Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN"

Transcriptie

1 Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

2 Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld door Auteur Projectnummer SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus AK Eindhoven D. van de Waardenburg en N. Homeijer ntb Datum 19 maart 2008 Status Definitief 19 maart projectnummer ntb 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opzet interviews Vragenlijsten Geïnterviewden 4 3. Kennis van de Omgevingsvergunning Conclusie kennis van de omgevingsvergunning: 5 4. Klantgerichtheid Conclusies communicatie extern/klantgerichtheid: 7 5. Organisatorische samenwerking Conclusies organisatorische samenwerking 8 6. Beleid Conclusies beleid 8 7. Proces en programma Conclusies programma en proces 9 8. Uitvoering Conclusies uitvoering 9 9. Cultuur Conclusies cultuur Aanbevelingen Vragen Werkproces 12 Bijlagen Bijlage 1 Vragenlijst interviews 19 maart projectnummer ntb 2

4 1. Inleiding De rijksoverheid heeft het voornemen om te werken aan administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven en de burger. De bedoeling is de grote hoeveelheid regelgeving op het gebied van vergunningverlening te verminderen en de coördinatie van de activiteiten te vergroten. Daarvoor is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgesteld. Om op tijd klaar te zijn voor de Wabo moet snel duidelijk zijn wat de consequenties voor de gemeente zijn en welke aanpassingen en veranderingen noodzakelijk zijn. Dit is mede afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeente en of de gemeente ook andere doelen wil bereiken. Het betekent in ieder geval dat er gevolgen voor de cultuur zijn omdat zowel vergunningverlening als handhaving niet meer sectoraal maar integraal plaats moet gaan vinden. Dit kan andere vaardigheden en competenties vragen en mogelijk ook andere kennis van de medewerkers. Om op een gestructureerde wijze te achterhalen wat de consequenties zijn, is de Waboscan en een methode ontworpen om een routekaart op te stellen. Het doel van de Wabo-scan is het bepalen van het ambitieniveau van uw organisatie: op welke wijze vindt de vergunningverlening nu plaats en op welke wijze wil uw organisatie dat doen in de toekomst onder de Wabo? Om dit ambitieniveau te realiseren wordt een routekaart opgesteld. De routekaart is het handboek voor de implementatiefase. Als de routekaart wordt gevolgd, kan uw gemeente in de toekomst integrale vergunningen verlenen. Op deze wijze wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Onderdeel van de Wabo-scan is het interviewen van een groot aantal medewerkers van verschillende afdelingen en verschillende portefeuillehouders van de gemeente Drimmelen. In het onderhavige rapport staat de aanpak van de interviews beschreven en de resultaten van de interviews. 2. Opzet interviews De interviews zijn gehouden met totaal 14 personen werkzaam bij de gemeente Drimmelen. De interviews zijn gehouden op 10 en 11 december en op 17 januari. De interviews zijn afgenomen door Danny van de Waardenburg en Nicole Homeijer van SRE Milieudienst. Kendra van der Spek, projectleider Implementatie omgevingsvergunning van de gemeente Drimmelen, was bij de interviews aanwezig. Het doel van de interviews was het verkrijgen van input voor analyse. Naast de interviews zijn tevens kwantitatieve gegevens opgevraagd over bijvoorbeeld aantallen vergunningen Vragenlijsten De interviews zijn gehouden aan de hand van drie verschillende vragenlijsten. Eén voor de medewerkers, één voor leden van het managementteam en één voor bestuurders. De vragenlijst voor de managers en de bestuurders waren een verkorte versie van die voor de medewerkers. Deze vragenlijst voor de medewerkers is toegevoegd als bijlage 1. De vragenlijsten zijn als leidraad gebruikt, maar niet rigide gevolgd. Niet alle vragen zijn gesteld tijdens alle interviews. Hiervoor bleek de tijd soms te kort Inventarisatie Doel van deze vragen is om een beeld te vormen over de huidige situatie en gewenste situatie ten aanzien van de dienstverlening. Dit betrof vragen over in hoeverre de Wabo en de consequenties daarvan bekend zijn en of er voldoende aandacht voor is en wat men ermee wil bereiken. 19 maart projectnummer ntb 3

5 Tevens is gevraagd hoe de dienstverlening aan de burger nu is, hoe op dit moment wordt omgegaan met vergunningaanvragen en of coördinatie plaatsvindt bij meervoudige vergunningen en waaraan de meeste tijd binnen het vergunningentraject wordt besteed Vergunningverlening Met betrekking tot dit onderwerp zijn vragen gesteld over de capaciteit, inzicht in de werkvoorraad, voortgangsbewaking, standaarden, toegang tot kennisdatabanken en opleidingsniveau. Ook is gevraagd naar het gewenste serviceniveau, beleid en beschrijvingen van werkprocessen en hoe het vergunningenmanagement is geregeld? Samenwerking Gevraagd is hoe de samenwerking tussen de medewerkers van de afdeling, tussen medewerkers van andere afdelingen, met externe overheden, met leidinggevenden en met het bestuur is Klanttevredenheid (discussievragen) Doel van deze vragen was om een discussie te voeren over de gewenste koers en inzicht in de gevolgen van die koers. Onder dit thema vielen vragen zoals wat het betekent een klantgerichte gemeente te zijn, hoe men met de klant omgaat en hoe ver men gaat bij het meedenken met of meehelpen/adviseren van de aanvragers. Ook werd gevraagd wat men het belangrijkste vindt in het kader van vergunningverlening en wat de pluspunten en de aandachtspunten van de gemeente Drimmelen zijn Cultuur Gevraagd is hoe men het vindt om voor de gemeente Drimmelen te werken. Of men veel verantwoording moet afleggen of men het eigen werk kan indelen en wat de mogelijkheden zijn voor loopbaanontwikkeling Conclusie Doel van deze vragen was om inzicht te geven en te krijgen in de mate van verandering binnen de gemeente naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning. Hierbij is gevraagd wat men denkt dat er nog moet veranderen om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen Geïnterviewden De geïnterviewde personen zijn opgenomen in tabel 1. Tabel 1. Geïnterviewden in het kader van de omgevingsvergunning Afdeling Bestuur Managementteam Juridisch Milieu Bouwen APV-vergunningen Openbare Werken (groenbeleid; kapvergunningen) Riolering Brandweer ICTmanager/coördinator Naam Marijke Vos (wethouder EZ, toerisme en recreatie) en Harry Bakker (wethouder VROM en HH) Henriëtte de Vries (hoofd BMO) en Henri Gelevert (hoofd grondgebied) Thomas van der Pluijm (RO en milieu) Yvonne de Nijs (beleidsmedewerker) Martijn van der Graaf (beleidsmedewerker) en Alex Schalieboom (bouwplantoetser) Marjan Lankhaar John Mandemakers Corné Welten Robert Schetters Ad de Jong 19 maart projectnummer ntb 4

6 (Interim-hoofd) Publiekszaken Liesbeth, Anita, Els 3. Resultaten van de interviews 3.1. Kennis van de Omgevingsvergunning De meeste mensen hebben bij de startbijeenkomst de benodigde kennis van de omgevingsvergunning opgedaan. Naar aanleiding van de startbijeenkomst en de eerste projectgroepvergadering hebben onderling al discussies plaatsgevonden. Het feit dat de omgevingsvergunning een wettelijke verplichting is, is duidelijk. Daarnaast vindt de meerderheid dat de omgevingsvergunning een aanduiding is de dienstverlening verder te verbeteren en te structureren. De omgevingsvergunning heeft voldoende aandacht van het bestuur en het management. Er is geld en capaciteit vrijgemaakt om de Wabo te implementeren. Men is zich ervan bewust dat verschillende vergunningen worden samengevoegd tot één vergunning. Als één onderdeel niet vergund kan worden, kan de hele vergunning niet worden verleend! Ook bij bezwaar en beroep kan het lastig worden. In elke vergunning kan wel iets gevonden worden waar men het niet mee eens is. De meeste geïnterviewden zitten niet direct gelegen om meer informatie, maar willen graag de consequenties voor de eigen organisatie weten. Dat zal uitgewerkt moeten worden Conclusie kennis van de omgevingsvergunning: 1. Er is kennis over de omgevingsvergunning aanwezig. Men zit niet te wachten op meer kennis, maar wil weten hoe de organisatie het best hiermee om kan gaan Klantgerichtheid Niet alle geïnterviewden zijn ervan overtuigd dat de omgevingsvergunning de juiste manier is om klantgerichtheid af te dwingen. Hiervoor zijn ook andere mogelijkheden. Het algemene idee is wel dat het, uiteindelijk, eenvoudiger zal worden voor de klant. De aanvragers worden op dit moment door niemand actief op de hoogte gehouden van de stand van zaken en doorlooptijden van hun vergunning. Momenteel is de werkdruk hiervoor te hoog. Veel mensen zouden dit wel klantgerichter vinden. De afdeling ICT is bezig met een systeem waarbij dit (op termijn) via internet mogelijk zal worden (zie Momenteel zijn er drie contactfunctionarissen voor ondernemersverenigingen. Deze zouden misschien bij kunnen houden waar de vergunning zich in de procedure bevindt en dit communiceren met de bedrijven. Waarschijnlijk is het niet gewenst dat deze personen de projectverantwoordelijkheid krijgen. Als bijvoorbeeld slecht nieuws gebracht moet worden, kan het zijn dat dit het (meestal goede) contact verslechtert. Hierover dient te worden nagedacht. Onder klantgerichtheid wordt verstaan het meedenken en adviseren, maar dit wel tot op zekere hoogte. Ook inlevingsvermogen, op een correcte manier mensen tegemoet treden, een oplossingsgerichte houding, bereikbaarheid en begrip tonen horen bij klantgerichtheid. 19 maart projectnummer ntb 5

7 De meeste geïnterviewden vinden het fijn om contact met de aanvrager te hebben, proberen graag te helpen en vinden het niet klantgericht om een aanvraag simpelweg niet in behandeling te nemen of te weigeren. De algemene mening is dat als je een aanvrager (particulier) doorstuurt naar een adviseur, je de burger op kosten jaagt en dat wil men niet. De meeste medewerkers geven tips door aan te geven hoe een aanvraag verbeterd kan worden. Als een aanvraag een beetje bijgeschaafd moet worden, willen de meeste medewerkers dit wel aangeven. Als dit meer dan een beetje bijschaven is, wordt het advies gegeven om een adviseur in te schakelen. Voor elke medewerker ligt de grens van een beetje bijschaven ergens anders. Degenen die meer klantgericht zijn, willen hierin verder gaan. Soms betekent dit, dat er pas na een aantal overleggen een goede aanvraag ligt. Het voortraject heeft, voordat de procedure in werking treedt, al lang geduurd. De aanvrager denkt dat zijn vergunning al bijna klaar is als hij zijn definitieve aanvraag indient. Tussen het eerste contact en de vergunning zit meer tijd, dan de aanvrager graag zou willen. Ondanks de klantgerichte houding van de ambtenaar, is de klant niet per definitie tevreden. Het probleem wat hierbij ontstaat, is dat deze (voor)overleggen veel tijd kosten. Deze geïnvesteerde tijd betaalt zich terug, als daarna een goede aanvraag binnenkomt. Soms wordt echter veel tijd gestoken in overleg, terwijl hiervoor geen capaciteit beschikbaar is. Andere aanvragen duren langer of blijven liggen. Als naar de capaciteit en doelmatigheid wordt gekeken, zal eerder moeten worden besloten de klant door te sturen naar een adviseur. De meeste medewerkers helpen liever, dan dat ze iemand wegsturen. Gezien de capaciteit zal dit eigenlijk meer nodig zijn. De vraag is dan ook: Bij hoeveel keer uitleggen leg je de grens? Hierop zal beleid moeten worden geformuleerd. Het probleem bij de meeste burgers is niet zozeer het feit dat er regels zijn. Een eerste vereiste is dat goed kan worden uitgelegd, waarom deze regels er zijn. De regels moeten eenduidig zijn, voor iedereen van toepassing en ook de gemeenteraad en het college moeten zich realiseren dat ze niet alles kunnen toezeggen. Ook hiervoor geldt dat een burger geen moeite heeft met regels, maar wel met de manier hoe hierover wordt gecommuniceerd. Hij hoeft niet direct een antwoord op een moeilijke vraag, maar wil weten wanneer het antwoord komt. Op het moment dat een bestuurder zegt dat een initiatief misschien mogelijk is en uiteindelijk blijkt dat dit niet zo is, dan zal een ambtenaar uitgebreid moeten onderbouwen waarom iets toch niet kan. Dit levert extra werkdruk en lastige situaties op die vermeden hadden kunnen worden. Daarnaast komt hiermee de klantvriendelijkheid in het geding en krijgt het ambtelijk apparaat het imago niet te willen meedenken of meewerken. De formulieren voor evenementen zijn zeer uitgebreid. Voor grote evenementen is dit positief, maar voor kleine evenementen (bijv. een buurt-bbq) wordt dit niet als positief ervaren. Wellicht is het mogelijk om het formulier (digitaal) te vereenvoudigen. ICT heeft hier wel ideeën over. Bij evenementen die jaarlijks plaatsvinden zijn wellicht ook afspraken te maken. Bepaalde werkzaamheden zijn vooral technisch en andere werkzaamheden sterk klantgericht. De frontoffice heeft al jaren een klantgerichte houding (contact met burgers is hun core-business) en denkt ver mee met de klant. Volgens de gemeenteraad zou de gemeente Drimmelen in 2010 een klantgerichte en dienstverlenende instelling moeten zijn. Voor de interviewers is de gemeente Drimmelen dit al. De 19 maart projectnummer ntb 6

8 vraag is wat de gemeenteraad hier precies onder verstaat. Dit wordt op 21 februari aan de gemeenteraad gevraagd Conclusies communicatie extern/klantgerichtheid: 2. Met de frontoffice is de gemeente Drimmelen al Wabo-proof en klantgericht. Drimmelen loopt hiermee voorop. 3. Communicatie over de regelgeving is voor de burger belangrijker dan de regelgeving. 4. Communicatie over het vergunningenproces naar burgers moet verbeterd worden. 5. Over klantgerichtheid wordt, met nuanceverschillen, redelijk hetzelfde gedacht. 6. Aan het ambitieniveau van medewerker, bestuur en raad ten aanzien van klantgerichtheid kan met de huidige middelen niet worden voldaan. 7. De gemeente Drimmelen heeft een imagoprobleem, zij werkt al redelijk klantgericht (bijv. één loket), maar dit wordt door de burger niet zo ervaren, door mis- of te weinig communicatie. 8. De gemeente Drimmelen werkt al klantgericht, voor zover mogelijk met de huidige middelen. 9. De gemeenteraad en het bestuur moet geen toezeggingen willen doen, die later ambtelijk weer moeten worden teruggedraaid. Dit levert extra werkdruk en stress op. 10. Er zou meer gecommuniceerd kunnen worden over de positieve punten van de gemeente Drimmelen. 11. Het uitgebreide aanvraagformulier voor de evenementenvergunning wordt voor kleinschalige evenementen als niet klantvriendelijk ervaren. 12. Er zou meer gecommuniceerd kunnen worden via internet, terwijl ook de traditionele methoden niet uit het oog moeten worden verloren voor mensen zonder computer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bellen om aanvragers te informeren over de stand van zaken binnen de procedure. 13. Er dient een duidelijke afbak ening te zijn wat wordt verstaan onder klantgericht werken, afgezet tegen doelmatigheid. Hoeveel keer overleg met de aanvrager, tot hoever meedenken en meewerken Organisatorische samenwerking De samenwerking binnen de verschillende afdelingen verloopt soepel. Tussen de verschillende afdelingen zijn er soms wat problemen. Deze worden vooral veroorzaakt door tijdsdruk, waardoor er werk blijft liggen en procedures mogelijk vertragen. De afdeling Grondgebied wordt hierbij vaker genoemd. Door capaciteitsproblemen bij deze afdelingen stroopt het werk daar op, waardoor in een later stadium weer problemen ontstaan voor wat betreft het halen van de wettelijke termijnen. Bij de frontoffice bleef in 2007 het inboeken van aanvragen (ca. één week) liggen, omdat vanwege capaciteitsproblemen de prioriteit aan de balie werd gegeven. Nu de cursus (éénloket voor alle baliemedewerkers) is afgelopen komt er weer extra capaciteit beschikbaar en zal de achterstand kunnen worden ingelopen. Aanvragen moeten echter dezelfde dag kunnen worden ingeboekt, waardoor de afdelingen voldoende tijd hebben voor de afhandeling van de vergunning. Er dient te worden nagegaan of er tijdens vakanties, ziektes e.d. weer problemen kunnen ontstaan. De frontoffice zijn de publieksbalies, die een éénloketfunctie hebben. Voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is, in verband met specifieke kennis, een aparte balie ingericht. De frontoffice is, zoals gezegd, het afgelopen jaar op cursus geweest om aan de vereiste van één loket te kunnen voldoen. De grens tussen de front- en de backoffice is redelijk duidelijk, maar er zijn hier geen heldere afspraken over. De frontoffice vangt inmiddels meer vragen op en zal ook over de omgevingsvergunning geïnstrueerd moeten worden. Indien nodig wordt een vergunningverlener (backoffice) opgeroepen om aanvullende informatie te geven. 19 maart projectnummer ntb 7

9 De communicatie met de burger, door de frontoffice, kan uitgebreid worden door een verdiepingsslag te maken op de intake door de frontoffice. Aangegeven wordt dat het wellicht handig is om per afdeling een soort checklist te maken voor de frontoffice. Hiermee kan alvast basale informatie worden achterhaald, zodat de backoffice beter inzicht krijgt in de vraagstelling van de aanvrager. Daarnaast kan een grove toets worden gedaan of een ingediende aanvraag wel volledig is. Momenteel is er geen midoffice-systeem. De afdeling ICT kan een midoffice ontwikkelen, waarmee de koppeling tussen de front- en backoffice wordt verbeterd. De frontoffice kan dan, via de midoffice, eenvoudig opzoeken hoe het met bepaalde procedures staat. Door de flexibele werktijden kan het zijn dat als er iemand aan de balie komt er helemaal niemand van de backoffice aanwezig is. Dit komt niet goed over op klanten. Frontoffice-medewerkers geven aan dat dit wellicht beter afgestemd kan worden zodat er van elke afdeling altijd wel iemand aanwezig is. Met externe overheden is de samenwerking goed. De brandweer zit in huis. Met de politie wordt (bijvoorbeeld over evenementen) goed afgestemd. Door de medewerkers wordt dit als positief ervaren. De samenwerking met de provincie gaat in begintrajecten stroef, maar bij de afhandeling soepel. Voor het waterschap is dit omgekeerd. Op het gebied van ICT wordt samengewerkt in het MiBri (Midden Brabants ICT-overleg). Door samen te werken in dit platform, zijn kostenreducties mogelijk bij de aanschaf en het onderhoud van pakketten Conclusies organisatorische samenwerking 14. De grens tussen de front- en de backoffice is redelijk duidelijk, maar er zijn hier geen afspraken over. 15. De communicatie met de burger, door de frontoffice, kan uitgebreid worden door een verdiepingslag te maken op de intake door de frontoffice. 16. De communicatie tussen de front- en backoffice moet worden gestructureerd, bijvoorbeeld door het inrichten van de midoffice. 17. Aanvragen moeten dezelfde dag worden ingeboekt, waardoor de afdelingen voldoende tijd hebben voor de afhandeling van de vergunning. 18. Er zijn capaciteitsproblemen bij Bouwen en RO. Dit heeft consequenties voor de levertijden. 19. Mogelijk kan onderzocht worden of in verband met flexibele werktijden afspraken kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door met elkaar een bezettingsgraad af te spreken Beleid Voor de verschillende disciplines is wel beleid aanwezig. Niet elk beleidsstuk voldoet, bijvoorbeeld de sneltoetscriteria voor welstand. De wens bij de medewerkers bestaat dat deze worden aangepast. Ook het bebouwingspercentage in bestemmingsplannen (met betrekking tot bijgebouwen) is iets waar in praktijk vaak tegenaan wordt gelopen. Vermindering van het aantal (kap)vergunningen worden in het project Verminderen van regelgeving verder onderzocht Conclusies beleid 20. De sneltoetscriteria voor welstand voldoen niet. Deze moeten worden aangepast. 21. De vrijstellingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de oppervlak tes aan bijgebouwen dienen te worden bekeken. 22. Voor alle beleidstukken kan getoetst worden of de beleidsstukken voldoen of actueel zijn. 19 maart projectnummer ntb 8

10 3.5. Proces en programma In een aantal gevallen is gestart met het maken van procesbeschrijvingen. Deze liggen ergens op een plank of in een lade. Voor de meeste werkprocessen zijn geen beschrijvingen beschikbaar, die werkbaar zijn. Registratie van vergunningen en termijnen vindt niet op een eenduidige manier plaats. Bijna alle medewerkers houden zelf vergunningen en termijnen bij in een eigen systeem. Momenteel is dus geen sprake van vergunningenmanagement of een accountmanagementsysteem. Elke vergunningverlener behandelt in feite zijn eigen vergunningen/ het deel van het werk waarvoor hij verantwoordelijk is. Dit is een groot risico in geval van uitval door bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Het gebruik van een documentmanagementsysteem en workflowmanagement zou dit deels op kunnen lossen. ICT heeft de mogelijkheden en capaciteit om dit te (laten) maken. De medewerkers hebben redelijk inzicht in zijn/haar eigen werkvoorraad, zij houden dit zelf bij. Op veel afdelingen is te weinig capaciteit voor de hoeveelheid werk die er is/de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog vacatures die maar moeilijk kunnen worden ingevuld. De brandweer kan indien nodig werk kwijt binnen het cluster wat is opgericht met Oosterhout en Geertruidenberg (3x rood). Levertijden voor kapvergunningen kunnen een knelpunt opleveren (in vakanties en bij ziekte), mede omdat nu nog vaak op locatie wordt gekeken en de afdeling een geringe capaciteit heeft. De levertijd is nu 3 à 4 weken. Handhavingstaken worden gecoördineerd. Voorheen was Bouwen en RO samengevoegd. Dit is echter weer losgekoppeld, omdat is gebleken dat voor handhaving m.b.t. Bouwen geheel andere kennis nodig is dan handhaving RO. Er wordt nog wel gezorgd voor signalering. Momenteel worden aanvragen niet integraal behandeld. Wel wordt bijvoorbeeld advies gevraagd aan een andere afdeling of wordt een bouwvergunning aangehouden als er nog een milieuvergunning nodig is. Momenteel zijn er geen vergunningverleners opgeleid voor meerdere disciplines. Ook zijn er geen mensen die ervaring hebben met meerdere disciplines Conclusies programma en proces 23. Er zijn nauwelijks werkprocesafspraken 24. Werkdruk is hoog 3.6. Uitvoering In principe zijn er voldoende standaarden/brieven/checklisten. Een aandachtspunt lijkt dat er onvoldoende/geen administratieve/secretariële ondersteuning is om bijvoorbeeld brieven uit te doen. Opgemerkt is dat deze brieven wel duidelijker en klantvriendelijker kunnen worden gemaakt. Er zijn voldoende databanken beschikbaar waaruit men informatie kan putten Conclusies uitvoering 25. Er zijn voldoende standaarden en brieven aanwezig. Deze brieven kunnen wel duidelijker en klantvriendelijker gemaakt worden. 26. Registratie van vergunningen en termijnen vindt niet op een eenduidige manier plaats. 19 maart projectnummer ntb 9

11 4. Cultuur Vrijwel elke medewerker geeft aan dat het werken bij de gemeente Drimmelen fijn is. Er heerst een sfeer van hard werken. De meeste medewerkers willen klantgericht kunnen werken. Voor velen is dit een reden om voor de gemeente Drimmelen te werken. Eén geïnterviewde geeft aan dat het respect voor elkaar soms weg lijkt te zijn. Het politieke spel zorgt ervoor dat de gemeenteraad de burger veel wil toezeggen. Dit betekent niet dat niet zorgvuldig gehandeld moet worden. De regels en het beleid zijn er niet voor niets. Het feit dat de gemeente Drimmelen de laatste tijd vaak negatief in het nieuws is geweest heeft ook zijn weerslag op de medewerkers. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar een klacht die er over de afdeling Grondgebied is ingediend. De werkdruk is op sommige afdelingen erg hoog en er is veel eigen verantwoordelijkheid, soms iets te veel. Sommige mensen hebben behoefte aan meer leiding. Ook is door enkelen aangegeven dat er meer behoefte is aan periodiek werkoverleg. Het is vaak mogelijk ander werk/nieuwe dingen te doen of deel te nemen aan andere projecten. De gemeente Drimmelen stelt zich hierin zeer flexibel op Conclusies cultuur 27. Drimmelen is een fijne gemeente om voor te werken 28. Er heerst een sfeer van hard werken 29. Vrijwel iedereen wil klantgericht kunnen werken, dat is ook een reden om bij de gemeente Drimmelen te werken. 30. De beloningen binnen de gemeente Drimmelen zijn niet (meer) marktconform en zorgen (mede) voor het verloop 31. Er is behoefte aan periodiek werkoverleg 32. De werkdruk is hoog 33. Er is veel eigen verantwoordelijkheid 34. Er is veel ruimte, teveel eigen ruimte? 5. Dienstverlening, doelmatigheid en doeltreffendheid Dienstverlening, doelmatigheid en doeltreffendheid hebben invloed op elkaar. Door de gegeven antwoorden te scoren op dienstverlening, doelmatigheid en doeltreffendheid kan geanalyseerd worden op welk vlak de grootste verbeterpunten liggen en op welk vlak verbetering nodig is. Dienstverlening Dienstverlening: klantgerichtheid Doeltreffend: effectief, halen doelen, de maatregelen/werkwijze hebben de gewenste gevolgen. Doelmatig: efficiënt met middelen, mensen en geld het werk doen. Doeltreffendheid Doelmatigheid 19 maart projectnummer ntb 10

12 Bijvoorbeeld: Het doel is het trekken van extra toeristen naar de gemeente Drimmelen. De inzet hiervoor bedraagt 1 ton. Het resultaat van de campagne is extra toeristen. Het doel is dus niet behaald. Het doel kan wel behaald worden door 1 ton extra in te zetten. Het budget wordt wel doeltreffend ingezet maar de doelmatigheid is niet groot. Doordat de extra ton is ingezet op de campagne is geen geld over om leuke dingen te organiseren. De bezoekers zijn niet tevreden, dus de mate van dienstverlening is niet groot genoeg. We hebben zoveel mogelijk van de gegeven antwoorden ingedeeld in de driehoek. 1. Doelmatigheid goed Éénloketfunctie frontoffice, vangt veel vragen af. Binnen afdelingen en met externe overheden verloopt de samenwerking soepel Er wordt hard gewerkt, er is veel eigen verantwoordelijkheid, sommige mensen hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan leiding. 2. Niet doelmatig Afstemming front- en backoffice kan beter (midoffice?) Procesbeschrijvingen worden niet gebruikt (niet up-to-date) Niet elk vastgesteld beleidsstuk voldoet, bijvoorbeeld: sneltoetscriteria welstand, bebouwingspercentage bestemmingsplannen 3. Niet doeltreffend Tussen afdelingen is de samenwerking bij tijdsdruk minder goed 4. Dienstverlening is goed Ambtenaren willen graag burgers helpen Onder klantgerichtheid wordt verstaan: Meedenken, adviseren tot op zekere hoogte, inlevingsvermogen, op een correcte manier mensen tegemoet treden, oplossinggerichte houding, uitleg aan burgers moet goed zijn 5. Niet doelmatig, wel doeltreffend Inzicht in werkvoorraad op persoonsniveau, registratie vergunningen en termijnen niet eenduidig 6. Niet zo doelmatig en niet zo doeltreffend Te weinig capaciteit op aantal afdelingen, nieuwe mensen inwerken kost tijd 7. Niet doelmatig en niet dienstverlenend Raad en bestuur moet zich realiseren dat toezeggingen die ambtelijk teruggedraaid moeten worden extra werkdruk en stress oplevert Aanvragers worden niet actief op de hoogte gehouden van doorlooptijd/stand van zaken 8. Niet doelmatig, dienstverlening goed Aan ambitieniveau t.a.v. klantgerichtheid kan met huidige middelen niet worden voldaan 5.1. Conclusies dienstverlening, doeltreffendheid, doelmatigheid De medewerkers van de gemeente Drimmelen zijn gefocust op een goede dienstverlening naar de klanten toe. Voor veel medewerkers is deze werkwijze zelfs een voorwaarde om plezierig te kunnen werken en bij de werkgever Drimmelen te blijven. De doelmatigheid kan verbeterd worden. Daarnaast dient te worden afgestemd wat nu exact wordt verstaan onder klantgericht werken zodat duidelijk is welke spelregels hiervoor gelden. 19 maart projectnummer ntb 11

13 6. Aanbevelingen De interviews zijn aanleiding geweest voor enkele vragen en enkele aanbevelingen met betrekking tot het werkproces die middels discussie, bijvoorbeeld in de projectgroep, verder uitgewerkt moeten worden Vragen a. Zijn de bedrijvencontact-functionarissen inzetbaar als accountmanager? b. Heeft de gemeenteraad meer inhoudelijke kennis nodig? c. Is een incompany training klantgerichtheid/ nee, zeggen voor vergunningverleners noodzakelijk? d. Hoe geef je uitvoering aan bestuurlijke prioriteiten? Bijv. inbreiden, realisatie woningbouw heeft prioriteit, dit moet meer aandacht krijgen en andere zaken dus minder aandacht. e. In hoeverre is het ambitieniveau van het bestuur omgezet in beleid en is dit gecommuniceerd naar de medewerkers? f. Is door communicatie (waarom al die vragen) het idee over de evenementenformulieren voor kleine evenementen te verbeteren of is voor kleine evenementen een korter (geautomatiseerd i.o.m. ICT) formulier mogelijk Werkproces Naar aanleiding van de interviews kan op een aantal punten alvast een voorzet worden gegeven voor de vormgeving van het werkproces binnen de gemeente Drimmelen. De werkprocessen moeten op papier komen te staan zodat duidelijk wordt waar winst mogelijk is. Omdat de gemeente Drimmelen met de huidige capaciteit/middelen niet kan voldoen aan de eigen ambitie voor wat betreft klantgerichtheid zullen verschillende processen zakelijker moeten. Hierover zal na het peilen van de mening van de gemeenteraad in een projectgroepvergadering verder worden gediscussieerd. Eerste aanzet werkproces voor meervoudige complexe vergunningen: Elke discipline toetst binnen twee weken of op basis van de aangeleverde gegevens de vergunning kan worden verleend. Indien voor enige discipline er geen mogelijkheden zijn, wordt dit de aanvrager direct medegedeeld: vergunning geweigerd. Indien er meer informatie/aanvullende gegevens nodig zijn wordt dit verzameld door de accountmanager en wordt deze informatie in één brief opgevraagd. Ook kan nodig zijn: - Maximaal één maal vooroverleg - De frontoffice moet communiceren over de hoge eisen die worden gesteld aan aanvragen. - Eerder doorverwijzen naar een technisch adviseur en hierover communiceren. Als de regels en processen zakelijker moeten, zal dit door de gehele organisatie (uit)gedragen moeten worden. Nee zeggen zal dan duidelijk toegelicht moeten worden aan de klant. 19 maart projectnummer ntb 12

14 Bijlage 1 Vragenlijst interviews Inventariserende vragen (algemeen voor elke geïnterviewde) Doel van deze vragen is om een gemeenschappelijk beeld te creëren over de huidige situatie en gewenste situatie 1. In hoeverre zijn de Wabo en de consequenties daarvan bekend? 2. Sta je achter de Wabo-implementatie? 3. Is er vanuit het bestuur en management aandacht voor de implementatie van de WABO? 4. Hoe wordt vanuit het bestuur en management op de implementatie van de WABO gestuurd? 5. Wat wil de gemeente met de invoering van de Wabo bereiken? 6. Welke activiteiten heeft de gemeente de laatste jaren ondernomen om de dienstverlening aan de burger te verbeteren? 7. Hoe ziet uw klantenprofiel en intake eruit, denk daarbij aan: a. In hoeverre wordt de aanvrager al geholpen/gewezen op de mogelijkheid dat hij/zij meerdere vergunningen moet aanvragen? b. Hoe wordt dat gecoördineerd? c. Aan welke activiteit besteedt uw gemeente de meeste tijd, wanneer het gaat om het contact met de klant (aanvrager van vergunningen). U kunt daarbij denken aan: Ontvangst van de aanvraag (frontoffice), Beoordeling van de aanvraag (intake), Behandeling van de aanvraag, of anders 8. Behandeling: a. In hoeverre worden vergunningaanvragen nu reeds integraal behandeld? b. Worden meervoudige zaken aan elkaar verbonden en zo ja hoe? c. Hoe wordt dat gecoördineerd? Denk daarbij aan milieu, brandweer, bouw en woningtoezicht. Bijvoorbeeld: casemanager vergunningverlening, coördinatiecentrum vergunningverlening, projectmatig werken in het kader van vergunningverlening of via de structuur van 1 afdeling. d. Op welke niveau in uw organisatie worden overwegend routinematige beslissingen met betrekking tot vergunningverlening genomen? e. Op welke niveau in uw organisatie worden overwegend beslissingen over bijzondere gevallen met betrekking tot vergunningverlening genomen? 9. Wordt de handhaving afgestemd en gecoördineerd? Zo ja hoe? 10. Hoe is dat organisatorisch ingebed? 11. Heeft u onlangs gewerkt aan de volgende doelstellingen: a. Vermindering van de regels/vereenvoudiging vergunningen? b. Kanteling van de organisatie (inrichting van de organisatie naar klantvragen) c. Vermindering van de administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers? Vergunningverlening 12. Welke capaciteit is beschikbaar en welke is noodzakelijk? 13. Is er inzicht in je werkvoorraad? 14. Is er een voortgangsbewaking, zo ja hoe? 15. Beschik je over voldoende standaarden (Brieven, procesbeschrijving, checklist, format vergunning) 16. Heb je toegang tot kennisdatabanken? 17. Kwaliteit (opleidingniveau) a. Zijn er mensen opgeleid voor andere disciplines? b. Zijn er mensen met ervaring met meerdere disciplines? 18. Competenties (nodig / aanwezig) a. Is bekend welke competenties de medewerkers moeten gaan bezitten? b. In hoeverre bezitten de medewerkers de juiste competenties? 19. Is er een beleid of zijn er ambities benoemd inzake het gewenste serviceniveau? 20. Hoe ver gaat de gemeente met meedenken met de klant? 21. Bestaat er beleid inzake procesmanagement (Wie is waarvoor verantwoordelijk)? 22. Zijn er procedurele afspraken met waterschap en provincie over afstemming bij procedures? 23. Bestaan er beschrijvingen van werkprocessen en gedifferentieerde taakverdeling? 24. Hoe is vergunningenmanagement/accountmanagement geregeld? 25. Hoe zijn de frontoffice. midoffice en backoffice geregeld? 26. Is er vastgesteld beleid? 27. Wordt er ook volgens dit vastgesteld beleid gewerkt? 28. Is er op voldoende vlakken beleid vastgesteld? 19 maart projectnummer ntb 13

15 Samenwerking 29. Hoe is de samenwerking tussen de medewerkers van de afdeling? 30. Hoe is de samenwerking tussen medewerkers van andere afdelingen? 31. Hoe is de samenwerking met externe overheden? 32. Hoe is de samenwerking met de leidinggevenden? 33. Hoe is de samenwerking met het bestuur? Discussievragen Doel van deze vragen is om een discussie te voeren over de gewenste koers en inzicht in de gevolgen van die koers 34. Wat betekent het om een klantgerichte gemeente te zijn? 35. Hoever wilt (en kunt) u als gemeente hierin gaan? 36. Wat vindt uw gemeente het belangrijkste in het kader van vergunningsverlening. Denk daarbij aan de volgende antwoorden: a. Zoveel mogelijk vergunningen afleveren binnen een zo kort mogelijke tijd b. Een zo goed mogelijk eindproduct (beschikking) c. De inhoudelijke kwaliteit en transparantie van het proces van vergunningverlening d. De individuele behoefte van de klant e. Anders, namelijk Op welke wijze wil uw gemeente omgaan met de klant (aanvrager van vergunningen) (kiest u één van de onderstaande antwoorden)? a. Informatie verstrekken b. In overleg treden met de klant c. Intensief begeleiden van de klant d. Afhankelijk van type klant en klantvraag a., b. of c. e. Anders, namelijk 38. Welke informatie verstrek je aan aanvragers en hoe doe je dat? 39. Is de informatievoorziening meer dan wettelijk vereist? 40. In hoeverre is de gemeente ingericht als een klantgerichte gemeente (in uw visie)? 41. Hoever bent u daar al mee? 42. Wat zijn de pluspunten en wat zijn de aandachtspunten? Denk daarbij aan: a. Hoe wordt dat door de klanten beoordeeld? En hoe door de medewerkers b. Eigen lokale verordeningen c. Ingerichte processen d. Organisatie/Structuur e. Cultuur 43. In hoeverre sluit de invoering van de omgevingsvergunning aan bij uw huidige werkwijze? a. Voorlichting en intake b. Behandeling c. Vergunningverlening d. Handhaving 44. In hoeverre sluit de invoering van de omgevingsvergunning aan bij uw ambitie en het collegeprogramma? Cultuur 45. Vind je het prettig om voor de gemeente Drimmelen te werken? 46. Dien je veel verantwoording af te leggen? 47. Kun je je eigen werk indelen? 48. Bestaan er mogelijkheden deel te nemen aan andere projecten of nieuwe ontwikkelingen? Concluderende vragen: Doel van deze vragen is inzicht te geven en te krijgen in de mate van verandering binnen de gemeente naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning. 49. In hoeverre sluit de praktiserende visie en werkwijze van de gemeente aan bij de doelstellingen en eisen van de omgevingsvergunning? 50. In hoeverre sluit de gewenste visie en werkwijze aan bij de doelstellingen en eisen van de omgevingsvergunning. 51. Welke veranderingen zijn noodzakelijk? 52. Wat is daarvoor nodig? a. Welke randvoorwaarden gelden er? b. Wat betekent dat voor de ambitie? c. Welke stappen en tijdpad stippelt u uit 19 maart projectnummer ntb 14

Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN

Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN Plan van aanpak implementatie Wabo Gemeente Drimmelen In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Drimmelen Kendra van der Spek SRE Milieudienst

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Nr. Omschrijving actiepunten 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 1. Eén loket; afstemming overheidsstaken 2. Eén

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Lean in Assen The year after

Lean in Assen The year after Lean in Assen The year after Presentatie Regiobijeenkomst vereniging BWT Richard Carsouw 20 april 2011 Aanleiding Invoering WABO Opdracht AMT: verbeter de dienstverlening Samenwerking binnen het team 2

Nadere informatie

I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.)

I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.) Toelichting bij planning project Wabo mei 2009 I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.) 1. Aansluiting op Omgevingsloket

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen Verbeteren evenementenveiligheid Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen 3112015 1. Inleiding Op zondagmiddag 28 september 2014 vond een tragisch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

stap uit Eindrapport Webcare H. Akse Diana Castrop Advies en Faciliteiten Informatie

stap uit Eindrapport Webcare H. Akse Diana Castrop Advies en Faciliteiten Informatie stap uit Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 20 69 D.Castrop@zwolle.nl www.zwolle.nl Eindrapport Webcare Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: D66. Vragensteller: J. Vos

Technische Vragen. Fractie: D66. Vragensteller: J. Vos Technische Vragen Fractie: D66 Vragensteller: J. Vos # Pagina nummer Vraag 1 42 Het PGB voor jeugdigen voor 2015 gaat uit van een totaal van 642keuro. In de begroting was opgenomen ca 308Keuro. Kunt u

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1 Informatie inwinnen Spoorboekje Bouwen in Wanneer u bouwplannen heeft, is het verstandig om eerst informatie in te winnen bij de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling, Team Economie van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Evaluatie proces 1 e verzamelplan Buitengebied

Evaluatie proces 1 e verzamelplan Buitengebied Evaluatie proces 1 e verzamelplan Buitengebied Het verzamelplan werkt! Februari 2015 Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling Aanleiding In februari 2014 is de nieuwe werkwijze voor het opnemen van nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend.

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend. Bijlagen Enquête Leidinggevenden: achtergrondgegevens Bibliotheek Aantal keer in bestand VANnU 5 Altena 4 Biblioplus 4 De Lage Beemden 3 Helmond Peel 3 Uden 2 Breda 2 Zundert-Rucphen 2 Eindhoven 2 Veldhoven

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Erkenningschema Bedrijfscontactfunctionarissen

Erkenningschema Bedrijfscontactfunctionarissen Erkenningschema Bedrijfscontactfunctionarissen Geldig per 14 december 2010 Versie: 1 Secretariaat SEPCW Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn Tel: 0172 242441 Fax: 020 5248118 Email: info@sepcw.nl Inhoud

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =.

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. *Z002895EF2B* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. Aan de Raad No. ZA.10-4882/DV.10-121, afdeling Facilitaire Zaken. Sellingen, 24 juni 2010 Onderwerp: Uitbouw van het

Nadere informatie

Mediationvaardigheden in De Wolden

Mediationvaardigheden in De Wolden Mediationvaardigheden in De Wolden Plan van aanpak pilotproject inzet mediationvaardigheden Gemeente De Wolden Datum: September 2010 Versie 1 Contactpersoon: Mario Scholten INHOUD PLAN VAN AANPAK PILOTPROJECT

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie