Stad Vilvoorde BUDGET Beleidsnota

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota"

Transcriptie

1 Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota

2 DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers Hoofdstuk 1: De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken... 1 Hoofdstuk 2: Samenwerken aan een proper Vilvoorde... 5 Hoofdstuk 3: Verkeersleefbaarheid in het Centrum én de wijken... 8 Hoofdstuk 4: Onveiligheid voorkomen en bestraffen... 9 Hoofdstuk 5: Branden voorkomen en blussen DEEL II: Een sociale en solidaire stad, in samenwerking tussen alle partners Hoofdstuk 1: Een sociaal beleid op maat van iedereen Hoofdstuk 2: Aan de slag met sociale economie Hoofdstuk 3: Werken aan integratie rendeert Hoofdstuk 4: Solidariteit over de grenzen DEEL III: Een stad die groeit, vernieuwt en bloeit, met aandacht voor een duurzame toekomst Hoofdstuk 1: Huisvesting Hoofdstuk 2: Stadsvernieuwing Hoofdstuk 3: Handel en lokale economie Hoofdstuk 4: Mobiliteit Hoofdstuk 5: Wegenis en rioleringen Hoofdstuk 6: Groen en natuurbeheer Hoofdstuk 7: Integraal Milieubeleid DEEL IV: Een stad die kinderen kwaliteitsvol opvangt en alle mogelijke onderwijskansen biedt Hoofdstuk 1: Kwaliteitsvolle opvang van baby's, peuters, kleuters en kinderen Hoofdstuk 2: Kwaliteitsonderwijs voor iedereen DEEL V: Een levendige stad, met voor elk wat wils Hoofdstuk 1: Vilvoorde, bruisende stad Hoofdstuk 2: Een cultuurbeleid voor iedereen Hoofdstuk 3: Met zorg voor monumenten en kunstpatrimonium Hoofdstuk 4: Een cultuurcentrum met een lage drempel Hoofdstuk 5: De bibliotheek, een open huis Hoofdstuk 6: Kunstonderwijs versterkt de cultuurbeleving Hoofdstuk 7: Vilvoorde, jeudige stad Hoofdstuk 8: Vilvoorde, sportieve stad DEEL VI: Een goed bestuurde stad, met gezonde financiën, moderne communicatie en een efficiënte administratie Hoofdstuk 1: Gezonde financiën Hoofdstuk 2: Efficiënte communicatie over het beleid Hoofdstuk 3: Leiderschap, strategie en beleid Hoofdstuk 4: Een efficiënt en effectief beheer van de personele middelen Hoofdstuk 5: Een efficiënt en effectief beheer van het wagenpark en van het stedelijk gronden en gebouwenpatrimonium Hoofdstuk 6: Een efficiënt en effectief beheer van dossiers, processen en projecten Hoofdstuk 7: Een efficiënt en effectief beheer van de informatica en telecommunicatie Hoofdstuk 8: Waardering door medewerkers, klanten, leveranciers, omgeving, bestuurders en financiers Algemene financiering Algemene financiering Samenvattende tabellen Toelichting: E = Gewone dienst I = Buitengewone dienst * = wordt gerealiseerd via AG Vilvoorde.

3 BUDGET 2007 BELEIDSNOTA DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers. Hoofdstuk 1: De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken Een kwaliteitsvolle wijkgerichte dienstverlening vanuit de wijkcentra is, in samenwerking met de partners van het lokaal bestuur, geoptimaliseerd en verder uitgebouwd, met prioritaire aandacht voor het aanpakken van kleine, vaak terugkerende klachten. Er wordt gestreefd naar een optimale werking van de wijkcentra. De vastgestelde permanentieuren van de wijkmanagers zijn gegarandeerd. Er zijn actiepunten bepaald om de wijkcentra en hun wijkmanagers beter bekend te maken bij de bevolking. Er is bepaald welke bijkomende dienstverlening de wijkmanagers kunnen uitvoeren. Er is een digitale uitleenpost van de stedelijke bibliotheek in het wijkcentrum Houtem, Peutie en Koningslo. De verbouwingswerken aan het buurthuis te Houtem zijn opgestart. Verschillende organisaties en verenigingen die actief zijn in de wijk, worden via de wijkmanagers betrokken bij de algemene werking van de wijk. De wijkgebonden inzet van de stadswachters en hun kwalitatieve dienstverlening aan de burger is gewaarborgd. Er zijn 21 stadswachten wijkgebonden ingezet, met als kerntaken: toezicht houden, hulpverlenen en onregelmatigheden melden. 3002/ , , / / , , / , ,05 De stadswachten zijn ingezet bij minimaal één wijkgebonden actie. Er is een nieuwe dienstregeling voor stadswachten geïmplementeerd. Er is onderzocht of de selectievoorwaarden voor de aanwerving van stadswachten bijgestuurd moeten worden. De inzet van de stadswachten is systematisch geregistreerd en geïnventariseerd. De inzet van stadswachten als Gemachtigd Opzicht aan de schoolpoorten is geëvalueerd. Gecoördineerde wijkgerichte sturing van verschillende diensten en van de partners van het lokaal bestuur. Verschillende stedelijke diensten en partners van het lokaal bestuur worden ingezet om de problemen in de wijk op te lossen. Daartoe hebben in elke wijk twee wijkbesprekingen plaatsgevonden door een team van medewerkers van stedelijke diensten en de partners van het stadsbestuur. De actiepunten naar aanleiding van de wijkbesprekingen worden systematisch gerapporteerd aan het college. Tweemaal per jaar organiseert het college een zitting in een wijk. In de wijk Peutie zijn de ontbrekende/verouderde straatnaamborden geïnventariseerd en vervangen. 4212/ ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 1 van 125

4 1.750,00 Kleine vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond openbare reinheid worden snel en efficiënt opgelost. De antwoordprocedure aan de burger bij meldingen is verfijnd. Er is voor een aantal vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond de openbare reinheid een maximale afhandeltermijn vastgelegd. De vastgelegde afhandeltermijn voor kleine, vaak terugkerende, storende klachten en voor grotere klachten over de staat van voetpaden en wegen waarbij de aansprakelijkheid van het bestuur niet direct in het gedrang komt, wordt voor 95% gehaald. Met elke nutsmaatschappij is een charter opgesteld dat een opvolging door het stadsbestuur van klachten over werken in uitvoering mogelijk maakt. De procedure vastgelegd in dit charter wordt gehaald. Onder voorbehoud dat nieuwe vrijwilligers zich aandienen om het project op te volgen, is de sterilisatiecampagne voor zwerfkatten opnieuw opgestart. 1041/ , ,00 Via projecten op maat van elke wijk zal worden gewerkt aan het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid en rond het samenleven in een aangename omgeving. Er zijn jaarlijks acties ondernomen ter bevordering van de veiligheid in de wijken. Er is een wijkgerichte fietsgraveeractie aan de wijkcentra doorgegaan. De straatverlichting is gecontroleerd door de stadswachten en de defecten zijn doorgegeven. In de wijkkranten is er een artikel verschenen omtrent het signaleren van defecten van straatverlichting. Er is door de stadswachten samen met politie afwezigheidstoezicht gehouden bij verlofgangers die dit aanvroegen. De actie Leeg en Slotvast is uitgevoerd in samenwerking met politie. Er is een wijkgebonden actie in samenwerking met politie uitgevoerd. Er is onderzocht welke overtredingen wijkgebonden via gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden aangepakt en prioriteiten zijn vastgelegd. Er zijn jaarlijks acties ondernomen ter bevordering van het samenleven in de wijken. Het project Fleurige Buurt is opnieuw uitgevoerd. 1041/ ,00 135,00 Het project Speelstraten is herhaald. De wijkmanagers zijn opgetreden als burenbemiddelaars. Er heeft een evaluatievergadering met de peters en de meters van de speelstraten plaatsgevonden. Wijkbewoners worden geïnformeerd, ondersteund bij het nemen van initiatieven ten aanzien van de leefbaarheid en gestimuleerd tot participatie. De communicatie en informatie over de wijkgerichte werking, de acties rond leefbaarheid en diverse buurtactiviteiten is verder uitgebouwd. Er zijn per wijk 4 wijkkranten verschenen. 1041/ , , / , ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 2 van 125

5 Er is een brochure uitgebracht rond de activiteiten van Far West leeft. 1041/ , ,00 De bewoners zijn geïnformeerd over acties en projecten in het kader van de wijkgerichte werking. Er is een uitbreiding van de ondersteuning voor bewoners die wijkactiviteiten organiseren. De aanvragen voor straatfeesten en sommige andere activiteiten zijn tijdig, en binnen de twee weken na binnenkomst van de aanvraag voorgelegd voor advies aan de nodige diensten en voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. De inspraak en participatie van burgers bij het beleid is bevorderd. De stad participeert in het project Bewonersparticipatie in de sociale huisvesting conform de samenwerkingsovereenkomst. 1041/ , ,00 Er is in elke wijk een wijkbewoner in de kijker geplaatst via het project "De Taart". 1041/ ,00 200,00 Er zijn actiepunten bepaald om bepaalde doelgroepen meer bij de wijkgerichte werking te betrekken. De informatiedoorstroming in verband met mogelijke hinder naar aanleiding van openbare werken en evenementen is geoptimaliseerd. De procedure voor de communicatie naar buurtbewoners in verband met hinder naar aanleiding van openbare werken of evenementen is op punt gesteld. Bij geplande openbare werken zijn buurtbewoners in het stadium van het voorontwerp geïnformeerd over het concept en over de vermoedelijke timing van de uitvoering van de werken. Alle hinder veroorzaakt door werken aan het openbaar domein of evenementen is aangekondigd in de wijken/of stadskrant in de editie die de start van de openbare werken of het evenement voorafgaat. Wanneer werken hinder met zich meebrengen, worden buurtbewoners 14 dagen voor de aanvang van de werken persoonlijk verwittigd via bewonersbrieven.de procedure is eveneens toegepast wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in planning of uitvoering. Niet versleutelde middelen. Huurlasten Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. 1041/ , , / , / , , / , , / / , , , / ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 3 van 125

6 Vakbondspremies. Werkingsmiddelen. 3002/ , , / ,00 330, / , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,74 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 4 van 125

7 Hoofdstuk 2: Samenwerken aan een proper Vilvoorde Een Proper Vilvoorde vormt een prioritair aandachtspunt door een integraal beleid te voeren rond openbare reiniging, handhaving en participatie. Het properheidsbeleid wordt gevoerd vanuit een integrale visie. Een ambtelijke werkgroep is opgericht met als taakstelling de opmaak, opvolging van de uitvoering en evaluatie van een actieplan "Proper Vilvoorde". De stoepverantwoordelijkheid van bedrijven, handelszaken, particulieren en de eigen stadsdiensten is essentieel in het properheidsbeleid. Handelszaken, bedrijven en particulieren zijn gestimuleerd om mee te participeren en hun verplichtingen na te komen inzake stoepreiniging. De voorbeeldfunctie van de stadsdiensten is essentieel in het properheidsbeleid. Sluikstorten worden bestreden door een effciënte opruiming, sensibilisatie en handhaving. De afspraken en procedures met INCOVO zijn opgevolgd om twee keer per week de sluikstorten op openbaar domein te verwijderen. Sluikstorten op stadseigendommen zijn binnen de twee werkdagen verwijderd door de eigen uitvoeringsdiensten. Een efficiënte openbare reiniging vormt een continu aandachtspunt. De reiniging van straten door middel van veegmachines is uitgevoerd conform de vastgelegde frequenties. 875/ ,00 875/ , ,00 Alle vuilbakken op het openbaar domein zijn dagelijks geledigd. Het opgehaalde afval is verwerkt. 875/ , ,00 In de herfstperiode zijn wekelijks de geplaatste bladkorven geledigd. 7661/ ,00 760,00 Een lichte veegmachine voor de reiniging van voetpaden is aangekocht / , , / , ,00 Een evaluatieverslag met aanbevelingen betreffende de bladkorven is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Reiniging met klassieke veegmachines en chemische onkruidbestrijding is daar waar nodig aangevuld met mechanische reinigigng met onkruidborstel. 875/ , ,00 De dienstverlening van de openbare reiniging tijdens weekends, feestdagen en manisfestaties is geëvalueerd en bijgestuurd. Het outsourcingcontract voor de bijstand bij de openbare reiniging door een private firma is op 1 augustus geëvalueerd. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 5 van 125

8 Het properheidsbeleid vormt een leidraad voor de inrichting van openbare infrastructuur. De vuilnisbakken in de resterende stadswijken zijn vervangen conform de CROWleidraad. Er wordt een breed draagvlak gecreëerd bij de bevolking om bij te dragen tot een Proper Vilvoorde. Er is opnieuw een Lentepoets georganiseerd. 8791/ , ,00 Het project straatvrijwilligers is verdergezet en uitgebreid. 8791/ , ,25 Het project groenvrijwilliger, in uitbreiding op het project van de straatvrijwilligers, is opgestart. 7661/ ,00 480,00 Op 30 september is de blinddateactie georganiseerd voor jongeren en scholen in het kader van de bestrijding van zwerfvuil. 8791/ , ,00 Een sensibilisatieinitiatief naar de scholen toe is georganiseerd. 8791/ , ,00 Er heeft een evaluatievergadering met de straatvrijwilligers plaatsgevonden. Handhaving vormt het sluitstuk van een integraal properheidsbeleid. Administratieve sancties en de herstelbelasting zijn toegepast om overlast te verminderen. 875/ , ,00 875/ , ,00 Niet versleutelde middelen. Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. Patronale bijdragen pensioenen. Vakbondspremies. 875/ ,00 875/ , ,00 875/ ,00 875/ , ,00 875/ , ,00 875/ ,00 875/ , ,00 875/ , ,00 875/ ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 6 van 125

9 Vuilniszakken Werkingsmiddelen. 420,00 876/ , , / ,00 875/ , / , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,00 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 7 van 125

10 Hoofdstuk 3: Verkeersleefbaarheid in het Centrum én de wijken Verkeersleefbaarheid in het centrum en de wijken zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zich veilig voelt in het verkeer. De zwakke weggebruiker staat voorop in het stedelijk verkeersleefbaarheidsbeleid. Ingevolge de uitgevoerde werken van de veilige schoolomgeving aan de Ledeganckstraat is de nieuwe eigendomssituatie tussen openbaar domein en privédomein van de school geregeld via het Comité van Aankoop / , ,00 De gronden die noodzakelijk zijn voor de aanleg van fietspaden aan een nieuw aan te leggen rond punt op de Luchthavenlaan zijn aangekocht of onteigend / , ,02 De fietsersbrug over de Woluwelaan ter hoogte van Schoewever is gerealiseerd Het kruispunt van de Woluwelaan met de Houtemsesteenweg is heringericht De Schaarbeeklei tussen Heldenplein en Harensesteenweg is heringericht Het verkeersveiligheidsplan van de politiezone VIMA is uitgevoerd. Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk ,02 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 8 van 125

11 Hoofdstuk 4: Onveiligheid voorkomen en bestraffen Er wordt een lokaal integraal veiligheidsbeleid uitgebouwd in samenwerking met alle betrokken actoren. Er wordt een lokaal integraal veiligheidsplan goedgekeurd. Er is een strategisch veiligheids en preventieplan goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsplan en gecoördineerd met het zonale veiligheidsplan van politiezone VIMA. De stad participeert aan alle dienstige overlegstructuren op lokaal en bovenlokaal niveau die een meerwaarde betekenen voor de uitbouw van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. 3001/ ,00 250,00 Het strategisch veiligheids en preventieplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget. De dotatie van de lokale politie in functie van de realisatie van het lokaal politioneel beleid is betaald. 330/ ,00 330/ , / , ,00 Er wordt een stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid opgericht. De stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid is geïnstalleerd, als opvolger van de stedelijke preventieraad, en fungeert als adviesraad voor het stedelijk integraal veiligheidsbeleid. De stad voert een preventief beleid ten aanzien van vermogenscriminaliteit, met als prioriteiten woninginbraak en voertuigcriminaliteit. De zonale werking van de cel vermogenscriminaliteitspreventie wordt geoptimaliseerd. Er is een convenant afgesloten met de politiezone VIMA betreffende de uitvoering van het project vermogenscriminaliteitspreventie. 3001/ , , / , ,00 Het fenomeen woninginbraak wordt beheerst. De premies voor het beveiligen van particuliere woningen zijn toegekend conform het reglement. 3001/ , ,00 Alle inwoners van Vilvoorde die het slachtoffer zijn geworden van een (poging tot) woninginbraak zijn binnen de 7 dagen na de feiten schriftelijk geïnformeerd omtrent het aanbod van een technopreventief advies en de stedelijke beveiligingspremie. Het premiereglement voor de beveiliging van particuliere woningen is vereenvoudigd. Er is voor minstens 100 particuliere woningen een gepersonaliseerd beveiligingsadvies uitgewerkt. Alle nieuw en verbouwers zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een gepersonaliseerd beveiligingsadvies. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 9 van 125

12 Het aantal diefstallen van en in voertuigen wordt beheerst. Er zijn minstens 12 controleacties 'Leeg en slotvast' uitgevoerd. Er worden sensibiliseringsacties rond diefstal van en in voertuigen uitgevoerd. Het aantal zware diefstallen in winkels, horeca en bedrijven wordt beheerst. De premies voor de beveiliging van zelfstandige ondernemingen zijn toegekend conform het reglement. 5111/ , ,00 Het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers is ondersteund. 3001/ , ,00 De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het buurtinformatienetwerk zelfstandige ondernemers is overgedragen aan de handelaars. Het premiereglement voor het beveiligen van zelfstandige ondernemingen is vereenvoudigd en via een nieuwe folder bekendgemaakt. 3001/ ,00 650,00 De stad voert een preventief beleid ten aanzien van maatschappelijke overlast, aangevuld met een repressief beleid waar nodig. Het timeout project wordt in samenwerking met de vzw Arktos en het LOP secundair onderwijs verdergezet mits de financiële ondersteuning van de hogere overheid of andere instanties. Het timeout project is in samenwerking met de vzw Arktos en het LOP secundair onderwijs verdergezet mits de financiële ondersteuning van de hogere overheid of andere instanties. 3001/ , , / , ,00 Het timeout project is geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. De toepassing van de methodiek van de gemeentelijke administratieve sancties en herstelbelasting wordt verder uitgebouwd. Er is een evaluatie uitgevoerd omtrent de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, zowel naar regelgeving, procedures als praktische toepassing. De goedgekeurde verbeterpunten uit de evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties zijn geïmplementeerd. Er is een analyse gemaakt van alle gemeentelijke reglementen waar de gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden ingevoerd met het oog op een uitbreiding van het toepassingsgebied. Herstelbelasting is maximaal toegepast om overlastfenomenen wijkgebonden aan te pakken , / ,00 Er zijn minstens 150 dossiers voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete afgewerkt. 320/ , , / , ,00 De stad Vilvoorde promoot het gebruik van alternatieve maatregelen bij de strafuitvoering. Er is bij de FOD Justitie een aanvraag ingediend om het project alternatieve maatregelen zowel inhoudelijk als naar personeelsbezetting verder uit te bouwen. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 10 van 125

13 Er is onderzocht of er meer mogelijkheden zijn om dienstverleners binnen de stedelijke diensten tewerk te stellen. Jongerenoverlast wordt aangepakt in samenwerking tussen de verschillende betrokken stadsdiensten, de partners van het lokaal bestuur en de maatschappelijke actoren. Het project schoolspotter is operationeel. 3001/ ,00 500,00 Niet versleutelde middelen. Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. Vakbondspremies. Werkingsmiddelen 3001/ ,00 850, , / / , , / , , / , , / ,00 47, / , , / , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,15 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 11 van 125

14 Hoofdstuk 5: Branden voorkomen en blussen De brandweer garandeert kwaliteitsvolle interventies, ondersteund door opleiding en oefening. De preventieve werking wordt verder uitgebouwd. Het materiaal en de organisatiestructuur beantwoorden aan de wettelijke normen. Kwaliteitsvolle interventies worden gegarandeerd. De astridradio's zijn voorzien van de nodige accessoires (voor gebruik in wagen, perslucht, earphones ed...) / , ,00 Er zijn nieuwe biepers in kader van digitale communicatie aangekocht / , ,00 Diverse klein brandweermaterieel is vervangen (draagbare pompen, slangen, elktrogroepen, lansen, zagen,...) / , ,00 De eerste fase van de uitbouw van een gaspakinzet is uitgevoerd / , ,00 Er is een lasapparaat aangekocht / , ,00 Bij 80% van de ziekenwagenritten is in minder dan 1 minuut vertrokken na de interne oproep. Bij 80% van de brandoproepen is in minder dan 2 minuten vertrokken na de interne oproep. Er is een interventiedossier ter beschikking van de top 20 meest risicovolle bedrijven of installaties. Opleiding ondersteunt kwaliteitsvolle werking. De interne opleidingen zijn kwalitatief op peil gehouden en verder uitgewerkt. 351/ , ,00 351/ / , , ,00 Er zijn twee grootschalige oefeningen georganiseerd. Preventieve werking wordt verder uitgebouwd. De HORECAzaken zijn onderworpen aan een eindcontrole De doorgedreven reorganisatie van de dienst is verder ontwikkeld, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het materiaal en organisatiestructuur beantwoorden aan de wettelijke normen. Een tankwagen is besteld via de FOD Binnenlandse Zaken / , ,00 351/ , ,00 Er is actief meegewerkt aan de brandweerhervormingen Budget 2007 Beleidsnota Pagina 12 van 125

15 De infrastructuur wordt verder geoptimaliseerd. De renovatie van de brandweerkazerne is definitief opgeleverd / , / , ,00 Een TVtoestel en DVDspeler zijn aangekocht / , ,00 Er is een bestaande computer vervangen / , ,00 Er zijn vier nieuwe pc's geleverd. De server is vervangen / , , / , ,00 De toepassingssoftware is geüpdadet / , ,00 Vijf licenties voor office 2003 zijn aangekocht / , ,00 In overleg met de verschillende partners is de lokale noodplanning, conform de vereisten van de nieuwe wetgeving, georganiseerd. De noodplannen zijn opgesteld, geactualiseerd en ingeoefend. Een veiligheidscel is opgericht en samengesteld. Een risicoinventaris en analyse is opgesteld. Er is gestart met de aanpassing van het stedelijk rampenplan aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 februari Er is gestart met de opmaak van interne noodplannen. De veiligheidscel vergadert minimaal 3 maandelijks. De nood en interventieplannen zijn geactualiseerd en hun bestemmelingen op de hoogte gebracht. Een rampenoefening is georganiseerd. Niet versleutelde middelen. Verplaatsingskosten Onderhoudscontracten Huurlasten 351/ ,00 500,00 351/ ,00 500,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 13 van 125

16 Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. Patronale bijdragen pensioenen. Vakbondspremies. Verzekeringen. Secretariaatskosten Telecommunicatie en informatica Werkingsmiddelen Nutsvoorzieningen 351/ , ,00 351/ , , / , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 352/ , ,00 351/ , ,00 352/ , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 351/ / , ,00 352/ , ,00 351/ , ,00 351/ ,00 351/ ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 352/ / , ,00 351/ / , ,00 351/ , ,00 351/ ,00 351/ , ,00 351/ / , , ,00 Onderhoud wagenpark en brandstoffen Toelage 351/ ,00 400,00 Onderhoud en kleine herstellingen. Pensioenen. 351/ , ,00 351/ / , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,00 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 14 van 125

17 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 15 van 125

18 DEEL II: Een sociale en solidaire stad, in samenwerking tussen alle partners. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 16 van 125

19 Hoofdstuk 1: Een sociaal beleid op maat van iedereen De stad organiseert de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het informatiepunt voor de bevolking. In samenwerking met het OCMW wordt het opstellen en uitvoeren het Lokaal Sociaal Beleidsplan gecoördineerd. De stad organiseert, in samenwerking met het OCMW, de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het informatiepunt voor de bevolking. Er is aan alle ouders van pasgeboren en adoptiekinderen een geboortepremie aangeboden. 825/ , ,00 Er is een boomplantdag georganiseerd. 873/ , ,00 De toelage aan het OCMW voor de realisatie van de sociale doelstellingen en sociale basisdienstverlening is betaald. 831/ , ,00 De buitengewone toelage aan het OCMW voor de realisatie van de sociale doelstellingen en sociale basisdienstverlening is betaald / , ,00 Er is een sociale kaart van Vilvoorde opgesteld. De dienst Sociale Zaken is het informatiepunt voor de bevolking inzake algemeen welzijn. De dienst Sociale Zaken is voor pensioenaanvragen van de Vilvoordenaars het stedelijk loket. De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket voor de registratie van hun bewijs van poliovaccinatie. De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket voor hun aanvragen (tegemoetkomingen en voordelen) bij de FOD Sociale Zekerheid. In samenwerking met het OCMW wordt het opstellen en uitvoeren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSBplan) gecoördineerd. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het concept van het Sociaal Huis is bepaald. Sociale verenigingen worden ondersteund en kansengroepen krijgen meer participatiekansen. De nominatieve subsidies zijn toegekend aan sociale voorzieningen. 833/ , / ,00 871/ , ,00 De deelgebieden van het LSBplan zijn voor elke doelgroep vertaald in duidelijke operationele doelstellingen. Het seniorenbeleidsplan is opgesteld en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Het kinderopvangbeleidsplan is geëvalueerd, bijgestuurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Het tewerkstellingsbeleidsplan is geëvalueerd, bijgestuurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 17 van 125

20 Het seniorenbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het voortgangsrapport van het seniorenbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het kinderopvangbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het voortgangsrapport van het kinderopvangbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het tewerkstellingsbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het voortgangsrapport van het tewerkstellingsbeleidplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De vereenzaming van senioren is tegengegaan door hen activiteiten en informatie aan te bieden. De seniorenbonden worden gestimuleerd dit mee te ondersteunen. Door een thuiszorgaanbod kunnen senioren langer in hun thuisomgeving blijven. Er wordt informatie geboden op maat van de senioren. Er is een bijgewerkte digitale versie van de seniorengids beschikbaar. Er wordt gewerkt aan het mobiliteitsprobleem van senioren. Er is een onderzoek naar mogelijke lokale oplossingen voor het mobiliteitsprobleem bij senioren uitgevoerd. Het cursusaanbod naar senioren toe is uitgebreid. Er zijn minimaal twee beginnerscursussen PC voor senioren georganiseerd / , ,00 834/ , ,00 Het cursusaanbod voor senioren is uitgebreid met een cursus 'veilig in het verkeers = Mobi +' / , ,00 834/ , ,00 Er is een cursus internet georganiseerd specifiek voor senioren. De vereenzaming van senioren wordt tegengegaan / ,00 780,00 834/ ,00 780,00 Er is in oktober een tweedaagse seniorenhappening aangeboden aan de Vilvoordse senioren. 834/ , ,00 834/ , ,00 Er is in april een seniorenfeest georganiseerd. 834/ ,00 700,00 834/ ,00 700,00 Er is een kerstfeest voor alleenstaande Vilvoordse 60plussers georganiseerd. 834/ , ,00 De opportuniteit van de gratis visvergunning is onderzocht. Senioren kunnen langer in hun eigen thuisomgeving blijven door een thuiszorgaanbod. Een aanbod van maaltijden aan huis voor senioren is voorzien. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 18 van 125

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie