MAAZO Jaarplan Onderdeel Samenlevingsopbouw Rapportage tot en met derde kwartaal 2008 Periode januari t/m september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAZO Jaarplan 2008. Onderdeel Samenlevingsopbouw Rapportage tot en met derde kwartaal 2008 Periode januari t/m september 2008"

Transcriptie

1 MAAZO Jaarplan 2008 Onderdeel Samenlevingsopbouw Rapportage tot en met derde kwartaal 2008 Periode januari t/m september 2008 Krachtige wijken met een krachtige organisatie

2 Over de opzet van deze kwartaalrapportage. Het door de stichting MAAZO bij het stadsdeel Zuidoost ingediende jaarplan 2008 is als gevolg van besluiten door de stadsdeelraad op een tweetal onderdelen aangepast. De eerste aanpassing betreft de gehanteerde norm voor productieve uren. Op initiatief van de raad is deze gewijzigd naar een norm van 70% productief in plaats van de door MAAZO voorgestelde norm van 80%. Rekening houdend met de wens van de raad om meer zichtbaarheid in de wijk, zijn er uren toebedeeld aan de projecten verstevigen netwerken, ondersteuning initiatieven Zuidoost Breed en Versterking sociale participatie diverse groepen. In deze rapportage wordt de indeling van het jaarplan aangehouden. In kolom 3 is opgenomen het totaal aantal uren dat op jaarbasis voor de activiteit beschikbaar is. Toegevoegd zijn de kolommen 7 en 8. In kolom 7 wordt het aantal uren aangegeven dat in de drie kwartalen aan deze activiteit is besteed. In kolom 8 wordt de realisatie beschreven. Afhankelijk van de aard van de activiteit gebeurt dat in termen van output, bereik of in realisatie. Daarnaast is er bij een aantal projecten extra informatie toegevoegd onder het ingevulde format over de uitvoering. 2

3 Realisatie tot en met derde kwartaal 2008 (januari tot en met september 2008) Zoals eerder gemeld staat de realisatie van het jaarplan onder druk door twee oorzaken: het hoge ziekteverzuim en de wisseling in het personeelsbestand. Ziekteverzuim: Ook in 2008 is bij het onderdeel samenlevingsopbouw het ziekteverzuimpercentage aan de hoge kant. Er is een lichte daling te constateren, van 17,9% in het eerste kwartaal naar 17,4% in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal bedroeg het percentage 17%. Dit ziekteverzuimpercentage betekent een verlies van tenminste 988 productieve uren tot en met het derde kwartaal Door de inzet van flexibele uren en overuren is dit deels opgevangen. Tevens is een nieuwe medewerker aangetrokken voor zes maanden ziektevervanging. Wisseling personeelsbestand: In het derde kwartaal zijn twee medewerkers vertrokken naar een baan elders. Voor het derde kwartaal 2008 betekent deze wisseling een verlies van 331 uur. De sollicitatieprocedure heeft geresulteerd in de aantrekking van twee nieuwe medewerkers, een per medio augustus en een per 01 september. Bij beiden betreft het een fulltime dienstverband. Deze nieuwe medewerkers hebben zich vlot ingewerkt. In zeer korte tijd zijn zij productief inzetbaar. Projecten Uren Diversiteit & integratie jaarplan oud jaarplan gecorrigeerd realisatie t/m 3 e kwartaal Participatie & netwerken Empowerment Leefbaarheid en veiligheid Totaal Volgens het Jaarplan 2008 is ingezet op vier beleidsvelden. De realisatie laat zien dat de nadruk ligt op de beleidsvelden Participatie en netwerken en Leefbaarheid en veiligheid. Dat is begrijpelijk, want de reguliere werkzaamheden van MAAZO liggen voornamelijk op die beleidsvelden. Op de volgende pagina s is per beleidsveld aangegeven aan welke projecten en activiteiten is gewerkt en hoeveel uren daaraan is besteed. 3

4 1 Inzet op thema Diversiteit & Integratie Jongeren in hun buurt, deel II UREN Per datum: - versterken participatie van jongeren in de wijk - Jongeren praten mee over de wijk - jongeren maken plannen voor activiteiten in hun buurt en voeren deze ook uit - benaderen van jongeren via eigen netwerk, WOG, jongerenstichtingen organiseren van 2 bijeenkomsten op maat - informeren van jongeren over hun ontwikkelingen in hun wijk. - stimuleren, adviseren en begeleiden van jongeren in het ontwikkelen van activiteiten 60 uur Er zijn per jaar 2 bijeenkomsten op maat voor (en met) jongeren georganiseerd 30 jongeren Gein nadruk op Gein 1 & 2 REALISATIE OUTPUT BEREIK Per 34 uren Voorbereiding bijeenkomst Gaasperplas en voorbereiding zomerbijeenkomst stand up comedy In 2007 heeft MAAZO een ontmoeting georganiseerd tussen de jongeren van Gein en de wijkcoördinator. De jongeren zijn benaderd als van Zuidoost en zijn gevraagd om hun plannen en ideeën voor hun woonomgeving. De bijeenkomst was zo n succes dat de jongeren ook in 2008 een dergelijke bijeenkomst willen. Dit jaar ondersteunt MAAZO om de bijeenkomst te organiseren. Deze heeft in het derde kwartaal plaatsgevonden. In het eerste halfjaar zijn de ondersteund bij de voorbereidingen voor de bijeenkomst. 4

5 Hofgesprekken UREN Per datum 30 september 2008 Vergroten betrokkenheid bij eigen woon- en leefomgeving Bekendheid sport- en spelactiviteiten verhogen bekendheid Stadsdeeletiquette Er worden 2-4 hofgesprekken georganiseerd en 3 vervolgactiviteiten - Opzetten en uitvoeren hofgesprekken - inventarisatie knelpunten op de hoven die ervaren - follow up activiteiten 196 uur 2-4 hofgesprekken 3 jeugd en jongeren activiteiten Ongeveer 20 jongeren en 20 volwassenen Holendrecht (Montfoorthof, Rhenenhof, Millingenhof, Meernhof, Nieuwlandhof) REALISATIE OUTPUT BEREIK Per 30 september uren Gedurende vier zaterdagen in augustus heeft MAAZO met een Zomerterras de verschillende hoven in Holendrecht bezocht. Resultaat: 102 nieuwe contacten, 5 mogelijke follow up activiteiten met en door de, knelpunten in de buurt met geïnventariseerd. De Hofgesprekken zijn uitgevoerd als een Zomerterrassen: laagdrempelige verplaatsbare terrassen. Deze buurtbenadering is succesvol gebleken. Vele hebben de terrassen bezocht. Per hof waren vijf als vrijwilliger betrokken bij de organisatie. De terrassen zijn niet alleen door de, maar ook door beheerders bezocht. Jeugd, jongeren en volwassenen zijn bereikt. WSW, VSZO en wijkmeesters van Eigen Haard hebben ook een actieve bijdrage geleverd. Deze aanpak is zo succesvol gebleken dat het een vast onderdeel wordt van de activiteiten van MAAZO in de buurten. In september wordt het in Gein uitgevoerd en in het laatste kwartaal 2008 in Venserpolder. In 2009 is de planning om dit terras minimaal een keer in de verschillende buurten van Zuidoost uit te voeren. 5

6 Project: Je bent jong en je wilt wat UREN Per - inzicht in wensen en behoeften van jongeren in de wijk - jongeren ontwikkelen zelf een project en voeren het uit Een groep meiden is georganiseerd en denkt mee over wat zij willen in de wijk. 1 jongerenontmoeting is ontwikkeld en uitgevoerd - Via sleutelpersoon contacten leggen met jongeren in de buurt - 1 bijeenkomst voor jongeren om ze te stimuleren zich te organiseren - ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een ontmoetingsactiviteit met de jongeren van t Boeit 60 uur 1 georganiseerde groep meiden 1 jongerenontmoeting 10 meiden zijn georganiseerd 1 jongerenontmoeting is ontwikkeld en uitgevoerd REALISATIE OUTPUT Venserpolder 40 uren Kennismakingsgesprek met jongeren. Bespreking over mobiliseren van jongeren in Venserpolder. Opzet schrijven project. 1 gesprek uitwerking mobilisatieplan met jongeren. 2 gesprekken overdracht/begeleiding meidenprojecten. Herschrijven projectplan en aanvraag budget. 6

7 Woonproject Antilliaanse/Arubaanse jongeren EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENH EID - Versterking sociale - zelfredzaamheid van 20 Antilliaanse /Arubaanse jongeren Haalbaar projectplan opgesteld, project gestart - adviesgesprekken met lokale maatschappelijke organisatie - organiseren van gesprekken met beoogde samenwerkingspartners - ontwikkelen van samenwerkingafspraken - ondersteuning bij opstelling projectplan - ondersteuning bij toetsing haalbaarheid project bij financiers - Samenwerkingsafspraken tussen deelnemende partijen - Overleggen met partijen BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per datum: Samenwerkend e instellingen Eindbereik: 20 Antilliaanse/ Arubaanse jongeren REALISATIE OUTPUT Zuidoost breed 26 uren Samenwerkingsafspraak MAAZO, Sabana en MaDi Voorbereid en gemaakt. 2 overleggen uitgevoerd met SABANA, MAMA en MADI; Projectplan opgesteld 100 uur 7

8 Bewonersparticipatie buitenlandse vrouwen UREN Per datum: Vrouwen kunnen deelnemen aan activiteiten van buurtorganisaties, instellingen, het stadsdeel 2 trainingen over participatieve vaardigheden gegeven; Participatievermoge n van vrouwen is vergroot Het organiseren van 2 trainingen voor vrouwen die totnogtoe weinig of niet participeren Fondswerving Werven en selecteren trainers Uitvoeren evaluatie training 80 uur 2 trainingen 20 sleutelfiguren uit de doelgroep REALISATIE OUTPUT BEREIK Per Zuidoost breed 19 uren Voorbereidende gesprekken. Deze activiteit wordt niet meer uitgevoerd in Reden: gebrek aan formatie wegens hoog ziekteverzuim. 8

9 Opzet infrastructuur versterking sociale participatie diverse groepen en verbindingen gemeenschappen EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per 30 september 2008 Versterking sociale participatie diverse groepen Toename gemeenschappelijke etniciteit overstijgende, sociale participatie en sociale samenhang - divers samengestelde groepen nemen deel aan divers samengestelde netwerken; - diverse groep neemt deel aan activiteiten sociale buurtvoorzieningen - etnisch divers samengestelde belangen- en informatie netwerken - samenwerkingsplan maken met sleutelpersonen en lokale organisaties en initiatieven - opzet belangennetwerken van diverse groepen; - opzet overkoepelende gemeenschappelijke belangen netwerken; - opzet laagdrempelige voorzieningen sociale participatie divers samengestelde groepen (vb. buurthuiskamer; winkel; sociale buurtbuddypool) 1111 uur - aantal contacten; van het belangennetwerk; - aantal deelnemende sleutelpersonen en initiatieven en lokale organisaties - aantal deelnemende sleutelpersonen en initiatieven Divers samengestelde groepen REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Zuidoost breed 411 uren Formatie WMO Adviesraad; deelname partneroverleggen Zorg en Samenleven, informatie beschikbaar stellen; organiseren informatievoorziening over toegankelijkheid en ondersteuning gehandicapten ter bevordering sociale participatie; bijeenkomsten werving Afrikaanse en Turkse groep, bijeenkomst Turkse en Afrikaanse groep. Samenwerkingsafspraken gemaakt tussen MAAZO(samenlevingsopbouw), Wijksteunpunt Wonen met Kansrijk zuidoost (SDZO) Formulierenbrigade, ter realisering sociaal spreekuur H-buurt met ondersteuning van Rochdale (afdeling Sociaal beheer) 9

10 2 Inzet op thema Participatie & netwerken Aandachtswijk EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENH EID Bewonersparti cipatie Sociale cohesie Nieuwe groepen participeren in hun buurt. - benaderen nieuwe groepen via bestaande (migranten/zelf) organisaties, bezoeken van bijeenkomsten van lokale organisaties, netwerken. - informeren, motiveren en stimuleren van nieuwe groepen door activiteiten op maat. - Nieuwe groepen stimuleren zichzelf te organiseren, mee te praten en mee te beslissen over hun buurt. 120 uur 2 activiteiten per wijk waarin nieuwe groepen participeren = 4 activiteiten BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per 30 juni per activiteit - Gein - Nellestein REALISATIE OUTPUT 23 uren Nieuwe contacten bestendigd door gesprekken en ontmoetingen Dit project wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd. 10

11 Onze Straat UREN Per 30 juni 2008 Bewonersnetwerk. Sociale cohesie Bewonersparticipatie. Bewoners ontmoeten elkaar en hebben 3 bijeenkomsten georganiseerd en een straatbarbecue. Het ondersteunen, adviseren, begeleiden en monitoren van de activiteiten van de initiatiefgroep Onze Straat 40 uur - Er zijn 3 bijeenkomsten in het activiteitencentrum georganiseerd - 1 straatbarbecue is georganiseerd Weth den Hertogstraat: Weth. Tabakstraat: Weth. Abrahamspad: REALISATIE OUTPUT Gein 4 3 uren Advisering Dit project wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd. 11

12 Bewonersbijeenkomsten/activiteiten vernieuwde buurten EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D Bewonersparticipatie Netwerkontwikkeling - Bewoners zijn betrokken bij het schoon, heel en veilig houden van hun buurt. - Bewoners participeren in activiteiten en in hun buurt - Er is een actief netwerk Initiëren en organiseren bijeenkomsten/ activiteiten: - uitnodigen - agenda maken - voorzitten - verslag - follow up: telefonische contacten, lezen, e- mailen, correspondentie, pr, etc. 20 uur per bijeenkomst 18 activiteiten/ bijeenkomsten (per vernieuwde buurt 3 bijeenkomsten of activiteiten) BEREIK GEBIED REALISATIE per bijeenkomst Laag Echtenstein Laag Kralenbeek Laag Koningshoef Nieuw Kempering Nieuw Grunder Nieuw Geinwijk & Gerenstein 440 uren 360 uur REALISATIE OUTPUT 30 september 2008: Bijeenkomsten voorbereid en georganiseerd. Bewoners geënthousiasmeerd om activiteiten voor hun buurt te organiseren. Poster met Stadsdeeletiquette doen plaatsen in de wijk. Verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom thema s die leven in de vernieuwde buurten. Laag Echtenstein: 3 bijeenkomsten Laag Kralenbeek: 3 bijeenkomsten Laag Koningshof: 2 bijeenkomsten en 1 schouw met Laag Kempering: 3 bijeenkomsten Nieuw Grunder: 1 bijeenkomst Nieuw Geinwijk en Gerenstein: 3 bijeenkomsten 12

13 Oprichting verenigingen EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D - Een representatieve en goed georganiseerde organisatie met voldoende draagvlak bij zowel huurders als kopers. - Eenheid creëren tussen kopers en huurders In 7 vernieuwde wijken een formele vereniging voor allerlei (rechtsgeldige) handelingen t.b.v. het woonen leefklimaat in de wijk is opgericht. Bewoners participeren actief in de buurt - Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over verenigingen - voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over commissies - Procesmanagement en trajectbegeleiding oprichting commissies en vereniging - Begeleiden en ondersteuning bij het opzetten van eerste activiteiten georganiseerd door de vereniging - het organiseren van een oprichtingsfeest 60 uur per buurt 420 uur 14 bijeenkomsten 7 ontmoetingen 7 feestelijke oprichtingsactiviteiten BEREIK GEBIED REALISATIE 30 september 2008 Minimaal 5 per vereniging Laag Echtenstein (Evergreen I) Laag Echtenstein (Evergreen II) Laag Kralenbeek Laag Koningshoef Nieuw Kempering Nieuw Grunder Nieuw Geinwijk & Nieuw Gerenstein 497 uren gerealiseerd REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Bijeenkomsten georganiseerd, geïnformeerd over oprichten verenigingen, cursus aangeboden en georganiseerd i.s.m. Rochdale en ASW Nieuw Kempering, Laag Echtenstein, Laag Eeftink, Nieuw Geinwijk en Nieuw Gerenstein: verenigingen opgericht Laag Kralenbeek, Laag Koningshoef en Nieuw Grunder: nog in oprichtingsfase. Samenwerkingsafspraken met Rochdale en BBR. 13

14 Invulling bijdrage EGK (Vogelaarwijk) wijkactieplan stadsdeel EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D Participatie Betrokkenheid bij wijkplannen SDZO en MAAZO - inspraak bij wijkactieplan - voorstellen initiatieven ontwikkeld - voorstellen MAAZO ontwikkeld -organiseren bijeenkomsten met - verzamelen reacties, voorstellen en adviezen - opstellen rapportages inbreng - ontwikkelen en formuleren plannen - adviseren bij formuleren bijdragen 40 uur -8 bijeenkomsten -reacties BEREIK GEBIED REALISATIE 30 september 2008 Lokale EGK buurt 143 uren organisaties Bewonersinitiatiefnemers gerealiseerd Corporaties, Stadsdeel, andere partijen REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Bewonersreactie uit EG buurt Vogelaarplan geformuleerd, Bijeenkomst stadsdeel en andere partijen EG buurt voor invulling bijdrage wijkactieplan EGK, geïnformeerd over bijeenkomst en gemobiliseerd. Resultaat: Meer dan 60 aanwezig, nieuwe (groepen) bereikt, ook uit de vernieuwde wijken (Laag Echtenstein, Laag Eeftink) Bijeenkomst stadsdeel en andere partijen K buurt voor invulling bijdrage wijkactieplan EGK: geïnformeerd en gemobiliseerd; Resultaat: meer dan 50 aanwezig, deelname hoogbouw en vernieuwde buurten; 4 initiatieven ontwikkeld met advies en ondersteuning van MAAZO; Resultaat drie projectinitiatieven van opgenomen in het uitvoeringsprogramma EGK van het stadsdeel, deelname initiatiefnemers aan buurtgesprek met stadsdeelvoorzitter en minister Vogelaar. De drie ontwikkelde en ondersteunde initiatieven zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma EGK Een Gouden Kans. Er is een convenant ondertekend door het stadsdeel, MAAZO, corporaties, buurtregisseur en. 14

15 Oprichten werkgroep Groen - meer betrokkenheid van bij eigen woon- en leefomgeving - buurtverkenning - participatie bevorderen Een werkgroep Groen is opgericht die op termijn zelfstandig projecten ontwikkelt en uitvoert Ondersteuning bij - werkgroepvorming - schrijven projectplan en /of activiteitenplan - uitvoeren project en/of activiteiten 42 uur Bijeenkomsten Advies projectontwikkelin g monitoren en begeleiding 1 activiteit 10 Holendrecht 46 uren gerealiseerd. REALISATIE OUTPUT Werkgroep van 6 is opgericht en heeft het Opfleurproject uitgevoerd. Begeleiding, ondersteuning en evaluatie door MAAZO. Nieuw project is in de maak. Schoon, Heel en Veilig: Het wordt steeds leuker, schoner en prettiger wonen in Wijk Zuid! EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per datum - Bewoners betrokkenheid bij eigen woon- en leefomgeving vergroten - implementatie stadsdeeletiquette Op 2 hoven hebben gezamenlijk uitvoer gegeven aan gekozen onderdelen van de stadsdeeletiquette Ondersteuning bij een uitvoerbaar programma over hoe de buurt leuker, schoner en prettiger gemaakt kan worden: - werkgroepvorming - schrijven programma en/of activiteitenplan - uitvoeren project en/of activiteiten 168 uur Bijeenkomsten Advies Projectontwikkeli ng Monitoren en Begeleiding 2 activiteiten Ongeveer 10 jongeren en 5 volwassenen REALISATIE OUTPUT BEREIK Per datum Holendrecht 27 uur Schrijven van een projectplan zakgeldproject. Overleg/voorbereidin gsuren zakgeldproject 15

16 Implementatie Stadsdeeletiquette en Leefregels 30 september 2008 Sociale cohesie De Stadsdeeletiquette is bekend en leeft onder de Er is een actieve werkgroep van. Er is een top 5 leefregels samengesteld en geïmplementeerd in de buurten. - werkgroep samenstellen - actieve distributie in de wijk - terugkoppeling en top 5 leefregels kiezen - implementatie top 5 leefregels 60 uur 1 actieve werkgroep Top 5 van leefregels 10 met achterban Laag Kralenbeek, Nieuw Kempering en Laag Echtenstein Laag Koningshoef REALISATIE OUTPUT 30 september uren Actieve werkgroep leefregels Laag Koningshoef is geformeerd. Laag Kralenbeek werkgroep geformeerd. Werkgroep wijkvisie Venserpolder en Visie Winkelcentrumontwikkeling 30 september 2008 Inspraak participatie 2 werkgroepen zijn opgericht en actief stem van wordt meegenomen in ontwikkeling visies van het stadsdeel - mobiliseren van Geïnteresseerde - 2 informatie avonden organiseren - vormen werkgroep - komen tot concrete input voor beide visies 60 uur Bijeenkomsten Advies Projectontwikkeling Monitoren en begeleiding 2 werkgroepen van 6 REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Venserpolder 5 uren Inlezen dossier ontwikkeling visie op winkelcentrum. Vanuit SDZO is participatie aan wijkvisie en visie winkelcentrum uitgesteld. 16

17 Aansluiten Integraal Programma H buurt Kansrijk Zuidoost EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D Bewonersparticipat ie Civil society Netwerk contactpersonen hebben inzicht in hun mogelijkheden BEREIK GEBIED REALISATIE 30 september 2008 REALISATIE OUTPUT 30 september uur H buurt 8 uren Verkennen en netwerken om groep te organiseren. 17

18 Ondersteuning activiteiten Het stimuleren van om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren in hun wijk Aantal activiteiten: Gein : 8 EG buurt : 3 K buurt : 3 Holendrecht : 3 Reigersbos : 3 Venserpolder : 3 FD buurt : 3 Vogeltjeswei : 3 H buurt : 1 Ondersteunen, adviseren, monitoren en begeleiden van activiteiten die willen ontwikkelen en uitvoeren 530 uur Adviesgesprekken; Schriftelijke adviezen, Aanwezigheid bij activiteit Per initiatief minstens 2 ondersteund Gein EGK buurt Holendrecht Reigersbos Venserpolder FD buurt Vogeltjeswei H buurt 466 uren Ondersteunde activiteiten: Gein : 4 EG buurt : 4 K buurt : 3 Holendrecht : 4 Venserpolder: 2 REALISATIE OUTPUT Adviesgesprekken en ondersteuning activiteiten. Ondersteunde activiteiten/projecten per buurt gespecificeerd: Gein: Schoonmaakactie Gein; Opening Speeltuin Gein; Kaartenserie Gein; Boekenproject Gein, project Speel-Tuin-Huis (dit buurtinitiatief is onlangs genomineerd voor Het Beste Buurtplan van Nederland, Voetje voor Voetje fietscursus. EG-buurt: Bewonersinitiatief Nieuw Gerenstein en Nieuw Geinwijk (opkomst +/- 30 ); Laag Echtenstein; Nieuw Grunder K-buurt: Bewonersinitiatief Nieuw Kempering (opkomst +/- 30 personen); Kikkenstein; Nieuw Kempering Holendrecht: Schoonmaakactie Holendrecht; Ondersteuning buurtkrant De Holendrechter, St. Nusantara en Vereniging De Laagbouw, boekenproject. Reigersbos: Venserpolder: Maken plan van aanpak en begeleiding oprichting SJV; Schoonmaakactie Venserpolder, Venserpolder Actief, BBQ Vogeltjesnest Vogeltjeswei: Buurtbarbeque 18

19 Versterken en verbreden participatie EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENH EID Bewonersparticipatie vergroot Bewonersnetwerken verstevigd en verbreed. - nieuwe bereikt - betrokkenheid bij leefomgeving vergroot - MAAZO laagdrempelig, makkelijk bereikbaar voor - (groepen) bereikt en geholpen met informatie- en hulpvragen door erop af aanpak; - gesignaleerde Buurtproblemen worden sneller aangepakt - diensten VSZO, MAAZO en WSW zijn bekend bij een grotere groep - weten de organisaties te vinden c.q. doen een beroep op de organisaties voor ondersteuning en advies. - onderzoek doen wat er speelt in de wijk - het voeren van straaten huiskamergesprekken met - spreekuur in de wijk - schouw in de wijk - organiseren activiteiten en bijeenkomsten om nieuwe te ontmoeten en contact leggen tussen nieuwe en bestaande groepen - contact onderhouden met huismeesters, buurtregisseurs, e.d. - verzamelen signalen van op straat en buurtniveau; - ordenen en bundelen signalen; - rapporteren van signalen aan verantwoordelijke partijen - afspraken met partijen over verwerken en aanpak signalen - netwerken, contact leggen en sociale activeringsactiviteiten. 642 uur 46 spreekuren 46 schouwen folder website informatievoorz ie-ning bijeenkomsten activiteiten Per buurt minimaal 1 nieuw netwe rk en/of bestaande netwe r-ken die met elkaar samenwerken BEREIK GEBIED REALISATIE uren Per Minimaal 5 EG en K buurt 812 uren per maand per Gein buurt Nellestein Holendrecht Reigersbos Venserpolder FD buurt H buurt Amsterdamse Poort/ Vogeltjeswei 19

20 REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Het gehele jaar door is via de website, foldermateriaal en diverse bijeenkomsten informatie verstrekt aan de van Zuidoost over de dienstverlening van MAAZO, VSZO en WSW. Behalve de spreekuren in de verschillende buurten is ook vanaf september een advocatenspreekuur op de locatie van MAAZO. Dit spreekuur wordt zeer goed bezocht. Zo wordt ook de bekendheid met MAAZO en haar dienstverlening vergroot en gewerkt aan de laagdrempeligheid. EG en K buurt: Bewonersnetwerken Nw Gerenstein, Nw Geinwijk, Nw Kempering en Laag Echtenstein, 1x EG schouw (14 ); 1x Nieuw Grunder schouw (6 ); 1x Nos Perla (4 ); 1x Kruitberg (3 ); 1x Nieuw Grunder (3 ); 2x Kikkenstein (4 ); 1x Kortvoortbuurt (2 ); 1x Groeneveen (2 ); spreekuur in Gravestein vanaf medio september. Gein: MAAZO Herfst Terras. 2 keer van in totaal 4 (3 e 11 oktober, 4 e 18 oktober). Resultaten tot nu toe: o Aanwezigheid : 1 e terras: 19, Nieuwe contacten van deze 19: 12; 2 e terras: 12, Nieuwe contacten van deze 12: 9. Het is een goede manier om nieuwe contacten te leggen. o Gemiddeld cijfer 1 e terras: 7,8, 2 e terras: 6,7. Naast het toekennen van een cijfer aan het terras hebben de aanwezige een evaluatieformulier ingevuld. Aan het eind van het project zal het totaal geëvalueerd worden en zullen de aanwezige uitgenodigd worden voor een vervolgactiviteit. o In het kader van het terras is contact gelegd met Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere. Het project is dusdanig snel opgezet dat de corporaties in geld niet mee wilden financieren. Wel is er vanuit Stadgenoot duidelijke interesse om een dergelijk project in de toekomst samen te gaan oppakken. De huismeester van Eigen Haard was aanwezig op het 1 e terras. o Ook is Wijksteunpunt Wonen elk terras present en worden informatiepakketjes uitgedeeld. Met daarin informatie over MAAZO, WSW, VSZO en o meldpunten van SDZO alsmede de Stadsdeeletiquette. Contacten gelegd met individuele sleutelpersonen in de wijk via telefoon en persoonlijke ontmoetingen bij bijeenkomsten, schouw, inventariseren en rapporteren knelpunten uit schouw, diensten MAAZO, VSZO en WSW bij bekend maken, nieuwe ontmoet die zich willen inzetten voor de buurt Reigersbos: Wekelijks inloopspreekuur en schouw in Reigersbos vanaf 1 februari Inventariseren en rapporteren signalen uit spreekuur en schouw. Contacten gelegd met winkeliersvereniging, scholengemeenschap. Gesprekken gevoerd met en bij hulpvragen doorverwezen. Informatiefolders over MAAZO, VSZO en WSW huis aan huis doen verspreiden. Venserpolder: stichting Venserpolder Jeugd, wijkmeester gesproken en geïnformeerd. FD buurt: wijkcontactdag. H buurt: spreekuur in Huigenbos vanaf september. Amsterdamse Poort/Vogeltjeswei: buurtfeest, buurtvereniging Vogeltjeswei, Stichting Vogeltjesnest 80 nieuwe bereikt die zich willen inzetten voor de buurt 20

21 FD buurt in kaart - Bereiken en betrekken van nieuwe groepen - Zichtbaarheid van MAAZO in de wijken vergroten - Participatie in de wijk bevorderen Een ontmoeting tussen actieve en niet-actieve (groepen) gerealiseerd - contact leggen met verschillende groepen - inventarisatie verschillende wensen en behoeftes - bijeenkomsten voor de groepen apart organiseren - ontmoetingsdag voor alle bereikte groepen organiseren 60 uur Een ontmoetingsdag Minimaal 20 REALISATIE OUTPUT FD Buurt 22 uren Inventarisatie gegevens voor FD kaart. Gegevens toegankelijk gemaakt door plaatsing op Website MAAZO. 1 gesprek met BC Seniorenflat Vogeltjeswei incl. verslag 3 gesprekken met actieve F- buurt 21

22 Venster op Venserpolder - Bereiken en betrekken van nieuwe groepen - Zichtbaarheid van MAAZO in de wijken vergroten - Participatie in de wijk bevorderen Een ontmoeting tussen actieve en niet-actieve (groepen) gerealiseerd - contact leggen met verschillende groepen - inventarisatie verschillende wensen en behoeftes - bijeenkomsten voor de groepen apart organiseren - ontmoetingsdag voor alle bereikte groepen organiseren 60 uur Een ontmoetingsdag Minimaal 20 REALISATIE OUTPUT Venserpolder 33 uren Contact gelegd. Inventarisatie met wensen en behoeftes. Bijeenkomsten voor verschillende groepen Ondersteuning initiatieven Zuidoost breed Versterking civil society Diversiteit in participatie Deelname van aan sociale en maatschappelijke activiteiten op buurt/wijk en stadsdeelniveau Voeren van adviesgesprekken Ondersteunen van initiatievenbij het maken van plannen en de uitvoering van de plannen Organisatie 4/5 mei herdenking 390 uur - Adviesgesprekken met initiatiefnemers - Actieplannen 5 initiatieven REALISATIE OUTPUT Zuidoost breed 202 uur Ondersteuning 4/5 mei Comité Ondersteuningsgesprekken met BNZO en Nusantara inzake twee initiatieven Ondersteuning van Harte Resto Ondersteuning Liberty Day Ondersteuning Torentijd festival met vanen 22

23 Inspraak Zuidoost stedelijke Woonvisie - Betrokkenheid bij lokale en stedelijke woon- en leefomgeving stimuleren; - Participatie vergroten Geïnformeerd Overinspraaktraject - 30 hebben deelgenomen aan bijeenkomst - 20 individuele inspraakreacties verzameld - Gezamenlijke inspraakreactie gerealiseerd - informeren actieve ; - organiseren inspraak/participatiebijeenkomst; - verzamelen inspraakreacties - formuleren en bundelen inspraakreacties; - rapporteren inspraakreacties aan de Dienst Wonen gemeente Amsterdam - deelnemers schriftelijk informeren over resultaten 30 uur informatie- Pakketten verspreid - 1 bijeenkomstvoor Informatie over inspraaktraject: 180 ; Deelname bijeenkomst: 30 REALISATIE OUTPUT Zuidoost breed 94 uren 180 infopakketten verspreid. Bewonersbijeenkomst georganiseerd Rapportage reacties en reactie aangeboden aan Centrale Stad Gerealiseerd 23

24 Bewoners betrekken bij plan- en besluitvorming en uitvoer beleidsprogramma s en projecten stadsdeel en gebiedsbeheerders REALISATIE OUTPUT Verbreding buurtparticipatie; Grotere betrokkenheid bij leefen woonomgeving Versterking civil society Empowerment Bewoners zijn geïnformeerd, geraadpleegd en hebben waar mogelijk geadviseerd - informeren en betrekken bij projecten en plannen - organiseren van Participatiebijeenkomsten 120 uur 6 participatiebijeenkomsten Per werkbuurt 25 per bijeenkomst Zuidoost breed 108 uur Film première Living the Dream van SDZO in No Limit. Voorbereiding met SDZO bijeenkomst over veiligheid Bijeenkomst over ouderparticipatie in Holendrecht Kerkbijeenkomst EBG kerk Zuidoost Deelnemers kerkbijeenkomst EBG kerk (juni 2008) Zuidoost persoonlijk geïnformeerd over enquête veiligheid stadsdeel Zuidoost, en over bijeenkomst EGK goed-idee buurtborrel over veiligheid; bereik: 50 Buurtborrel EGK Goed Idee uitvoer bijeenkomst over veiligheid; bereik: 10 24

25 3 Inzet op thema Empowerment Opzet ondersteunen en facilitering informatienetwerk instellingen en E gebied Betere aanpak problemen gebied - functionerend Informatienetwerk opgezet - goede afstemming tussen partijen gebied - organiseren bijeenkomsten opzetten overleg van gebruikers, beheerder en in de E buurt - faciliteren van het overleg 80 uur - informatiebijeenkomsten - Samenwerkingsafspraken tussen partijen zijn gemaakt - Instellingen - Vertegenwoordiging studenten - Vertegenwoordiging Laag Echtenstein REALISATIE OUTPUT E buurt 58 uren Voorbereiding en gesprek met Deltaforte, voorbereiding en gesprekken voor invulling spreekuur in de wijk 25

26 Ondersteuning Bewonersinitiatief Het struikgewas bij opzet sociaal centrum EG gebied 30 september Vergroting sociale samenhang in de buurt - vergroting sociale initiatiefkracht in de buurt; - Vergroting sociale participatie in de buurt - Wekelijks recreatief aanbod voor jeugdige buurt opgezet - Nieuw aanbod van sociaal spreekuur in de buurt opgezet - Wekelijks recreatief aanbod voor ouderen opgezet - Kleinschalig cociaal centrum voor de buurt beschikbaar - voeren adviesgesprekken - opstellen in samenspraak van ondersteuningsplan initiatief - organiseren bijeenkomsten met actieve en andere partijen - adviseren bij opstellen werkplan - begeleiden en ondersteunen bij uitvoering 80 uur - bijeenkomsten gehouden - ondersteuningsplan ontwikkeld - werkplan ontwikkeld - samenwerkingsafspraken met woningcorporatie gemaakt - gesprekken interviews met - spreekuren voor - acties met 10 actieve Eindbereik: 45 jeugdigen 20 ouderen EG Buurt 80 uren gerealiseerd REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 overleg met BBR; overleg met Rochdale; bijeenkomsten Belangenver. Gravestein (best. verkiezingen); overleggen met samenwerkings-partners voor invulling van het programma van het Struikgewas 26

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 juli 2008 Inleiding Deze tussentijdse rapportage betreft de voortgang van de activiteiten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de periode 1 januari tot 1 juli

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijkanalyse Leefbaarheid

Wijkanalyse Leefbaarheid Onderzoeken Politiecijfers Leefbarometer VROM Straatgesprekken Wijkinitiatief Buurtagenda Communicatiemiddelen website en wijknieuws Sociale kaart Wijkspreekuur Wijkanalyse Leefbaarheid Themabijeenkomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere datum 26 augustus 2013 aan Herman Gabriël Gemeente Almere van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer 234226.37

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Convenant Wijksteunpunten Wonen

Convenant Wijksteunpunten Wonen Convenant Wijksteunpunten Wonen 2009-2010 Afspraken over verantwoordelijkheden en taken van de partijen betrokken bij de Wijksteunpunten Wonen 1. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Oprichten Bewonerscommissie

Oprichten Bewonerscommissie Oprichten Bewonerscommissie 1. Waarom en wanneer een bewonerscommissie? 2. Hoe krijg je een bewonerscommissie? 3. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken? 4. Moeten de bewoners dit allemaal zelf

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Memo Aan Van Kopie aan Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Datum 1 oktober 2015 Geachte mevrouw Verschuren, beste Heleen, In reactie op uw mail van 2 september

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1

Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1 Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1 Titel: Wijk- en dorpsgericht werken Subtitel: Uitwerking Fase 1 Versie: 01 Status: vastgesteld door de kerngroep Wijk- en dorpsgericht werken op 15 november

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Driekamerwoning op de eerste verdieping. Netto huurprijs 725 Per maand. Dakterras op het zuiden

Driekamerwoning op de eerste verdieping. Netto huurprijs 725 Per maand. Dakterras op het zuiden Driekamerwoning op de eerste verdieping Netto huurprijs 725 Per maand Dakterras op het zuiden Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Zuidoost Buurt: Gaasperdam Adres: Ruiseveenpad

Nadere informatie

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel 356660 Programma: Preventiepakket Berflo Es. Kansen scheppen, stappen maken Looptijd: medio 2009-medio 2012 Aanleiding Programma herstructurering

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie IIP

Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie IIP Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie IIP Gevraagd: initiatieven. Doen allochtone bewoners ook mee? Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft in 2004 een onderzoek gedaan naar het gebruik

Nadere informatie

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD)

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) WERKGEBIED 1 Deventer DOELSTELLING 2 integratie van allochtone ouderen te versterken, daarbij de verantwoordelijkheid te laten bij eerstverantwoordelijke uitvoerende

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie