Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld

2 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven

3 Openare Ruimte, Verkeer & Milieu, Milieu Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Feruari

4 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 4 gemeente Eindhoven

5 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Inhoudsopgave 1 INLEIDING HET UITVOERINGSPROGRAMMA KLIMAATBELEID KLIMAATBELEID BESTUURLIJKE BESLUITEN DOELSTELLINGEN UITVOERINGSPROGRAMMA KOSTEN, CAPACITEIT EN FINANCIERING STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER THEMA 1: EIGEN ORGANISATIE Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 2: WONINGEN Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 3: UTILITEITSBOUW Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 4: BEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 5: VERKEER EN VERVOER Amitie Stand van zaken Overzicht thema THEMA 6: GROOTSCHALIGE DUURZAME ENERGIEOPTIES Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA 7: ORGANISATIEVERSTERKENDE RANDVOORWAARDEN Amities Stand van zaken Overzicht thema THEMA: INVESTERINGEN TOTAAL OVERZICHT KOSTEN DE TWEEDE HELFT INLEIDING OUTCOME EFFECT PER THEMA GEMEENTELIJKE INVLOED

6 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid BEZUINIGINGSRESULTAAT CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOORSTEL VOOR BIJSTURING BIJLAGEN 1 Stand van zaken projecten 2 Aangepaste toewijzing uren en udgetten 6 gemeente Eindhoven

7 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Samenvatting De gemeenteraad heeft eind 2008 het uitvoeringsprogramma klimaateleid vastgesteld en udget vrijgemaakt voor de uitvoering ervan. Door het ministerie van VROM is een susidie toegekend en ook van de provincie Noord-Braant is een susidie ontvangen. Het programma estaat uit 76 projecten, verdeeld over 7 thema's en heeft een financiële omvang van circa ,=. Naar aanleiding van het feit dat de uitvoeringstermijn van het programma ijna halverwege is, is deze tussentijdse evaluatie opgesteld, zodat eventueel noodzakelijke ijsturing kan plaatsvinden. De inhoudelijke evaluatie vindt plaats aan de hand van de amities die in het programma per thema zijn geformuleerd. Daarnaast worden de ingezette financiële middelen en amtelijke capaciteit geëvalueerd en wordt vooruitgekeken naar de haalaarheid van de amities innen de eschikare middelen. De gestelde amities voor het thema Eigen organisatie lijken grotendeels haalaar voor het einde van de programmatermijn. De energielaels en de energiescan maken duidelijk dat innen de gemeentelijke huisvesting nog grote energieesparingen te ehalen vallen, waarmee de eoogde 4% esparing per jaar naar verwachting gehaald kan worden. Voor wat etreft de opwekking van duurzame energie verlopen de iomassaprojecten succesvol en is Eindhoven een koploper in Nederland. De centrale in de Tongelreep levert nog niet het volledige vermogen, maar met de toevoeging van de centrales in Meerhoven en ij het Ottenad wordt in 2012 in ieder geval een duurzame energieproductie van meer dan 50% van het gemeentelijk verruik gehaald. Indien de amitie van 100% zelf duurzaam produceren in 2012 niet haalaar zou lijken te zijn, kan overwogen worden om groen-certificaten aan te schaffen ter compensatie van de grijze stroom die via de inkoopcontracten wordt ingekocht. De gestelde amities voor het thema Woningen lijken vooralsnog moeilijk haalaar. De geformuleerde projecten in het uitvoeringsprogramma op het geied van voorlichting, susidies en leningen worden weliswaar succesvol uitgevoerd, maar het effect op energieesparend gedrag van urgers is op de schaal van de hele gemeente gering. De mate van toetsing en toezicht op de eisen aan EPC en GPR ij nieuwouw lijft ver achter ij de gewenste 90%. Voor het oeken van meer resultaten is een snelle doorstart van het plan van aanpak Kwaliteit in ouwen en wonen noodzakelijk. Ook de gestelde amities voor het thema Utiliteitsouw worden vooralsnog niet gehaald. Het thema is onderelicht geweest in de eerste helft van de uitvoeringstermijn van het programma. De amitie om op 90% van de nieuwouw locaties te toetsen op EPC / GPR is wellicht moeilijk te realiseren. Het ehalen van de gestelde amities voor het thema Bedrijven en edrijventerreinen is vooralsnog niet in eeld. Een structurele samenwerking met 7

8 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - edrijven en tussen edrijven op het geied van energieesparing is nog niet van de grond gekomen. Voor het ehalen van de gewenste GPR score ij nieuwouw van edrijven geldt hetgeen ook ij woningouw en utiliteitsouw is gesteld ten aanzien van het plan van aanpak Kwaliteit in ouwen en wonen. Een snelle doorstart daarvan is noodzakelijk. Het Keurmerk Duurzaam Eindhoven is een pulicitair succes en vindt weerklank ij de ondernemers. Vanuit het uitvoeringsprogramma klimaateleid is nog financiering mogelijk voor 1 jaar (2011). Als continuering van het project wenselijk is, zal andere financiering moeten worden gevonden. Ook de duurzame verhuisscan en het ondertekenen en implementeren van een overeenkomst met de winkelranche over het afsluiten van koelingen, zijn succesvol uitgevoerd. Op het geied van duurzame edrijventerreinen lijkt de Brainport Innovatie Campus een toonaangevend vooreeld te kunnen gaan vormen. Het is onduidelijk of de gestelde amitie voor het thema verkeer en vervoer gehaald zal worden. Een esparing of verduurzaming van het randstofverruik met 2% per jaar is vooralsnog moeilijk te meten. De projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen voor dit thema, zijn echter wel grotendeels al succesvol uitgevoerd. De resterende projecten kunnen in de 2 e programmahelft worden gerealiseerd. Voor wat etreft het thema grootschalige duurzame energie opties loopt Eindhoven landelijk gezien voorop in de toepassing van iomassa en warmte koude opslag. De amitie om 5% van alle energie in de stad duurzaam op te wekken is op termijn wel haalaar, maar het is de vraag of dat reeds in 2012 gerealiseerd kan worden. Voor wat etreft de prognose van de inzet van de eschikare middelen in kosten en uren lijkt het mogelijk om het uitvoeringsprogramma grotendeels uit te voeren. Hoewel de projecten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd kunnen worden met de eschikare middelen, etekent dat nog niet dat ook de gestelde amities gehaald zullen worden. Teneinde zoveel mogelijk resultaat te oeken en vanwege de invloed van de gemeentelijke ezuinigingen zullen keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van waar de focus in de 2 e helft van de uitvoeringstermijn wordt gelegd. Voorgesteld wordt om zowel voor de thema s onderling als voor de individuele projecten een prioritering te geruiken die geaseerd is op 3 dimensies: Het verwachte outcome effect (energieesparing of eperking CO2 uitstoot) De invloed die de gemeente kan uitoefenen Het effect op kostenesparing 8 gemeente Eindhoven

9 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Deze eschouwing leidt tot een aantal aanevelingen: Aaneveling4.1: Leg in de tweede helft van de uitvoeringstermijn de nadruk op de thema s eigen organisatie, woningen en grootschalige duurzame energieopwekking Aaneveling 4.2: Verschuif innen het thema woningen het accent van nieuwouw naar estaande ouw Aaneveling 4.3: Voer alle projecten op de thema s wonen en utiliteitsouw uit innen het kader van het Plan van Aanpak Kwaliteit in Bouwen en Wonen Aaneveling 4.4: Breng het maken van het Programma van Eisen voor het lokale duurzame- energie edrijf onder in het uitvoeringsprogramma klimaateleid en maak middelen vrij voor het opstellen daarvan (reeds uitgevoerd) Aaneveling 4.5: Onderzoek of door middel van de methodiek van The Natural Step het thema organisatie versterkende randvoorwaarden eter uitgewerkt kan worden (reeds uitgevoerd) 9

10 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - 10 gemeente Eindhoven

11 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 1 Inleiding De gemeenteraad heeft eind 2008 het uitvoeringsprogramma Klimaateleid vastgesteld en udget vrijgemaakt voor de uitvoering ervan. Door het Rijk is een susidie verleend (SLOK susidie: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Het totale uitvoeringsprogramma heeft een financiële omvang van circa ,=. De uitvoering van het programma wordt gecoördineerd door de afdeling Milieu van de sector ORVM. Zoals in paragraaf 4.2 (p. 20) van het uitvoeringsprogramma is weergegeven is een grote mate van flexiiliteit ten aanzien van de precieze invulling van de projecten noodzakelijk om de gewenste doelen te ereiken. De projecten kunnen uitgevoerd worden met andere udgetten, of dezelfde doelstellingen kunnen ereikt worden met andere projecten. Nu de uitvoeringstermijn van het programma ijna halverwege is, is het daarom nuttig en noodzakelijk om de uitvoering en de resultaten te evalueren en te ezien waar ijsturing of wellicht zelfs een andere koers noodzakelijk is. Deze tussentijdse evaluatie heeft precies dat als doelstelling: evalueren en voorstellen doen voor ijsturing of koerswijziging. In de evaluatie wordt in eerste instantie getoetst aan de amities, zoals die in het uitvoeringsprogramma zijn geformuleerd. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma is echter ook de Routekaart energieneutraliteit opgesteld. Daarin is geconcludeerd dat een zeer grote inspanning noodzakelijk is om de uiteindelijke amitie te kunnen realiseren. Voor zover mogelijk zal daarom ook gekeken worden naar de ijdrage die door dit uitvoeringsprogramma wordt geleverd aan de uiteindelijke amitie van de gemeente. In hoofdstuk 2 wordt het programma en de estuurlijke esluitvorming daaromtrent samengevat. Hoofdstuk 3 evat een overzicht van de stand van zaken van de projecten uit het uitvoeringsprogramma gerangschikt per thema. Hoofdstuk 4 gaat in op voorstellen om tot ijsturing of koerswijziging te komen. 11

12 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - 12 gemeente Eindhoven

13 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 Het Uitvoeringsprogramma Klimaateleid Klimaateleid Mondiaal zijn afspraken gemaakt over het reduceren van de CO2 uitstoot. Nederland heeft zich door het ondertekenen van het Kyoto-protocol gecommiteerd aan die afspraken. Door eerdere kainetten is de amitie uitgesproken om in 2020 als Nederlandse overheid één van de schoonste en zuinigste energievoorzieningen van Europa te heen. In het kader van het project Schoon en Zuinig is deze amitie in 2007 vertaald in het integrale werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat. In het in novemer 2007 door kainet en Vereniging Nederlandse Gemeenten ondertekende Klimaatakkoord heen de gemeente de concrete doelstellingen uit het werkprogramma onderschreven. In oktoer 2010 is het kainet Rutte-Verhagen aangetreden. In het regeerakkoord van het kainet Rutte-Verhagen zijn de doelstellingen uit het werkprogramma teruggeschroefd naar de europees vastgelegde doelstellingen. Een en ander kan cijfermatig als volgt worden weergegeven: Doelstellingen werkprogramma en klimaatakkoord (2007) Doelstellingen regeerakkoord Rutte- Verhagen (2010) Duurzame energie 20 % in % in 2020 Energieesparing 2% per jaar niet enoemd CO2 reductie 30% in % in 2020 Op gemeentelijke niveau heeft de gemeenteraad in 2003 de nota Klimaat, van energieesparing naar klimaateleid vastgesteld en in 2007 de Kaderstelling duurzaamheid en klimaateleid. Eén van de pijlers van deze kaderstelling is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Klimaateleid Hierin is de amitie gelanceerd om als gemeente te streven naar energieneutraliteit, te ereiken in de periode Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is in Eindhoven een nieuwe coalitie van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks aangetreden. In het coalitieakkoord Werken aan morgen is ten aanzien van klimaateleid gesteld: Er wordt vastgehouden aan de amitie om energieneutraliteit te ereiken in 2045, met als uitgangspunt de routekaart naar energieneutraliteit; Er is een intensivering nodig van het huidige klimaateleid; 13

14 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Het college krijgt opdracht om in het najaar van 2010 te komen met een uitwerking, waarin wordt aangegeven wat op de korte termijn moet veranderen, wat dat etekent en wat dat kost; Aandachtspunten zijn de eigen organisatie (vooreeldfunctie), de verankering van klimaat en duurzaamheid innen de eigen organisatie en de samenwerking met partners in de stad. Het college krijgt de opdracht om voor het eind van 2010 te komen met een voorstel om private en pulieke initiatieven om duurzame energie op te wekken, te undelen in een lokaal duurzame-energieedrijf. Een puliekprivate samenwerking, waarin investeren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen ij elkaar komen. 2.2 Bestuurlijke esluiten De elangrijkste estuurlijke esluiten die direct gerelateerd zijn aan het uitvoeringsprogramma klimaateleid zijn de volgende: Januari 2008, raadsvoorstel : Kaderstelling inzake duurzaamheid en klimaateleid, inclusief nadere toelichting; Juni 2008, raadsvoorstel : Vaststellen van het uitvoeringsprogramma klimaateleid , inclusief nadere toelichting; Septemer 2009: B&W-esluit om project toe te voegen ( De gemeente etaalt de helft ), inclusief egrotingswijziging en susidie provincie; Decemer 2009: B&W-esluit om de Raad te informeren over de evaluatie van het project Energieesparingslening ; Januari 2010: B&W-esluit om kennis te nemen van het artikel 213a rapport Een energieneutrale gemeente kost nog veel energie en de conclusies te onderschrijven; Feruari 2010, raadsvoorstel : Eindhoven energieneutraal in 2045: eerste uitwerking ( ), inclusief nadere toelichting. 2.3 Doelstellingen uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma klimaateleid is thematisch ingedeeld rondom de thema s: 1. Eigen organisatie 2. Woningen 3. Utiliteitsouw 4. Bedrijven en edrijventerreinen 5. Verkeer en vervoer 6. Grootschalige duurzame-energie opties 7. Organisatieversterkende randvoorwaarden 14 gemeente Eindhoven

15 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Per thema zijn specifieke, zoveel mogelijk meetare amities gesteld, die in hoofdstuk 3 van deze evaluatie worden weergegeven en afgezet tegen de tot nu toe ehaalde resultaten. Naast de thematische amities zijn de volgende aanvullende en algemene doelstellingen geformuleerd: 1. Structurele uitvoering 2. Inedding in de organisatie 3. Integraal onderdeel 4. Voortzetting (van eerdere projecten en ontwikkelingen) 5. Brede aanpak 6. Realistisch en uitvoeraar 7. Samenwerking 8. Flexiiliteit 2.4 Kosten, capaciteit en financiering In het uitvoeringsprogramma is een inschatting gegeven van de enodigde interne uren en de enodigde externe kosten. Daarij is aangegeven dat flexiiliteit één van de elangrijkste kenmerken van het uitvoeringsprogramma is. De genoemde projecten vormen slechts vooreelden waarmee de gekozen amities ehaald kunnen worden. Dit geldt ook voor de opgenomen uren en kosten. Gedurende de uitvoeringsperiode kan geschoven worden met de opgenomen uren en externe kosten, zolang aan de gekozen amitie voldaan wordt. Het is van elang om in het kader van de evaluatie op te merken dat in het uitvoeringsprogramma gerekend is met een amtelijk uurtarief van 71,=. Vanaf 2009 is echter het amtelijk uurtarief vastgesteld op 100,=. Bij een gelijklijvend udget etekent dit dat minder amtelijke capaciteit eschikaar is. Hiermee zal in de evaluatie rekening worden gehouden. De geraamde kosten zijn in onderstaande tael weergegeven. Daarij zijn de kosten van het in septemer 2009 toegevoegde project De gemeente etaalt de helft ook meegenomen. Tael: Verwachte kosten uitvoeringsprogramma klimaateleid Loonkosten ,= Externe kosten ,= Extra project gemeente etaalt de helft ,= Investeringen ,= TOTAAL ,= 15

16 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - De uitvoering van het programma wordt gefinancierd door: een susidie van het ministerie van VROM inzet amtelijke capaciteit middelen vanuit de voorjaarsnota een later toegekende (2009) susidie van de provincie Noord-Braant voor het project de gemeente etaalt de helft De wijze van financiering, gloaal verdeeld over de jaren, is in onderstaande tael weergegeven. Tael : Financiering van het uitvoeringsprogramma klimaateleid Susidie VROM Inzet amtelijke capaciteit Middelen voorjaarnota Provinciale susidie Totaal Totaal ,= Het is van elang hierij op te merken dat de inzet van de amtelijke capaciteit in 2011 en 2012 nog geen dekking is gevonden. 16 gemeente Eindhoven

17 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 3 Stand van zaken feruari Thema 1: Eigen organisatie Amities In het uitvoeringsprogramma zijn voor dit thema de volgende amities geformuleerd: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s voor nieuwouw van gemeentelijke geouwen (innovatief) Een energieesparing van minimaal 4% per jaar voor alle estaande gemeentelijke aansluitingen (innovatief) 100% (in de gemeente) duurzaam opgewekte energie voor de gemeentelijke aansluitingen (innovatief) 20% esparing op fossiele randstoffen t.a.v. het gemeentelijke wagenpark (innovatief) Vergroenen/verduurzamen van de (energievoorziening) van gemeentelijke evenementen Stand van zaken In het kader van dit thema zijn 24 projecten geformuleerd die in de eerste helft van de programmatermijn alle gestart zijn. Een deel van de projecten is ook reeds afgerond, andere zijn nog in uitvoering. Gloaal kan gesteld worden dat de uitvoering van de projecten op schema is met de planning van het uitvoeringsprogramma. De stand van zaken is per project weergegeven in het overzicht in ijlage 1. Onderstaand wordt per geformuleerde amitie ingegaan op de projecten die daaraan veronden zijn, de gloale voortgang van die projecten en, voor zover op dit moment meetaar, de resultaten ten opzichte van de amities die gesteld zijn. Amitie 1.1: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s, voor nieuwouw van gemeentelijke geouwen (innovatief) Relevante projecten: 1 t/m 3 De projecten heen etrekking op: Het vrijmaken van udget voor meerinvesteringen Het vastleggen van GPR eisen in aanestedingen en contracten 17

18 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Het opleiden van de medewerkers van de etreffende afdelingen van de sector Grond en Vastgoed Onlangs (feruari 2011) heeft het College een esluit genomen over het eschikaar stellen van udget voor investeringen in energieesparende maatregelen die zich innen de levensduur van het geouw of de maatregel terugverdienen. Naar aanleiding van de succesvolle maatregelen in het Van Aemuseum, is geconcludeerd dat dergelijke maatregelen op alle van toepassing zijnde locaties zouden moeten worden uitgevoerd. Met dit esluit wordt ook het vastleggen van eisen in aanestedingen en contracten eter uitvoeraar, dit kan in de 2 e programmahelft worden geëffectueerd. Het opleidingsproject voor de medewerkers van Grond en Vastgoed moet nog ingezet worden. Amitie 1.2: Een energieesparing van minimaal 4% per jaar voor alle estaande gemeentelijke aansluitingen Relevante projecten: 4 t/m 11, 16 en 17 De projecten heen etrekking op: Gemeentelijk energiemanagement Duurzaam inkopen Energie-onderzoeken en energiecertificaten Vrijmaken van udget Opleiding geouweheerders GPR ij renovatie LED-verlichting gemeentelijke geouwen Verduurzamen openare verlichting Successen: In 2010 is een eigen gemeentelijk energiemanagement systeem in edrijf genomen waarmee op geouwniveau het energieverruik kan worden gemonitord; Voor 18 gemeentelijke geouwen is het energiecertificaat vastgesteld; Voor 6 gemeentelijke geouwen is een energiescan uitgevoerd en zijn de maatregelen geïnventariseerd waarmee esparingen kunnen worden ereikt; Voor het Van Aemuseum zijn energieesparende maatregelen getroffen die leiden tot een jaarlijkse esparing van 24% op het elektriciteitsverruik en 30% op het gasverruik. De esparing op energiekosten edraagt daarmee ijna ,= per jaar; De energiescan leverde op diverse punten directe esparingen op door het opsporen van foute instellingen etc. Vooreeld: In het WZI geouw wordt door een correctie van de instellingen esparing ereikt van ,= / per jaar; 18 gemeente Eindhoven

19 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Voor duurzaam inkopen is de gemeentelijke amitie estuurlijk vastgesteld (75% duurzaam in 2010 en 100% duurzaam in 2015) en is 0,4 formatieplaats vrijgemaakt voor de implementatie ervan; Duurzaamheid is opgenomen in vastgesteld evenementeneleid; In één gemeentelijke kantoorruimte op Strijp S is ij wijze van pilot LED verlichting geïnstalleerd; De sportparken Eindhoven Noord en Dommeldal Zuid zijn geheel voorzien van LED verlichting op de uitenvelden. Nog te realiseren: Verduurzamen openare verlichting: het is nog niet tot een esluit gekomen over de grootschalige toepassing van LED verlichting in het openaar geied. Belangrijke oorzaak hiervan is de terugverdientijd voor de investering in LED verlichting (> 30 jaar). Op asis van landelijke cijfers kan een vergelijking gemaakt worden tussen de energielaels van de Eindhovense gemeentelijke geouwen en het landelijk gemiddelde. Figuur : vergelijking energielaels overheidsgeouwen Eindhoven t.o.v. heel Nederland De gemiddelde energie-index van de gelaelde overheidsgeouwen in 2009 in Eindhoven is 1,62. Dit komt overeen met lael F. De gemiddelde energie-index van de gelaelde overheidsgeouwen in Nederland is 1,51. Dit komt overeen met lael D. Het is duidelijk dat op dit punt nog een flinke slag gemaakt kan worden. 19

20 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Amitie 1.3: 100% (in de gemeente) duurzaam opgewekte energie voor de gemeentelijke aansluitingen (innovatief) Relevante projecten: 12 t/m 15 De projecten heen etrekking op: De realisatie van io-massacentrales Onderzoek naar de mogelijkheden van groen gas Successen: De iomassacentrale Tongelreep is sinds januari 2008 in edrijf. Deze produceert duurzame warmte en elektriciteit. De jaarlijkse productie van deze centrale heeft in 2008 en 2009 circa 35% van het totale energieverruik edragen. De centrale heeft daarmee nog niet de hoeveelheid energie geleverd die vooraf was voorzien. De iomassacentrales voor het Ottenad is in aanouw en wordt in 2011 opgeleverd. Met de toevoeging daarvan zal meer dan 50% van het energieverruik van de gemeentelijke aansluitingen duurzaam worden geproduceerd. Nog te realiseren: De mogelijkheden om vanaf 2012 het gemeentelijk GFT afval te vergisten en daarmee groen gas te produceren worden onderzocht. Amitie 1.4: 20% esparing op fossiele randstoffen t.a.v. het gemeentelijke wagenpark (innovatief) Relevante projecten: 20 t/m 23. De projecten heen etrekking op: Realisatie multifuel tankstations Vergroening eigen wagenpark Moiliteitsplan gemeentelijke organisatie Successen: 1 multifuel tankstation gerealiseerd, meerdere in voorereiding CURE zal overschakelen naar Groen Gas voor haar edrijfsauto's, mogelijk afkomstig van gemeentelijke vergistingsinstallatie. De amitie van 20% zal daarmee ruimschoots gerealiseerd kunnen worden. Start gemaakt met overschakelen dienstvoertuigen gemeente Moiliteitsplan gemeentelijke organisatie is ingevoerd. 20 gemeente Eindhoven

21 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Nog te realiseren en knelpunten: Overschakelen dienstvoertuigen gaat langzaam: 3 voertuigen wachten op toestemming parkeergarage, overige 22 nog niet in voorereiding. Amitie 1.5: Vergroenen/verduurzamen van de (energievoorziening) van gemeentelijke evenementen Relevante projecten: 24 Successen Beleidsnota evenementeneleid met duurzaamheidsamitie is vastgesteld in juni Overzicht thema De gestelde amities voor het thema Eigen organisatie lijken grotendeels haalaar voor het einde van de programmatermijn. De energielaels en de energiescan maken duidelijk dat innen de gemeentelijke huisvesting nog grote energieesparingen te ehalen vallen, waarmee de eoogde 4% esparing per jaar naar verwachting gehaald kan worden. Voor wat etreft de opwekking van duurzame energie verlopen de iomassaprojecten succesvol en is Eindhoven een koploper in Nederland. De centrale in de Tongelreep levert nog niet het volledige vermogen, maar met de toevoeging van de centrale ij het Ottenad wordt in 2012 in ieder geval een duurzame energieproductie van meer dan 50% van het gemeentelijk verruik gehaald. Indien de amitie van 100% zelf duurzaam produceren in 2012 niet haalaar zou lijken te zijn, kan overwogen worden om groen-certificaten aan te schaffen ter compensatie van de grijze stroom die via de inkoopcontracten wordt ingekocht. 21

22 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid Thema 2: Woningen Amities Toetsing EPC-erekeningen/GPR-scores en toezicht EPC en GPR op de ouwplaats ij 90% van de vergunningen (innovatief) Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s voor nieuwouwwoningen, zowel voor particuliere ouw als kleinschalige projectmatige ouw (innovatief) Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s ij grootschalige nieuwouwprojecten (voorlopend) Het vereteren van de energetische kwaliteit van de estaande woningvoorraad met 4% per jaar (innovatief o.a. door middel van koppeling energielaels en GPR-scores naar consumentenlaels) Het realiseren van een duurzaam en energiezuinig Strijp S Energieesparend gedrag ij 20% van de huishoudens (innovatief) Stand van zaken In het kader van dit thema zijn 24 projecten geformuleerd waarvan het merendeel in de eerste helft van de programmatermijn is gestart. Een deel van de projecten is ook reeds afgerond, andere zijn nog in uitvoering. Gloaal kan gesteld worden dat de uitvoering van de projecten op schema is met de planning van het uitvoeringsprogramma. De stand van zaken is per project weergegeven in het overzicht in ijlage 1. Onderstaand wordt per geformuleerde amitie ingegaan op de projecten die daaraan veronden zijn, de gloale voortgang van die projecten en, voor zover op dit moment meetaar, de resultaten ten opzichte van de amities die gesteld zijn. Amitie 2.1: Toetsing EPC-erekeningen/GPR-scores en toezicht EPC en GPR op de ouwplaats ij 90% van de vergunningen (innovatief) Relevante projecten: 25, 26 Knelpunten Het organiseren van een afdoende mate van toetsing en toezicht lijkt in de praktijk prolemen op te leveren. Enerzijds is dit een udgettaire kwestie en anderzijds lijkt het ook ij voldoende middelen moeilijk te zijn om voldoende toetsing en toezicht te organiseren. Exacte cijfers zijn niet eschikaar, maar het is duidelijk dat op dit moment zelfs een percentage van 10% nog niet gehaald wordt. 22 gemeente Eindhoven

23 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid De gemeentelijke ezuinigingen naar aanleiding van de kredietcrisis treffen met name ook het toezicht en de handhaving. Dit emoeilijkt ook het ehalen van de gestelde amitie. Amitie 2.2: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s voor nieuwouwwoningen, zowel voor particuliere ouw als kleinschalige projectmatige ouw (innovatief) Relevante projecten: 27 t/m 33 Successen Het GPR instrument is ingevoerd als instrument en het geruik ervan wordt gestimuleerd innen en uiten de gemeente Knelpunten Door gerek aan toezicht en toetsing is er geen zicht op in hoeverre ij particulieren en kleinschalige projectouw de GPR wordt gehanteerd en een score van 7 wordt ehaald Amitie 2.3: Het realiseren van een GPR-score van 7 op alle thema s ij grootschalige nieuwouwprojecten (voorlopend) Relevante projecten: 34 t/m 38. Successen Bij een aantal grootschalige nieuwouwprojecten (Strijp R, Blixemosch NO) wordt de GPR gehanteerd en wordt de gewenste score naar verwachting gehaald. Knelpunten Door gerek aan toezicht en toetsing is er geen zicht op in hoeverre ij grootschalige projectouw de GPR wordt gehanteerd en een score van 7 wordt ehaald Amitie 2.4: Het vereteren van de energetische kwaliteit van de estaande woningvoorraad met 4% per jaar (innovatief o.a. door middel van koppeling energielaels en GPR-scores naar consumentenlaels) Relevante projecten: 39 t/m 43 De projecten heen etrekking op: Energiedoelstellingen opnemen in volkshuisvestingseleid Afspraken maken met woningouwcorporaties Particulieren stimuleren om maatregelen te treffen 23

24 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid - Monitoren renovatieprojecten op energieresultaat Successen Het door Eindhoven gelanceerde revolving fund voor energieesparingsmaatregelen in estaande ouw (de energieesparingslening) is een succes. In 2009 is een evaluatie van het project uitgevoerd. In 2010 is het totaal eschikare edrag in het fonds verhoogd met ,= Met susidie van de provincie is een succesvol project uitgevoerd met susidiëring van energieesparende maatregelen ( De gemeente etaalt de helft ). Dit heeft rechtstreeks geleid tot circa ,= aan maatregelen in estaande woningen, waarvoor ,= aan susidie is verstrekt In 2009 en 2010 zijn door de gemeente voorlichtingsavonden georganiseerd over de mogelijkheden om energie te esparen en daarvoor financiële ondersteuning te krijgen. Deze avonden zijn druk ezocht. Met het creëren van een formatieplaats innen de afdeling Milieu voor een adviseur duurzaam ouwen en het opstellen van het plan van aanpak Kwaliteit in ouwen en wonen is een elangrijke stap gezet. Knelpunten De samenwerking met de woningouwcorporaties is in Eindhoven op dit punt nog niet optimaal. In 2011 is inmiddels een traject ingezet om op dit punt tot vereteringen te komen. De mogelijkheden van de gemeente om ewoners te ewegen tot sustantiële esparingsmaatregelen die op de schaal van de gemeente tot meetare resultaten leiden zijn eperkt. Dit lijkt ook af te leiden uit de vergelijking van de Eindhovense energielaels met de landelijke in onderstaande figuur. De gemiddelde energie-index van de gelaelde woningen in Eindhoven is 1,90. Dit komt overeen met lael D. De gemiddelde energie-index van de gelaelde woningen in Nederland is 1,85. Dit komt ook overeen met lael D. Eindhoven scoort wat dat etreft dus niet eter dan het landelijk gemiddelde. De cijfers zeggen overigens niks over de veretering in de laelscore in de afgelopen jaren, dus een zekere uitspraak over hoe Eindhoven scoort ten opzichte van andere gemeenten is hiermee niet te doen. 24 gemeente Eindhoven

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie