Programmabegroting 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2010"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Telefoon (035) Fax (035) Internet

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente Bussum 1.1 Aanbiedingsbrief college van burgemeester en wethouders Visie en prioriteiten Financiële begroting Programma s Programma s 21 Programma 1, Algemeen bestuur 23 Programma 2, Openbare orde en veiligheid 29 Programma 3, Verkeer en vervoer 33 Programma 4, Economische zaken 39 Programma 5, Onderwijs 43 Programma 6, Kunst en cultuur 49 Programma 7, Sport en recreatie 53 Programma 8, Zorg en welzijn 59 Programma 9, Werk en inkomen 69 Programma 10, Natuur en milieu 75 Programma 11, Ruimtelijke inrichting 81 Programma 12, Volkshuisvesting 87 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen 91 3 Paragrafen 3.1 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Overzichten 4.1 Bestuur Kerngegevens Investeringen Vaste activa, voorraden en kapitaallasten Reserves en voorzieningen Verzamel- en consolidatiestaat 162 3

4 4

5 1. DE GEMEENTE BUSSUM 5

6 6

7 1.1 AANBIEDINGSBRIEF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Aan de gemeenteraad, Bussum, oktober 2009 Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2010 aan. Ondanks alle onzekerheden die de economische crisis met zich meebrengt zijn we in de opgave geslaagd om alle wensen en nieuwe ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2009 in de onderhavige begroting te verwerken, waarbij de lastenstijging voor burgers en bedrijven tot een minimum beperkt blijft. Totstandkoming Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt de gemeenteraad een programmabegroting vast. De programmabegroting moet voor 15 november 2009 aan de toezichthouder, de provincie Noord- Holland, worden aangeboden. In de eerste helft van 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders in de perspectiefnota de ontwikkelingen en wensen voor het nieuwe begrotingsjaar aangegeven. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de perspectiefnota de financiële en inhoudelijke kaders voor de begroting aangegeven. Op basis van dit kader heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting opgesteld. Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders binnen de beleidskaders van de programma s geautoriseerd tot besteding van de per programma beschikbare middelen. Vaststelling van deze programmabegroting houdt voor het college van burgemeester en wethouders tevens de opdracht in deze uit te voeren. Opbouw De programmabegroting is opgebouwd uit vier onderdelen. Het algemene deel met daarin de visie en prioriteiten van het gemeentebestuur voor het begrotingsjaar 2010 en de financiële begroting. Daarna volgen de programma s, de paragrafen en de overzichten. Het hoofdstuk Programma s bestaat uit de 12 programma s die in samenspraak met de gemeenteraad zijn benoemd. In de programma s draait het om de vragen Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten? Met ingang van deze begroting maken ook de investeringskosten onderdeel uit van de programma s. Het hoofdstuk Paragrafen bevat informatie over lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze informatie is tevens in meerdere programma s terug te vinden. Door de informatie te concentreren in de opgesomde specifieke paragrafen, wordt het mogelijk gemaakt om sneller en beter inzicht te krijgen. Ten slotte vindt u de Overzichten waarin onder andere de samenstelling van het bestuur en de kerngegevens zijn opgenomen. Besluitvorming De Programmabegroting 2010 wordt besproken op 13, 14 en 15 oktober 2009 in de commissievergaderingen. Op maandag 2 november wordt de programmabegroting in de gemeenteraad behandeld. De programmabegroting 2010 van de gemeente Bussum is eveneenste vinden op de website College van Burgemeester en Wethouders. [handtekening gemeentesecretaris] [ handtekening burgemeester] 7

8 8

9 1.2 VISIE EN PRIORITEITEN De internationale economische crisis heeft gevolgen voor de Nederlandse economie. Deze gevolgen worden ook in Bussum gevoeld. De woningbouw en verkoop stagneert. De inwoners voelen de crisis direct in hun portemonnee. Desondanks kunnen wij u een sluitende begroting presenteren, waarmee wij onze ambities uit het raads- en collegeprogramma realiseren en de stijging van de lasten voor de inwoners en ondernemers tot een minimum beperkt blijft. Dit goede resultaat kunnen wij realiseren doordat de uitgangspositie van Bussum goed is. Gezien de onzekere situatie in de (economische) wereld is voorzichtigheid geboden. In deze programmabegroting zijn alle wensen en ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2009 verwerkt. Dit is de laatste begroting welke betrekking heeft op de huidige raads- en collegeperiode. In deze begroting ligt de nadruk dan ook op het afronden van ons raads- en collegeprogramma. In dit hoofdstuk gaan we in op de vijf prioriteiten uit het collegeprogramma. De concrete uitwerking van deze prioriteiten is opgenomen in de programma s 1 tot en met 12. Prioriteit 1. Ruimtegebruik In Bussum is het comfortabel, inspirerend en aantrekkelijk om te wonen en om te werken met een hoge kwaliteit van leven. Die kwaliteit blijft niet vanzelf in stand. In deze begroting wordt weer flink geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing (bouwprojecten), scholen, sport, milieu en duurzaamheid, overigens zonder dat de lokale lasten oplopen. Belangrijk is dat we bij onze beslissingen, vanuit het besef dat wij kampen met schaarse ruimte, steeds blijven kiezen voor kwaliteit. Daarom zorgen wij ook dit jaar weer voor goed onderhoud van onze openbare ruimte. Bouwprojecten Ook in Bussum zijn de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voelbaar en dit heeft gevolgen voor de woningbouw. Woningen worden minder makkelijk verkocht en de ontwikkeling van plannen komt stil te liggen. Andere projecten die minder ver zijn in de ontwikkeling dreigen vertraagd dan wel voorlopig niet meer in ontwikkeling en uitvoering te worden genomen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en nemen waar mogelijk maatregelen als het omzetten van de onverkochte woningen van koop naar (sociale) huur of het verlenen van een bijdrage in het tekort op de grondexploitatie. Ook in 2010 is nauw overleg met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars om voortgang te houden in de bouw van woningen. In 2010 is een groot aantal bouwprojecten in uitvoering. Dit zijn onder andere Landstraat-Noord (laatste fase), Spoorzone-Zuid (Koster, Gewest en Bensdorp), locatie Beatrixschool, woningen Akkerlaan/Beeklaan en de Veldweg. Ook het regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg aan de Hooftlaan wordt in 2010 opgeleverd. Daarnaast worden stappen genomen in de planontwikkeling voor het Kolonel Palmterrein (voorlopig ontwerp), Nieuwe Brink-Scapino (voorlopig ontwerp) en de Slochterenlaan (definitief ontwerp oostzijde). Scholen, kinderopvang en sportfaciliteiten Vanuit bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen komt steeds vaker de vraag naar ruimte bijvoorbeeld ten behoeve van voor-, tussen- en naschoolse opvang (0-4 jaar), speelterreinen, etc. Door verschillende (vaak kleinschalige) voorzieningen fysiek bij elkaar te brengen is het makkelijker om volledige of gedeeltelijke dagarrangementen voor kinderen en jongeren aan te bieden. In de nota integraal accommodatiebeleid wordt in 2010 de samenhang tussen onderwijshuisvesting en de huisvesting van maatschappelijke voorzieningen in bredere zin verder uitgewerkt, waarbij met name doelmatig en efficiënt gebruik van de ruimten voor de verschillende doelen aan de orde komt. In 2010 wordt de nieuwbouw en aanpassing van een aantal scholen en sportaccommodaties uitgevoerd, bijvoorbeeld de verbouwing en uitbreiding van de Julianaschool Kwartellaan en de nieuwbouw van de Vrije School Michael. Hiermee beschikken de Bussumse onderwijsgebouwen over voldoende capaciteit. De herinrichting van sportpark zuid is een van de projecten waarmee de wachtlijsten bij de sportverenigingen worden teruggedrongen. Milieu Ruimtegebrek voortvloeiend uit wonen, werken en recreëren en mobiliteit vormt een pregnante bedreiging voor ons milieu. Milieubeleid is daarom absoluut een onderwerp dat alle inwoners raakt. Partnerschap is een belangrijke voorwaarde voor effectief milieubeleid. Bussum wil het milieubeleid 9

10 mede enten op de wensen en behoeften van de inwoners. Dit gebeurt door heldere communicatie over milieuzaken (Bussumbewust)en door initiatieven van inwoners actief aan te moedigen en positief tegemoet te treden. Dit college heeft vanaf het begin milieu hoog op de agenda staan, daarbij extra milieuambities opgenomen en daarin is veel bereikt. Daarom is de Milieuraad opgericht. In 2010 wordt opnieuw concreet een aantal acties opgepakt welke staan uitgewerkt in programma 10. Duurzaamheid Duurzaamheid gaat onder meer over een verantwoorde afweging van belangen: sociaal-culturele en economische naast ecologische belangen. Ook in Bussum is de samenhang groot. Het grijpt direct in op de beleving van onze inwoners. Daarom zijn in 2009 interactieve ontmoetingen met inwoners georganiseerd. Hier zijn o.a. de volgende thema s genoemd; duurzame mobiliteit, energiereductie, sociale samenhang, bewustwording, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam bouwen en een duurzame economie met innovatie. Deze thema s worden vertaald in de Nota Duurzaamheid Prioriteit 2. Aandacht voor de Bussumse samenleving Kwaliteit van leven heeft alles te maken met ontplooiing, met leren en met creativiteit. Daarom moet iedereen deel kunnen nemen aan de Bussumse samenleving. Dit participatieprincipe betekent dat voor bepaalde groepen inwoners extra inspanningen en specifieke voorzieningen nodig zijn. Daarvoor zijn onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb) van belang. Daarnaast wordt ingezet op een sterk onderwijsachterstandenbeleid. De start van een vijfde VVe-groep en een schakelklas in Bussum in 2010 dragen daar aan bij. Maatschappelijke ondersteuning De Wmo draagt ertoe bij dat álle inwoners kunnen participeren in de samenleving. In 2010 staan de volgende acties gepland: het vergroten van de naamsbekendheid van Wijzer, het invulling geven aan het Grand Café in De Heul, de projecten opplussen en depressiepreventie uitvoeren, het verder professionaliseren van het Beraad Naarden Bussum (BNB is het participatieorgaan voor de Wmo), en het uitvoeren van vier wijkmonitoren in Minima Inkomen, maar vooral werk zijn de twee peilers waardoor inwoners kunnen participeren in de samenleving. In de afgelopen jaren van economische groei lag het accent vooral op reïntegratie van mensen met een uitkering naar de arbeidsmarkt en het wegnemen van individuele belemmeringen. Daar zijn goede successen mee geboekt. Op basis van gegevens van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid wordt nu echter rekening gehouden met een forse stijging van het bijstandsvolume te gevolge van de economische crisis. Desondanks en juist in deze periode van wereldwijde economische crisis blijft het streven erop gericht dat inwoners duurzaam (dus voor langere periode) aan werk geholpen worden. Bovendien houden we, voor die inwoners die dat nodig hebben, ons ruimhartige minimabeleid in stand. Jeugd Bussum moet een goede, leuke en aantrekkelijke woonplek zijn met oog voor talenten en mogelijkheden van jongeren. Daarom investeert Bussum ook het komende begrotingsjaar weer volop in de jeugd. Het betreft het aantal kwaliteitsverbeteringen van de speelplaatsen (bijdragen aan speeldoelstellingen), de preventieve campagnes tegen het overgewicht en het alcoholgebruik van kinderen en de mogelijkheid van deelname aan de activiteiten van de jongerenadviesraad en de JEVO (jongeren evenementenorganisatie). Prioriteit 3. Naarden-Bussum De besluitvorming in Den Haag over de op 17 maart 2008 door de provincie geadviseerde samenvoeging van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden wordt afgewacht. Afhankelijk van die besluitvorming wordt in 2010 bezien welke besluiten genomen moeten worden. Wanneer het parlement onverhoopt besluit tot opheffing van de gemeente Bussum en het instellen van een nieuwe gemeente per 1 januari 2011, zal alle inzet daarop gericht moeten zijn. 10

11 Herindeling Een fusie van Bussum in een combinatie met Naarden, Weesp en Muiden (een GV4), wordt van de hand gewezen. Deze bestuurlijke variant is gebaseerd op het provinciale herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek, dat procedureel niet correct tot stand is gekomen (geen integrale visie, geen aandacht voor alternatieven), terwijl dit plan geen oplossing biedt voor buiten Bussum geconstateerde problemen. Voor die problemen zijn effectievere en minder ingrijpende oplossingen voorhanden dan een fusie van vier gemeenten die onderling geen logisch sociaal-geografisch verband vormen. Bussum heeft andere gemeenten in de regio overigens altijd de helpende hand toegestoken, wanneer deze problemen voorzagen met de uitvoering van hun taken. Voor Bussum zelf is er als gezonde en bestuurskrachtige gemeente geen reden om te fuseren. Daar is ook geen draagvlak voor. Tijdens een bindende volksraadpleging is deze fusievariant door 96% van de stemgerechtigde Bussumers afgewezen. Bij de kwaliteit van bestuurskracht staat de menselijke maat centraal. Ergo, er moet een goede balans zijn tussen enerzijds voldoende bestuurkracht om de taken goed uit te voeren en anderzijds een bestuur dat zo dicht mogelijk bij de burgers kan staan. Een GV4 voldoet niet aan deze visie en overigens ook niet aan de Rijkscriteria voor gemeentelijke herindeling. In het verdere verloop van de Arhi-procedure zal dit standpunt onderbouwd en consequent over het voetlicht worden gebracht bij de beslissers in Den Haag. Prioriteit 4. Relatie met de inwoners De gemeente betrekt inwoners bij de voorbereiding van plannen en beleid. Op basis van een inventarisatie bij inwoners en bestuur wordt in 2010 de kwaliteit van inspraak en interactieve beleidsvorming versterkt door de bestaande instrumenten tegen het licht te houden en zonodig wijzigingen door te voeren. Met dit project is in 2009 gestart Hierbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de communicatie richting inwoners en de rollen van alle deelnemers. Door meer contactmomenten en dialoog komt meer inzicht in de wensen van de samenleving. Signalen vanuit die inwoners worden adequaat opgepakt. In 2010 start een experiment met het Met dit e-panel worden op een snelle manier de opinie gevraagdaan een vaste groep inwoners welke representatief is voor de Bussumse samenleving. De resultaten worden meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast wordt de gemeentelijke website verbeterd en de beleidsvoornemens van het college van burgemeester en wethouders actiever gecommuniceerd. Tot slot gaat het college van burgemeester en wethouders door met werkbezoeken en wijkschouwen. Prioriteit 5. Organisatie In het raads- en collegeprogramma staan de burger en externe oriëntatie centraal. Bussum wil een gemeente zijn met aantoonbare maatschappelijke werking en een eigentijdse ambtelijke organisatie hebben met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. De ambtelijke organisatie wil beter kunnen inspelen op ontwikkelingen van buitenaf en binnen de organisatie. De veranderingen die de leiding van de organisatie voorstaat, gaan over een andere manier van sturen, werken en samenwerken, kortom Samen Anders. In 2010 gaan we hier mee verder, waarbij de vitale organisatie centraal staat. De vitale organisatie omvat de elementen verzuimtraining voor leidinggevenden, medewerkerstevredenheidsonderzoek, zaakgericht en procesmanagement en strategisch opleiden. In 2010 worden de werkprocessen geoptimaliseerd door ze als onderdeel van een keten te bezien. De visie op zaakgericht werken en procesmanagement en het implementatieplan vormen hiervoor de basis. In 2010 wordt gestart met een voorbeeldproces. 11

12 12

13 1.3 FINANCIELE BEGROTING Inleiding Deze begroting is de laatste begroting die betrekking heeft op de huidige raads- en collegeperiode. De nadruk voor de Programmabegroting 2010 ligt dan ook op het afronden van het huidige raads- en collegeprogramma. In de afgelopen vier jaar is veel gerealiseerd en geïnitieerd. Daarnaast vormt deze begroting een goede basis voor de volgende raads- en collegeperiode, zowel inhoudelijk als financieel. Dit hoofdstuk geeft u op hoofdlijnen een overzicht van de financiële gevolgen van het voorgestelde beleid. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de economische crisis, gevolgd door de uitgangspositie voor deze begroting: de Perspectiefnota Vervolgens worden de nieuwe ontwikkelingen geschetst, waarbij de consequenties daarvan vertaald worden naar de meerjarenbegroting De economische crisis Ter verbetering van de financiële positie van onze gemeente heeft twee jaar geleden een bezuinigingsronde plaats gevonden die volledig is gerealiseerd. Voornamelijk door efficiencymaatregelen is onze financiële positie verbeterd. Daardoor is onze uitgangspositie goed. De gemeente Bussum heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting, zonder inzet van de Algemene Dekkingsreserve en onze vermogenspositie is goed. Wij bereiken deze sluitende begrotingspositie met een relatief lage lastendruk, terwijl het voorzieningenniveau hoog mag worden genoemd. Met onze kostendekkende tarieven zijn wij ten opzichte van de regio laag en ten opzichte van heel Nederland zitten wij op het gemiddelde niveau. De septembercirculaire 2008 gaf een rooskleurig beeld ten aanzien van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Kort daarna begonnen de eerste tekenen van de economische crisis vorm te krijgen en moest dat beeld fors worden bijgesteld. In een brief van de VNG, van februari 2009, waarschuwde de VNG voor de gevolgen van de economische crisis. Deze brief hebben wij financieel vertaald in de Perspectiefnota Zo hebben wij een inschatting gemaakt van de gevolgen van de economische crisis. Vervolgens heeft de meicirculaire van 2009 duidelijkheid gegeven op welke wijze het Rijk de economische crisis naar het gemeentefonds heeft vertaald. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de meerjarenbegroting ten opzichte van de Perspectiefnota 2009 (zie paragraaf 3 nieuwe ontwikkelingen: gemeentefonds). De onzekerheid over de gevolgen van de economische crisis is groot. Factoren van buitenaf, zoals Rijksbeleid en de macro-economische ontwikkelingen zijn nu extra moeilijk te voorspellen en daarmee ook de gevolgen op onze meerjarenbegroting. Dit vraagt om voorzichtigheid. 2. Perspectiefnota 2009 De gemeente Bussum heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting. Dit betekent dat extra wensen die leiden tot structurele tekorten moeten worden gedekt door structurele dekking, om wederom tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2009 voor de meerjarenbegroting is dat wederom gelukt, met een incidenteel positief resultaat in Samenvatting perspectiefnota 2009 Financieel beeld op hoofdlijnen Tekort perspectiefnota Totaal voorstellen perspectiefnota Totaal generaal In de Perspectiefnota 2009 is voorgesteld het incidentele voordeel van circa 2,9 miljoen in de algemene reserve te storten. Zoals afgesproken behandelen we dit nu bij deze begroting Tevens is aangegeven dat onderzocht zal worden wat de structurele gevolgen zouden zijn van enkele in de perspectiefnota opgenomen PM posten en een aantal overige ontwikkelingen. 13

14 3. Nieuwe ontwikkelingen In deze paragraaf wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. De eerste en belangrijkste is de ontwikkeling van het gemeentefonds. Daarna wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen van de bijstand. In de raadsvergadering van 30 juni (drieluik) is door diverse fracties aandacht gevraagd voor, Spant!, het Filmhuis en de Wmo. Ook hierop gaan we in deze paragraaf nader in. Deze paragraaf wordt afgesloten met de financiële vertaling van de ontwikkelingen. 3.1 Gemeentefonds Methodiek De meicirculaire is een andere circulaire dan gebruikelijk. In het bestuursakkoord tussen de VNG en het Rijk is afgesproken dat de bestaande methodiek ten aanzien van de algemene uitkering tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Gebruikelijk is dat de gemeenten het Rijk volgen bij de ontwikkeling van de uitgaven, het zogenaamde samen de trap op en samen de trap af. Deze systematiek is, in verband met de economische crisis, in ieder geval tot en met 2011 buiten werking gesteld. Daarna wordt opnieuw bekeken of de systematiek weer wordt ingevoerd. Dit betekent dat we de komende jaren niet samen met het Rijk de trap op gaan. Uitkomst van de meicirculaire Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering laat een negatieve ontwikkeling zien. Op deze negatieve ontwikkeling hebben wij geanticipeerd door niet de gehele septembercirculaire 2008 in de perspectiefnota op te nemen. Onze verwachting was toen al dat het Rijk de gevolgen van de economische crisis op enige wijze zou vertalen naar het gemeentefonds. Dit blijkt dan ook uit de meicirculaire. Deze negatieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door, in hoofdzaak, twee factoren: 1. De groei van het gemeentefonds, de algemene uitkering (het accres) is, zoals verwacht, neerwaarts bijgesteld. Dit naar aanleiding van lagere inflatieverwachtingen door het CPB. Nieuw daarbij is dat de groei van de algemene uitkering vanaf 2012 PM is gesteld. 2. Een toename van gerichte verdelingen naar de grotere gemeenten ten nadele van de kleinere gemeenten. De gerichte verdelingen hebben voornamelijk betrekking op de problematiek die speelt bij grotere gemeenten. Het totale gemeentefonds neemt niet af, maar door een andere verdeling is de uitkering aan de gemeente Bussum lager. In de eerste tabel is de ontwikkeling van de algemene uitkering opgenomen. Daartegenover staan, in tweede tabel, de taken die het Rijk via de algemene uitkering naar de gemeenten overhevelen. In de derde tabel worden de uitkomsten van de eerste twee tabellen samengevoegd tot één geheel en worden de gevolgen van de meicirculaire voor onze begroting weergegeven. Ontwikkeling algemene uitkering (* 1.000) Algemene uitkering obv. Meicirculaire 2009 Reeds opgenomen in de PN 2009 Bijstelling Raming gem.fonds De bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de algemene uitkering in de Perspectiefnota 2009 levert een nadeel op van in 2010 oplopend tot een tekort van 1.9 miljoen in Taakmutaties In de meicirculaire zijn de volgende taakmutaties opgenomen. Zoals gebruikelijk worden deze, tenzij er al beleid is geformuleerd, vooralsnog in het hoofdstuk Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen als stelpost opgenomen. De toevoegingen aan de Algemene uitkeringen, modernisering Gba en Bibliotheken, leiden tot extra uitgaven en worden als een nadeel opgenomen. Verminderingen van de Algemene uitkering leiden tot besparingen en worden dus als een voordeel opgenomen. In de meicirculaire 2009 is ook aangegeven dat ten aanzien van de Wmo een deel van het budget ( 127 miljoen) nog niet verdeeld is. Hierop wordt door het Rijk, na overleg met de VNG, in de septembercirculaire 2009 teruggekomen. De verwachting is dan ook dat in de septembercirculaire 2009 deze Wmo-middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. 14

15 Nieuwe Taakmutaties Nacalculatie bcf Modernisering Gba Integratieuitkering bibliotheken Budget WMO Totaal Generaal Totale effect van de meicirculaire op de meerjarenbegroting De meerjarenbegroting ontwikkelt zich negatief. Was de verwachting in de septembercirculaire nog redelijk optimistisch, de meicirculaire laat een duidelijk ander beeld zien. Deze ontwikkeling was gedeeltelijk voorzien en meegenomen in Perspectiefnota Het grootste effect wordt veroorzaakt door de verwachte lagere inflatie (lonen en prijzen). Totaal effect meicirculaire Ontwikkelingen algemene uitkering taakmutaties Totaal Generaal Per saldo geeft de ontwikkeling van het gemeentefonds een nadeel van ruim in 2010 dat oploopt tot circa 1,78 miljoen in Ontwikkeling bijstand In de Perspectiefnota 2009 hebben wij het deelakkoord Participatie financieel vertaald. Doelstelling was het bijstandvolume jaarlijks met 6% te verlagen. De afgelopen jaren heeft Bussum een goede bijdrage aan dit akkoord geleverd en dat willen we blijven doen. De situatie is door de economische crisis echter wel veranderd. Het gevolg is dat er vanaf 2010 tekorten gaan ontstaan. De tekorten in 2010 en 2011 bedragen ca en vervolgens dalen ze naar verwachting naar ca Wat betekenen deze extra kosten voor de gemeente? In het deelakkoord is afgesproken dat de vooren nadelen in eerste instantie voor rekening van de gemeente komen. De bijdrage van het rijk in de jaren 2010 en 2011 is afhankelijk of de kosten boven de in het bestuursakkoord afgesproken marge uitkomt. Wij verwachten in 2010 en 2011 een aanvullende uitkering van ca en stellen voor het resterende tekort van ca te dekken uit de reserve Wwb. Het deelakkoord is in 2012 afgelopen en dit betekent dat de macrobudgetten waarschijnlijk worden bijgesteld. Gezien de onzekerheden in de ramingen zijn wij uitgegaan van dekking van de tekorten vanuit de reserve Wwb. Deze reserve zou in 2013 dan nagenoeg op 0 uitkomen. In onderstaande tabel is dit aangegeven: Ontwikkeling bijstand Toename extra kosten van de bijstand Aanvullende uitkering van het Rijk Onttrekking reserve WWB RESULTAAT Spant! en Het Filmhuis Tijdens de behandeling van het drieluik (Programmaverslag 2008, Bestuursrapportage en Perspectiefnota 2009) is door de gemeenteraad aangegeven dat het wenselijk zou zijn om beide instellingen extra te ondersteunen. Hierbij is de keuze genoemd van een kapitaalinjectie om de onrendabele top van de investeringen af te romen om op die wijze de exploitatie van de instellingen te verbeteren. Hierbij spelen verschillende factoren die mee dienen te worden genomen in de afweging. 1. Het beleid ten aanzien van grote gesubsidieerde instellingen is dat deze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit houdt ook in dat deze instellingen een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun financiële positie. De gemeente maakt 15

16 (meerjarige) afspraken en verwacht dat die instellingen daaraan voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt op deze afspraken teruggekomen. 2. Voor Spant! geldt dat er geen dringende financiële overwegingen zijn om extra te ondersteunen. De rekening-courant verhouding wordt de laatste jaren afgebouwd door de inzet van positieve bedrijfsresultaten. Als in het najaar blijkt dat die dringende redenen aanwezig zijn, zullen wij uw raad daarover informeren en met een voorstel komen. 3. In het voorjaar van 2009 is met het nieuwe bestuur van het Filmhuis en met uw raad afgesproken dat in het najaar van 2009 opnieuw gekeken zou worden naar de exploitatie. In die tussentijd zou het bestuur dan maatregelen kunnen nemen, zoals extra sponsors werven en kostenreductie om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Mocht dan blijken dat er nog (structurele) tekorten op de exploitatie zijn, zal er opnieuw met de gemeente worden overlegd. 4. De hoge mate van onzekerheid die de komende jaren aanwezig is als gevolg van de economische crisis nopen tot een voorzichtige houding ten aanzien van extra/nieuwe subsidieverstrekkingen. 5. Het verstrekken van deze extra subsidies kan verwachtingen bij andere gesubsidieerde instellingen wekken. Op basis van bovenstaande overwegingen en de huidige situatie (zie ook paragraaf 5 risico s) stellen wij voor geen extra bijdrage aan Spant! te verlenen. Ten aanzien van het Filmhuis wordt voorgesteld het overleg in dit najaar met het bestuur af te wachten. Wij zullen u hierover informeren vóór de begrotingsraad van 2 november. 3.4 Wmo Tijdens de drieluik is de tevredenheid onder de cliënten over de Wmo-voorzieningen door diverse fracties naar voren gebracht. Gevraagd werd of er inzicht bestond in de ervaringen van cliënten. Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder de Wmo-gebruikers gehouden. Dit is een wettelijke plicht. Bij de overgang van de Wmo vanuit AWBZ is eind 2006 en nulmeting gehouden. In 2009 is dit onderzoek, over de jaren 2007 en 2008, gehouden ten opzichte van de nul-meting en op basis daarvan zal eind 2009 (december) een rapportage worden gepresenteerd. Tijdens de behandeling van het drieluik is ook het overschot op de Wmo-budgetten in de rekening van 2008 behandeld. Bij de Perspectiefnota 2009 is gekeken op welke wijze wij hiermee om willen gaan. In de eerste plaats is er extra budget beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen binnen de Wmo (totaal circa ). Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de verwachtte herziening van de contracten van de thuiszorg (circa ) en is er bovendien nog een post gereserveerd voor nieuwe/onvoorziene ontwikkelingen ( , circa 15% van het budget). Ter vergelijking, de totale uitgaven in 2008 voor de Wmo bedroegen circa 3,5 miljoen Op basis van voorgaande blijft de conclusie uit de Perspectiefnota 2009 dat de middelen meer dan toereikend zijn voor een adequate invulling van de Wmo. Dit betekent dat de oplossingsrichting van deze perspectiefnota verwerkt is in de begroting Kunst Door het plaatsen van kunst in de openbare ruimte wordt het aanzicht van het dorp verlevendigd en de betrokkenheid van de inwoners bij kunst vergroot. Door een incidentele voeding van de reserve kunst kan er in 2010 kunst worden gerealiseerd op de rotonde op de Brinklaan en in het project Landstraat Noord en kan eind 2010 een nieuw kunstwerk worden geplaatst op de Wisselsokkel. Wij stellen voor hiervoor beschikbaar te stellen. 3.6 Overige ontwikkelingen Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Hierdoor zijn er enkele veranderingen opgetreden op het gebied van de (bespaarde) rente en het BTW- Compensatiefonds. Deze veranderingen hangen voor een groot deel samen met de wijzigingen van de investeringen (door het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan) en de verwachte stand per 1 januari 2010 van onze reserves en tot slot de meerjarige actualisatie van reserves en voorzieningen. Daarnaast zijn er enkele kleine/technische wijzigingen doorgevoerd. Totaal geeft dit een voordeel in 2010 van , dat omslaat in een nadeel in 2011/2012 en dat eindigt met een gering nadeel van

17 3.7 Overzicht nieuwe ontwikkelingen In onderstaande tabel is de financiële vertaling weergegeven van de nieuwe ontwikkelingen. Hierin is te zien dat vooral het gemeentefonds zorgt voor een negatieve ontwikkeling van het financieel beeld; Conclusie ontwikkelingen Gemeentefonds (incl.taakmutaties) Bijstand Spant! Filmhuis pm pm pm pm Kunst Wmo Overige ontwikkelingen TOTAAL Het resultaat van de nieuwe ontwikkelingen begint met een nadeel van in 2010 en eindigt met een nadeel van 1.8 miljoen in Voorstellen Het financieel beeld is verslechterd door de negatieve ontwikkeling van het gemeentefonds. Dit is vooral het gevolg van de economische crisis. Daardoor dalen de inkomsten uit het gemeentefonds sterk. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van lonen en prijzen. Hoe deze zich de komende tijd daadwerkelijk ontwikkelen is moeilijk in te schatten. Gezien deze situatie vinden wij het reëel onze uitgangspunten voor de verwachtte stijging van lonen en prijzen kritisch onder de loop te nemen. In de begroting 2009 hebben wij als uitgangspunt een stijging van lonen en prijzen van jaarlijks 2%. Ook bij de tarieven (OZB/Leges) zijn we uitgegaan van deze stijging (en extra opbrengsten). Op basis van de huidige informatie hebben wij een nieuwe inschatting gemaakt. Voor wat betreft de lonen is er bij het opmaken van de begroting geen duidelijkheid ten aanzien van de nieuwe cao per 1/6/2009. De onderhandelingen variëren tussen de 0% en 1,75%. Daarnaast zijn er extra kosten in verband met hogere premies. De afschaffing van de pseudo ww en de hogere pensioenpremie in verband met het herstelplan van het ABP zorgen voor meer kosten voor de werkgever. Dit geldt voor onze eigen loonkosten, maar bijvoorbeeld ook voor subsidies aan gewest en regionale brandweer. Wij stellen voor 2010 uit te gaan van een gemiddelde stijging van 1% en voor de daarop volgende jaren van 0,5%. Er is rekening gehouden met de extra pensioenkosten voor 2010, 2011 en In onderstaande tabel is dit financieel vertaald. Uit de tabel is te zien dat het bijstellen van de loon- en prijsontwikkeling een aanzienlijk positief effect heeft. Nominale ontwikkeling Lagere kosten voor lonen en prijzen Lagere opbrengsten OZB/Leges Totaal effect nominale ontwikkeling Het totale effect van de nominale ontwikkeling is in onderstaande tabel weergegeven. Resultaat begroting Resultaat PN totaal ontwikkelingen voorstel nominale ontwikkeling RESULTAAT Uit de tabel is te lezen dat er een nadeel is van ca in 2010 omslaand naar een positief resultaat van ca in De resultaten van de jaren 2010, 2011 en 2012 heffen elkaar ongeveer op. Zodat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Het saldo over 4 jaar is positief en is aan de algemene reserve toegevoegd. 17

18 Resultaat begroting Resultaat begroting Verevening (storting AR) Verevening (onttrekking AR) In de Programmabegroting 2010 is ook incidentele vrije begrotingsruimte opgenomen. Bij de Perspectiefnota 2009 hebben wij voorgesteld de Algemene Reserve aan te vullen met 2,9 miljoen. Het is van belang, in deze onzekere situatie, onze financiële positie niet onnodig extra te belasten. Er zijn bovendien geen nieuwe inzichten die extra uitgaven rechtvaardigen. Daarom handhaven wij dit voorstel. 5. Risico s De algemene risico s zijn sinds september 2008 gestegen. De ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid zijn moeilijk in te schatten. Hoe het Rijk de budgetten voor de bijstand vast stelt en de risico s geheel of ten dele bij de gemeenten legt, zal moeten blijken (zie ook programma 9). Het bedrijfsleven heeft het moeilijker dan in voorgaande jaren en dit heeft invloed op de bedrijfsresultaten. Ook wij zien deze signalen. Zo is er een winstwaarschuwing van Tomin, de werkvoorzieningschap waarin de gemeente Bussum participeert. De BV ziet voor de jaren 2010 en 2011 dalende bedrijfsresultaten door verminderde opdrachten. Ook zal verminderde economische activiteiten mogelijk een weerslag hebben op bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van culturele voorzieningen of een vermindering van de bouwleges. Daarnaast mag ook worden verwacht dat in de komende periode er goedkoper kan worden ingekocht en aanbesteed. De verwachting is dat aannemers bijvoorbeeld scherper op werken zullen inschrijven dan voor de crisis. Wat het resultaat is van al deze effecten is, is moeilijk in te schatten. Bussum is financieel gezond. Met een voorzichtig financieel beleid kan de gemeente Bussum zich het best voorbereiden op eventuele tegenvallers. Wij zijn er trots op deze begroting te kunnen presenteren, zonder ingrijpende bezuinigingsoperaties en met een lage lastendruk. 6. Investeringen In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele bijzondere gedane investeringen of investeringen die nog in de planning staan. De besluitvorming over deze investeringen (of plannen) zelf geschiedt in separate voorstellen of heeft al plaats gevonden. De woningbouw De economische crisis heeft ook andere gevolgen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, vooral op de verdeling van de woningbouwcategorieën. Als gevolg van de economische crisis zijn in 2009 enkele grondexploitaties herberekend, onder gelijktijdige verandering van het woningbouwprogramma (van vrije sector naar de sociale sector). Daarbij hebben alle partijen, de ontwikkelaar, de woningbouwverenigingen en de gemeente aan de oplossing bijgedragen. Dit in overeenstemming met het beleid van 1/3 (goedkoop, sociaal), 1/3(middel) 1/3 (duur) voor de woningverdeling. Gewestkantoor Gooi en vechtstreek In deze raadsperiode is intensief gewerkt aan de relocatie van het kantoor van het Gewest Gooi en vechtstreek naar de gemeente Bussum. In 2009 zijn de onderhandelingen tot een goed einde gekomen en kan de uitvoering worden opgepakt. De netto investering bedraagt circa 17 miljoen. De exploitatielasten en -baten zijn vanaf 2012 in de begroting opgenomen. Groot onderhoud zwembad In 2009 is met het sportfondsenbad een akkoord bereikt over de budgetafspraken voor onder andere groot onderhoud. Vanaf 2010 is dit in de begroting opgenomen. Brede School In 2009 is de Brede school opgeleverd. De exploitatie van de lasten en de baten is in de begroting 2009/2010 opgenomen. 18

19 Gemeentelijk rioleringplan Het gemeentelijk rioleringsplan is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de cijfers weer voor vijf jaar up-to-date. Wegen onderhouds- en vervangingsplan Het huidige wegenonderhoud- en vervangingsplan gaat uit van een gemiddelde last voor reconstructies van circa 1,3 miljoen en voor onderhoud circa Ten behoeve van de kosten van de wegen is een buffer aanwezig in de vorm van een reserve. Deze reserve is gevormd uit de BDU-gelden en wordt ingezet ter egalisatie van de lasten in de begroting. In het nieuwe plan, dat eind 2009/begin 2010 wordt opgesteld, zullen de financiële gevolgen opnieuw worden berekend en zonodig worden de bedragen geactualiseerd. Vanzelfsprekend zal dit plan op de gebruikelijke wijze aan u worden voorgelegd. De vertraging in het opstellen van dit plan heeft te maken met enerzijds personele capaciteit en anderzijds met het Gemeentelijk rioleringsplan. De projecten voor het onderhoud van Wegen volgen in hoofdlijnen de projecten voortvloeiend uit het Gemeentelijk rioleringsplan. Het gemeentelijk rioleringsplan is iets later vastgesteld, zodat ook het wegen beheer en vervangingsplan later wordt opgesteld. Openbare verlichtingsplan Eind 2009 zal het beleidsplan openbare verlichting worden opgesteld. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de milieutechnische aspecten van openbare verlichting. Onderzocht zal worden het soort verlichting (bijvoorbeeld LED-verlichting) en het aantal branduren. Vanzelfsprekend zal de veiligheid (verkeerstechnisch en sociaal) daarbij niet uit het oog worden verloren. De verwachting is dat enerzijds de lasten ten gevolge van investeringen omhoog zullen gaan en dat anderzijds de exploitatielasten zullen dalen. 19

20 20

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie