Op recht ruimte. Ruimte met recht. Gebiedsontwikkeling. Ruimtelijke plannen. Organisatie met recht. Processturing en communicatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op recht ruimte. Ruimte met recht. Gebiedsontwikkeling. Ruimtelijke plannen. Organisatie met recht. Processturing en communicatie."

Transcriptie

1 Op recht ruimte Ruimte met recht. Gebiedsontwikkeling. Ruimtelijke plannen Organisatie met recht. Processturing en communicatie. Kennisoverdracht K O N I J N E N B U R G

2

3 Onze zes productsoorten... Ruimte met recht Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke plannen Organisatie met recht Processturing en communicatie Kennisoverdracht... en ons bedrijf In deze algemene brochure vindt u een eerste introductie van ons brede productassortiment en van ons bedrijf. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag verder naar onze website K O N I J N E N B U R G

4 RUIMTE MET RECHT

5 In het begin was ik nogal terughoudend toen ik met hen in zee ging. Het juridische stond mij tegen; ik dacht in stedenbouwkundige termen als ik een bestemmingsplan voor ogen had. Tot mijn en ieders verrassing was het bestemmingsplan helemaal wat we wilden. En van het juridische hebben we later heel veel profijt gehad bij vergunningverlening en handhaving. Een echte vernieuwing! (een tevreden klant, 2008) In de kern een juridisch kennisbedrijf... Met de titel van deze brochure bedoelen we het op recht ruimte ontwikkelen en beheren zoals al sinds jaar en dag in ons land gebeurt in synergie tussen overheid en particuliere ontwikkelaars. De titel dekt de lading van ons productenassortiment dat hierna kort wordt gepresenteerd. Op recht omdat onze consultants, van welke discipline dan ook, rond de kern van onze adviesgroep werkzaam zijn. En die kern is het juridische kennisbedrijf. Al onze adviezen en producten zijn dan ook juridisch gewaarborgd. Waardoor die producten geen omissies bevatten als gevolg waarvan de klant en andere belanghebbenden het risico op schade zouden kunnen lopen. Deze essentiële voorwaarde moet immers aan elke rechtsfiguur in de ruimtelijke ordening worden gesteld, of die nu een bestemmingsplan is of een samenwerkingsovereenkomst voor locatieontwikkeling. Er zijn immers bij dat proces teveel en te grote belangen betrokken. Onze juristen hebben deze taak als doelstelling. Alert zijn op elk risico dat de klant kan lopen. Frans A. Konijnenburg, consultant In ons assortiment... Omgevingsrecht. samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten. aanbestedingsrecht. aannemingsrecht en architectenrecht. privaatrechtelijk bouwrecht in overige zin. voorkeursrecht gemeenten en onteigening. gerechtelijke procedures. planschadevergoeding K O N I J N E N B U R G

6 GEBIEDSONTWIKKELING

7 Gebiedsontwikkeling is altijd verdeeld geweest onder teveel verschillende actoren in dat proces. Een versnippering van vakkennis en vakervaring. Daarom was dat proces eigenlijk te duur. De samenwerking met andere vakdeskundigen dan vakgenoten in dezelfde adviesgroep, als de onze, is een winning tool. Met deze joint-intelligence wordt gebiedsontwikkeling efficiënter en betaalbaarder. Van samenwerking tot aan de oplevering... Gebiedsontwikkeling is een complex proces waarin vele partijen met even zo vele belangen betrokken zijn. Daarnaast is de toepasselijke wet- en regelgeving bijna continue aan verandering onderhevig. Het economisch klimaat vanaf het einde van het eerste decennium van deze eeuw heeft de realiteit van gebiedsontwikkeling en van uiteindelijke commerciële verkoop onder druk gezet. Ons kennisbedrijf is multidisciplinair zodat alle kennis en ervaring die nodig zijn voor gebiedsontwikkeling in huis zijn. Als tevens juridisch en financieel adviseur denken wij mee in het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het maken van een keuze daaruit. Advisering voor een onderbouwde keuze voor een model joint-venture-light, een model bouwclaim-nieuwe-stijl, een coalitiemodel, een concessiemodel of een combinatie daarvan. Onze adviesgroep levert het ontwikkelingsmanagement in samenhang met de diverse producten uit dezelfde adviesgroep die voor de ontwikkeling nodig zijn. Onze adviesgroep verzorgt ook de modulaire voorbereiding op de uitnodigingsplanologie zoals vervat in de komende Omgevingswet. In ons assortiment... locatieontwikkeling. samenwerkingsvormen en financiering. ontwikkelingsmanagement. projectorganisatie. grond- en opstalexploitaties. grondverwerving. advisering vestigingsbeleid bedrijven K O N I J N E N B U R G

8 RUIMTELIJKE PLANNEN

9 Wij zijn al in een vroeg stadium begonnen met bestemmingsplannen waarin het accent ligt op normering voor de bescherming van ieder s belangen. Avant-la-lettre, achteraf gezien, namelijk voordat de wetgever in 2008 een bestemmingsplan en een structuurvisie introduceerde met extra aandacht voor het juridische aspect. Deze ontwikkeling waren we voor. En we ontwikkelen verder. Voor een hanteerbaar en risicoloos product voor onze klant. Planning, normering en projectie... In het maken van ruimtelijke plannen ligt voor ons het accent op de trits planning, normering en projectie. Reeds met het stedenbouwkundig ontwerp of het masterplan kijken wij nauwlettend naar de normen die met enig ruimtelijk besluit voor het ruimtegebruik zullen gaan gelden. En in de fase dat het normendragende plan, het bestemmingsplan a fortiori, zijn definitieve gestalte krijgt, letten we nauwlettend op de projectie van dat plan op de maatschappij en het daarin beoogde ruimtegebruik. Met andere woorden gezegd, onze adviesgroep ziet ontwerp, normering en draagvlak als de pijlers van de ruimtelijke planvorming. Naast een ruime ervaring met bestemmingsplannen zijn onze kennis en vaardigheid ook verankerd in het proces van de structuurvisie zoals die planfiguur sinds 2008 optimaal door de overheid gebruikt kan worden. Aan de ontwerpkant van het planproces hebben wij ruime ervaring met stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen. Voor specifieke gebiedsontwikkeling met alomvattende en financieel-economisch deugdelijke masterplannen. Tot slot hebben wij ruime kennis voor het vervaardigen van een exploitatieplan, al dan niet in samenhang met een bredere exploitatieovereenkomst. In ons assortiment... bestemmingsplannen. beheersverordeningen. structuurvisies. ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunningen. beeldkwaliteitsplannen en stedenbouwkundige plannen. masterplannen en 3D-plannen. exploitatieplannen K O N I J N E N B U R G

10 ORGANISATIE MET RECHT

11 Vaak wordt de inpassing van nieuwe werkprocessen onvoldoende ingebed in de staande organisatie. Vooral vanuit mijn vakgebied gezien blijft de stroomlijning van de processen en de aansluiting van die op de staande beslissingsstructuur, veelal achterwege. De finetuning van een verandering in het werken is een must om reparatie van die verandering achteraf te voorkomen. Van procesaanpassing naar een juridisch verantwoorde kwaliteitsorganisatie... Een verantwoorde kwaliteitsorganisatie voor een overheid zal in ieder geval moeten voldoen aan het criterium dat het risico van schade als gevolg van onjuiste uitvoering van de overheidstaak wordt uitgesloten dan wel tot een minimum wordt beperkt. De juridische stroomlijning van de organisatie heeft voorts tot doel om de overheidstaak op juridisch-efficiënte wijze uitvoerbaar te maken zodat deze uitvoering ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt acceptabel is. De opbouw van een kwaliteitsorganisatie begint met formulering van beleid, procesvorming en de juridisch-organisatorische inpassing van dat proces in de staande organisatie. De afrondende opbouw richt zich op de organieke structuur, de personele organisatie en de automatisering binnen de organisatie in haar geheel. In dit kader kan veranderingsmanagement of kwaliteitsmanagement tijdens de organisatieverandering of bij wijze van nazorg onontbeerlijk zijn. Onze adviesgroep richt zich van oudsher op de advisering over de opzet en inrichting van een functionele organisatiestructuur. Naast het juridische kennisapparaat raakte ons bureau al snel betrokken bij de advisering - en daarbij het opzetten of herstructureren - van het productieproces van zowel overheid als bedrijven. In ons assortiment... beleidsplan en organisatieplan. processen, modellen en kaders. organisatorisch-juridische setting. informatietechnologische setting. financiële setting. veranderingsmanagement. kwaliteitsmanagement K O N I J N E N B U R G

12 PROCESSTURING EN COMMUNICATIE

13 Een project opzetten is één. De doelgerichte, menselijke sturing van het proces dat leidt tot het slagen van het project, is twee. En is vaak een onderschat onderdeel van het projectmanagement. Het motiveren en vooral het creëren van een enthousiaste betrokkenheid van elke belanghebbende van het project, vormen de core business van een publiek project. Van planvorming naar sturing van proces en communicatie... Door een samenweving van planvorming en organisatieadvisering hebben wij ruime kennis en ervaring opgedaan met het sturen van processen waarbij burgers en bedrijven op grote schaal zijn betrokken. Zoals gezegd bij het onderdeel RUIMTELIJKE PLANNEN vinden wij het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor een ruimtelijk plan een essentieel onderdeel van de planvorming. Tijdige en juiste processturing in, bijvoorbeeld, het maken van een structuurvisie, is een ervaring die wij met u willen delen. Het (interne) communicatieplan, vooral bedoeld voor het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak en het coördineren van alle betrokken actoren, en het voorlichtingsplan voor burgers en bedrijven, zijn vanuit onze ervaring cruciale instrumenten gebleken voor een optimaal verlopend proces. GEBIEDSONTWIKKELING is een andere tak van ruimtelijke ordening voor het slagen waarvan genoemde instrumenten onontbeerlijk zijn. We zijn ook in staat om een heel communicatieapparaat op te zetten voor de commerciële kant van de ontwikkeling. In ons assortiment... procesmanagement. voorlichting en communicatie. informatietechnologische presentatieverbetering. communicatiesetting en Call Centre K O N I J N E N B U R G

14 KENNISOVERDRACHT

15 In ons vak als consultant vormen het standby hebben van kennis en het praktisch toepassen van die kennis in een concrete situatie, tezamen de kracht die door de klant altijd wordt geapprecieerd. Het is ons doel om die kennis en ervaring ook over te dragen op de mensen met wie we samenwerken. Een boeiend en dankbaar aspect van ons werk. Van een brede expertise naar verdieping op maat... Als kennisbedrijf biedt onze adviesgroep een breed assortiment van opleidingen aan. Vanuit de opleidingsbehoefte van de klant kan de kennisoverdracht plaatsvinden volgens het algemene kennisspoor, het collectieve verdiepingsspoor of het individuele specialiteitsspoor. Onze wijze van opleiding laat zich dan ook verdelen in cursus, practicum en training-on-the-job. De keuze van deelnemers aan de cursus wordt gedaan aan de hand van het criterium, dat op een zo efficiënt mogelijke wijze een zo groot mogelijke groep van deelnemers de kennis moet worden bijgebracht. De nadruk in het practicum ligt op de verdieping van de kennis in directe samenhang met de ontwikkeling van de vaardigheid in de toepassing van wetgeving en beleid. De nadruk in training-on-the-job ligt op de specialisering van de kennis en de vaardigheid door persoonlijke opleiding en training. Onze doelgroep voor opleiding, seminars en workshops zijn RO-juristen, plantoetsers en handhavers in een ambtelijke organisatie, planontwikkelaars, bouwbedrijven, ingenieursbureaus, architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus en studenten. In ons assortiment... cursussen. practicums. training-on-the-job. seminars en workshops. editorship voor derden K O N I J N E N B U R G

16 WIE ZIJN WIJ?

17 Onze kracht ligt in een brede expertise gecombineerd met een grote ervaring sedert het begin van deze eeuw. Dit stelt ons in staat om mee te denken met de opdrachtgever, in de ruimste en diepste zin van het woord. Een partner in business, zonder waarachtig partner te zijn of anderszins deel uit te maken van de organisatie van de opdrachtgever. Een uiterst flexibel concept in samenwerking, maar ook qua contractsvorm en qua prijsstelling. De KONIJNENBURG GROEP is een adviesbureau op het terrein van ruimtelijke ordening, bouwen, planontwikkeling en de daarmee samenhangende organisatie. Wij hebben consultants met als achtergrond een opleiding in rechten, management, informatie-architectuur, planologie, stedenbouwkunde en organisatiekunde. Naast consulting produceert onze adviesgroep ook eigen ruimtelijke plannen, producten waarvan de kwaliteit wordt gewaarborgd door onze consultants. Onze junior-consultants en productiemedewerkers kunnen ook ingezet worden specifiek voor het uitvoeren van projecten op het kantoor van de klant. Onze adviseermethode van Legal Coaching ziet op het meedenken met de klant voor het verlenen van de gevraagde diensten. Daarmee verdiepen wij ons niet alleen in het vakinhoudelijke van de opdracht maar ook in het organisatiekader waarin de diensten moeten worden verleend. Zodat advisering optimaal maar ook efficiënt kan gebeuren. Die methode ziet verder op een flexibele contractsvorming in nauw overleg met de klant voor de vervulling van de opdracht. En, ter afsluiting van de opdracht, een effectieve evaluatie van de uitvoering van de opdracht samen met de klant. Onze andere productassortimenten..... zie onze algemene brochure Organisatie oprecht voor management en organisatie.. zie onze algemene brochure Samenleving terecht voor het sociaal domein van de gemeente K O N I J N E N B U R G

18

19 Consultingcontract Onze consultants gaan met de klant een samenwerking aan op basis van een overeenkomst van opdracht. Contractsvorm OFFICE RO Deze contractsvorm is bedoeld voor het combineren van verschillende diensten opdat door efficiency-winst de prijs van de totale dienstverlening aanzienlijk lager wordt. Bovendien is het doorgaans voor de klant aantrekkelijk om met onze mensen rechtstreeks op de werkvloer samen te kunnen werken waardoor informatieverlies en tijdsverlies kunnen worden uitgesloten. Veel gemeenten hebben voor deze contractsvorm gekozen voor het maken en tevens begeleiden van bestemmingsplannen op hun eigen kantoor. Contractsvorm TASK FORCE Deze contractsvorm is bedoeld voor een incidenteel project gericht op: - het wegwerken van achterstanden in het werk door de inzet van extra menskracht; - het verrichten van een activiteit waarvoor het eigen personeel van de klant niet kan worden vrijgemaakt. Veel gemeenten hebben deze contractsvorm gekozen voor handhavingsprojecten (inzet van toezichthouders en aanschrijvingsjuristen) en voor veldonderzoek (nulmeting) met het oog op het maken van een nieuw bestemmingsplan. K O N I J N E N B U R G

20 K O N I J N E N B U R G Concernsecretariaat Haagsche Hof, Parkstraat JG Den Haag tel.: +31 (0) fax: +31 (0) Correspondentieadres: Postbus AH Baarle-Nassau Onze website: Studio s en ateliers: Den Haag, Breda, Utrecht en Eindhoven Onze adviesbureaus: KONIJNENBURG VAN DRIEL KONLEG LEGAL COACHING KONLEG LEGAL PLANNING MQ67 MARKETING & QUALITY Internationaal: De Konijnenburg Groep richt zich ook op de Duitse en Belgische markt. 2014, MQ67 Marketing & Quality, member of the KONIJNENBURG GROUP. All rights reserved.

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Tijdens een rondetafelgesprek, waarvan het verslag elders in dit nummer van Real Estate Magazine is te lezen, werden vanuit de praktijk van de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen. drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen. drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs Onderzoek flexibele bestemmingsplannen drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs Den Haag, 29 maart 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, 29 maart 2013 Eindredactie: W. van Riet Tekst- &

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Een kleine historie van de verkeersadviseur. Over wat veranderingen in het vak betekenen voor het type adviseur dat wij zijn.

Een kleine historie van de verkeersadviseur. Over wat veranderingen in het vak betekenen voor het type adviseur dat wij zijn. Een kleine historie van de verkeersadviseur Over wat veranderingen in het vak betekenen voor het type adviseur dat wij zijn. Peter Brogt Goudappel Coffeng BV pbrogt@goudappel.nl Sander van der Eijk Goudappel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie