Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld

2 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven

3 Openare Ruimte, Verkeer & Milieu, Milieu Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Feruari

4 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 4 gemeente Eindhoven

5 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Inhoudsopgave 1 INLEIDING HET UITVOERINGSPROGRAMMA KLIMAATBELEID KLIMAATBELEID BESTUURLIJKE BESLUITEN DOELSTELLINGEN UITVOERINGSPROGRAMMA KOSTEN, CAPACITEIT EN FINANCIERING STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER THEMA 1: EIGEN ORGANISATIE Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 2: WONINGEN Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 3: UTILITEITSBOUW Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 4: BEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 5: VERKEER EN VERVOER Amitie Stand van zaken Overzicht thema THEMA 6: GROOTSCHALIGE DUURZAME ENERGIEOPTIES Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 7: ORGANISATIEVERSTERKENDE RANDVOORWAARDEN Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA: INVESTERINGEN TOTAAL OVERZICHT KOSTEN DE TWEEDE HELFT INLEIDING OUTCOME EFFECT PER THEMA GEMEENTELIJKE INVLOED

6 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid BEZUINIGINGSRESULTAAT CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOORSTEL VOOR BIJSTURING BIJLAGEN 1 Stand van zaken projecten 2 Aangepaste toewijzing uren en udgetten 6 gemeente Eindhoven

7 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Samenvatting De gemeenteraad heeft eind 2008 het uitvoeringsprogramma klimaateleid vastgesteld en udget vrijgemaakt voor de uitvoering ervan. Door het ministerie van VROM is een susidie toegekend en ook van de provincie Noord-Braant is een susidie ontvangen. Het programma estaat uit 76 projecten, verdeeld over 7 thema's en heeft een financiële omvang van circa ,=. Naar aanleiding van het feit dat de uitvoeringstermijn van het programma ijna halverwege is, is deze tussentijdse evaluatie opgesteld, zodat eventueel noodzakelijke ijsturing kan plaatsvinden. De inhoudelijke evaluatie vindt plaats aan de hand van de amities die in het programma per thema zijn geformuleerd. Daarnaast worden de ingezette financiële middelen en amtelijke capaciteit geëvalueerd en wordt vooruitgekeken naar de haalaarheid van de amities innen de eschikare middelen. De gestelde amities voor het thema Eigen organisatie lijken grotendeels haalaar voor het einde van de programmatermijn. De energielaels en de energiescan maken duidelijk dat innen de gemeentelijke huisvesting nog grote energieesparingen te ehalen vallen, waarmee de eoogde 4% esparing per jaar naar verwachting gehaald kan worden. Voor wat etreft de opwekking van duurzame energie verlopen de iomassaprojecten succesvol en is Eindhoven een koploper in Nederland. De centrale in de Tongelreep levert nog niet het volledige vermogen, maar met de toevoeging van de centrales in Meerhoven en ij het Ottenad wordt in 2012 in ieder geval een duurzame energieproductie van meer dan 50% van het gemeentelijk verruik gehaald. Indien de amitie van 100% zelf duurzaam produceren in 2012 niet haalaar zou lijken te zijn, kan overwogen worden om groen-certificaten aan te schaffen ter compensatie van de grijze stroom die via de inkoopcontracten wordt ingekocht. De gestelde amities voor het thema Woningen lijken vooralsnog moeilijk haalaar. De geformuleerde projecten in het uitvoeringsprogramma op het geied van voorlichting, susidies en leningen worden weliswaar succesvol uitgevoerd, maar het effect op energieesparend gedrag van urgers is op de schaal van de hele gemeente gering. De mate van toetsing en toezicht op de eisen aan EPC en GPR ij nieuwouw lijft ver achter ij de gewenste 90%. Voor het oeken van meer resultaten is een snelle doorstart van het plan van aanpak Kwaliteit in ouwen en wonen noodzakelijk. Ook de gestelde amities voor het thema Utiliteitsouw worden vooralsnog niet gehaald. Het thema is onderelicht geweest in de eerste helft van de uitvoeringstermijn van het programma. De amitie om op 90% van de nieuwouw locaties te toetsen op EPC / GPR is wellicht moeilijk te realiseren. Het ehalen van de gestelde amities voor het thema Bedrijven en edrijventerreinen is vooralsnog niet in eeld. Een structurele samenwerking met 7

8 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - edrijven en tussen edrijven op het geied van energieesparing is nog niet van de grond gekomen. Voor het ehalen van de gewenste GPR score ij nieuwouw van edrijven geldt hetgeen ook ij woningouw en utiliteitsouw is gesteld ten aanzien van het plan van aanpak Kwaliteit in ouwen en wonen. Een snelle doorstart daarvan is noodzakelijk. Het Keurmerk Duurzaam Eindhoven is een pulicitair succes en vindt weerklank ij de ondernemers. Vanuit het uitvoeringsprogramma klimaateleid is nog financiering mogelijk voor 1 jaar (2011). Als continuering van het project wenselijk is, zal andere financiering moeten worden gevonden. Ook de duurzame verhuisscan en het ondertekenen en implementeren van een overeenkomst met de winkelranche over het afsluiten van koelingen, zijn succesvol uitgevoerd. Op het geied van duurzame edrijventerreinen lijkt de Brainport Innovatie Campus een toonaangevend vooreeld te kunnen gaan vormen. Het is onduidelijk of de gestelde amitie voor het thema verkeer en vervoer gehaald zal worden. Een esparing of verduurzaming van het randstofverruik met 2% per jaar is vooralsnog moeilijk te meten. De projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen voor dit thema, zijn echter wel grotendeels al succesvol uitgevoerd. De resterende projecten kunnen in de 2 e programmahelft worden gerealiseerd. Voor wat etreft het thema grootschalige duurzame energie opties loopt Eindhoven landelijk gezien voorop in de toepassing van iomassa en warmte koude opslag. De amitie om 5% van alle energie in de stad duurzaam op te wekken is op termijn wel haalaar, maar het is de vraag of dat reeds in 2012 gerealiseerd kan worden. Voor wat etreft de prognose van de inzet van de eschikare middelen in kosten en uren lijkt het mogelijk om het uitvoeringsprogramma grotendeels uit te voeren. Hoewel de projecten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd kunnen worden met de eschikare middelen, etekent dat nog niet dat ook de gestelde amities gehaald zullen worden. Teneinde zoveel mogelijk resultaat te oeken en vanwege de invloed van de gemeentelijke ezuinigingen zullen keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van waar de focus in de 2 e helft van de uitvoeringstermijn wordt gelegd. Voorgesteld wordt om zowel voor de thema s onderling als voor de individuele projecten een prioritering te geruiken die geaseerd is op 3 dimensies: Het verwachte outcome effect (energieesparing of eperking CO2 uitstoot) De invloed die de gemeente kan uitoefenen Het effect op kostenesparing 8 gemeente Eindhoven

9 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Deze eschouwing leidt tot een aantal aanevelingen: Aaneveling4.1: Leg in de tweede helft van de uitvoeringstermijn de nadruk op de thema s eigen organisatie, woningen en grootschalige duurzame energieopwekking Aaneveling 4.2: Verschuif innen het thema woningen het accent van nieuwouw naar estaande ouw Aaneveling 4.3: Voer alle projecten op de thema s wonen en utiliteitsouw uit innen het kader van het Plan van Aanpak Kwaliteit in Bouwen en Wonen Aaneveling 4.4: Breng het maken van het Programma van Eisen voor het lokale duurzame- energie edrijf onder in het uitvoeringsprogramma klimaateleid en maak middelen vrij voor het opstellen daarvan (reeds uitgevoerd) Aaneveling 4.5: Onderzoek of door middel van de methodiek van The Natural Step het thema organisatie versterkende randvoorwaarden eter uitgewerkt kan worden (reeds uitgevoerd) 9

10 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - 10 gemeente Eindhoven

11 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 1 Inleiding De gemeenteraad heeft eind 2008 het uitvoeringsprogramma Klimaateleid vastgesteld en udget vrijgemaakt voor de uitvoering ervan. Door het Rijk is een susidie verleend (SLOK susidie: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Het totale uitvoeringsprogramma heeft een financiële omvang van circa ,=. De uitvoering van het programma wordt gecoördineerd door de afdeling Milieu van de sector ORVM. Zoals in paragraaf 4.2 (p. 20) van het uitvoeringsprogramma is weergegeven is een grote mate van flexiiliteit ten aanzien van de precieze invulling van de projecten noodzakelijk om de gewenste doelen te ereiken. De projecten kunnen uitgevoerd worden met andere udgetten, of dezelfde doelstellingen kunnen ereikt worden met andere projecten. Nu de uitvoeringstermijn van het programma ijna halverwege is, is het daarom nuttig en noodzakelijk om de uitvoering en de resultaten te evalueren en te ezien waar ijsturing of wellicht zelfs een andere koers noodzakelijk is. Deze tussentijdse evaluatie heeft precies dat als doelstelling: evalueren en voorstellen doen voor ijsturing of koerswijziging. In de evaluatie wordt in eerste instantie getoetst aan de amities, zoals die in het uitvoeringsprogramma zijn geformuleerd. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma is echter ook de Routekaart energieneutraliteit opgesteld. Daarin is geconcludeerd dat een zeer grote inspanning noodzakelijk is om de uiteindelijke amitie te kunnen realiseren. Voor zover mogelijk zal daarom ook gekeken worden naar de ijdrage die door dit uitvoeringsprogramma wordt geleverd aan de uiteindelijke amitie van de gemeente. In hoofdstuk 2 wordt het programma en de estuurlijke esluitvorming daaromtrent samengevat. Hoofdstuk 3 evat een overzicht van de stand van zaken van de projecten uit het uitvoeringsprogramma gerangschikt per thema. Hoofdstuk 4 gaat in op voorstellen om tot ijsturing of koerswijziging te komen. 11

12 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - 12 gemeente Eindhoven

13 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 Het Uitvoeringsprogramma Klimaateleid Klimaateleid Mondiaal zijn afspraken gemaakt over het reduceren van de CO2 uitstoot. Nederland heeft zich door het ondertekenen van het Kyoto-protocol gecommiteerd aan die afspraken. Door eerdere kainetten is de amitie uitgesproken om in 2020 als Nederlandse overheid één van de schoonste en zuinigste energievoorzieningen van Europa te heen. In het kader van het project Schoon en Zuinig is deze amitie in 2007 vertaald in het integrale werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat. In het in novemer 2007 door kainet en Vereniging Nederlandse Gemeenten ondertekende Klimaatakkoord heen de gemeente de concrete doelstellingen uit het werkprogramma onderschreven. In oktoer 2010 is het kainet Rutte-Verhagen aangetreden. In het regeerakkoord van het kainet Rutte-Verhagen zijn de doelstellingen uit het werkprogramma teruggeschroefd naar de europees vastgelegde doelstellingen. Een en ander kan cijfermatig als volgt worden weergegeven: Doelstellingen werkprogramma en klimaatakkoord (2007) Doelstellingen regeerakkoord Rutte- Verhagen (2010) Duurzame energie 20 % in % in 2020 Energieesparing 2% per jaar niet enoemd CO2 reductie 30% in % in 2020 Op gemeentelijke niveau heeft de gemeenteraad in 2003 de nota Klimaat, van energieesparing naar klimaateleid vastgesteld en in 2007 de Kaderstelling duurzaamheid en klimaateleid. Eén van de pijlers van deze kaderstelling is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Klimaateleid Hierin is de amitie gelanceerd om als gemeente te streven naar energieneutraliteit, te ereiken in de periode Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is in Eindhoven een nieuwe coalitie van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks aangetreden. In het coalitieakkoord Werken aan morgen is ten aanzien van klimaateleid gesteld: Er wordt vastgehouden aan de amitie om energieneutraliteit te ereiken in 2045, met als uitgangspunt de routekaart naar energieneutraliteit; Er is een intensivering nodig van het huidige klimaateleid; 13

14 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Het college krijgt opdracht om in het najaar van 2010 te komen met een uitwerking, waarin wordt aangegeven wat op de korte termijn moet veranderen, wat dat etekent en wat dat kost; Aandachtspunten zijn de eigen organisatie (vooreeldfunctie), de verankering van klimaat en duurzaamheid innen de eigen organisatie en de samenwerking met partners in de stad. Het college krijgt de opdracht om voor het eind van 2010 te komen met een voorstel om private en pulieke initiatieven om duurzame energie op te wekken, te undelen in een lokaal duurzame-energieedrijf. Een puliekprivate samenwerking, waarin investeren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen ij elkaar komen. 2.2 Bestuurlijke esluiten De elangrijkste estuurlijke esluiten die direct gerelateerd zijn aan het uitvoeringsprogramma klimaateleid zijn de volgende: Januari 2008, raadsvoorstel : Kaderstelling inzake duurzaamheid en klimaateleid, inclusief nadere toelichting; Juni 2008, raadsvoorstel : Vaststellen van het uitvoeringsprogramma klimaateleid , inclusief nadere toelichting; Septemer 2009: B&W-esluit om project toe te voegen ( De gemeente etaalt de helft ), inclusief egrotingswijziging en susidie provincie; Decemer 2009: B&W-esluit om de Raad te informeren over de evaluatie van het project Energieesparingslening ; Januari 2010: B&W-esluit om kennis te nemen van het artikel 213a rapport Een energieneutrale gemeente kost nog veel energie en de conclusies te onderschrijven; Feruari 2010, raadsvoorstel : Eindhoven energieneutraal in 2045: eerste uitwerking ( ), inclusief nadere toelichting. 2.3 Doelstellingen uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma klimaateleid is thematisch ingedeeld rondom de thema s: 1. Eigen organisatie 2. Woningen 3. Utiliteitsouw 4. Bedrijven en edrijventerreinen 5. Verkeer en vervoer 6. Grootschalige duurzame-energie opties 7. Organisatieversterkende randvoorwaarden 14 gemeente Eindhoven

15 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Per thema zijn specifieke, zoveel mogelijk meetare amities gesteld, die in hoofdstuk 3 van deze evaluatie worden weergegeven en afgezet tegen de tot nu toe ehaalde resultaten. Naast de thematische amities zijn de volgende aanvullende en algemene doelstellingen geformuleerd: 1. Structurele uitvoering 2. Inedding in de organisatie 3. Integraal onderdeel 4. Voortzetting (van eerdere projecten en ontwikkelingen) 5. Brede aanpak 6. Realistisch en uitvoeraar 7. Samenwerking 8. Flexiiliteit 2.4 Kosten, capaciteit en financiering In het uitvoeringsprogramma is een inschatting gegeven van de enodigde interne uren en de enodigde externe kosten. Daarij is aangegeven dat flexiiliteit één van de elangrijkste kenmerken van het uitvoeringsprogramma is. De genoemde projecten vormen slechts vooreelden waarmee de gekozen amities ehaald kunnen worden. Dit geldt ook voor de opgenomen uren en kosten. Gedurende de uitvoeringsperiode kan geschoven worden met de opgenomen uren en externe kosten, zolang aan de gekozen amitie voldaan wordt. Het is van elang om in het kader van de evaluatie op te merken dat in het uitvoeringsprogramma gerekend is met een amtelijk uurtarief van 71,=. Vanaf 2009 is echter het amtelijk uurtarief vastgesteld op 100,=. Bij een gelijklijvend udget etekent dit dat minder amtelijke capaciteit eschikaar is. Hiermee zal in de evaluatie rekening worden gehouden. De geraamde kosten zijn in onderstaande tael weergegeven. Daarij zijn de kosten van het in septemer 2009 toegevoegde project De gemeente etaalt de helft ook meegenomen. Tael: Verwachte kosten uitvoeringsprogramma klimaateleid Loonkosten ,= Externe kosten ,= Extra project gemeente etaalt de helft ,= Investeringen ,= TOTAAL ,= 15

16 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - De uitvoering van het programma wordt gefinancierd door: een susidie van het ministerie van VROM inzet amtelijke capaciteit middelen vanuit de voorjaarsnota een later toegekende (2009) susidie van de provincie Noord-Braant voor het project de gemeente etaalt de helft De wijze van financiering, gloaal verdeeld over de jaren, is in onderstaande tael weergegeven. Tael : Financiering van het uitvoeringsprogramma klimaateleid Susidie VROM Inzet amtelijke capaciteit Middelen voorjaarnota Provinciale susidie Totaal Totaal ,= Het is van elang hierij op te merken dat de inzet van de amtelijke capaciteit in 2011 en 2012 nog geen dekking is gevonden. 16 gemeente Eindhoven

17 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 3 Stand van zaken feruari Thema 1: Eigen organisatie Amities In het uitvoeringsprogramma zijn voor dit thema de volgende amities geformuleerd: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s voor nieuwouw van gemeentelijke geouwen (innovatief) Een energieesparing van minimaal 4% per jaar voor alle estaande gemeentelijke aansluitingen (innovatief) 100% (in de gemeente) duurzaam opgewekte energie voor de gemeentelijke aansluitingen (innovatief) 20% esparing op fossiele randstoffen t.a.v. het gemeentelijke wagenpark (innovatief) Vergroenen/verduurzamen van de (energievoorziening) van gemeentelijke evenementen Stand van zaken In het kader van dit thema zijn 24 projecten geformuleerd die in de eerste helft van de programmatermijn alle gestart zijn. Een deel van de projecten is ook reeds afgerond, andere zijn nog in uitvoering. Gloaal kan gesteld worden dat de uitvoering van de projecten op schema is met de planning van het uitvoeringsprogramma. De stand van zaken is per project weergegeven in het overzicht in ijlage 1. Onderstaand wordt per geformuleerde amitie ingegaan op de projecten die daaraan veronden zijn, de gloale voortgang van die projecten en, voor zover op dit moment meetaar, de resultaten ten opzichte van de amities die gesteld zijn. Amitie 1.1: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s, voor nieuwouw van gemeentelijke geouwen (innovatief) Relevante projecten: 1 t/m 3 De projecten heen etrekking op: Het vrijmaken van udget voor meerinvesteringen Het vastleggen van GPR eisen in aanestedingen en contracten 17

18 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Het opleiden van de medewerkers van de etreffende afdelingen van de sector Grond en Vastgoed Onlangs (feruari 2011) heeft het College een esluit genomen over het eschikaar stellen van udget voor investeringen in energieesparende maatregelen die zich innen de levensduur van het geouw of de maatregel terugverdienen. Naar aanleiding van de succesvolle maatregelen in het Van Aemuseum, is geconcludeerd dat dergelijke maatregelen op alle van toepassing zijnde locaties zouden moeten worden uitgevoerd. Met dit esluit wordt ook het vastleggen van eisen in aanestedingen en contracten eter uitvoeraar, dit kan in de 2 e programmahelft worden geëffectueerd. Het opleidingsproject voor de medewerkers van Grond en Vastgoed moet nog ingezet worden. Amitie 1.2: Een energieesparing van minimaal 4% per jaar voor alle estaande gemeentelijke aansluitingen Relevante projecten: 4 t/m 11, 16 en 17 De projecten heen etrekking op: Gemeentelijk energiemanagement Duurzaam inkopen Energie-onderzoeken en energiecertificaten Vrijmaken van udget Opleiding geouweheerders GPR ij renovatie LED-verlichting gemeentelijke geouwen Verduurzamen openare verlichting Successen: In 2010 is een eigen gemeentelijk energiemanagement systeem in edrijf genomen waarmee op geouwniveau het energieverruik kan worden gemonitord; Voor 18 gemeentelijke geouwen is het energiecertificaat vastgesteld; Voor 6 gemeentelijke geouwen is een energiescan uitgevoerd en zijn de maatregelen geïnventariseerd waarmee esparingen kunnen worden ereikt; Voor het Van Aemuseum zijn energieesparende maatregelen getroffen die leiden tot een jaarlijkse esparing van 24% op het elektriciteitsverruik en 30% op het gasverruik. De esparing op energiekosten edraagt daarmee ijna ,= per jaar; De energiescan leverde op diverse punten directe esparingen op door het opsporen van foute instellingen etc. Vooreeld: In het WZI geouw wordt door een correctie van de instellingen esparing ereikt van ,= / per jaar; 18 gemeente Eindhoven

19 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Voor duurzaam inkopen is de gemeentelijke amitie estuurlijk vastgesteld (75% duurzaam in 2010 en 100% duurzaam in 2015) en is 0,4 formatieplaats vrijgemaakt voor de implementatie ervan; Duurzaamheid is opgenomen in vastgesteld evenementeneleid; In één gemeentelijke kantoorruimte op Strijp S is ij wijze van pilot LED verlichting geïnstalleerd; De sportparken Eindhoven Noord en Dommeldal Zuid zijn geheel voorzien van LED verlichting op de uitenvelden. Nog te realiseren: Verduurzamen openare verlichting: het is nog niet tot een esluit gekomen over de grootschalige toepassing van LED verlichting in het openaar geied. Belangrijke oorzaak hiervan is de terugverdientijd voor de investering in LED verlichting (> 30 jaar). Op asis van landelijke cijfers kan een vergelijking gemaakt worden tussen de energielaels van de Eindhovense gemeentelijke geouwen en het landelijk gemiddelde. Figuur : vergelijking energielaels overheidsgeouwen Eindhoven t.o.v. heel Nederland De gemiddelde energie-index van de gelaelde overheidsgeouwen in 2009 in Eindhoven is 1,62. Dit komt overeen met lael F. De gemiddelde energie-index van de gelaelde overheidsgeouwen in Nederland is 1,51. Dit komt overeen met lael D. Het is duidelijk dat op dit punt nog een flinke slag gemaakt kan worden. 19

20 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Amitie 1.3: 100% (in de gemeente) duurzaam opgewekte energie voor de gemeentelijke aansluitingen (innovatief) Relevante projecten: 12 t/m 15 De projecten heen etrekking op: De realisatie van io-massacentrales Onderzoek naar de mogelijkheden van groen gas Successen: De iomassacentrale Tongelreep is sinds januari 2008 in edrijf. Deze produceert duurzame warmte en elektriciteit. De jaarlijkse productie van deze centrale heeft in 2008 en 2009 circa 35% van het totale energieverruik edragen. De centrale heeft daarmee nog niet de hoeveelheid energie geleverd die vooraf was voorzien. De iomassacentrales voor het Ottenad is in aanouw en wordt in 2011 opgeleverd. Met de toevoeging daarvan zal meer dan 50% van het energieverruik van de gemeentelijke aansluitingen duurzaam worden geproduceerd. Nog te realiseren: De mogelijkheden om vanaf 2012 het gemeentelijk GFT afval te vergisten en daarmee groen gas te produceren worden onderzocht. Amitie 1.4: 20% esparing op fossiele randstoffen t.a.v. het gemeentelijke wagenpark (innovatief) Relevante projecten: 20 t/m 23. De projecten heen etrekking op: Realisatie multifuel tankstations Vergroening eigen wagenpark Moiliteitsplan gemeentelijke organisatie Successen: 1 multifuel tankstation gerealiseerd, meerdere in voorereiding CURE zal overschakelen naar Groen Gas voor haar edrijfsauto's, mogelijk afkomstig van gemeentelijke vergistingsinstallatie. De amitie van 20% zal daarmee ruimschoots gerealiseerd kunnen worden. Start gemaakt met overschakelen dienstvoertuigen gemeente Moiliteitsplan gemeentelijke organisatie is ingevoerd. 20 gemeente Eindhoven

21 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Nog te realiseren en knelpunten: Overschakelen dienstvoertuigen gaat langzaam: 3 voertuigen wachten op toestemming parkeergarage, overige 22 nog niet in voorereiding. Amitie 1.5: Vergroenen/verduurzamen van de (energievoorziening) van gemeentelijke evenementen Relevante projecten: 24 Successen Beleidsnota evenementeneleid met duurzaamheidsamitie is vastgesteld in juni Overzicht thema De gestelde amities voor het thema Eigen organisatie lijken grotendeels haalaar voor het einde van de programmatermijn. De energielaels en de energiescan maken duidelijk dat innen de gemeentelijke huisvesting nog grote energieesparingen te ehalen vallen, waarmee de eoogde 4% esparing per jaar naar verwachting gehaald kan worden. Voor wat etreft de opwekking van duurzame energie verlopen de iomassaprojecten succesvol en is Eindhoven een koploper in Nederland. De centrale in de Tongelreep levert nog niet het volledige vermogen, maar met de toevoeging van de centrale ij het Ottenad wordt in 2012 in ieder geval een duurzame energieproductie van meer dan 50% van het gemeentelijk verruik gehaald. Indien de amitie van 100% zelf duurzaam produceren in 2012 niet haalaar zou lijken te zijn, kan overwogen worden om groen-certificaten aan te schaffen ter compensatie van de grijze stroom die via de inkoopcontracten wordt ingekocht. 21

22 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Thema 2: Woningen Amities Toetsing EPC-erekeningen/GPR-scores en toezicht EPC en GPR op de ouwplaats ij 90% van de vergunningen (innovatief) Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s voor nieuwouwwoningen, zowel voor particuliere ouw als kleinschalige projectmatige ouw (innovatief) Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s ij grootschalige nieuwouwprojecten (voorlopend) Het vereteren van de energetische kwaliteit van de estaande woningvoorraad met 4% per jaar (innovatief o.a. door middel van koppeling energielaels en GPR-scores naar consumentenlaels) Het realiseren van een duurzaam en energiezuinig Strijp S Energieesparend gedrag ij 20% van de huishoudens (innovatief) Stand van zaken In het kader van dit thema zijn 24 projecten geformuleerd waarvan het merendeel in de eerste helft van de programmatermijn is gestart. Een deel van de projecten is ook reeds afgerond, andere zijn nog in uitvoering. Gloaal kan gesteld worden dat de uitvoering van de projecten op schema is met de planning van het uitvoeringsprogramma. De stand van zaken is per project weergegeven in het overzicht in ijlage 1. Onderstaand wordt per geformuleerde amitie ingegaan op de projecten die daaraan veronden zijn, de gloale voortgang van die projecten en, voor zover op dit moment meetaar, de resultaten ten opzichte van de amities die gesteld zijn. Amitie 2.1: Toetsing EPC-erekeningen/GPR-scores en toezicht EPC en GPR op de ouwplaats ij 90% van de vergunningen (innovatief) Relevante projecten: 25, 26 Knelpunten Het organiseren van een afdoende mate van toetsing en toezicht lijkt in de praktijk prolemen op te leveren. Enerzijds is dit een udgettaire kwestie en anderzijds lijkt het ook ij voldoende middelen moeilijk te zijn om voldoende toetsing en toezicht te organiseren. Exacte cijfers zijn niet eschikaar, maar het is duidelijk dat op dit moment zelfs een percentage van 10% nog niet gehaald wordt. 22 gemeente Eindhoven

23 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid De gemeentelijke ezuinigingen naar aanleiding van de kredietcrisis treffen met name ook het toezicht en de handhaving. Dit emoeilijkt ook het ehalen van de gestelde amitie. Amitie 2.2: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s voor nieuwouwwoningen, zowel voor particuliere ouw als kleinschalige projectmatige ouw (innovatief) Relevante projecten: 27 t/m 33 Successen Het GPR instrument is ingevoerd als instrument en het geruik ervan wordt gestimuleerd innen en uiten de gemeente Knelpunten Door gerek aan toezicht en toetsing is er geen zicht op in hoeverre ij particulieren en kleinschalige projectouw de GPR wordt gehanteerd en een score van 7 wordt ehaald Amitie 2.3: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s ij grootschalige nieuwouwprojecten (voorlopend) Relevante projecten: 34 t/m 38. Successen Bij een aantal grootschalige nieuwouwprojecten (Strijp R, Blixemosch NO) wordt de GPR gehanteerd en wordt de gewenste score naar verwachting gehaald. Knelpunten Door gerek aan toezicht en toetsing is er geen zicht op in hoeverre ij grootschalige projectouw de GPR wordt gehanteerd en een score van 7 wordt ehaald Amitie 2.4: Het vereteren van de energetische kwaliteit van de estaande woningvoorraad met 4% per jaar (innovatief o.a. door middel van koppeling energielaels en GPR-scores naar consumentenlaels) Relevante projecten: 39 t/m 43 De projecten heen etrekking op: Energiedoelstellingen opnemen in volkshuisvestingseleid Afspraken maken met woningouwcorporaties Particulieren stimuleren om maatregelen te treffen 23

24 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Monitoren renovatieprojecten op energieresultaat Successen Het door Eindhoven gelanceerde revolving fund voor energieesparingsmaatregelen in estaande ouw (de energieesparingslening) is een succes. In 2009 is een evaluatie van het project uitgevoerd. In 2010 is het totaal eschikare edrag in het fonds verhoogd met ,= Met susidie van de provincie is een succesvol project uitgevoerd met susidiëring van energieesparende maatregelen ( De gemeente etaalt de helft ). Dit heeft rechtstreeks geleid tot circa ,= aan maatregelen in estaande woningen, waarvoor ,= aan susidie is verstrekt In 2009 en 2010 zijn door de gemeente voorlichtingsavonden georganiseerd over de mogelijkheden om energie te esparen en daarvoor financiële ondersteuning te krijgen. Deze avonden zijn druk ezocht. Met het creëren van een formatieplaats innen de afdeling Milieu voor een adviseur duurzaam ouwen en het opstellen van het plan van aanpak Kwaliteit in ouwen en wonen is een elangrijke stap gezet. Knelpunten De samenwerking met de woningouwcorporaties is in Eindhoven op dit punt nog niet optimaal. In 2011 is inmiddels een traject ingezet om op dit punt tot vereteringen te komen. De mogelijkheden van de gemeente om ewoners te ewegen tot sustantiële esparingsmaatregelen die op de schaal van de gemeente tot meetare resultaten leiden zijn eperkt. Dit lijkt ook af te leiden uit de vergelijking van de Eindhovense energielaels met de landelijke in onderstaande figuur. De gemiddelde energie-index van de gelaelde woningen in Eindhoven is 1,90. Dit komt overeen met lael D. De gemiddelde energie-index van de gelaelde woningen in Nederland is 1,85. Dit komt ook overeen met lael D. Eindhoven scoort wat dat etreft dus niet eter dan het landelijk gemiddelde. De cijfers zeggen overigens niks over de veretering in de laelscore in de afgelopen jaren, dus een zekere uitspraak over hoe Eindhoven scoort ten opzichte van andere gemeenten is hiermee niet te doen. 24 gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven Achtergrond en aanleiding Meerhoven, de grootste stadsuitreiding van Eindhoven, is sinds 1999 in aanouw. De wijk ligt ten westen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inboeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge.

gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inboeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inoeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge. Inleiding In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDuurzaamheid

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDuurzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4268 Inboeknummer 11bst00285 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.753 RaadsvoorstelDuurzaamheid Inleiding In de vorige collegeperiode is Duurzaamheid en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelInitiatiefvoorstel Raadscommunicatie 2011 2014 Raad in (inter)actie mhe/ed10048450 Griffie gemeenteraad

gemeente Eindhoven OplegvelInitiatiefvoorstel Raadscommunicatie 2011 2014 Raad in (inter)actie mhe/ed10048450 Griffie gemeenteraad gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer Inoeknummer Dossiernummer OplegvelInitiatiefvoorstel Raadscommunicatie 2011 2014 Raad in (inter)actie mhe/ed10048450 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Commissienotitie Onderwerp: Vernieuwing Mondiale Bewustwording.

gemeente Eindhoven Commissienotitie Onderwerp: Vernieuwing Mondiale Bewustwording. gemeente Eindhoven Inoeknummer 14st00791 Dossiernummer 14.18.151 29 april 2014 Commissienotitie Onderwerp: Vernieuwing Mondiale Bewustwording. Inleiding In de afgelopen jaren heen wij de amitie geformuleerd

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30306 24 oktoer 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktoer 2014, nr. WJZ/14165969, tot vaststelling

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de bus voor 12- en 65+ Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte jbe/lf11024748

gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de bus voor 12- en 65+ Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte jbe/lf11024748 A gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de us voor 12- en 65+ Augustus 2011 je/lf11024748 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Augustus 2011 gemeente Eindhoven Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief)

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief) Inleiding Behaalt uw gemeente de klimaatdoelstellingen? Wilt u weten hoeveel duurzame energie in uw gemeente wordt geproduceerd of energie wordt bespaard? Zoekt u inzicht in welke maatregelen succesvol

Nadere informatie

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat)

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) gemeente Eindhoven Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) Inleiding Bij het opstellen van het estemmingsplan Oud Woensel 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 novemer

Nadere informatie

Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK)

Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK) Samenvatting: Inleiding: In de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda heeft uw college ingestemd met de indiening van een gemeentelijke aanvraag ter verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu Raadsnummer ZO. R3502. OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B&W rb januari 2OIO possiernummer oo3.ss2 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6022 Inoeknummer 14st01443 Dossiernummer 14.40.406 30 septemer 2014 Raads informatierief Onderwerp: standpunt college t.a.v. de Ruit. Inleiding Elk najaar vindt er overleg

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 december 2009 Onderwerp: Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2010-2011 Voorgesteld besluit: Wij stellen u

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012

Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012 A gemeente Eindhoven Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012 Van succesvolle projecten naar structurele uitvoering Juni 2008 / 08012201 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Juni 2008 gemeente

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen Van het raadslid dhr. M. van Dorst (D66) Schriftelijke vragen over leges

gemeente Eindhoven Raadsvragen Van het raadslid dhr. M. van Dorst (D66) Schriftelijke vragen over leges gemeente Eindhoven Inoeknummer 13st02081 Beslisdatum B&W 29 novemer 2013 Dossiernummer 13.48.103 (2.2.2) Raadsvragen Van het raadslid dhr. M. van Dorst (D66) Schriftelijke vragen over leges Inleiding In

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4428 Inoeknummer 11st01185 Beslisdatum B&W 05 juli 2011 Dossiernummer 11.27.551 Raadsvoorstel Kinderwerk: als er al iets speelt. laat het vooral de kinderen zijn Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030

Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030 Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030 1. Inleiding De eerste stap om te komen tot een nieuwe Woonvisie is deze startnotitie. De startnotitie geeft antwoord op aanleiding en doel van de woonvisie en schetst

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Wettelijke taak decentralisatie mantelzorgcompliment Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk

Wettelijke taak decentralisatie mantelzorgcompliment Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6190 Inoeknummer 15BST00180 Dossiernummer 15.09.851 24 feruari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Omuiging Mantelzorgcompliment. Inleiding De ehoefte aan mantelzorg 1 zal

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Intentie-overeenkomst voor duurzame energie en energiebesparing

Intentie-overeenkomst voor duurzame energie en energiebesparing (vignetten van de drie partijen) RIS092267a_10-12-2001 Intentie-overeenkomst voor duurzame energie en energiebesparing CONCEPT 5 december 2001 PARTIJEN 1. De gemeente Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

1.1 Aanleiding nieuwe subsidieverordening

1.1 Aanleiding nieuwe subsidieverordening 1 Algemeen 1.1 Aanleiding nieuwe susidieverordening Het coalitieakkoord Eindhoven 2010-2014 Werken aan morgen laat zien dat door gezamenlijke inspanning van ewoners, verenigingen en instellingen Eindhoven

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening Leden van de Commissie EM Frank van Swol 22 januari 2016 Memo Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Nadere informatie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken? Omschrijving: Dit collegeproduct omvat de beleidsactiviteiten en projecten in het kader van duurzaamheid (niet zijnde duurzame energie) waarop binnen de gemeente Eindhoven wordt

Nadere informatie

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Startbijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland Woensdag 22 juni 2016 Workshopronde I sessie C Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) GR: samenwerking van

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Portefeuille: Mobiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu

Portefeuille: Mobiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Programmaonderdeel: 8.6 Verkeer en vervoer Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openare Ruimte, Verkeer & Milieu Economie en Moiliteit Wat willen we ereiken? Omschrijving/Definitie:

Nadere informatie

EVALUTIEVERSLAG 3 FM SERIOUS REQUEST EINDHOVEN 18 tot en met 24 december 2010

EVALUTIEVERSLAG 3 FM SERIOUS REQUEST EINDHOVEN 18 tot en met 24 december 2010 EVALUTIEVERSLAG 3 FM SERIOUS REQUEST EINDHOVEN 18 tot en met 24 decemer 2010 1 Inleiding Van zaterdag 18 tot en met 24 decemer 2010 heeft 3FM Serious Request in Eindhoven plaatsgevonden. Naast de reguliere

Nadere informatie

ROUTEKAART DUURZAAM OSS

ROUTEKAART DUURZAAM OSS ROUTEKAART DUURZAAM OSS 2025-2030 Duurzaam Oss Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend in 2025 Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken Verduurzamen verkeer en vervoer

Nadere informatie

Plan van Aanpak Regiegroep RHCe versie 2a

Plan van Aanpak Regiegroep RHCe versie 2a Plan van Aanpak Regiegroep RHCe versie 2a Deelnemers Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 17/1 20/2 8/5 27/6 Bert Brunninkhuis voorzitter x x Lenie Thijs gemeente Helmond - x Harrie Timmermans gemeente

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Adviesnota aan Gemeenteraad Gemeenteblad 2010, nr. 8. Onderwerp Deelname aan de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES2) Datum 14 januari 2010 Naam steller Hanny van Dinther Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4.

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4. CO 2 -monitor Haarlem 2013 De CO 2 -monitor heeft sinds 2012 heeft een andere opzet dan voorgaande jaren. Er is nu een management samenvatting waarin de grote lijnen en hoofdconclusies worden weergegeven

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Voor u ligt de Programmabegroting 2012-2015 van de gemeente Eindhoven.

Voor u ligt de Programmabegroting 2012-2015 van de gemeente Eindhoven. Introductie Voor u ligt de Programmaegroting 2012-2015 van de gemeente Eindhoven. Deze programmaegroting staat in het teken van de tweede jaarschijf van ons werkprogramma Samen werkend aan morgen; amities,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Ter inzage liggende documenten niet allemaal openbaar:

gemeente Eindhoven Ter inzage liggende documenten niet allemaal openbaar: gemeente Eindhoven Grond & Vastgoed, Tactisch Bedrijfsureau Raadsnummer 11R4372 Inoeknummer 11st00708 Beslisdatum B&W 24 mei 2011 Dossiernummer 11.21.604 RaadsvoorstelAankoop gronden PSV en uitgifte in

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie)

b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie) gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4480 Inoeknummer 11st01536 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.451 Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstezit (BKR-collectie) Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Symposium De Groene Delta van Nijmegen Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Noodzaak tot veranderen 13-10-2014 2 En toen was daar... http://www.energieakkoordser.nl/ https://energiekgelderland.nl/paginas/default.aspx

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012 Zomeracties regio Zuidoost-Braant 2012 In de regio Zuidoost-Braant zijn 3 zomeracties in uitvoering genomen: Zomeractie (voor met uitval edreigde jongeren) innen het MBO 1. ROC Eindhoven 2. ROC Ter AA

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

BELEIDSAANBEVELINGEN WIJKECONOMIE EINDHOVEN

BELEIDSAANBEVELINGEN WIJKECONOMIE EINDHOVEN A gemeente Eindhoven NOTA BELEIDSAANBEVELINGEN WIJKECONOMIE EINDHOVEN Economie & Cultuur, Economische Zaken en Areidsmarkt Decemer 2010 rot/sc10042385 Decemer 2010 BELEIDSAANBEVELINGEN WIJKECONOMIE - Economie

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Vermindering regeldruk bij APV-vergunningen

gemeente Eindhoven Onderwerp: Vermindering regeldruk bij APV-vergunningen gemeente Eindhoven Inoeknummer 14st00375 Dossiernummer 14.07.251 11 feruari 2014 Commissie notitie Onderwerp: Vermindering regeldruk ij APV-vergunningen Inleiding In 2010 heen we als gevolg van de economische

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Meerhoven

Plan van Aanpak Meerhoven A gemeente Eindhoven Sector Projectmanagement Sector Grond & Vastgoed Septemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sectoren Projectmanagement en Grond & Vastgoed Versie Concept Datum Septemer 2010

Nadere informatie

*Z00549E76E1* Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1. Onderwerp Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015 Beleidsnotitie Duurzaamheid (Durf Duurzaam)

*Z00549E76E1* Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1. Onderwerp Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015 Beleidsnotitie Duurzaamheid (Durf Duurzaam) Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel 1. Onderwerp Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015 Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015-2018 (Durf Duurzaam) 2. Beslispunt(en) Vaststelling van de Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015-2018

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Novemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, en de burgemeester van Eindhoven hebben op

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, en de burgemeester van Eindhoven hebben op gemeente Eindhoven Besluit Het college van urgemeester en wethouders van Eindhoven, en de urgemeester van Eindhoven heen op esloten: met etrekking tot de handhaving van de Drank en Horecawet en de Drank

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Decemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein Locatieeleid Begijnenhof Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Bijlage 1 Conclusies en bevindingen bij effectiviteit Levenskracht

Bijlage 1 Conclusies en bevindingen bij effectiviteit Levenskracht Bijlage 1 Conclusies en evindingen ij effectiviteit Levenskracht 1. Definitie van effectiviteit Levenskracht Om de effectiviteit van levenskracht te kunnen evalueren, is het van elang om vast te stellen

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 1 OPSTELLER VOORSTEL: D. Kroes AFDELING: Publiekszaken PORTEFEUILLEHOUDER: A. van der Ploeg Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Duurzaamheidsnotitie

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Nota bedrijfsvoering

Nota bedrijfsvoering A gemeente Eindhoven Nota edrijfsvoering Van specifiek (Control- FA) naar integraal! (PIOFA+). Feruari 2012 Feruari 2012 Vereterplan edrijfsvoering Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Feruari 2012

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie