Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord"

Transcriptie

1 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van ,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- en GMC ,-. Voor een nadere toelichting op de jaarverantwoording en de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Afweging Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. De jaarverantwoording en resultaatverdeling geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Met betrekking tot het batig saldo van het GMC gedeeltelijk te bestemmen voor een bijdrage aan het RIEC voor 2010 zal dit voor Heusden betekenen van dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat De bijdrage voor het RIEC is al geraamd in de bestuursrapportage dekking Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. 1

2 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 juni 2010; gelet op: Gemeentewet; besloten: de raad voor te stellen: - Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven. 3

4 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Exploitatiesaldo 2009 Het batig saldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van ,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- (is vooral het gevolg van vacaturevoordeel) en GMC ,- (is voornamelijk ontstaan door later dan geplande ICT-investeringen). Resultaatbestemming Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor: 1. het voordelig saldo van de BBN ad toevoegen aan de algemene reserve; hierdoor voldoet de stand van deze reserve weer aan de minimale norm; 2. het voordelig saldo van de GHOR ad te storten in een bestemmingsreserve voor: a. het herinrichten van de organisatie van het GHOR-bureau, afgestemd op de Wet Publieke Gezondheidzorg en de Wet Veiligheidsregio s ( ); b. het inhalen van achterstanden als gevolg van extra werkzaamheden in verband met incidenten in 2009 (o.a. pandemie nieuwe influenza en vaccinatiecampagne) voor ; c. het maken van een inhaalslag m.b.t. het opleiden van extra sleutelfunctionarissen ( 9.500). 3. het voordelig saldo van het GMC ad terugbetalen aan de deelnemers (21 gemeenten en politieregio Brabant-Noord) Afweging Zienswijze Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. 1

6 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen BBN en GHOR bestaat geen bezwaar. De bestemming van het positief resultaat van het GMC ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. De deelnemende gemeenten en de politieregio hebben geen rekening gehouden met een teruggave door de Veiligheidsregio en het positief resultaat is ontstaan als gevolg van uitgestelde ICT investeringen die op enig moment alsnog gedaan moeten worden. Vanwege financiële onzekerheden in de toekomst is reservering van dit bedrag thans aan te bevelen. Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ,-) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. De financiële adoptie ambtenaren geven aan dat de gemeente vrij dienen te zijn in het al dan niet aanwenden van het terug te ontvangen bedrag voor het RIEC. De gemeente Heusden heeft de bijdrage aan het RIEC voor 2010 al geraamd in de bestuursrapportage Het terug te ontvangen bedrag komt ten gunste van het rekening resultaat Het RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Met betrekking tot het batig saldo van het GMC gedeeltelijk te bestemmen voor een bijdrage aan het RIEC voor 2010 zal dit voor Heusden betekenen van dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat De bijdrage voor het RIEC is al geraamd in de bestuursrapportage Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems 2

7 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Naar aanleiding van de informatievergadering: WIJZIGINGEN: BIJLAGEN: Aanbiedingsbrief verzoek om zienswijze jaarverantwoording 2009 VR Brabant-Noord Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 VR Brabant-Noord TER INZAGE: 3

8 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 15 juni 2010; gezien het voorstel van het college van 1 juni 2010, BRWJL02 gelet op Gemeentewet; b e s l u i t : Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

9 Zaaknummer: BRWJL02 Onderwerp: Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli Afweging: Het batig saldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van ,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- (is vooral het gevolg van vacaturevoordeel) en GMC ,- (is voornamelijk ontstaan door later dan geplande ICT-investeringen). Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen BBN en GHOR bestaat geen bezwaar. De bestemming van het positief resultaat van het GMC ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. De deelnemende gemeenten en de politieregio hebben geen rekening gehouden met een teruggave door de Veiligheidsregio en het positief resultaat is ontstaan als gevolg van uitgestelde ICT investeringen die op enig moment alsnog gedaan moeten worden. Vanwege financiële onzekerheden in de toekomst is reservering van dit bedrag thans aan te bevelen. Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ,-) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. De financiële adoptie ambtenaren geven aan dat de gemeente vrij dienen te zijn in het al dan niet aanwenden van het terug te ontvangen bedrag voor het RIEC. De gemeente Heusden heeft de bijdrage aan het RIEC voor 2010 al geraamd in de bestuursrapportage Het terug te ontvangen bedrag komt ten gunste van het rekening resultaat Het RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Advies: Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen.

10 Zaaknummer: Onderwerp: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven.

11

12

13

14

15 Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. Jaarverantwoording

16 Colofon Titel : Jaarverantwoording 2009 Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord Auteur(s) : Project : Opdrachtgever : Rapportstatus : Voorgelegd aan gemeenteraden, , Brandweer Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht. Jaarverantwoording

17 INHOUDSOPGAVE Inleiding Terugblik op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Algemene uitgangspunten Technische uitgangspunten Jaarrekening Inwonerbijdrage Compensabele BTW Programma s Brandweer Brabant Noord Brandweer: Risicobeheersing Brandweer: Operationele voorbereiding Brandweer: Bestuur- en Managementondersteuning Recapitulatie Brandweer Brabant Noord Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Risico s Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Personeel Ziekteverzuim Formatie in fte s Rechtmatigheid Jaarrekening Programmarekening Balans Toelichtingen Programmarekening en Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting Programmarekening Toelichting op balans per 31 december Analyse resultaten BBN, GHOR en GMC...71 Bijlage 1: Accountantsverklaring...77 Bijlage 2: Single information single audit...79 Bijlage 3: BBN - Kengetallen...81 Bijlage 4: GHOR-inzetten...85 Evenementenadviezen...86 Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening...87 Bijlage 6: Lijst met afkortingen...89 Jaarverantwoording

18 Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Beleidsbegroting 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2009 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin is een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. En er is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Presentatie Begroting 2009 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 11 november 2009 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2009 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma s (Jaarverslag 2009) als de Jaarrekening Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. Jaarverantwoording

19 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2009 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio De Wet veiligheidsregio s treedt op 1 oktober 2010 in werking. In samenhang daarmee worden ook het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s van kracht. Hierin zijn de prestatie-eisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio s en de opleidingseisen waaraan medewerkers van brandweer, GHOR en andere rampenbestrijders moeten voldoen. Eind 2009 is duidelijk geworden wat er definitief in de wet wordt geregeld en welke gevolgen dit heeft voor onze veiligheidsregio. Dat betekent dat in navolging hiervan gestart is met de voorbereidingen voor de nieuwe planvorming: het Regionaal Crisisplan (opvolger gemeentelijke rampenplannen) en het Regionaal Beleidsplan (opvolger regionale organisatieplannen en regionale beheersplannen). Het Bestuur heeft tevens de uitgangspunten vastgesteld voor de veiligheidsregio die zullen worden betrokken in het Regionaal Beleidsplan De financiële consequenties van de wet zijn zowel landelijk al regionaal doorgerekend en zullen worden meegenomen in de Programmabegroting De rijksbijdragen aan de veiligheidsregio (BDUR) zullen vanaf 2010 in twee stappen worden verhoogd ter compensatie van de kosten van nieuwe aan de veiligheidsregio opgedragen wettelijke taken.. De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dat betekent dat de veiligheidsregio gemeentelijke taken uitvoert die door de desbetreffende gemeenten zijn overgedragen en aan de veiligheidsregio zelf opgedragen wettelijke taken waarbij de colleges van B&W als opdrachtgever fungeren en/of de bekostiging in belangrijke mate voor rekening van de gemeenten komen. Waar voorheen de taken in de veiligheidsregio vooral vanuit de vakinhoudelijke benadering van de kolommen (brandweer, GHOR, politie, gemeenten, waterschap en defensie) werden bezien, staat in het kader van de Wet veiligheidsregio s een integrale en multidisciplinaire benadering op alle schakels van de veiligheidsketen centraal. Voor gemeenten betekent dit dat de organisatie van de gemeentelijke rampen- en crisisbeheersingsprocessen, meer nog dan voorheen, intergemeentelijk zal worden georganiseerd en door de veiligheidsregio zal worden gecoördineerd. De uitkomsten van RADAR (Inspectie OOV), de Taskforce Management Overstromingen/Waterproef, het rapport van de Taskforce Gemeentelijke Processen van het Veiligheidsberaad en de convenantafspraken (rampenbestrijding op orde) hebben het verbeteren van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het algemeen - de nodige input geleverd voor het verbeteren van de gemeentelijke processen in Brabant-Noord. Alle input hiervan is in 2009 verwerkt in een verbeterplan. Het uitgangspunt is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de gemeentelijke processen maar dat de voorbereiding hierop en de expertise regionaal gecoördineerd respectievelijk geborgd worden. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Op 25 juni 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het besluit genomen om zich sterk te maken voor de vorming van één regionale brandweerorganisatie in Brabant-Noord. Daartoe is en bovengenoemd convenant met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesloten. Eind 2008 is het Project Regionalisering brandweer in Brabant-Noord van start gegaan. Hiertoe is een projectorganisatie ingericht onder leiding van de heer A. de Kroon, gemeentesecretaris van Helmond, bijgestaan door twee adviesbureaus. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur belangrijke producten van het project geaccordeerd: Visie- en missiedocument, rapportage vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers, organisatieplan op hoofdlijnen, rapportage financiële ontvlechting, uitgangspunten HRM-beleid nieuwe organisatie. De daartoe gevormde Bijzondere Ondernemingsraad heeft adviezen uitgebracht. Over het sociaal plan, de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe brandweerorganisatie vindt overleg plaats met de vakbonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg. In het derde kwartaal van 2009 zijn de eindvoorstellen aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio voorgelegd waarna de besluitvorming in colleges en raden heeft plaatsgevonden. Door alle 21 colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden is inmiddels het onherroepelijke besluit tot regionalisering van de brandweer genomen. Gelijktijdig met het proces van de besluitvorming is de hoofdstructuur en detailontwerp nader uitgewerkt. Hierin worden voor elk taakgebied de processen, personeelsformatie, middelenbeslag, organisatie en randvoorwaarden beschreven. Op basis hiervan zal het implementatieplan worden opgesteld waarna per 1 januari 2011 de nieuwe regionale brandweerorganisatie een feit is. Jaarverantwoording

20 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR Brabant-Noord werkte in 2009 aan drie hoofdzaken te weten de interne reorganisatie GHOR bureau, diverse omvangrijke operationele inzetten en de uitrol landelijke stimuleringsprogramma rampenopvangplannen zorginstellingen. Interne reorganisatie GHOR bureau De GHOR BN kreeg in 2009 te maken met relatief veel personele wisselingen in korte tijd. De directeur GHOR/RGF, het Bureauhoofd GHOR, een beleidsmedewerker en een medewerker, verruilden hun aanstelling voor een functie elders. Alle functies waren eind 2009 opnieuw ingevuld. Ondanks deze personele mutaties was de operationele continuïteit van het GHOR-bureau gewaarborgd door het aanstellen van interim functionarissen. Naast de personele wisselingen zijn de vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s en Wet Publieke Gezondheid aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. De wet regelt namelijk dat het GHOR-bestuur afspraken maakt met regionale zorginstellingen ten aanzien van hun voorbereiding open inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties. In de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet de GHOR BN afspraken gaan maken met meer dan 45 zorginstellingen. Dat vraagt om een organisatie die is gericht op netwerken en relatie in plaats van processen en aanbod. De GHOR BN verandert van een proces- en aanbodgerichte organisatie naar een ketenorganisatie die vraaggestuurd werkt. De nieuwe koers van relatiebeheer en vraagsturing betekent voor de GHOR BN: actief relatiebeheer weg van de tekentafel en het veld in. vraaggericht werken luisteren naar knelpunten en verbetermogelijkheden die ketenpartners zien. klant centraal handelen vanuit het perspectief van de klant. In het geval van de GHOR is de klant de burger. De burger betekent dus inclusief de bewoners en patiënten van de zorginstellingen, als potentieel slachtoffer wanneer zich een ongeval, ramp of crisis voordoet. De GHOR BN zet deze ambities om in een concreet actieplan en nieuw beleidsplan. Belangrijke stappen die het GHOR bureau heeft ingezet: inrichten front- en backoffice; benoemen van accountmanagers die de vaste contactpersonen zullen zijn van onze ketenpartners en veiligheidspartners; moderniseren en verdere digitalisering van onze backoffice. Speerpunt is informatiemanagement. De GHOR verwacht dit traject medio 2010 af te ronden. Diverse omvangrijke operationele inzetten In 2009 was de GHOR Brabant-Noord betrokken bij een aantal omvangrijke operationele inzetten. De meest in het oog springende GRIP-inzetten waren de zedenzaak, de grieppandemie incl. de griepvaccinaties en de Q- koorts. Zedenzaak zwemschoolhouder In juni 2009 heeft GHOR Brabant-Noord operationeel leiding gegeven aan het multidisciplinaire incident van de zedenzaak zwemschoolhouder Benno L.. De GHOR coördineerde het PSHOR-proces. De evaluatie van de operationele inzet door het COT is begin 2010 beschikbaar. Grieppandemie en vaccinaties Omstreeks juli 2009 bereikt de wereldwijde grieppandemie (Mexicaanse griep) Nederland. Het bewustzijn om ons goed voor te bereiden op een uitbraak van de Nieuwe Influenza A (H1N1) komt in een stroomversnelling. De GHOR gaf een sterke impuls aan het (versneld) opstellen van continuïteitsplannen bij zorgpartners en gemeenten. Hiervoor organiseerde de GHOR onder meer sectoraal overleg in de witte kolom. Binnen het Veiligheidsbureau werd op ons verzoek een calamiteitenwerkgroep ingesteld waarin de OOV-partners elkaar informeerden en afstemden. In oktober 2009 heeft het ministerie van VWS besloten over te gaan tot een grootschalige vaccinatiecampagne van 0-4 jarigen en huisgenoten, waarbij de GHOR een coördinerende en faciliterende rol had. Eind 2009 en begin 2010 zijn er, in nauwe samenwerking met gemeenten en GGD, drie vaccinatierondes voorbereid en uitgevoerd. Q-koorts In november 2009 besloten de ministers van LNV en VWS om maatregelen te nemen om de uitbreiding van Q- koorst besmetting bij mensen terug te dringen. De maatregelen bestonden uit het ruimen van dieren (geiten en Jaarverantwoording

21 schapen) op besmette veehouderijen. De uitvoering van de operatie heeft onder leiding van het Regionaal Crisisoverleg Zuid-Nederland van LNV plaatsgevonden. De GHOR was adviseur van de coördinerend burgemeester. De drie operationele zaken hebben een omvangrijke inbreng van het GHOR bureau gevraagd. In 2009 hebben de meer traditionele flitsrampen plaatsgemaakt voor een aantal langdurige crises waarbij de nadruk lag op (psychosociale) gezondheidskwesties. Dit heeft heel wat leerpunten opgeleverd voor zowel de GHOR als voor haar OOV- en zorgpartners. Met name betreffen dit leerpunten op het gebied van informatievoorziening en communicatie waarbij afstemming en fasering sleutelwoorden zijn. Uitrol landelijk stimuleringsprogramma De traumaregio Brabant startte in 2009 met de uitrol van het landelijke stimuleringsprogramma Rampen Opvang Plannen voor de eerste- en tweedelijns zorginstellingen (subsidieregeling van Ministerie VWS). De drie Brabantse GHOR-bureaus hebben een belangrijke adviserende en ondersteunende rol bij de voorbereiding en realisatie van het stimuleringsprogramma. Concrete resultaten verwachten wij pas in Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2009 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de position paper veiligheidsregio én de programmabegroting 2009 (GMC) zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. Het jaar 2009 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de verbetering van de (kwaliteit van de) informatievoorziening, de verdere integratie van de meldkamerprocessen én de schaalvergroting van het meldkamerdomein. Zo zijn in het kader van het informatiemanagement voorzieningen getroffen om adequaat in te kunnen spelen op specifieke vraagstellingen, is een informatiebeveiligingsplan opgesteld en zijn, anticiperend op de implementatie van netcentrisch werken, (bouw-)technische infrastructurele aanpassingen doorgevoerd. Gedurende het hele jaar is gefaseerd onderzoek verricht door KPMG naar de mogelijkheden tot inrichting van een geïntegreerde frontoffice en back-office. De resultaten van dit onderzoek en de besluitvorming hieromtrent vormen uiteindelijk de opmaat voor de doorontwikkeling van het meldcentrum. Uiteraard wordt bij deze afweging, zoveel als mogelijk, rekening gehouden met de aanbeveling van commissie De Graaf om bovenregionale samenwerking te organiseren bij de afhandeling van 112-oproepen. In Zuid-Nederland zijn eind 2009 de eerste verkennende besprekingen gestart over de mogelijkheden tot schaalvergroting van het meldkamerdomein. Jaarverantwoording

22 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2009 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2009 Voor 2009 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2009 geplande nieuwe investeringen is 4,50%. Het GMC hanteert geen rekenrente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen: Activa omschrijving Afschrijvingsduur in jaren Bouwkosten 15 Meubilair en Inventaris 10 Hard- en Sofware Redgereedschap / Ademluchttoestellen / Dienst en Bluskleding / Communicator / Mobilofoons 7 / Portofoons / Kazernebesturingen en AVLS Accu s portofoons 3 Headsets (In 2012 termijn naar 5 jaar) en Pagers (In 2014 termijn naar 5 jaar) 3 Verbindingsmiddelen (auto s) en meetpalen planvorming 5 Waterkaarten 10 OGS/WVD diverse materialen en gereedschappen Vorkheftruck en Dienstbus 8-10 Verzorgingsunit 10 Dienst- en personenauto s 6 Vrachtauto en Financiële activa in bijdragen HV opwaardering 15 Haakarm voertuigen/bakken Inwonerbijdrage 2009 De gemeentelijke bijdrage voor 2009 is na indexering en de verhoging voor structureel nieuw beleid vastgesteld op 10,214 per inwoner. Dit is opgebouwd uit 5,943 voor de BBN, 2,001 voor de GHOR en 2,27 voor het GMC. Uitgaande van inwoners (CBS ) bedraagt de totale inwonersbijdrage Dat betekent voor de BBN , de GHOR en het GMC Compensabele BTW 2009 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware transparant gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2009 was het bedrag aan compensabele BTW geraamd op 0,48 per inwoner: voor de BBN 0,38 en het GMC 0,10. De werkelijke compensabele BTW bedroeg in ,91 per inwoner: voor de BBN 0,74 en het GMC 0,17 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant. Jaarverantwoording

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie