Programmabegroting 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2010"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Telefoon (035) Fax (035) Internet

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente Bussum 1.1 Aanbiedingsbrief college van burgemeester en wethouders Visie en prioriteiten Financiële begroting Programma s Programma s 21 Programma 1, Algemeen bestuur 23 Programma 2, Openbare orde en veiligheid 29 Programma 3, Verkeer en vervoer 33 Programma 4, Economische zaken 39 Programma 5, Onderwijs 43 Programma 6, Kunst en cultuur 49 Programma 7, Sport en recreatie 53 Programma 8, Zorg en welzijn 59 Programma 9, Werk en inkomen 69 Programma 10, Natuur en milieu 75 Programma 11, Ruimtelijke inrichting 81 Programma 12, Volkshuisvesting 87 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen 91 3 Paragrafen 3.1 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Overzichten 4.1 Bestuur Kerngegevens Investeringen Vaste activa, voorraden en kapitaallasten Reserves en voorzieningen Verzamel- en consolidatiestaat 162 3

4 4

5 1. DE GEMEENTE BUSSUM 5

6 6

7 1.1 AANBIEDINGSBRIEF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Aan de gemeenteraad, Bussum, oktober 2009 Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2010 aan. Ondanks alle onzekerheden die de economische crisis met zich meebrengt zijn we in de opgave geslaagd om alle wensen en nieuwe ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2009 in de onderhavige begroting te verwerken, waarbij de lastenstijging voor burgers en bedrijven tot een minimum beperkt blijft. Totstandkoming Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt de gemeenteraad een programmabegroting vast. De programmabegroting moet voor 15 november 2009 aan de toezichthouder, de provincie Noord- Holland, worden aangeboden. In de eerste helft van 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders in de perspectiefnota de ontwikkelingen en wensen voor het nieuwe begrotingsjaar aangegeven. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de perspectiefnota de financiële en inhoudelijke kaders voor de begroting aangegeven. Op basis van dit kader heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting opgesteld. Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders binnen de beleidskaders van de programma s geautoriseerd tot besteding van de per programma beschikbare middelen. Vaststelling van deze programmabegroting houdt voor het college van burgemeester en wethouders tevens de opdracht in deze uit te voeren. Opbouw De programmabegroting is opgebouwd uit vier onderdelen. Het algemene deel met daarin de visie en prioriteiten van het gemeentebestuur voor het begrotingsjaar 2010 en de financiële begroting. Daarna volgen de programma s, de paragrafen en de overzichten. Het hoofdstuk Programma s bestaat uit de 12 programma s die in samenspraak met de gemeenteraad zijn benoemd. In de programma s draait het om de vragen Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten? Met ingang van deze begroting maken ook de investeringskosten onderdeel uit van de programma s. Het hoofdstuk Paragrafen bevat informatie over lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze informatie is tevens in meerdere programma s terug te vinden. Door de informatie te concentreren in de opgesomde specifieke paragrafen, wordt het mogelijk gemaakt om sneller en beter inzicht te krijgen. Ten slotte vindt u de Overzichten waarin onder andere de samenstelling van het bestuur en de kerngegevens zijn opgenomen. Besluitvorming De Programmabegroting 2010 wordt besproken op 13, 14 en 15 oktober 2009 in de commissievergaderingen. Op maandag 2 november wordt de programmabegroting in de gemeenteraad behandeld. De programmabegroting 2010 van de gemeente Bussum is eveneenste vinden op de website College van Burgemeester en Wethouders. [handtekening gemeentesecretaris] [ handtekening burgemeester] 7

8 8

9 1.2 VISIE EN PRIORITEITEN De internationale economische crisis heeft gevolgen voor de Nederlandse economie. Deze gevolgen worden ook in Bussum gevoeld. De woningbouw en verkoop stagneert. De inwoners voelen de crisis direct in hun portemonnee. Desondanks kunnen wij u een sluitende begroting presenteren, waarmee wij onze ambities uit het raads- en collegeprogramma realiseren en de stijging van de lasten voor de inwoners en ondernemers tot een minimum beperkt blijft. Dit goede resultaat kunnen wij realiseren doordat de uitgangspositie van Bussum goed is. Gezien de onzekere situatie in de (economische) wereld is voorzichtigheid geboden. In deze programmabegroting zijn alle wensen en ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2009 verwerkt. Dit is de laatste begroting welke betrekking heeft op de huidige raads- en collegeperiode. In deze begroting ligt de nadruk dan ook op het afronden van ons raads- en collegeprogramma. In dit hoofdstuk gaan we in op de vijf prioriteiten uit het collegeprogramma. De concrete uitwerking van deze prioriteiten is opgenomen in de programma s 1 tot en met 12. Prioriteit 1. Ruimtegebruik In Bussum is het comfortabel, inspirerend en aantrekkelijk om te wonen en om te werken met een hoge kwaliteit van leven. Die kwaliteit blijft niet vanzelf in stand. In deze begroting wordt weer flink geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing (bouwprojecten), scholen, sport, milieu en duurzaamheid, overigens zonder dat de lokale lasten oplopen. Belangrijk is dat we bij onze beslissingen, vanuit het besef dat wij kampen met schaarse ruimte, steeds blijven kiezen voor kwaliteit. Daarom zorgen wij ook dit jaar weer voor goed onderhoud van onze openbare ruimte. Bouwprojecten Ook in Bussum zijn de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voelbaar en dit heeft gevolgen voor de woningbouw. Woningen worden minder makkelijk verkocht en de ontwikkeling van plannen komt stil te liggen. Andere projecten die minder ver zijn in de ontwikkeling dreigen vertraagd dan wel voorlopig niet meer in ontwikkeling en uitvoering te worden genomen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en nemen waar mogelijk maatregelen als het omzetten van de onverkochte woningen van koop naar (sociale) huur of het verlenen van een bijdrage in het tekort op de grondexploitatie. Ook in 2010 is nauw overleg met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars om voortgang te houden in de bouw van woningen. In 2010 is een groot aantal bouwprojecten in uitvoering. Dit zijn onder andere Landstraat-Noord (laatste fase), Spoorzone-Zuid (Koster, Gewest en Bensdorp), locatie Beatrixschool, woningen Akkerlaan/Beeklaan en de Veldweg. Ook het regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg aan de Hooftlaan wordt in 2010 opgeleverd. Daarnaast worden stappen genomen in de planontwikkeling voor het Kolonel Palmterrein (voorlopig ontwerp), Nieuwe Brink-Scapino (voorlopig ontwerp) en de Slochterenlaan (definitief ontwerp oostzijde). Scholen, kinderopvang en sportfaciliteiten Vanuit bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen komt steeds vaker de vraag naar ruimte bijvoorbeeld ten behoeve van voor-, tussen- en naschoolse opvang (0-4 jaar), speelterreinen, etc. Door verschillende (vaak kleinschalige) voorzieningen fysiek bij elkaar te brengen is het makkelijker om volledige of gedeeltelijke dagarrangementen voor kinderen en jongeren aan te bieden. In de nota integraal accommodatiebeleid wordt in 2010 de samenhang tussen onderwijshuisvesting en de huisvesting van maatschappelijke voorzieningen in bredere zin verder uitgewerkt, waarbij met name doelmatig en efficiënt gebruik van de ruimten voor de verschillende doelen aan de orde komt. In 2010 wordt de nieuwbouw en aanpassing van een aantal scholen en sportaccommodaties uitgevoerd, bijvoorbeeld de verbouwing en uitbreiding van de Julianaschool Kwartellaan en de nieuwbouw van de Vrije School Michael. Hiermee beschikken de Bussumse onderwijsgebouwen over voldoende capaciteit. De herinrichting van sportpark zuid is een van de projecten waarmee de wachtlijsten bij de sportverenigingen worden teruggedrongen. Milieu Ruimtegebrek voortvloeiend uit wonen, werken en recreëren en mobiliteit vormt een pregnante bedreiging voor ons milieu. Milieubeleid is daarom absoluut een onderwerp dat alle inwoners raakt. Partnerschap is een belangrijke voorwaarde voor effectief milieubeleid. Bussum wil het milieubeleid 9

10 mede enten op de wensen en behoeften van de inwoners. Dit gebeurt door heldere communicatie over milieuzaken (Bussumbewust)en door initiatieven van inwoners actief aan te moedigen en positief tegemoet te treden. Dit college heeft vanaf het begin milieu hoog op de agenda staan, daarbij extra milieuambities opgenomen en daarin is veel bereikt. Daarom is de Milieuraad opgericht. In 2010 wordt opnieuw concreet een aantal acties opgepakt welke staan uitgewerkt in programma 10. Duurzaamheid Duurzaamheid gaat onder meer over een verantwoorde afweging van belangen: sociaal-culturele en economische naast ecologische belangen. Ook in Bussum is de samenhang groot. Het grijpt direct in op de beleving van onze inwoners. Daarom zijn in 2009 interactieve ontmoetingen met inwoners georganiseerd. Hier zijn o.a. de volgende thema s genoemd; duurzame mobiliteit, energiereductie, sociale samenhang, bewustwording, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam bouwen en een duurzame economie met innovatie. Deze thema s worden vertaald in de Nota Duurzaamheid Prioriteit 2. Aandacht voor de Bussumse samenleving Kwaliteit van leven heeft alles te maken met ontplooiing, met leren en met creativiteit. Daarom moet iedereen deel kunnen nemen aan de Bussumse samenleving. Dit participatieprincipe betekent dat voor bepaalde groepen inwoners extra inspanningen en specifieke voorzieningen nodig zijn. Daarvoor zijn onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb) van belang. Daarnaast wordt ingezet op een sterk onderwijsachterstandenbeleid. De start van een vijfde VVe-groep en een schakelklas in Bussum in 2010 dragen daar aan bij. Maatschappelijke ondersteuning De Wmo draagt ertoe bij dat álle inwoners kunnen participeren in de samenleving. In 2010 staan de volgende acties gepland: het vergroten van de naamsbekendheid van Wijzer, het invulling geven aan het Grand Café in De Heul, de projecten opplussen en depressiepreventie uitvoeren, het verder professionaliseren van het Beraad Naarden Bussum (BNB is het participatieorgaan voor de Wmo), en het uitvoeren van vier wijkmonitoren in Minima Inkomen, maar vooral werk zijn de twee peilers waardoor inwoners kunnen participeren in de samenleving. In de afgelopen jaren van economische groei lag het accent vooral op reïntegratie van mensen met een uitkering naar de arbeidsmarkt en het wegnemen van individuele belemmeringen. Daar zijn goede successen mee geboekt. Op basis van gegevens van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid wordt nu echter rekening gehouden met een forse stijging van het bijstandsvolume te gevolge van de economische crisis. Desondanks en juist in deze periode van wereldwijde economische crisis blijft het streven erop gericht dat inwoners duurzaam (dus voor langere periode) aan werk geholpen worden. Bovendien houden we, voor die inwoners die dat nodig hebben, ons ruimhartige minimabeleid in stand. Jeugd Bussum moet een goede, leuke en aantrekkelijke woonplek zijn met oog voor talenten en mogelijkheden van jongeren. Daarom investeert Bussum ook het komende begrotingsjaar weer volop in de jeugd. Het betreft het aantal kwaliteitsverbeteringen van de speelplaatsen (bijdragen aan speeldoelstellingen), de preventieve campagnes tegen het overgewicht en het alcoholgebruik van kinderen en de mogelijkheid van deelname aan de activiteiten van de jongerenadviesraad en de JEVO (jongeren evenementenorganisatie). Prioriteit 3. Naarden-Bussum De besluitvorming in Den Haag over de op 17 maart 2008 door de provincie geadviseerde samenvoeging van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden wordt afgewacht. Afhankelijk van die besluitvorming wordt in 2010 bezien welke besluiten genomen moeten worden. Wanneer het parlement onverhoopt besluit tot opheffing van de gemeente Bussum en het instellen van een nieuwe gemeente per 1 januari 2011, zal alle inzet daarop gericht moeten zijn. 10

11 Herindeling Een fusie van Bussum in een combinatie met Naarden, Weesp en Muiden (een GV4), wordt van de hand gewezen. Deze bestuurlijke variant is gebaseerd op het provinciale herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek, dat procedureel niet correct tot stand is gekomen (geen integrale visie, geen aandacht voor alternatieven), terwijl dit plan geen oplossing biedt voor buiten Bussum geconstateerde problemen. Voor die problemen zijn effectievere en minder ingrijpende oplossingen voorhanden dan een fusie van vier gemeenten die onderling geen logisch sociaal-geografisch verband vormen. Bussum heeft andere gemeenten in de regio overigens altijd de helpende hand toegestoken, wanneer deze problemen voorzagen met de uitvoering van hun taken. Voor Bussum zelf is er als gezonde en bestuurskrachtige gemeente geen reden om te fuseren. Daar is ook geen draagvlak voor. Tijdens een bindende volksraadpleging is deze fusievariant door 96% van de stemgerechtigde Bussumers afgewezen. Bij de kwaliteit van bestuurskracht staat de menselijke maat centraal. Ergo, er moet een goede balans zijn tussen enerzijds voldoende bestuurkracht om de taken goed uit te voeren en anderzijds een bestuur dat zo dicht mogelijk bij de burgers kan staan. Een GV4 voldoet niet aan deze visie en overigens ook niet aan de Rijkscriteria voor gemeentelijke herindeling. In het verdere verloop van de Arhi-procedure zal dit standpunt onderbouwd en consequent over het voetlicht worden gebracht bij de beslissers in Den Haag. Prioriteit 4. Relatie met de inwoners De gemeente betrekt inwoners bij de voorbereiding van plannen en beleid. Op basis van een inventarisatie bij inwoners en bestuur wordt in 2010 de kwaliteit van inspraak en interactieve beleidsvorming versterkt door de bestaande instrumenten tegen het licht te houden en zonodig wijzigingen door te voeren. Met dit project is in 2009 gestart Hierbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de communicatie richting inwoners en de rollen van alle deelnemers. Door meer contactmomenten en dialoog komt meer inzicht in de wensen van de samenleving. Signalen vanuit die inwoners worden adequaat opgepakt. In 2010 start een experiment met het Met dit e-panel worden op een snelle manier de opinie gevraagdaan een vaste groep inwoners welke representatief is voor de Bussumse samenleving. De resultaten worden meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast wordt de gemeentelijke website verbeterd en de beleidsvoornemens van het college van burgemeester en wethouders actiever gecommuniceerd. Tot slot gaat het college van burgemeester en wethouders door met werkbezoeken en wijkschouwen. Prioriteit 5. Organisatie In het raads- en collegeprogramma staan de burger en externe oriëntatie centraal. Bussum wil een gemeente zijn met aantoonbare maatschappelijke werking en een eigentijdse ambtelijke organisatie hebben met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. De ambtelijke organisatie wil beter kunnen inspelen op ontwikkelingen van buitenaf en binnen de organisatie. De veranderingen die de leiding van de organisatie voorstaat, gaan over een andere manier van sturen, werken en samenwerken, kortom Samen Anders. In 2010 gaan we hier mee verder, waarbij de vitale organisatie centraal staat. De vitale organisatie omvat de elementen verzuimtraining voor leidinggevenden, medewerkerstevredenheidsonderzoek, zaakgericht en procesmanagement en strategisch opleiden. In 2010 worden de werkprocessen geoptimaliseerd door ze als onderdeel van een keten te bezien. De visie op zaakgericht werken en procesmanagement en het implementatieplan vormen hiervoor de basis. In 2010 wordt gestart met een voorbeeldproces. 11

12 12

13 1.3 FINANCIELE BEGROTING Inleiding Deze begroting is de laatste begroting die betrekking heeft op de huidige raads- en collegeperiode. De nadruk voor de Programmabegroting 2010 ligt dan ook op het afronden van het huidige raads- en collegeprogramma. In de afgelopen vier jaar is veel gerealiseerd en geïnitieerd. Daarnaast vormt deze begroting een goede basis voor de volgende raads- en collegeperiode, zowel inhoudelijk als financieel. Dit hoofdstuk geeft u op hoofdlijnen een overzicht van de financiële gevolgen van het voorgestelde beleid. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de economische crisis, gevolgd door de uitgangspositie voor deze begroting: de Perspectiefnota Vervolgens worden de nieuwe ontwikkelingen geschetst, waarbij de consequenties daarvan vertaald worden naar de meerjarenbegroting De economische crisis Ter verbetering van de financiële positie van onze gemeente heeft twee jaar geleden een bezuinigingsronde plaats gevonden die volledig is gerealiseerd. Voornamelijk door efficiencymaatregelen is onze financiële positie verbeterd. Daardoor is onze uitgangspositie goed. De gemeente Bussum heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting, zonder inzet van de Algemene Dekkingsreserve en onze vermogenspositie is goed. Wij bereiken deze sluitende begrotingspositie met een relatief lage lastendruk, terwijl het voorzieningenniveau hoog mag worden genoemd. Met onze kostendekkende tarieven zijn wij ten opzichte van de regio laag en ten opzichte van heel Nederland zitten wij op het gemiddelde niveau. De septembercirculaire 2008 gaf een rooskleurig beeld ten aanzien van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Kort daarna begonnen de eerste tekenen van de economische crisis vorm te krijgen en moest dat beeld fors worden bijgesteld. In een brief van de VNG, van februari 2009, waarschuwde de VNG voor de gevolgen van de economische crisis. Deze brief hebben wij financieel vertaald in de Perspectiefnota Zo hebben wij een inschatting gemaakt van de gevolgen van de economische crisis. Vervolgens heeft de meicirculaire van 2009 duidelijkheid gegeven op welke wijze het Rijk de economische crisis naar het gemeentefonds heeft vertaald. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de meerjarenbegroting ten opzichte van de Perspectiefnota 2009 (zie paragraaf 3 nieuwe ontwikkelingen: gemeentefonds). De onzekerheid over de gevolgen van de economische crisis is groot. Factoren van buitenaf, zoals Rijksbeleid en de macro-economische ontwikkelingen zijn nu extra moeilijk te voorspellen en daarmee ook de gevolgen op onze meerjarenbegroting. Dit vraagt om voorzichtigheid. 2. Perspectiefnota 2009 De gemeente Bussum heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting. Dit betekent dat extra wensen die leiden tot structurele tekorten moeten worden gedekt door structurele dekking, om wederom tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2009 voor de meerjarenbegroting is dat wederom gelukt, met een incidenteel positief resultaat in Samenvatting perspectiefnota 2009 Financieel beeld op hoofdlijnen Tekort perspectiefnota Totaal voorstellen perspectiefnota Totaal generaal In de Perspectiefnota 2009 is voorgesteld het incidentele voordeel van circa 2,9 miljoen in de algemene reserve te storten. Zoals afgesproken behandelen we dit nu bij deze begroting Tevens is aangegeven dat onderzocht zal worden wat de structurele gevolgen zouden zijn van enkele in de perspectiefnota opgenomen PM posten en een aantal overige ontwikkelingen. 13

14 3. Nieuwe ontwikkelingen In deze paragraaf wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. De eerste en belangrijkste is de ontwikkeling van het gemeentefonds. Daarna wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen van de bijstand. In de raadsvergadering van 30 juni (drieluik) is door diverse fracties aandacht gevraagd voor, Spant!, het Filmhuis en de Wmo. Ook hierop gaan we in deze paragraaf nader in. Deze paragraaf wordt afgesloten met de financiële vertaling van de ontwikkelingen. 3.1 Gemeentefonds Methodiek De meicirculaire is een andere circulaire dan gebruikelijk. In het bestuursakkoord tussen de VNG en het Rijk is afgesproken dat de bestaande methodiek ten aanzien van de algemene uitkering tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Gebruikelijk is dat de gemeenten het Rijk volgen bij de ontwikkeling van de uitgaven, het zogenaamde samen de trap op en samen de trap af. Deze systematiek is, in verband met de economische crisis, in ieder geval tot en met 2011 buiten werking gesteld. Daarna wordt opnieuw bekeken of de systematiek weer wordt ingevoerd. Dit betekent dat we de komende jaren niet samen met het Rijk de trap op gaan. Uitkomst van de meicirculaire Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering laat een negatieve ontwikkeling zien. Op deze negatieve ontwikkeling hebben wij geanticipeerd door niet de gehele septembercirculaire 2008 in de perspectiefnota op te nemen. Onze verwachting was toen al dat het Rijk de gevolgen van de economische crisis op enige wijze zou vertalen naar het gemeentefonds. Dit blijkt dan ook uit de meicirculaire. Deze negatieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door, in hoofdzaak, twee factoren: 1. De groei van het gemeentefonds, de algemene uitkering (het accres) is, zoals verwacht, neerwaarts bijgesteld. Dit naar aanleiding van lagere inflatieverwachtingen door het CPB. Nieuw daarbij is dat de groei van de algemene uitkering vanaf 2012 PM is gesteld. 2. Een toename van gerichte verdelingen naar de grotere gemeenten ten nadele van de kleinere gemeenten. De gerichte verdelingen hebben voornamelijk betrekking op de problematiek die speelt bij grotere gemeenten. Het totale gemeentefonds neemt niet af, maar door een andere verdeling is de uitkering aan de gemeente Bussum lager. In de eerste tabel is de ontwikkeling van de algemene uitkering opgenomen. Daartegenover staan, in tweede tabel, de taken die het Rijk via de algemene uitkering naar de gemeenten overhevelen. In de derde tabel worden de uitkomsten van de eerste twee tabellen samengevoegd tot één geheel en worden de gevolgen van de meicirculaire voor onze begroting weergegeven. Ontwikkeling algemene uitkering (* 1.000) Algemene uitkering obv. Meicirculaire 2009 Reeds opgenomen in de PN 2009 Bijstelling Raming gem.fonds De bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de algemene uitkering in de Perspectiefnota 2009 levert een nadeel op van in 2010 oplopend tot een tekort van 1.9 miljoen in Taakmutaties In de meicirculaire zijn de volgende taakmutaties opgenomen. Zoals gebruikelijk worden deze, tenzij er al beleid is geformuleerd, vooralsnog in het hoofdstuk Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen als stelpost opgenomen. De toevoegingen aan de Algemene uitkeringen, modernisering Gba en Bibliotheken, leiden tot extra uitgaven en worden als een nadeel opgenomen. Verminderingen van de Algemene uitkering leiden tot besparingen en worden dus als een voordeel opgenomen. In de meicirculaire 2009 is ook aangegeven dat ten aanzien van de Wmo een deel van het budget ( 127 miljoen) nog niet verdeeld is. Hierop wordt door het Rijk, na overleg met de VNG, in de septembercirculaire 2009 teruggekomen. De verwachting is dan ook dat in de septembercirculaire 2009 deze Wmo-middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. 14

15 Nieuwe Taakmutaties Nacalculatie bcf Modernisering Gba Integratieuitkering bibliotheken Budget WMO Totaal Generaal Totale effect van de meicirculaire op de meerjarenbegroting De meerjarenbegroting ontwikkelt zich negatief. Was de verwachting in de septembercirculaire nog redelijk optimistisch, de meicirculaire laat een duidelijk ander beeld zien. Deze ontwikkeling was gedeeltelijk voorzien en meegenomen in Perspectiefnota Het grootste effect wordt veroorzaakt door de verwachte lagere inflatie (lonen en prijzen). Totaal effect meicirculaire Ontwikkelingen algemene uitkering taakmutaties Totaal Generaal Per saldo geeft de ontwikkeling van het gemeentefonds een nadeel van ruim in 2010 dat oploopt tot circa 1,78 miljoen in Ontwikkeling bijstand In de Perspectiefnota 2009 hebben wij het deelakkoord Participatie financieel vertaald. Doelstelling was het bijstandvolume jaarlijks met 6% te verlagen. De afgelopen jaren heeft Bussum een goede bijdrage aan dit akkoord geleverd en dat willen we blijven doen. De situatie is door de economische crisis echter wel veranderd. Het gevolg is dat er vanaf 2010 tekorten gaan ontstaan. De tekorten in 2010 en 2011 bedragen ca en vervolgens dalen ze naar verwachting naar ca Wat betekenen deze extra kosten voor de gemeente? In het deelakkoord is afgesproken dat de vooren nadelen in eerste instantie voor rekening van de gemeente komen. De bijdrage van het rijk in de jaren 2010 en 2011 is afhankelijk of de kosten boven de in het bestuursakkoord afgesproken marge uitkomt. Wij verwachten in 2010 en 2011 een aanvullende uitkering van ca en stellen voor het resterende tekort van ca te dekken uit de reserve Wwb. Het deelakkoord is in 2012 afgelopen en dit betekent dat de macrobudgetten waarschijnlijk worden bijgesteld. Gezien de onzekerheden in de ramingen zijn wij uitgegaan van dekking van de tekorten vanuit de reserve Wwb. Deze reserve zou in 2013 dan nagenoeg op 0 uitkomen. In onderstaande tabel is dit aangegeven: Ontwikkeling bijstand Toename extra kosten van de bijstand Aanvullende uitkering van het Rijk Onttrekking reserve WWB RESULTAAT Spant! en Het Filmhuis Tijdens de behandeling van het drieluik (Programmaverslag 2008, Bestuursrapportage en Perspectiefnota 2009) is door de gemeenteraad aangegeven dat het wenselijk zou zijn om beide instellingen extra te ondersteunen. Hierbij is de keuze genoemd van een kapitaalinjectie om de onrendabele top van de investeringen af te romen om op die wijze de exploitatie van de instellingen te verbeteren. Hierbij spelen verschillende factoren die mee dienen te worden genomen in de afweging. 1. Het beleid ten aanzien van grote gesubsidieerde instellingen is dat deze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit houdt ook in dat deze instellingen een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun financiële positie. De gemeente maakt 15

16 (meerjarige) afspraken en verwacht dat die instellingen daaraan voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt op deze afspraken teruggekomen. 2. Voor Spant! geldt dat er geen dringende financiële overwegingen zijn om extra te ondersteunen. De rekening-courant verhouding wordt de laatste jaren afgebouwd door de inzet van positieve bedrijfsresultaten. Als in het najaar blijkt dat die dringende redenen aanwezig zijn, zullen wij uw raad daarover informeren en met een voorstel komen. 3. In het voorjaar van 2009 is met het nieuwe bestuur van het Filmhuis en met uw raad afgesproken dat in het najaar van 2009 opnieuw gekeken zou worden naar de exploitatie. In die tussentijd zou het bestuur dan maatregelen kunnen nemen, zoals extra sponsors werven en kostenreductie om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Mocht dan blijken dat er nog (structurele) tekorten op de exploitatie zijn, zal er opnieuw met de gemeente worden overlegd. 4. De hoge mate van onzekerheid die de komende jaren aanwezig is als gevolg van de economische crisis nopen tot een voorzichtige houding ten aanzien van extra/nieuwe subsidieverstrekkingen. 5. Het verstrekken van deze extra subsidies kan verwachtingen bij andere gesubsidieerde instellingen wekken. Op basis van bovenstaande overwegingen en de huidige situatie (zie ook paragraaf 5 risico s) stellen wij voor geen extra bijdrage aan Spant! te verlenen. Ten aanzien van het Filmhuis wordt voorgesteld het overleg in dit najaar met het bestuur af te wachten. Wij zullen u hierover informeren vóór de begrotingsraad van 2 november. 3.4 Wmo Tijdens de drieluik is de tevredenheid onder de cliënten over de Wmo-voorzieningen door diverse fracties naar voren gebracht. Gevraagd werd of er inzicht bestond in de ervaringen van cliënten. Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder de Wmo-gebruikers gehouden. Dit is een wettelijke plicht. Bij de overgang van de Wmo vanuit AWBZ is eind 2006 en nulmeting gehouden. In 2009 is dit onderzoek, over de jaren 2007 en 2008, gehouden ten opzichte van de nul-meting en op basis daarvan zal eind 2009 (december) een rapportage worden gepresenteerd. Tijdens de behandeling van het drieluik is ook het overschot op de Wmo-budgetten in de rekening van 2008 behandeld. Bij de Perspectiefnota 2009 is gekeken op welke wijze wij hiermee om willen gaan. In de eerste plaats is er extra budget beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen binnen de Wmo (totaal circa ). Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de verwachtte herziening van de contracten van de thuiszorg (circa ) en is er bovendien nog een post gereserveerd voor nieuwe/onvoorziene ontwikkelingen ( , circa 15% van het budget). Ter vergelijking, de totale uitgaven in 2008 voor de Wmo bedroegen circa 3,5 miljoen Op basis van voorgaande blijft de conclusie uit de Perspectiefnota 2009 dat de middelen meer dan toereikend zijn voor een adequate invulling van de Wmo. Dit betekent dat de oplossingsrichting van deze perspectiefnota verwerkt is in de begroting Kunst Door het plaatsen van kunst in de openbare ruimte wordt het aanzicht van het dorp verlevendigd en de betrokkenheid van de inwoners bij kunst vergroot. Door een incidentele voeding van de reserve kunst kan er in 2010 kunst worden gerealiseerd op de rotonde op de Brinklaan en in het project Landstraat Noord en kan eind 2010 een nieuw kunstwerk worden geplaatst op de Wisselsokkel. Wij stellen voor hiervoor beschikbaar te stellen. 3.6 Overige ontwikkelingen Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Hierdoor zijn er enkele veranderingen opgetreden op het gebied van de (bespaarde) rente en het BTW- Compensatiefonds. Deze veranderingen hangen voor een groot deel samen met de wijzigingen van de investeringen (door het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan) en de verwachte stand per 1 januari 2010 van onze reserves en tot slot de meerjarige actualisatie van reserves en voorzieningen. Daarnaast zijn er enkele kleine/technische wijzigingen doorgevoerd. Totaal geeft dit een voordeel in 2010 van , dat omslaat in een nadeel in 2011/2012 en dat eindigt met een gering nadeel van

17 3.7 Overzicht nieuwe ontwikkelingen In onderstaande tabel is de financiële vertaling weergegeven van de nieuwe ontwikkelingen. Hierin is te zien dat vooral het gemeentefonds zorgt voor een negatieve ontwikkeling van het financieel beeld; Conclusie ontwikkelingen Gemeentefonds (incl.taakmutaties) Bijstand Spant! Filmhuis pm pm pm pm Kunst Wmo Overige ontwikkelingen TOTAAL Het resultaat van de nieuwe ontwikkelingen begint met een nadeel van in 2010 en eindigt met een nadeel van 1.8 miljoen in Voorstellen Het financieel beeld is verslechterd door de negatieve ontwikkeling van het gemeentefonds. Dit is vooral het gevolg van de economische crisis. Daardoor dalen de inkomsten uit het gemeentefonds sterk. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van lonen en prijzen. Hoe deze zich de komende tijd daadwerkelijk ontwikkelen is moeilijk in te schatten. Gezien deze situatie vinden wij het reëel onze uitgangspunten voor de verwachtte stijging van lonen en prijzen kritisch onder de loop te nemen. In de begroting 2009 hebben wij als uitgangspunt een stijging van lonen en prijzen van jaarlijks 2%. Ook bij de tarieven (OZB/Leges) zijn we uitgegaan van deze stijging (en extra opbrengsten). Op basis van de huidige informatie hebben wij een nieuwe inschatting gemaakt. Voor wat betreft de lonen is er bij het opmaken van de begroting geen duidelijkheid ten aanzien van de nieuwe cao per 1/6/2009. De onderhandelingen variëren tussen de 0% en 1,75%. Daarnaast zijn er extra kosten in verband met hogere premies. De afschaffing van de pseudo ww en de hogere pensioenpremie in verband met het herstelplan van het ABP zorgen voor meer kosten voor de werkgever. Dit geldt voor onze eigen loonkosten, maar bijvoorbeeld ook voor subsidies aan gewest en regionale brandweer. Wij stellen voor 2010 uit te gaan van een gemiddelde stijging van 1% en voor de daarop volgende jaren van 0,5%. Er is rekening gehouden met de extra pensioenkosten voor 2010, 2011 en In onderstaande tabel is dit financieel vertaald. Uit de tabel is te zien dat het bijstellen van de loon- en prijsontwikkeling een aanzienlijk positief effect heeft. Nominale ontwikkeling Lagere kosten voor lonen en prijzen Lagere opbrengsten OZB/Leges Totaal effect nominale ontwikkeling Het totale effect van de nominale ontwikkeling is in onderstaande tabel weergegeven. Resultaat begroting Resultaat PN totaal ontwikkelingen voorstel nominale ontwikkeling RESULTAAT Uit de tabel is te lezen dat er een nadeel is van ca in 2010 omslaand naar een positief resultaat van ca in De resultaten van de jaren 2010, 2011 en 2012 heffen elkaar ongeveer op. Zodat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Het saldo over 4 jaar is positief en is aan de algemene reserve toegevoegd. 17

18 Resultaat begroting Resultaat begroting Verevening (storting AR) Verevening (onttrekking AR) In de Programmabegroting 2010 is ook incidentele vrije begrotingsruimte opgenomen. Bij de Perspectiefnota 2009 hebben wij voorgesteld de Algemene Reserve aan te vullen met 2,9 miljoen. Het is van belang, in deze onzekere situatie, onze financiële positie niet onnodig extra te belasten. Er zijn bovendien geen nieuwe inzichten die extra uitgaven rechtvaardigen. Daarom handhaven wij dit voorstel. 5. Risico s De algemene risico s zijn sinds september 2008 gestegen. De ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid zijn moeilijk in te schatten. Hoe het Rijk de budgetten voor de bijstand vast stelt en de risico s geheel of ten dele bij de gemeenten legt, zal moeten blijken (zie ook programma 9). Het bedrijfsleven heeft het moeilijker dan in voorgaande jaren en dit heeft invloed op de bedrijfsresultaten. Ook wij zien deze signalen. Zo is er een winstwaarschuwing van Tomin, de werkvoorzieningschap waarin de gemeente Bussum participeert. De BV ziet voor de jaren 2010 en 2011 dalende bedrijfsresultaten door verminderde opdrachten. Ook zal verminderde economische activiteiten mogelijk een weerslag hebben op bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van culturele voorzieningen of een vermindering van de bouwleges. Daarnaast mag ook worden verwacht dat in de komende periode er goedkoper kan worden ingekocht en aanbesteed. De verwachting is dat aannemers bijvoorbeeld scherper op werken zullen inschrijven dan voor de crisis. Wat het resultaat is van al deze effecten is, is moeilijk in te schatten. Bussum is financieel gezond. Met een voorzichtig financieel beleid kan de gemeente Bussum zich het best voorbereiden op eventuele tegenvallers. Wij zijn er trots op deze begroting te kunnen presenteren, zonder ingrijpende bezuinigingsoperaties en met een lage lastendruk. 6. Investeringen In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele bijzondere gedane investeringen of investeringen die nog in de planning staan. De besluitvorming over deze investeringen (of plannen) zelf geschiedt in separate voorstellen of heeft al plaats gevonden. De woningbouw De economische crisis heeft ook andere gevolgen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, vooral op de verdeling van de woningbouwcategorieën. Als gevolg van de economische crisis zijn in 2009 enkele grondexploitaties herberekend, onder gelijktijdige verandering van het woningbouwprogramma (van vrije sector naar de sociale sector). Daarbij hebben alle partijen, de ontwikkelaar, de woningbouwverenigingen en de gemeente aan de oplossing bijgedragen. Dit in overeenstemming met het beleid van 1/3 (goedkoop, sociaal), 1/3(middel) 1/3 (duur) voor de woningverdeling. Gewestkantoor Gooi en vechtstreek In deze raadsperiode is intensief gewerkt aan de relocatie van het kantoor van het Gewest Gooi en vechtstreek naar de gemeente Bussum. In 2009 zijn de onderhandelingen tot een goed einde gekomen en kan de uitvoering worden opgepakt. De netto investering bedraagt circa 17 miljoen. De exploitatielasten en -baten zijn vanaf 2012 in de begroting opgenomen. Groot onderhoud zwembad In 2009 is met het sportfondsenbad een akkoord bereikt over de budgetafspraken voor onder andere groot onderhoud. Vanaf 2010 is dit in de begroting opgenomen. Brede School In 2009 is de Brede school opgeleverd. De exploitatie van de lasten en de baten is in de begroting 2009/2010 opgenomen. 18

19 Gemeentelijk rioleringplan Het gemeentelijk rioleringsplan is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de cijfers weer voor vijf jaar up-to-date. Wegen onderhouds- en vervangingsplan Het huidige wegenonderhoud- en vervangingsplan gaat uit van een gemiddelde last voor reconstructies van circa 1,3 miljoen en voor onderhoud circa Ten behoeve van de kosten van de wegen is een buffer aanwezig in de vorm van een reserve. Deze reserve is gevormd uit de BDU-gelden en wordt ingezet ter egalisatie van de lasten in de begroting. In het nieuwe plan, dat eind 2009/begin 2010 wordt opgesteld, zullen de financiële gevolgen opnieuw worden berekend en zonodig worden de bedragen geactualiseerd. Vanzelfsprekend zal dit plan op de gebruikelijke wijze aan u worden voorgelegd. De vertraging in het opstellen van dit plan heeft te maken met enerzijds personele capaciteit en anderzijds met het Gemeentelijk rioleringsplan. De projecten voor het onderhoud van Wegen volgen in hoofdlijnen de projecten voortvloeiend uit het Gemeentelijk rioleringsplan. Het gemeentelijk rioleringsplan is iets later vastgesteld, zodat ook het wegen beheer en vervangingsplan later wordt opgesteld. Openbare verlichtingsplan Eind 2009 zal het beleidsplan openbare verlichting worden opgesteld. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de milieutechnische aspecten van openbare verlichting. Onderzocht zal worden het soort verlichting (bijvoorbeeld LED-verlichting) en het aantal branduren. Vanzelfsprekend zal de veiligheid (verkeerstechnisch en sociaal) daarbij niet uit het oog worden verloren. De verwachting is dat enerzijds de lasten ten gevolge van investeringen omhoog zullen gaan en dat anderzijds de exploitatielasten zullen dalen. 19

20 20

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Behandeld door. telefoon.

Behandeld door. telefoon. veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kameriingh Onnesweg 148 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen'

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen' Raadsvergadering: 04 juli 2017 Registratienummer: Naam: Willem Loupattij (VVD) Datum: 19 juni 2017 Fractie: VVD Telefoonnummer: 06-39569138 Initiatiefvoorstel aan de Raad Onderwerp Hoofdopgave Portefeuillehouder

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Barneveld en de Recessie

Barneveld en de Recessie Barneveld en de Recessie 1 Totstandkoming December 2008: actualisatie van risico s gemeente Het proces vanaf december 2008 tot nu toe Landelijke ontwikkelingen en daarna vertaling naar Barneveld Bespreekstuk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting 2014-2017 Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie