Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering"

Transcriptie

1 Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering onderwerp datum 7 mei 2004 aan cc advies bijzonder budget muziek en podiumkunsten Medy van der Laan, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Paul Van Grembergen, Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken. Adzo Nicolaï, Nederlands staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Patricia Ceyssens, Vlaams minister voor Buitenlandse aangelegenheden Het gaat hier om een advies betreffende het tot stand brengen van een budgettaire regeling voor de stimulering van Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling met betrekking tot de muziek en incidentele initiatieven op het gebied van de podiumkunsten Inleiding Tijdens de afgelopen maanden waarin de CVN-werkgroep Podiumkunsten de vuurtorenregeling heeft geëvalueerd, heeft de werkgroep signalen ontvangen van de verschillende sectoren van de Podiumkunsten dat er naast en ter aanvulling van de vuurtorenregeling een duidelijke behoefte bestaat aan een kader waarbinnen samenwerkingsprojecten op het gebied van de Podiumkunsten ontwikkeld kunnen worden. Het gaat hierbij om initiatieven die niet in het kader van de vuurtorenregeling ondersteund worden en waarvan een positieve uitstraling op de Vlaams-Nederlandse uitwisseling en samenwerking op het gebied van de podiumkunsten en de muziek verwacht wordt. De hier bijgevoegde nota muziek die voortkomt uit een overleg waartoe de Nederlandse en Vlaamse muziekkoepelorganisaties zelf het initiatief hebben genomen, maakt duidelijk dat er vele interessante initiatieven denkbaar zijn waarvoor momenteel geen aanspraak gemaakt kan worden op een subsidie in het kader van de vuurtorenregeling en dat er een grote behoefte bestaat aan een dergelijke regeling. Ook voor vernieuwende projecten zoals coproducties is er veelal geen ondersteuning in het kader van de vuurtorenregeling mogelijk tenzij de uitvoering in een vuurtoreninstelling plaatsvindt. Samenwerking in de vorm van coproducties tussen Vlaamse en Nederlandse artiesten is juist vanwege het gebruik van dezelfde taal en de geografische nabijheid heel goed denkbaar en kan ook heel productief zijn. CVN heeft verzoeken om ondersteuning van coproducties ontvangen uit zowel de theaterwereld als uit de dans- en de muzieksector. Festivalorganisaties hebben verschillende keren aangegeven dat zij graag het initiatief tot interessante samenwerkings- en/of uitwisselingsprojecten en coproducties zouden nemen. Deze festivals vinden echter veelal niet in een vuurtorenschouwburg plaats en vallen daarom buiten de vuurtorenregeling. Er bestaat naast en ter aanvulling van de vuurtorenregeling behoefte aan een kader waarbinnen samenwerkingsprojecten ontwikkeld kunnen worden die buiten de

2 vuurtorenregeling vallen. In die genres waarin nog weinig samenwerking en uitwisseling plaatsvindt, en waar men elkaar nog onvoldoende kent, waar men niet weet met wie men het beste contact kan leggen en waar men nog niet voldoende op de hoogte is van de randvoorwaarden (garantieregelingen, uitkoopsommen, belastingregelingen en dergelijke), is een steuntje in de rug ter stimulering van de ontmoeting en de samenwerking/uitwisseling belangrijk. Juist omdat aan beide kanten van de grens dezelfde taal gesproken wordt, kan samenwerking en uitwisseling leiden tot kruisbestuiving en een grote meerwaarde opleveren. De incidentele uitwisseling is vaak een eerste stap in dit proces en leidt veelal tot intensievere samenwerking doordat men elkaar heeft leren kennen. Het is belangrijk dat hiervoor een open en flexibel subsidiesysteem wordt ontwikkeld. In een tweede fase kan eventueel, indien daaraan behoefte blijkt te bestaan, in sommige sectoren de stap naar een meer structurele regeling worden gezet. Aanbeveling Het verdient daarom aanbeveling dat de Vlaamse minister van Cultuur en de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap naast en ter aanvulling van de vuurtorenregeling een substantieel budget beschikbaar stellen waarop een beroep gedaan kan worden voor verrijkende initiatieven op het gebied van de podiumkunsten en van de muziek waarbij een Vlaams-Nederlandse component een hoofdrol speelt. Dit budget kan door de administratie beheerd worden dan wel bij een instelling op afstand worden ondergebracht. Het ligt voor de hand dat over de toewijzing van de subsidies voorafgaand overleg is tussen de beide subsidiegevers. Wellicht kan een nog nader samen te stellen Vlaams-Nederlandse commissie hierover twee keer per jaar advies uitbrengen. Criteria Om voor subsidie in aanmerking te komen zou het project aan de volgende criteria dienen te voldoen: de Vlaams-Nederlandse samenwerking moet een essentieel onderdeel van het project uitmaken.; het initiatief zou niet alleen moeten leiden tot een incidenteel contact tussen Vlaamse en Nederlandse artiesten maar het moet aannemelijk worden gemaakt dat het project leidt tot een verrijking en tot wederzijdse inspiratie. Het is te verwachten dat intensivering van de uitwisseling en/of samenwerking in de meeste gevallen deel zal uitmaken van een vervolgtraject; het project dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen; met voorrang voor jong en debuterend talent; het moet om een vernieuwend project gaan; Een deel van de subsidie dient gebruikt te worden voor de promotie en publiekswerking; bij de aanvraag dient een deugdelijke begroting gevoegd te worden. Bijlage: Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling in de muzieksector

3 Bestaande modellen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van de Podiumkunsten Momenteel zijn er twee budgetten beschikbaar die specifiek bedoeld zijn voor de stimulering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van de podiumkunsten: 1. de beide theaterinstituten (TIN en VTI) beschikken over een budget voor de gezamenlijke presentatie in het buitenland van Nederlandstalig theater. 2. vijf Nederlandse en zeven Vlaamse theaters zijn eind 2000 aangewezen als vuurtoren en hebben gedurende vier jaar de beschikking gekregen over een budget van per jaar voor het brengen van podiumproducties uit het andere land. Het is de bedoeling dat het nog niet gekende, kwetsbare kwaliteitsaanbod een kans krijgt, dat de theaters gerichter promotie kunnen maken om een breder publiek te bereiken, dat de vuurtorens een netwerkfunctie voor de regio vervullen en dat er een samenwerking tussen de vuurtorens ontstaat. Hoewel dit project in feite bedoeld was voor de stimulatie van alle podiumkunsten en muziek, is het in de praktijk meer gericht op het theater. Als men de vuurtorenregeling zou uitbreiden naar de muzieksector is het gevaar niet denkbeeldig dat het resultaat ten koste gaat van de samenwerking in de theatersector terwijl er ook geen echt bevredigende oplossing voor de muzieksector tot stand komt. De theaters die als vuurtoren fungeren, zijn in veel gevallen niet de meest geschikte podia voor de muzieksector. Geconcludeerd kan worden dat deze bestaande subsidiestromen niet (1) of slechts zeer ten dele (2) ten goede komen aan de bevordering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling in de muzieksector. Wat bestaat er aan samenwerking op muziekgebied? Er vindt wel uitwisseling plaats maar er is veel meer mogelijk. Bovendien gaat het daarbij veelal om éénrichtingsverkeer: bv. optredens van Vlaamse volksmuziek en cabaret in Nederland terwijl er weinig Nederlands cabaret in Vlaanderen te zien. Er bestaan contacten tussen de muziekpodia en ook het festival November Music vervult een rol in dit opzicht (hoewel deze markt beperkt blijft tot Zuid-Nederland) maar op dat gebied is zeker meer uitwisseling wenselijk. Zijn er specifieke knelpunten? Het blijkt dat men elkaar ondanks de gemeenschappelijke taal en de geografische nabijheid vaak slecht kent. De verschillende organisatorische structuur van de sector aan beide kanten van de grens speelt hierbij een rol. In Vlaanderen is er bv. slechts één muziekkoepel (het Vlaamse Muziekcentrum) terwijl in Nederland de verschillende sectoren in de muziek elk over hun eigen koepelorganisatie beschikken. Men weet daardoor vaak niet goed met welke organisatie aan de andere kant van de grens het best contact gelegd kan worden. Ook zijn de artiesten niet altijd voldoende op de hoogte van de artistieke identiteit van bepaalde zalen en van de mogelijkheden die de podia aan de andere kant van de grens bieden. Er is ook vaak niet voldoende kennis met betrekking tot de randvoorwaarden (garantieregelingen, uitkoopsommen, belastingregelingen en dergelijke). Daarnaast worden in Nederland de ensembles sterker gesubsidieerd dan in Vlaanderen waar de podia weer meer ondersteuning ontvangen. Dit beïnvloedt de concurrentiepositie van de ensembles uit Vlaanderen, die dientengevolge voor Nederlandse podia vaak duur zijn. Is er behoefte aan stimulering van de samenwerking? Het afgelopen jaar bereikten CVN geluiden uit de muzieksector dat er niet genoeg aandacht is voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Vervolgens heeft CVN de

4 koepelorganisaties in beide landen naar hun opinie gevraagd. Uit de reacties hierop en tijdens twee daaropvolgende bijeenkomsten van de koepelorganisaties bleek dat er in beide landen duidelijk behoefte bestaat aan meer samenwerking en uitwisseling. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is er sprake van een overaanbod. Vlaanderen en Nederland zouden gezien moeten worden als een vanzelfsprekende thuismarkt. Het bereiken van een marktvergroting zou een duidelijke meerwaarde opleveren voor zowel Vlaamse als Nederlandse artiesten. Ook kan de ervaring bij het optreden in het buurland belangrijk zijn als voorbereiding op een internationaal optreden. Vlaams-Nederlandse samenwerking bij het verkennen van de internationale markt kan ook een stimulerende invloed uitoefenen. Het is belangrijk dat men beter geïnformeerd raakt over de mogelijkheden aan de andere kant van de grens en over de randvoorwaarden (garantieregelingen, uitkoopsommen, belastingregelingen en dergelijke). Een financieel steuntje in de rug is voor het totstandkomen van de samenwerking vaak essentieel. Er zijn in eerste instantie vaak extra inspanningen nodig met betrekking tot de publiciteit. Heeft de artiest een zekere bekendheid verworven dan volgen er meestal meer optredens. Aandacht in de pers is noodzakelijk voor de publiekswerking. De voorstellingen van nog onbekende artiesten kunnen daarom het beste gekaderd worden in een groter samenwerkingsverband en bv. gerelateerd worden aan optredens van bekendere artiesten zodat er een zeker draagvlak ontstaat. Men kan ook denken aan een artiest of componist in residence, aan workshops of aan voorstellingen in het kader van een festival. De ontwikkeling van November Music tot het succesvolle samenwerkingsproject van vandaag toont aan dat financiële ondersteuning in het kader van het Vlaams- Nederlands Cultureel Verdrag tot goede resultaten kan leiden. Juist omdat aan beide kanten dezelfde taal gesproken wordt, kan samenwerking en uitwisseling leiden tot kruisbestuiving en een grote meerwaarde opleveren. Het universele aspect van de taal van de muziek kan dit proces nog eens extra ondersteunen. Op welke punten kan Vlaams-Nederlandse samenwerking een meerwaarde bieden? Er zijn verschillende terreinen denkbaar waarop de Vlaams-Nederlandse samenwerking een meerwaarde kan bieden. Promotie in het buitenland Op dit gebied kan door samenwerking nog veel bereikt kan worden. In sommige gevallen kan met weinig extra moeite in plaats van een Vlaamse of een Nederlandse een Vlaams-Nederlandse presentatie verzorgd worden. Aanbod voor jeugd en jongeren Op het terrein van muziekaanbod voor jeugd en jongeren valt nog veel te winnen. Interessante Vlaamse initiatieven als bv Villanella en Paleis zouden gekoppeld kunnen worden aan Nederlandse voortrekkers en andersom. Van een budget waarop een beroep gedaan kan worden voor ondersteuning van dergelijke initiatieven, zou een stimulerende werking uitgaan. In Nederland wordt gewerkt aan een samenwerkingsplatform voor makers van dit aanbod. Dit platform zou uitgebreid kunnen worden richting Vlaanderen. Vlaams-Nederlands Onderzoek -Arbeidsmarktvergroting: het is voor Vlaamse en Nederlandse muziekgezelschappen vaak moeilijk een weg te vinden in het overvolle podiumkunstenveld. Muziek is als kunstvorm bij uitstek niet gebonden aan landsgrenzen, de organisatie van de muziek echter wel. Onderzocht zou kunnen worden hoe de veelal praktische grenzen en

5 andere belemmeringen kunnen worden weggenomen om de markt voor muziek transparanter en eenvoudiger te maken. In Groningen spelen zou voor een Rotterdams ensemble niet anders moeten zijn dan een concert in Gent geven. -Uitwisseling van ervaring met betrekking tot de opleidingen: men kan bv. denken aan een Vlaams-Nederlands onderzoek naar de beroepsmogelijkheden voor uitvoerende musici. Waar komen de studenten aan de conservatoria uiteindelijk terecht? Ook interessant voor een uitwisseling van ervaring tussen Vlaanderen en Nederland is de relatie tussen de ontwikkeling van professionele vaardigheden en de academische onderbouw in de opleidingen Onbekend maakt onbemind Samenwerking op het gebied van publiekswerking en promotie kan tot interessante resultaten leiden. Men kan bv. denken aan samenwerking op het gebied van: -mediaprojecten: op dit gebied kan Vlaams-Nederlandse samenwerking een meerwaarde hebben. Men kan bv denken aan een initiatief als het BIM-project, een Vlaamse mediacampagne in het kader van Brugge Uitwisseling van componisten: er gebeurt in beide landen veel op het gebied van nieuwe muziek maar Vlaamse componisten zijn in Nederland vaak onbekend en vice versa. Een programma met uitwisseling, samenwerking en promotie zou interessante mogelijkheden scheppen. Een Nederlands ensemble kan een opdracht geven aan een Vlaamse componist om een compositie te maken en daarvoor in Nederland een subsidieaanvraag in te dienen. Een Vlaams ensemble daarentegen kan noch in Nederland noch in Vlaanderen een aanvraag indienen voor een compositieopdracht aan een Nederlandse componist. Als er een budget zou bestaan dat specifiek bestemd is voor Vlaams-Nederlandse samenwerkingsprojecten en co-producties in de podiumkunsten, zou men in dergelijke gevallen hierop een beroep kunnen doen. Men kan hierbij ook aan radio- en t.v.-producties denken. -stimulering van het bekendmaken van het repertoire: een Vlaams ensemble komt in Nederland eerder voor een subsidie in aanmerking als er Nederlandse composities op het programma staan. Je zou dit kunnen vergelijken met de stimulering van het maken van vertalingen in de theatersector. Van een budget waaruit initiatieven op dit gebied zouden kunnen worden ondersteund, zou een stimulerende werking uitgaan. Cultureel erfgoed Het gaat hierbij om samenwerking met betrekking tot het behoud van het cultureel erfgoed in de muzieksector. Eigenlijk zouden alle artistiek interessante opnamen op cd moeten worden overgezet en zo moeten worden bewaard. Er wordt door de media zowel in Nederland als in Vlaanderen nogal eens slordig omgesprongen met het oude materiaal. Stimulering van de ontmoeting De ontmoetingen zouden gestimuleerd moeten worden zodat men de kans krijgt elkaar beter te leren kennen. Pilootprojecten kunnen dan worden uitgewerkt en de deelnemers worden op nieuwe ideeën gebracht. Waar mensen samenkomen en communiceren, ontstaan voorstellen voor samenwerkingsprojecten. De contacten met het buurland kunnen zeer inspirerend zijn voor de betrokkenen. De incidentele uitwisseling is vaak een eerste stap en leidt veelal tot intensievere samenwerking doordat men elkaar heeft leren kennen. Er blijken in het veld veel ideeën te leven voor pilootprojecten die een aanloop kunnen vormen naar een intensievere en meer structurele samenwerking. [1] Aanbeveling Geconcludeerd kan worden dat er een duidelijke behoefte bestaat aan een kader waarbinnen samenwerkingsprojecten op het gebied van muziek ontwikkeld kunnen

6 worden. Om aan de grote verscheidenheid in de muzieksector recht te doen, is het belangrijk dat er hiertoe een flexibel open subsidiesysteem wordt ontwikkeld. Het gaat om de ondersteuning van een eerste uitwisseling, een eerste kennismaking. In een tweede fase kan eventueel, indien daaraan behoefte blijkt te bestaan, de stap naar een meer structurele regeling worden gezet. Het verdient aanbeveling dat de minister van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap een substantieel budget per beschikbaar stellen waarop een beroep gedaan kan worden voor de ondersteuning van interessante initiatieven op het gebied van de muziek waarbij een Vlaams-Nederlandse component een hoofdrol speelt. Dit budget kan door de administratie beheerd worden dan wel bij een instelling op afstand worden ondergebracht. Het ligt voor de hand dat over de toewijzing van de subsidies voorafgaand overleg is tussen de beide subsidiegevers. Wellicht kan een nog nader samen te stellen Vlaams-Nederlandse commissie hierover twee keer per jaar advies uitbrengen. Om voor subsidie in aanmerking te komen zou de Vlaams-Nederlandse samenwerking een essentieel deel van het project moeten uitmaken. Het initiatief zou niet alleen moeten leiden tot een incidenteel contact tussen Vlaamse en Nederlandse artiesten maar het moet aannemelijk worden gemaakt dat het project leidt tot een verrijking en tot wederzijdse inspiratie. Het is te verwachten dat intensivering van de uitwisseling en/of de samenwerking in de meeste gevallen deel zal uitmaken van het vervolgtraject. Het kan hierbij zowel om projectmatige als om structurele initiatieven gaan. Het project dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en het moet om een vernieuwend project gaan. Kwetsbare voorstellingen moeten een kans krijgen. Een deel van de subsidie dient gebruikt te worden voor de promotie en de publiciteit. Uiteraard moet bij de aanvraag een deugdelijke begroting gevoegd worden. Deze nota wordt opgesteld in overleg met en ondersteund door de volgende organisaties: Nederlandse organisaties: Contactorgaan van Nederlandse Orkesten Dutch Jazz Connection Gaudeamus Vlaamse organisaties: Muziekcentrum Vlaanderen Muziekgroep Nederland Nationaal Pop Instituut Stichting De Kamervraag gevolg [1] Ter illustratie een aantal voorbeelden van mogelijke initiatieventer stimulering van de ontmoeting: -samenwerking binnen het podiacircuit. Daar waar grenzen op muziekgebied (wereldmuziek, jazz, klassiek) in elkaar schuiven, kan een Vlaams-Nederlands initiatief interessant zijn, -samenwerking in het kader van een bijzondere gebeurtenis (bv. specifieke aandacht voor Nederland in 2004 bij de viering van de Vlaamse feestdag, 11 juli), -samenwerking in het kader van een jaarlijks terugkerend evenement (bv. UNESCO-dag, 1 oktober), -aansluiting bij reeds bestaande interessante projecten in Vlaanderen door Nederland(bv Gouden Vleugels) en vice versa (bv. het Prinsengrachtconcert), -uitwisseling rond een specifiek thema (bv. een uitwisselingsproject waarbij componisten op het podium uitleg geven over hun composities. De componist kan laten zien en horen waardoor hij zich heeft laten inspireren). Een dergelijke aanpak kan men vergelijken met bloemlezingen uit eigen werk door schrijvers, -Vlaams-Nederlandse workshops met een interessant thema (bv. tekstschrijvers en muziekschrijvers worden een

7 week bij elkaar gebracht om samen nieuw repertoire te ontwikkelen), -stimulering van deelname aan festivals en muziekdagen bv. door financiering van reiskosten voor deelname (bv. de muzikantendagen) ter stimulering van de ontmoeting

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Ministerie van OCW Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mw. mr. M.C. van der Laan Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG

Ministerie van OCW Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mw. mr. M.C. van der Laan Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Unie van Componisten i.o. P/a: Kloveniersburgwal 47 1011 JX AMSTERDAM unievancomponisten@fvkv.nl Ministerie van OCW Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mw. mr. M.C. van der Laan Postbus

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Toelichting Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten Toelichting Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten 1. Inleiding De Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten beoogt om zowel de internationale ambities van

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Vereniging Levenstroom zaaknr

Vereniging Levenstroom zaaknr Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

DE VERHOUDING TUSSEN PRIJZEN EN GAGES EN HET LOON VAN DE ARTIEST: ANALYSE VAN DE SITUATIE VANUIT HET STANDPUNT VAN DE ALTERNATIEVE MANAGER

DE VERHOUDING TUSSEN PRIJZEN EN GAGES EN HET LOON VAN DE ARTIEST: ANALYSE VAN DE SITUATIE VANUIT HET STANDPUNT VAN DE ALTERNATIEVE MANAGER DE VERHOUDG TUSSEN PRIJZEN EN GAGES EN HET LOON VAN DE ARTIEST: ANALYSE VAN DE SITUATIE VAN HET STANDPUNT VAN DE ALTERNATIEVE MANAGER Hoe bepaal ik een uitkoopsom? Om te starten maak ik alvast een opdeling

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Van: Agnes Martens rmailto:agnes.martens@philharmonie.nll Verzonden: maandag 9 oktober 2017 12:48 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: HW Bevestiging van ontvangst Antwoord op vijf vragen - philharmonie Goedemiddag

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9829 28 februari 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. MBO/1147339,

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SNAD

BELEIDSPLAN STICHTING SNAD BELEIDSPLAN STICHTING SNAD 1. INLEIDING Stichting snad is een initiatief tot het maken en faciliteren van voorstellingen gebaseerd op beweging zoals dans of danstheater en sinds een paar jaar circus als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5 Beleidsplan 2014-2016 Inhoudsopgave 1 Ten geleide 3 2 De stichting Floreat Musica 4 2.1 Doelstellingen 4 Beweegredenen 4 Doel 4 2.2 Beleid en uitvoering 4 2.3 Het bestuur 4 2.4 Beloning 4 3 Fondsen: werving

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1/6 Toelichting Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan 2009-2010 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Toelichting op artikel 1- Definities In de definitie van een Kernpodium wordt gesproken over

Nadere informatie

Afweging Hierna worden de aanvragen kort beschreven met een daaropvolgende afweging en voorstel.

Afweging Hierna worden de aanvragen kort beschreven met een daaropvolgende afweging en voorstel. Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 INHOUD: 1 Oorsprong 2 Uitgangspunten 3 Huidige Situatie 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis Beleidsplan 1. Introductie en korte geschiedenis Stichting Tasty Fingers is opgericht op 1 februari 2010 door accordeoniste Marieke Grotenhuis, tevens directeur van de stichting. Marieke Grotenhuis startte

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Vereniging Judoclub Drunen zaaknr Activiteit/project Judo op school Datum activiteit onbekend Inhoud /doel

Vereniging Judoclub Drunen zaaknr Activiteit/project Judo op school Datum activiteit onbekend Inhoud /doel Collegevoorstel Inleiding De gemeenteraad van Heusden heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de gemeente

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Fonds: het Nederlands Fonds voor

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen 2 9 SEP. 2015 Rotterdam, 29 september 2015. TWEEDE HERZIENE RAADSVOORSTEL 15bb7750 Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Gilbert Vanleenhove, Louis Bril, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, mevrouw Nelly Maes en de heer Joachim Coens

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Gilbert Vanleenhove, Louis Bril, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, mevrouw Nelly Maes en de heer Joachim Coens Stuk 946 (1997-1998) Nr. 3 Zitting 1997-1998 10 maart 1998 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Gilbert Vanleenhove, Louis Bril, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, mevrouw Nelly Maes en de heer Joachim

Nadere informatie

Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005. Getallen op basis van de database van het TIN

Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005. Getallen op basis van de database van het TIN Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005 Getallen op basis van de database van het TIN Theater Instituut Nederland Simon van den Berg September 2005 Inleiding Theatermakers uit de lage

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Een uitwisselingsproject tussen organisaties waarbij artistieke ontmoetingen resulteren in een fresco over de sociale diversiteit.

Een uitwisselingsproject tussen organisaties waarbij artistieke ontmoetingen resulteren in een fresco over de sociale diversiteit. Pag. 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Nederlandstalige aangelegenheden Emile Feronstraat 173 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (in te vullen door de dienst Nederlandstalige aangelegenheden) DOSSIERNUMMER:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Werksessie THEMA 1: ARTISTIEKE SAMENWERKING EN IDENTITEIT

Werksessie THEMA 1: ARTISTIEKE SAMENWERKING EN IDENTITEIT VERSLAG SESSIE ENSEMBLES & SAMENWERKING: BALANCEREN OP DE KOORD VAN EFFICIËNTIE EN IDENTITEIT Met Gerrit Geerts (Het Collectief), Babila Poma (Muziekcentrum Vlaanderen), Annick Schramme (U.A.), Ann Andries

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

WELKOM IN MUSART Welkom in Musart (voorheen gekend als Muziekhumaniora Kindsheid Jesu Hasselt) - een muziekopleiding die zich richt op jonge talentrijke musici in klassieke muziek, jazz en pop - die is

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie