Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli februari 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005"

Transcriptie

1 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005

2 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis 2. Een plan van aanpak 2.1 Het zorgcontinuüm 2.2 Een plan van 35 punten 3. De vier regio s 3.1 Uitgangspunten en selectie 3.2 De eerste fase: operationaliseren van het plan en het begin van de implementatie 3.3 Amsterdam-Noord Een korte schets Voortgang 3.4 Flevoland Een korte schets Voortgang 3.5 Westelijke Mijnstreek Een korte schets Voortgang 3.6 Zaanstreek/Waterland Een korte schets Voortgang 4. Realisatie van de 35 punten 5. Knelpunten en mogelijke oplossingen 5.1 Fundamentele problemen in de zorg 5.2 Van een netwerk naar een infrastructuur 5.3 Het ontbreken van de middelen voor opvoedingsondersteuning 5.4 Betrokkenheid ziekenhuizen 5.5 Wachtlijsten Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 6. Evaluatieonderzoek: de nulmeting 6.1 Opzet van het onderzoek 6.2 Resultaten voormeting Regio s Raak Inleiding Resultaten onderzoek werkers Resultaten onderzoek ouders 7. Maatschappelijke effecten 7.1 In de Regio s Raak 7.2 Landelijk 8. Implementatie 9. Conclusies 2

3 Bijlage Lijst van beschikbare documenten 3

4 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis Een groep van verontruste burgers richtte eind jaren negentig een actiegroep op tegen kindermishandeling: de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (Raak; zie Een van de doelstellingen van Raak was in een of meer regio s in Nederland de werkwijze van instellingen die met ouders en kinderen werken zo aan te passen, te verbeteren en aan te vullen dat gedemonstreerd kan worden dat een effectieve aanpak van kindermishandeling mogelijk is. Raak vroeg aan CO ACT Consult in de persoon van prof. dr. Jo Hermanns een ontwerp te maken voor een dergelijke proefregio. Raak ging ervan uit dat de rijksoverheid (en daarbinnen in het bijzonder het ministerie van VWS) probleemeigenaar is en dient te investeren in een verbetering van de situatie. Prof. dr. van Dantzig, voorzitter van (inmiddels: de Stichting) Raak zegt hierover het volgende: Het voordeel daarvan is dat de rondzingende keten van verantwoordelijkheid, waarin iedereen verwijst naar de vorige of volgende schakel doorbroken wordt, en dat knopen kunnen worden doorgehakt. Een verder voordeel van dit model is dat het beleid, door navraag op de werkvloer, ingelicht wordt over de nadelen van het heersende beleid, en dat kan bijstellen. Zo ontstaat dus een vervanging voor de marktwerking die zo schromelijk ontbreekt in de collectieve zorg. Aan CO ACT Consult werd gevraagd een subsidieaanvrage voor één of meer van dergelijke regio s bij de Directie Jeugdbeleid van VWS voor te bereiden. In januari 2002 werden een eerste globaal projectvoorstel en begroting ingediend. Het doel van wat inmiddels de Regio Raak werd genoemd was: In een regio en/of gemeente: een opvoedingsondersteunend aanbod voor ouders te realiseren dat leidt tot een effectieve preventie van kindermishandeling, een systeem van signalering van voorkomende gevallen van kindermishandeling op te zetten waardoor (signalen) van kindermishandeling eerder worden opgevangen en een adequaat aanbod te realiseren voor gesignaleerde gevallen, zodat duidelijk kan worden hoe, in de contet van het bestrijden van kindermishandeling, de opvoedingssituatie in en rond gezinnen, veel beter dan nu het geval is ondersteund en begeleid kan worden. De Regio Raak zou niet een zoveelste project moeten worden, maar een poging om het bestaande aanbod eerst te laten beantwoorden aan zijn oorspronkelijke doel: het realiseren van een goede zorg voor kinderen en ouders. Pas als daarvan de grenzen bereikt zijn zou aan uitbreiding van zorg gedacht moeten worden. Een dergelijk project werd alleen mogelijk geacht als: de uitvoerend werkers gemotiveerd worden om hun werk meer in afstemming en integratie te gaan uitvoeren, hun instellingen deze activiteiten willen en kunnen financieren, de overheden en financiers de onder hen ressorterende instellingen door financiering en randvoorwaardelijke facilitering in staat willen stellen dit werk te gaan uitvoeren, 4

5 en vraagt dus om een sterke involvering van uitvoerend werkers, instellingsmanagement, ambtenaren en verantwoordelijke politici. De toenmalige staatssecretaris mevrouw Margo Vliegenthart reageerde instemmend. In mei 2002 zegde zij mondeling in beginsel subsidie toe voor een periode van drie jaar. Als eerste stap werd per 13 november 2002 subsidie gegeven voor het opstellen van een gedetailleerd werkplan voor zo n regio en voor het zoeken naar geschikte regio s. De Stichting Raak droeg de uitvoering van deze opdracht op aan CO ACT Consult (Jo Hermanns) en MtM (Myra ter Meulen). De plannen voor de Regio Raak sloegen aan. Er meldden zich ruim 20 regio s uit eigen beweging aan. Het ministerie herkende de potenties van het Regio-Raakplan voor een verbetering van de zorg voor kinderen en ouders en verruimde de toegezegde financiële middelen. Uiteindelijk werd door de opvolger van mevrouw Vliegenthart, mevrouw drs. Clémence Ross- van Dorp op 15 juli 2003 een bedrag van 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld waardoor vier Regio s Raak mogelijk werden gemaakt. Voor een groot deel worden de Regio s Raak overigens gefinancierd uit reguliere middelen. Het doel is immers om de bestaande zorg om te vormen tot een meer doelgerichte en effectieve zorg. De bedoeling van Regio Raak is niet dat professionals opeens heel ander werk gaan doen, maar dat ze hun werk anders gaan doen. Niettemin is op enkele onderdelen de bestaande capaciteit voor de uitvoering van het programma te gering, aanvullende deskundigheidsbevordering is nodig, procesmanagement is nodig en er moet onderzoek plaatsvinden. Hiervoor is etra geld nodig. Per regio wordt één nagenoeg fulltime coördinator gefinancierd en wordt voorzien in een beperkt flebudget van enkele tienduizenden euro s. Het gehele project wordt in opdracht van de Stichting Raak gecoördineerd door M. ter Meulen en J. Hermanns die de regio s ook inhoudelijke coachen. Er is een landelijke begeleidingscommissie ingesteld, waarin de ministeries van VWS en Justitie, het Interprovinciaal overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de voortgang van de Regio s Raak bespreken met de Stichting Raak en de landelijke coördinatoren. De projecten worden vergezeld van een evaluatieonderzoek door Adviesbureau van Montfoort. Om de bevindingen van de Regio s Raak op nationaal niveau beschikbaar te maken wordt in de loop van de uitvoering van de Regio s Raak door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn een implementatieplan opgesteld. De projectperiode loopt van 1 juli 2003 tot 30 juni Dit verslag betreft de eerste helft van deze periode. 5

6 2. Een plan van aanpak 2.1 Het zorgcontinuüm In het ontwerp van de Regio s Raak speelt onderstaand zorgcontinuüm kindermishandeling een belangrijke rol. 1. Preventie, gericht op de gehele populatie van ouders, andere opvoeders en kinderen ( universal prevention ). Men kan denken aan bewustwordingscampagnes, voorlichting over opvoeding en kindermishandeling, informatie via de media en dergelijke. 2. Preventie, gericht op demografisch of geografisch afgebakende doelgroepen, waarin een verhoogde prevalentie van kindermishandeling aanwezig is ( selective preventive interventions ). Deze zogenaamde risicogroepenbenadering houdt vaak in dat men voorlichting, training op individueel of groepsniveau aanbiedt aan subpopulaties waarvan men weet dat ze verhoogde risico s hebben. Het kan gaan om bepaalde wijken, maar ook om bepaalde groepen personen zoals alleenstaande tienermoeders. 3. Preventie, gericht op risico-individuen die op grond van individuele kenmerken geselecteerd worden door middel van een screening ( indicated preventive interventions : selectieve interventie). Vaak wordt, bijvoorbeeld door de jeugdgezondheidszorg aan de hand van een vragenlijst of onderzoeksprotocol, bepaald welke individuele ouders en/of kinderen bijzondere risico s lopen op kindermishandeling. Individuele begeleiding moet dan het risico terugdringen. 4. Vroege interventie gericht op individuen die risicotrajecten zijn ingegaan, dat wil zeggen, individuen die eerste signalen van beginnende problemen afgeven die gerelateerd zouden kunnen zijn aan kindermishandeling en daarmee als high risk kunnen worden beschouwd. Deze ouders, opvoeders of kinderen vertonen al tekenen van een ontsporing van de opvoedingssituatie: psychische problemen, overspannenheid, gebrekkig toezicht, gevoel van onmacht en dergelijke. Individuele hulp en begeleiding zijn dan een antwoord. 5. Diagnostiek en interventie bij vermoedens of constatering van feitelijke kindermishandeling ( clinical interventions ). Op dit laatste punt van het continuüm is het te laat voor preventie en is het doel de mishandeling zo snel mogelijk te stoppen door in te grijpen en/of door hulp te bieden. Op dit punt in het continuüm kunnen ook meldpunten gelokaliseerd worden: ze vormen de startpunten van diagnostiek en interventie. Bij deze interventies moet men steeds denken aan hulpverlening, maar ook aan strafrechtelijke, civielrechtelijke (jeugdbeschermings)maatregelen of combinaties van deze drie typen. Effectieve bestrijding van kindermishandeling houdt in dat op de verschillende niveaus van dit continuüm gezocht wordt naar een gecoördineerde en werkzame aanpak. Hierbij gaat het vrijwel steeds om afwegingen waarbij de voordelen van een aanpak afgezet worden tegen de nadelen, positieve effecten tegen negatieve effecten. Zo kan 6

7 het werken met selective preventive interventions betekenen dat binnen de geselecteerde groep een aantal gevallen van kindermishandeling voorkomen wordt, terwijl in andere gezinnen schade berokkend wordt door stigmatisering of het onzeker maken van de ouders. Het psychotherapeutisch behandelen van slachtoffers van kindermishandeling kan vele kinderen helpen, maar zal ook een aantal kinderen fieren op het doorgemaakte leed en daardoor natuurlijke herstelprocessen belemmeren. Het begeleiden van individuele risico-ouders (bijvoorbeeld ouders die als kind zelf mishandeld zijn) kan heilzaam werken, maar ook in een aantal gevallen zorgen voor een self-fulfilling prophecy. Het systematisch screenen op signalen van mishandeling kan in een aantal gevallen zorgen voor snelle signalering en hulp, maar ook groepen ouders vervreemden van het zorgsysteem, omdat ze zich gecontroleerd en gekwetst voelen. 2.2 Een plan van 35 punten Het zorgcontinuüm kindermishandeling kan worden ingevuld met good practices, die in veel gevallen zelfs evidence-based zijn. Dat wil zeggen dat op ieder niveau kan worden aangegeven welke werkwijze, welke methodiek of welke zorgstructuur het best zal werken. Er werd een lijst van 35 punten opgesteld die voor de Regio s Raak een richtsnoer vormden bij het ontwikkelen van de regionale aanpak. In hoofdstuk 4 van deze rapportage zullen deze punten beschreven worden en zal worden nagegaan in hoeverre ze inmiddels gerealiseerd zijn. Daaraan voorafgaand zullen de vier regio s in het kort beschreven worden. 7

8 3. De vier Regio s 3.1 Uitgangspunten en selectie Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, dienden de Regio s Raak een samenhangende aanpak te realiseren, waarbij uitvoerende werkers, managers, bestuurders van gemeenten en provincies en de rijksoverheid volgens één breed gedragen plan te werk gingen. Het was dus niet de bedoeling dat er met de subsidies nieuwe projecten ontwikkeld zouden worden. Het ging om duurzame veranderingen in inhoud en vorm van de zorg voor kinderen en ouders. Om regio s te kunnen kiezen zijn de volgende stappen gezet. Ten behoeve van de initiatieven is een voorbereidende notitie opgesteld. Op verschillende manieren zijn regio s/steden/stadsdelen en gemeenten en provincies opgeroepen initiatieven aan te melden. Aan de aanvragers is informatie en de voorbereidende notitie verstrekt. Er werden 23 verzoeken om te mogen deelnemen ontvangen. Meestal ging het om verzoeken van samenwerkingsverbanden van enkele instellingen, provinciale of gemeentelijke overheden of combinaties daarvan. In enkele gevallen zijn initiatiefnemers die uit een zelfde regio kwamen met elkaar in contact gebracht. Er bleken vervolgens 13 regio s in aanmerking te komen. Dit waren: Regio Amstelland en de Meerlanden Stadsdeel Amsterdam-Noord Provincie Drenthe Gemeente Eindhoven Provincie Flevoland Provincie Friesland Regio het Gooi Regio Kennemerland Regio Noord-Limburg Gemeente Nijmegen Regio Zaanstreek/Waterland Regio Twente Regio Westelijke Mijnstreek Met de initiatiefnemers in deze regio s zijn gesprekken gevoerd, is nader informatie gegeven en is een format overhandigd waarmee men de aanvraag kon indienen. Door de landelijke coördinatoren zijn de ingevulde formats met de initiatiefnemers besproken, waarna een tweede versie is ingediend. De regio s Nijmegen en Noord- Limburg trokken zichzelf terug. Aan de hand van de volgende criteria is ten slotte een keuze gemaakt. 8

9 Er is sprake van actieve medewerking van gemeentelijke en provinciale overheid op inhoud en financiën Er is bereidheid om op het hele zorgcontinuüm in te zetten Er is sprake van het begin van een gedeelde visie op het onderwerp Er is al een vorm van samenwerking tussen een aantal partijen Minimaal is betrokken: de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (thuiszorg en GGD), Bureau Jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie Er zijn trekkers, dat wil zeggen één of meer personen die het initiatief willen en kunnen nemen Er kan sprake zijn van een gemiddelde situatie/populatie of van een regio met bijzondere risico s betreffende kindermishandeling Er kon direct na besluitvorming gestart worden De aanmelder heeft geen eigen agenda die strijdig is met de doelstellingen van de Stichting Raak Er is bereidheid om aan het onderzoek deel te nemen Er is bereidheid om resultaten uit te wisselen op landelijk niveau Door de landelijke coördinatoren zijn vijf regio s aan het ministerie van VWS voorgesteld. Het ministerie besloot uiteindelijk vier regio s te subsidiëren. 3.2 De eerste fase: operationaliseren van het plan en het begin van de implementatie In iedere regio is een centrale werkgroep/projectgroep/regiegroep aan het werk gegaan, bestaande uit mensen uit het brede werkveld van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, AMK, GGZ, politie, thuiszorg, algemeen maatschappelijk werk, gemeentes, provincie etc. Deze groep bespreekt de plannen, stuurt de coördinator aan en maakt afspraken over de uitvoering. In geen der regio s was dit een geheel nieuw platform. Het ging steeds om een uitbreiding of taakverandering van een bestaand overleg. De periode juli 2003 tot maart 2004 (variërend per regio) is besteed aan het vertalen van het ingediende plan in een concreet werkplan waarin aangegeven werd hoe het eerder genoemde zorgcontinuüm en de eerder genoemde 35 punten in de regio gerealiseerd zouden gaan worden. Dat betekende in alle regio s veelvuldig overleg met vele instellingen, samenwerkingsverbanden, werkgroepen, subwerkgroepen, stuurgroepen, netwerken, platforms en overheden. De regio s zullen nu in alfabetische volgorde besproken worden. Voor uitgebreidere beschrijvingen en verslagen kan verwezen worden naar de documenten die de Regio s Raak zelf geproduceerd hebben (zie bijlage 8). Voor iedere regio zal ook schematisch een overzicht gegeven worden van de veranderingen in het aanbod. In dit schema is voor de verschillende stappen van het zorgcontinuüm aangegeven welke concrete veranderingen in het aanbod gerealiseerd zijn. Alleen die veranderingen in het aanbod die merkbaar zijn voor ouders, kinderen en professionals (leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, sporttrainers en dergelijke) worden vermeld. Overlegstructuren, samenwerkingsafspraken of beleidsdocumenten 9

10 worden niet in de schema s vermeld. Deze back-office -activiteiten zijn weliswaar erg belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om het realiseren van het zorgcontinuüm. 10

11 3.3 Amsterdam-Noord Een korte schets Organisatie Het project wordt geleid door het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel Amsterdam- Noord. De projectcoördinator (M. Hering) is beleidsambtenaar van de Sector Onderwijs en Welzijn, afdeling Lokaal Sociaal Beleid. In de al bestaande Regiegroep Integraal Jeugdbeleid, waarin de gemeente overlegt met de belangrijkste voorzieningen die met kinderen of ouders werken, worden op grote lijnen afspraken gemaakt. Er is een kleinere stuurgroep die frequenter overlegt met de coördinator. Deze stuurgroep stuurt zowel de Regio Raak als de ontwikkeling van de Ouder-en-kindcentra (OKC), die een belangrijke rol in de aanpak van kindermishandeling hebben. Daarnaast is er een structureel overleg tussen het Stadsdeel, de Politie en het Openbaar Ministerie (het Subdriehoekoverleg). Dit betreft vooral veiligheidsvraagstukken, waaronder huiselijk geweld. Voor de stuurgroep en het subdriehoekoverleg is een aantal werkgroepen aan het werk die de concrete actiepunten uitwerken en realiseren. Het bestuur van het Stadsdeel heeft een centrale en sturende rol. Speerpunten In Amsterdam-Noord is een omvangrijk stelsel van zorg voor kinderen en ouders. In Amsterdam-Noord kunnen ouders o.a. terecht bij de Ouder-en-kindcentra, waarvan de eerste twee van Amsterdam in maart 2003 operationeel waren. Een OKC is een plek waar alle ouders, vanaf zo vroeg mogelijk in de zwangerschap tot het moment dat het kind naar de basisschool gaat, terechtkunnen met vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van het kind. Ouders komen er voor advies en verwijzing naar cursussen, voorscholen, peuterspeelzalen et cetera. De Regio Raak Amsterdam-Noord concentreert zich bij het uitwerken van het zorgcontinuüm op drie thema s. 1. Kinderen dienen goed, snel en professioneel geholpen te worden bij de eerste signalen van problemen. Dat betekent het verbeteren van de sluitende aanpak voor signalering van opvoedingsproblemen en het versterken van een structuur voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Er moet dus een samenhangende set methodieken worden ontwikkeld voor het signaleren, toeleiden, verwijzen en terugkoppelen. Het stadsdeel wil daarnaast een gezinsaanvullende infrastructuur bieden door een vraaggericht gebiedsgericht aanbod O&O te organiseren. Per buurt zal een steunpunt komen waar ouders met al hun vragen over opvoeding terechtkunnen. Overlap en lacunes in het aanbod of hulpverlening zullen voorkomen worden. 2. Professionals dienen effectief te reageren op gemelde gevallen. Dat betekent het bevorderen van voorlichting en deskundigheidbevordering bij professionals die met kinderen werken om kindermishandeling beter te 11

12 kunnen herkennen en er adequater mee om te gaan. In Amsterdam-Noord wordt voorlichting en deskundigheidsbevordering als methode om kindermishandeling te helpen voorkomen van groot belang geacht. Onervarenheid, voorzichtigheid en onwetendheid maken nu vaak dat er niet adequaat gehandeld wordt. Een uitgebreid aanbod van voorlichting en training zal samen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) aan professionals, maar ook aan sportverenigingen en andere vrijwilligerskaders worden aangeboden. Bewustwording, houding en vaardigheden in het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling, staan daarbij centraal. Een voorbeeld. Voor 1280 professionals en 200 vrijwilligers die met kinderen werken, wordt een voorlichtingsbijeenkomst gegeven. Aan een kleinere groep wordt een training van drie dagdelen gegeven. 3. Er dient een gecoördineerde, doelgerichte, integrale aanpak van kindermishandeling plaats te vinden. In het Actieprogramma Veiligheid van het stadsdeel Amsterdam-Noord 1 is de aanpak huiselijk geweld een van de speerpunten van het beleid. Stedelijk is er een plan van aanpak huislijk geweld opgesteld waarin de stadsdelen een duidelijke rol krijgen toebedeeld. Daar wordt momenteel invulling aan gegeven. De projectleiding Raak is hier nauw bij betrokken. Doel van Raak is de aandacht voor kindermishandeling van meet af aan goed in te bedden in het veiligheidsbeleid van het stadsdeel. Opvallend in veel plannen is namelijk de afwezigheid van speciale aandacht voor kinderen die slachtoffer of ooggetuige zijn van huiselijk geweld. Dat moet anders omdat onderzoek aangetoond heeft dat problemen op latere leeftijd vaak zijn terug te voeren op deze ervaringen in de kinder- en jeugdjaren. Raak wil aandacht vragen voor verbeteringen in de samenwerking tussen ketenpartners ter bevordering van het voorkomen en signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Belemmeringen bij het inschakelen van hulp die nu nog vaak worden ervaren moeten zoveel mogelijk worden weggewerkt Voortgang Naast de bovenstaande speerpunten vinden er vele andere activiteiten plaats in het kader van het zorgcontinuüm kindermishandeling. In het volgende voortgangsschema is de stand van zaken per 1 februar schematisch weergegeven. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de halfjaarlijkse rapportages van de Regio Raak Amsterdam-Noord. Alleen activiteiten die concreet merkbaar zijn voor kinderen, ouders en personen die met kinderen werken worden hier vermeld. Het is niet altijd zo dat de activiteiten pas gestart zijn na de start van de Regio s Raak. Een aantal is al eerder geïnitieerd, hetgeen juist een reden was om met deze regio verder te gaan. In het schema zijn de activiteiten die (grotendeels) het gevolg zijn van de Regio- Raakstructuur onderstreept. Dit is het merendeel van de activiteiten. 1 Actieprogramma Veiligheid 2004/2005 Sector bestuurszaken stadsdeel Amsterdam-Noord. 12

13 Voortgangsoverzicht gerealiseerd aanbod Regio Raak Amsterdam-Noord per 1 februari 2005 Niveau 1: Populatiegerichte preventie Afsprake n met actoren gemaakt in uitvoering genomen bereikt beoogde doelgroep structureel verankerd voor beoogde doelgroep Voorlichten en trainen professionals Voorlichten en ondersteunen vrijwilligers van (sport) verenigingen Vier O&O-punten in OKC -9 tot 19 jaar Algemene voorlichting Oudercursussen Invoeren vast verwijsschema inclusief evaluatie van verwijzingen Gedifferentieerd aanbod opvoedingsondersteuning (Digitale) overdrachtdossiers verloskundigen, kraambureaus en JGZ Niveau 2: Selectieve preventie Gebiedsgericht aanbod opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering gebaseerd op problematiek in de wijk Afsprake n met actoren gemaakt in uitvoering genomen bereikt beoogde doelgroep structureel verankerd Niveau 3: Geïndiceerde preventie Afsprake n met actoren gemaakt in uitvoerin g genomen bereikt beoogde doelgroep structureel verankerd Screening OKC 13

14 JAT Prenatale zorgcoördinatie en zorgcoördinatie 14

15 Niveau 4: Interventie bij eerste signalen Afsprake n met actoren gemaakt in uitvoerin g genomen bereikt beoogde doelgroe p structure el veranker d Ketenkringgesprekken Casemanagement zorggezinnen Scholing professionals in signaleren, melden en gespreksvoering SPUTOVAMO in ziekenhuis JAT Niveau 5: Interventies na kindermishandeling Afsprake n met actoren gemaakt Verbeteren van (na)zorg na kindermishandeling in uitvoerin g genomen bereikt beoogde doelgroe p structure el veranker d 15

16 3.4 Flevoland Een korte schets De activiteiten van Regio Raak Flevoland worden uitgevoerd in de gemeenten Almere en Urk. De gemeentebesturen en het provinciale bestuur zijn actief betrokken. De provincie heeft onder meer de inzet van etra middelen die zij van VWS ontving voor hulp aan gezinnen met ernstige problemen, geïntegreerd in de uitvoering van de Regio Raak. Daarnaast heeft de provincie het initiatief genomen om de diagnostiek na kindermishandeling beter toe te rusten onder andere door de jaarlijkse conferentie Flevogezond aan dit thema te wijden en zich verantwoordelijk te stellen voor het vertalen van de conclusies van deze dag in een concreet aanbod. Organisatie Verantwoordelijk voor de uitvoering van Regio Raak Flevoland is een Kernteam bestaand uit leidinggevenden uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg. Dit kernteam stuurt de coördinator aan (M. van Leeuwen), die participeert in zes (reeds bestaande) werkgroepen. Deze werkgroepen houden zich bezig met de concrete invulling van een aantal onderdelen van het werkplan. Speerpunten In Regio Raak Flevoland zijn vijf RAAK-acties gekozen die prioriteit krijgen: 1. Versterken van de opvoedingsondersteuning dicht bij huis. Dat betekent streven naar Ouder-Kindcentra, geïntegreerd in gezondheidscentra waar pedagogische spreekuren en oudercursussen worden aangeboden. 2. Bevorderen van weerbaarheid en kennis over machtsmisbruik bij kinderen. Voorlichtingsprogramma s en weerbaarheidstrainingen voor kinderen en ouders zijn hiervan een onderdeel. 3. Bevorderen van kennis en vaardigheden bij beroepskrachten in het signaleren, bespreekbaar maken en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Onderdelen zijn scholing voor beroepskrachten, het invoeren van meldcodes en het introduceren van signaleringsinstrumenten in ziekenhuizen. 4. Bevorderen van interventieprogramma s die actief ondersteuning bieden aan risicogezinnen zoals het programma Voorzorg (Nederlandse versie van het Family-Nurse Partnership Home Visiting Program) en Project Oké (ouder- en kindzorg etra). 5. Bijdragen aan de implementatie van het Flevolandse zorgprogramma kindermishandeling waardoor diagnostiek en snelle effectieve interventies mogelijk zijn. 16

17 3.4.2 Voortgang Naast de bovenstaande speerpunten vinden er vele andere activiteiten plaats in het kader van het zorgcontinuüm kindermishandeling. In het volgende voortgangsschema is de stand van zaken per 1 februari 2005 schematisch weergegeven. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de halfjaarlijkse rapportages van de Regio Raak Flevoland. Alleen activiteiten die concreet merkbaar zijn voor kinderen, ouders en personen die met kinderen werken worden hier vermeld. Het is niet altijd zo dat de activiteiten pas gestart zijn na de start van de Regio s Raak. Een aantal is al eerder geïnitieerd, hetgeen juist een reden was om met deze regio verder te gaan. In het schema zijn de activiteiten die (grotendeels) het gevolg zijn van de Regio- Raakstructuur onderstreept. Dit blijkt verreweg het grootste gedeelte van de activiteiten te zijn. 17

18 Voortgangsoverzicht gerealiseerd aanbod Regio RAAK Flevoland per 1 februari 2005 Niveau 1: Populatiegerichte preventie Afspraken met actoren gemaakt 1. Ouder-kindcentra in Almere 2. Ouder-kind informatiepunt op Urk 3. Lesbo Rechten van het Kind voor het onderwijs 4. Leefstijl en Spelregels in het primair onderwijs In uitvoering genomen bereikt beoogde doelgroep structureel verankerd Niveau 3: Geïndiceerde preventie Afspraken met actoren gemaakt Zorgcoördinatie door de JGZ bij kinderen in de hulpverlening en bij kinderen van ouders, die wegens psychosociale problemen onvoldoende voor hen zorgen (o.a. KOPP, KVO, kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, AMK-gezinnen) In uitvoering genomen bereikt beoogde doelgroep structureel verankerd 18

19 Niveau 4: Interventie bij eerste signalen Afspraken met actoren gemaakt In uitvoering genomen bereikt beoogde doelgroep 1. Protocol signaleren en melden in Flevoland 2. SPUTOVAMO in ziekenhuizen 3. Outreachend maatschappelijk werk 4. Outreachend JGZ 5. Overdrachtsprotocol -9 tot 4+ 6.Gezinsondersteuningsprogramma s 7. Nurse-Family Partnership (Voorzorg, Oké-project) structuree l verankerd Niveau 5: Interventies na kindermishandeling Afspraken met actoren gemaakt 1. Diagnostiekteam kindermishandeling 2. Casemanagement BJZ bij hulp na kindermishandeling 3. Gezinscoaching voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd. 4. Snel Hulp na kindermishandeling In uitvoering genomen bereikt beoogde doelgroep structureel verankerd 19

20 3.5 Westelijke Mijnstreek Een korte schets Organisatie Regio Raak Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Schinnen en Beek. De wethouders van deze gemeenten vormen samen de stuurgroep. Het project is formeel bij deze gewestelijke stuurgroep aangehaakt. Beslissingen op grote lijnen worden hier genomen. De uitvoering van het project is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de GGD als uitvoeringsorganisatie. De coördinatoren (J. Aerdts en J.Mevis) zijn bij de GGD in dienst. Een centrale rol wordt gespeeld door een projectgroep van beleidsmakers van diverse jeugdinstellingen uit de regio en een ambtenaar van de centrumgemeente Sittard-Geleen. De projectgroep werkt samen met een aantal bestaande en nieuwe inhoudelijke werkgroepen en een klankbordgroep. Speerpunten 1. Een opvoedingsondersteunend aanbod voor ouders realiseren dat leidt tot een effectieve preventie van kindermishandeling Belangrijke onderdelen van dit aanbod zijn groepsconsultatiebureaus en steunpunten opvoeding. Tijdens het postnatale huisbezoek, indicatiehuisbezoeken en reguliere consultmomenten in de postnatale periode, blijkt dat bij ouders met een eerste kind veel vragen en onzekerheden bestaan die van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van zowel ouder als kind. Groepsconsultatie, zo is gebleken uit onderzoek, is in deze situatie een goed instrument om in te zetten, zeker ook met het oog op het voornemen in een latere fase opvoedingsondersteuning te integreren in het aanbod. Daarnaast moeten er in de regio duidelijk herkenbare punten bij reguliere zichtbare voorzieningen komen waar voor ouders, andere opvoeders, kinderen en jongeren informatie over opvoeden en opgroeien beschikbaar is of gemaakt kan worden. Deze activiteiten moeten op maat worden aangeboden in wijken met een verhoogde opvoedingsproblematiek. Belangrijk hierbij is het aanbod zo in te richten dat de doelgroep er ook daadwerkelijk gebruik van gaat maken. 2. Een systeem van signalering van voorkomende gevallen van kindermishandeling opzetten waardoor (signalen) van kindermishandeling eerder worden opgevangen Beschikbaar voorlichtingsmateriaal (bijvoorbeeld van de publiekscampagnes Kind in de knel, AMK en Huiselijk geweld ) dient voortdurend zichtbaar aanwezig te zijn in alle voorzieningen waar ouders, kinderen en jongeren regulier gebruik van maken. Daarnaast zullen scholen bekend gemaakt worden met programma s waarin de nadruk ligt op kennisverwerving op het terrein van geweld en misbruik tegen kinderen, binnen en buiten het gezin en hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan. Alle instellingen die met kinderen werken dienen een protocol kindermishandeling in te 20

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter

Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen Opgesteld door de Inventgroep, te weten: Prof. Dr. Jo

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Kindermishandeling voorkomen: het kan!

Kindermishandeling voorkomen: het kan! Kindermishandeling voorkomen: het kan! PREVENTIE IN GEMEENTEN omslag1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Preventiepunt 1: Screening tijdens de zwangerschap 7 Preventiepunt 2: Voorlichting geweldloos opvoeden

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Oktober 2009 dr.ir. Jos A.H. Baecke MPM, projectleider mr. Renske de Boer drs. Peter J.J. Bremmer Marije

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek Vóór Veilig en Veilig Verder Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland Vóór Veilig en Veilig

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie