stabiel in een gedraaid perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stabiel in een gedraaid perspectief"

Transcriptie

1 stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011

2 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen voorwoord onder paragraaf 3.4. Hierin staan zij op hoofdlijnen stil bij de resultaten in het verslagjaar. In dit document wordt ingegaan op de verantwoordingsvragen voor instellingen die forensische zorg leveren: het jaardocument. Daarnaast worden enkele aanvullende onderwerpen belicht die de Mesdag van belang acht om te vermelden. Hiermee verantwoordt de organisatie zich over haar prestaties in het verslagjaar Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verslaglegging, staan in het eerste hoofdstuk van het jaardocument. De drie onderdelen die aangeleverd worden middels het jaardocument, zijn het Maatschappelijk Verslag, de Jaarrekening en de kwantitatieve gegevens. In dit verslag is een verkorte versie van de financiële jaarrekening opgenomen. De volledige Jaarrekening 2011 inclusief accountantsverklaring, evenals de overige digitale bijlagen bij dit verslag, zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar en te raadplegen via Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB Goedgekeurd RvT foto voorkant Harry Abee, Individueel Trajectbegeleider FPC Dr. S. van Mesdag 2 / 51

3 VOORWOORD DIRECTIE EN RAAD VAN BESTUUR De directie en de Raad van Bestuur bieden u het Jaarverslag 2011 aan. We geven inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen voor de stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag zijn gerealiseerd. Met voorliggend document, tezamen met de volledige Jaarrekening en DigiMV, leggen wij maatschappelijke verantwoording af. Temidden van de externe ontwikkelingen willen we doorgaan met of zelfs afmaken waar we reeds aan begonnen zijn. En voor het overgrote deel is dit wat we hebben gedaan in Daarmee voldeden we aan ons doel: goed blijven zorgen voor onze patiënten en de organisatie zo inrichten dat dit ook kan. Het jaarverslag heeft dan ook niet voor niets de subtitel stabiel in een gedraaid perspectief meegekregen. Waar we voorheen een redelijk beeld hadden van de ontwikkelrichting van de forensische zorg, is dit perspectief in korte tijd gewijzigd. Ondanks deze nieuwe werkelijkheden aangaande capaciteit, financiering, wet- en regelgeving en een behandelinhoudelijk pakket aan landelijke ontwikkelrichtingen, hebben we in 2011 laten zien dat we ons stevig staande kunnen houden. En waar mogelijk hebben we standaarden kunnen bepalen. Het afgelopen jaar is het Helperdiep, een geheel nieuw gebouw voor 55 patiënten, opgeleverd en in gebruikgenomen. Dat heeft ons in staat gesteld meer patiënten in zorg te nemen. Een hele prestatie gezien de voortgezette landelijke daling van de vraag naar tbs-bedden. We zijn veerkrachtig gebleken ten aanzien van het opnemen van andere, veelal moeilijk beheersbare doelgroepen van binnen en buiten de tbs. We hebben ons daadkrachtig getoond in het interne doorstromen en hergroeperen van gehele patiëntengroepen. De in 2010 ingerichte dagordes en personele samenwerkingsverbanden zijn meer ingebed geraakt. Dat was en is niet altijd even makkelijk, maar we hebben onze units en structuren goed op orde. De vier efficiencyprojecten uit 2010 hebben een solide basis gelegd voor het verdere efficiënt en doelmatig werken in Inhoudelijk hebben we de zorgpaden, de onderliggende logistiek en de effectmeting opnieuw beter ingericht. Ook in financieel opzicht zijn we strak blijven sturen. Dat alles maakt van 2011 een geslaagd jaar. Langs deze weg danken wij de medewerkers van de Mesdag voor hun inzet en behaalde resultaten. De komende jaren zal de externe omgeving niet minder roerig worden. We hebben echter aangetoond stabiel te zijn. En flexibel. Externe auditoren zoals in het kader van de ISO-kwaliteitscertificering, de opvolgingsinspectie van de ISt en het toezichtsbezoek door de CPT, spraken in 2011 met lof over ons handelen en onze resultaten. We zijn toekomstbestendig. Met vertrouwen bouwen we mee aan de volgende fase van de forensische zorg. Niet in de laatste plaats in ons eigen centrum! Harry Beintema Gerard Koorman directie Corstiaan Bruinsma Bert van der Hoek raad van bestuur 3 / 51

4 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 2 Voorwoord directie en Raad van Bestuur 3 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Hoofdstuk 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 Hoofdstuk 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 13 Hoofdstuk 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Directie Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Patiëntenraad Ondernemingsraad 23 Hoofdstuk 4. Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid en resultaten van beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Ontwikkeling toekomstig beleid 40 VERKORTE JAARREKENING Hoofdstuk 5. Verkorte Jaarrekening Begin- en eindbalans Resultatenrekening over Bijlage 1; Wetenschappelijk onderzoek 42 Bijlage 2; Publicaties 50 4 / 51

5 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING In het Jaarverslag 2011 van de Mesdag wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 01 januari 2011 tot en met 31 december Sinds 2008 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Minister van Veiligheid en Justitie voor de forensische zorg binnen een strafrechtelijk kader uitgebreid. De inkooprelatie die hieruit voortvloeit, is van invloed op de uitvoer van onze verantwoordingsverplichting. De Directie Forensische Zorg (DForZo) heeft aansluiting gerealiseerd bij de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op basis van de Voorschriften uit de Regeling Jaarverslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De Mesdag zorgt voor een verslaglegging welke is gebaseerd op het Jaardocument Zorg voor zorginstellingen die forensische zorg leveren in het kader van een contract met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Middels deze huidige richting van verslaggeving volgt de Mesdag het voorgestelde format. Dit verslag is evenals de volledige Jaarrekening openbaar inzichtelijk via de geëigende website van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Gegevens zijn tevens beschikbaar via DigiMV. Medio 2012 is er een publieke versie van de jaarverslaglegging beschikbaar voor de medewerkers, patiënten, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. De directie en de Raad van Bestuur kiezen middels de huidige richting van verslaggeving ondubbelzinnig voor het streven naar optimale transparantie en maatschappelijke verantwoording. 5 / 51

6 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE De Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum in Groningen waar patiënten met een tbsmaatregel worden behandeld. Een tweetal Transmurale Voorzieningen (TMV-woningen) voor patiënten verder in de resocialisatiefase van hun behandeling, zijn gevestigd aanpalend aan het hoofdgebouw maar buiten de beveiligde ring. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S. van Mesdag Bezoekadres Helperlinie 2, 9722 AZ GRONINGEN Postadres Postbus , 9700 RC GRONINGEN Telefoonnummer Faxnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van de organisatie Rechtsvorm De Mesdag is een justitiële particuliere inrichting qua definitiebepaling onder artikel 1, lid f van de Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden (BVT). De Mesdag kent als juridische structuur (rechtsvorm) de stichting. Hierin zijn alle activiteiten van het Centrum ondergebracht. De Mesdag is WTZi-erkend en beschikt over een toelating voor behandeling. In 2011 heeft zorgverzekeraar/ zorgkantoor Menzis hernieuwd uitgesproken daar vooralsnog geen productiecapaciteit aan te willen verbinden. Crisisopnames voor de reguliere ggz worden adequaat vormgegeven middels onderaannemerschap. Besturingsmodel De Mesdag werkt met een Raad van Toezicht-model. Enkele statutair vastgelegde bevoegdheden zijn belegd bij de Minister van Veiligheid en Justitie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de organisatie. Ze hanteert daarbij een toetsbare houding waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht. Middels mandaat is de verantwoordelijkheid voor de operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van de organisatie bij de directie belegd. Organisatie-, management en overlegstructuur De matrix-organisatie van de Mesdag is gemodelleerd naar het primaire proces van in-, door- en uitstroom waarbinnen zorgprogrammering centraal en horizontaal een drietal patiëntenafdelingen, het Behandelhuis en de Dienst Geïntegreerde Beveiliging doorkruist. Deze worden ondersteund door PO&O, Business Control en de Stafafdeling. De twee leden van de Raad van Bestuur van de Mesdag vormen tevens de Raad van Bestuur van Lentis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De voorzitter van de Raad van Bestuur is 6 / 51

7 aangesteld als Hoofd van de Inrichting. De twee directieleden zijn tevens de directieleden van Forint, de zorggroep voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg van Lentis. Op 3 de echelonsniveau is er sprake van operationeel integraal lijnmanagement. De inhoudelijke sturing vindt plaats vanuit de professionele standaard: richtlijnen in de behandelingen zijn gebaseerd op best practice en waar mogelijk evidence based. De professionele standaard wordt door de zorgprogrammaleiders vertaald in zorgprogramma s en -paden en vervolgens toetsbaar toegepast en inhoudelijk (door)ontwikkeld. Op niveau van het 4 de echelon kent de Mesdag duaal management om de verbinding tussen inhoud en operatie te bekrachtigen op de plek die het er het meeste toe doet: de patiëntenunit. Behandel Coördinatoren zijn in lijn met professionele organisatie gepositioneerd: iedere BIG-geregistreerde Behandel Coördinator neemt de verantwoordelijkheid voor het integrale behandelplan van de patiënt. Het uitgangspunt is dat deze zorginhoudelijke professionals intrinsiek gemotiveerd zijn om best practice of evidence based patiëntenzorg te verlenen, waarbij zij ten principale functioneel gestuurd worden door de state of the art zoals beschreven in de zorgprogramma s. Collegiale toetsing vindt door de bedrijven heen plaats als wel in de onderliggende controlerende overlegstructuur zodat de Behandel Coördinator functioneel in staat wordt gesteld de juiste keuzes te maken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. De directie, de Eerste Geneeskundige, een afvaardiging van de zorgprogrammaleiders en een afvaardiging van de 3 de echelons leidinggevenden vormen tezamen het Management Team. Zij vergaderden in 2011 maandelijks. Onderliggende beleidsvoorbereidende dan wel operationeel besluitvormende gremia besloegen het Zorginhoudelijk Beleidoverleg en het Bedrijfsvoeringsoverleg. De organisatiestructuur zag er in 2011 schematisch als volgt uit: 7 / 51

8 Medezeggenschapsstructuur De Mesdag heeft een Ondernemingsraad (OR) conform de richtlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De directie is de overlegpartner van de OR van de organisatie. Aangezien de directie is belast met de dagelijkse gang van zaken in de onderneming, zijn de leden van de directie in terminologie van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) belast met de functie van bestuurder. De patiëntenmedezeggenschap is vormgegeven met het installeren van de Patiëntenraad conform de BVT. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Mesdag verpleegt en behandelt patiënten met een tbs-maatregel op basis van de BVT. De afgelopen jaren is gewerkt aan het verschuiven van focus in de behandeling. Vermindering van risico s is daarbij te allen tijde centraal blijven staan. De focus is echter opgeschoven van achtereenvolgens de patiënt binnen de organisatie, naar patiënt binnen de afdeling, naar de patiënt binnen zijn behandelproces. Om laatstgenoemde fase te bereiken, is en wordt er hard gewerkt aan continuïteit binnen het behandelproces, zowel intern als in de keten. Daartoe zijn er, naast een diagnostisch georiënteerd Entreeprogramma, de volgende zorgprogramma s ingevoerd die zijn ontwikkeld binnen de landelijke, regionale, GGZ en de specifiek forensische context: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; Patiënten met psychotische kwetsbaarheid; Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen; Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kerngegevens tbs-plaatsen Doel 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 Bezettingsgraad gemiddeld over verslagjaar 100% 98% 98,8% Instroom, voldoen aan het aantal eerste opnames Doorstroom vervolgvoorziening Uitstroom per vertrekcategorie Aantal ontvluchtingen tbs-gestelden Aantal overige onttrekkingen tbs-gestelden <3 7 3 Waarvan: onttrekking vanaf terrein buiten de externe beveiligingsring Waarvan: onttrekking tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek <3 3 3 Bijzonder voorval < Aantal gegronde klachten patiënten < / 51

9 Aantal geweldplegingen tussen patiënten <7 6 3 Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen <4 6 3 Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld <4 0 0 Geweldplegingen tegen personeel < Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen <6 2 7 Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld <5 5 2 Aantal recidive tijdens tbs Gemiddelde behandelduur PI-I (behandelduur in maanden) PI-II (verblijfsduur longstay in maanden) PI-II (verblijfsduur overig in maanden) n.t.b Bezettingsgraad gemiddeld over verslagjaar Met de Directie Forensische Zorg (DForZo) is afgesproken door te groeien naar een bezetting van 256 bedden in De gemiddelde productieafspraak was vooralsnog vastgesteld op 241,5 bedden. De Mesdag heeft steeds tijdig aangegeven patiënten op te kunnen nemen, echter de dalende wachtlijsten zijn debet aan een lagere instroom dan gewenst. Op basis van de gecorrigeerde verzorgingsdagen is een totaal cumulatief gemiddelde productie voor 2011 gerealiseerd van 236,57 patiënten. Deze genoemde productie is exclusief de bedbezetting inzake zeven patiënten met forse gedragsproblematiek uit de reguliere GGZ, welke tijdelijk in de Mesdag zijn opgenomen en gestabiliseerd zijn in het kader van een crisisplaatsing. Instroom, voldoen aan het aantal eerste opnames Voor 2011 was er met DForZo niet een expliciet aantal eerste opnames afgesproken; doorgroei zou geleidelijk het verslagjaar plaatsvinden naar 256 patiënten na oplevering van de nieuwbouw Helperdiep. Met de realisatie van 29 eerste opnames is de interne doelstelling van 30 nagenoeg behaald. Gezien de trendmatigheid in de dalende wachtlijsten is dat een knappe prestatie. Daarnaast heeft de Mesdag 4 patiënten opgenomen na ruiling met een ander FPC, vonden er 6 opnames uit herselectie plaats, werden er 3 patiënten eenzijdig opgenomen na opheffen van de longstay-status en vonden er 2 eenzijdige opnames uit andere FPC s plaats. In meer of minder kortdurende mate zijn er in 2011 zes patiënten ter crisis uit de GGZ opgenomen en 1 patiënt ter crisis uit een ander FPC. Het totaal aantal opnames dat de Mesdag daarmee onderhavige verslagjaar verricht heeft, komt daarmee op 51 opnames. Doorstroom vervolgvoorziening In 2011 zijn 10 patiënten doorgestroomd van de klinische setting naar een transmurale voorziening van de Mesdag, hetzij een kliniekwoning in de stad Groningen hetzij één van de twee TMV-huizen aanpalend aan het Centrum geheel buiten de beveiligingsring. Tevens zijn in onderhavige periode 7 patiënten geplaatst in een geïntegreerde GGZ voorziening, veelal in een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). 9 / 51

10 Uitstroom per vertrekcategorie In 2011 zijn 36 patiënten uitgestroomd; 7 meer dan was beoogd. Van 14 patiënten is de tbsmaatregel beëindigd met een Onvoorwaardelijk Ontslag (OO), waarvan 1 wegens overlijden. In de cijfers is voor deze categorie het getal 13 opgenomen: 1 van de patiënten met OO verbleef t/m einde 2011 op basis van een Rechtelijke Machtiging in de Mesdag in afwachting van plaatsing in een GGZinstelling. Bij 10 patiënten is de maatregel Voorwaardelijk Beëindigd (VB). Daar 14 van deze uitgestroomde patiënten in totaal reeds over respectievelijk een status van VB of Proefverlof (PV) beschikten en om dubbeltelling te voorkomen, geldt voor slechts 9 patiënten dat zij meegerekend kunnen worden in het uitstroomcijfer. Zestien patiënten zijn overgeplaatst naar een ander FPC, 2 patiënten zijn uitgestroomd naar een andersoortige justitiële inrichting (eenmaal een niet-tbs gestelde wegens detentieongeschiktheid naar de voorziening voor Forensische Zorg aan Gedetineerden van Forint / Lentis, eenmaal naar een Huis van Bewaring na recidive). Bij 9 patiënten is het proefverlof gestart. Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden In 2011 zijn er geen patiënten ontvlucht vanuit de klinische setting. Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden In formele zin hebben in 2011 zeven patiënten zich onttrokken aan de behandeling. Vier maal betrof het een patiënt die met een transmurale verlofmachtiging in een TMV-woning van de Mesdag verbleef en buiten de verlofplanning om het huis verliet. De drie overig betreffende patiënten hadden een onbegeleide verlofstatus en keerden niet op tijd terug zonder daar tijdig over te communiceren. Van 6 patiënten zijn er geen aanwijzingen dat zij in de korte periode van ongeoorloofde afwezigheid incidenten hebben veroorzaakt; 1 patiënt is gerecidiveerd. Bijzonder voorval Het Centrum heeft in 2011 dertien keer bij DForZo melding gemaakt van een bijzonder voorval anders dan gemelde geweldplegingen en/of recidive. De redenen variëerden van aantreffen van grote hoeveelheid van contrabande tot poging tot suïcide/automutilatie tot een poging tot ontvluchting. Aantal gegronde klachten patiënten In het verslagjaar 2011 zijn er door 51 patiënten in totaal 173 klachten ingediend bij de Beklagcommissie van de Commissie van Toezicht. Het beleid is erop gericht het ervaren grieven van de patiënt serieus te nemen, bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. Daarmee is het aantal ingediende klachten met 18% gedaald t.o.v en er zijn 49 klachten ingetrokken. In 12 gevallen is er door de patiënt hoger beroep ingesteld bij de RSJ, eenmaal deed de Mesdag dit. In 2011 zijn er 8 klachten gegrond verklaard en 3 ten dele gegrond. De onderwerpen waarover geklaagd is lopen uiteen, echter alle betroffen procedurele fouten in de uitvoer van het opleggen van beperkende maatregelen. Het beleid en de onderliggende processen rondom beperkende maatregelen zijn in z n geheel gereviseerd in 2011 en geïmplementeerd begin Aantal geweldplegingen tussen patiënten Over 2011 is er ten aanzien van zes patiënten een geweldpleging geconstateerd tussen patiënten onderling waarbij sprake was van een fysiek handgemeen. In alle gevallen is er aangifte gedaan bij de 10 / 51

11 politie. De slachtoffers in deze zijn opgevangen en de incidenten zijn geëvalueerd. Waar noodzakelijk is het uitvoerende beleid aangepast op de bevindingen van de evaluatie. Geweldplegingen tegen personeel Er vonden in 2011 zeven geweldplegingen plaats door patiënten tegen een personeelslid. In 2 gevallen was er sprake van een fysiek contact, aangaande 5 casussen betrof het (verregaande) bedreiging. De Mesdag is één van de drie FPC s in Nederland die Risico Interventie patiënten (RI patiënten) huisvest die extreem beheers- en/of vluchtgevaarlijk zijn. De twee fysieke incidenten vonden plaats op een afdeling voor Very Intensive Care (VIC) waar deze specifieke doelgroep wordt behandeld. Alle personeelsleden zijn opgevangen en de incidenten zijn geëvalueerd. Waar noodzakelijk is het uitvoerende beleid aangepast op de bevindingen van de evaluatie. Aantal recidive tijdens tbs (speerpunt DForZo) De kerndoelstelling van de behandeling is het recidiverisico en het aantal recidives te verminderen. Dit impliceert het boeken van behandelvooruitgang. Het verlofbeleid is hierin essentieel: de patiënt dient zowel binnen de kliniek als op termijn ook buiten de muren (z)onder begeleiding te oefenen met geleerde vaardigheden. Dit is een traject omgeven met risico op terugval. De te nemen stappen worden op voorhand zorgvuldig geschat aan de hand van het klinische toestandsbeeld alsmede door gebruik te maken van gevalideerde risicotaxatieinstrumenten. Daarnaast vindt er controle plaats. Desondanks is het herhalingsrisico nooit geheel uit te sluiten. Onderhavige verslagperiode is er één patiënt gerecidiveerd met een ernstig geweldsincident. Op moment van schrijven is de patiënt hiervoor veroordeeld tot een nieuwe tbs-maatregel. Betrokken patiënt verbleef met een transmurale verlofstatus in het TMV-huis buiten de beveiligde zone van de kliniek. De directie heeft een onderzoeksteam geformeerd waarvan ook een extern forensisch specialist deel uit maakte. Door middel van een root cause analysis is de toedracht tot het recidive onderzocht. Aanbevelingen worden meegenomen in de procesoptimalisatie. Gemiddelde behandelduur De gemiddelde behandelduur (PI-I) van de patiënten die vanuit intra- of transmurale capaciteit in 2011 zijn uitgestroomd, bedroeg 106 maanden. Deze berekening gaat op voor het cohort 2011 (19 patiënten) die zijn uitgestroomd met een nieuwe PV, VB of OO, gerekend vanaf de eerste dag van opname in een behandelkliniek (hetzij de Mesdag, hetzij een ander FPC). De Mesdag benadrukt dat de bovengenoemde behandelduur ook het transmurale verlof omvat, waarbij de patiënt reeds buiten de kliniek verblijft. Dergelijke vorm van verlof is om veiligheids- en controleredenen ( verlengde-arm-constructie ) uiterst gewenst. Een goede indicator zou gecorrigeerd moeten worden op het transmuraal verlof, zodat de focus meer komt te liggen op de mate van intramurale behandelduur als graadmeter voor kwaliteit van zorg. In 2011 heeft de Mesdag het integrale verlofbeleid aangepast waarbij normering voor verlof is vastgesteld. In lijn met het gestelde in de veldbrede nota Forensische zorg in perspectief, stuurt de Mesdag middels een andere benadering van verlofaanvraag en -toewijzing op verkorting van de intramurale behandelduur, zonder de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen. 11 / 51

12 De gemiddelde verblijfsduur van alle patiënten die op peildatum langer dan 6 jaar tbs hadden (PI-II, longstay) bedraagt 119 maanden; de gemiddelde verblijfsduur van patiënten die korter dan 6 jaar in behandeling waren (PI-II, overig) bedraagt 42 maanden. Het voortschrijdende gemiddelde van de verblijfsduur van alle patiënten is met een lichte daling over 2011 (70 maanden) nagenoeg gelijk aan 2010 (72 maanden) Productie, personeel, opbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag 2011 Aantal/bedrag 2010 Patiënten Aantal patiënten in zorg op 31 december Capaciteit Aantal beschikbare tbs-bedden op 31 december Productie Gemiddelde bedbezetting geheel verslagjaar Gemiddelde productiepercentage Aantal verzorgingsdagen 236,57 98,0% ,32 98,8% Aantal in verslagjaar geopende DBBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBBC s Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten , , , , , , Werkgebieden De Mesdag heeft een landelijke functie, maar zoekt tevens aansluiting bij de noordelijke regio. Patiënten worden door de afdeling Plaatsing van DForZo aselect van de landelijke wachtlijst toebedeeld. 12 / 51

13 2.4 Samenwerkingsrelaties Onderstaand een indeling van organisaties waarmee FPC Dr. S. van Mesdag een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, convenant of andere afspraken. De wetgever, verantwoordelijk tenuitvoerlegger, toezichthouder en financier De doelstellingen en resultaten van de organisatie worden afgestemd op de Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen/Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze relatie wordt hoofdzakelijk onderhouden door de directie, Raad van Bestuur en de afdeling Business Control. De zorgketenpartners Al dan niet onder de regie van GGZ Nederland werken alle FPC s samen in het kader van beleidsvorming. De directie van de Mesdag leverde in 2011 de vice-voorzitter van het Onderlinge Directeuren Overleg en voerde het voorzitterschap en secretariaat van het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken. De Mesdag is vertegenwoordigd in het Forensisch Netwerk. Met diverse instellingen voor forensische zorg is ervaring gedeeld ten aanzien van het werken met signaleringsplannen, risicotaxatie, FSNA en ROM. De afdeling Onderzoek van de Mesdag werkte in 2011 mee aan enkele politieonderzoeken naar zogenaamde cold case -zaken. Sinds 2008 werkt de Mesdag nauw samen met de zorggroep Forint voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg van Lentis. Forint bestaat uit de organisatie eenheden Intensieve Zorg Zuidlaren (IZZ, inclusief geïntegreerde FPA en een voorziening voor Forensische Zorg aan Gedetineerden) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN). De samenwerking is het afgelopen jaar geïntensiveerd door o.a. gezamenlijk te werken aan de (door)ontwikkeling van de zorgprogramma s en instrumenten voor routine outcome monitoring. Door de processen in toenemende mate op elkaar aan te sluiten, vindt de doorgeleiding van patiënten in de interne keten soepeler plaats. In 2011 vond plezierige samenwerking plaats met diverse woningbouwcoöperaties en de reclassering inzake het uitstromen van patiënten in de maatschappij. Patiënten van de Mesdag met een transmurale verlofstatus zijn ondergebracht in voorzieningen van integrale ggz-organisaties zoals Lentis, GGZ Noord Holland Noord, Yulius, Altrecht, GGZ Westelijk Noord Brabant, Exodus Groningen, Exodus Drenthe, ParnassiaBavo Groep, GGZ Friesland en GGNet. Onderhavige verslagjaar heeft de Mesdag in het kader van de orde en veiligheid crisisopvang verleend voor ggz-organisaties GGNet, GGZ Friesland, Trajectum Hoeve Boschoord, GGZ Drenthe en Lentis alsmede voor de FPC Dr. Henri van der Hoevenkliniek. In veel gevallen betrof dit crisisopvang voor extreem beheersgevaarlijke SGLVG-patiënten, die vanuit veiligheidsoogpunt niet in de beoogde regulier beveiligde settingen kunnen verblijven. In toenemende mate vervult de Mesdag hierin een zogenaamde last resort functie. De onderzoek- en opleidingssamenwerkingspartners Partners in onderzoek van de tweede lijn zijn forensische collega-instellingen, de vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegingswetenschappen van de universiteiten van 13 / 51

14 Groningen,Utrecht, Tilburg en Leuven (België), het Rob Giel Onderzoekscentrum te Groningen en Lentis, alsook gespecialiseerde centra zoals het dr. Leo Kannerhuis voor autismebehandeling. Met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is meegewerkt aan de doorontwikkeling van de landelijke forensische zorgprogramma s en de landelijke databank risicotaxatie. Samenwerking op het gebied van opleiding en scholing is gerealiseerd met Stenden University (lectoraat Social Work & Arts Therapies), Rijksuniversiteit Groningen (gastcollege s), Hanzehogeschool Groningen (leergang HBO forensische psychiatrie) en Hogeschool Windesheim Zwolle (management development). De bedrijfsmatige samenwerkingspartners Het leidinggevende kader van de Mesdag en de aanpalende Lentis-onderdelen werkt samen op enkele ondersteunende domeinen zoals huisvesting, HRM en inkoop. Tezamen met Lentis, GGZ Noord Holland Noord en GGz Centraal vormt de Mesdag het samenwerkingsverband Phebe, gericht op efficiënte en effectieve personeels- en salarisadministratie. Middels de Gebruikersvereniging User werkt de Mesdag samen met de overige leden. 14 / 51

15 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur De Mesdag hanteert de Zorgbrede Governance Code (2010) en het beginsel van pas toe of leg uit. Verder zijn de statuten, de verzelfstandigingovereenkomst en het hierop gebaseerde reglement richtsnoer voor het handelen van de Raad van Toezicht. In het reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van (de leden van) de Raad van Toezicht beschreven. Ook zijn hierin bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van de toezichthouders. De Raad van Toezicht werkt met een vastgesteld profiel Raad van Toezicht. De Raad kent daardoor een samenstelling met daarin vertegenwoordigd de noodzakelijke kennis en expertise van de uiteenlopende disciplines. Ieder lid Raad van Toezicht voldoet aan het profiel lid Raad van Toezicht en vertegenwoordigt een van de aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijke verlenging met nog eens vier jaar. Voor de leden is een rooster van aftreden opgesteld. Binnen het verzelfstandigingsproces in de jaren voor 2008 zijn er echter eisen door de Minister van Veiligheid en Justitie neergelegd die de mate van zijn invloed hebben geregeld in het licht van de uitvoering van een bijzondere publiekrechtelijke taak door een private instelling en de (politieke) verantwoordelijkheid van de Minister. De verschillen met de code welke op basis van de geschiedenis als overheidsinstelling en de bijzondere relatie met de Minister statutair zijn vastgelegd, zijn goed verklaarbaar en uitlegbaar via de principes van pas toe of leg uit van de governance. De verschillen spitsen zich met name toe op de positie van de Raad van Toezicht. Deze is conform de code met uitzondering van de bevoegdheden van de Minister: - De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn op een aantal punten ingeperkt (vaststellen Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, beloning); - Benoeming van leden Raad van Toezicht (Minister heeft voor één lid bindende voordracht); - Invloed van de Minister op beslissingen van de Raad van Bestuur (naast goedkeuring van Raad van Toezicht is voor bepaalde handelingen ook goedkeuring van de Minister nodig); - Minister kan het Hoofd van de Inrichting een aanwijzing geven en heeft invloed op benoemingsbeleid Raad van Bestuur. 3.2 Directie Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van de Mesdag, wordt het instrument van mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor de operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van het forensisch psychiatrisch centrum van de stichting bij de directie te kunnen leggen. Daarmee worden belangrijke beheersbevoegdheden door de Raad van Bestuur overgedragen aan de directie, vastgelegd in het directiereglement. 15 / 51

16 Naam G.E. Koorman MBA MHCM Directiefunctie Algemene Zaken Drs. H.J. Beintema Behandelzaken De Directeur Behandelzaken is aangewezen als plaatsvervangend hoofd van de inrichting in relatie tot de patiëntenzorg. De directie overlegt periodiek met de Raad van Bestuur over de beleids- en resultaatonwikkeling en de risico s die deze met zich meebrengen. De directie is collegiaal voorzitter van het Management Team, de Directeur Algemene Zaken van het Bedrijfsvoeringsoverleg en de Directeur Behandelzaken van het Zorginhoudelijk Beleidsoverleg. Periodiek vergadert de Directeur Behandelzaken met de Gedragsdeskundige Staf. Het doel van de Gedragsdeskundige Staf is binnen het kader van de doelstellingen van de Mesdag, door de tot de Gedragsdeskundige Staf behorende leden, gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de optimale zorg voor de patiënten op forensisch psychiatrisch en psychologisch gebied te handhaven. Daarbij wordt een optimale standaard voor het psychiatrisch en gedragsdeskundig handelen en het niveau van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de bestaande lichamen binnen de organisatie ontwikkeld. De Gedragsdeskundige Staf adviseert de directie over beleidszaken en de uitvoering van de doelstellingen van de Mesdag. De Directeur Algemene Zaken is voorzitter van het Integrale Veiligheidsoverleg, het gremium waarin de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van veiligheid, gezondheid en welzijn voor medewerkers en patiënten wordt geborgd. Door middel van interne en externe controle op de uitvoer wordt getoetst of het vigerende beleid ook effectief operationeel is. Op basis van de bevindingen wordt beleid zo nodig gewijzigd. 3.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De voorzitter van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van hoofd van de inrichting in de zin van de Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden en het Wetboek van Strafvordering. De Raad van Bestuur overlegt periodiek met de directie van de Mesdag over beleidsvoornemens en voortgang op de beoogde doelstellingen. De leden van de Raad van Bestuur vormen tevens de Raad van Bestuur van Lentis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. 16 / 51

17 Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Nevenfuncties Drs. H.J. van der Hoek Voorzitter Financiën Personeel ICT Marketing Strategie - Lid Raad van Commissarissen Centramed - Lid ING Adviesraad Gezondheidszorg - Lid Bestuur Stichting TopGGz - Lid Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Groningen - Lid Raad van Commissarissen Woonborg - Lid Bestuur NVZD Drs. C.L. Bruinsma Lid Patiëntenzorg Verkoop Innovatie - Lid Regionaal Tuchtcollege Groningen - Lid Raad van Toezicht Stichting DBC-onderhoud - Lid Commissie Financiering en Bekostiging GGZ Nederland - Lid Bestuur GGZ Nederland In het verslagjaar 2011 legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Bovendien vinden jaarlijks evaluatiegesprekken met de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Bestuur werkt met een statuut. In dit Bestuursreglement is ondermeer opgenomen hoe de besluitvorming in de Raad plaatsvindt en welke procedures worden gevolgd indien er verschillen van opvatting zijn, dan wel conflicten tussen de verschillende leden van de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). In aanvulling is de Code Beloning bestuurders in de Zorg (BBZ) van toepassing. Bij de toepassing van deze code dienen de rechtspersonen Mesdag en Lentis allereerst samen worden gezien, waarbij aandacht is voor de complexiteit, impact, grootte van het geheel etc. Vervolgens vindt een verdeling plaats van beloning tussen beide rechtspersonen. Meer informatie m.b.t. de keuzes hiertoe, is opgenomen in de jaarverslaggeving van Lentis. Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) is de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur terug te vinden in de Jaarrekening en in de DigiMV. 3.4 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Voorwoord Het jaar 2011 was een bijzonder jaar waarin bij twee gebeurtenissen de kracht van de Mesdag op prangende wijze naar voren kwam. In de zomer werd door onderzoekers van de Technische Universiteit Twente de evaluatie gepubliceerd van de verzelfstandiging van de Mesdag. In de conclusie staat dat deze overwegend positief van aard is. De verzelfstandiging in 2008 vormde een mijlpaal in het veranderingstraject waarin de Mesdag sinds was gewikkeld. Nu is vastgesteld dat de Mesdag een pioniersrol heeft vervuld met betrekking tot de laatste twee 17 / 51

18 rijksinstellingen. In de komende jaren zal de Raad van Toezicht zich ervan vergewissen dat dit het geval zal blijven. Op 1 december werd het nieuwbouwproject Helperdiep opgeleverd. Hiermee positioneert de Mesdag zich als een toplocatie in Nederland waar het gaat om zaken als behandeling en beveiliging. De viering van de opening was een demonstratie van de gedegen maatschappelijke inbedding die de Mesdag in de loop van jaren heeft gerealiseerd. Geert Sanders Voorzitter Raad van Toezicht Vergaderingen in 2011 De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 5 keer bijeen. Over de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie, heeft de Raad van Toezicht overlegd met de Raad van Bestuur aan de hand van periodieke managementvoortgangsrapportages, het Healthcare Control Web, de managementletter van de accountant, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting. Daarnaast kwamen onder andere onderstaande belangrijke strategische en inhoudelijke onderwerpen thematisch aan de orde: - financieel beleid rondom regeling Substantieel Bezwarende Functies o.b.v. Sociaal Plan Verzelfstandiging; - de nieuwbouw Helperdiep; - zorgprogrammering, zorgpaden en effectmeting (ROM); - toepassen van beperkende maatregelen in de forensische zorg - bevindingen opvolgingsaudit Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - de samenwerking in Phebe. Eind april 2011 sprak de Raad van Toezicht met de Universiteit Twente in het kader van het WODConderzoek naar de verzelfstandiging. Daarbij is o.a. gesproken over de (inkoop)relatie met DForZo in het algemeen en de beperkte financiële middelen die zijn meegekregen uit de overheidssituatie in het bijzonder. Naar aanleiding van het verzelfstandigingsonderzoek is de Raad van Toezicht voornemens om in een toekomstig gesprek met de Staatssecretaris de thema s veiligheid, risico en beleid te agenderen in relatie tot de verschillende verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Minister. Samenstelling Raad van Toezicht Medio april 2011 trad mw. Mansveld af als lid Raad van Toezicht vanwege benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Haar nieuwe politieke functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap. Hierop is besloten de overige af te treden leden tijdelijk aan te laten. In 2011 is ingestemd met het profiel voor het lid met het aandachtgebied zorg. Daar dergelijk lid recent is aangesteld bij de Raad van Toezicht Lentis en waar mogelijk een koppeling wordt bewerkstelligd, is een procedure en besluitvormingstraject gestart eind In navolging zal in 2012 een lid Openbaar bestuur geworven worden, ook in beginsel in afstemming met Lentis. Daartoe wordt een extern werving & selectiebureau ingeschakeld. Het rooster van aftreden is vastgesteld met het oogmerk het aantal leden conform het reglement terug te brengen naar vijf leden. 18 / 51

19 Naam Dhr. prof. dr. G.J.E.M. Sanders Dhr. H.W. van de Weijer Mw. W.J. Mansveld Dhr. drs. P.A.C. Krijne Dhr. mr. A.C. van Leijenhorst Mw. mr. A.H. Bronsvoort Aandachts -gebied/ profiel Voorzitter Wetenschap Vicevoorzitter Lid Financiën Lid Politiek Lid Bedrijfsleven Lid Justitie Lid op voordracht Ministerie van Justitie Zittingstermijn (2 de ) (2 e ) 2008 april (2 e, verlengd) (2 e, verlengd) (1 e ) Rooster van aftreden Nevenfuncties juli Voorzitter SER Noord-Nederland - Hoogleraar Institutional Advancement aan Nyenrode Business Universiteit - Bestuurslid Zorg Innovatie Forum - Voorzitter Raad van Toezicht WLN (Water Laboratorium Noord) - Bestuurslid Platform Defensie - Bedrijfsleven Noord-Nederland (VNO- NCW) - Voorzitter Raad van Toezicht Lentis juli Lid Raad van Commissarisen (RvC) van Onderlinge Uitvaartverzekeraar Algemeen Belang U.A. - Lid RvC Intratuin Holding B.V. - Bestuurslid STAK Van der Wiel Holding B.V. - Lid RvC Vos Groep B.V. - Lid RvC Noordelijke Grondbezit B.V. - Lid RvC FC Groningen Beheer B.V. - - Statenlid Provinciale Saten van de Provincie Groningen, namens de PvdA - Lid RvT RBO Groningen - Lid RvC Acantus Groep te Veendam - Lid RvT Lentis juni Lid RvT Lentis 3 juni 2012 sept herbenoembaar - Raadsheer plv in het Gerechtshof - Commissaris grote scheepswerf - Lid RvT Vondelflat - Penningmeester Kunststichting De Ploeg - Lid RvT Lentis Aantal bezochte vergaderingen (2011) Jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks. Dit is gebeurd aan de hand van vragenlijsten van de NVTZ. Periodieke beoordeling Raad van Bestuur door Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt jaarlijks met de individuele leden van de Raad van Bestuur een beoordelingsgesprek. 19 / 51

20 Bezoldiging leden Raad van Toezicht Ten aanzien van de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht zijn in 2011 de normbedragen op basis van de richtlijnen van de NVTZ gehanteerd. De honorering is opgenomen in de jaarrekening. Het lid Raad van Toezicht mevrouw Bronsvoort ziet af van bezoldiging. Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: - een auditcommissie; - een remuneratiecommissie; - een selectiecommissie. Vastgesteld en goedgekeurd door Raad van Toezicht in 2011 Vastgesteld: - Herziene Klokkenluidersregeling - Voorlopig rooster van aftreden - Werving en selectieprocedure leden Raad van Toezicht Goedgekeurd: - Jaarrekening Jaarverslag Jaarplan en begroting Profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorg 3.5 Bedrijfsvoering De interne Planning & Control-cyclus is het belangrijkste instrument in het beheersen van de bedrijfsvoering. In tijdsplanning is deze afgestemd op de externe Planning & Control-cyclus zoals opgenomen in de Handleiding P&C Particuliere FPC s 2011 van DForZo. Alle leidinggevenden werken met de A3-systematiek: een compact jaarplan op A3 formaat dat zich laat doorvertalen naar voortgangsrapportages en jaarverslaggeving. Het INK-model geldt daarbij als ordeningsprincipe. De afdelingsjaarplannen zijn afgeleid van het jaarplan van de Mesdag. In 2011 is elk kwartaal de voortgang op de doelstellingen besproken en wqaar nodig bijgestuurd in de managementgesprekscyclus tussen directie en het afdelingsmanagement. Financiering op basis van DBBC s Reeds in 2010 is een grote slag gemaakt in het proces van registratie, validatie en facturatie van Diagnose Behandel en Beveiligings Combinaties (DBBC s) binnen de kaders van de regeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg. Het afgelopen jaar zijn deze processen, met name binnen de afdeling Bureau ZorgOndersteuning / Stafafdeling verder geoptimaliseerd. Daar heeft de Mesdag in 2011 de vruchten van geplukt: de Mesdag behoorde tot de landelijke koplopers in het DBBC facturatieproces. 20 / 51

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2013 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 12-05-2014 Goedgekeurd RvT 12-05-2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Stichting Red een Kind Bestuursreglement

Stichting Red een Kind Bestuursreglement Stichting Red een Kind Bestuursreglement Vastgesteld op: 28 november 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2012 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Kees van de Veen Naam verslagleggende rechtspersoon

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie