Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle"

Transcriptie

1 Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI)

2 Inhoud 1. Inleiding Onderzoeksverantwoording Algemene gegevens Lidmaatschap Activiteiten Deelneming aan de activiteiten De kwantiteit van de activiteiten De kwaliteit van de activiteiten Het tijdstip van de activiteiten Communicatie Communicatiekanaal Waardering Website Organisatie Waardering bestuur Eindwaardering Kwaliteitskring Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen...13 Bijlage 1: Mondelinge Vragenlijst...15 Bijlage 2: Schriftelijke Enquête...18 Bijlage 3: Overzicht doelen van respondenten...21 Bijlage 4: Suggesties voor onderwerpen ledenbijeenkomsten...21 Bijlage 5: Suggesties voor onderwerpen seminars / cursussen...21 Bijlage 6: Suggesties om de kwaliteitskring te verbeteren

3 1. Inleiding De Kwaliteitskring Zwolle is een onafhankelijke vereniging in Zwolle en heeft circa 70 leden. Het doel van de Kwaliteitskring is de leden te ondersteunen bij hun zorg van kwaliteit. Tevens wordt er over het algemeen gestreefd om de kennis over kwaliteitsmanagement te bevorderen. Dit doet de Kwaliteitskring door onder andere het organiseren van bedrijfsbezoeken, cursussen en seminars. Tijdens de activiteiten kunnen kennis en ervaringen rondom kwaliteitszorg uitgewisseld en gedeeld worden. Het aantal leden is de afgelopen jaren gedaald, de Kwaliteitskring wil graag de komende jaren groeien van 70 leden naar 100 leden. Tevens wil de Kwaliteitskring de opkomst bij bijeenkomsten verhogen en het aantal bezoekers van de website verhogen. Doormiddel van het uitvoeren van een tevredenheidonderzoek onder de leden van de Kwaliteitskring wordt er inzicht verkregen in de tevredenheid van de leden en wat de verwachtingen zijn van de Kwaliteitskring in de toekomst. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Wat kan de Kwaliteitskring doen om de tevredenheid en de meerwaarde te waarborgen en hoe kan de tevredenheid en de meerwaarde worden verbeterd in de toekomst? De daaruit voortvloeiende deelvragen luiden: 1. Wat is de reden om lid te worden van de Kwaliteitskring? 2. In hoeverre zijn de leden tevreden over de activiteiten van de Kwaliteitskring? 3. In hoeverre zijn de leden tevreden over de communicatie van de Kwaliteitskring? 4. In hoeverre zijn de leden tevreden over de organisatie van de Kwaliteitskring? 5. Wat vinden de leden van de onderwerpen van de bijeenkomsten? 6. Wat is de toegevoegde waarde om lid te zijn van de Kwaliteitskring? 7. Wat kan de Kwaliteitskring doen om de meerwaarde te waarborgen/verbeteren? De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk twee wordt de onderzoeksverantwoording beschreven. Het derde hoofdstuk beschrijft een aantal algemene gegevens van de respondenten. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier ingegaan op het lidmaatschap en de doelen en verwachtingen van de leden van de Kwaliteitskring. In hoofdstuk vijf, zes en zeven komen achtereenvolgens de resultaten met betrekking tot de activiteiten, de communicatie en van de Kwaliteitskring als geheel aan bod. Afgesloten zal worden met de conclusies en de aanbevelingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kwaliteitskring Zwolle. De uitvoering was in handen van een projectgroep, bestaande uit vier studenten van de opleiding Management, Economie en Recht onder leiding van dhr. L. Rademaker (docent) en Dhr. F. Werkhoven van het Economisch en Sociaal Instituut (ESI) van de Christelijke Hogeschool Windesheim. 3

4 2. Onderzoeksverantwoording Het gehele ledenonderzoek bij de Kwaliteitskring Zwolle is op te splitsen in drie facetten: 1. Het vaststellen van de onderzoeksmethodiek; 2. Het opstellen (en afnemen) van de enquêtes en de interviews; 3. Het analyseren en presenteren van de verzamelde gegevens. Om gegevens te verzamelen die inzicht geven in de zaken die de Kwaliteitskring Zwolle wil hebben onderzocht is er door ons, in overleg met dhr. Velsink (voorzitter van de Kwaliteitskring), gekozen voor de methode van fieldresearch. Van de circa 70 leden die de Kwaliteitskring Zwolle telt, zijn er 19 leden telefonisch benaderd om een diepte interview af te nemen. Besloten is om 2 bestuursleden te interviewen. De overige 17 geïnterviewde leden zijn, in overleg, onderverdeeld in leden die frequent deelnemen aan activiteiten en leden die weinig frequent aanwezig zijn. De benaderde leden hebben allen toegezegd om deel te nemen. Op deze manier wordt een zo compleet en realistisch mogelijk beeld van Kwaliteitkring Zwolle gemaakt. Naast de groep die benaderd is voor een diepte interview, is naar de overige leden van de Kwaliteitskring Zwolle, per een verkorte enquête gestuurd. Op deze manier heeft ieder lid de mogelijkheid om zijn/haar mening te geven over de Kwaliteitskring. Er zijn 50 enquêtes verstuurd. Hiervan zijn er 19 ingevuld terug gestuurd. De respons van de schriftelijke enquêtes bedraagt daarmee 38%. In zowel het interview, als de enquête kwamen de volgende onderdelen aan bod; lidmaatschap, communicatie, organisatie en activiteiten. De onderdelen zijn toegespitst op het verleden, het heden en de toekomst. De onderzoeksdata zijn verwerkt in twee SPSS-bestanden. In de analyse is gebruik gemaakt van rechte tellingen. Wanneer in de analyse wordt gesproken over geïnterviewden, dan worden de 19 leden die zijn geïnterviewd bedoeld. Bij de term respondenten wordt gedoeld op de gehele populatie van 38 leden. 4

5 Aantal 3. Algemene gegevens In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de duur van het lidmaatschap van de leden van Kwaliteitskring Zwolle. Hoeveel jaar bent u al lid van de Kwaliteitskring? Uit figuur 3.1 blijkt dat ruim een kwart van de respondenten al 9 jaar lid is. Dit houdt in dat zij al lid zijn sinds de oprichting van de Kwaliteitskring. Daarnaast is duidelijk te zien dat er 11 respondenten 3 of 4 jaar lid zijn. Figuur N=38 0 0, geen idee Hoeveel jaar bent u al lid van de kwaliteitskring? Tevens is aan de geïnterviewden gevraagd op welke manier zij in contact zijn gekomen met de Kwaliteitskring. Van de geïnterviewden geeft 32% aan lid te zijn geworden via de Kamer van Koophandel. Van de geïnterviewden geeft 26% aan het lidmaatschap van de Kwaliteitskring te hebben overgenomen toen zij hun huidige functie overnamen van hun voorganger. 5

6 4. Lidmaatschap In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de verwachtingen, doelen en toegevoegde waarde van de kwaliteitskring aan de orde. Figuur 4.1 Welke verwachtingen had u van de kwaliteitskring? Kennis 73% Bedrijven bekijken 58% Netwerken Geen specifieke verwachtingen Interne audits 11% 5% 16% N=19 In figuur 4.1 is te zien dat de voornaamste verwachtingen van de geïnterviewden waren: 1. Kennis 2. Bedrijven bekijken 3. Netwerken Naast de vraag naar de verwachtingen van de Kwaliteitskring, is aan de geïnterviewden gevraagd of de verwachtingen die zij hadden bij aanvang van hun lidmaatschap, ook daadwerkelijk zijn waargemaakt. Hierbij gaf 79% van de geïnterviewden aan dat hun verwachtingen werden waargemaakt. Doel van lidmaatschap Naast de verwachtingen, is de respondenten ook gevraagd naar het doel van hun lidmaatschap. Hierbij waren drie keuzemogelijkheden vooraf aangegeven, maar was ook ruimte voor eigen invulling. De respondenten konden meerdere antwoorden invullen, waardoor het totale percentage meer dan 100% is. Opvallend is het feit dat de doelen en de verwachtingen vooraf van de respondenten vaak overeen komen. Ook is opvallend dat 16% de verwachting had dat netwerken mogelijk was, maar dat dat voor 64% wel een doel was. Tabel 4.1 Doelen Percentage Netwerken 64% Inzicht krijgen in andere bedrijven 64% Informatie uitwisselen 53% N=38 Buiten deze drie doelen, is nog een aantal doelen genoemd, waaronder (zie ook: bijlage 3): Bijblijven bij ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement; De Kwaliteitskring gebruiken als kennisbank; Praktijkgerichte oplossingen vinden voor problemen in bedrijfsprocessen Zien hoe anderen omgaan met problemen in kwaliteitsmanagement; 6

7 Toegevoegde waarde van het lidmaatschap Aan de geïnterviewden is ook gevraagd wat volgens hen de toegevoegde waarde van het lidmaatschap is. De uitkomsten zijn te zien in figuur 4.2. Opvallend is dat de top drie van antwoorden overeenkomt met de doelen van de respondenten. Netwerken en kennis worden wel vaker genoemd dan bedrijven bekijken. Figuur 4.2 Wat is naar uw mening de toegevoegde waarde? Netwerken 47% Kennis 47% Bedrijven bekijken 21% Te weinig 5% N=19 7

8 5. Activiteiten In dit hoofdstuk worden de beoordelingen geschetst van de verschillende activiteiten en de verschillende onderwerpen die tijdens de activiteiten centraal staan. 5.1 Deelname aan de activiteiten In tabel 5.1 zijn de gemiddelde cijfers weergegeven van de activiteiten. Op basis van onderstaande tabel kan gezegd worden dat de scores van de verschillende activiteiten niet ver uit elkaar lopen. Het aantal mensen dat niets kon antwoorden is bij de cursussen en seminars duidelijk hoger dan bij de andere activiteiten. Tabel 5.1 Cijfer Cursussen seminars bedrijfsbezoeken ledenbijeenkomsten Gemiddeld 7,3 7,3 7,5 7,4 n.v.t. 47% 50% 8% 33% N=38 Uit de interviews blijkt dat 89% deelneemt aan de bedrijfsbezoeken en 72% neemt deel aan de ledenbijeenkomsten, een duidelijke meerderheid. Hierbij vindt men het aantal van vier bedrijfsbezoeken per jaar voldoende (84%). In tegenstelling tot die meerderheid neemt een duidelijke minderheid van de geïnterviewden deel aan cursussen of seminars (22%), ondanks het feit dat 74% van de geïnterviewden vindt dat de cursussen en seminars wel aansluiten bij hun behoeften. Suggesties ter verbetering hebben met name betrekking op de onderwerpen die aan bod komen. Onderwerpen die men het meest terug zou willen zien komen, zijn actuele onderwerpen zoals, arbo en milieu. Een totaal overzicht van de gegeven suggesties om de cursussen en seminars aantrekkelijker te maken, vindt u in bijlage 4. Over het geheel genomen geeft 45% van de geïnterviewden aan dat ze altijd bij de activiteiten komen of in ieder geval zo vaak mogelijk. Enkele redenen om niet te komen zijn: tijdgebrek, de activiteit sluiten niet aan bij de behoefte, de activiteiten passen niet bij de nieuwe functie en er is bij de activiteiten te weinig diepgang. 5.2 De kwantiteit van de activiteiten De onderwerpen die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn Kwaliteit, Veiligheid, Milieu, Arbo, Lean, Six Sigma, MVO en andere managementmodellen. In het onderzoek is aan de respondenten gevraagd wat zij vinden van de hoeveelheid informatie die zij krijgen tijdens de bijeenkomsten van de Kwaliteitskring. Voor de leesbaarheid zijn in tabel 5.2 zijn de meest opvallende uitkomsten zijn vet gedrukt. Tabel 5.2 Onderwerpen Veel Voldoende Weinig Te weinig N.V.T. Kwaliteit 8% 68% 8% 11% 5% Veiligheid 3% 43% 36% 8% 10% Milieu 3% 24% 48% 11% 14% Arbo 5% 27% 38% 19% 11% Lean 0% 24% 32% 8% 36% Six Sigma 0% 36% 20% 8% 36% MVO 3% 22% 35% 16% 24% Andere managementmodellen 0% 22% 22% 22% 34% N= 38 Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten (buiten de N.V.T.) de onderwerpen Milieu, Arbo, Lean en MVO weinig of te weinig aan bod vinden komen. De onderwerpen Kwaliteit en Six Sigma vinden de meeste respondenten voldoende aan bod komen en over het onderwerp Veiligheid is men verdeeld. 8

9 5.3 De kwaliteit van de activiteiten Aan de respondenten is gevraagd wat voor een cijfer ze zouden geven aan de onderwerpen. In tabel 5.3 zijn de gemiddelden weergegeven per onderwerp. Tabel 5.3 Kwaliteit Veiligheid Milieu Arbo Lean Six Sigma MVO Management modellen Cijfer 7,3 6,4 6,6 6,3 6,4 6,8 6,4 6,2 n.v.t. 13% 33% 31% 33% 51% 47% 54% 53% N= 38 Het onderwerp kwaliteit scoort met een 7,3 duidelijk het hoogst. De overige onderwerpen krijgen een cijfer onder de 7. Met name de Managementmodellen en Arbo scoren laag. Het onderwerp Kwaliteit vinden de respondenten goed besproken met goede praktijkvoorbeelden. Desondanks geeft een aantal respondenten aan dat er dieper kan worden ingegaan op het onderwerp Kwaliteit. Onderwerpen die de respondenten graag toegevoegd willen zien en/of waar ze meer over willen weten zijn (zie ook bijlage 5): Meer managementmodellen behandelen Interne Auditing Personeelsbeleid Proces systemen Arbo Certificeringen 5.4 Dag en tijdstip van de activiteiten De activiteiten van de Kwaliteitskring vinden meestal plaats op een donderdagmiddag. Aan de respondenten is gevraagd wat ze van dat tijdstip vonden en of ze eventueel een andere dag en datum prefereerden. De respondenten zijn overwegend positief over het tijdstip waarop de activiteiten plaatsvinden. Van de respondenten vindt 89% het tijdstip plezierig. 5.5 Gewenste activiteiten en Suggesties voor activiteiten De activiteiten die op dit moment worden georganiseerd sluiten aan bij de behoeftes van de respondenten. De meeste respondenten geven aan dat ze geen behoefte hebben aan nieuwe activiteiten. Enkelen gaven suggesties voor nieuwe activiteiten: Inhoudelijke discussies voeren met een gastspreker over bepaalde onderwerpen Opleidingen, interne Audits en leden om interessante informatie vragen Workshops organiseren Een soort van "inloopborrels" organiseren, die los staan van de bedrijfsbezoeken. Op deze manier komt het netwerken meer naar voren Aan de respondenten is gevraagd of ze nog suggesties hebben om de georganiseerde activiteiten aantrekkelijker te maken. De suggesties die door de respondenten gegeven worden staan hieronder: Bedrijfsbezoek combineren met een thema Contact met andere kringen leggen Bedrijfsbezoeken plannen in verschillende sectoren zodat ieder wat wils heeft Een bekende spreker uitnodigen bij een bedrijfsbezoek Het netwerken meer naar voren laten komen Meer discussiëren en brainstormen 9

10 6. Communicatie In dit hoofdstuk worden de verschillende communicatiekanalen nader geanalyseerd. 6.1 Communicatiekanaal De communicatie binnen de Kwaliteitskring wordt ruim voldoende beoordeeld. De geïnterviewden geven hiervoor gemiddeld een 7,1. Van de respondenten wordt 97% het liefst geïnformeerd via de . Andere communicatiekanalen worden niet genoemd door de respondenten. De geïnterviewden zijn over het algemeen van mening dat ze op tijd worden geïnformeerd over de activiteiten. De informatie die verstrekt wordt, betreft alleen een uitnodiging voor de activiteit. Andere informatie wordt er niet verstrekt aan de respondenten. In figuur 6.1 is te zien dat 64% van de respondenten voldoende of goed te spreken is over de hoeveelheid informatie. Figuur 6.1 Wat vindt u van de hoeveelheid informatie? Goed 29% Voldoende 35% Minimaal 11% Te weinig 16% Niet van toepassing 8% N= Waardering Website Een van de doelstellingen van de Kwaliteitskring is het aantal bezoekers op de website verhogen. Als eerste is aan de respondenten gevraagd welk cijfer de leden geven voor de verschillende aspecten van de website. 30% van de respondenten heeft de website niet (regelmatig) bezocht de afgelopen maanden. Zij konden geen cijfer geven, waardoor zij niet zijn meegenomen in de berekening van het gemiddelde. In tabel 6.2 worden de gemiddelden van de aspecten van de website weergegeven. Tabel 6.2 Communicatie Design Inhoud Overzicht Snelheid Algemeen Cijfer 7,1 6,7 6,4 6,7 7,2 7,2 n.v.t. 31% 31% 31% 34% 31% N=38 Het algemene cijfer voor de website is een 7,2. De communicatie en snelheid van de website scoren ongeveer even hoog. Vooral de inhoud van de website scoort duidelijk lager. Aan de geïnterviewden is gevraagd of ze nog suggesties hadden om de website van de Kwaliteitskring te verbeteren. Meer dan de helft van de geïnterviewden heeft een suggestie voor het verbeteren van de website. Hieronder staan suggesties welke door de geïnterviewden zijn gegeven: Website actueler maken De website is nu erg intern gericht, zo inrichten dat het ook andere mensen trekt Meer beroepsrelevante links op de website zetten 10

11 Meer levendigheid op de website door bijvoorbeeld foto s en verslagen van de bedrijfsbezoeken erop te zetten De mogelijkheid hebben om zelf als lid de NAW gegevens te kunnen wijzigen Internet adres van de lidorganisatie vermelden Een zoekfunctie binnen de website Website meer onder de aandacht brengen 11

12 7. Organisatie Dit hoofdstuk behandelt de beoordeling van de organisatie. Als eerste komt de beoordeling van het bestuur aan de orde, waarna een eindbeoordeling op de Kwaliteitskring volgt. 7.1 Waardering bestuur In figuur 7.1 is te zien dat 54% van de respondenten van mening is dat het huidige bestuur goed functioneert en 19% vindt dit voldoende. De respondenten geven aan dat het bestuur actief is en dat ze hun best doen om leuke bijeenkomsten te organiseren. Bijna een kwart van de respondenten geeft aan hier geen mening over te kunnen geven, omdat dit voor hen onzichtbaar is. Van de respondenten vindt 65% dat het bestuur haar leden voldoende of goed stimuleert, waarbij 19% aangeeft dat de vraag niet van toepassing is. Figuur 7.1 Wat vindt u van de manier waarop het huidige bestuur functioneert? Goed 54% Voldoende 19% Onvoldoende 3% Niet van toepassing 24% N= 38 Tot slot is over het bestuur gevraagd wat men van de bereikbaarheid van het bestuur vindt. Het merendeel gaf een voldoende. Echter, 32% gaf aan dit niet te weten, omdat ze nog nooit contact hebben gezocht. De bereikbaarheid wordt door 11% als onvoldoende bestempeld. Voor de organisatie van de Kwaliteitskring geeft 42% van de respondenten het oordeel goed en 26% geeft een voldoende. Uit de toelichting blijkt dat men goed te spreken is over de organisatie en is van mening dat alles goed loopt. Ook hier geeft 32% van de respondenten aan geen oordeel te kunnen geven. Dit komt, naar eigen zeggen, doordat ze daar als lid geen zicht op hebben. 7.2 Eindwaardering Kwaliteitskring De respondenten gaven gemiddeld een 7,2 aan de Kwaliteitskring Zwolle. Van de sfeer binnen de Kwaliteitskring zegt 68% van de geïnterviewden dat deze goed is. De overige leden vinden de sfeer voldoende. De respondenten hebben veel suggesties gegeven ter verbetering van de Kwaliteitskring Zwolle. De volledige lijst met suggesties is terug te vinden in bijlage 6. Hieronder volgt een korte opsomming: Bedrijfsbezoeken koppelen aan audits op het gebied van kwaliteit Combinatiedagen organiseren; s ochtends een bedrijfsbezoek en s middags een cursus/seminar (liefst gratis) Aan het begin van elk jaar een globale planning openbaar maken zodat alle leden bepaalde data vrij kunnen houden Kwaliteitskring moet meer een KAM-kring worden Op de uitnodiging onderwerpen die zullen worden besproken vermelden Het bestuur moet actiever en meer inspirerend worden naar leden toe Dieper ingaan op managementmodellen Bedrijven stimuleren om meer aandacht te schenken aan kwaliteit, milieu, arbo, MVO en HRM 12

13 8. Conclusies en aanbevelingen In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. 8.1 Conclusies De probleemstelling luidt als volgt: Wat kan de Kwaliteitskring doen om de tevredenheid en de meerwaarde te waarborgen en hoe kan de tevredenheid en de meerwaarde worden verbeterd in de toekomst? Uit het verrichtte onderzoek is naar voren gekomen dat het gemiddelde cijfer dat respondenten aan de Kwaliteitskring geven een 7,2 is. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een kwart van alle respondenten al lid is van de Kwaliteitskring sinds de oprichting. De respondenten gaven aan dat kennis, bedrijven bekijken en netwerken de verwachtingen waren bij aanvang van hun lidmaatschap. Opvallend is hierbij dat netwerken 16% van de respondenten verwachtte te kunnen netwerken, terwijl netwerken voor meer respondenten het doel van het lidmaatschap en de toegevoegde waarde is. Tevens is opvallend men had verwacht en zichzelf tot doel had gesteld om inzicht te krijgen in andere bedrijven, terwijl dit in de toegevoegde waarde van de kwaliteitskring minder sterk terugkomt. De Kwaliteitskring organiseert regelmatig activiteiten. Dag en tijdstip van en de sfeer tijdens de bijeenkomsten worden positief beoordeeld. De ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken worden door de meeste respondenten bezocht. De cursussen en seminars worden duidelijk minder bezocht. De beoordelingen van de activiteiten zijn gelijkwaardig en lopen uiteen van een 7,3 tot een 7,5. Naast de algemene scores zijn de onderwerpen die aan bod komen belicht. Het onderwerp kwaliteit komt voldoende aan bod en krijgt van de respondenten een score van 7,3. Duidelijk komt naar voren dat de onderwerpen die men weinig tot zeer weinig aan bod vindt komen ook een duidelijk lager cijfer krijgen. Het gaat om de onderwerpen Milieu, Arbo, Lean, MVO en Managementmodellen. Uit de toelichtingen blijkt dat de respondenten niet ontevreden zijn. Er mag alleen wat dieper op de stof worden ingegaan. Vrijwel alle respondenten willen informatie van de Kwaliteitskring Zwolle het liefst ontvangen via de . De website van de Kwaliteitskring wordt door ongeveer eenderde van de respondenten niet of niet vaak bekeken. Men geeft een ruim voldoende aan de website, al is men met name kritisch over de inhoud ervan. Tenslotte wordt de organisatie van de Kwaliteitskring met een voldoende of goed beoordeeld door alle respondenten die deze vraag kon beantwoorden. Van de respondenten vindt 51% dat het bestuur voldoende stimuleert. Kortom, de kwaliteitskring scoort een ruime voldoende, maar er is ruimte voor verbetering. Daar wordt in de aanbevelingen verder op ingegaan. 13

14 8.2 Aanbevelingen Veel respondenten zijn lid sinds de oprichting of zijn lid geworden door opvolging van een ander lid binnen de organisatie. Uit nadere analyse kwam naar voren dat er maar weinig geïnterviewden in aanraking zijn gekomen met de Kwaliteitskring Zwolle door een vorm van marketing. De Kwaliteitskring zou meer kunnen doen aan marketing om meer leden te werven. Een voorbeeld hiervan is: flyers verspreiden onder bedrijven met de belangrijkste hoofdpunten van de Kwaliteitskring. Mogelijk kan dit gekoppeld worden aan een activiteit die ook openstaat voor niet-leden. De Kwaliteitskring kan de activiteiten verbeteren door meer aandacht te schenken aan de organisatie die bezocht wordt. De Kwaliteitskring kan op voorhand extra achtergrondinformatie verspreiden aan de leden over het te bezoeken bedrijf. Tevens is het goed om ruimte te scheppen om te netwerken. De leden zien dat, naast het opdoen van kennis als duidelijk toegevoegde waarde. Om de bijeenkomsten aantrekkelijker te maken is het verstandig om dieper op de onderwerpen in te gaan. Dit omdat de respondenten aangaven dat de onderwerpen soms te oppervlakkig worden behandeld. Onder andere de onderwerpen Milieu, Arbo, Lean, MVO en managementmodellen kunnen vaker aan bod komen. De Kwaliteitskring kan in de toekomst wat meer aandacht schenken aan de cursussen en seminars. Om meer aandacht te trekken voor de cursussen en seminars zou het bestuur meer informatie moeten verspreiden per aan de leden. De website kan aantrekkelijker gemaakt worden. Met name over de inhoud was men kritisch. Een tip die men gaf is de volgende. Na afloop van het bedrijfsbezoek vinden de leden het prettig om een evaluatie of samenvatting te kunnen lezen op de website. Hierdoor kunnen leden die niet aanwezig waren toch een indruk krijgen van de activiteit. Andere suggesties om de website aantrekkelijker te maken zijn onder meer: de website actueler maken, beroepsrelevante links plaatsen, meer levendigheid en een zoekfunctie aanbrengen. Tot slot nog een aantal suggesties van de respondenten om de Kwaliteitskring te verbeteren: meer leden, meer tijd voor borrel/netwerken, combinatiedagen, begin van het jaar een globale planning en onderwerpen vermelden op de uitnodiging. 14

15 Bijlage 1: Mondelinge Vragenlijst Wij zijn studenten van Hogeschool Windesheim en gaan een tevredenheidonderzoek onder de leden van de kkrz houden. Wij hebben een steekproef gehouden onder de leden en zo een aantal leden geselecteerd. Voordat we beginnen met het onderzoek willen we u alvast bedanken voor uw medewerking. We zullen u een aantal vragen stellen over de kkrz. We zullen vertrouwelijk omgaan met de gegevens uw naam en andere vertrouwelijke gegevens worden niet genoemd in het onderzoeksrapport. Algemene kenmerken 1. Wat is uw naam? 2. Bij welke organisatie werkt u en wat is de grootte van de organisatie? 3. Wat is uw functie binnen de organisatie? 4. Hoe lang bent u al lid van de Kwaliteitskring? 5. Hoe lang is uw organisatie al lid van de Kwaliteitskring? Lidmaatschap 6. Hoe bent u in contact gekomen met de Kwaliteitskring? 7. Had u een bepaald doel voor ogen toen u lid werd van de Kwaliteitskring? Zo ja, welk doel? Netwerken, informatie uitwisselen, inzicht in andere bedrijven, anders namelijk 8. Welke verwachtingen had u van de Kwaliteitskring? 9. Worden de verwachtingen die u had waargemaakt? 10. Wat is naar uw mening de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de Kwaliteitskring? Tevredenheid over activiteiten / bijeenkomsten 11. Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten die worden georganiseerd door de Kwaliteitskring? 12. Wat is de reden dat u nooit/weinig deel neemt aan de activiteiten? 13. Wat kan de Kwaliteitskring doen om u toch deel te laten nemen aan de georganiseerde activiteiten? 14. Aan welke activiteiten heeft u deelgenomen de afgelopen twee jaren? (cursussen, seminars, bedrijfsbezoeken en ledenbijeenkomsten) 15. Jaarlijks worden minimaal 4 kringbijeenkomsten (bedrijfsbezoeken) gehouden, is dit aantal voldoende of moeten er juist meer of minder kringbijeenkomsten zijn? 16. Naast bijeenkomsten worden via de kring ook cursussen en seminars aangeboden c.q. georganiseerd, sluit dit voldoende aan bij uw behoefte? 17. De doelstelling van de kkrz is dat er min. 2 keer per jaar cursussen/seminars aangeboden wordt. Vindt u dit aantal voldoende of moeten het er juist meer of minder zijn? 18. Heeft u nog suggesties m.b.t. cursussen en/of seminars? 15

16 19. Wat voor cijfer zou u de activiteiten die door de Kwaliteitskring worden georganiseerd willen geven? o Cursussen: o Seminars: o Bedrijfsbezoeken: o Ledenbijeenkomsten: 20. Wat vindt u als lid van de hoeveelheid informatie die u krijgt over de volgende onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten? Onderwerp Te weinig weinig voldoende veel Te veel Kwaliteit Veiligheid Milieu Arbo Lean Six Sigma Andere managementmodellen MVO 21. Wat voor cijfer geeft u de volgende onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten? Waarom dit cijfer? Onderwerp Cijfer Reden Kwaliteit Veiligheid Milieu Arbo Lean Six Sigma Andere managementmodellen MVO 22. Heeft u behoefte aan bepaalde onderwerpen, waar de Kwaliteitskring meer aandacht aan moet besteden? Zo ja, welke onderwerpen? 23. Wat vindt u van het tijdstip (donderdagmiddag) waarop de activiteiten plaatsvinden? Prefereert u een ander tijdstip? Zo ja, welk tijdstip? 24. Heeft u behoefte aan nieuwe activiteiten die op dit moment nog niet worden georganiseerd door de Kwaliteitskring? Heeft u zelf ook een idee voor nieuwe activiteiten? 25. Heeft u nog suggesties om de georganiseerde activiteiten aantrekkelijker te maken voor leden van de Kwaliteitskring? 26. Wat vindt u van de sfeer tijdens de bijeenkomsten? Communicatie binnen de Kwaliteitskring 27. Welk cijfer geeft u de communicatie binnen de Kwaliteitskring? 28. Wordt u tijdig geïnformeerd over wanneer de activiteiten worden gehouden en om welke activiteiten het gaat? Zo nee: hoe lang van te voren wenst u geïnformeerd te worden? 16

17 29. Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u krijgt? 30. Te weinig / weinig / voldoende / veel / te veel 31. Van welke communicatiemiddelen maakt u op dit moment zelf gebruik? 32. / brief / telefonisch / de website / persoonlijk contact / anders namelijk: 33. Op welke manier wordt u het liefst geïnformeerd over activiteiten binnen de Kwaliteitskring? 34. / brief / telefonisch / via de website / persoonlijk contact / anders namelijk: 35. Hoe waardeert u de website van de Kwaliteitskring Zwolle (cijfer)? o Design Inhoud: o Overzichtelijkheid: o Snelheid: o Algemeen: 36. Wat kan er naar uw idee nog verbeterd worden aan de website? Design / Inhoud / Overzichtelijkheid / Snelheid / Anders namelijk: 37. Welke informatie ontvangt u momenteel van de Kwaliteitskring? Wat vindt u van deze informatie? Onvoldoende / voldoende / goed / zeer goed Organisatie van de Kwaliteitskring 38. Vindt u dat het bestuur van de Kwaliteitskring gemakkelijk te bereiken is voor haar leden? Onvoldoende / voldoende / goed (en waarom?) 39. Wat vindt u van de manier waarop het huidige bestuur functioneert? Onvoldoende / voldoende / goed (en waarom?) 40. Wat vindt u van de manier waarop het huidige bestuur haar leden stimuleert om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten? Onvoldoende / voldoende / goed (en waarom?) 41. Wat vindt u van de organisatie binnen de verenging? Onvoldoende / voldoende / goed (en waarom?) 42. Wat vindt u van de sfeer binnen de Kwaliteitskring? (bijvoorbeeld: is het prettig om contact te hebben met mede-leden?) Onvoldoende / voldoende / goed (en waarom?) 43. Heeft u nog andere suggesties / ideeën om de Kwaliteitskring te verbeteren? 44. Welk cijfer geeft u de kkrz in het algemeen? 17

18 Bijlage 2: Schriftelijke Enquête Algemene kenmerken 1. Wat is uw naam? 2. Bij welke organisatie werkt u en wat is de grootte van de organisatie? 3. Wat is uw functie binnen de organisatie? 4. Hoe lang bent u al lid van de Kwaliteitskring? 5. Hoe lang is uw organisatie al lid van de Kwaliteitskring? Lidmaatschap 6. Wat is het doel dat u lid bent geworden van de Kwaliteitskring? Netwerken Informatie uitwisselen Inzicht in andere bedrijven krijgen Anders namelijk Activiteiten 7. Jaarlijks worden er minimaal 4 kringbijeenkomst gehouden. Hoe vaak bezoekt u de bijeenkomsten van de Kwaliteitskring per jaar? 8. Hoe vaak moet er volgens u jaarlijks kringbijeenkomsten (bedrijfsbezoeken) plaatsvinden? 9. Kringbijeenkomsten worden meestal op een donderdagmiddag gehouden (van tot uur) is de dag en het tijdstip goed of heeft nog andere ideeën? Ja ik ben tevreden dat de kringbijeenkomst op donderdag wordt gehouden Nee, ik heb liever dat de kringbijeenkomst op wordt gehouden om..uur. 10. Wat vindt u als lid van de hoeveelheid informatie die u krijgt van de volgende onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten? Onderwerp Te weinig weinig Voldoende veel Te veel Kwaliteit Veiligheid Milieu Arbo Lean Six Sigma Andere managementmodellen MVO 18

19 11. Wat voor cijfer geeft u de volgende onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten? Waarom dit cijfer. Een cijfer tussen de 1 en de is zwaar onvoldoende en 10 is zeer goed. Onderwerp Cijfer Waarom Kwaliteit Veiligheid Milieu Arbo Lean Six Sigma Andere managementmodellen MVO 12. Heeft u zelf nog suggesties voor andere onderwerpen die niet genoemd zijn in vraag 10? 13. Naast bijeenkomsten worden via de kring ook cursussen en seminars aangeboden c.q. georganiseerd, in hoeverre sluit dit aan bij uw interesse? (Licht uw keuze kort toe) Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende 14. De doelstelling van de Kwaliteitskring is dat er minimaal 2 cursussen of seminars aangeboden wordt. Hoe vaak per jaar zouden er volgens u moeten plaatsvinden? 15. heeft u nog suggesties m.b.t cursussen en/of seminars 16. Welk cijfer zou u de activiteiten die door de Kwaliteitskring worden georganiseerd willen geven? Een cijfer tussen de 1 en de is zwaar onvoldoende en 10 is zeer goed. activiteiten Cursussen Seminars Bedrijfsbezoeken Ledenbijeenkomsten Cijfer Communicatie 16. Hoe vindt u de wijze waarop u op dit moment wordt geïnformeerd over de activiteiten door de Kwaliteitskring? 17. Hoe zou u het liefst worden geïnformeerd over de activiteiten door de Kwaliteitskring? Brief Telefonisch Website Persoonlijk contact Anders namelijk 18. Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u ontvangt van de Kwaliteitskring? 19

20 19. Welk cijfer geeft u de website van de Kwaliteitskring op de volgende onderdelen? Een cijfer tussen de 1 en de is zwaar onvoldoende en 10 is zeer goed. Onderdeel Design Inhoud Overzichtelijkheid Snelheid Algemeen Cijfer Organisatie 20. Wat vindt u van de manier waarop het huidige bestuur functioneert? (licht uw keuze kort toe) Onvoldoende Voldoende Goed 21. Wat vindt u van de manier waarop het huidige bestuur haar leden stimuleert om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten? (Licht uw keuze kort toe) Onvoldoende Voldoende Goed Tot slot 22. Welk cijfer geeft u de kkrz in het algemeen? 23. Heeft u nog andere suggesties / ideeën om de Kwaliteitskring te verbeteren? Wij willen u namens het bestuur van de Kwaliteitskring Zwolle hartelijk bedanken voor uw medewerking aan deze enquête. 20

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul Klantheidsonderzoek November 28 Lucia Tholense & Mariska Verheul Inleiding Benadering van de klanten 27= 1 persoon => 2,56% 28= 1 persoon => 3.23% Wat is er onderzocht Vergelijking tussen november 27 en

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak!

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! D A T U M 17 juni 2010 P A G I N A 1 van 14 Onafhankelijk onderzoek re-integratiebranche door Re-integratiePartner Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! Tussen 27 mei en

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk November - december 2007 Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie