Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord"

Transcriptie

1 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van ,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- en GMC ,-. Voor een nadere toelichting op de jaarverantwoording en de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Afweging Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. De jaarverantwoording en resultaatverdeling geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Met betrekking tot het batig saldo van het GMC gedeeltelijk te bestemmen voor een bijdrage aan het RIEC voor 2010 zal dit voor Heusden betekenen van dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat De bijdrage voor het RIEC is al geraamd in de bestuursrapportage dekking Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. 1

2 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 juni 2010; gelet op: Gemeentewet; besloten: de raad voor te stellen: - Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven. 3

4 Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Exploitatiesaldo 2009 Het batig saldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van ,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- (is vooral het gevolg van vacaturevoordeel) en GMC ,- (is voornamelijk ontstaan door later dan geplande ICT-investeringen). Resultaatbestemming Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor: 1. het voordelig saldo van de BBN ad toevoegen aan de algemene reserve; hierdoor voldoet de stand van deze reserve weer aan de minimale norm; 2. het voordelig saldo van de GHOR ad te storten in een bestemmingsreserve voor: a. het herinrichten van de organisatie van het GHOR-bureau, afgestemd op de Wet Publieke Gezondheidzorg en de Wet Veiligheidsregio s ( ); b. het inhalen van achterstanden als gevolg van extra werkzaamheden in verband met incidenten in 2009 (o.a. pandemie nieuwe influenza en vaccinatiecampagne) voor ; c. het maken van een inhaalslag m.b.t. het opleiden van extra sleutelfunctionarissen ( 9.500). 3. het voordelig saldo van het GMC ad terugbetalen aan de deelnemers (21 gemeenten en politieregio Brabant-Noord) Afweging Zienswijze Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. 1

6 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen BBN en GHOR bestaat geen bezwaar. De bestemming van het positief resultaat van het GMC ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. De deelnemende gemeenten en de politieregio hebben geen rekening gehouden met een teruggave door de Veiligheidsregio en het positief resultaat is ontstaan als gevolg van uitgestelde ICT investeringen die op enig moment alsnog gedaan moeten worden. Vanwege financiële onzekerheden in de toekomst is reservering van dit bedrag thans aan te bevelen. Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ,-) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. De financiële adoptie ambtenaren geven aan dat de gemeente vrij dienen te zijn in het al dan niet aanwenden van het terug te ontvangen bedrag voor het RIEC. De gemeente Heusden heeft de bijdrage aan het RIEC voor 2010 al geraamd in de bestuursrapportage Het terug te ontvangen bedrag komt ten gunste van het rekening resultaat Het RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Met betrekking tot het batig saldo van het GMC gedeeltelijk te bestemmen voor een bijdrage aan het RIEC voor 2010 zal dit voor Heusden betekenen van dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat De bijdrage voor het RIEC is al geraamd in de bestuursrapportage Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems 2

7 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Naar aanleiding van de informatievergadering: WIJZIGINGEN: BIJLAGEN: Aanbiedingsbrief verzoek om zienswijze jaarverantwoording 2009 VR Brabant-Noord Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 VR Brabant-Noord TER INZAGE: 3

8 Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 15 juni 2010; gezien het voorstel van het college van 1 juni 2010, BRWJL02 gelet op Gemeentewet; b e s l u i t : Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

9 Zaaknummer: BRWJL02 Onderwerp: Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli Afweging: Het batig saldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van ,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- (is vooral het gevolg van vacaturevoordeel) en GMC ,- (is voornamelijk ontstaan door later dan geplande ICT-investeringen). Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen BBN en GHOR bestaat geen bezwaar. De bestemming van het positief resultaat van het GMC ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. De deelnemende gemeenten en de politieregio hebben geen rekening gehouden met een teruggave door de Veiligheidsregio en het positief resultaat is ontstaan als gevolg van uitgestelde ICT investeringen die op enig moment alsnog gedaan moeten worden. Vanwege financiële onzekerheden in de toekomst is reservering van dit bedrag thans aan te bevelen. Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ,-) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. De financiële adoptie ambtenaren geven aan dat de gemeente vrij dienen te zijn in het al dan niet aanwenden van het terug te ontvangen bedrag voor het RIEC. De gemeente Heusden heeft de bijdrage aan het RIEC voor 2010 al geraamd in de bestuursrapportage Het terug te ontvangen bedrag komt ten gunste van het rekening resultaat Het RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Advies: Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat ( ) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen.

10 Zaaknummer: Onderwerp: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat ( ) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven.

11

12

13

14

15 Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. Jaarverantwoording

16 Colofon Titel : Jaarverantwoording 2009 Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord Auteur(s) : Project : Opdrachtgever : Rapportstatus : Voorgelegd aan gemeenteraden, , Brandweer Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht. Jaarverantwoording

17 INHOUDSOPGAVE Inleiding Terugblik op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Algemene uitgangspunten Technische uitgangspunten Jaarrekening Inwonerbijdrage Compensabele BTW Programma s Brandweer Brabant Noord Brandweer: Risicobeheersing Brandweer: Operationele voorbereiding Brandweer: Bestuur- en Managementondersteuning Recapitulatie Brandweer Brabant Noord Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Risico s Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Personeel Ziekteverzuim Formatie in fte s Rechtmatigheid Jaarrekening Programmarekening Balans Toelichtingen Programmarekening en Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting Programmarekening Toelichting op balans per 31 december Analyse resultaten BBN, GHOR en GMC...71 Bijlage 1: Accountantsverklaring...77 Bijlage 2: Single information single audit...79 Bijlage 3: BBN - Kengetallen...81 Bijlage 4: GHOR-inzetten...85 Evenementenadviezen...86 Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening...87 Bijlage 6: Lijst met afkortingen...89 Jaarverantwoording

18 Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Beleidsbegroting 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2009 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin is een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. En er is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Presentatie Begroting 2009 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 11 november 2009 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2009 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma s (Jaarverslag 2009) als de Jaarrekening Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. Jaarverantwoording

19 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2009 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio De Wet veiligheidsregio s treedt op 1 oktober 2010 in werking. In samenhang daarmee worden ook het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s van kracht. Hierin zijn de prestatie-eisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio s en de opleidingseisen waaraan medewerkers van brandweer, GHOR en andere rampenbestrijders moeten voldoen. Eind 2009 is duidelijk geworden wat er definitief in de wet wordt geregeld en welke gevolgen dit heeft voor onze veiligheidsregio. Dat betekent dat in navolging hiervan gestart is met de voorbereidingen voor de nieuwe planvorming: het Regionaal Crisisplan (opvolger gemeentelijke rampenplannen) en het Regionaal Beleidsplan (opvolger regionale organisatieplannen en regionale beheersplannen). Het Bestuur heeft tevens de uitgangspunten vastgesteld voor de veiligheidsregio die zullen worden betrokken in het Regionaal Beleidsplan De financiële consequenties van de wet zijn zowel landelijk al regionaal doorgerekend en zullen worden meegenomen in de Programmabegroting De rijksbijdragen aan de veiligheidsregio (BDUR) zullen vanaf 2010 in twee stappen worden verhoogd ter compensatie van de kosten van nieuwe aan de veiligheidsregio opgedragen wettelijke taken.. De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dat betekent dat de veiligheidsregio gemeentelijke taken uitvoert die door de desbetreffende gemeenten zijn overgedragen en aan de veiligheidsregio zelf opgedragen wettelijke taken waarbij de colleges van B&W als opdrachtgever fungeren en/of de bekostiging in belangrijke mate voor rekening van de gemeenten komen. Waar voorheen de taken in de veiligheidsregio vooral vanuit de vakinhoudelijke benadering van de kolommen (brandweer, GHOR, politie, gemeenten, waterschap en defensie) werden bezien, staat in het kader van de Wet veiligheidsregio s een integrale en multidisciplinaire benadering op alle schakels van de veiligheidsketen centraal. Voor gemeenten betekent dit dat de organisatie van de gemeentelijke rampen- en crisisbeheersingsprocessen, meer nog dan voorheen, intergemeentelijk zal worden georganiseerd en door de veiligheidsregio zal worden gecoördineerd. De uitkomsten van RADAR (Inspectie OOV), de Taskforce Management Overstromingen/Waterproef, het rapport van de Taskforce Gemeentelijke Processen van het Veiligheidsberaad en de convenantafspraken (rampenbestrijding op orde) hebben het verbeteren van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het algemeen - de nodige input geleverd voor het verbeteren van de gemeentelijke processen in Brabant-Noord. Alle input hiervan is in 2009 verwerkt in een verbeterplan. Het uitgangspunt is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de gemeentelijke processen maar dat de voorbereiding hierop en de expertise regionaal gecoördineerd respectievelijk geborgd worden. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Op 25 juni 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het besluit genomen om zich sterk te maken voor de vorming van één regionale brandweerorganisatie in Brabant-Noord. Daartoe is en bovengenoemd convenant met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesloten. Eind 2008 is het Project Regionalisering brandweer in Brabant-Noord van start gegaan. Hiertoe is een projectorganisatie ingericht onder leiding van de heer A. de Kroon, gemeentesecretaris van Helmond, bijgestaan door twee adviesbureaus. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur belangrijke producten van het project geaccordeerd: Visie- en missiedocument, rapportage vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers, organisatieplan op hoofdlijnen, rapportage financiële ontvlechting, uitgangspunten HRM-beleid nieuwe organisatie. De daartoe gevormde Bijzondere Ondernemingsraad heeft adviezen uitgebracht. Over het sociaal plan, de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe brandweerorganisatie vindt overleg plaats met de vakbonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg. In het derde kwartaal van 2009 zijn de eindvoorstellen aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio voorgelegd waarna de besluitvorming in colleges en raden heeft plaatsgevonden. Door alle 21 colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden is inmiddels het onherroepelijke besluit tot regionalisering van de brandweer genomen. Gelijktijdig met het proces van de besluitvorming is de hoofdstructuur en detailontwerp nader uitgewerkt. Hierin worden voor elk taakgebied de processen, personeelsformatie, middelenbeslag, organisatie en randvoorwaarden beschreven. Op basis hiervan zal het implementatieplan worden opgesteld waarna per 1 januari 2011 de nieuwe regionale brandweerorganisatie een feit is. Jaarverantwoording

20 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR Brabant-Noord werkte in 2009 aan drie hoofdzaken te weten de interne reorganisatie GHOR bureau, diverse omvangrijke operationele inzetten en de uitrol landelijke stimuleringsprogramma rampenopvangplannen zorginstellingen. Interne reorganisatie GHOR bureau De GHOR BN kreeg in 2009 te maken met relatief veel personele wisselingen in korte tijd. De directeur GHOR/RGF, het Bureauhoofd GHOR, een beleidsmedewerker en een medewerker, verruilden hun aanstelling voor een functie elders. Alle functies waren eind 2009 opnieuw ingevuld. Ondanks deze personele mutaties was de operationele continuïteit van het GHOR-bureau gewaarborgd door het aanstellen van interim functionarissen. Naast de personele wisselingen zijn de vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s en Wet Publieke Gezondheid aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. De wet regelt namelijk dat het GHOR-bestuur afspraken maakt met regionale zorginstellingen ten aanzien van hun voorbereiding open inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties. In de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet de GHOR BN afspraken gaan maken met meer dan 45 zorginstellingen. Dat vraagt om een organisatie die is gericht op netwerken en relatie in plaats van processen en aanbod. De GHOR BN verandert van een proces- en aanbodgerichte organisatie naar een ketenorganisatie die vraaggestuurd werkt. De nieuwe koers van relatiebeheer en vraagsturing betekent voor de GHOR BN: actief relatiebeheer weg van de tekentafel en het veld in. vraaggericht werken luisteren naar knelpunten en verbetermogelijkheden die ketenpartners zien. klant centraal handelen vanuit het perspectief van de klant. In het geval van de GHOR is de klant de burger. De burger betekent dus inclusief de bewoners en patiënten van de zorginstellingen, als potentieel slachtoffer wanneer zich een ongeval, ramp of crisis voordoet. De GHOR BN zet deze ambities om in een concreet actieplan en nieuw beleidsplan. Belangrijke stappen die het GHOR bureau heeft ingezet: inrichten front- en backoffice; benoemen van accountmanagers die de vaste contactpersonen zullen zijn van onze ketenpartners en veiligheidspartners; moderniseren en verdere digitalisering van onze backoffice. Speerpunt is informatiemanagement. De GHOR verwacht dit traject medio 2010 af te ronden. Diverse omvangrijke operationele inzetten In 2009 was de GHOR Brabant-Noord betrokken bij een aantal omvangrijke operationele inzetten. De meest in het oog springende GRIP-inzetten waren de zedenzaak, de grieppandemie incl. de griepvaccinaties en de Q- koorts. Zedenzaak zwemschoolhouder In juni 2009 heeft GHOR Brabant-Noord operationeel leiding gegeven aan het multidisciplinaire incident van de zedenzaak zwemschoolhouder Benno L.. De GHOR coördineerde het PSHOR-proces. De evaluatie van de operationele inzet door het COT is begin 2010 beschikbaar. Grieppandemie en vaccinaties Omstreeks juli 2009 bereikt de wereldwijde grieppandemie (Mexicaanse griep) Nederland. Het bewustzijn om ons goed voor te bereiden op een uitbraak van de Nieuwe Influenza A (H1N1) komt in een stroomversnelling. De GHOR gaf een sterke impuls aan het (versneld) opstellen van continuïteitsplannen bij zorgpartners en gemeenten. Hiervoor organiseerde de GHOR onder meer sectoraal overleg in de witte kolom. Binnen het Veiligheidsbureau werd op ons verzoek een calamiteitenwerkgroep ingesteld waarin de OOV-partners elkaar informeerden en afstemden. In oktober 2009 heeft het ministerie van VWS besloten over te gaan tot een grootschalige vaccinatiecampagne van 0-4 jarigen en huisgenoten, waarbij de GHOR een coördinerende en faciliterende rol had. Eind 2009 en begin 2010 zijn er, in nauwe samenwerking met gemeenten en GGD, drie vaccinatierondes voorbereid en uitgevoerd. Q-koorts In november 2009 besloten de ministers van LNV en VWS om maatregelen te nemen om de uitbreiding van Q- koorst besmetting bij mensen terug te dringen. De maatregelen bestonden uit het ruimen van dieren (geiten en Jaarverantwoording

21 schapen) op besmette veehouderijen. De uitvoering van de operatie heeft onder leiding van het Regionaal Crisisoverleg Zuid-Nederland van LNV plaatsgevonden. De GHOR was adviseur van de coördinerend burgemeester. De drie operationele zaken hebben een omvangrijke inbreng van het GHOR bureau gevraagd. In 2009 hebben de meer traditionele flitsrampen plaatsgemaakt voor een aantal langdurige crises waarbij de nadruk lag op (psychosociale) gezondheidskwesties. Dit heeft heel wat leerpunten opgeleverd voor zowel de GHOR als voor haar OOV- en zorgpartners. Met name betreffen dit leerpunten op het gebied van informatievoorziening en communicatie waarbij afstemming en fasering sleutelwoorden zijn. Uitrol landelijk stimuleringsprogramma De traumaregio Brabant startte in 2009 met de uitrol van het landelijke stimuleringsprogramma Rampen Opvang Plannen voor de eerste- en tweedelijns zorginstellingen (subsidieregeling van Ministerie VWS). De drie Brabantse GHOR-bureaus hebben een belangrijke adviserende en ondersteunende rol bij de voorbereiding en realisatie van het stimuleringsprogramma. Concrete resultaten verwachten wij pas in Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2009 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de position paper veiligheidsregio én de programmabegroting 2009 (GMC) zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. Het jaar 2009 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de verbetering van de (kwaliteit van de) informatievoorziening, de verdere integratie van de meldkamerprocessen én de schaalvergroting van het meldkamerdomein. Zo zijn in het kader van het informatiemanagement voorzieningen getroffen om adequaat in te kunnen spelen op specifieke vraagstellingen, is een informatiebeveiligingsplan opgesteld en zijn, anticiperend op de implementatie van netcentrisch werken, (bouw-)technische infrastructurele aanpassingen doorgevoerd. Gedurende het hele jaar is gefaseerd onderzoek verricht door KPMG naar de mogelijkheden tot inrichting van een geïntegreerde frontoffice en back-office. De resultaten van dit onderzoek en de besluitvorming hieromtrent vormen uiteindelijk de opmaat voor de doorontwikkeling van het meldcentrum. Uiteraard wordt bij deze afweging, zoveel als mogelijk, rekening gehouden met de aanbeveling van commissie De Graaf om bovenregionale samenwerking te organiseren bij de afhandeling van 112-oproepen. In Zuid-Nederland zijn eind 2009 de eerste verkennende besprekingen gestart over de mogelijkheden tot schaalvergroting van het meldkamerdomein. Jaarverantwoording

22 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2009 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2009 Voor 2009 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2009 geplande nieuwe investeringen is 4,50%. Het GMC hanteert geen rekenrente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen: Activa omschrijving Afschrijvingsduur in jaren Bouwkosten 15 Meubilair en Inventaris 10 Hard- en Sofware Redgereedschap / Ademluchttoestellen / Dienst en Bluskleding / Communicator / Mobilofoons 7 / Portofoons / Kazernebesturingen en AVLS Accu s portofoons 3 Headsets (In 2012 termijn naar 5 jaar) en Pagers (In 2014 termijn naar 5 jaar) 3 Verbindingsmiddelen (auto s) en meetpalen planvorming 5 Waterkaarten 10 OGS/WVD diverse materialen en gereedschappen Vorkheftruck en Dienstbus 8-10 Verzorgingsunit 10 Dienst- en personenauto s 6 Vrachtauto en Financiële activa in bijdragen HV opwaardering 15 Haakarm voertuigen/bakken Inwonerbijdrage 2009 De gemeentelijke bijdrage voor 2009 is na indexering en de verhoging voor structureel nieuw beleid vastgesteld op 10,214 per inwoner. Dit is opgebouwd uit 5,943 voor de BBN, 2,001 voor de GHOR en 2,27 voor het GMC. Uitgaande van inwoners (CBS ) bedraagt de totale inwonersbijdrage Dat betekent voor de BBN , de GHOR en het GMC Compensabele BTW 2009 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware transparant gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2009 was het bedrag aan compensabele BTW geraamd op 0,48 per inwoner: voor de BBN 0,38 en het GMC 0,10. De werkelijke compensabele BTW bedroeg in ,91 per inwoner: voor de BBN 0,74 en het GMC 0,17 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant. Jaarverantwoording

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Onderwerp Zaaknummer: BVJL10 Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 14 juni heeft de raad

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl VEILIGHEIDSREGIO BRABANT NOORD Veiligheidsregio Brabant Noord Postbus 218 5201 AE 's Hertogenbosch T 088 0208208 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 22 april 2015 Behandeld door M. Glaudemans

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Beleidskader 2011. Uitgangspunten voor de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Beleidskader 2011. Uitgangspunten voor de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleidskader 2011 Uitgangspunten voor de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. Regionalisering brandweer 3 1.2. Stijging BDUR 3

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

zienswijze Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

zienswijze Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Raad Onderwerp: V20100207 zienswijze Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Raadsvoorstel Inleiding: Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeentelijke

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inzicht in de brandweerzorg die de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nu en na regionalisering levert (exclusief de brandweerzorg die door de gemeenten

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: de heer drs. H.P.T.M. Willems Datum: 20 september 2011 Onderwerp: Toelichting resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Doel:

Nadere informatie

Regionalisering brandweer in Brabant-Noord

Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Raad Onderwerp: V200901152 Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Dit voorstel is er op gericht om de uitvoering van de lokale brandweerzorg met ingang van 1 januari 2011 niet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 9 Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 26 juni Bijlage : 1 Steller : Erik van Creij / Ernst Hessels Onderwerp : 1 e Begrotingswijziging VR Algemene toelichting Voor Veiligheidsregio

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I ! _^M^NT go_sterhout I ; - 3 JUNI 2009 fio^gzl ouwaw 1- c\s Inspectie Openbare Orde en Veiligheid fainisterie van BirmenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Zaaknummer: BVJL09. Vragen VVD ex artikel 61 reglement van orde inzake rampenbestrijding in de gemeente Heusden

Zaaknummer: BVJL09. Vragen VVD ex artikel 61 reglement van orde inzake rampenbestrijding in de gemeente Heusden Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Vragen VVD ex artikel 61 reglement van orde inzake rampenbestrijding in de gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding: In de brief van 27 januari 2011 stelt de VVD zeven vragen

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie