De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe"

Transcriptie

1 De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

2 De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe 2011, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of . Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

3 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen ook als zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Wij willen dit bereiken door: ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen, collectieve belangen te behartigen, informatie te verstrekken over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, klachten op te vangen en knelpunten in het zorgaanbod te signaleren. Om haar doelen te bereiken werkt Zorgbelang Gelderland samen met ruim 400 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Visie MEE Veluwe MEE levert een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking of chronische ziekte: aan volwaardig burgerschap, participatie en integratie. Dit wil MEE bereiken met een dienstverlening die laagdrempelig, deskundig, stelseloverstijgend en onafhankelijk is. Overal in het land kunnen mensen op hetzelfde basispakket aan dienstverlening rekenen. MEE staat naast de cliënt De vragen, wensen en behoeften van de cliënten vormen het vertrekpunt voor de dienstverlening van MEE. De MEE-organisaties kiezen daarbij positie naast de cliënt. Als professioneel raadgever geeft MEE informatie, advies en ondersteuning aan alle mensen met een beperking of chronische ziekte in alle levensfasen en op alle levensgebieden zoals ontwikkeling en opvoeding, leren en werken, wonen en samenleven (relaties en vriendschap), vrije tijd en sport, geldzaken en regels. MEE dient louter het belang va de cliënt. Door de positionering onafhankelijk van andere partijen wordt belangenverstrengeling voorkomen. Colofon Redactie Sacha van Geel Eindredactie Rebecca Lamers 3

4 Inhoudsopgave Achtergrond van het project 5 Werkwijze 5 Wie zijn de interviewers en respondenten 5 Toekomstperspectief 6 Empowerment 6 Verbetersuggesties 6 Wonen 6 Daginvulling 6 Welzijn 7 Zorg 7 Algemeen 8 Hoe nu verder 8 Waar liggen specifieke taken voor gemeenten of instellingen 8 Betrokkenheid van Zorgbelang Gelderland bij de doelgroep Maatschappelijke Zorg 9 Bijlage 1: interviewlocaties 10 Bijlage 2: interviewformat 11 4

5 Achtergrond van het project In 2010 is op initiatief van Zorgbelang Gelderland in samenwerking met MEE Veluwe in Noord West Veluwe een project gestart met als doel de behoeften van de meest kwetsbaren uit onze samenleving zichtbaarder te maken bij de beleidsmakers in de regio. Gaandeweg het traject is de samenwerking gezocht met de procesmanager Participatie Maatschappelijke Zorg in de regio. Het is moeilijk om de kwetsbare mensen van de prestatievelden 7, 8 en 9 zelf actief te betrekken bij WMO-beleid, vooral om hen in WMO raden te laten participeren. De Paraplunota WMO 1 (p. 20) van de RNV 2 noemt dezelfde participatiewens: Ook hiervoor geldt dat de reguliere weg niet werkt. De komende jaren zullen met behulp van landelijke ervaringen in deze en in samenwerking met de nieuwe opvangvoorzieningen initiatieven ontwikkeld worden om de ervaringen en beleidssuggesties van de doelgroep te gebruiken voor nieuw beleid. Daarom hebben Lex van Groningen MEE Veluwe, Wilma Beltman Procesmanager Participatie Maatschappelijke Zorg Regio Noord West Veluwe en Sacha van Geel Zorgbelang Gelderland het initiatief genomen om een brug te bouwen tussen de WMO-raden van de RNV en de doelgroep Maatschappelijke Zorg van de prestatievelden 7, 8 en 9, die zich met name in verschillende opvanginstellingen bevinden en een oplossing te vinden voor de participatieproblematiek. Door de samenwerking van bovengenoemde drie organisaties is de kennis op het gebied van regionale ontwikkelingen, de ondersteuning van cliënten Maatschappelijke Zorg en de kennis van cliëntparticipatie bij elkaar gebracht wat heeft geleid tot dit unieke project. Werkwijze Insteek was om op laagdrempelige wijze de doelgroep Maatschappelijk Zorg te benaderen. Binnen dit project is er voor gekozen om de interviews 3 af te laten nemen door cliënten uit de doelgroep. Cliënten van de verschillende instellingen in regio Noord West Veluwe zijn door de Procesmanager Participatie Maatschappelijke Zorg benaderd met de vraag of zij een bijdrage aan deze participatie wens zouden willen leveren door het afnemen van interviews binnen de doelgroep, Zorgbelang heeft hiervoor de vragenlijst aangeleverd, MEE Veluwe Vallei heeft voor de coaching en begeleiding van de vrijwilligers gezorgd. Van de vrijwilligers is gevraagd gemiddeld drie interviews af te nemen, zij hebben hiervoor een vergoeding ontvangen in de vorm van een tegoedbon. Deze nota bevat de uitkomsten van de afgenomen interviews. Wie zijn de interviewers en respondenten Vrijwilligers uit de doelgroep en de respondenten zijn cliënten uit de doelgroep Maatschappelijke Zorg en bezoeken allen een of meerdere instellingen in de regio zoals De Ontmoeting, De oude Synagoge, IrisZorg, Tactus en Meerkanten 4. Over het algemeen staan zij al voor langere tijd buiten het arbeidsproces en hebben al voor langere tijd te maken met de hulpverlening. 1 Kansen bieden en grenzen stellen, Paraplunota Wmo prestatievelden 7,8 en 9, Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, september Regio Noord Veluwe 3 Zie bijlage 2 4 Zie bijlage 1 5

6 Toekomstperspectief Rode draad in de informatie die via de interviews binnen gekomen is, is dat cliënten maatschappelijk Zorg behoefte hebben aan toekomstperspectief. En is grote behoefte aan ondersteunende maatregelen die het mogelijk maken dat cliënten Maatschappelijk Zorg door kunnen groeien op de maatschappelijke ladder. Cliënten ervaren hun huidige situatie als zinloos en uitzichtloos. Door op drie niveaus te werken aan dit toekomstperspectief wordt het uiteindelijk mogelijk dat cliënten een zinvoller bestaan krijgen. Dit kan door cliënten te empoweren, hulpverlening op maat aan te bieden en op beleidsniveau enkele interventies te plegen waardoor de bestaande voorzieningen toegankelijker worden. Empowerment Een van de uitgangspunten tijdens dit project is om cliënten uit de doelgroep een actieve rol te geven binnen dit project. Uitgaande van de gedachte dat participatie begint door direct in contact te treden met de doelgroep en een appèl te doen op hun vaardigheden, visie en betrokkenheid was het een logische stap om cliënten te vragende interviews af te nemen. Daarmee zijn zij uit de anonimiteit getreden en hebben een brugfunctie tussen cliënten van de doelgroep maatschappelijke zorg en de RVN. Zowel de deelnemende vrijwilligers als de respondenten hebben aangegeven ook op termijn betrokken te willen blijven bij het regionaal beleid en mee te willen werken aan interviews of panelgesprekken om op die manier gehoord te worden en een stem te kunnen geven aan cliënten van de doelgroep. Zij hebben de deelname aan dit project als waardevol ervaren. Empoweren van de doelgroep is daarmee een feit. Verbetersuggesties De uitkomsten van de interviews zijn onder te verdelen in verschillende aandachtgebieden; wonen, daginvulling, welzijn en zorg. Per aandachtgebied zijn de volgende verbetersuggesties gekomen: Wonen Over het algemeen zijn respondenten tevreden met hun woonomgeving. Cliënten geven aan dat men overlast ervaart van de allochtone inwoners in de regio. Deze overlast lijkt met name voort te komen uit wederzijds onbegrip. Het wooncomfort wordt beïnvloed door een aantal factoren zoals privacy, onderhoud van de woning, groen in de omgeving en de mate van financiële armslag. Cliënten geven aan dat zij hun privacy voldoende gewaarborgd vinden maar dat op onderhoud van de woningen en de groenvoorziening in de buurt winst te halen valt. Een cliënt gaf aan binnenkort te verhuizen in verband met de staat van onderhoud van de huidige woning! Tip: Investeren in het onderhoud van de woningen. Zorg voor onderhoud aan groen in de wijken en buurten. Werk aan een betere beeldvorming over Cliënten maatschappelijke Zorg o.a. bij allochtone burgers. Werk aan wederzijds begrip. Daginvulling Cliënten zijn over het algemeen niet werkzaam of nemen in beperkte mate deel aan het arbeidsproces. Cliënten ervaren dit als beperking en zouden meer willen doen met hun capaciteiten en volwaardig mee willen doen aan het arbeidsproces. Een groot deel van de cliënten geeft aan dat zij zich onvoldoende (financieel) gewaardeerd voelen voor de werkzaamheden die zij verrichten. Dagbesteding wordt niet altijd als passend ervaren. Daarnaast hebben cliënten vaak een onderbroken arbeidsverleden of zijn door hun beperking gedwongen om van werkzaamheden te switchen. Om hier daadwerkelijk voeten en handen aan geven is niet voor iedereen mogelijk, mede door het ontbreken van voldoende financiële armslag. De huidige bezuinigingen in de dagopvang zorgt voor veel onrust. Cliënten geven aan bang te zijn dat het teruglopen van de mogelijkheden om van dagopvang gebruik te kunnen maken een nadelige invloed heeft op hun welbevinden. 6

7 Tip: Investeren in voldoende mogelijkheden om omscholing van cliënten mogelijk te maken is een pré. Werkzaamheden die cliënten verrichten financieel belonen ook als het om werkzaamheden binnen dagactiviteitencentra gaat en verbeter de doorstroommogelijkheden naar regulier werk. Draag zorg dat cliënten die hun mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteunende begeleiding hebben verloren geholpen worden om een alternatief te vinden. Logische stap in deze lijkt het ondersteunen van cliënten bij het vinden van een (meer dan gewenste!) reguliere baan, vrijwilligerswerk of andere vorm van dagbesteding. Welzijn Cliënten Maatschappelijke Zorg zijn veelal afhankelijk van een uitkering. Uit de respons op de interviews blijkt dat met name in het contact tussen gemeente en cliënt winst te behalen valt. Het vertrouwen van cliënten in de gemeenten is laag. Cliënten ervaren een gebrek aan kennis over de specifieke problemen waar zij tegenaan lopen. Het ontbreken van een vast aanspreekpunt lijkt hier een rol in te spelen. Ook gaat er vaak veel mis tussen de verschillende instanties onderling wat het vertrouwen van cliënten negatief beïnvloed. Cliënten zijn veelal niet op de hoogte van de verschillende regelingen die gemeenten bieden om minder draagkrachtigen financieel te ondersteunen. Focus van de gemeenten lijkt op schuldsanering en ouderenzorg te liggen. Weinig respondenten geven aan tot een van deze doelgroepen te behoren. Bij het ontbreken van een vaste verblijfplaats is het gebruik maken van financiële regelingen niet mogelijk Ook het woud aan formulieren is een struikelblok. Tip: Cliënten Maatschappelijk Zorg hebben behoefte aan een vaste contactpersoon bij gemeenten en zorginstellingen. Benader cliënten Maatschappelijke Zorg individueel en niet collectief. Verbeter de communicatie met cliënten uit de doelgroep Maatschappelijke Zorg door gerichte informatieverstrekking. Cliënten hebben niet altijd beschikking over internet. Dag- en huis-aanhuisbladen worden onvoldoende gelezen. Voldoende kennis over de doelgroep Maatschappelijk Zorg bij loketmedewerkers en hulpverleners is een pré. Meer kennis leidt tot betere resultaten. Stel cliënten Maatschappelijke Zorg actief op de hoogte over de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en (financiële) ondersteuning. Een formulierenbrigade helpt cliënten met het ontsluiten van het woud van formulieren, dat leidt tot meer financiële armslag. Laat deze brigade actief cliënten Maatschappelijk Zorg benaderen om hen optimaal te kunnen ondersteunen bij het invullen van formulieren. Maak mogelijk dat mensen zonder vaste woon of verblijfplaats hun weg neer gemeenten kunnen vinden en van de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeenten gebruik kunnen maken. Eenvoudig toegankelijk informatiemateriaal is een must om de doelgroep Maatschappelijke Zorg te bereiken. Verspreid dat op plekken waar veel cliënten Maatschappelijke Zorg komen. Zorg Het algemeen beeld dat hierin naar boven komt is dat cliënten over het algemeen ontevreden zijn over de zorg die door instellingen in de regio geboden wordt. Problemen die cliënten ervaren liggen op het terrein van de communicatie tussen de verschillende instanties. Ook vinden veel cliënten dat ze te weinig zorg krijgen en dat de zorg die geboden wordt vaak pas na het vragen om zorg ingezet wordt. Veel cliënten geven aan dit anders te willen. Outreachende bemoeizorg lijkt hierin een oplossing te kunnen zijn, maar alleen dan als er open en eerlijk naar cliënten gecommuniceerd wordt. Bemoeizorg lijkt gewenst maar bemoeienis met cliënten niet! Problemen op het gebied van onderlinge communicatie tussen instellingen wordt ervaren bij Tactus, Meerkanten, Multitoon, en Iriszorg (nachtopvang). Met betrekking tot de interne communicatie wordt er vooral een probleem geconstateerd bij Meerkanten, respondenten geven aan dat afdelingen onderling onvoldoende communiceren waarddor zij te vaak informatie opnieuw aan moeten leveren. In Harderwijk functioneert de thuislozen opvang onder de maat, cliënten geven aan dat de instellingen werkzaam in deze gemeente weinig tot niets voor elkaar krijgen in het belang van de (geïnterviewde) cliënt. 7

8 Tip: Investeer in outreachende bemoeizorg. Blijf cliënten actief begeleiden ook als zij minder in beeld zijn door afnemende begeleiding. Investeer in de communicatie met patiënten. Neem hun geluid serieus. Zorg dat (toekomstige) cliënten weten wat er bij de verschillende instellingen te halen valt. Verbeter de communicatie intern en onderling tussen de verschillende organisaties. Algemeen Zowel de vrijwilligers als respondenten hebben door het op doen van veel negatieve ervaringen in het verleden hun vertrouwen in de gemeenten en zorginstellingen vaak verloren. Dit initiatief om cliënten te benaderen om hun mening te geven over het maatschappelijke beleid in de regio wordt dan ook met enig scepsis bekeken. Tip: Laat zien dat bovenstaand cliëntengeluid gehoord wordt, dat de afgegeven signalen opgepakt worden en communiceer met de doelgroep over het effect van hun op- en aanmerkingen op het instellings-, regionaal en gemeentelijk beleid. Betrek ook in de toekomst cliënten Maatschappelijk Zorg bij de cliëntparticipatie, blijf open staan voor hun geluid en investeer hierin. Hoe nu verder Zowel cliënten als respondenten hebben aangegeven in de toekomst vaker mee te willen werken aan de participatie tussen cliënten Maatschappelijke Zorg en de RNV. Cliënten ervaren het als belangrijk om hun stem blijvend te kunnen laten horen. Richting de toekomst is het de moeite waard om hierin te investeren, waarbij verschillende opties open staan: Tip: Borg het huidige traject en geef hier een vervolg aan door jaarlijks de doelgroep te interviewen. Laat interviews ook in de toekomst afnemen door vrijwilligers uit de doelgroep. Organiseer regelmatig gespreksmogelijkheden waarbij cliënten Maatschappelijke Zorg actief benaderd worden met de vraag hieraan een bijdrage te leveren, waarbij geldt dat persoonlijke benadering meer effect heeft dan het collectief benaderen van de doelgroep. Ga ook op persoonlijk niveau eens het gesprek aan met een individuele cliënt. Toets het voorgenomen beleid ook bij de doelgroep Maatschappelijke Zorg en hoor hun stem hierin. Waar liggen specifieke taken voor gemeenten of instellingen Uit de interviews komt naar voren dat zowel door gemeenten als instellingen winst te behalen valt als het gaat om de zorg voor cliënten Maatschappelijke Zorg. Voor gemeenten ligt de uitdaging met name op het gebied van communicatie met deze doelgroep en het bereikbaar maken van voorliggende voorzieningen. 1. Zorg voor voldoende kennis over de doelgroep. 2. Zorg dat cliënten kennis kunnen nemen van de voorliggende voorzieningen. 3. Investeer in de directe woonomgeving van de cliënten Maatschappelijk Zorg 4. Werk intensief samen met andere organisaties om op die manier een zorg kring rondom de cliënt te vormen, betrek de cliënt hierin. 5. Maak mogelijk dat cliënten een stapje verder kunnen komen op de maatschappelijke ladder. 8

9 Voor instellingen ligt de uitdaging vooral in het betrekken van de cliënt bij zijn of haar eigen hulpverleningstraject en het optimaliseren van de interne communicatie rondom de cliënt. 1. Communiceer open over het behandelaanbod dat de instelling biedt. Doe dat op een toegankelijke manier. 2. Luister naar de cliënt, hij of zij weet vaak heel goed wat hij of zij nodig heeft met betrekking tot de zorg, zoek hierin de samenwerking met de cliënt. 3. Zorg dat de interne communicatie op orde is. Te vaak worden cliënten geconfronteerd met het ontbreken van goede onderlinge communicatie, dit komt het behandelingstraject niet ten goede en frustreert de cliënt. 4. Investeer in outreachende zorg. 5. Investeer in de communicatie met andere ketenpartners rondom de zorg voor de cliënt. Betrokkenheid van Zorgbelang Gelderland bij de doelgroep Maatschappelijke Zorg Vanuit haar rol als onafhankelijke cliëntenorganisatie wil Zorgbelang Gelderland ook in de toekomst betrokken blijven bij de belangenbehartiging van de doelgroep Maatschappelijk Zorg. Niet alleen in Noord West Veluwe maar ook elders in de provincie. Zorgbelang Gelderland zoekt daarvoor actief naar mogelijkheden om op instelling, gemeentelijk en provinciaal niveau de stem van de cliënt te laten horen, bovengenoemd project is hier een voorbeeld van. Arnhem, maart

10 Bijlage 1: interviewlocaties Tijdens dit project zijn er 23 interviews afgenomen, waarbij op de volgende locaties geïnterviewd 5 : DAC De Horst (GGz Meerkanten) Veldwijk LC Ermelo DAC De Stee (GGz Meerkanten) Beethovenlaan VM Nunspeet DAC De Vriendschap (GGz Meerkanten) Stationsstraat NL Ermelo De Ontmoeting Johanniterlaan DT Harderwijk De oude Synagoge St. VACJ Jodenkerksteeg EP Harderwijk InteraktContour Eperweg AW Nunspeet IrisZorg Nachtopvang Harderwijk Thorbeckelaan WL Harderwijk Multitoon (Inclusief Intervens) Multitoon Meerkanten Gelreweg 4b en AN Harderwijk Stadswerkplaats Harderwijk Gelreweg 4b Harderwijk 5 Enkele respondenten zijn geïnterviewd in de thuissituatie. 10

11 Bijlage 2: interviewformat Vragenlijst brede interviews ten behoeve van cliëntparticipatie doelgroep Maatschappelijke Zorg (MZ), NW-Veluwe Inleiding Voor je ligt de vragenlijst die gebruikt wordt om beter zicht te krijgen op de behoeften van de doelgroep maatschappelijke zorg. De lijst met vragen is opgebouwd aan de hand van de thema s wonen, dagbesteding, welzijn en zorg. Reden om deze interviews te houden is dat de gemeenten in Noordwest-Veluwe willen weten wat mensen uit de doelgroep Maatschappelijke Zorg bezig houdt op boven genoemde gebieden. Door meer inzicht te krijgen in de wensen, maar ook in wat niet goed gaat, kan er rekening gehouden worden met hun specifieke wensen en behoeften. De uitkomsten van de interviews worden door Zorgbelang Gelderland gebundeld in een notitie die vervolgens voorgelegd wordt aan de gemeenten. Dit project wordt geleid door Wilma Beltman, procesmanager participatie MZ in de Regio Noord Veluwe, Lex van Groningen namens MEE-Veluwe; cliëntenparticipatie en Sacha van Geel namens Zorgbelang Gelderland. Lex van Groningen zal de begeleiding tijdens de interviews op zich nemen. Voor vragen over het houden van de interviews kun je bij hem terecht. Sacha van Geel, projectmedewerker Ggz, Zorgbelang Gelderland Wonen Als eerste vraag wil ik je vragen iets over jezelf te vertellen. Wie ben je, waar woon je, hoe ziet je dag er uit? Denk daarbij aan de soort woning, begeleid of zelfstandig wonen opleiding, dagbesteding, etc. Ben je tevreden met je woonplek? Zo ja, zo nee Zijn er problemen op het gebied van wonen? Denk aan huurachterstand, betalingsproblemen, overlast, etc. Wordt er voldoende rekening gehouden met jouw behoefte aan privacy? Zo ja, zo nee Voel je je veilig op de plek waar je woont? Denk aan de woning, de buurt, de straat. Zo ja, zo nee Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over het wonen? Daginvulling Welke activiteiten worden er gedurende de dag door jou ondernomen en ben je daar tevreden mee? Zo ja, zo nee Denk aan dagbesteding, hobby, vrijwilligerswerk, etc. Zou je weer willen werken of vrijwilligerswerk willen doen? Wat is ideaal, wat is haalbaar? Wat heb je nodig om werk of vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen? Denk aan vervoer, begeleiding, financiering, vinden van een plek, etc. Vind je dat de gemeente daar een ondersteunende rol in moet hebben? Denk aan aanbieden van cursussen, trainingen, etc. De volgende vragen gaan over dagbesteding: Maak je gebruik van dagbesteding of zou je van dagbesteding gebruik willen maken? Zo ja, wat zou dan voor jou ideaal zijn? Mis je ook dingen? Denk aan plaats, aantal dagdelen, etc. Weet je welke vormen van dagbesteding in de regio geboden worden? Zou je bij de dagbesteding ook cursussen willen volgen, bijvoorbeeld om in te kunnen zetten tijdens werk of vrijwilligerswerk? Zo ja, zo nee Ben je tevreden over de plek waar de dagbesteding geboden wordt? Denk aan de inrichting van het gebouw, toegankelijkheid, privacy, hygiëne, etc. 11

12 Wat vind je van de hoeveelheid en kwaliteit van de begeleiding bij de dagbesteding? Denk aan het aantal uren, de professionaliteit van de medewerker, etc. Voel je je veilig op de plek van de dagbesteding? Zo ja, zo nee Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over de dagbesteding? Welzijn Heb je een uitkering? Zo ja, van welke instantie? Denk aan UWV, Gemeente. Beheer je je eigen geld of heb je daar hulp bij? Loopt dat naar wens? Zo ja, zo nee Als je hulp hebt, heb je dat zelf geregeld of ben je op de mogelijkheid om daar hulp bij te krijgen door anderen gewezen. In de vorm van bijvoorbeeld bijzondere bijstand kunnen bijzondere kosten vergoed worden als je zelf over onvoldoende financiële middelen beschikt, welke mogelijkheden ken je om financiële ondersteuning te krijgen? Zou je, indien nodig, van de mogelijkheid gebruik willen maken? Weet je waar je dan moet zijn om extra financiële ondersteuning aan te vragen? De gemeente heeft soms informatie waarvan de gemeente vindt dat bewoners dat moeten weten, hoe bereikt gemeentelijke informatie jou?denk aan regionaal nieuws, huis-aan-huisbladen, internet, kabelkrant, telefoon, etc. Hoe ziet je sociale netwerk er uit? Denk aan familie, vrienden, buren, kennissen, collega s, etc. Is dat ideaal? Zo ja, zo nee. Als je je sociale netwerk uit wil breiden, wat heb je daar dan voor nodig? Denk aan hulp en ondersteuning, ontmoetingsplekken, aanleren van sociale vaardigheden, etc. Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over welzijn? Zorg Heb je te maken met zorginstellingen? Als je zorg krijgt, hoe ben je daar dan terecht gekomen? Ben je zelf op zoek gegaan naar hulp of zijn zij naar jou toe gekomen? Met welke instellingen heb je dan te maken? Ga je daar vrijwillig naar toe? Heb je het idee dat de verschillende instellingen met elkaar samen werken? Zo ja, zo nee Vind je dat je voldoende zorg krijgt? Vind je dat je te veel of juist te weinig zorg krijgt? Wat is dan te veel of te weinig? Wordt er naar je geluisterd? Wat vind je van de outreachende bemoeizorg? Outreachende bemoeizorg willen zeggen dat de hulpverlener actief contact op neemt met cliënten als er problemen zijn en niet afwacht tot een cliënt zelf om hulp komt vragen. Denk je dat je ook zonder zorg zou kunnen? Zo ja, zo nee Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over de zorg. Tot slot Deze vragenlijst wordt ook door anderen beantwoord. Van dit interview ga ik een verslagje maken, dat gebeurt anoniem. Van alle interviews samen wordt een verslag gemaakt, mogen de antwoorden die jij gegeven hebt voor dit verslag gebruikt worden? Uiteraard gebeurt ook dat anoniem. De gemeente zou graag vaker de menig van jou willen horen om beter rekening te kunnen houden met de wensen en verwachtingen ten opzichte van de gemeente. Zou je vaker aan een interview mee willen werken Zijn er nog zaken die nu niet benoemd zijn, maar die je nog wel kwijt wil? Hoe heb je dit interview ervaren? Dank je wel voor de medewerking! 12

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 Inhoud 3 Inleiding 4 Trends- en actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen 2007, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave

Nadere informatie

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK 10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEMMERENDE EN ONDERSTEUNENDE FACTOREN VOOR DEELNAME VAN BEWONERS MET EEN ACHTERGROND IN DE PSYCHIATRIE AAN ACTIVITEITEN IN DE WIJK(CENTRA) Anne Elberse

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie