MAAZO Jaarplan Onderdeel Samenlevingsopbouw Rapportage tot en met derde kwartaal 2008 Periode januari t/m september 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAZO Jaarplan 2008. Onderdeel Samenlevingsopbouw Rapportage tot en met derde kwartaal 2008 Periode januari t/m september 2008"

Transcriptie

1 MAAZO Jaarplan 2008 Onderdeel Samenlevingsopbouw Rapportage tot en met derde kwartaal 2008 Periode januari t/m september 2008 Krachtige wijken met een krachtige organisatie

2 Over de opzet van deze kwartaalrapportage. Het door de stichting MAAZO bij het stadsdeel Zuidoost ingediende jaarplan 2008 is als gevolg van besluiten door de stadsdeelraad op een tweetal onderdelen aangepast. De eerste aanpassing betreft de gehanteerde norm voor productieve uren. Op initiatief van de raad is deze gewijzigd naar een norm van 70% productief in plaats van de door MAAZO voorgestelde norm van 80%. Rekening houdend met de wens van de raad om meer zichtbaarheid in de wijk, zijn er uren toebedeeld aan de projecten verstevigen netwerken, ondersteuning initiatieven Zuidoost Breed en Versterking sociale participatie diverse groepen. In deze rapportage wordt de indeling van het jaarplan aangehouden. In kolom 3 is opgenomen het totaal aantal uren dat op jaarbasis voor de activiteit beschikbaar is. Toegevoegd zijn de kolommen 7 en 8. In kolom 7 wordt het aantal uren aangegeven dat in de drie kwartalen aan deze activiteit is besteed. In kolom 8 wordt de realisatie beschreven. Afhankelijk van de aard van de activiteit gebeurt dat in termen van output, bereik of in realisatie. Daarnaast is er bij een aantal projecten extra informatie toegevoegd onder het ingevulde format over de uitvoering. 2

3 Realisatie tot en met derde kwartaal 2008 (januari tot en met september 2008) Zoals eerder gemeld staat de realisatie van het jaarplan onder druk door twee oorzaken: het hoge ziekteverzuim en de wisseling in het personeelsbestand. Ziekteverzuim: Ook in 2008 is bij het onderdeel samenlevingsopbouw het ziekteverzuimpercentage aan de hoge kant. Er is een lichte daling te constateren, van 17,9% in het eerste kwartaal naar 17,4% in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal bedroeg het percentage 17%. Dit ziekteverzuimpercentage betekent een verlies van tenminste 988 productieve uren tot en met het derde kwartaal Door de inzet van flexibele uren en overuren is dit deels opgevangen. Tevens is een nieuwe medewerker aangetrokken voor zes maanden ziektevervanging. Wisseling personeelsbestand: In het derde kwartaal zijn twee medewerkers vertrokken naar een baan elders. Voor het derde kwartaal 2008 betekent deze wisseling een verlies van 331 uur. De sollicitatieprocedure heeft geresulteerd in de aantrekking van twee nieuwe medewerkers, een per medio augustus en een per 01 september. Bij beiden betreft het een fulltime dienstverband. Deze nieuwe medewerkers hebben zich vlot ingewerkt. In zeer korte tijd zijn zij productief inzetbaar. Projecten Uren Diversiteit & integratie jaarplan oud jaarplan gecorrigeerd realisatie t/m 3 e kwartaal Participatie & netwerken Empowerment Leefbaarheid en veiligheid Totaal Volgens het Jaarplan 2008 is ingezet op vier beleidsvelden. De realisatie laat zien dat de nadruk ligt op de beleidsvelden Participatie en netwerken en Leefbaarheid en veiligheid. Dat is begrijpelijk, want de reguliere werkzaamheden van MAAZO liggen voornamelijk op die beleidsvelden. Op de volgende pagina s is per beleidsveld aangegeven aan welke projecten en activiteiten is gewerkt en hoeveel uren daaraan is besteed. 3

4 1 Inzet op thema Diversiteit & Integratie Jongeren in hun buurt, deel II UREN Per datum: - versterken participatie van jongeren in de wijk - Jongeren praten mee over de wijk - jongeren maken plannen voor activiteiten in hun buurt en voeren deze ook uit - benaderen van jongeren via eigen netwerk, WOG, jongerenstichtingen organiseren van 2 bijeenkomsten op maat - informeren van jongeren over hun ontwikkelingen in hun wijk. - stimuleren, adviseren en begeleiden van jongeren in het ontwikkelen van activiteiten 60 uur Er zijn per jaar 2 bijeenkomsten op maat voor (en met) jongeren georganiseerd 30 jongeren Gein nadruk op Gein 1 & 2 REALISATIE OUTPUT BEREIK Per 34 uren Voorbereiding bijeenkomst Gaasperplas en voorbereiding zomerbijeenkomst stand up comedy In 2007 heeft MAAZO een ontmoeting georganiseerd tussen de jongeren van Gein en de wijkcoördinator. De jongeren zijn benaderd als van Zuidoost en zijn gevraagd om hun plannen en ideeën voor hun woonomgeving. De bijeenkomst was zo n succes dat de jongeren ook in 2008 een dergelijke bijeenkomst willen. Dit jaar ondersteunt MAAZO om de bijeenkomst te organiseren. Deze heeft in het derde kwartaal plaatsgevonden. In het eerste halfjaar zijn de ondersteund bij de voorbereidingen voor de bijeenkomst. 4

5 Hofgesprekken UREN Per datum 30 september 2008 Vergroten betrokkenheid bij eigen woon- en leefomgeving Bekendheid sport- en spelactiviteiten verhogen bekendheid Stadsdeeletiquette Er worden 2-4 hofgesprekken georganiseerd en 3 vervolgactiviteiten - Opzetten en uitvoeren hofgesprekken - inventarisatie knelpunten op de hoven die ervaren - follow up activiteiten 196 uur 2-4 hofgesprekken 3 jeugd en jongeren activiteiten Ongeveer 20 jongeren en 20 volwassenen Holendrecht (Montfoorthof, Rhenenhof, Millingenhof, Meernhof, Nieuwlandhof) REALISATIE OUTPUT BEREIK Per 30 september uren Gedurende vier zaterdagen in augustus heeft MAAZO met een Zomerterras de verschillende hoven in Holendrecht bezocht. Resultaat: 102 nieuwe contacten, 5 mogelijke follow up activiteiten met en door de, knelpunten in de buurt met geïnventariseerd. De Hofgesprekken zijn uitgevoerd als een Zomerterrassen: laagdrempelige verplaatsbare terrassen. Deze buurtbenadering is succesvol gebleken. Vele hebben de terrassen bezocht. Per hof waren vijf als vrijwilliger betrokken bij de organisatie. De terrassen zijn niet alleen door de, maar ook door beheerders bezocht. Jeugd, jongeren en volwassenen zijn bereikt. WSW, VSZO en wijkmeesters van Eigen Haard hebben ook een actieve bijdrage geleverd. Deze aanpak is zo succesvol gebleken dat het een vast onderdeel wordt van de activiteiten van MAAZO in de buurten. In september wordt het in Gein uitgevoerd en in het laatste kwartaal 2008 in Venserpolder. In 2009 is de planning om dit terras minimaal een keer in de verschillende buurten van Zuidoost uit te voeren. 5

6 Project: Je bent jong en je wilt wat UREN Per - inzicht in wensen en behoeften van jongeren in de wijk - jongeren ontwikkelen zelf een project en voeren het uit Een groep meiden is georganiseerd en denkt mee over wat zij willen in de wijk. 1 jongerenontmoeting is ontwikkeld en uitgevoerd - Via sleutelpersoon contacten leggen met jongeren in de buurt - 1 bijeenkomst voor jongeren om ze te stimuleren zich te organiseren - ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een ontmoetingsactiviteit met de jongeren van t Boeit 60 uur 1 georganiseerde groep meiden 1 jongerenontmoeting 10 meiden zijn georganiseerd 1 jongerenontmoeting is ontwikkeld en uitgevoerd REALISATIE OUTPUT Venserpolder 40 uren Kennismakingsgesprek met jongeren. Bespreking over mobiliseren van jongeren in Venserpolder. Opzet schrijven project. 1 gesprek uitwerking mobilisatieplan met jongeren. 2 gesprekken overdracht/begeleiding meidenprojecten. Herschrijven projectplan en aanvraag budget. 6

7 Woonproject Antilliaanse/Arubaanse jongeren EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENH EID - Versterking sociale - zelfredzaamheid van 20 Antilliaanse /Arubaanse jongeren Haalbaar projectplan opgesteld, project gestart - adviesgesprekken met lokale maatschappelijke organisatie - organiseren van gesprekken met beoogde samenwerkingspartners - ontwikkelen van samenwerkingafspraken - ondersteuning bij opstelling projectplan - ondersteuning bij toetsing haalbaarheid project bij financiers - Samenwerkingsafspraken tussen deelnemende partijen - Overleggen met partijen BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per datum: Samenwerkend e instellingen Eindbereik: 20 Antilliaanse/ Arubaanse jongeren REALISATIE OUTPUT Zuidoost breed 26 uren Samenwerkingsafspraak MAAZO, Sabana en MaDi Voorbereid en gemaakt. 2 overleggen uitgevoerd met SABANA, MAMA en MADI; Projectplan opgesteld 100 uur 7

8 Bewonersparticipatie buitenlandse vrouwen UREN Per datum: Vrouwen kunnen deelnemen aan activiteiten van buurtorganisaties, instellingen, het stadsdeel 2 trainingen over participatieve vaardigheden gegeven; Participatievermoge n van vrouwen is vergroot Het organiseren van 2 trainingen voor vrouwen die totnogtoe weinig of niet participeren Fondswerving Werven en selecteren trainers Uitvoeren evaluatie training 80 uur 2 trainingen 20 sleutelfiguren uit de doelgroep REALISATIE OUTPUT BEREIK Per Zuidoost breed 19 uren Voorbereidende gesprekken. Deze activiteit wordt niet meer uitgevoerd in Reden: gebrek aan formatie wegens hoog ziekteverzuim. 8

9 Opzet infrastructuur versterking sociale participatie diverse groepen en verbindingen gemeenschappen EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per 30 september 2008 Versterking sociale participatie diverse groepen Toename gemeenschappelijke etniciteit overstijgende, sociale participatie en sociale samenhang - divers samengestelde groepen nemen deel aan divers samengestelde netwerken; - diverse groep neemt deel aan activiteiten sociale buurtvoorzieningen - etnisch divers samengestelde belangen- en informatie netwerken - samenwerkingsplan maken met sleutelpersonen en lokale organisaties en initiatieven - opzet belangennetwerken van diverse groepen; - opzet overkoepelende gemeenschappelijke belangen netwerken; - opzet laagdrempelige voorzieningen sociale participatie divers samengestelde groepen (vb. buurthuiskamer; winkel; sociale buurtbuddypool) 1111 uur - aantal contacten; van het belangennetwerk; - aantal deelnemende sleutelpersonen en initiatieven en lokale organisaties - aantal deelnemende sleutelpersonen en initiatieven Divers samengestelde groepen REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Zuidoost breed 411 uren Formatie WMO Adviesraad; deelname partneroverleggen Zorg en Samenleven, informatie beschikbaar stellen; organiseren informatievoorziening over toegankelijkheid en ondersteuning gehandicapten ter bevordering sociale participatie; bijeenkomsten werving Afrikaanse en Turkse groep, bijeenkomst Turkse en Afrikaanse groep. Samenwerkingsafspraken gemaakt tussen MAAZO(samenlevingsopbouw), Wijksteunpunt Wonen met Kansrijk zuidoost (SDZO) Formulierenbrigade, ter realisering sociaal spreekuur H-buurt met ondersteuning van Rochdale (afdeling Sociaal beheer) 9

10 2 Inzet op thema Participatie & netwerken Aandachtswijk EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENH EID Bewonersparti cipatie Sociale cohesie Nieuwe groepen participeren in hun buurt. - benaderen nieuwe groepen via bestaande (migranten/zelf) organisaties, bezoeken van bijeenkomsten van lokale organisaties, netwerken. - informeren, motiveren en stimuleren van nieuwe groepen door activiteiten op maat. - Nieuwe groepen stimuleren zichzelf te organiseren, mee te praten en mee te beslissen over hun buurt. 120 uur 2 activiteiten per wijk waarin nieuwe groepen participeren = 4 activiteiten BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per 30 juni per activiteit - Gein - Nellestein REALISATIE OUTPUT 23 uren Nieuwe contacten bestendigd door gesprekken en ontmoetingen Dit project wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd. 10

11 Onze Straat UREN Per 30 juni 2008 Bewonersnetwerk. Sociale cohesie Bewonersparticipatie. Bewoners ontmoeten elkaar en hebben 3 bijeenkomsten georganiseerd en een straatbarbecue. Het ondersteunen, adviseren, begeleiden en monitoren van de activiteiten van de initiatiefgroep Onze Straat 40 uur - Er zijn 3 bijeenkomsten in het activiteitencentrum georganiseerd - 1 straatbarbecue is georganiseerd Weth den Hertogstraat: Weth. Tabakstraat: Weth. Abrahamspad: REALISATIE OUTPUT Gein 4 3 uren Advisering Dit project wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd. 11

12 Bewonersbijeenkomsten/activiteiten vernieuwde buurten EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D Bewonersparticipatie Netwerkontwikkeling - Bewoners zijn betrokken bij het schoon, heel en veilig houden van hun buurt. - Bewoners participeren in activiteiten en in hun buurt - Er is een actief netwerk Initiëren en organiseren bijeenkomsten/ activiteiten: - uitnodigen - agenda maken - voorzitten - verslag - follow up: telefonische contacten, lezen, e- mailen, correspondentie, pr, etc. 20 uur per bijeenkomst 18 activiteiten/ bijeenkomsten (per vernieuwde buurt 3 bijeenkomsten of activiteiten) BEREIK GEBIED REALISATIE per bijeenkomst Laag Echtenstein Laag Kralenbeek Laag Koningshoef Nieuw Kempering Nieuw Grunder Nieuw Geinwijk & Gerenstein 440 uren 360 uur REALISATIE OUTPUT 30 september 2008: Bijeenkomsten voorbereid en georganiseerd. Bewoners geënthousiasmeerd om activiteiten voor hun buurt te organiseren. Poster met Stadsdeeletiquette doen plaatsen in de wijk. Verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom thema s die leven in de vernieuwde buurten. Laag Echtenstein: 3 bijeenkomsten Laag Kralenbeek: 3 bijeenkomsten Laag Koningshof: 2 bijeenkomsten en 1 schouw met Laag Kempering: 3 bijeenkomsten Nieuw Grunder: 1 bijeenkomst Nieuw Geinwijk en Gerenstein: 3 bijeenkomsten 12

13 Oprichting verenigingen EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D - Een representatieve en goed georganiseerde organisatie met voldoende draagvlak bij zowel huurders als kopers. - Eenheid creëren tussen kopers en huurders In 7 vernieuwde wijken een formele vereniging voor allerlei (rechtsgeldige) handelingen t.b.v. het woonen leefklimaat in de wijk is opgericht. Bewoners participeren actief in de buurt - Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over verenigingen - voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over commissies - Procesmanagement en trajectbegeleiding oprichting commissies en vereniging - Begeleiden en ondersteuning bij het opzetten van eerste activiteiten georganiseerd door de vereniging - het organiseren van een oprichtingsfeest 60 uur per buurt 420 uur 14 bijeenkomsten 7 ontmoetingen 7 feestelijke oprichtingsactiviteiten BEREIK GEBIED REALISATIE 30 september 2008 Minimaal 5 per vereniging Laag Echtenstein (Evergreen I) Laag Echtenstein (Evergreen II) Laag Kralenbeek Laag Koningshoef Nieuw Kempering Nieuw Grunder Nieuw Geinwijk & Nieuw Gerenstein 497 uren gerealiseerd REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Bijeenkomsten georganiseerd, geïnformeerd over oprichten verenigingen, cursus aangeboden en georganiseerd i.s.m. Rochdale en ASW Nieuw Kempering, Laag Echtenstein, Laag Eeftink, Nieuw Geinwijk en Nieuw Gerenstein: verenigingen opgericht Laag Kralenbeek, Laag Koningshoef en Nieuw Grunder: nog in oprichtingsfase. Samenwerkingsafspraken met Rochdale en BBR. 13

14 Invulling bijdrage EGK (Vogelaarwijk) wijkactieplan stadsdeel EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D Participatie Betrokkenheid bij wijkplannen SDZO en MAAZO - inspraak bij wijkactieplan - voorstellen initiatieven ontwikkeld - voorstellen MAAZO ontwikkeld -organiseren bijeenkomsten met - verzamelen reacties, voorstellen en adviezen - opstellen rapportages inbreng - ontwikkelen en formuleren plannen - adviseren bij formuleren bijdragen 40 uur -8 bijeenkomsten -reacties BEREIK GEBIED REALISATIE 30 september 2008 Lokale EGK buurt 143 uren organisaties Bewonersinitiatiefnemers gerealiseerd Corporaties, Stadsdeel, andere partijen REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Bewonersreactie uit EG buurt Vogelaarplan geformuleerd, Bijeenkomst stadsdeel en andere partijen EG buurt voor invulling bijdrage wijkactieplan EGK, geïnformeerd over bijeenkomst en gemobiliseerd. Resultaat: Meer dan 60 aanwezig, nieuwe (groepen) bereikt, ook uit de vernieuwde wijken (Laag Echtenstein, Laag Eeftink) Bijeenkomst stadsdeel en andere partijen K buurt voor invulling bijdrage wijkactieplan EGK: geïnformeerd en gemobiliseerd; Resultaat: meer dan 50 aanwezig, deelname hoogbouw en vernieuwde buurten; 4 initiatieven ontwikkeld met advies en ondersteuning van MAAZO; Resultaat drie projectinitiatieven van opgenomen in het uitvoeringsprogramma EGK van het stadsdeel, deelname initiatiefnemers aan buurtgesprek met stadsdeelvoorzitter en minister Vogelaar. De drie ontwikkelde en ondersteunde initiatieven zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma EGK Een Gouden Kans. Er is een convenant ondertekend door het stadsdeel, MAAZO, corporaties, buurtregisseur en. 14

15 Oprichten werkgroep Groen - meer betrokkenheid van bij eigen woon- en leefomgeving - buurtverkenning - participatie bevorderen Een werkgroep Groen is opgericht die op termijn zelfstandig projecten ontwikkelt en uitvoert Ondersteuning bij - werkgroepvorming - schrijven projectplan en /of activiteitenplan - uitvoeren project en/of activiteiten 42 uur Bijeenkomsten Advies projectontwikkelin g monitoren en begeleiding 1 activiteit 10 Holendrecht 46 uren gerealiseerd. REALISATIE OUTPUT Werkgroep van 6 is opgericht en heeft het Opfleurproject uitgevoerd. Begeleiding, ondersteuning en evaluatie door MAAZO. Nieuw project is in de maak. Schoon, Heel en Veilig: Het wordt steeds leuker, schoner en prettiger wonen in Wijk Zuid! EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D BEREIK GEBIED REALISATIE UREN Per datum - Bewoners betrokkenheid bij eigen woon- en leefomgeving vergroten - implementatie stadsdeeletiquette Op 2 hoven hebben gezamenlijk uitvoer gegeven aan gekozen onderdelen van de stadsdeeletiquette Ondersteuning bij een uitvoerbaar programma over hoe de buurt leuker, schoner en prettiger gemaakt kan worden: - werkgroepvorming - schrijven programma en/of activiteitenplan - uitvoeren project en/of activiteiten 168 uur Bijeenkomsten Advies Projectontwikkeli ng Monitoren en Begeleiding 2 activiteiten Ongeveer 10 jongeren en 5 volwassenen REALISATIE OUTPUT BEREIK Per datum Holendrecht 27 uur Schrijven van een projectplan zakgeldproject. Overleg/voorbereidin gsuren zakgeldproject 15

16 Implementatie Stadsdeeletiquette en Leefregels 30 september 2008 Sociale cohesie De Stadsdeeletiquette is bekend en leeft onder de Er is een actieve werkgroep van. Er is een top 5 leefregels samengesteld en geïmplementeerd in de buurten. - werkgroep samenstellen - actieve distributie in de wijk - terugkoppeling en top 5 leefregels kiezen - implementatie top 5 leefregels 60 uur 1 actieve werkgroep Top 5 van leefregels 10 met achterban Laag Kralenbeek, Nieuw Kempering en Laag Echtenstein Laag Koningshoef REALISATIE OUTPUT 30 september uren Actieve werkgroep leefregels Laag Koningshoef is geformeerd. Laag Kralenbeek werkgroep geformeerd. Werkgroep wijkvisie Venserpolder en Visie Winkelcentrumontwikkeling 30 september 2008 Inspraak participatie 2 werkgroepen zijn opgericht en actief stem van wordt meegenomen in ontwikkeling visies van het stadsdeel - mobiliseren van Geïnteresseerde - 2 informatie avonden organiseren - vormen werkgroep - komen tot concrete input voor beide visies 60 uur Bijeenkomsten Advies Projectontwikkeling Monitoren en begeleiding 2 werkgroepen van 6 REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Venserpolder 5 uren Inlezen dossier ontwikkeling visie op winkelcentrum. Vanuit SDZO is participatie aan wijkvisie en visie winkelcentrum uitgesteld. 16

17 Aansluiten Integraal Programma H buurt Kansrijk Zuidoost EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENHEI D Bewonersparticipat ie Civil society Netwerk contactpersonen hebben inzicht in hun mogelijkheden BEREIK GEBIED REALISATIE 30 september 2008 REALISATIE OUTPUT 30 september uur H buurt 8 uren Verkennen en netwerken om groep te organiseren. 17

18 Ondersteuning activiteiten Het stimuleren van om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren in hun wijk Aantal activiteiten: Gein : 8 EG buurt : 3 K buurt : 3 Holendrecht : 3 Reigersbos : 3 Venserpolder : 3 FD buurt : 3 Vogeltjeswei : 3 H buurt : 1 Ondersteunen, adviseren, monitoren en begeleiden van activiteiten die willen ontwikkelen en uitvoeren 530 uur Adviesgesprekken; Schriftelijke adviezen, Aanwezigheid bij activiteit Per initiatief minstens 2 ondersteund Gein EGK buurt Holendrecht Reigersbos Venserpolder FD buurt Vogeltjeswei H buurt 466 uren Ondersteunde activiteiten: Gein : 4 EG buurt : 4 K buurt : 3 Holendrecht : 4 Venserpolder: 2 REALISATIE OUTPUT Adviesgesprekken en ondersteuning activiteiten. Ondersteunde activiteiten/projecten per buurt gespecificeerd: Gein: Schoonmaakactie Gein; Opening Speeltuin Gein; Kaartenserie Gein; Boekenproject Gein, project Speel-Tuin-Huis (dit buurtinitiatief is onlangs genomineerd voor Het Beste Buurtplan van Nederland, Voetje voor Voetje fietscursus. EG-buurt: Bewonersinitiatief Nieuw Gerenstein en Nieuw Geinwijk (opkomst +/- 30 ); Laag Echtenstein; Nieuw Grunder K-buurt: Bewonersinitiatief Nieuw Kempering (opkomst +/- 30 personen); Kikkenstein; Nieuw Kempering Holendrecht: Schoonmaakactie Holendrecht; Ondersteuning buurtkrant De Holendrechter, St. Nusantara en Vereniging De Laagbouw, boekenproject. Reigersbos: Venserpolder: Maken plan van aanpak en begeleiding oprichting SJV; Schoonmaakactie Venserpolder, Venserpolder Actief, BBQ Vogeltjesnest Vogeltjeswei: Buurtbarbeque 18

19 Versterken en verbreden participatie EFFECT RESULTAAT INZET/ACTIVITEIT OUTPUT/EENH EID Bewonersparticipatie vergroot Bewonersnetwerken verstevigd en verbreed. - nieuwe bereikt - betrokkenheid bij leefomgeving vergroot - MAAZO laagdrempelig, makkelijk bereikbaar voor - (groepen) bereikt en geholpen met informatie- en hulpvragen door erop af aanpak; - gesignaleerde Buurtproblemen worden sneller aangepakt - diensten VSZO, MAAZO en WSW zijn bekend bij een grotere groep - weten de organisaties te vinden c.q. doen een beroep op de organisaties voor ondersteuning en advies. - onderzoek doen wat er speelt in de wijk - het voeren van straaten huiskamergesprekken met - spreekuur in de wijk - schouw in de wijk - organiseren activiteiten en bijeenkomsten om nieuwe te ontmoeten en contact leggen tussen nieuwe en bestaande groepen - contact onderhouden met huismeesters, buurtregisseurs, e.d. - verzamelen signalen van op straat en buurtniveau; - ordenen en bundelen signalen; - rapporteren van signalen aan verantwoordelijke partijen - afspraken met partijen over verwerken en aanpak signalen - netwerken, contact leggen en sociale activeringsactiviteiten. 642 uur 46 spreekuren 46 schouwen folder website informatievoorz ie-ning bijeenkomsten activiteiten Per buurt minimaal 1 nieuw netwe rk en/of bestaande netwe r-ken die met elkaar samenwerken BEREIK GEBIED REALISATIE uren Per Minimaal 5 EG en K buurt 812 uren per maand per Gein buurt Nellestein Holendrecht Reigersbos Venserpolder FD buurt H buurt Amsterdamse Poort/ Vogeltjeswei 19

20 REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 Het gehele jaar door is via de website, foldermateriaal en diverse bijeenkomsten informatie verstrekt aan de van Zuidoost over de dienstverlening van MAAZO, VSZO en WSW. Behalve de spreekuren in de verschillende buurten is ook vanaf september een advocatenspreekuur op de locatie van MAAZO. Dit spreekuur wordt zeer goed bezocht. Zo wordt ook de bekendheid met MAAZO en haar dienstverlening vergroot en gewerkt aan de laagdrempeligheid. EG en K buurt: Bewonersnetwerken Nw Gerenstein, Nw Geinwijk, Nw Kempering en Laag Echtenstein, 1x EG schouw (14 ); 1x Nieuw Grunder schouw (6 ); 1x Nos Perla (4 ); 1x Kruitberg (3 ); 1x Nieuw Grunder (3 ); 2x Kikkenstein (4 ); 1x Kortvoortbuurt (2 ); 1x Groeneveen (2 ); spreekuur in Gravestein vanaf medio september. Gein: MAAZO Herfst Terras. 2 keer van in totaal 4 (3 e 11 oktober, 4 e 18 oktober). Resultaten tot nu toe: o Aanwezigheid : 1 e terras: 19, Nieuwe contacten van deze 19: 12; 2 e terras: 12, Nieuwe contacten van deze 12: 9. Het is een goede manier om nieuwe contacten te leggen. o Gemiddeld cijfer 1 e terras: 7,8, 2 e terras: 6,7. Naast het toekennen van een cijfer aan het terras hebben de aanwezige een evaluatieformulier ingevuld. Aan het eind van het project zal het totaal geëvalueerd worden en zullen de aanwezige uitgenodigd worden voor een vervolgactiviteit. o In het kader van het terras is contact gelegd met Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere. Het project is dusdanig snel opgezet dat de corporaties in geld niet mee wilden financieren. Wel is er vanuit Stadgenoot duidelijke interesse om een dergelijk project in de toekomst samen te gaan oppakken. De huismeester van Eigen Haard was aanwezig op het 1 e terras. o Ook is Wijksteunpunt Wonen elk terras present en worden informatiepakketjes uitgedeeld. Met daarin informatie over MAAZO, WSW, VSZO en o meldpunten van SDZO alsmede de Stadsdeeletiquette. Contacten gelegd met individuele sleutelpersonen in de wijk via telefoon en persoonlijke ontmoetingen bij bijeenkomsten, schouw, inventariseren en rapporteren knelpunten uit schouw, diensten MAAZO, VSZO en WSW bij bekend maken, nieuwe ontmoet die zich willen inzetten voor de buurt Reigersbos: Wekelijks inloopspreekuur en schouw in Reigersbos vanaf 1 februari Inventariseren en rapporteren signalen uit spreekuur en schouw. Contacten gelegd met winkeliersvereniging, scholengemeenschap. Gesprekken gevoerd met en bij hulpvragen doorverwezen. Informatiefolders over MAAZO, VSZO en WSW huis aan huis doen verspreiden. Venserpolder: stichting Venserpolder Jeugd, wijkmeester gesproken en geïnformeerd. FD buurt: wijkcontactdag. H buurt: spreekuur in Huigenbos vanaf september. Amsterdamse Poort/Vogeltjeswei: buurtfeest, buurtvereniging Vogeltjeswei, Stichting Vogeltjesnest 80 nieuwe bereikt die zich willen inzetten voor de buurt 20

21 FD buurt in kaart - Bereiken en betrekken van nieuwe groepen - Zichtbaarheid van MAAZO in de wijken vergroten - Participatie in de wijk bevorderen Een ontmoeting tussen actieve en niet-actieve (groepen) gerealiseerd - contact leggen met verschillende groepen - inventarisatie verschillende wensen en behoeftes - bijeenkomsten voor de groepen apart organiseren - ontmoetingsdag voor alle bereikte groepen organiseren 60 uur Een ontmoetingsdag Minimaal 20 REALISATIE OUTPUT FD Buurt 22 uren Inventarisatie gegevens voor FD kaart. Gegevens toegankelijk gemaakt door plaatsing op Website MAAZO. 1 gesprek met BC Seniorenflat Vogeltjeswei incl. verslag 3 gesprekken met actieve F- buurt 21

22 Venster op Venserpolder - Bereiken en betrekken van nieuwe groepen - Zichtbaarheid van MAAZO in de wijken vergroten - Participatie in de wijk bevorderen Een ontmoeting tussen actieve en niet-actieve (groepen) gerealiseerd - contact leggen met verschillende groepen - inventarisatie verschillende wensen en behoeftes - bijeenkomsten voor de groepen apart organiseren - ontmoetingsdag voor alle bereikte groepen organiseren 60 uur Een ontmoetingsdag Minimaal 20 REALISATIE OUTPUT Venserpolder 33 uren Contact gelegd. Inventarisatie met wensen en behoeftes. Bijeenkomsten voor verschillende groepen Ondersteuning initiatieven Zuidoost breed Versterking civil society Diversiteit in participatie Deelname van aan sociale en maatschappelijke activiteiten op buurt/wijk en stadsdeelniveau Voeren van adviesgesprekken Ondersteunen van initiatievenbij het maken van plannen en de uitvoering van de plannen Organisatie 4/5 mei herdenking 390 uur - Adviesgesprekken met initiatiefnemers - Actieplannen 5 initiatieven REALISATIE OUTPUT Zuidoost breed 202 uur Ondersteuning 4/5 mei Comité Ondersteuningsgesprekken met BNZO en Nusantara inzake twee initiatieven Ondersteuning van Harte Resto Ondersteuning Liberty Day Ondersteuning Torentijd festival met vanen 22

23 Inspraak Zuidoost stedelijke Woonvisie - Betrokkenheid bij lokale en stedelijke woon- en leefomgeving stimuleren; - Participatie vergroten Geïnformeerd Overinspraaktraject - 30 hebben deelgenomen aan bijeenkomst - 20 individuele inspraakreacties verzameld - Gezamenlijke inspraakreactie gerealiseerd - informeren actieve ; - organiseren inspraak/participatiebijeenkomst; - verzamelen inspraakreacties - formuleren en bundelen inspraakreacties; - rapporteren inspraakreacties aan de Dienst Wonen gemeente Amsterdam - deelnemers schriftelijk informeren over resultaten 30 uur informatie- Pakketten verspreid - 1 bijeenkomstvoor Informatie over inspraaktraject: 180 ; Deelname bijeenkomst: 30 REALISATIE OUTPUT Zuidoost breed 94 uren 180 infopakketten verspreid. Bewonersbijeenkomst georganiseerd Rapportage reacties en reactie aangeboden aan Centrale Stad Gerealiseerd 23

24 Bewoners betrekken bij plan- en besluitvorming en uitvoer beleidsprogramma s en projecten stadsdeel en gebiedsbeheerders REALISATIE OUTPUT Verbreding buurtparticipatie; Grotere betrokkenheid bij leefen woonomgeving Versterking civil society Empowerment Bewoners zijn geïnformeerd, geraadpleegd en hebben waar mogelijk geadviseerd - informeren en betrekken bij projecten en plannen - organiseren van Participatiebijeenkomsten 120 uur 6 participatiebijeenkomsten Per werkbuurt 25 per bijeenkomst Zuidoost breed 108 uur Film première Living the Dream van SDZO in No Limit. Voorbereiding met SDZO bijeenkomst over veiligheid Bijeenkomst over ouderparticipatie in Holendrecht Kerkbijeenkomst EBG kerk Zuidoost Deelnemers kerkbijeenkomst EBG kerk (juni 2008) Zuidoost persoonlijk geïnformeerd over enquête veiligheid stadsdeel Zuidoost, en over bijeenkomst EGK goed-idee buurtborrel over veiligheid; bereik: 50 Buurtborrel EGK Goed Idee uitvoer bijeenkomst over veiligheid; bereik: 10 24

25 3 Inzet op thema Empowerment Opzet ondersteunen en facilitering informatienetwerk instellingen en E gebied Betere aanpak problemen gebied - functionerend Informatienetwerk opgezet - goede afstemming tussen partijen gebied - organiseren bijeenkomsten opzetten overleg van gebruikers, beheerder en in de E buurt - faciliteren van het overleg 80 uur - informatiebijeenkomsten - Samenwerkingsafspraken tussen partijen zijn gemaakt - Instellingen - Vertegenwoordiging studenten - Vertegenwoordiging Laag Echtenstein REALISATIE OUTPUT E buurt 58 uren Voorbereiding en gesprek met Deltaforte, voorbereiding en gesprekken voor invulling spreekuur in de wijk 25

26 Ondersteuning Bewonersinitiatief Het struikgewas bij opzet sociaal centrum EG gebied 30 september Vergroting sociale samenhang in de buurt - vergroting sociale initiatiefkracht in de buurt; - Vergroting sociale participatie in de buurt - Wekelijks recreatief aanbod voor jeugdige buurt opgezet - Nieuw aanbod van sociaal spreekuur in de buurt opgezet - Wekelijks recreatief aanbod voor ouderen opgezet - Kleinschalig cociaal centrum voor de buurt beschikbaar - voeren adviesgesprekken - opstellen in samenspraak van ondersteuningsplan initiatief - organiseren bijeenkomsten met actieve en andere partijen - adviseren bij opstellen werkplan - begeleiden en ondersteunen bij uitvoering 80 uur - bijeenkomsten gehouden - ondersteuningsplan ontwikkeld - werkplan ontwikkeld - samenwerkingsafspraken met woningcorporatie gemaakt - gesprekken interviews met - spreekuren voor - acties met 10 actieve Eindbereik: 45 jeugdigen 20 ouderen EG Buurt 80 uren gerealiseerd REALISATIE OUTPUT 30 september 2008 overleg met BBR; overleg met Rochdale; bijeenkomsten Belangenver. Gravestein (best. verkiezingen); overleggen met samenwerkings-partners voor invulling van het programma van het Struikgewas 26

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie