Stad Vilvoorde BUDGET Beleidsnota

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota"

Transcriptie

1 Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota

2 DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers Hoofdstuk 1: De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken... 1 Hoofdstuk 2: Samenwerken aan een proper Vilvoorde... 5 Hoofdstuk 3: Verkeersleefbaarheid in het Centrum én de wijken... 8 Hoofdstuk 4: Onveiligheid voorkomen en bestraffen... 9 Hoofdstuk 5: Branden voorkomen en blussen DEEL II: Een sociale en solidaire stad, in samenwerking tussen alle partners Hoofdstuk 1: Een sociaal beleid op maat van iedereen Hoofdstuk 2: Aan de slag met sociale economie Hoofdstuk 3: Werken aan integratie rendeert Hoofdstuk 4: Solidariteit over de grenzen DEEL III: Een stad die groeit, vernieuwt en bloeit, met aandacht voor een duurzame toekomst Hoofdstuk 1: Huisvesting Hoofdstuk 2: Stadsvernieuwing Hoofdstuk 3: Handel en lokale economie Hoofdstuk 4: Mobiliteit Hoofdstuk 5: Wegenis en rioleringen Hoofdstuk 6: Groen en natuurbeheer Hoofdstuk 7: Integraal Milieubeleid DEEL IV: Een stad die kinderen kwaliteitsvol opvangt en alle mogelijke onderwijskansen biedt Hoofdstuk 1: Kwaliteitsvolle opvang van baby's, peuters, kleuters en kinderen Hoofdstuk 2: Kwaliteitsonderwijs voor iedereen DEEL V: Een levendige stad, met voor elk wat wils Hoofdstuk 1: Vilvoorde, bruisende stad Hoofdstuk 2: Een cultuurbeleid voor iedereen Hoofdstuk 3: Met zorg voor monumenten en kunstpatrimonium Hoofdstuk 4: Een cultuurcentrum met een lage drempel Hoofdstuk 5: De bibliotheek, een open huis Hoofdstuk 6: Kunstonderwijs versterkt de cultuurbeleving Hoofdstuk 7: Vilvoorde, jeudige stad Hoofdstuk 8: Vilvoorde, sportieve stad DEEL VI: Een goed bestuurde stad, met gezonde financiën, moderne communicatie en een efficiënte administratie Hoofdstuk 1: Gezonde financiën Hoofdstuk 2: Efficiënte communicatie over het beleid Hoofdstuk 3: Leiderschap, strategie en beleid Hoofdstuk 4: Een efficiënt en effectief beheer van de personele middelen Hoofdstuk 5: Een efficiënt en effectief beheer van het wagenpark en van het stedelijk gronden en gebouwenpatrimonium Hoofdstuk 6: Een efficiënt en effectief beheer van dossiers, processen en projecten Hoofdstuk 7: Een efficiënt en effectief beheer van de informatica en telecommunicatie Hoofdstuk 8: Waardering door medewerkers, klanten, leveranciers, omgeving, bestuurders en financiers Algemene financiering Algemene financiering Samenvattende tabellen Toelichting: E = Gewone dienst I = Buitengewone dienst * = wordt gerealiseerd via AG Vilvoorde.

3 BUDGET 2007 BELEIDSNOTA DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers. Hoofdstuk 1: De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken Een kwaliteitsvolle wijkgerichte dienstverlening vanuit de wijkcentra is, in samenwerking met de partners van het lokaal bestuur, geoptimaliseerd en verder uitgebouwd, met prioritaire aandacht voor het aanpakken van kleine, vaak terugkerende klachten. Er wordt gestreefd naar een optimale werking van de wijkcentra. De vastgestelde permanentieuren van de wijkmanagers zijn gegarandeerd. Er zijn actiepunten bepaald om de wijkcentra en hun wijkmanagers beter bekend te maken bij de bevolking. Er is bepaald welke bijkomende dienstverlening de wijkmanagers kunnen uitvoeren. Er is een digitale uitleenpost van de stedelijke bibliotheek in het wijkcentrum Houtem, Peutie en Koningslo. De verbouwingswerken aan het buurthuis te Houtem zijn opgestart. Verschillende organisaties en verenigingen die actief zijn in de wijk, worden via de wijkmanagers betrokken bij de algemene werking van de wijk. De wijkgebonden inzet van de stadswachters en hun kwalitatieve dienstverlening aan de burger is gewaarborgd. Er zijn 21 stadswachten wijkgebonden ingezet, met als kerntaken: toezicht houden, hulpverlenen en onregelmatigheden melden. 3002/ , , / / , , / , ,05 De stadswachten zijn ingezet bij minimaal één wijkgebonden actie. Er is een nieuwe dienstregeling voor stadswachten geïmplementeerd. Er is onderzocht of de selectievoorwaarden voor de aanwerving van stadswachten bijgestuurd moeten worden. De inzet van de stadswachten is systematisch geregistreerd en geïnventariseerd. De inzet van stadswachten als Gemachtigd Opzicht aan de schoolpoorten is geëvalueerd. Gecoördineerde wijkgerichte sturing van verschillende diensten en van de partners van het lokaal bestuur. Verschillende stedelijke diensten en partners van het lokaal bestuur worden ingezet om de problemen in de wijk op te lossen. Daartoe hebben in elke wijk twee wijkbesprekingen plaatsgevonden door een team van medewerkers van stedelijke diensten en de partners van het stadsbestuur. De actiepunten naar aanleiding van de wijkbesprekingen worden systematisch gerapporteerd aan het college. Tweemaal per jaar organiseert het college een zitting in een wijk. In de wijk Peutie zijn de ontbrekende/verouderde straatnaamborden geïnventariseerd en vervangen. 4212/ ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 1 van 125

4 1.750,00 Kleine vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond openbare reinheid worden snel en efficiënt opgelost. De antwoordprocedure aan de burger bij meldingen is verfijnd. Er is voor een aantal vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond de openbare reinheid een maximale afhandeltermijn vastgelegd. De vastgelegde afhandeltermijn voor kleine, vaak terugkerende, storende klachten en voor grotere klachten over de staat van voetpaden en wegen waarbij de aansprakelijkheid van het bestuur niet direct in het gedrang komt, wordt voor 95% gehaald. Met elke nutsmaatschappij is een charter opgesteld dat een opvolging door het stadsbestuur van klachten over werken in uitvoering mogelijk maakt. De procedure vastgelegd in dit charter wordt gehaald. Onder voorbehoud dat nieuwe vrijwilligers zich aandienen om het project op te volgen, is de sterilisatiecampagne voor zwerfkatten opnieuw opgestart. 1041/ , ,00 Via projecten op maat van elke wijk zal worden gewerkt aan het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid en rond het samenleven in een aangename omgeving. Er zijn jaarlijks acties ondernomen ter bevordering van de veiligheid in de wijken. Er is een wijkgerichte fietsgraveeractie aan de wijkcentra doorgegaan. De straatverlichting is gecontroleerd door de stadswachten en de defecten zijn doorgegeven. In de wijkkranten is er een artikel verschenen omtrent het signaleren van defecten van straatverlichting. Er is door de stadswachten samen met politie afwezigheidstoezicht gehouden bij verlofgangers die dit aanvroegen. De actie Leeg en Slotvast is uitgevoerd in samenwerking met politie. Er is een wijkgebonden actie in samenwerking met politie uitgevoerd. Er is onderzocht welke overtredingen wijkgebonden via gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden aangepakt en prioriteiten zijn vastgelegd. Er zijn jaarlijks acties ondernomen ter bevordering van het samenleven in de wijken. Het project Fleurige Buurt is opnieuw uitgevoerd. 1041/ ,00 135,00 Het project Speelstraten is herhaald. De wijkmanagers zijn opgetreden als burenbemiddelaars. Er heeft een evaluatievergadering met de peters en de meters van de speelstraten plaatsgevonden. Wijkbewoners worden geïnformeerd, ondersteund bij het nemen van initiatieven ten aanzien van de leefbaarheid en gestimuleerd tot participatie. De communicatie en informatie over de wijkgerichte werking, de acties rond leefbaarheid en diverse buurtactiviteiten is verder uitgebouwd. Er zijn per wijk 4 wijkkranten verschenen. 1041/ , , / , ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 2 van 125

5 Er is een brochure uitgebracht rond de activiteiten van Far West leeft. 1041/ , ,00 De bewoners zijn geïnformeerd over acties en projecten in het kader van de wijkgerichte werking. Er is een uitbreiding van de ondersteuning voor bewoners die wijkactiviteiten organiseren. De aanvragen voor straatfeesten en sommige andere activiteiten zijn tijdig, en binnen de twee weken na binnenkomst van de aanvraag voorgelegd voor advies aan de nodige diensten en voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. De inspraak en participatie van burgers bij het beleid is bevorderd. De stad participeert in het project Bewonersparticipatie in de sociale huisvesting conform de samenwerkingsovereenkomst. 1041/ , ,00 Er is in elke wijk een wijkbewoner in de kijker geplaatst via het project "De Taart". 1041/ ,00 200,00 Er zijn actiepunten bepaald om bepaalde doelgroepen meer bij de wijkgerichte werking te betrekken. De informatiedoorstroming in verband met mogelijke hinder naar aanleiding van openbare werken en evenementen is geoptimaliseerd. De procedure voor de communicatie naar buurtbewoners in verband met hinder naar aanleiding van openbare werken of evenementen is op punt gesteld. Bij geplande openbare werken zijn buurtbewoners in het stadium van het voorontwerp geïnformeerd over het concept en over de vermoedelijke timing van de uitvoering van de werken. Alle hinder veroorzaakt door werken aan het openbaar domein of evenementen is aangekondigd in de wijken/of stadskrant in de editie die de start van de openbare werken of het evenement voorafgaat. Wanneer werken hinder met zich meebrengen, worden buurtbewoners 14 dagen voor de aanvang van de werken persoonlijk verwittigd via bewonersbrieven.de procedure is eveneens toegepast wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in planning of uitvoering. Niet versleutelde middelen. Huurlasten Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. 1041/ , , / , / , , / , , / / , , , / ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 3 van 125

6 Vakbondspremies. Werkingsmiddelen. 3002/ , , / ,00 330, / , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,74 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 4 van 125

7 Hoofdstuk 2: Samenwerken aan een proper Vilvoorde Een Proper Vilvoorde vormt een prioritair aandachtspunt door een integraal beleid te voeren rond openbare reiniging, handhaving en participatie. Het properheidsbeleid wordt gevoerd vanuit een integrale visie. Een ambtelijke werkgroep is opgericht met als taakstelling de opmaak, opvolging van de uitvoering en evaluatie van een actieplan "Proper Vilvoorde". De stoepverantwoordelijkheid van bedrijven, handelszaken, particulieren en de eigen stadsdiensten is essentieel in het properheidsbeleid. Handelszaken, bedrijven en particulieren zijn gestimuleerd om mee te participeren en hun verplichtingen na te komen inzake stoepreiniging. De voorbeeldfunctie van de stadsdiensten is essentieel in het properheidsbeleid. Sluikstorten worden bestreden door een effciënte opruiming, sensibilisatie en handhaving. De afspraken en procedures met INCOVO zijn opgevolgd om twee keer per week de sluikstorten op openbaar domein te verwijderen. Sluikstorten op stadseigendommen zijn binnen de twee werkdagen verwijderd door de eigen uitvoeringsdiensten. Een efficiënte openbare reiniging vormt een continu aandachtspunt. De reiniging van straten door middel van veegmachines is uitgevoerd conform de vastgelegde frequenties. 875/ ,00 875/ , ,00 Alle vuilbakken op het openbaar domein zijn dagelijks geledigd. Het opgehaalde afval is verwerkt. 875/ , ,00 In de herfstperiode zijn wekelijks de geplaatste bladkorven geledigd. 7661/ ,00 760,00 Een lichte veegmachine voor de reiniging van voetpaden is aangekocht / , , / , ,00 Een evaluatieverslag met aanbevelingen betreffende de bladkorven is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Reiniging met klassieke veegmachines en chemische onkruidbestrijding is daar waar nodig aangevuld met mechanische reinigigng met onkruidborstel. 875/ , ,00 De dienstverlening van de openbare reiniging tijdens weekends, feestdagen en manisfestaties is geëvalueerd en bijgestuurd. Het outsourcingcontract voor de bijstand bij de openbare reiniging door een private firma is op 1 augustus geëvalueerd. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 5 van 125

8 Het properheidsbeleid vormt een leidraad voor de inrichting van openbare infrastructuur. De vuilnisbakken in de resterende stadswijken zijn vervangen conform de CROWleidraad. Er wordt een breed draagvlak gecreëerd bij de bevolking om bij te dragen tot een Proper Vilvoorde. Er is opnieuw een Lentepoets georganiseerd. 8791/ , ,00 Het project straatvrijwilligers is verdergezet en uitgebreid. 8791/ , ,25 Het project groenvrijwilliger, in uitbreiding op het project van de straatvrijwilligers, is opgestart. 7661/ ,00 480,00 Op 30 september is de blinddateactie georganiseerd voor jongeren en scholen in het kader van de bestrijding van zwerfvuil. 8791/ , ,00 Een sensibilisatieinitiatief naar de scholen toe is georganiseerd. 8791/ , ,00 Er heeft een evaluatievergadering met de straatvrijwilligers plaatsgevonden. Handhaving vormt het sluitstuk van een integraal properheidsbeleid. Administratieve sancties en de herstelbelasting zijn toegepast om overlast te verminderen. 875/ , ,00 875/ , ,00 Niet versleutelde middelen. Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. Patronale bijdragen pensioenen. Vakbondspremies. 875/ ,00 875/ , ,00 875/ ,00 875/ , ,00 875/ , ,00 875/ ,00 875/ , ,00 875/ , ,00 875/ ,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 6 van 125

9 Vuilniszakken Werkingsmiddelen. 420,00 876/ , , / ,00 875/ , / , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,00 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 7 van 125

10 Hoofdstuk 3: Verkeersleefbaarheid in het Centrum én de wijken Verkeersleefbaarheid in het centrum en de wijken zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zich veilig voelt in het verkeer. De zwakke weggebruiker staat voorop in het stedelijk verkeersleefbaarheidsbeleid. Ingevolge de uitgevoerde werken van de veilige schoolomgeving aan de Ledeganckstraat is de nieuwe eigendomssituatie tussen openbaar domein en privédomein van de school geregeld via het Comité van Aankoop / , ,00 De gronden die noodzakelijk zijn voor de aanleg van fietspaden aan een nieuw aan te leggen rond punt op de Luchthavenlaan zijn aangekocht of onteigend / , ,02 De fietsersbrug over de Woluwelaan ter hoogte van Schoewever is gerealiseerd Het kruispunt van de Woluwelaan met de Houtemsesteenweg is heringericht De Schaarbeeklei tussen Heldenplein en Harensesteenweg is heringericht Het verkeersveiligheidsplan van de politiezone VIMA is uitgevoerd. Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk ,02 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 8 van 125

11 Hoofdstuk 4: Onveiligheid voorkomen en bestraffen Er wordt een lokaal integraal veiligheidsbeleid uitgebouwd in samenwerking met alle betrokken actoren. Er wordt een lokaal integraal veiligheidsplan goedgekeurd. Er is een strategisch veiligheids en preventieplan goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsplan en gecoördineerd met het zonale veiligheidsplan van politiezone VIMA. De stad participeert aan alle dienstige overlegstructuren op lokaal en bovenlokaal niveau die een meerwaarde betekenen voor de uitbouw van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. 3001/ ,00 250,00 Het strategisch veiligheids en preventieplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget. De dotatie van de lokale politie in functie van de realisatie van het lokaal politioneel beleid is betaald. 330/ ,00 330/ , / , ,00 Er wordt een stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid opgericht. De stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid is geïnstalleerd, als opvolger van de stedelijke preventieraad, en fungeert als adviesraad voor het stedelijk integraal veiligheidsbeleid. De stad voert een preventief beleid ten aanzien van vermogenscriminaliteit, met als prioriteiten woninginbraak en voertuigcriminaliteit. De zonale werking van de cel vermogenscriminaliteitspreventie wordt geoptimaliseerd. Er is een convenant afgesloten met de politiezone VIMA betreffende de uitvoering van het project vermogenscriminaliteitspreventie. 3001/ , , / , ,00 Het fenomeen woninginbraak wordt beheerst. De premies voor het beveiligen van particuliere woningen zijn toegekend conform het reglement. 3001/ , ,00 Alle inwoners van Vilvoorde die het slachtoffer zijn geworden van een (poging tot) woninginbraak zijn binnen de 7 dagen na de feiten schriftelijk geïnformeerd omtrent het aanbod van een technopreventief advies en de stedelijke beveiligingspremie. Het premiereglement voor de beveiliging van particuliere woningen is vereenvoudigd. Er is voor minstens 100 particuliere woningen een gepersonaliseerd beveiligingsadvies uitgewerkt. Alle nieuw en verbouwers zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een gepersonaliseerd beveiligingsadvies. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 9 van 125

12 Het aantal diefstallen van en in voertuigen wordt beheerst. Er zijn minstens 12 controleacties 'Leeg en slotvast' uitgevoerd. Er worden sensibiliseringsacties rond diefstal van en in voertuigen uitgevoerd. Het aantal zware diefstallen in winkels, horeca en bedrijven wordt beheerst. De premies voor de beveiliging van zelfstandige ondernemingen zijn toegekend conform het reglement. 5111/ , ,00 Het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers is ondersteund. 3001/ , ,00 De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het buurtinformatienetwerk zelfstandige ondernemers is overgedragen aan de handelaars. Het premiereglement voor het beveiligen van zelfstandige ondernemingen is vereenvoudigd en via een nieuwe folder bekendgemaakt. 3001/ ,00 650,00 De stad voert een preventief beleid ten aanzien van maatschappelijke overlast, aangevuld met een repressief beleid waar nodig. Het timeout project wordt in samenwerking met de vzw Arktos en het LOP secundair onderwijs verdergezet mits de financiële ondersteuning van de hogere overheid of andere instanties. Het timeout project is in samenwerking met de vzw Arktos en het LOP secundair onderwijs verdergezet mits de financiële ondersteuning van de hogere overheid of andere instanties. 3001/ , , / , ,00 Het timeout project is geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. De toepassing van de methodiek van de gemeentelijke administratieve sancties en herstelbelasting wordt verder uitgebouwd. Er is een evaluatie uitgevoerd omtrent de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, zowel naar regelgeving, procedures als praktische toepassing. De goedgekeurde verbeterpunten uit de evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties zijn geïmplementeerd. Er is een analyse gemaakt van alle gemeentelijke reglementen waar de gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden ingevoerd met het oog op een uitbreiding van het toepassingsgebied. Herstelbelasting is maximaal toegepast om overlastfenomenen wijkgebonden aan te pakken , / ,00 Er zijn minstens 150 dossiers voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete afgewerkt. 320/ , , / , ,00 De stad Vilvoorde promoot het gebruik van alternatieve maatregelen bij de strafuitvoering. Er is bij de FOD Justitie een aanvraag ingediend om het project alternatieve maatregelen zowel inhoudelijk als naar personeelsbezetting verder uit te bouwen. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 10 van 125

13 Er is onderzocht of er meer mogelijkheden zijn om dienstverleners binnen de stedelijke diensten tewerk te stellen. Jongerenoverlast wordt aangepakt in samenwerking tussen de verschillende betrokken stadsdiensten, de partners van het lokaal bestuur en de maatschappelijke actoren. Het project schoolspotter is operationeel. 3001/ ,00 500,00 Niet versleutelde middelen. Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. Vakbondspremies. Werkingsmiddelen 3001/ ,00 850, , / / , , / , , / , , / ,00 47, / , , / , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,15 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 11 van 125

14 Hoofdstuk 5: Branden voorkomen en blussen De brandweer garandeert kwaliteitsvolle interventies, ondersteund door opleiding en oefening. De preventieve werking wordt verder uitgebouwd. Het materiaal en de organisatiestructuur beantwoorden aan de wettelijke normen. Kwaliteitsvolle interventies worden gegarandeerd. De astridradio's zijn voorzien van de nodige accessoires (voor gebruik in wagen, perslucht, earphones ed...) / , ,00 Er zijn nieuwe biepers in kader van digitale communicatie aangekocht / , ,00 Diverse klein brandweermaterieel is vervangen (draagbare pompen, slangen, elktrogroepen, lansen, zagen,...) / , ,00 De eerste fase van de uitbouw van een gaspakinzet is uitgevoerd / , ,00 Er is een lasapparaat aangekocht / , ,00 Bij 80% van de ziekenwagenritten is in minder dan 1 minuut vertrokken na de interne oproep. Bij 80% van de brandoproepen is in minder dan 2 minuten vertrokken na de interne oproep. Er is een interventiedossier ter beschikking van de top 20 meest risicovolle bedrijven of installaties. Opleiding ondersteunt kwaliteitsvolle werking. De interne opleidingen zijn kwalitatief op peil gehouden en verder uitgewerkt. 351/ , ,00 351/ / , , ,00 Er zijn twee grootschalige oefeningen georganiseerd. Preventieve werking wordt verder uitgebouwd. De HORECAzaken zijn onderworpen aan een eindcontrole De doorgedreven reorganisatie van de dienst is verder ontwikkeld, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het materiaal en organisatiestructuur beantwoorden aan de wettelijke normen. Een tankwagen is besteld via de FOD Binnenlandse Zaken / , ,00 351/ , ,00 Er is actief meegewerkt aan de brandweerhervormingen Budget 2007 Beleidsnota Pagina 12 van 125

15 De infrastructuur wordt verder geoptimaliseerd. De renovatie van de brandweerkazerne is definitief opgeleverd / , / , ,00 Een TVtoestel en DVDspeler zijn aangekocht / , ,00 Er is een bestaande computer vervangen / , ,00 Er zijn vier nieuwe pc's geleverd. De server is vervangen / , , / , ,00 De toepassingssoftware is geüpdadet / , ,00 Vijf licenties voor office 2003 zijn aangekocht / , ,00 In overleg met de verschillende partners is de lokale noodplanning, conform de vereisten van de nieuwe wetgeving, georganiseerd. De noodplannen zijn opgesteld, geactualiseerd en ingeoefend. Een veiligheidscel is opgericht en samengesteld. Een risicoinventaris en analyse is opgesteld. Er is gestart met de aanpassing van het stedelijk rampenplan aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 februari Er is gestart met de opmaak van interne noodplannen. De veiligheidscel vergadert minimaal 3 maandelijks. De nood en interventieplannen zijn geactualiseerd en hun bestemmelingen op de hoogte gebracht. Een rampenoefening is georganiseerd. Niet versleutelde middelen. Verplaatsingskosten Onderhoudscontracten Huurlasten 351/ ,00 500,00 351/ ,00 500,00 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 13 van 125

16 Vakantiegeld. Lonen. Patronale RSZ bijdrage. Patronale bijdragen pensioenen. Vakbondspremies. Verzekeringen. Secretariaatskosten Telecommunicatie en informatica Werkingsmiddelen Nutsvoorzieningen 351/ , ,00 351/ , , / , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 352/ , ,00 351/ , ,00 352/ , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 351/ / , ,00 352/ , ,00 351/ , ,00 351/ ,00 351/ ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 352/ / , ,00 351/ / , ,00 351/ , ,00 351/ ,00 351/ , ,00 351/ / , , ,00 Onderhoud wagenpark en brandstoffen Toelage 351/ ,00 400,00 Onderhoud en kleine herstellingen. Pensioenen. 351/ , ,00 351/ / , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 351/ , ,00 Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk , ,00 Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk Budget 2007 Beleidsnota Pagina 14 van 125

17 Budget 2007 Beleidsnota Pagina 15 van 125

18 DEEL II: Een sociale en solidaire stad, in samenwerking tussen alle partners. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 16 van 125

19 Hoofdstuk 1: Een sociaal beleid op maat van iedereen De stad organiseert de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het informatiepunt voor de bevolking. In samenwerking met het OCMW wordt het opstellen en uitvoeren het Lokaal Sociaal Beleidsplan gecoördineerd. De stad organiseert, in samenwerking met het OCMW, de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het informatiepunt voor de bevolking. Er is aan alle ouders van pasgeboren en adoptiekinderen een geboortepremie aangeboden. 825/ , ,00 Er is een boomplantdag georganiseerd. 873/ , ,00 De toelage aan het OCMW voor de realisatie van de sociale doelstellingen en sociale basisdienstverlening is betaald. 831/ , ,00 De buitengewone toelage aan het OCMW voor de realisatie van de sociale doelstellingen en sociale basisdienstverlening is betaald / , ,00 Er is een sociale kaart van Vilvoorde opgesteld. De dienst Sociale Zaken is het informatiepunt voor de bevolking inzake algemeen welzijn. De dienst Sociale Zaken is voor pensioenaanvragen van de Vilvoordenaars het stedelijk loket. De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket voor de registratie van hun bewijs van poliovaccinatie. De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket voor hun aanvragen (tegemoetkomingen en voordelen) bij de FOD Sociale Zekerheid. In samenwerking met het OCMW wordt het opstellen en uitvoeren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSBplan) gecoördineerd. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het concept van het Sociaal Huis is bepaald. Sociale verenigingen worden ondersteund en kansengroepen krijgen meer participatiekansen. De nominatieve subsidies zijn toegekend aan sociale voorzieningen. 833/ , / ,00 871/ , ,00 De deelgebieden van het LSBplan zijn voor elke doelgroep vertaald in duidelijke operationele doelstellingen. Het seniorenbeleidsplan is opgesteld en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Het kinderopvangbeleidsplan is geëvalueerd, bijgestuurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Het tewerkstellingsbeleidsplan is geëvalueerd, bijgestuurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 17 van 125

20 Het seniorenbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het voortgangsrapport van het seniorenbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het kinderopvangbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het voortgangsrapport van het kinderopvangbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het tewerkstellingsbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Het voortgangsrapport van het tewerkstellingsbeleidplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De vereenzaming van senioren is tegengegaan door hen activiteiten en informatie aan te bieden. De seniorenbonden worden gestimuleerd dit mee te ondersteunen. Door een thuiszorgaanbod kunnen senioren langer in hun thuisomgeving blijven. Er wordt informatie geboden op maat van de senioren. Er is een bijgewerkte digitale versie van de seniorengids beschikbaar. Er wordt gewerkt aan het mobiliteitsprobleem van senioren. Er is een onderzoek naar mogelijke lokale oplossingen voor het mobiliteitsprobleem bij senioren uitgevoerd. Het cursusaanbod naar senioren toe is uitgebreid. Er zijn minimaal twee beginnerscursussen PC voor senioren georganiseerd / , ,00 834/ , ,00 Het cursusaanbod voor senioren is uitgebreid met een cursus 'veilig in het verkeers = Mobi +' / , ,00 834/ , ,00 Er is een cursus internet georganiseerd specifiek voor senioren. De vereenzaming van senioren wordt tegengegaan / ,00 780,00 834/ ,00 780,00 Er is in oktober een tweedaagse seniorenhappening aangeboden aan de Vilvoordse senioren. 834/ , ,00 834/ , ,00 Er is in april een seniorenfeest georganiseerd. 834/ ,00 700,00 834/ ,00 700,00 Er is een kerstfeest voor alleenstaande Vilvoordse 60plussers georganiseerd. 834/ , ,00 De opportuniteit van de gratis visvergunning is onderzocht. Senioren kunnen langer in hun eigen thuisomgeving blijven door een thuiszorgaanbod. Een aanbod van maaltijden aan huis voor senioren is voorzien. Budget 2007 Beleidsnota Pagina 18 van 125

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Stad Vilvoorde Grote markt z/n bus : 1800 Vilvoorde NIS-code : 23088 DOELSTELLINGENREALISATIE 2011

Stad Vilvoorde Grote markt z/n bus : 1800 Vilvoorde NIS-code : 23088 DOELSTELLINGENREALISATIE 2011 Stad Vilvoorde Grote markt z/n bus : 1800 Vilvoorde NIS-code : 23088 DOELSTELLINGENREALISATIE 2011 Secretaris Boudry Vera Financieel beheerder Schoovaerts Gunther Aangename en veilige wijken De leefbaarheid

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Over de Zulle Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Situering project Aanleiding Mep 2003-2008 OD: stem in lokaal woonbeleid Opvolging woonwinkel Participatie kansengroepen

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 13 februari 2014 Nummer: 2014_MC_00075 Onderwerp: Problematiek van niet-geregistreerde studentenkoten.

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Sinds: 2007 Annie Dhondt 050 630 474 annie.dhondt@knokke-heist.be Preventiedienst

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Waar moet het naartoe met de publieke ruimte voor kinderen en jongeren? Kind & Samenlevings vzw & Fris in het

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

REGLEMENT TERUGBETALING TOEGANKELIJKHEIDSADVIES

REGLEMENT TERUGBETALING TOEGANKELIJKHEIDSADVIES REGLEMENT TERUGBETALING TOEGANKELIJKHEIDSADVIES Gelet op het strategisch beleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25.04.2002, in het bijzonder doelstelling 7.2: De burger kan gebruik

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne Samenstelling: de heer René De Preter, voorzitter; mevrouw Marleen De Backer, de heren Walter Verbruggen, Luc Mahieu en Guy Dirckx, bureauleden; mevrouw Patricia De Somer, districtssecretaris. Zitting

Nadere informatie

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad,

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad, Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari 2012 interpelleerde ik over het autoluwe statuut van de Leuvensestraat en zijn gekende problematiek. Ik kreeg toen het antwoord dat de situatie pas in maart

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning?

Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning? WELKOM 23/06/2012 Ons werkgebied Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning? - Meerderjarig zijn - Financiële voorwaarde: inkomen op laatst gekende aanslagbiljet moet minimum 8.190 bedragen

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie