De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe"

Transcriptie

1 De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

2 De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe 2011, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of . Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

3 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen ook als zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Wij willen dit bereiken door: ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen, collectieve belangen te behartigen, informatie te verstrekken over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, klachten op te vangen en knelpunten in het zorgaanbod te signaleren. Om haar doelen te bereiken werkt Zorgbelang Gelderland samen met ruim 400 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Visie MEE Veluwe MEE levert een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking of chronische ziekte: aan volwaardig burgerschap, participatie en integratie. Dit wil MEE bereiken met een dienstverlening die laagdrempelig, deskundig, stelseloverstijgend en onafhankelijk is. Overal in het land kunnen mensen op hetzelfde basispakket aan dienstverlening rekenen. MEE staat naast de cliënt De vragen, wensen en behoeften van de cliënten vormen het vertrekpunt voor de dienstverlening van MEE. De MEE-organisaties kiezen daarbij positie naast de cliënt. Als professioneel raadgever geeft MEE informatie, advies en ondersteuning aan alle mensen met een beperking of chronische ziekte in alle levensfasen en op alle levensgebieden zoals ontwikkeling en opvoeding, leren en werken, wonen en samenleven (relaties en vriendschap), vrije tijd en sport, geldzaken en regels. MEE dient louter het belang va de cliënt. Door de positionering onafhankelijk van andere partijen wordt belangenverstrengeling voorkomen. Colofon Redactie Sacha van Geel Eindredactie Rebecca Lamers 3

4 Inhoudsopgave Achtergrond van het project 5 Werkwijze 5 Wie zijn de interviewers en respondenten 5 Toekomstperspectief 6 Empowerment 6 Verbetersuggesties 6 Wonen 6 Daginvulling 6 Welzijn 7 Zorg 7 Algemeen 8 Hoe nu verder 8 Waar liggen specifieke taken voor gemeenten of instellingen 8 Betrokkenheid van Zorgbelang Gelderland bij de doelgroep Maatschappelijke Zorg 9 Bijlage 1: interviewlocaties 10 Bijlage 2: interviewformat 11 4

5 Achtergrond van het project In 2010 is op initiatief van Zorgbelang Gelderland in samenwerking met MEE Veluwe in Noord West Veluwe een project gestart met als doel de behoeften van de meest kwetsbaren uit onze samenleving zichtbaarder te maken bij de beleidsmakers in de regio. Gaandeweg het traject is de samenwerking gezocht met de procesmanager Participatie Maatschappelijke Zorg in de regio. Het is moeilijk om de kwetsbare mensen van de prestatievelden 7, 8 en 9 zelf actief te betrekken bij WMO-beleid, vooral om hen in WMO raden te laten participeren. De Paraplunota WMO 1 (p. 20) van de RNV 2 noemt dezelfde participatiewens: Ook hiervoor geldt dat de reguliere weg niet werkt. De komende jaren zullen met behulp van landelijke ervaringen in deze en in samenwerking met de nieuwe opvangvoorzieningen initiatieven ontwikkeld worden om de ervaringen en beleidssuggesties van de doelgroep te gebruiken voor nieuw beleid. Daarom hebben Lex van Groningen MEE Veluwe, Wilma Beltman Procesmanager Participatie Maatschappelijke Zorg Regio Noord West Veluwe en Sacha van Geel Zorgbelang Gelderland het initiatief genomen om een brug te bouwen tussen de WMO-raden van de RNV en de doelgroep Maatschappelijke Zorg van de prestatievelden 7, 8 en 9, die zich met name in verschillende opvanginstellingen bevinden en een oplossing te vinden voor de participatieproblematiek. Door de samenwerking van bovengenoemde drie organisaties is de kennis op het gebied van regionale ontwikkelingen, de ondersteuning van cliënten Maatschappelijke Zorg en de kennis van cliëntparticipatie bij elkaar gebracht wat heeft geleid tot dit unieke project. Werkwijze Insteek was om op laagdrempelige wijze de doelgroep Maatschappelijk Zorg te benaderen. Binnen dit project is er voor gekozen om de interviews 3 af te laten nemen door cliënten uit de doelgroep. Cliënten van de verschillende instellingen in regio Noord West Veluwe zijn door de Procesmanager Participatie Maatschappelijke Zorg benaderd met de vraag of zij een bijdrage aan deze participatie wens zouden willen leveren door het afnemen van interviews binnen de doelgroep, Zorgbelang heeft hiervoor de vragenlijst aangeleverd, MEE Veluwe Vallei heeft voor de coaching en begeleiding van de vrijwilligers gezorgd. Van de vrijwilligers is gevraagd gemiddeld drie interviews af te nemen, zij hebben hiervoor een vergoeding ontvangen in de vorm van een tegoedbon. Deze nota bevat de uitkomsten van de afgenomen interviews. Wie zijn de interviewers en respondenten Vrijwilligers uit de doelgroep en de respondenten zijn cliënten uit de doelgroep Maatschappelijke Zorg en bezoeken allen een of meerdere instellingen in de regio zoals De Ontmoeting, De oude Synagoge, IrisZorg, Tactus en Meerkanten 4. Over het algemeen staan zij al voor langere tijd buiten het arbeidsproces en hebben al voor langere tijd te maken met de hulpverlening. 1 Kansen bieden en grenzen stellen, Paraplunota Wmo prestatievelden 7,8 en 9, Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, september Regio Noord Veluwe 3 Zie bijlage 2 4 Zie bijlage 1 5

6 Toekomstperspectief Rode draad in de informatie die via de interviews binnen gekomen is, is dat cliënten maatschappelijk Zorg behoefte hebben aan toekomstperspectief. En is grote behoefte aan ondersteunende maatregelen die het mogelijk maken dat cliënten Maatschappelijk Zorg door kunnen groeien op de maatschappelijke ladder. Cliënten ervaren hun huidige situatie als zinloos en uitzichtloos. Door op drie niveaus te werken aan dit toekomstperspectief wordt het uiteindelijk mogelijk dat cliënten een zinvoller bestaan krijgen. Dit kan door cliënten te empoweren, hulpverlening op maat aan te bieden en op beleidsniveau enkele interventies te plegen waardoor de bestaande voorzieningen toegankelijker worden. Empowerment Een van de uitgangspunten tijdens dit project is om cliënten uit de doelgroep een actieve rol te geven binnen dit project. Uitgaande van de gedachte dat participatie begint door direct in contact te treden met de doelgroep en een appèl te doen op hun vaardigheden, visie en betrokkenheid was het een logische stap om cliënten te vragende interviews af te nemen. Daarmee zijn zij uit de anonimiteit getreden en hebben een brugfunctie tussen cliënten van de doelgroep maatschappelijke zorg en de RVN. Zowel de deelnemende vrijwilligers als de respondenten hebben aangegeven ook op termijn betrokken te willen blijven bij het regionaal beleid en mee te willen werken aan interviews of panelgesprekken om op die manier gehoord te worden en een stem te kunnen geven aan cliënten van de doelgroep. Zij hebben de deelname aan dit project als waardevol ervaren. Empoweren van de doelgroep is daarmee een feit. Verbetersuggesties De uitkomsten van de interviews zijn onder te verdelen in verschillende aandachtgebieden; wonen, daginvulling, welzijn en zorg. Per aandachtgebied zijn de volgende verbetersuggesties gekomen: Wonen Over het algemeen zijn respondenten tevreden met hun woonomgeving. Cliënten geven aan dat men overlast ervaart van de allochtone inwoners in de regio. Deze overlast lijkt met name voort te komen uit wederzijds onbegrip. Het wooncomfort wordt beïnvloed door een aantal factoren zoals privacy, onderhoud van de woning, groen in de omgeving en de mate van financiële armslag. Cliënten geven aan dat zij hun privacy voldoende gewaarborgd vinden maar dat op onderhoud van de woningen en de groenvoorziening in de buurt winst te halen valt. Een cliënt gaf aan binnenkort te verhuizen in verband met de staat van onderhoud van de huidige woning! Tip: Investeren in het onderhoud van de woningen. Zorg voor onderhoud aan groen in de wijken en buurten. Werk aan een betere beeldvorming over Cliënten maatschappelijke Zorg o.a. bij allochtone burgers. Werk aan wederzijds begrip. Daginvulling Cliënten zijn over het algemeen niet werkzaam of nemen in beperkte mate deel aan het arbeidsproces. Cliënten ervaren dit als beperking en zouden meer willen doen met hun capaciteiten en volwaardig mee willen doen aan het arbeidsproces. Een groot deel van de cliënten geeft aan dat zij zich onvoldoende (financieel) gewaardeerd voelen voor de werkzaamheden die zij verrichten. Dagbesteding wordt niet altijd als passend ervaren. Daarnaast hebben cliënten vaak een onderbroken arbeidsverleden of zijn door hun beperking gedwongen om van werkzaamheden te switchen. Om hier daadwerkelijk voeten en handen aan geven is niet voor iedereen mogelijk, mede door het ontbreken van voldoende financiële armslag. De huidige bezuinigingen in de dagopvang zorgt voor veel onrust. Cliënten geven aan bang te zijn dat het teruglopen van de mogelijkheden om van dagopvang gebruik te kunnen maken een nadelige invloed heeft op hun welbevinden. 6

7 Tip: Investeren in voldoende mogelijkheden om omscholing van cliënten mogelijk te maken is een pré. Werkzaamheden die cliënten verrichten financieel belonen ook als het om werkzaamheden binnen dagactiviteitencentra gaat en verbeter de doorstroommogelijkheden naar regulier werk. Draag zorg dat cliënten die hun mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteunende begeleiding hebben verloren geholpen worden om een alternatief te vinden. Logische stap in deze lijkt het ondersteunen van cliënten bij het vinden van een (meer dan gewenste!) reguliere baan, vrijwilligerswerk of andere vorm van dagbesteding. Welzijn Cliënten Maatschappelijke Zorg zijn veelal afhankelijk van een uitkering. Uit de respons op de interviews blijkt dat met name in het contact tussen gemeente en cliënt winst te behalen valt. Het vertrouwen van cliënten in de gemeenten is laag. Cliënten ervaren een gebrek aan kennis over de specifieke problemen waar zij tegenaan lopen. Het ontbreken van een vast aanspreekpunt lijkt hier een rol in te spelen. Ook gaat er vaak veel mis tussen de verschillende instanties onderling wat het vertrouwen van cliënten negatief beïnvloed. Cliënten zijn veelal niet op de hoogte van de verschillende regelingen die gemeenten bieden om minder draagkrachtigen financieel te ondersteunen. Focus van de gemeenten lijkt op schuldsanering en ouderenzorg te liggen. Weinig respondenten geven aan tot een van deze doelgroepen te behoren. Bij het ontbreken van een vaste verblijfplaats is het gebruik maken van financiële regelingen niet mogelijk Ook het woud aan formulieren is een struikelblok. Tip: Cliënten Maatschappelijk Zorg hebben behoefte aan een vaste contactpersoon bij gemeenten en zorginstellingen. Benader cliënten Maatschappelijke Zorg individueel en niet collectief. Verbeter de communicatie met cliënten uit de doelgroep Maatschappelijke Zorg door gerichte informatieverstrekking. Cliënten hebben niet altijd beschikking over internet. Dag- en huis-aanhuisbladen worden onvoldoende gelezen. Voldoende kennis over de doelgroep Maatschappelijk Zorg bij loketmedewerkers en hulpverleners is een pré. Meer kennis leidt tot betere resultaten. Stel cliënten Maatschappelijke Zorg actief op de hoogte over de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en (financiële) ondersteuning. Een formulierenbrigade helpt cliënten met het ontsluiten van het woud van formulieren, dat leidt tot meer financiële armslag. Laat deze brigade actief cliënten Maatschappelijk Zorg benaderen om hen optimaal te kunnen ondersteunen bij het invullen van formulieren. Maak mogelijk dat mensen zonder vaste woon of verblijfplaats hun weg neer gemeenten kunnen vinden en van de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeenten gebruik kunnen maken. Eenvoudig toegankelijk informatiemateriaal is een must om de doelgroep Maatschappelijke Zorg te bereiken. Verspreid dat op plekken waar veel cliënten Maatschappelijke Zorg komen. Zorg Het algemeen beeld dat hierin naar boven komt is dat cliënten over het algemeen ontevreden zijn over de zorg die door instellingen in de regio geboden wordt. Problemen die cliënten ervaren liggen op het terrein van de communicatie tussen de verschillende instanties. Ook vinden veel cliënten dat ze te weinig zorg krijgen en dat de zorg die geboden wordt vaak pas na het vragen om zorg ingezet wordt. Veel cliënten geven aan dit anders te willen. Outreachende bemoeizorg lijkt hierin een oplossing te kunnen zijn, maar alleen dan als er open en eerlijk naar cliënten gecommuniceerd wordt. Bemoeizorg lijkt gewenst maar bemoeienis met cliënten niet! Problemen op het gebied van onderlinge communicatie tussen instellingen wordt ervaren bij Tactus, Meerkanten, Multitoon, en Iriszorg (nachtopvang). Met betrekking tot de interne communicatie wordt er vooral een probleem geconstateerd bij Meerkanten, respondenten geven aan dat afdelingen onderling onvoldoende communiceren waarddor zij te vaak informatie opnieuw aan moeten leveren. In Harderwijk functioneert de thuislozen opvang onder de maat, cliënten geven aan dat de instellingen werkzaam in deze gemeente weinig tot niets voor elkaar krijgen in het belang van de (geïnterviewde) cliënt. 7

8 Tip: Investeer in outreachende bemoeizorg. Blijf cliënten actief begeleiden ook als zij minder in beeld zijn door afnemende begeleiding. Investeer in de communicatie met patiënten. Neem hun geluid serieus. Zorg dat (toekomstige) cliënten weten wat er bij de verschillende instellingen te halen valt. Verbeter de communicatie intern en onderling tussen de verschillende organisaties. Algemeen Zowel de vrijwilligers als respondenten hebben door het op doen van veel negatieve ervaringen in het verleden hun vertrouwen in de gemeenten en zorginstellingen vaak verloren. Dit initiatief om cliënten te benaderen om hun mening te geven over het maatschappelijke beleid in de regio wordt dan ook met enig scepsis bekeken. Tip: Laat zien dat bovenstaand cliëntengeluid gehoord wordt, dat de afgegeven signalen opgepakt worden en communiceer met de doelgroep over het effect van hun op- en aanmerkingen op het instellings-, regionaal en gemeentelijk beleid. Betrek ook in de toekomst cliënten Maatschappelijk Zorg bij de cliëntparticipatie, blijf open staan voor hun geluid en investeer hierin. Hoe nu verder Zowel cliënten als respondenten hebben aangegeven in de toekomst vaker mee te willen werken aan de participatie tussen cliënten Maatschappelijke Zorg en de RNV. Cliënten ervaren het als belangrijk om hun stem blijvend te kunnen laten horen. Richting de toekomst is het de moeite waard om hierin te investeren, waarbij verschillende opties open staan: Tip: Borg het huidige traject en geef hier een vervolg aan door jaarlijks de doelgroep te interviewen. Laat interviews ook in de toekomst afnemen door vrijwilligers uit de doelgroep. Organiseer regelmatig gespreksmogelijkheden waarbij cliënten Maatschappelijke Zorg actief benaderd worden met de vraag hieraan een bijdrage te leveren, waarbij geldt dat persoonlijke benadering meer effect heeft dan het collectief benaderen van de doelgroep. Ga ook op persoonlijk niveau eens het gesprek aan met een individuele cliënt. Toets het voorgenomen beleid ook bij de doelgroep Maatschappelijke Zorg en hoor hun stem hierin. Waar liggen specifieke taken voor gemeenten of instellingen Uit de interviews komt naar voren dat zowel door gemeenten als instellingen winst te behalen valt als het gaat om de zorg voor cliënten Maatschappelijke Zorg. Voor gemeenten ligt de uitdaging met name op het gebied van communicatie met deze doelgroep en het bereikbaar maken van voorliggende voorzieningen. 1. Zorg voor voldoende kennis over de doelgroep. 2. Zorg dat cliënten kennis kunnen nemen van de voorliggende voorzieningen. 3. Investeer in de directe woonomgeving van de cliënten Maatschappelijk Zorg 4. Werk intensief samen met andere organisaties om op die manier een zorg kring rondom de cliënt te vormen, betrek de cliënt hierin. 5. Maak mogelijk dat cliënten een stapje verder kunnen komen op de maatschappelijke ladder. 8

9 Voor instellingen ligt de uitdaging vooral in het betrekken van de cliënt bij zijn of haar eigen hulpverleningstraject en het optimaliseren van de interne communicatie rondom de cliënt. 1. Communiceer open over het behandelaanbod dat de instelling biedt. Doe dat op een toegankelijke manier. 2. Luister naar de cliënt, hij of zij weet vaak heel goed wat hij of zij nodig heeft met betrekking tot de zorg, zoek hierin de samenwerking met de cliënt. 3. Zorg dat de interne communicatie op orde is. Te vaak worden cliënten geconfronteerd met het ontbreken van goede onderlinge communicatie, dit komt het behandelingstraject niet ten goede en frustreert de cliënt. 4. Investeer in outreachende zorg. 5. Investeer in de communicatie met andere ketenpartners rondom de zorg voor de cliënt. Betrokkenheid van Zorgbelang Gelderland bij de doelgroep Maatschappelijke Zorg Vanuit haar rol als onafhankelijke cliëntenorganisatie wil Zorgbelang Gelderland ook in de toekomst betrokken blijven bij de belangenbehartiging van de doelgroep Maatschappelijk Zorg. Niet alleen in Noord West Veluwe maar ook elders in de provincie. Zorgbelang Gelderland zoekt daarvoor actief naar mogelijkheden om op instelling, gemeentelijk en provinciaal niveau de stem van de cliënt te laten horen, bovengenoemd project is hier een voorbeeld van. Arnhem, maart

10 Bijlage 1: interviewlocaties Tijdens dit project zijn er 23 interviews afgenomen, waarbij op de volgende locaties geïnterviewd 5 : DAC De Horst (GGz Meerkanten) Veldwijk LC Ermelo DAC De Stee (GGz Meerkanten) Beethovenlaan VM Nunspeet DAC De Vriendschap (GGz Meerkanten) Stationsstraat NL Ermelo De Ontmoeting Johanniterlaan DT Harderwijk De oude Synagoge St. VACJ Jodenkerksteeg EP Harderwijk InteraktContour Eperweg AW Nunspeet IrisZorg Nachtopvang Harderwijk Thorbeckelaan WL Harderwijk Multitoon (Inclusief Intervens) Multitoon Meerkanten Gelreweg 4b en AN Harderwijk Stadswerkplaats Harderwijk Gelreweg 4b Harderwijk 5 Enkele respondenten zijn geïnterviewd in de thuissituatie. 10

11 Bijlage 2: interviewformat Vragenlijst brede interviews ten behoeve van cliëntparticipatie doelgroep Maatschappelijke Zorg (MZ), NW-Veluwe Inleiding Voor je ligt de vragenlijst die gebruikt wordt om beter zicht te krijgen op de behoeften van de doelgroep maatschappelijke zorg. De lijst met vragen is opgebouwd aan de hand van de thema s wonen, dagbesteding, welzijn en zorg. Reden om deze interviews te houden is dat de gemeenten in Noordwest-Veluwe willen weten wat mensen uit de doelgroep Maatschappelijke Zorg bezig houdt op boven genoemde gebieden. Door meer inzicht te krijgen in de wensen, maar ook in wat niet goed gaat, kan er rekening gehouden worden met hun specifieke wensen en behoeften. De uitkomsten van de interviews worden door Zorgbelang Gelderland gebundeld in een notitie die vervolgens voorgelegd wordt aan de gemeenten. Dit project wordt geleid door Wilma Beltman, procesmanager participatie MZ in de Regio Noord Veluwe, Lex van Groningen namens MEE-Veluwe; cliëntenparticipatie en Sacha van Geel namens Zorgbelang Gelderland. Lex van Groningen zal de begeleiding tijdens de interviews op zich nemen. Voor vragen over het houden van de interviews kun je bij hem terecht. Sacha van Geel, projectmedewerker Ggz, Zorgbelang Gelderland Wonen Als eerste vraag wil ik je vragen iets over jezelf te vertellen. Wie ben je, waar woon je, hoe ziet je dag er uit? Denk daarbij aan de soort woning, begeleid of zelfstandig wonen opleiding, dagbesteding, etc. Ben je tevreden met je woonplek? Zo ja, zo nee Zijn er problemen op het gebied van wonen? Denk aan huurachterstand, betalingsproblemen, overlast, etc. Wordt er voldoende rekening gehouden met jouw behoefte aan privacy? Zo ja, zo nee Voel je je veilig op de plek waar je woont? Denk aan de woning, de buurt, de straat. Zo ja, zo nee Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over het wonen? Daginvulling Welke activiteiten worden er gedurende de dag door jou ondernomen en ben je daar tevreden mee? Zo ja, zo nee Denk aan dagbesteding, hobby, vrijwilligerswerk, etc. Zou je weer willen werken of vrijwilligerswerk willen doen? Wat is ideaal, wat is haalbaar? Wat heb je nodig om werk of vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen? Denk aan vervoer, begeleiding, financiering, vinden van een plek, etc. Vind je dat de gemeente daar een ondersteunende rol in moet hebben? Denk aan aanbieden van cursussen, trainingen, etc. De volgende vragen gaan over dagbesteding: Maak je gebruik van dagbesteding of zou je van dagbesteding gebruik willen maken? Zo ja, wat zou dan voor jou ideaal zijn? Mis je ook dingen? Denk aan plaats, aantal dagdelen, etc. Weet je welke vormen van dagbesteding in de regio geboden worden? Zou je bij de dagbesteding ook cursussen willen volgen, bijvoorbeeld om in te kunnen zetten tijdens werk of vrijwilligerswerk? Zo ja, zo nee Ben je tevreden over de plek waar de dagbesteding geboden wordt? Denk aan de inrichting van het gebouw, toegankelijkheid, privacy, hygiëne, etc. 11

12 Wat vind je van de hoeveelheid en kwaliteit van de begeleiding bij de dagbesteding? Denk aan het aantal uren, de professionaliteit van de medewerker, etc. Voel je je veilig op de plek van de dagbesteding? Zo ja, zo nee Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over de dagbesteding? Welzijn Heb je een uitkering? Zo ja, van welke instantie? Denk aan UWV, Gemeente. Beheer je je eigen geld of heb je daar hulp bij? Loopt dat naar wens? Zo ja, zo nee Als je hulp hebt, heb je dat zelf geregeld of ben je op de mogelijkheid om daar hulp bij te krijgen door anderen gewezen. In de vorm van bijvoorbeeld bijzondere bijstand kunnen bijzondere kosten vergoed worden als je zelf over onvoldoende financiële middelen beschikt, welke mogelijkheden ken je om financiële ondersteuning te krijgen? Zou je, indien nodig, van de mogelijkheid gebruik willen maken? Weet je waar je dan moet zijn om extra financiële ondersteuning aan te vragen? De gemeente heeft soms informatie waarvan de gemeente vindt dat bewoners dat moeten weten, hoe bereikt gemeentelijke informatie jou?denk aan regionaal nieuws, huis-aan-huisbladen, internet, kabelkrant, telefoon, etc. Hoe ziet je sociale netwerk er uit? Denk aan familie, vrienden, buren, kennissen, collega s, etc. Is dat ideaal? Zo ja, zo nee. Als je je sociale netwerk uit wil breiden, wat heb je daar dan voor nodig? Denk aan hulp en ondersteuning, ontmoetingsplekken, aanleren van sociale vaardigheden, etc. Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over welzijn? Zorg Heb je te maken met zorginstellingen? Als je zorg krijgt, hoe ben je daar dan terecht gekomen? Ben je zelf op zoek gegaan naar hulp of zijn zij naar jou toe gekomen? Met welke instellingen heb je dan te maken? Ga je daar vrijwillig naar toe? Heb je het idee dat de verschillende instellingen met elkaar samen werken? Zo ja, zo nee Vind je dat je voldoende zorg krijgt? Vind je dat je te veel of juist te weinig zorg krijgt? Wat is dan te veel of te weinig? Wordt er naar je geluisterd? Wat vind je van de outreachende bemoeizorg? Outreachende bemoeizorg willen zeggen dat de hulpverlener actief contact op neemt met cliënten als er problemen zijn en niet afwacht tot een cliënt zelf om hulp komt vragen. Denk je dat je ook zonder zorg zou kunnen? Zo ja, zo nee Zijn er belangrijke dingen die ik vergeten ben om aan je te vragen en die je wel kwijt wil over de zorg. Tot slot Deze vragenlijst wordt ook door anderen beantwoord. Van dit interview ga ik een verslagje maken, dat gebeurt anoniem. Van alle interviews samen wordt een verslag gemaakt, mogen de antwoorden die jij gegeven hebt voor dit verslag gebruikt worden? Uiteraard gebeurt ook dat anoniem. De gemeente zou graag vaker de menig van jou willen horen om beter rekening te kunnen houden met de wensen en verwachtingen ten opzichte van de gemeente. Zou je vaker aan een interview mee willen werken Zijn er nog zaken die nu niet benoemd zijn, maar die je nog wel kwijt wil? Hoe heb je dit interview ervaren? Dank je wel voor de medewerking! 12

Wensen en behoeften van (o)ggz-cliënten in de regio Noordwest-Veluwe

Wensen en behoeften van (o)ggz-cliënten in de regio Noordwest-Veluwe Wensen en behoeften van (o)ggz-cliënten in de regio Noordwest-Veluwe Drie onderzoeken In deze InZicht beschrijven we de uitkomsten van drie verschillende onderzoeken* onder (o)ggz-cliënten in de regio

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Onderzoek naar meedoen met de Wmo. binnen de gemeenten Arnhem en Berkelland

Onderzoek naar meedoen met de Wmo. binnen de gemeenten Arnhem en Berkelland Onderzoek naar meedoen met de Wmo binnen de gemeenten Arnhem en Berkelland Onderzoek naar meedoen met de Wmo juni 2011 2 Onderzoek naar meedoen met de Wmo binnen de gemeenten Arnhem en Berkelland juni

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer februari 2010 Zorgbelang Gelderland Alle

Nadere informatie

Wij horen erbij! In gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over meedoen in de samenleving

Wij horen erbij! In gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over meedoen in de samenleving Wij horen erbij! In gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over meedoen in de samenleving Colofon (Eind)redactie Joke Stoffelen Zorgbelang Gelderland Tekeningen Marc Reijs Bureau Edubooks

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR CCR nieuwsbrief oktober 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 Een initiatief van de Centrale Cliëntenraad van LIMOR WEER EEN NIEUW CCR-LID ERBIJ: WELKOM DESIREE

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Harderwijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Tiel 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Drs. A. Blom Dr. W. Swildens i.o.v. Altrecht GGz, SBWU, gemeente Utrecht, Centrum Maliebaan en Fonds Psychische Gezondheid Definitie

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

In deze bijdrage. Groep B. Groep A. Sociaal Isolement & Eenzaamheid. Rehabilitatie & Sociale Contacten. Ik zoek een groep, club of vereniging

In deze bijdrage. Groep B. Groep A. Sociaal Isolement & Eenzaamheid. Rehabilitatie & Sociale Contacten. Ik zoek een groep, club of vereniging Rehabilitatie & Sociale Contacten Werken aan Sociaal Isolement & Eenzaamheid Lectoraat Rehabilitatie, Groningen 3 december 2015 Annemarie Zijlstra, Kenniskring Lectoraat Rehabilitatie - Promens Care, Stichting

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Bijlage 5 Verslag panelgesprekken met deelnemers

Bijlage 5 Verslag panelgesprekken met deelnemers Bijlage 5 Verslag panelgesprekken met deelnemers In 2015 en 2016 zijn 54 (exclusief de gesprekken door HAN studenten, zie bijlage 3) patiënten geraadpleegd om te vragen naar hun ervaringen, wensen en behoeften

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Buren 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Zevenaar 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Neder-Betuwe 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie