners, wijkraad, wethouder en SWB, waarbij pittig werd gediscussieerd. De onvrede is uitgesproken en er is gekeken naar oplossingen. Die werden gevonden door het verplaatsen van een aantal attributen op het speelveld, en het weghalen van een aantal attributen op het speelveld. De bewoners en een ambtenaar zijn hiermee aan de slag gegaan. Blitz / Plein Vijf. Zie 1.3. Meldingen jeugdoverlast Eerbeek Skatebaan. Na een lange rustige periode is het in het voorjaar van weer levendig aan de skatebaan aan de Veldkantweg. Dat levert veel irritatie op van Fit & Fun, de sportschool, over kapotte bierflesjes. Jongerenwerker en politie zijn meerdere malen aanwezig geweest, en hebben met de jeugd gesproken. Ze ontkennen de troep te maken. Afgesproken is dat er gehandhaafd gaat worden op deze plek. Sindsdien gaat het behoorlijk goed, het is nu weer een plek waar jongeren elkaar rustig ontmoeten. Slechts incidenteel is er een melding, maar van structurele overlast is geen sprake meer. Portiek Bernstein Parallelweg. Hier betrof het meerdere meldingen van bewoners over het hangen van jeugd in het algemene portiek. Bewoners hebben bij Sprengeland Wonen aangegeven dit portiek afgesloten te willen zien. Sprengeland wil dit wel, maar op voorwaarde dat de kosten doorberekend worden in de huur van de bewoners. De bewoners zijn het hier niet mee eens. Sprengeland Wonen gaat nu de optie van camerabewa- 13

13 1.2. Sociale veiligheid en leefbaarheid king bekijken. De groep die hier rondhangt, is een nieuwe jonge groep jongeren die in beeld is bij de jongeren werker. Dezelfde groep is betrokken bij voetbalactiviteiten op het Oranje Nassauplein. De jongeren geven aan interesse te hebben in de activiteiten van het jongerenwerk. Speelveldje Lombok. Het is onrustig in de wijk Lombok. Er zijn overlastmeldingen van kinderen die hutten bouwen in de plantsoenen. Er is een bewonersgroep die actie voert om het weggehaalde trapveldje weer terug te halen, én een bewonersgroep die hier fel tegen is. Bernstein. Ondanks dat het erg rustig is aan de zijde van de Loenenseweg komen er vanuit de Bernstein incidenteel overlastmeldingen. De jongerenwerker bezoekt deze plek regelmatig en treft incidenteel kleine groepjes aan. Er is geen sprake van overlast meer. Opbouwwerker, ouderenwerker en jongerenwerker hebben regelmatig contact met de bewoners. Bernstein jongeren en Bernstein bewoners hebben afgelopen jaar twee keer met elkaar om tafel gezeten om onvrede uit het verleden met elkaar te bespreken, en vervolgens te kijken hoe ze samen verder kunnen/wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Dit waren mooie bijeenkomsten waarin zowel jongeren als bewoners excuses aanboden voor hun gedrag (zie ook 2.1). Oranje Nassauplein. Naar aanleiding van klachten van bewoners aan het Oranje Nassauplein over hangjongeren, hebben opbouwwerker en jongerenwerker deze plek intensiever bezocht. Het ging om een kleine groep jongeren in de leeftijd van 13 /m 25 jaar. De overlast bestond uit het weggooien van blikjes, wildplassen, harde muziek en intimiderend gedrag. Er zijn verschillende gesprekken geweest tussen jongeren en jongerenwerker. Uitgelegd is dat hangen geen probleem is, maar wel de rommel en het lawaai dat ze maakten. Dit begrepen ze. Uiteindelijk heeft de politie een avond gepost en verschillende bekeuringen uitgeschreven. Dit heeft de groep aan het denken gezet. De groep is verplaatst naar het Jop aan de Wasacker. Oude Mavo Derickxkamp. Dit is een gedoogde hangplek op het schoolplein. Hier werd veel gebruik van gemaakt door groepjes blowende jongeren. Ze veroorzaakten relatief weinig overlast, maar wel veel rommel. Het liep onverwacht uit de hand toen een nieuwe anti-kraak bewoner een conflict kreeg met een aantal jongeren. Over en weer werd getreiterd, wat resulteerde in brandstichting, vernieling en mishandeling. Dit is een politiezaak geworden en er zijn jongeren aangehouden. Het gaat hier om zeer gesloten, moeilijk benaderbare jongeren. De jongerenwerker heeft op verschillende manieren geprobeerd ingangen te vinden, uiteindelijk met succes: na intensief contact lopen drie van deze jongeren nu stage in het jongerenwerk. 14

14 2.1. Jeugd-, tiener- en jongerenactiviteiten 1. Opdracht SWB organiseert activiteiten en realiseert voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van de jeugd, die gericht zijn op de participatie van allochtone jeugd en die zijn afgestemd met de wijkraden. Activiteiten gericht op informatievoorziening en advisering worden in samenwerking met de ketenpartners Centrum Jeugd en Gezin en de bibliotheek georganiseerd. 2. Resultaten Prestatie indicator Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar Gerealiseerd december Totaal 1. Jeugdactiviteiten aantal - activiteiten Brummen aantal - activiteiten Eerbeek/Hall Tieneractiviteiten - aantal activiteiten Brummen - aantal activiteiten Eerbeek/Hall Jongerenactiviteiten aantal - activiteiten Brummen aantal - activiteiten Eerbeek/Hall Aantal informatie-/ voorlichtingsactiviteiten 5. Totaal aantal deelnemers Aantal nieuwe vrijwilligers - aantal nieuwe vrijwilligers Brummen - aantal nieuwe vrijwilligers Eerbeek/Hall Aantal allochtone deelnemers 50% 50% 50% 8. Jongeren informatie- en adviescontacten Prestatie eenheid 1254 uur 682 uur 588 uur 1270 uur

15 2.1. Jeugd-, tiener- en jongerenactiviteiten Prestatie indicator 1, 2 en 3: Aantal jeugd-, tiener- en jongerenactiviteiten In zijn er voor de jeugd 16 activiteiten georganiseerd, waaronder sportactiviteiten, een spooktocht, een waterspektakel en creatieve activiteiten. Hiervan vonden er 7 plaats in Brummen en 9 in Eerbeek-Hall. Daarnaast zijn er zowel in Eerbeek als in Brummen de Kindervakantiespelen georganiseerd. In Brummen hebben 179 kinderen kunnen genieten van het hutten bouwen, vossenjacht, waterspelen, zomercarnaval, enzovoort, in Eerbeek 170 kinderen. In Brummen waren er het afgelopen jaar 8 activiteiten, voor tieners, in Eerbeek-Hall lag dit aantal op 5. Het gaat om de maandelijkse tienerdisco s, Sport on Wheels en een weerbaarheidstraining. De jongerenactiviteiten in Eerbeek-Hall en Brummen betroffen voetbal, een filmproject, filmavonden, karaoke, scootermeeting en een zaalvoetbaltoernooi. Prestatie indicator 4: Aantal informatie- en voorlichtingsactiviteiten De Roefeldag is goed verlopen. Met 29 bedrijven en 62 groepen behaalden we hetzelfde aantal als twee jaar geleden. Er is een enquête gehouden onder alle deelnemers die we nog moeten uitwerken. In samenwerking met de bibliotheken in Eerbeek als Brummen is een activiteit georganiseerd in het teken van het thema van de Kinderboekenweek: Superhelden. Kinderen konden een theatervoorstelling bekijken, knutselen, geschminkt worden, met hun superheld op de foto en er was een ballonnenclown. De straatspeeldag is georganiseerd met behulp van de inzet van 20 leerlingen van het Rhedens in het kader van hun maatschappelijke stage. Er hebben 300 kinderen deelgenomen. Tricking, dit is een combinatie van dans en vechtsport. De voorlichting/proeflessen in samenwerking met de KNGU (Koninklijken Nederlandse Gymnastiek Unie) en vereniging Kracht en Vlugheid konden rekenen op weinig belangstelling, ook nadat er nog meer energie in promotie gestoken was. Prestatie indicator 5: Aantal deelnemers In totaal hebben 966 kinderen, tieners en jongeren aan de activiteiten deelgenomen. Prestatie indicator 6: Aantal nieuwe vrijwilligers Er hebben zich in deze periode 54 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Prestatie indicator 7: Aantal allochtone deelnemers Het aantal allochtone deelnemers ligt op 50%. Prestatie indicator 8: Aantal jongeren informatie- en adviescontacten Er zijn 35 informatie- en adviescontacten geweest vanuit het ambulant jongerenwerk en het accommodatiegebonden jongerenwerk. Onderwerpen waren school, stage, alcohol, drugs, thuissituatie en justitie. In een aantal gevallen ontstaan hieruit individuele contacten waarbij een vertrouwensband wordt opgebouwd en de jongerenwerker in een mentor rol terechtkomt. 16

16 2.2. Beheer JOC s 1. Opdracht SWB realiseert voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de jeugd. 2. Resultaten Prestatie indicator Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar Gerealiseerd december Totaal 1. - Openstellingsuren JOC Eerbeek - Openstellingsuren Blitz Brummen Aantal bezoekers - JOC Eerbeek - Blitz Brummen Prestatie eenheid 1115 uur 472 uur 643 uur 1115 uur Prestatie indicator 1: Openstellingsuren Het JOC Eerbeek was dit rapportagejaar 833 uur open, Blitz Brummen 520 uur. In november is het 5-jarig bestaan van de Blitz gevierd. Prestatie indicator 2: Aantal deelnemers Het aantal bezoekers in Eerbeek bedroeg 5658, dat in Brummen Stichting Welzijn Brummen 17 Jaarrapport

17 2.3. Ontwikkelingsondersteuning en preventieve hulpverlening jeugd en jongeren 1. Opdracht Het mede initiëren van projecten met als doel ouders te ondersteunen bij het opvoeden en stimuleren van hun kinderen, zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een succesvolle deelname aan onderwijs en samenleving. Daarnaast het bieden van vroege snelle, laagdrempelige en vooral preventieve hulpverlening aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Er vindt afstemming plaats met de partners Centrum Jeugd en Gezin en bibliotheek. 2. Resultaten Prestatie indicator Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar 1. Aantal afgesloten AMW-trajecten (basisschoolleerlingen) 2. AMW inzet met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie Gerealiseerd december 35,8% 31,3% 16% 14,6% 3. Wachttijd en eventuele wachtlijst 0 0% Prestatie eenheid 270 uur 91 uur 268 uur Prestatie indicator 1 t/m 3: Aantal afgesloten AMW-trajecten (met basisschoolleerlingen), AMW inzet voor- en vroegschoolse educatie, wachttijd/wachtlijst Het aantal afgesloten AMW trajecten waarbij basisschoolleerlingen betrokken waren, bedroeg bijna een derde (31,3%). De problematiek waaraan is gewerkt, ligt vooral op één of meer van de gebieden financiën, relaties, opvoeding en psychosociaal welbevinden. De AMW inzet met betrekking tot de voor- en vroegschoolse situatie (14,6%) betreft uren voor huisbezoek op indicatie van derden, en contacten met de peuterspeelzaal. In kende het AMW geen wachttijden. Overig Het project Samen Starten is een samenwerkingsproject met de jeugdgezondheidszorg van Verian. Doel is om 0- tot 4-jarigen zodanig te monitoren in hun ontwikkeling dat een taalachterstand wordt voorkomen. Dit project wordt gefinancierd vanuit het Onderwijs Achterstands Beleid. 18

18 2.3. Ontwikkelingsondersteuning en preventieve hulpverlening jeugd en jongeren De inzet van het AMW is erop gericht te voorkomen dat psycho-sociale problematiek in gezinnen een negatief effect heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen. We willen dat alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen hebben in het onderwijs. Eind 2010 heeft het AMW te kennen gegeven ontevreden te zijn over de inzet van de medewerkers van Verian. Hierover is begin een overleg geweest met de coördinator van Verian en de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit heeft erin geresulteerd dat de samenwerking enigszins is aangetrokken. Begin 2012 staat er opnieuw een evaluatie gepland. We hopen er gezamenlijk verbeterpunten uit te halen en de kwaliteit van het project aan te scherpen. In heeft Spectrum die vanuit de provincie organisaties voor zorg en welzijn ondersteunt, van de gemeente Brummen de opdracht gekregen om de gehele zorgstructuur in Brummen te onderzoeken en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Wij zijn verheugd om te constateren dat in deze notitie constructieve verbetervoorstellen zijn geformuleerd die in 2012 opgepakt gaan worden. Triple P is een methode die laagdrempelige, kortdurende, positieve opvoedingsondersteuning biedt aan ouders met enkelvoudige opvoedingsproblematiek. Deze methode is bij de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin geadviseerd door de overheid als wetenschappelijk bewezen, evidence based. In de gemeente Brummen heeft het CJG (nog) geen keuze voor het hanteren van deze methodiek gemaakt. Momenteel is er slechts één Triple P geschoolde werker in de gemeente Brummen die de methode kan uitvoeren. Een probleem is dat de methode voor een individuele gemeente erg kostbaar is om in te kopen. Daartegenover staat dat Triple P goed past in de huidige tijdsgeest waarin er veel aandacht is voor zelfregulering, eigen verantwoordelijkheid en schaarse middelen. Mede om die reden hebben diverse werkers in de provincie Gelderland samen het plan opgevat om de methode onder de aandacht te blijven brengen. Het project Netwerken, dat tot gefinancierd werd door de gemeente, is opgegaan in het CJG. Het blijkt dat de overleglijnen van het netwerk en de diverse partners die voorheen deelnamen nog niet geheel zijn geïmplementeerd binnen het CJG. Zo werden we bijvoorbeeld onverwacht geconfronteerd met wachttijden voor de peuterspeelzalen als gevolg van nieuw beleid. Het AMW neemt deel aan de redactieraad van het CJG. De leden van de redactiegroep zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van actueel lokaal Brummens nieuws op onder andere de website. 19

19 2.4. Opvoedingsondersteuning / Family Focus 1. Opdracht Indien ouders en kinderen er niet in slagen eventuele opvoedingsproblemen zelf op te lossen, kunnen voorzieningen voor opvoedingsondersteuning hulp bieden. Aan SWB wordt gevraagd een lichte vorm van hulpverleningsactiviteiten te bieden. 2. Resultaten Prestatie indicator Prestatie indicator 1: Aantal gezinnen In deze periode hebben 6 gezinnen gebruik gemaakt van de informele, preventieve inzet van een vrijwilliger van Family Focus. We willen de drempel voor gezinnen zo laag mogelijk houden, maar slagen daar helaas niet altijd in. Het blijft moeilijk om nieuwe gezinnen aangemeld te krijgen. Prestatie indicator 2: Aantal vrijwilligers Het aantal vrijwilligers eind is 5. Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar Gerealiseerd december In overleg met het Vrijwilligerscentrale zijn vrijwilligers voor Family Focus geworven. Met vier vrouwen/moeders is een gesprek gevoerd en alle vier zijn geschikt bevonden. Inmiddels zijn twee vrijwilligers gestopt. Eén van hen heeft voor ander vrijwilligerswerk gekozen, een andere kreeg vrij plotseling een baan van 36 uur, die niet te combineren was met het vrijwilligerswerk. Regelmatig blijkt dat vrijwilligers hun inzet voor Family Focus zien als een opstapje naar regulier werk. In de praktijk blijkt dit ook daadwerkelijk hun kansen hierop te vergroten. Fijn voor de vrijwilligers, voor het project betekent het echter dat er veel wisselingen zijn in de groep en dat we daar als organisatie steeds opnieuw op moeten anticiperen. Totaal 1. Aantal gezinnen 6 uur 4 uur 2 uur 6 uur 2. Aantal vrijwilligers 7 uur 3 uur 5 uur Prestatie eenheid 60 uur 19 uur 39 uur 58 uur Overig Afgelopen jaar is de folder Family Focus herschreven. Benadrukt wordt dat Family Focus een vorm van informele zorg is die zich met name richt op een groep ouders die geen of een klein sociaal netwerk hebben, waardoor opvoeden een zware klus wordt doordat mensen hun zorgen, vragen en problemen niet kunnen delen en/of relativeren. 20

20 2.4. Opvoedingsondersteuning / ZorgAdviesTeam (ZAT) 1. Opdracht Indien ouders en kinderen er niet in slagen eventuele opvoedingsproblemen zelf op te lossen, kan meer externe deskundige hulp gewenst zijn. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) kan uitkomst bieden. 2. Resultaten Prestatie indicator Prestatie indicator 1: Aantal ingebrachte casussen In zijn 7 casussen ingebracht. Streefresultaat Gerealiseerd resultaat voorjaar Gerealiseerd december We geven een voorbeeld van een casus die werd ingebracht door het AMW. Het betrof hier een hulpaanbod aan de ouders van een 21-jarige jongen, die met hun handen in het haar zaten. Ouders hebben minimaal gebruik gemaakt van dit aanbod omdat hun zoon een baan kreeg, er hierdoor enige structuur ontstond in zijn leven en vervolgens de problematiek voor ouders enigszins hanteerbaar werd. De casus is illustratief voor een groep van jarige jongens die moeilijk bereikbaar is. In bovengenoemde casus gaf desbetreffende jongen geen toestemming voor bespreking in het ZAT. De problematiek is vanuit het perspectief van de ouders met hun toestemming besproken. De jongen staat niet open voor hulpverlening. We hebben wel iedere professional die in contact komt met de jongen verzocht om hem te motiveren voor hulpverlening. Prestatie indicator 2: Aantal vergaderingen Er hebben 10 ZAT bijeenkomsten plaatsgevonden, waaraan het AMW als ketenpartner heeft deelgenomen. Zie voor inhoudelijke informatie het aparte ZAT-jaarverslag. Totaal 1. Aantal ingebrachte casussen 3 uur 4 uur 7 uur 2. Aantal vergaderingen 5 uur 5 uur 10 uur Prestatie eenheid 62 uur 11 uur 29 uur 40 uur 21

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk thuisbegeleiding individueel GGZ Transparant aanbod sociaal psychiatrisch verpleegkundigen l sociaal werk in de wijk eerstelijns psychologische zorg Individueel sociaal werk in de wijk centra voor jeugd

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie