stabiel in een gedraaid perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stabiel in een gedraaid perspectief"

Transcriptie

1 stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011

2 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen voorwoord onder paragraaf 3.4. Hierin staan zij op hoofdlijnen stil bij de resultaten in het verslagjaar. In dit document wordt ingegaan op de verantwoordingsvragen voor instellingen die forensische zorg leveren: het jaardocument. Daarnaast worden enkele aanvullende onderwerpen belicht die de Mesdag van belang acht om te vermelden. Hiermee verantwoordt de organisatie zich over haar prestaties in het verslagjaar Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verslaglegging, staan in het eerste hoofdstuk van het jaardocument. De drie onderdelen die aangeleverd worden middels het jaardocument, zijn het Maatschappelijk Verslag, de Jaarrekening en de kwantitatieve gegevens. In dit verslag is een verkorte versie van de financiële jaarrekening opgenomen. De volledige Jaarrekening 2011 inclusief accountantsverklaring, evenals de overige digitale bijlagen bij dit verslag, zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar en te raadplegen via Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB Goedgekeurd RvT foto voorkant Harry Abee, Individueel Trajectbegeleider FPC Dr. S. van Mesdag 2 / 51

3 VOORWOORD DIRECTIE EN RAAD VAN BESTUUR De directie en de Raad van Bestuur bieden u het Jaarverslag 2011 aan. We geven inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen voor de stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag zijn gerealiseerd. Met voorliggend document, tezamen met de volledige Jaarrekening en DigiMV, leggen wij maatschappelijke verantwoording af. Temidden van de externe ontwikkelingen willen we doorgaan met of zelfs afmaken waar we reeds aan begonnen zijn. En voor het overgrote deel is dit wat we hebben gedaan in Daarmee voldeden we aan ons doel: goed blijven zorgen voor onze patiënten en de organisatie zo inrichten dat dit ook kan. Het jaarverslag heeft dan ook niet voor niets de subtitel stabiel in een gedraaid perspectief meegekregen. Waar we voorheen een redelijk beeld hadden van de ontwikkelrichting van de forensische zorg, is dit perspectief in korte tijd gewijzigd. Ondanks deze nieuwe werkelijkheden aangaande capaciteit, financiering, wet- en regelgeving en een behandelinhoudelijk pakket aan landelijke ontwikkelrichtingen, hebben we in 2011 laten zien dat we ons stevig staande kunnen houden. En waar mogelijk hebben we standaarden kunnen bepalen. Het afgelopen jaar is het Helperdiep, een geheel nieuw gebouw voor 55 patiënten, opgeleverd en in gebruikgenomen. Dat heeft ons in staat gesteld meer patiënten in zorg te nemen. Een hele prestatie gezien de voortgezette landelijke daling van de vraag naar tbs-bedden. We zijn veerkrachtig gebleken ten aanzien van het opnemen van andere, veelal moeilijk beheersbare doelgroepen van binnen en buiten de tbs. We hebben ons daadkrachtig getoond in het interne doorstromen en hergroeperen van gehele patiëntengroepen. De in 2010 ingerichte dagordes en personele samenwerkingsverbanden zijn meer ingebed geraakt. Dat was en is niet altijd even makkelijk, maar we hebben onze units en structuren goed op orde. De vier efficiencyprojecten uit 2010 hebben een solide basis gelegd voor het verdere efficiënt en doelmatig werken in Inhoudelijk hebben we de zorgpaden, de onderliggende logistiek en de effectmeting opnieuw beter ingericht. Ook in financieel opzicht zijn we strak blijven sturen. Dat alles maakt van 2011 een geslaagd jaar. Langs deze weg danken wij de medewerkers van de Mesdag voor hun inzet en behaalde resultaten. De komende jaren zal de externe omgeving niet minder roerig worden. We hebben echter aangetoond stabiel te zijn. En flexibel. Externe auditoren zoals in het kader van de ISO-kwaliteitscertificering, de opvolgingsinspectie van de ISt en het toezichtsbezoek door de CPT, spraken in 2011 met lof over ons handelen en onze resultaten. We zijn toekomstbestendig. Met vertrouwen bouwen we mee aan de volgende fase van de forensische zorg. Niet in de laatste plaats in ons eigen centrum! Harry Beintema Gerard Koorman directie Corstiaan Bruinsma Bert van der Hoek raad van bestuur 3 / 51

4 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 2 Voorwoord directie en Raad van Bestuur 3 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Hoofdstuk 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 Hoofdstuk 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 13 Hoofdstuk 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Directie Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Patiëntenraad Ondernemingsraad 23 Hoofdstuk 4. Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid en resultaten van beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Ontwikkeling toekomstig beleid 40 VERKORTE JAARREKENING Hoofdstuk 5. Verkorte Jaarrekening Begin- en eindbalans Resultatenrekening over Bijlage 1; Wetenschappelijk onderzoek 42 Bijlage 2; Publicaties 50 4 / 51

5 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING In het Jaarverslag 2011 van de Mesdag wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 01 januari 2011 tot en met 31 december Sinds 2008 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Minister van Veiligheid en Justitie voor de forensische zorg binnen een strafrechtelijk kader uitgebreid. De inkooprelatie die hieruit voortvloeit, is van invloed op de uitvoer van onze verantwoordingsverplichting. De Directie Forensische Zorg (DForZo) heeft aansluiting gerealiseerd bij de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op basis van de Voorschriften uit de Regeling Jaarverslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De Mesdag zorgt voor een verslaglegging welke is gebaseerd op het Jaardocument Zorg voor zorginstellingen die forensische zorg leveren in het kader van een contract met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Middels deze huidige richting van verslaggeving volgt de Mesdag het voorgestelde format. Dit verslag is evenals de volledige Jaarrekening openbaar inzichtelijk via de geëigende website van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Gegevens zijn tevens beschikbaar via DigiMV. Medio 2012 is er een publieke versie van de jaarverslaglegging beschikbaar voor de medewerkers, patiënten, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. De directie en de Raad van Bestuur kiezen middels de huidige richting van verslaggeving ondubbelzinnig voor het streven naar optimale transparantie en maatschappelijke verantwoording. 5 / 51

6 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE De Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum in Groningen waar patiënten met een tbsmaatregel worden behandeld. Een tweetal Transmurale Voorzieningen (TMV-woningen) voor patiënten verder in de resocialisatiefase van hun behandeling, zijn gevestigd aanpalend aan het hoofdgebouw maar buiten de beveiligde ring. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S. van Mesdag Bezoekadres Helperlinie 2, 9722 AZ GRONINGEN Postadres Postbus , 9700 RC GRONINGEN Telefoonnummer Faxnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Rechtsvorm De Mesdag is een justitiële particuliere inrichting qua definitiebepaling onder artikel 1, lid f van de Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden (BVT). De Mesdag kent als juridische structuur (rechtsvorm) de stichting. Hierin zijn alle activiteiten van het Centrum ondergebracht. De Mesdag is WTZi-erkend en beschikt over een toelating voor behandeling. In 2011 heeft zorgverzekeraar/ zorgkantoor Menzis hernieuwd uitgesproken daar vooralsnog geen productiecapaciteit aan te willen verbinden. Crisisopnames voor de reguliere ggz worden adequaat vormgegeven middels onderaannemerschap. Besturingsmodel De Mesdag werkt met een Raad van Toezicht-model. Enkele statutair vastgelegde bevoegdheden zijn belegd bij de Minister van Veiligheid en Justitie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de organisatie. Ze hanteert daarbij een toetsbare houding waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht. Middels mandaat is de verantwoordelijkheid voor de operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van de organisatie bij de directie belegd. Organisatie-, management en overlegstructuur De matrix-organisatie van de Mesdag is gemodelleerd naar het primaire proces van in-, door- en uitstroom waarbinnen zorgprogrammering centraal en horizontaal een drietal patiëntenafdelingen, het Behandelhuis en de Dienst Geïntegreerde Beveiliging doorkruist. Deze worden ondersteund door PO&O, Business Control en de Stafafdeling. De twee leden van de Raad van Bestuur van de Mesdag vormen tevens de Raad van Bestuur van Lentis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De voorzitter van de Raad van Bestuur is 6 / 51

7 aangesteld als Hoofd van de Inrichting. De twee directieleden zijn tevens de directieleden van Forint, de zorggroep voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg van Lentis. Op 3 de echelonsniveau is er sprake van operationeel integraal lijnmanagement. De inhoudelijke sturing vindt plaats vanuit de professionele standaard: richtlijnen in de behandelingen zijn gebaseerd op best practice en waar mogelijk evidence based. De professionele standaard wordt door de zorgprogrammaleiders vertaald in zorgprogramma s en -paden en vervolgens toetsbaar toegepast en inhoudelijk (door)ontwikkeld. Op niveau van het 4 de echelon kent de Mesdag duaal management om de verbinding tussen inhoud en operatie te bekrachtigen op de plek die het er het meeste toe doet: de patiëntenunit. Behandel Coördinatoren zijn in lijn met professionele organisatie gepositioneerd: iedere BIG-geregistreerde Behandel Coördinator neemt de verantwoordelijkheid voor het integrale behandelplan van de patiënt. Het uitgangspunt is dat deze zorginhoudelijke professionals intrinsiek gemotiveerd zijn om best practice of evidence based patiëntenzorg te verlenen, waarbij zij ten principale functioneel gestuurd worden door de state of the art zoals beschreven in de zorgprogramma s. Collegiale toetsing vindt door de bedrijven heen plaats als wel in de onderliggende controlerende overlegstructuur zodat de Behandel Coördinator functioneel in staat wordt gesteld de juiste keuzes te maken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. De directie, de Eerste Geneeskundige, een afvaardiging van de zorgprogrammaleiders en een afvaardiging van de 3 de echelons leidinggevenden vormen tezamen het Management Team. Zij vergaderden in 2011 maandelijks. Onderliggende beleidsvoorbereidende dan wel operationeel besluitvormende gremia besloegen het Zorginhoudelijk Beleidoverleg en het Bedrijfsvoeringsoverleg. De organisatiestructuur zag er in 2011 schematisch als volgt uit: 7 / 51

8 Medezeggenschapsstructuur De Mesdag heeft een Ondernemingsraad (OR) conform de richtlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De directie is de overlegpartner van de OR van de organisatie. Aangezien de directie is belast met de dagelijkse gang van zaken in de onderneming, zijn de leden van de directie in terminologie van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) belast met de functie van bestuurder. De patiëntenmedezeggenschap is vormgegeven met het installeren van de Patiëntenraad conform de BVT. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Mesdag verpleegt en behandelt patiënten met een tbs-maatregel op basis van de BVT. De afgelopen jaren is gewerkt aan het verschuiven van focus in de behandeling. Vermindering van risico s is daarbij te allen tijde centraal blijven staan. De focus is echter opgeschoven van achtereenvolgens de patiënt binnen de organisatie, naar patiënt binnen de afdeling, naar de patiënt binnen zijn behandelproces. Om laatstgenoemde fase te bereiken, is en wordt er hard gewerkt aan continuïteit binnen het behandelproces, zowel intern als in de keten. Daartoe zijn er, naast een diagnostisch georiënteerd Entreeprogramma, de volgende zorgprogramma s ingevoerd die zijn ontwikkeld binnen de landelijke, regionale, GGZ en de specifiek forensische context: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; Patiënten met psychotische kwetsbaarheid; Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen; Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kerngegevens tbs-plaatsen Doel 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 Bezettingsgraad gemiddeld over verslagjaar 100% 98% 98,8% Instroom, voldoen aan het aantal eerste opnames Doorstroom vervolgvoorziening Uitstroom per vertrekcategorie Aantal ontvluchtingen tbs-gestelden Aantal overige onttrekkingen tbs-gestelden <3 7 3 Waarvan: onttrekking vanaf terrein buiten de externe beveiligingsring Waarvan: onttrekking tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek <3 3 3 Bijzonder voorval < Aantal gegronde klachten patiënten < / 51

9 Aantal geweldplegingen tussen patiënten <7 6 3 Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen <4 6 3 Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld <4 0 0 Geweldplegingen tegen personeel < Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen <6 2 7 Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld <5 5 2 Aantal recidive tijdens tbs Gemiddelde behandelduur PI-I (behandelduur in maanden) PI-II (verblijfsduur longstay in maanden) PI-II (verblijfsduur overig in maanden) n.t.b Bezettingsgraad gemiddeld over verslagjaar Met de Directie Forensische Zorg (DForZo) is afgesproken door te groeien naar een bezetting van 256 bedden in De gemiddelde productieafspraak was vooralsnog vastgesteld op 241,5 bedden. De Mesdag heeft steeds tijdig aangegeven patiënten op te kunnen nemen, echter de dalende wachtlijsten zijn debet aan een lagere instroom dan gewenst. Op basis van de gecorrigeerde verzorgingsdagen is een totaal cumulatief gemiddelde productie voor 2011 gerealiseerd van 236,57 patiënten. Deze genoemde productie is exclusief de bedbezetting inzake zeven patiënten met forse gedragsproblematiek uit de reguliere GGZ, welke tijdelijk in de Mesdag zijn opgenomen en gestabiliseerd zijn in het kader van een crisisplaatsing. Instroom, voldoen aan het aantal eerste opnames Voor 2011 was er met DForZo niet een expliciet aantal eerste opnames afgesproken; doorgroei zou geleidelijk het verslagjaar plaatsvinden naar 256 patiënten na oplevering van de nieuwbouw Helperdiep. Met de realisatie van 29 eerste opnames is de interne doelstelling van 30 nagenoeg behaald. Gezien de trendmatigheid in de dalende wachtlijsten is dat een knappe prestatie. Daarnaast heeft de Mesdag 4 patiënten opgenomen na ruiling met een ander FPC, vonden er 6 opnames uit herselectie plaats, werden er 3 patiënten eenzijdig opgenomen na opheffen van de longstay-status en vonden er 2 eenzijdige opnames uit andere FPC s plaats. In meer of minder kortdurende mate zijn er in 2011 zes patiënten ter crisis uit de GGZ opgenomen en 1 patiënt ter crisis uit een ander FPC. Het totaal aantal opnames dat de Mesdag daarmee onderhavige verslagjaar verricht heeft, komt daarmee op 51 opnames. Doorstroom vervolgvoorziening In 2011 zijn 10 patiënten doorgestroomd van de klinische setting naar een transmurale voorziening van de Mesdag, hetzij een kliniekwoning in de stad Groningen hetzij één van de twee TMV-huizen aanpalend aan het Centrum geheel buiten de beveiligingsring. Tevens zijn in onderhavige periode 7 patiënten geplaatst in een geïntegreerde GGZ voorziening, veelal in een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). 9 / 51

10 Uitstroom per vertrekcategorie In 2011 zijn 36 patiënten uitgestroomd; 7 meer dan was beoogd. Van 14 patiënten is de tbsmaatregel beëindigd met een Onvoorwaardelijk Ontslag (OO), waarvan 1 wegens overlijden. In de cijfers is voor deze categorie het getal 13 opgenomen: 1 van de patiënten met OO verbleef t/m einde 2011 op basis van een Rechtelijke Machtiging in de Mesdag in afwachting van plaatsing in een GGZinstelling. Bij 10 patiënten is de maatregel Voorwaardelijk Beëindigd (VB). Daar 14 van deze uitgestroomde patiënten in totaal reeds over respectievelijk een status van VB of Proefverlof (PV) beschikten en om dubbeltelling te voorkomen, geldt voor slechts 9 patiënten dat zij meegerekend kunnen worden in het uitstroomcijfer. Zestien patiënten zijn overgeplaatst naar een ander FPC, 2 patiënten zijn uitgestroomd naar een andersoortige justitiële inrichting (eenmaal een niet-tbs gestelde wegens detentieongeschiktheid naar de voorziening voor Forensische Zorg aan Gedetineerden van Forint / Lentis, eenmaal naar een Huis van Bewaring na recidive). Bij 9 patiënten is het proefverlof gestart. Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden In 2011 zijn er geen patiënten ontvlucht vanuit de klinische setting. Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden In formele zin hebben in 2011 zeven patiënten zich onttrokken aan de behandeling. Vier maal betrof het een patiënt die met een transmurale verlofmachtiging in een TMV-woning van de Mesdag verbleef en buiten de verlofplanning om het huis verliet. De drie overig betreffende patiënten hadden een onbegeleide verlofstatus en keerden niet op tijd terug zonder daar tijdig over te communiceren. Van 6 patiënten zijn er geen aanwijzingen dat zij in de korte periode van ongeoorloofde afwezigheid incidenten hebben veroorzaakt; 1 patiënt is gerecidiveerd. Bijzonder voorval Het Centrum heeft in 2011 dertien keer bij DForZo melding gemaakt van een bijzonder voorval anders dan gemelde geweldplegingen en/of recidive. De redenen variëerden van aantreffen van grote hoeveelheid van contrabande tot poging tot suïcide/automutilatie tot een poging tot ontvluchting. Aantal gegronde klachten patiënten In het verslagjaar 2011 zijn er door 51 patiënten in totaal 173 klachten ingediend bij de Beklagcommissie van de Commissie van Toezicht. Het beleid is erop gericht het ervaren grieven van de patiënt serieus te nemen, bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. Daarmee is het aantal ingediende klachten met 18% gedaald t.o.v en er zijn 49 klachten ingetrokken. In 12 gevallen is er door de patiënt hoger beroep ingesteld bij de RSJ, eenmaal deed de Mesdag dit. In 2011 zijn er 8 klachten gegrond verklaard en 3 ten dele gegrond. De onderwerpen waarover geklaagd is lopen uiteen, echter alle betroffen procedurele fouten in de uitvoer van het opleggen van beperkende maatregelen. Het beleid en de onderliggende processen rondom beperkende maatregelen zijn in z n geheel gereviseerd in 2011 en geïmplementeerd begin Aantal geweldplegingen tussen patiënten Over 2011 is er ten aanzien van zes patiënten een geweldpleging geconstateerd tussen patiënten onderling waarbij sprake was van een fysiek handgemeen. In alle gevallen is er aangifte gedaan bij de 10 / 51

11 politie. De slachtoffers in deze zijn opgevangen en de incidenten zijn geëvalueerd. Waar noodzakelijk is het uitvoerende beleid aangepast op de bevindingen van de evaluatie. Geweldplegingen tegen personeel Er vonden in 2011 zeven geweldplegingen plaats door patiënten tegen een personeelslid. In 2 gevallen was er sprake van een fysiek contact, aangaande 5 casussen betrof het (verregaande) bedreiging. De Mesdag is één van de drie FPC s in Nederland die Risico Interventie patiënten (RI patiënten) huisvest die extreem beheers- en/of vluchtgevaarlijk zijn. De twee fysieke incidenten vonden plaats op een afdeling voor Very Intensive Care (VIC) waar deze specifieke doelgroep wordt behandeld. Alle personeelsleden zijn opgevangen en de incidenten zijn geëvalueerd. Waar noodzakelijk is het uitvoerende beleid aangepast op de bevindingen van de evaluatie. Aantal recidive tijdens tbs (speerpunt DForZo) De kerndoelstelling van de behandeling is het recidiverisico en het aantal recidives te verminderen. Dit impliceert het boeken van behandelvooruitgang. Het verlofbeleid is hierin essentieel: de patiënt dient zowel binnen de kliniek als op termijn ook buiten de muren (z)onder begeleiding te oefenen met geleerde vaardigheden. Dit is een traject omgeven met risico op terugval. De te nemen stappen worden op voorhand zorgvuldig geschat aan de hand van het klinische toestandsbeeld alsmede door gebruik te maken van gevalideerde risicotaxatieinstrumenten. Daarnaast vindt er controle plaats. Desondanks is het herhalingsrisico nooit geheel uit te sluiten. Onderhavige verslagperiode is er één patiënt gerecidiveerd met een ernstig geweldsincident. Op moment van schrijven is de patiënt hiervoor veroordeeld tot een nieuwe tbs-maatregel. Betrokken patiënt verbleef met een transmurale verlofstatus in het TMV-huis buiten de beveiligde zone van de kliniek. De directie heeft een onderzoeksteam geformeerd waarvan ook een extern forensisch specialist deel uit maakte. Door middel van een root cause analysis is de toedracht tot het recidive onderzocht. Aanbevelingen worden meegenomen in de procesoptimalisatie. Gemiddelde behandelduur De gemiddelde behandelduur (PI-I) van de patiënten die vanuit intra- of transmurale capaciteit in 2011 zijn uitgestroomd, bedroeg 106 maanden. Deze berekening gaat op voor het cohort 2011 (19 patiënten) die zijn uitgestroomd met een nieuwe PV, VB of OO, gerekend vanaf de eerste dag van opname in een behandelkliniek (hetzij de Mesdag, hetzij een ander FPC). De Mesdag benadrukt dat de bovengenoemde behandelduur ook het transmurale verlof omvat, waarbij de patiënt reeds buiten de kliniek verblijft. Dergelijke vorm van verlof is om veiligheids- en controleredenen ( verlengde-arm-constructie ) uiterst gewenst. Een goede indicator zou gecorrigeerd moeten worden op het transmuraal verlof, zodat de focus meer komt te liggen op de mate van intramurale behandelduur als graadmeter voor kwaliteit van zorg. In 2011 heeft de Mesdag het integrale verlofbeleid aangepast waarbij normering voor verlof is vastgesteld. In lijn met het gestelde in de veldbrede nota Forensische zorg in perspectief, stuurt de Mesdag middels een andere benadering van verlofaanvraag en -toewijzing op verkorting van de intramurale behandelduur, zonder de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen. 11 / 51

12 De gemiddelde verblijfsduur van alle patiënten die op peildatum langer dan 6 jaar tbs hadden (PI-II, longstay) bedraagt 119 maanden; de gemiddelde verblijfsduur van patiënten die korter dan 6 jaar in behandeling waren (PI-II, overig) bedraagt 42 maanden. Het voortschrijdende gemiddelde van de verblijfsduur van alle patiënten is met een lichte daling over 2011 (70 maanden) nagenoeg gelijk aan 2010 (72 maanden) Productie, personeel, opbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag 2011 Aantal/bedrag 2010 Patiënten Aantal patiënten in zorg op 31 december Capaciteit Aantal beschikbare tbs-bedden op 31 december Productie Gemiddelde bedbezetting geheel verslagjaar Gemiddelde productiepercentage Aantal verzorgingsdagen 236,57 98,0% ,32 98,8% Aantal in verslagjaar geopende DBBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBBC s Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten , , , , , , Werkgebieden De Mesdag heeft een landelijke functie, maar zoekt tevens aansluiting bij de noordelijke regio. Patiënten worden door de afdeling Plaatsing van DForZo aselect van de landelijke wachtlijst toebedeeld. 12 / 51

13 2.4 Samenwerkingsrelaties Onderstaand een indeling van organisaties waarmee FPC Dr. S. van Mesdag een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, convenant of andere afspraken. De wetgever, verantwoordelijk tenuitvoerlegger, toezichthouder en financier De doelstellingen en resultaten van de organisatie worden afgestemd op de Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen/Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze relatie wordt hoofdzakelijk onderhouden door de directie, Raad van Bestuur en de afdeling Business Control. De zorgketenpartners Al dan niet onder de regie van GGZ Nederland werken alle FPC s samen in het kader van beleidsvorming. De directie van de Mesdag leverde in 2011 de vice-voorzitter van het Onderlinge Directeuren Overleg en voerde het voorzitterschap en secretariaat van het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken. De Mesdag is vertegenwoordigd in het Forensisch Netwerk. Met diverse instellingen voor forensische zorg is ervaring gedeeld ten aanzien van het werken met signaleringsplannen, risicotaxatie, FSNA en ROM. De afdeling Onderzoek van de Mesdag werkte in 2011 mee aan enkele politieonderzoeken naar zogenaamde cold case -zaken. Sinds 2008 werkt de Mesdag nauw samen met de zorggroep Forint voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg van Lentis. Forint bestaat uit de organisatie eenheden Intensieve Zorg Zuidlaren (IZZ, inclusief geïntegreerde FPA en een voorziening voor Forensische Zorg aan Gedetineerden) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN). De samenwerking is het afgelopen jaar geïntensiveerd door o.a. gezamenlijk te werken aan de (door)ontwikkeling van de zorgprogramma s en instrumenten voor routine outcome monitoring. Door de processen in toenemende mate op elkaar aan te sluiten, vindt de doorgeleiding van patiënten in de interne keten soepeler plaats. In 2011 vond plezierige samenwerking plaats met diverse woningbouwcoöperaties en de reclassering inzake het uitstromen van patiënten in de maatschappij. Patiënten van de Mesdag met een transmurale verlofstatus zijn ondergebracht in voorzieningen van integrale ggz-organisaties zoals Lentis, GGZ Noord Holland Noord, Yulius, Altrecht, GGZ Westelijk Noord Brabant, Exodus Groningen, Exodus Drenthe, ParnassiaBavo Groep, GGZ Friesland en GGNet. Onderhavige verslagjaar heeft de Mesdag in het kader van de orde en veiligheid crisisopvang verleend voor ggz-organisaties GGNet, GGZ Friesland, Trajectum Hoeve Boschoord, GGZ Drenthe en Lentis alsmede voor de FPC Dr. Henri van der Hoevenkliniek. In veel gevallen betrof dit crisisopvang voor extreem beheersgevaarlijke SGLVG-patiënten, die vanuit veiligheidsoogpunt niet in de beoogde regulier beveiligde settingen kunnen verblijven. In toenemende mate vervult de Mesdag hierin een zogenaamde last resort functie. De onderzoek- en opleidingssamenwerkingspartners Partners in onderzoek van de tweede lijn zijn forensische collega-instellingen, de vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegingswetenschappen van de universiteiten van 13 / 51

14 Groningen,Utrecht, Tilburg en Leuven (België), het Rob Giel Onderzoekscentrum te Groningen en Lentis, alsook gespecialiseerde centra zoals het dr. Leo Kannerhuis voor autismebehandeling. Met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is meegewerkt aan de doorontwikkeling van de landelijke forensische zorgprogramma s en de landelijke databank risicotaxatie. Samenwerking op het gebied van opleiding en scholing is gerealiseerd met Stenden University (lectoraat Social Work & Arts Therapies), Rijksuniversiteit Groningen (gastcollege s), Hanzehogeschool Groningen (leergang HBO forensische psychiatrie) en Hogeschool Windesheim Zwolle (management development). De bedrijfsmatige samenwerkingspartners Het leidinggevende kader van de Mesdag en de aanpalende Lentis-onderdelen werkt samen op enkele ondersteunende domeinen zoals huisvesting, HRM en inkoop. Tezamen met Lentis, GGZ Noord Holland Noord en GGz Centraal vormt de Mesdag het samenwerkingsverband Phebe, gericht op efficiënte en effectieve personeels- en salarisadministratie. Middels de Gebruikersvereniging User werkt de Mesdag samen met de overige leden. 14 / 51

15 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur De Mesdag hanteert de Zorgbrede Governance Code (2010) en het beginsel van pas toe of leg uit. Verder zijn de statuten, de verzelfstandigingovereenkomst en het hierop gebaseerde reglement richtsnoer voor het handelen van de Raad van Toezicht. In het reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van (de leden van) de Raad van Toezicht beschreven. Ook zijn hierin bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van de toezichthouders. De Raad van Toezicht werkt met een vastgesteld profiel Raad van Toezicht. De Raad kent daardoor een samenstelling met daarin vertegenwoordigd de noodzakelijke kennis en expertise van de uiteenlopende disciplines. Ieder lid Raad van Toezicht voldoet aan het profiel lid Raad van Toezicht en vertegenwoordigt een van de aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijke verlenging met nog eens vier jaar. Voor de leden is een rooster van aftreden opgesteld. Binnen het verzelfstandigingsproces in de jaren voor 2008 zijn er echter eisen door de Minister van Veiligheid en Justitie neergelegd die de mate van zijn invloed hebben geregeld in het licht van de uitvoering van een bijzondere publiekrechtelijke taak door een private instelling en de (politieke) verantwoordelijkheid van de Minister. De verschillen met de code welke op basis van de geschiedenis als overheidsinstelling en de bijzondere relatie met de Minister statutair zijn vastgelegd, zijn goed verklaarbaar en uitlegbaar via de principes van pas toe of leg uit van de governance. De verschillen spitsen zich met name toe op de positie van de Raad van Toezicht. Deze is conform de code met uitzondering van de bevoegdheden van de Minister: - De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn op een aantal punten ingeperkt (vaststellen Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, beloning); - Benoeming van leden Raad van Toezicht (Minister heeft voor één lid bindende voordracht); - Invloed van de Minister op beslissingen van de Raad van Bestuur (naast goedkeuring van Raad van Toezicht is voor bepaalde handelingen ook goedkeuring van de Minister nodig); - Minister kan het Hoofd van de Inrichting een aanwijzing geven en heeft invloed op benoemingsbeleid Raad van Bestuur. 3.2 Directie Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van de Mesdag, wordt het instrument van mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor de operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van het forensisch psychiatrisch centrum van de stichting bij de directie te kunnen leggen. Daarmee worden belangrijke beheersbevoegdheden door de Raad van Bestuur overgedragen aan de directie, vastgelegd in het directiereglement. 15 / 51

16 Naam G.E. Koorman MBA MHCM Directiefunctie Algemene Zaken Drs. H.J. Beintema Behandelzaken De Directeur Behandelzaken is aangewezen als plaatsvervangend hoofd van de inrichting in relatie tot de patiëntenzorg. De directie overlegt periodiek met de Raad van Bestuur over de beleids- en resultaatonwikkeling en de risico s die deze met zich meebrengen. De directie is collegiaal voorzitter van het Management Team, de Directeur Algemene Zaken van het Bedrijfsvoeringsoverleg en de Directeur Behandelzaken van het Zorginhoudelijk Beleidsoverleg. Periodiek vergadert de Directeur Behandelzaken met de Gedragsdeskundige Staf. Het doel van de Gedragsdeskundige Staf is binnen het kader van de doelstellingen van de Mesdag, door de tot de Gedragsdeskundige Staf behorende leden, gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de optimale zorg voor de patiënten op forensisch psychiatrisch en psychologisch gebied te handhaven. Daarbij wordt een optimale standaard voor het psychiatrisch en gedragsdeskundig handelen en het niveau van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de bestaande lichamen binnen de organisatie ontwikkeld. De Gedragsdeskundige Staf adviseert de directie over beleidszaken en de uitvoering van de doelstellingen van de Mesdag. De Directeur Algemene Zaken is voorzitter van het Integrale Veiligheidsoverleg, het gremium waarin de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van veiligheid, gezondheid en welzijn voor medewerkers en patiënten wordt geborgd. Door middel van interne en externe controle op de uitvoer wordt getoetst of het vigerende beleid ook effectief operationeel is. Op basis van de bevindingen wordt beleid zo nodig gewijzigd. 3.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De voorzitter van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van hoofd van de inrichting in de zin van de Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden en het Wetboek van Strafvordering. De Raad van Bestuur overlegt periodiek met de directie van de Mesdag over beleidsvoornemens en voortgang op de beoogde doelstellingen. De leden van de Raad van Bestuur vormen tevens de Raad van Bestuur van Lentis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. 16 / 51

17 Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Nevenfuncties Drs. H.J. van der Hoek Voorzitter Financiën Personeel ICT Marketing Strategie - Lid Raad van Commissarissen Centramed - Lid ING Adviesraad Gezondheidszorg - Lid Bestuur Stichting TopGGz - Lid Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Groningen - Lid Raad van Commissarissen Woonborg - Lid Bestuur NVZD Drs. C.L. Bruinsma Lid Patiëntenzorg Verkoop Innovatie - Lid Regionaal Tuchtcollege Groningen - Lid Raad van Toezicht Stichting DBC-onderhoud - Lid Commissie Financiering en Bekostiging GGZ Nederland - Lid Bestuur GGZ Nederland In het verslagjaar 2011 legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Bovendien vinden jaarlijks evaluatiegesprekken met de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Bestuur werkt met een statuut. In dit Bestuursreglement is ondermeer opgenomen hoe de besluitvorming in de Raad plaatsvindt en welke procedures worden gevolgd indien er verschillen van opvatting zijn, dan wel conflicten tussen de verschillende leden van de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). In aanvulling is de Code Beloning bestuurders in de Zorg (BBZ) van toepassing. Bij de toepassing van deze code dienen de rechtspersonen Mesdag en Lentis allereerst samen worden gezien, waarbij aandacht is voor de complexiteit, impact, grootte van het geheel etc. Vervolgens vindt een verdeling plaats van beloning tussen beide rechtspersonen. Meer informatie m.b.t. de keuzes hiertoe, is opgenomen in de jaarverslaggeving van Lentis. Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) is de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur terug te vinden in de Jaarrekening en in de DigiMV. 3.4 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Voorwoord Het jaar 2011 was een bijzonder jaar waarin bij twee gebeurtenissen de kracht van de Mesdag op prangende wijze naar voren kwam. In de zomer werd door onderzoekers van de Technische Universiteit Twente de evaluatie gepubliceerd van de verzelfstandiging van de Mesdag. In de conclusie staat dat deze overwegend positief van aard is. De verzelfstandiging in 2008 vormde een mijlpaal in het veranderingstraject waarin de Mesdag sinds was gewikkeld. Nu is vastgesteld dat de Mesdag een pioniersrol heeft vervuld met betrekking tot de laatste twee 17 / 51

18 rijksinstellingen. In de komende jaren zal de Raad van Toezicht zich ervan vergewissen dat dit het geval zal blijven. Op 1 december werd het nieuwbouwproject Helperdiep opgeleverd. Hiermee positioneert de Mesdag zich als een toplocatie in Nederland waar het gaat om zaken als behandeling en beveiliging. De viering van de opening was een demonstratie van de gedegen maatschappelijke inbedding die de Mesdag in de loop van jaren heeft gerealiseerd. Geert Sanders Voorzitter Raad van Toezicht Vergaderingen in 2011 De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 5 keer bijeen. Over de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie, heeft de Raad van Toezicht overlegd met de Raad van Bestuur aan de hand van periodieke managementvoortgangsrapportages, het Healthcare Control Web, de managementletter van de accountant, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting. Daarnaast kwamen onder andere onderstaande belangrijke strategische en inhoudelijke onderwerpen thematisch aan de orde: - financieel beleid rondom regeling Substantieel Bezwarende Functies o.b.v. Sociaal Plan Verzelfstandiging; - de nieuwbouw Helperdiep; - zorgprogrammering, zorgpaden en effectmeting (ROM); - toepassen van beperkende maatregelen in de forensische zorg - bevindingen opvolgingsaudit Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - de samenwerking in Phebe. Eind april 2011 sprak de Raad van Toezicht met de Universiteit Twente in het kader van het WODConderzoek naar de verzelfstandiging. Daarbij is o.a. gesproken over de (inkoop)relatie met DForZo in het algemeen en de beperkte financiële middelen die zijn meegekregen uit de overheidssituatie in het bijzonder. Naar aanleiding van het verzelfstandigingsonderzoek is de Raad van Toezicht voornemens om in een toekomstig gesprek met de Staatssecretaris de thema s veiligheid, risico en beleid te agenderen in relatie tot de verschillende verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Minister. Samenstelling Raad van Toezicht Medio april 2011 trad mw. Mansveld af als lid Raad van Toezicht vanwege benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Haar nieuwe politieke functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap. Hierop is besloten de overige af te treden leden tijdelijk aan te laten. In 2011 is ingestemd met het profiel voor het lid met het aandachtgebied zorg. Daar dergelijk lid recent is aangesteld bij de Raad van Toezicht Lentis en waar mogelijk een koppeling wordt bewerkstelligd, is een procedure en besluitvormingstraject gestart eind In navolging zal in 2012 een lid Openbaar bestuur geworven worden, ook in beginsel in afstemming met Lentis. Daartoe wordt een extern werving & selectiebureau ingeschakeld. Het rooster van aftreden is vastgesteld met het oogmerk het aantal leden conform het reglement terug te brengen naar vijf leden. 18 / 51

19 Naam Dhr. prof. dr. G.J.E.M. Sanders Dhr. H.W. van de Weijer Mw. W.J. Mansveld Dhr. drs. P.A.C. Krijne Dhr. mr. A.C. van Leijenhorst Mw. mr. A.H. Bronsvoort Aandachts -gebied/ profiel Voorzitter Wetenschap Vicevoorzitter Lid Financiën Lid Politiek Lid Bedrijfsleven Lid Justitie Lid op voordracht Ministerie van Justitie Zittingstermijn (2 de ) (2 e ) 2008 april (2 e, verlengd) (2 e, verlengd) (1 e ) Rooster van aftreden Nevenfuncties juli Voorzitter SER Noord-Nederland - Hoogleraar Institutional Advancement aan Nyenrode Business Universiteit - Bestuurslid Zorg Innovatie Forum - Voorzitter Raad van Toezicht WLN (Water Laboratorium Noord) - Bestuurslid Platform Defensie - Bedrijfsleven Noord-Nederland (VNO- NCW) - Voorzitter Raad van Toezicht Lentis juli Lid Raad van Commissarisen (RvC) van Onderlinge Uitvaartverzekeraar Algemeen Belang U.A. - Lid RvC Intratuin Holding B.V. - Bestuurslid STAK Van der Wiel Holding B.V. - Lid RvC Vos Groep B.V. - Lid RvC Noordelijke Grondbezit B.V. - Lid RvC FC Groningen Beheer B.V. - - Statenlid Provinciale Saten van de Provincie Groningen, namens de PvdA - Lid RvT RBO Groningen - Lid RvC Acantus Groep te Veendam - Lid RvT Lentis juni Lid RvT Lentis 3 juni 2012 sept herbenoembaar - Raadsheer plv in het Gerechtshof - Commissaris grote scheepswerf - Lid RvT Vondelflat - Penningmeester Kunststichting De Ploeg - Lid RvT Lentis Aantal bezochte vergaderingen (2011) Jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks. Dit is gebeurd aan de hand van vragenlijsten van de NVTZ. Periodieke beoordeling Raad van Bestuur door Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt jaarlijks met de individuele leden van de Raad van Bestuur een beoordelingsgesprek. 19 / 51

20 Bezoldiging leden Raad van Toezicht Ten aanzien van de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht zijn in 2011 de normbedragen op basis van de richtlijnen van de NVTZ gehanteerd. De honorering is opgenomen in de jaarrekening. Het lid Raad van Toezicht mevrouw Bronsvoort ziet af van bezoldiging. Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: - een auditcommissie; - een remuneratiecommissie; - een selectiecommissie. Vastgesteld en goedgekeurd door Raad van Toezicht in 2011 Vastgesteld: - Herziene Klokkenluidersregeling - Voorlopig rooster van aftreden - Werving en selectieprocedure leden Raad van Toezicht Goedgekeurd: - Jaarrekening Jaarverslag Jaarplan en begroting Profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorg 3.5 Bedrijfsvoering De interne Planning & Control-cyclus is het belangrijkste instrument in het beheersen van de bedrijfsvoering. In tijdsplanning is deze afgestemd op de externe Planning & Control-cyclus zoals opgenomen in de Handleiding P&C Particuliere FPC s 2011 van DForZo. Alle leidinggevenden werken met de A3-systematiek: een compact jaarplan op A3 formaat dat zich laat doorvertalen naar voortgangsrapportages en jaarverslaggeving. Het INK-model geldt daarbij als ordeningsprincipe. De afdelingsjaarplannen zijn afgeleid van het jaarplan van de Mesdag. In 2011 is elk kwartaal de voortgang op de doelstellingen besproken en wqaar nodig bijgestuurd in de managementgesprekscyclus tussen directie en het afdelingsmanagement. Financiering op basis van DBBC s Reeds in 2010 is een grote slag gemaakt in het proces van registratie, validatie en facturatie van Diagnose Behandel en Beveiligings Combinaties (DBBC s) binnen de kaders van de regeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg. Het afgelopen jaar zijn deze processen, met name binnen de afdeling Bureau ZorgOndersteuning / Stafafdeling verder geoptimaliseerd. Daar heeft de Mesdag in 2011 de vruchten van geplukt: de Mesdag behoorde tot de landelijke koplopers in het DBBC facturatieproces. 20 / 51

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie