Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2 B. Algemene toelichting bij de begroting 3 1. Inleiding 3 Uitgangspositie 3 2. Maatschappelijke trends 6 Informatisering 6 Internationalisering en regionalisering 7 Individualisering, participatie en sociale cohesie 8 3. Doelen 9 Synergie 9 Deelnemers, publiek en samenleving centraal 9 4. Middelen 14 Verantwoordelijke overheid 14 Autonomie en beweging in het bestel 14 Oordelen over kwaliteit 16 Wisselwerking met de samenleving 17 Personeel en ondernemerschap Financieel overzicht 21 Aansluiting geautoriseerde begroting 1999 en ontwerpbegroting Impulsen voor onderwijs, wetenschappen en cultuur 22 Ombuigingen 23 Bijstelling leerling- en studentenontwikkeling 25 Onderwijs cao Overige bijstellingen 27 C. Algemene toelichting per beleidsterrein 30 Inleiding op de beleidsterreinen Ministerie algemeen Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneducatie Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs Onderzoek en wetenschapsbeleid Studiefinancieringsbeleid Overige programma-uitgaven Cultuur 134 blz. D. Toelichting per begrotingsartikel Ministerie algemeen Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs Onderzoek en wetenschapsbeleid Huisvesting Studiefinancieringsbeleid Overige programma-uitgaven Cultuur 260 E. Toelichting bij de agentschapsbegrotingen Centrale Financiën Instellingen (CFI) Rijksarchiefdienst (RAD) 283 Bijlagen bij de begroting Personeelsgegevens Wetgeving Moties en toezeggingen Circulaires Aanbevelingen Nationale Ombudsman Subsidies/projectfaciliteiten Evaluatieonderzoek Economische en functionale classificaties Voorlichtingsuitgaven Convenanten 377 Afkortingenlijst 379 Trefwoordenlijst 382 De begroting is ook te lezen op Internet. Het adres van OCenW is KST36525 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1999 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 1

2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen/ontvangsten) De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2000 vast te stellen. Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2000 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting, een toelichting per beleidsterrein en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B, C en D van deze memorie van toelichting. Wetsartikel 4 (agentschapsbegrotingen) Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en de Rijksarchiefdienst voor het jaar 2000 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in onderdeel E van deze memorie van toelichting. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 2

3 B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 1. INLEIDING Uitgangspositie Menselijk kapitaal is meer dan een hoge opleiding Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking en de eisen die daaraan vanuit de samenleving worden gesteld, nemen nog steeds toe. Er is nu al een behoorlijk «menselijk kapitaal» opgebouwd, maar het moet verder toenemen en vooral onderhouden worden om snelle waardevermindering te verhinderen. Goed onderwijs is de sleutel tot arbeid en maatschappelijke participatie en onmisbaar voor succesvolle ontwikkeling van de samenleving. In 1997 volgden bijna 4,2 miljoen mensen onderwijs meer dan een kwart van de bevolking. Van de werkenden studeerde 15% en van de werklozen 11% 1. De gemeten investeringen in onderwijs, scholing en training zijn maar een deel van de totale investeringen in de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Door (werk)ervaring, zelfstudie onder andere met behulp van informatie- en communicatietechnologie en door begeleiding van nieuwe collega s wordt geïnvesteerd in mensen. Onderwijs en scholing leggen de basis voor «menselijk kapitaal», maar ook toewijding voor een vak, goede contacten, samenwerking en zelfstandigheid kunnen er in belangrijke mate aan bijdragen. Het cultuurdebat krijgt een nieuwe impuls De constanten in het cultuurbeleid expressievrijheid, verscheidenheid, kwaliteit en terughoudendheid van overheden hebben een enorme veelvormigheid in de cultuur mogelijk gemaakt. Het scala aan cultuuruitingen en cultureel erfgoed voldoet aan internationale kwaliteitsstandaarden. Dat moet zo blijven, omdat daarmee wordt bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van het land voor bezoek en vestiging. Maar het cultuurbeleid is niet «af»: vooral jongeren, migranten en lage inkomensgroepen nemen als makers en als publiek nog te weinig deel aan de gesubsidieerde cultuur. Voor de kennismaatschappij is creatieve ruimte nodig Het Nederlandse onderzoek beweegt zich op een hoog niveau, is breed, van goede kwaliteit en kent een hoge productiviteit. Ook al toont onderzoek geen onmiddellijk zichtbaar rendement, het is van groot belang te blijven investeren in kennisopbouw en vernieuwend onderzoek voor een sterke concurrentiepositie, een gunstig vestigingsklimaat en een duurzame samenleving. Meer creatieve ruimte voor onderzoekers en eigen verantwoordelijkheid voor hun organisaties moeten het wetenschappelijk niveau garanderen. Open communicatie over de resultaten van onderzoek en een maatschappelijke oriëntatie zijn onontbeerlijk. Overzicht van nota s en uitwerkingsnotities 1 CBS; Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 1999-I. Tegelijk met deze begroting wordt een brief over het onderwijsbeleid op de middellange en langere termijn Sterke instellingen, verantwoordelijke overheid gepubliceerd. Deze hoofdlijnen worden in discussie gebracht en vervolgens in deze regeerperiode verder uitgewerkt. Met deze werkwijze Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 3

4 wordt beoogd een passend antwoord te vinden op maatschappelijke trends als individualisering, internationalisering, toenemende marktwerking en technologische ontwikkelingen, waaronder informatie- en communicatietechnologie. De Kamer ontvangt tegelijk met de begroting een aantal documenten over het OCenW-beleid, en heeft andere al eerder ontvangen. De agenda BVE en het ontwerp-hoop 2000 schetsen de perspectieven voor de middellange termijn voor respectievelijk de BVE-sector en het hoger onderwijs. De uitgangspunten voor de Cultuurnota zijn onlangs gepubliceerd onder de titel Cultuur als Confrontatie. Het Wetenschapsbudget 2000 (Wie oogsten wil, moet zaaien) is in juni aan de Kamer aangeboden. Over de positie van de Onderwijsinspectie verscheen de nota Variëteit en Waarborg; voorstellen voor de ontwikkeling van het toezicht op onderwijs. Over deze nota s wordt afzonderlijk overlegd met de Tweede Kamer; ze worden of zijn ook met betrokkenen in de «velden» bediscussieerd. Daarnaast heeft de Kamer ook uitwerkingen van delen van het beleid ontvangen. Deze zijn in het onderstaande overzicht bij elkaar gezet. Het overzicht is geselecteerd op beleidsprioriteiten en is niet volledig. Er zijn bovendien nog notities te verwachten over cultureel ondernemerschap, richtingvrije planning, de brede school, het actieplan «zwarte scholen» en samenwerking tussen archieven. Voorts is de AmvB bekostiging educatie, beroepsonderwijs en landelijke organen beroepsonderwijs aan de Kamer voorgelegd. In de Beleidsbrief Internationalisering van het Onderwijs komen de beleidsvoornemens voor de internationale samenwerking in het onderwijs aan de orde Overzicht van reeds verschenen notities die (delen van) het OCenW-beleid betreffen: Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 4

5 Onderwerp Datum Kamerstuk Groepsgrootte basisonderwijs: Derde voortgangsrapportage nr 10 Vierde voortgangsrapportage nr 12 Leerlinggebonden financiering: Voortgang van het beleidstraject nr 1 en 2 Vmbo: Voortgang invoeringsproces nr nr 19 Tweede fase vo: Monitoring invoeringsproces VIII nr VIII nr Positie deelnemers, autonomie, deregulering en kwaliteit: Brief over beleidstrajecten positie deelnemers VIII nr 56 Autonomie en deregulering in het onderwijs nr nr 2 ICT in het onderwijs: Brief over hoofdlijnen van het beleid nr 26 Uitwerkingsplan «Onderwijs on line, verbindingen naar de toekomst» nr 30 Studiefinanciering: «Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past» nr 1 Wijzigingen Wet tegemoetkoming studiekosten «Meer voor meer. Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten: de tweede fase» nr 1+2 Tekortenproblematiek en arbeidsmarktbeleid onderwijs: Brief over plan van aanpak nr 39 «Maatwerk voor morgen: het perspectief van een open onderwijsarbeidsmarkt» nr 44 Brief over educatieve infrastructuur nr 45 Notitie dualisering nr 58 Doorlopende leerwegen en aansluiting op de arbeidsmarkt: Brief beleidstraject technocentra VIII nr 16 Een leven lang leren employability agenda VIII nr 51 De structurele behoefte aan informatici nr 15 Kunstvakonderwijs: invulling taakstelling nr 6 «Beroep Kunstenaar: voorstellen voor inhoud en organisatie van kunstvakonderwijs in Nederland» nr 10 «Zicht op kwaliteit; ontwikkeling van artistiek talent in het kunstonderwijs» nr 12 Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten nr 1 en 2 Kaderregeling technocentra nr 23 Cultuurbeleid: Brief uitgangspunten extra middelen toedeling VIII nr 8 Brief extra middelen monumentenzorg VIII nr 75 Brief fondsenstructuur VIII nr 80 «Ruim baan voor culturele diversiteit» nr 1 Vervolgnotitie cultuur en school (OCW99 552) Brief over invoering CKV-vouchers nr 93H Nota Belvédère nr 1 Mediabeleid: Wijziging mediawet nr 1,2 en 3 «Media en minderhedenbeleid» nr 1 «Kabel, media en consument; pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze» nr 1H Afschaffen omroepbijdrage VIII nr 101 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 5

6 2. MAATSCHAPPELIJKE TRENDS Er voltrekken zich momenteel belangrijke economische en technologische veranderingen die consequenties hebben voor de structuur en het functioneren van de samenleving. Bovendien hebben structurele sociale en culturele veranderingen de ontwikkeling tot multi-etnische samenleving, individualisering, secularisering hun weerslag op de samenleving. Deze veranderingen klinken door in het regeerakkoord en in een reeks regeringsnota s waarin het akkoord wordt uitgewerkt. Het regeerakkoord legt bijvoorbeeld prioriteit bij verhoging van de arbeidsparticipatie maar ook bij het vergroten van de sociale cohesie en het versterken van de sociale infrastructuur. Informatisering Commercieel aanbod De informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich snel. Dit heeft vele gevolgen voor de kennissamenleving, waarvan de implicaties op dit moment niet allemaal even helder zijn. Terecht wordt informatie- en communicatietechnologie een enabling technology genoemd: een technologie die tot veel in staat stelt en de samenleving op alle terreinen ingrijpend kan veranderen. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van het commerciële onderwijsaanbod op internet. Het gaat om een onvermijdelijke en interessante ontwikkeling, waarop niet krampachtig met verbodsbepalingen of afscherming moet worden gereageerd. Ook bekostigde onderwijsinstellingen kunnen de mogelijkheden van informatisering gebruiken om de eigen positie te verstevigen. Van belang is dat alle mogelijkheden om «een leven lang leren» te realiseren, worden benut. Verwevenheid van onderwijs, onderzoek en cultuur Het vorige kabinet heeft in 1994 het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen gepresenteerd. In de recent verschenen nota De Digitale Delta; Nederland online staan alle overheidsactiviteiten op dit gebied op een rij. In aanvulling hierop wordt het programma «Infodrome» uitgevoerd, waarin kennis over de informatiemaatschappij wordt gebundeld om de gedachtevorming en communicatie over het overheidsbeleid te stimuleren. Informatisering heeft gevolgen voor de O, de C en de W. In het Wetenschapsbudget 2000 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de drie domeinen. Over informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs (zoals uitgewerkt in Onderwijs on line, verbindingen naar de toekomst) wordt regelmatig gerapporteerd. Voor de ontsluiting van het cultureel en wetenschappelijk erfgoed en het conserveringsbeleid biedt informatisering spectaculaire mogelijkheden. Dat geldt voor musea, bibliotheken, (archeologische) monumentenzorg en archieven. De groei in gebruiksmogelijkheden van biblio-, audio- en videotheken verandert de positie van openbare en commerciële voorzieningen. Eenzelfde ontwikkeling zien we bij de omroep; met de concessiewetgeving en de nota Kabel, media en consument wordt hierop gereageerd. Informatisering kan dus op creatieve wijze helpen om het publieksbereik te vergroten en het cultureel vermogen meer zichtbaar te maken. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 6

7 Internationalisering en regionalisering Het vestigingsklimaat krijgt meer betekenis De mondiale netwerkeconomie leidt tot meer concurrentie en dynamiek. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat van het land, de regio s en steden. In een netwerkeconomie wordt de verticale sectorindeling doorkruist door horizontale bindingen in samenwerkingsverbanden. Er ontstaan netwerkpatronen, waarin bereikbaarheid een sleutelbegrip is. Daarbij gaat het ook om de elektronische bereikbaarheid. Informatie- en communicatietechnologie speelt hierin dus een belangrijke rol. Enerzijds wordt fysieke afstand minder belangrijk, anderzijds is veel kennis en informatie gebonden aan directe contacten van persoon tot persoon. Het vestigingsklimaat heeft vele aspecten, naast ruimte en bereikbaarheid. Het gaat ook om een gunstig ondernemersklimaat, een goed opgeleide beroepsbevolking, een goed werkende arbeidsmarkt en een prettig leefklimaat. Zie hiervoor ook de regeringsnota Ruimtelijk Economisch Beleid. De rol van cultuur Nu grote infrastructurele werken, omvangrijke woningbouwlocaties en stedelijke vernieuwingen worden aangepakt, kan cultuur een prominentere rol vervullen in de ruimtelijke ordening en de kwaliteit van de leefomgeving positief beïnvloeden met aansprekende (landschaps)- architectuur. «Culturele planologie» voegt iets toe aan de rijke cultuurhistorie en architectonische ontwerptraditie die het land kent. De confrontatie met het publiek vindt plaats in accommodaties die samen culturele knooppunten vormen Regionale betekenis van beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek Bij de herschikking en versterking van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is gelet op de regionale waarde van deze nieuwe voorziening. De provincies hebben in dit proces een adviesrol vervuld. De regionale opleidingencentra, de hogescholen, maar ook de universiteiten zijn ook sterk regionaal georiënteerd. Hun studenten komen veelal uit de directe omgeving. Deze onderwijsinstellingen ondersteunen de regionale ontwikkeling door een impuls te geven aan het «blijven leren» en door laagdrempelige verspreiding van innovatieve kennis onder (kleinere) bedrijven en organisaties. Door een netwerk te onderhouden van contacten met afnemers, bemiddelaars, uitzendbureaus, stage- en leerbedrijven, onderzoekbureaus en dergelijke, verankert het kenniscentrum zich in de regionale samenleving. Technocentra met functies als makelen, schakelen, coördineren en ontschotten van scholing en onderwijs zullen een vernieuwende rol spelen die zowel onderwijs als bedrijfsleven in de regio ten goede komen. De SER maakt in het advies Flexibilisering leerwegen en in het advies over het ontwerp-hoop 2000 duidelijk dat er op dit terrein meer mogelijkheden zijn dan tot nu toe worden benut. Ook een gezamenlijk advies van de Onderwijsraad en Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid stelt dat de positie van het hoger beroepsonderwijs in de kennisinfrastructuur onvoldoende transparant is. In het ontwerp-hoop 2000 worden voorstellen gedaan de maatschappelijke oriëntatie van de instellingen voor hoger onderwijs verder te versterken. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 7

8 Een goed onderzoeksbestel is van grote waarde voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie, en voor het streven naar ontkoppeling van economische groei en milieudruk. Wereldomspannende samenwerking en Europese invloed gaan samen met regionale clustervorming. Regionale «attractiepolen», met kenniscentra die nauwe relaties onderhouden met bedrijven en andere maatschappelijke organisaties, dragen bij aan profilering van de regio en beïnvloeden de regionale economie, vooral waar het gaat om vernieuwende kennisintensieve bedrijvigheid. Individualisering, participatie en sociale cohesie De derde belangrijke trend waarop het beleid moet inspelen, is individualisering. Toegenomen welvaart en opleidingsniveau, en een grotere participatie van vrouwen aan betaalde arbeid, vergroten de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van individuen. Het meervoudig vrijwillig «lidmaatschap» van, of betrokkenheid bij allerlei groepen en instituties neemt toe, bij een afnemend belang van tradities en gewoonten van de «eigen» groep. Tegelijkertijd wordt de maatschappij steeds heterogener door de toename van het aantal allochtonen. De individualisering en de toegenomen heterogeniteit maken de roep om maatwerk groter. Sociale cohesie en participatie bevorderen Een samenleving is meer dan de som der individuen. Er zijn groepen en individuen die te weinig betrokken dreigen te worden bij de samenleving. Solidariteit is dus nodig om hun participatie te vergroten en hun emancipatie te bevorderen. Zo wordt sociale cohesie tot stand gebracht. Ohne Ich kein Wir, verwoordt Ulrich Beck deze opvatting. De WRR bepleit emancipatie van arbeid en talent om een tweedeling in de samenleving tegen te gaan. De verzorgingsstaat verdwijnt niet, maar wordt doelmatiger en effectiever ingericht door deelname aan de maatschappij te stimuleren. Onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde voor deze participatie. Informatisering maakt daarbij maatwerk beter mogelijk. Door individualisering kan de binding met de directe leefomgeving losser raken. De mobiliteit is enorm toegenomen waardoor sociale contacten nauwelijks meer buurt-, dorp- of stadgebonden zijn. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van de directe omgeving kan verzwakken doordat er voldoende mogelijkheden zijn voor groepen bewoners om elders een heenkomen te zoeken. Hierdoor kunnen gebieden in een neerwaartse spiraal komen en ontstaan er aan de andere kant «slaapsteden». Onderwijsvoorzieningen kunnen de sociale samenhang versterken van buurten, wijken en dorpen. Rond de school moet een flexibel en gevarieerd netwerk ontstaan van voor- en vroegschoolse opvang, tussentijdse opvang en naschoolse activiteiten. De kansen op participatie, en daarmee sociale cohesie, worden verder vergroot door een specifiek aanbod te scheppen voor een welomschreven doelgroep, wanneer mocht blijken dat deze onvoldoende wordt bereikt via het algemene aanbod. De particpatiekans neemt ook toe als de samenhang in het aanbod wordt verbeterd en als de lokale coördinatie wordt versterkt. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 8

9 3. DOELEN Synergie Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar heeft de Kamer erop aangedrongen in de begroting voor 2000 aandacht te besteden aan de samenhang tussen klassenverkleining, lerarenbeleid en informatie- en communicatietechnologie (ict) in het onderwijs. Gewezen is op de synergie-effecten die deze drie maatregelen kunnen hebben. Immers, klassenverkleining is bedoeld om de onderwijskwaliteit te verhogen en de werkdruk voor het personeel te verminderen, wat weer onderdeel is van het beleid om de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar te vergroten. Verbeteren van de wervingspositie is nodig, omdat klassenverkleining om meer leraren vraagt. Een andere manier om de aantrekkelijkheid van het werk te verhogen is de voordelen van informatisering benutten. Het lesgeven wordt er gevarieerder door en het komt de zelfwerkzaamheid van leerlingen ten goede. Ondersteunende en administratieve taken worden eenvoudiger uit te voeren en makkelijker uit te besteden. Leerlingvolgsystemen kunnen gemakkelijker worden opgezet. Dat is nodig omdat de aandacht voor de prestaties van leerlingen en het afleggen van verantwoording daarover groeit. Elke maatregel in de driehoek afzonderlijk zou minder effect hebben dan de combinatie van de maatregelen. Dit inzicht is eenvoudig te veralgemeniseren: voor alle maatregelen geldt dat inbedding in andere ontwikkelingen de effectiviteit positief beïnvloedt. Zo is de huisvesting voor onderwijs gedecentraliseerd naar gemeenten en naar instellingen, zodat de klassenverkleining flexibel kan worden gerealiseerd en de instellingen voor hoger onderwijs integraal beleid kunnen voeren. Een ander voorbeeld is de versterking van de regierol van gemeenten door decentralisatie van achterstandenbeleid; daardoor wordt het eenvoudiger aansluiting te zoeken bij verwante instellingen op lokaal niveau die zich onder meer bezighouden met jeugdzorg, veiligheid, kinderopvang, schoolbegeleiding en cultuur. Nog een voorbeeld: het toekennen van budgetten voor ict-integratie in het onderwijs, zoals beschreven in de nota Onderwijs on line, sluit aan bij ontwikkelingen op andere gebieden om meer bestedingsvrijheid toe te kennen en te benutten. Deelnemers, publiek en samenleving centraal Ouders, leerlingen en studenten verwachten onderwijs van hoge kwaliteit en relevantie. Deelnemers willen kunnen kiezen uit een groot aantal doorlopende leerwegen, waarbij ze bovendien zelf kunnen bepalen wanneer ze studeren. Werkgevers verlangen dat afgestudeerden voldoen aan telkens veranderende eisen die het werk stelt, en werknemers dat gelijkwaardige collega s instromen waarmee goed kan worden samengewerkt. Publiek (lezers, kijkers, luisteraars, bezoekers) wil waar voor zijn geld en vooral een grote keuzemogelijkheid. Er is, kortom, grote behoefte aan kennis, kunst en cultuur, en nieuwsgierigheid naar onderzoek. OCenW wil die ontwikkelingen stimuleren en er mede richting aan geven: meer participatie, betere kwaliteit, meer ruimte voor instellingen en intensievere wisselwerking met de samenleving. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 9

10 Onze rol is condities en ruimte te scheppen voor die aanbieders: autonomie voor uitvoerders, ruimte om zelf regels te maken en te handhaven, condities om samenwerking te zoeken, maar ook om de deskundigheden van anderen te respecteren en te benutten. We willen op zo n manier in de sector investeren dat de professionaliteit toeneemt. Kwaliteit waarborgen Kwaliteitsnormen gelden bij bekostiging en het toekennen van subsidies, maar uiteindelijk bepalen de gebruikers de levensvatbaarheid van wat wordt aangeboden en nemen instellingen zelf de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbewaking en de verantwoording daarover. Centraal staat de vraag: wat kan beter? Personen en organisaties moeten worden uitgedaagd zich te oriënteren op behoeften, en kwaliteit te leveren. Confrontatie, competitie en concurrentie zijn passende trefwoorden. Daarbij is een sterke overheid nodig om mededinging eerlijk te laten verlopen, sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren, een rechtvaardige en duurzame samenleving te bevorderen en rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te garanderen. Toegankelijkheid verzekeren Onderwijs, onderzoek en cultuur zijn in het algemeen van hoog niveau. Er zijn echter ontwikkelingen die extra zorg en aandacht vragen, zoals de kwaliteit van het onderwijs op veel «zwarte scholen» (al zijn er natuurlijk «zwarte scholen» die het goed doen en «witte scholen» die onder de maat presteren) en de doelmatigheid van het onderwijs. Als aard en kwaliteit van het onderwijs niet voldoen aan de hoge eisen die ouders, studenten en sociale partners eraan stellen, zullen zij alternatieven zoeken en vinden (bijvoorbeeld een andere school, particulier onderwijs, digitale aanbieders). Voor de cultuursector geldt hetzelfde: naast het gesubsidieerde toneel is een vrij circuit ontstaan; naast de publieke omroep is er een ruim aanbod van commerciële varianten. Voor onderzoek is het in bepaalde gevallen mogelijk, en soms ook gewenst of goedkoper, om naar het buitenland te gaan. Er is niets tegen om alternatieven te zoeken. Integendeel, het daagt gevestigde aanbieders voortdurend uit de kwaliteit van hun dienstverlening te bewaken. Het onderwijs draagt primair zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de verbetering ervan en de overheid ziet erop toe dat dat gebeurt. Maar bij het alternatieve aanbod is de vraag op welke wijze de kwaliteit kan worden gecontroleerd. Is de toegankelijkheid gewaarborgd en de pluriformiteit gegarandeerd? Wij willen op deze vragen een positief antwoord kunnen blijven geven. Goede informatie over kwaliteit; zeggenschap en invloed op het aanbod Alleen al door de veranderingen in de samenstelling van de populatie onderwijsdeelnemers (leerlingen studeren langer en hebben een veel gevarieerder achtergrond) en het hogere opleidingsniveau van ouders, is de positie van deelnemers een andere dan een aantal jaren geleden. Mondigheid en grotere weerbaarheid, maar ook de mogelijkheid om buiten het bestaande aanbod wensen te realiseren, vormen een extra stimulans rekening te houden met wensen en behoeften van de deelnemers. Een duidelijke stem voor de onderwijsdeelnemers is bovendien van Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 10

11 belang bij de verdere ontwikkeling van onderwijsinstellingen naar zelfstandige, bestuurskrachtige instellingen. Toegankelijke informatie komt inmiddels op grote schaal ter beschikking in schoolgids, kwaliteitskaart en keuzegidsen. De openheid hierover is sterk toegenomen. Modernisering van de zeggenschapsverhoudingen vergt een breed overleg met alle betrokken partijen, zodat samenhangende conclusies getrokken kunnen worden en draagvlak wordt gerealiseerd. Variëteit van en flexibiliteit in het aanbod Doel van de vernieuwingen van de leerwegen in voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs is voor iedere jongere een passende plaats in het onderwijs te vinden. Duale trajecten en een onderwijsaanbod dat flexibel kan inspelen op de vraag, dragen hieraan bij. Een sluitend stelsel van doorlopende leerwegen moet ervoor zorgen dat voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen, zodat jongeren de voor hen hoogst haalbare onderwijspositie en meest passende arbeidssituatie bereiken. In het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten dat zich vooral richt op «risicojongeren» wordt integrale beleidsvoering nagestreefd, o.a. door aan te sluiten bij de regeling sociale integratie en veiligheid. Een onderdeel van het plan is het Actieplan voor de leerplicht. Rekening houden met de wensen en mogelijkheden van deelnemers kan voorkomen dat zij de leerplicht ontduiken omdat zij een hekel hebben gekregen aan leren. Het is dus van belang voor de maatschappij, omdat uitvallers een grotere kans lopen te ontsporen of (uitkerings)afhankelijk te worden, en omdat arbeidsparticipatie het fundament voor de kennissamenleving is. Nieuwe eisen Onderwijs en arbeidsmarkt moeten nauw aansluiten. Daarvoor is goede samenwerking en afstemming nodig. De samenleving stelt hogere niveaueisen aan werknemers en ondernemers. Naast specifieke beroepseisen en vakbewaamheden wordt een ander type vaardigheden gevraagd (sleutelkwalificaties of kerncompetenties). Werknemers moeten steeds meer beschikken over veel en complexe vaardigheden doordat bredere taken, roulatie van taken, samenwerking in zelfstandige groepen het beeld van werk bepalen. De technologie stelt eisen aan het innovatie- en aanpassingsvermogen. Naast deze eisen van het bedrijfsleven, staan die van de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid in arbeid komt centraler te staan. Dat heeft gevolgen voor de eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Met name de heterogeniteit van de doelgroep vraagt daarbij de aandacht. Niet alleen de traditionele instromers moeten worden bediend, maar ook categorieën als allochtone jongeren, (langdurig) werklozen, werkenden met een taalachterstand, herintreders en oudere werknemers die zich willen om- of bijscholen. Tegen deze achtergrond is de brief geschreven waarin de sociale partners worden uitgenodigd gezamenlijk een employability-agenda uit te voeren. Meer hoger opgeleiden Prognoses van de behoefte aan personeel duiden erop dat er in de nabije toekomst algemene tekorten zullen ontstaan aan hoger opgeleiden. Deze Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VIII, nr. 2 11

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie