7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Human Supports nv 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de van kracht zijnde wetgeving, met name de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de cao s gesloten in de NAR en in het PC 322 voor de Uitzendarbeid en de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken. 2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld volgens de voorwaarden overeengekomen bij de aanvraag en volgens de algemene voorwaarden hieronder. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en Human Supports (hierna genoemd HS) en zijn opgesteld overeenkomstig de Wet van 24 juli Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. 3. Deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder artikel 20, zijn ook van toepassing vanaf het ogenblik dat de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan HS en HS kandidaten voorstelt aan de gebruiker. 4. Overeenkomstig Cao 38 quater van 14 juli 1999 is het verboden aan HS om de kandidaten op een discriminatoire wijze te behandelen; bijgevolg dient de gebruiker zich in zijn aanvraag te beperken tot criteria die relevant zijn voor de functie. 5. De gebruiker verbindt er zich toe om aan HS onverwijld en bij voorkeur schriftelijk, alle noodzakelijke informatie mee te delen evenals elke wijziging ervan, zowel bij de aanvang als tijdens de duur van de overeenkomst. Deze informatieplicht slaat in ieder geval op volgende, niet-exhaustieve lijst: - De reden van de uitzendarbeid en of er een syndicale afvaardiging is in de gebruikende onderneming - De loonsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die van toepassing zijn in de onderneming van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten - De activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluatie, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen - Een eventuele (dreigende) staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid - Een eventueel arbeidsongeval - De werking van Dimona, waarvoor alle inlichtingen moeten worden meegedeeld vóór de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht - De laattijdigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten - De niet-hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hieraan verbonden leiden tot een bijkomende facturatie aan de gebruiker. 6. De gebruiker is aansprakelijk voor de correcte toepassing van de motieven en termijnen voorzien door de Wet op de uitzendarbeid; in het kader van deze motieven zorgt hij, in de gevallen voorzien door de wet, voor de noodzakelijke informatie en toelatingen voor de tewerkstelling van uitzendkrachten. 7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten. 8. De gebruiker mag geen beroep doen op de diensten van HS in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In deze gevallen dient de gebruiker HS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. HS is er dan toe gehouden haar uitzendkrachten terug te trekken, zonder dat dit aanleiding geeft tot schadevergoeding aan de gebruiker. 9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker is deze laatste, overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van de Wet van 24 juli 1987, aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake reglementering en bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk. Hieruit volgt dat de gebruiker er toe gehouden is de uitzendkrachten op dezelfde wijze te behandelen als zijn vast personeel, meer bepaald wat betreft de arbeidstijd, de arbeidsduurvermindering, de compensaties, rusttijden, feestdagen, zondagarbeid, nachtarbeid, het welzijn van de uitzendkracht op de plaats van het werk etc. 10. De burgerlijke aansprakelijkheid waarvan sprake in artikel 1384, derde alinea van het Burgerlijk wetboek, berust bij de gebruiker. Bijgevolg is alleen hij aansprakelijk voor alle schade door de uitzendkracht berokkend aan derden. De gebruiker wordt aanbevolen om in zijn verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid een clausule uitzendarbeid op te nemen. HS is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht berokkent aan de gebruiker tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. Zo is HS niet aansprakelijk bij beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen toevertrouwd aan de uitzendkracht. Wat de selectie betreft, kan de aansprakelijkheid van HS nooit worden ingeroepen wanneer de gebruiker de selectie van de kandidaat-uitzendkracht(en) zelf heeft uitgevoerd. HS is evenmin aansprakelijk voor leningen of voorschotten, in natura of in baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal elke terugvordering van kosten ontstaan uit onder meer het telefoongebruik voor private doeleinden, maaltijden genomen in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc., verlopen zonder bemiddeling van HS. 11. Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief de indexaanpassingen en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten, alsof zij door de

2 gebruiker in dienst zijn genomen als vaste werknemers. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan HS. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot een bijkomende facturatie aan de gebruiker. 12. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren die vermeld staan op de werkpostfiche of, wanneer deze fiche niet vereist is, in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 is de gebruiker er toe gehouden om in de voorziene gevallen de werkpostfiche in te vullen en over te maken aan HS vóór de ter beschikking stelling van de uitzendkracht. Bij het opmaken van deze werkpostfiche moet de gebruiker het advies inwinnen van de preventie- en de arbeidsgeneeskundige dienst. De gebruiker draagt (overeenkomstig artikel 5, 4 van het koninklijk besluit van 19 februari 1997) de eindverantwoordelijkheid voor de ter beschikking stelling van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs als betreffende de levering ervan een afwijkende commerciële overeenkomst gesloten werd met HS. 13. Ingeval van arbeidsongeval van een uitzendkracht, zal de gebruiker, na het treffen van alle dringende maatregelen, onmiddellijk HS verwittigen en alle inlichtingen bezorgen noodzakelijk voor het opstellen van de aangifte van ongeval. In het geval van laattijdigheid of niet-naleving van deze verplichting zal de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bij een ernstig arbeidsongeval zal de gebruiker het omstandig verslag opmaken en instaan voor de bijhorende kosten. HS zal de nodige informatie aanleveren en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek. 14. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de terugzending van de ondertekende klantenovereenkomst en (het toezicht op) de terugzending van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet kunnen inroepen ten nadele van HS en HS zal aan de gebruiker de werkelijke prestaties van de uitzendkracht factureren, met als minimum de prestaties aangevraagd door de gebruiker. 15. Door de prestatiestaat te ondertekenen bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening gebeurt zonder uitstel na afloop van de prestaties beschreven op de prestatiestaat, op zodanige wijze dat de gebruiker de snelle en correcte afhandeling van de betaling van het loon door HS geenzins in de weg staat. De gebruiker zal de geldigheid van de handtekening van zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij geautomatiseerde verwerking van de prestatiegegevens is de gebruiker altijd akkoord met de gegevens zoals ze worden overgedragen aan HS, elektronisch of geautomatiseerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending. 16. De facturatie gebeurt op basis van: a. De prestaties vermeld op de prestatiestaten of op elektronische wijze meegedeeld door de gebruiker, waarbij het minimum overeenkomt met het aantal uren gevraagd door de gebruiker, behalve wanneer minder uren gepresteerd zijn door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en wanneer de informatieplicht voorzien door het artikel 5 van deze algemene voorwaarden gerespecteerd werd. Bij gebrek aan ingevulde en door de gebruiker ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijke prestaties door de uitzendkracht met als minimum de uren aangevraagd door de gebruiker. In dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende verloonde vrije dagen en uren, zoals (extra)legale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, carensdagen etc., waarop de uitzendkracht ook recht heeft, ook beschouwd als prestaties en als zodanig gefactureerd aan de gebruiker; b. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief. Deze coëfficiënt en/of dit tarief zullen eenzijdig door HS worden verhoogd in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse stijging van de patronale lasten of van elke andere factor die de reële loonkost beïnvloedt. Dit tarief zal ook eenzijdig door HS worden verhoogd in geval van stijging van het basisloon van de uitzendkracht ten gevolge van een loonindexatie en/of van conventionele loonsverhogingen van toepassing bij de gebruiker; c. De andere looncomponenten voorzien door artikel 11 van deze algemene voorwaarden; d. De andere schriftelijke afspraken. Dit alles verhoogd met het toepasselijke btw-tarief. Voor de bijzondere prestaties (zoals overuren, ploegenarbeid, nachtarbeid, werk op zondag of op feestdagen, etc.) wordt de uitzendkracht vergoed op basis van de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of cao. De in dit kader te betalen loontoeslag wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze die toepasselijk is op het basisloon van de uitzendkracht of als deze die wordt gebruikt voor de berekening van het tarief. 17. Alle klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerde aangetekende brief aankomen bij HS. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. 18. De facturen van HS zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling anders dan in baar geld of per overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de inningskosten ten laste van de gebruiker. Bij gebreke aan betaling bij ontvangst van de factuur zal het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd worden met 1% per maand. Bij niet-betaling van de factuur een maand na factuurdatum zal de gebruiker bovendien, na schriftelijke ingebrekestelling, gehouden zijn tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125 euro. De wisselbrieven van HS brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Elke betalingsmodaliteit wordt van rechtswege teniet gedaan vanaf het ogenblik dat

3 HS een gerechtelijke procedure moet aanspannen om betaling van te verkrijgen van openstaande facturen. De betalingsmodaliteiten toegestaan door HS worden ook van rechtswege teniet gedaan in geval van schriftelijke ingebrekestelling, geprotesteerde wisselbrieven of ongedekte cheques, dagvaarding van de RSZ of andere tekenen van twijfelachtige kredietwaardigheid in hoofde van de gebruiker. In zulke gevallen wordt de betaling van alle facturen (inclusief deze die nog niet vervallen zijn) ook opeisbaar van rechtswege. De uitzendkracht is niet gemachtigd de facturen van HS te innen. 19. Wanneer de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen en/of de algemene voorwaarden en/of de bijzondere voorwaarden niet nakomt, evenals bij wanbetaling, heeft HS het recht om de lopende overeenkomsten als verbroken te beschouwen en haar uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken, zonder dat zij gelijk welke schadevergoeding zou verschuldigd zijn. 20. Bij voortijdige afwerving van de uitzendkracht door de gebruiker: Als de gebruiker, zonder de tussenkomst van HS, een arbeidsrelatie aangaat met de uitzendkracht voor eenzelfde of een andere functie, alvorens de uitzendkracht vier maanden heeft gepresteerd via HS, zal hij ten titel van forfaitaire vergoeding voor geleden schade aan HS een bedrag betalen van 20% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendkracht. De hoogte van dit bedrag komt voort uit een wederzijds akkoord tussen gebruiker en HS over het feit dat de schade geleden door HS overeenkomt met name met de kost die de gebruiker zou moeten hebben besteed aan de prospectie, selectie en opleiding van een werknemer met dezelfde kwalificaties alsmede met de gederfde winst en dat de schade forfaitair geraamd kan worden op hogervermeld bedrag. HS heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen voor zover de omvang van de schade is bewezen. De gebruiker zal ook gehouden zijn tot deze schadevergoeding als de uitzendkracht een arbeidsrelatie aangaat met de gebruiker na het einde van de ter beschikking stelling, wanneer de uitzendkracht nog geen vier maanden gepresteerd heeft via HS tussen de 1 ste dag van deze ter beschikking stelling en de 1 ste dag van de arbeidsrelatie met de uitzendkracht. De gebruiker verbindt er zich toe HS vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn intentie om een arbeidsrelatie aan te gaan met de uitzendkracht. Onder een arbeidsrelatie aangaan met de uitzendkracht wordt verstaan: - Het sluiten van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht - De terbeschikkingstelling van de betrokken uitzendkracht bij de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor) - Het sluiten van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die de uitzendkracht met deze bedoeling heeft aangeworven - Het aangaan van een arbeidsrelatie van de uitzendkracht met een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap zijn van elkaar, of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van titel II van het Vennootschapswetboek. Wordt verstaan onder uitzendkracht : - De uitzendkracht door HS geselecteerd en met een overeenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld van de gebruiker - De kandidaat-uitzendkracht door HS voorgesteld aan de gebruiker Wordt verstaan onder brutojaarloon: o o Als de uitzendkracht al heeft gewerkt: het laatst toegepaste uurloon x het gemiddeld aantal uren per week in de sector van de gebruiker x 4,33 x 13,92 Als de kandidaat-uitzendkracht nog niet heeft gewerkt: Het loon dat in de gebruikende onderneming geldt voor de betreffende functie (met als minimum de barema s van het PC van de gebruiker) x het gemiddeld aantal uren per week in de sector van de gebruiker x 4,33 x 13, Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk wetboek is de gebruiker die de overeenkomst eenzijdig en voortijdig verbreekt, gehouden aan HS een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan de som van de facturen die HS zou hebben opgemaakt mocht de overeenkomst volledig zijn uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt ook in het geval van nietigheid van de overeenkomst tussen HS en de gebruiker tengevolge van de niet-naleving door deze laatste van de verplichtingen hem opgelegd door de wet, de algemene en/of de bijzondere voorwaarden, of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. HS behoudt zich echter het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. 22. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk als deze schriftelijk is overeengekomen. 23. Bij geschil en/of wanbetaling zijn alleen de rechtbanken uit het arrondissement van Brussel bevoegd, of het vredegerecht van St- Pieters-Woluwe.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER DEFINITIES: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten All-By-One. All-By-One: vertegenwoordigd door Brigitte Ryckaert, zaakvoerder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden.

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Parade BV, gevestigd te Amersfoort aan het adres Weverssingel 36 te Amersfoort (3811 GK) die onder meer handelt onder de handelsnaam:

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie