Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Louise Bergenhenegouwen 1

2 Nederlands Normalisatie-instituut Postbus GB Delft Telefoon (015) Fax (015) Internet: http//www.nen.nl Voor nadere informatie: Nederlands Normalisatie-instituut Expertpunt Managementsystemen Telefoon (015) Fax (015) e druk, maart 2001 ISBN X SPE 20023:2001 Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met de toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven. Nederlands Normalisatie-instituut Vlinderweg 6-8, Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 VOORWOORD De ISO 9000-serie uit 1994 is grootscheeps herzien en op 15 december 2000 vervangen door de ISO 9000:2000-serie. Deze herziening heeft plaats gevonden naar aanleiding van commentaar en suggesties van duizenden gebruikers van de normen over de gehele wereld. De nieuwe ISO 9000-serie is sterk verbeterd en sluit nauw aan bij de nieuwste inzichten in kwaliteitsmanagement en behoeften van gebruikers. Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie heeft voor de meeste bestaande kwaliteitsmanagementsystemen behoorlijke gevolgen. Nieuwe eisen, zoals betrokkenheid van de directie, procesmanagement en het meten van klanttevredenheid vragen niet alleen om aanpassing van de documentatie, maar vooral ook om verandering in de manier van werken binnen uw organisatie. Deze praktijkgids is speciaal ontwikkeld om u te ondersteunen bij het aanpassen van uw (gecertificeerde) kwaliteitsmanagementsysteem aan de nieuwe ISO 9000-serie. U krijgt inzicht in het hoe, wat en waarom van de nieuwe ISO 9000-serie. Alle verschillen tussen de oude en de nieuwe normen zijn voor u op een rij gezet, inclusief de consequenties daarvan voor uw kwaliteitsmanagementsysteem. Met praktische voorbeelden, tips, verhelderende illustraties en een stappenplan wordt de kloof tussen theorie en praktijk verkleind. Met deze uitgave wordt de overstap op de nieuwe ISO 9000-serie een stuk eenvoudiger. De praktijkgids Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie is geschreven voor kwaliteitsmanagers in organisaties, maar is ook bruikbaar voor directies, lijnmanagers, auditors, adviseurs en docenten. Met nadruk willen wij u er op wijzen dat deze praktijkgids is geschreven voor organisaties die al kennis hebben van of werken met kwaliteitsmanagementsystemen. Dit betekent dat dit boek in mindere mate geschikt is voor organisaties die willen beginnen met het werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem en de eisen van ISO Deze startende organisaties wordt aanbevolen om eerst algemene kennis over kwaliteitsmanagement en over de opzet en werking van kwaliteitsmanagementsystemen op te doen. In bijlage D8 en D9 is een overzicht opgenomen van NEN-producten en cursussen die kunnen helpen bij het verkrijgen van deze kennis. Graag zouden we enkele personen expliciet willen bedanken voor hun bijdrage bij de totstandkoming van deze gids. We hebben dankbaar gebruik mogen maken van de grote kennis en ervaring van de volgende leden van de Nederlandse normcommissie Kwaliteitsmanagement: 3

4 Ir. Bob Alisic, senior manager KPMG Management Consulting N.V. Expert in de internationale Technische Commissie voor kwaliteitsmanagement van de International Organization for Standardization (ISO); Ir. Hans van Dam, zelfstandig adviseur voor kwaliteitsmanagement en Lead Assessor van de Raad voor Accreditatie; Hans Groothuis, directeur TüV Nederland QA B.V.; Ir. Ed Roijen, hoofd aanleg nieuwe werken, Rijkswaterstaat Directie Noord Brabant. Ook speciale dank voor de vele waardevolle adviezen en tekstvoorstellen die we hebben mogen ontvangen van de heren: Ir. Olaf van den Berg, senior consultant en partner Q-consult; Koen de Jong, Joop van Amersfoort en Jan Wolters, Trimas Management Support. Tot slot willen we veel naaste collega s hartelijk bedanken voor de plezierige samenwerking tijdens het opstellen van deze gids. Deze praktijkgids zal u van dienst zijn bij de aanpassing van uw kwaliteitsmanagementsysteem aan de nieuwe eisen. De combinatie van de nieuwe inzichten in de ISO 9000-serie en deze gids zal u helpen bij het verhogen van klanttevredenheid en het continue verbeteren van uw organisatie. Vergeet hierbij nooit dat echte kwaliteit geen grenzen kent. Er is zelfs meer mogelijk dan in deze gids beschreven staat. We wensen u dan ook alle inspiratie, creativiteit en succes toe bij het overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie! Louise Bergenhenegouwen 4

5 INFORMATIE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DEZE GIDS Ten tijde van het schrijven van deze praktijkgids zijn de normen zojuist definitief gepubliceerd en kan nog geen sprake zijn van breed geaccepteerde interpretatie. Deze interpretatie vanuit de praktijk zal zich het komende jaar grotendeels vormen. Alle eisen in deze praktijkgids zijn toch geïnterpreteerd om u aanwijzingen te geven voor een mogelijke aanpak van veranderen. Deze interpretatie heeft voornamelijk plaatsgevonden volgens de geest van de norm, oftewel zoals de ISO-experts in de internationale ISO-commissie het bedoeld hebben tijdens het herzieningsproces van de ISO 9000-serie. Ondanks dit uitgebreide kennisnetwerk en ondanks de uiterste zorg die is nagestreefd kunnen onvolkomenheden en onvolledigheden in deze praktijkgids niet helemaal worden uitgesloten. Daarom kan NEN geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaarden ontstaan door of verbandhoudende met deze praktijkgids. Louise Bergenhenegouwen Standardization consultant voor kwaliteits- en milieumanagementsystemen bij het Expertpunt Managementsystemen van NEN. Is, zowel inhoudelijk als op marketinggebied, nauw betrokken bij de (inter)nationale ontwikkeling van de nieuwe ISO 9000:2000-serie. Coördineert activiteiten in het kader van de introductie en promotie van de nieuwe ISO 9000-serie. Is regelmatig als spreekster op symposia, congressen en cursussen te vinden over de ontwikkelingen binnen de ISO 9000-serie. Tot medio 1999 werkzaam geweest als kwaliteitsmanager en als KAM-adviseur bij een adviesbureau. 5

6 6

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INFORMATIE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DEZE GIDS...5 DEEL A ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ISO 9000-SERIE...9 A1. INLEIDING...11 Redenen voor de overstap...11 Leeswijzer...12 A2. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE ISO 9000-FAMILIE...14 Van AQAP s tot ISO 9000-serie...14 CEN neemt ISO-normen over...15 Ontwikkelingen in de ISO 9000-serie...15 A3. WAAROM IS DE ISO 9000-SERIE HERZIEN?...19 Wereldwijd klanttevredenheidsonderzoek...19 Resultaten van het onderzoek...19 Nog meer redenen voor wijzigingen...21 Herzieningsproces binnen ISO...21 A4. DE NIEUWE ISO 9000-SERIE STELT ZICH AAN U VOOR...25 Vier kerndocumenten...25 ISO 9000 in de nieuwe opzet...26 ISO 9001 in de nieuwe opzet...28 ISO 9004 in de nieuwe opzet...30 Relatie tussen ISO 9001 en ISO Nieuwe ISO A5. KWALITEITSMANAGEMENTPRINCIPES ALS ACHTERLIGGENDE FILOSOFIE...34 Het begrip kwaliteitsmanagementprincipe...34 Doel en toepassing van kwaliteitsmanagementprincipes...34 De acht kwaliteitsmanagementprincipes...35 A6. VERANDERDE STRUCTUUR, SAMENHANG EN VERHOUDINGEN...37 Stroomlijning van de ISO 9000-familie...37 Veranderde structuur van ISO 9001 en ISO Veranderde verhoudingen met andere modellen en managementsysteemnormen...40 A7. DE BELANGRIJKSTE INHOUDELIJKE VERANDERINGEN...43 Veranderingen in de begrippen...43 Nieuw onderwerp en toepassingsgebied...44 Top zes van grootste veranderingen in eisen

8 DEEL B VERANDERINGEN PER EIS TOEGELICHT...57 B1. INLEIDING...59 B2. HOOFDSTUK 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM...62 B3. HOOFDSTUK 5 DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID...69 B4. HOOFDSTUK 6 MANAGEMENT VAN MIDDELEN...80 B5. HOOFDSTUK 7 REALISEREN VAN HET PRODUCT...86 B6. HOOFDSTUK 8 METING, ANALYSE EN VERBETERING DEEL C INVOEREN VAN DE NIEUWE EISEN C1. INLEIDING C2. STAPPENPLANNEN C3. INSCHATTING VAN WERK EN KOSTEN VAN DE OVERSTAP C4. CERTIFICATIE IN DE OVERGANGSTERMIJN C5. KIJKEN IN DE TOEKOMST DEEL D BIJLAGEN D1 Kruisverwijzingstabel ISO 9001:1994 en ISO 9001: D2 Kruisverwijzingstabel ISO 9001:2000 en ISO 9001: D3 Kruisverwijzingstabel ISO 14001:1996 en ISO 9001: D4 Kruisverwijzingstabel ISO 9001:2000 en ISO 14001: D5 Normalisatie, certificatie en accreditatie D6 Gebruikte afkortingen D7 Geraadpleegde bronnen D8 NEN-Expertpunt Managementsystemen D9 NEN-Cursussen

9 DEEL A ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ISO 9000-SERIE 9

10 10

11 A1. INLEIDING Wereldwijd zijn momenteel ongeveer organisaties gecertificeerd op basis van de ISO 9000-normen uit In Nederland hebben ongeveer organisaties hun kwaliteitsmanagementsysteem laten bekronen met een certificaat. Een veelvoud van deze aantallen organisaties heeft geen gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, maar maakt wel gebruik van de ISO 9000-normen. Wie aan de eisen van de nieuwe ISO 9001 wil voldoen, zal het kwaliteitsmanagementsysteem moeten aanpassen. Nieuwe eisen, zoals betrokkenheid van de directie, procesmanagement en het meten van klanttevredenheid vragen niet alleen om aanpassing van de documentatie, maar vooral ook om verandering in de manier van werken binnen uw organisatie. In deze praktijkgids worden alle verschillen tussen de oude en de nieuwe norm op een rij gezet. Hierbij worden de eisen behandeld in de volgorde van de normparagrafen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u de structuur van uw kwaliteitsmanagementsysteem ordent op basis van de volgorde van normparagrafen in ISO Sterker nog, in de ISO 9001 wordt sterk aanbevolen om uw kwaliteitsmanagementsysteem te ordenen op basis van processen binnen uw organisatie die invloed hebben op kwaliteit en klanttevredenheid. Redenen voor de overstap U bent niet verplicht uw kwaliteitsmanagementsysteem te veranderen. U kunt zelfs, mocht u dat willen, tot in lengte van jaren de oude normen blijven gebruiken, echter niet voor certificatie. Maar er zijn goede redenen om wel over te stappen op de nieuwe normen: De normen bevatten de nieuwste inzichten over kwaliteitsmanagement die wereldwijd worden gedeeld. Van die inzichten kan uw organisatie profiteren. ISO 9001:2000 legt de kwaliteitslat hoger dan ISO 9001:1994. Bovendien is ISO 9001:2000 een beter en prettiger hulpmiddel voor gestructureerde bedrijfsvoering dan ISO 9001:1994. Daarnaast verplicht u zich, als u ISO 9001:2000 gaat gebruiken, tot het continu verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij klanttevredenheid verhoogd wordt. Het is een goede investering om uw kwaliteitsmanagementsysteem op niveau te brengen van de nieuwe norm, voor zover u al niet op dat niveau zit. Een laatste reden voor de overstap is dat wanneer u aan uw klanten of andere externe belanghebbenden wil aantonen dat u werkt volgens ISO 9001 dan zullen zij over enkele jaren weten dat uw kwaliteitsmanagementsysteem is gestoeld op een verouderde norm. 11

12 Qua PR is dit niet verstandig. Uw organisatie maakt dus ook een betere indruk met een (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2000. Mocht u nog niet aan de 2000-eisen kunnen voldoen, dan houdt u tijdens de overgangsperiode van drie jaar de mogelijkheid voor certificatie op basis van de ISO 9000:1994-normen. Dit kan belangrijk zijn voor organisaties die het certificaat nodig hebben als toegang tot hun markt. In sommige branches is het gebruikelijk dat de klant eist dat de organisatie werkt volgens een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Leeswijzer Ten behoeve van de overzichtelijkheid en leesbaarheid is deze praktijkgids opgesplitst in vier delen, namelijk: Deel A: Ontwikkelingen binnen de nieuwe ISO 9000-familie; Deel B: Veranderingen per eis toegelicht; Deel C: Invoering van de nieuwe eisen; Deel D: Bijlagen. Deel A - Ontwikkelingen binnen de ISO 9000-familie In deel A komt kort de ontstaansgeschiedenis van de ISO 9000-serie in hoofdstuk A2 aan bod en worden vervolgens de redenen voor herziening van de ISO 9000-serie in hoofdstuk A3 toegelicht. In hoofdstuk A4 stellen wij de nieuwe ISO 9000-serie aan u voor, de vier kerndocumenten uit de ISO 9000-familie. Per norm of richtlijn, namelijk ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 en ISO 19011, wordt het doel, de functie en het toepassingsgebied behandeld. Vervolgens worden de kwaliteitsmanagementprincipes die fungeren als achterliggende filosofie van de ISO 9000-serie aan de orde gesteld in hoofdstuk A5. In A6 komen de belangrijkste veranderingen qua structuur, samenhang en veranderde verhoudingen ten opzichte van andere normen en modellen aan bod. Hoofdstuk A7 gaat van start met de inhoudelijk veranderde begrippen en veranderingen van het onderwerp en toepassingsgebied. Vervolgens wordt de mogelijkheid om de scope van uw kwaliteitsmanagementsysteem op maat te maken behandeld. Dit hoofdstuk en daarmee deel A, sluit af met een toelichting op de top zes van de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen ISO 9001:2000 en ISO 9001:1994. Deel B - Veranderingen per eis toegelicht In deel B van deze praktijkgids zijn alle inhoudelijke veranderingen per eis tot in detail beschreven. Deel B gaat van start met overzichten van de structuur van de hoofdstukken nul tot en met acht van de nieuwe ISO 9001 en ISO Vervolgens wordt van alle eisen uit ISO 9001:2000 het hoe, wat en waarom systematisch beschreven aan 12

13 de hand van een vast stramien. In het schema is de officieel, door de normcommissie voor Kwaliteitsmanagement, goedgekeurde Nederlandse vertaling van de normtekst uit ISO 9001 opgenomen. Het doel van elke eis (het waarom) wordt vervolgens kort toegelicht. Daarna kunt u in één oogopslag zien wat u minimaal moet veranderen (om te voldoen aan eisen van de nieuwe ISO 9001) en wat u extra zou kunnen doen om meer voordeel uit uw kwaliteitsmanagementsysteem te halen (door aanwijzingen van de nieuwe ISO 9004 op te volgen). De overeenkomstige eisen uit ISO 9001:1994 zijn in de rechterbovenhoek van het schema weergegeven. Deel C - Invoering van de nieuwe eisen Deel C bevat handige informatie voor het invoeren van de nieuwe eisen in uw organisatie. In hoofdstuk C2 worden overzichtelijke stappenplannen aangereikt om uw kwaliteitsmanagementsysteem om te bouwen van de 1994-versie naar de 2000-versie. Hoofdstuk C3 besteedt aandacht aan de inschatting van de hoeveelheid werk en kosten voor het aanpassen van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Vervolgens krijgt u in C4 actuele informatie over certificatie in de overgangstermijn. Deel C sluit af met een blik op de toekomst van de ISO 9000-serie. Deel D - Bijlagen Alle bijlagen zijn in deel D van deze praktijkgids opgenomen. De bijlagen D1, D2, D3 en D4 bevatten handige kruisverwijzingstabellen van de 1994-versie naar de 2000-versie en vice versa. Ook staan in deze bijlagen de kruisverwijzingstabellen van de nieuwe ISO 9001 naar ISO 14001:1996 voor milieumanagementsystemen en vice versa. Dankzij deze tabellen kunt u gemakkelijk zien op welke onderdelen de diverse ISO-normen overeenkomsten vertonen. Deze tabellen zijn ook in ISO 9001:2000 opgenomen. In D5 wordt informatie gegeven over de processen normalisatie, certificatie en accreditatie. De bijlagen D6 en D7 geven respectievelijk een overzicht van de geraadpleegde bronnen en de gebruikte afkortingen. Wie meer wil weten over de activiteiten en producten van de afdelingen Expertpunt Managementsystemen of Cursussen van het Nederlands Normalisatie-instituut vindt informatie in bijlage D8 en D9. Veel leesplezier toegewenst! 13

14 A2. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE ISO 9000-FAMILIE Aandacht voor kwaliteit is al eeuwenoud. In de loop der jaren hebben in het vakgebied kwaliteitsmanagement verschillende inhoudelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De NAVO heeft voor het eerst stelselmatig eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen in een normenreeks vastgelegd. Deze militaire normenreeks heeft model gestaan voor de ISO 9000-serie. Vervolgens is de ISO 9000-serie een aantal keren herzien en met verschillende richtlijnen aangevuld. Van AQAP s tot ISO 9000-serie De ISO 9000-serie heeft haar oorsprong in de militaire industrie. Binnen de militaire verdragsorganisatie NAVO was behoefte aan normen, die algemene eisen stellen aan de inrichting van organisaties en processen van leveranciers. Normen die aangeven wat er moet zijn, niet hoe dit precies moet worden ingevuld. Leveranciers moesten aan deze normen voldoen, om de door de NAVO gewenste kwaliteit te mogen en kunnen leveren. De NAVO heeft deze eerste normen voor kwaliteitssystemen eind zestiger jaren (mede op basis van MIL-Q-9858, een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging uit 1959) opgesteld onder de naam Allied Quality Assurance Publications (AQAP s). De aanpak van de NAVO had succes. Vanuit de civiele industrie ontstond de vraag naar soortgelijke normen, die in de eigen situatie toepasbaar zijn. De AQAP s hebben model gestaan voor normen voor kwaliteitsmanagementsystemen, die veel geïndustrialiseerde landen begin jaren tachtig ontwikkelden en publiceerden. Normalisatieinstituten, onder andere NEN, begonnen met het opstellen van nationale normen voor kwaliteitsborging. BSI (British Standardization Institute), het Britse Normalisatie-instituut publiceerde als eerste een nationale norm, de BS In Nederland zijn dit de normen NEN 2646 tot en met NEN 2649 en de praktijkrichtlijnen NPR 2645 en NPR 2650 de eerste nationale normen. De diverse stelsels van nationale normen waren afgeleid van de NAVOnormen, maar ieder land bedacht daarbij eigen varianten en toevoegingen. Doordat het handelsverkeer steeds meer grensoverschrijdend werd, werkten deze verschillen steeds meer als een belemmering vooral voor internationaal opererende ondernemingen. De behoefte aan wereldwijd geaccepteerde normen voor kwaliteitsmanagementsystemen groeide. Om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan mondiaal geharmoniseerde normen op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen heeft ISO in 1979 een Technische Commissie voor Quality Management and Quality Assurance in het leven geroepen: ISO/TC 176. Deze Technische Commissie kreeg als 14

15 taak orde te scheppen in het oerwoud van verschillende nationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het jaar 1987 kan gerust beschouwd worden als een mijlpaal in het bestaan van ISO/TC 176, want in maart van dat jaar zag de eerste ISO 9000-serie van vijf normen het levenslicht. Vergeleken met de eerdere nationale en AQAP-normen was er in deze eerste ISO 9000-serie uit 1987 meer aandacht voor verantwoordelijkheid van de directie en het belang van goed opgeleid personeel. Bovendien werden de termen en definities tegelijk met de normen uitgegeven, terwijl in de AQAP-serie de definities pas na de normen kwamen. CEN neemt ISO-normen over In Europa heeft CEN (Comité Européen de Normalisation) de ISO-normen ongewijzigd overgenomen. De leden van CEN, de normalisatie-instituten van de negentien aangesloten Europese landen, hebben deze normen geaccepteerd en uitgegeven als Europese Normen. De bij CEN aangesloten landen zijn verplicht om de EN-normen de status van nationale norm te geven en wederzijds te erkennen. Met de uitgave in het Nederlands, van NEN-ISO 9000, 9001, 9002 en 9003 in september 1988 en van NEN-ISO 9004 in februari 1989 en het intrekken van voorgaande Nederlandse normen voor kwaliteitsborging, heeft Nederland aan deze verplichting van CEN voldaan. Ook buiten Europa zijn in veel landen de eerste ISO 9000-normen en -richtlijnen als nationale normen overgenomen. De eerste ISO 9000-serie is vanaf het begin af aan een groot succes gebleken en breed geaccepteerd. Ontwikkelingen in de ISO 9000-serie Volgens eigen ISO-procedures worden alle internationale normen (dat zijn momenteel zo'n stuks) eens in de vijf jaar geëvalueerd om te kijken of de normen behouden, ingetrokken of herzien moeten worden. Deze revisies zijn nodig omdat de wereld om ons heen verandert, technologische ontwikkeling plaatsvindt en steeds nieuwe eisen aan goederen en diensten worden gesteld. Ook de wijze van zaken doen is aan veranderingen onderhevig. ISO heeft vanwege het grote succes van de serie het heft voor herziening eerder in handen genomen en in 1990 besloten tot een herziening van de ISO 9000-serie in twee fasen. 15

16 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. SPE 20023:2001 nl Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie (Praktijkreeks KAM-management deel 3) Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

NEN. VERKLARINGEN Preview. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN. VERKLARINGEN Preview. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Samen met NEN-ISO 68-1:1999 vervangt deze norm NEN 81:1982. Nederlandse norm NEN-ISO 724

Samen met NEN-ISO 68-1:1999 vervangt deze norm NEN 81:1982. Nederlandse norm NEN-ISO 724 Samen met NEN-ISO 68-:999 vervangt deze norm NEN 8:982 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn PRAKTIJKGIDS KAM-management 5 NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Normalisatie: de wereld op één lijn ISO 9001 voor het MKB NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Nederlands Normalisatie-instituut, Delft,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Maattoleranties voor de bouw. Begripsomschrijvingen en algemene regels

Voorbeeld. Preview. Maattoleranties voor de bouw. Begripsomschrijvingen en algemene regels UDC 69.001.2/.3:001.4 Maattoleranties voor de bouw Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011 eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NTA 5727. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview NTA 5727. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 20 "Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties"

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 20 Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties Nederlandse voornorm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Deze norm bevat een vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 28662-1, 9 oktober 1992.

Deze norm bevat een vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 28662-1, 9 oktober 1992. Nederlandse Draagbaar mechanisch handgereedschap. Meting van trillingen aan het handvat. Deel 1: Algemeen NEN-ISO 8662-1 EN 28662-1 Hand-held portable power tools. Measurement of vibrations at the handle.

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Certificatieschema Welzijn

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang. Preview. Certificatieschema > Kinderopvang. Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang. Preview. Certificatieschema > Kinderopvang. Versie 2009 Voorbeeld Certificatieschema > Kinderopvang Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Draagbaar klimmaterieel. NEN e druk, december 1989

Voorbeeld. Preview. Draagbaar klimmaterieel. NEN e druk, december 1989 NEN 2484 NEDERLANDSE NORM UDC 645.497:001.4 Draagbaar klimmaterieel Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Informatiebladen voor technische produktinformatie. Preview NEN 3385 NEDERLANDS NORMALISATIE * INSTITUUT. Technical Information sheets

Voorbeeld. Informatiebladen voor technische produktinformatie. Preview NEN 3385 NEDERLANDS NORMALISATIE * INSTITUUT. Technical Information sheets UDC 659.24:650.6 Informatiebladen voor technische produktinformatie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. praktijkgids Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Vervangt NEN 2698:1990. Nederlandse norm. NEN 2698 (nl) Technische tekeningen Aanduiding van afsteekpunten aan gedraaide werkstukken Preview

Vervangt NEN 2698:1990. Nederlandse norm. NEN 2698 (nl) Technische tekeningen Aanduiding van afsteekpunten aan gedraaide werkstukken Preview Vervangt NEN 2698:1990 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 71-6 (nl) Veiligheid van speelgoed - Deel 6: Symbool voor de aanduiding: Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar

Nederlandse norm. NEN-EN 71-6 (nl) Veiligheid van speelgoed - Deel 6: Symbool voor de aanduiding: Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang

Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling van de Europese norm EN 573-2, 1e druk, augustus 1994.

Dit document bevat de vertaling van de Europese norm EN 573-2, 1e druk, augustus 1994. Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Chemische samenstelling en vorm van geknede Produkten. Deel 2: Aanduidingssysteem gebaseerd op chemische symbolen NEN-EN 573-2 Aluminium and aluminium alloys.

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Gehandicaptenzorg. Preview. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Gehandicaptenzorg. Preview. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

2.1.3 op/oden: Het langs een verticale lijn omhoog brengen vaneen meetpunt voor het uitzetten van horizontale maten.

2.1.3 op/oden: Het langs een verticale lijn omhoog brengen vaneen meetpunt voor het uitzetten van horizontale maten. UDC 744.4:624:69:003.62 Tekeningen in de bouw Aanduiding van meetgegevens op uitzettekeningen Construction drawings - Indication of measuring data on drawings for setting-out NEDERLANDSE NORM NEN 2572

Nadere informatie

Niet-destructief onderzoek Lichtkasten voor industriële radiografie Minimumeisen (ISO 5580:1985) Nationaal voorwoord

Niet-destructief onderzoek Lichtkasten voor industriële radiografie Minimumeisen (ISO 5580:1985) Nationaal voorwoord UDC 620.179.152.05:620.186 Niet-destructief onderzoek Lichtkasten voor industriële radiografie Minimumeisen (ISO 5580:1985) Non-destructive testing Industrial radiographic illuminators - Minimum requirements

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie - Verificatie door beproeving

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie - Verificatie door beproeving Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Opstapcertificatieschema >

Nadere informatie

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180 Nederlandse praktijkrichtlijn IEC-systeemn voor conformiteitsbeproeving en certificatie van windturbines (IEC WT 1:2001,IDT) NPR-IEC WT 1 (en) IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 3138 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 3138 (en) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 71-4:1990/A1, april 1998.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 71-4:1990/A1, april 1998. Nederlandse norm Veiligheid van speelgoed Deel 4: Scheikundedozen Wijzigingsblad NEN-EN71-4/A1 Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities oktober 1998 ICS 97.200.50

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. modellen van overeenstemmingsverklaringen. in het kader van de Machinerichtlijn. in N/E/D/F

NEN VERKLARINGEN. bevat. modellen van overeenstemmingsverklaringen. in het kader van de Machinerichtlijn. in N/E/D/F NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Flexible non-metallic conduits for electrical installations

Voorbeeld. Preview. Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Flexible non-metallic conduits for electrical installations UDC 621.315.671.001.4:678.74.075 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak. NTA 8007 (nl) Brandgedrag van versieringsmaterialen. Fire behaviour of decoration materials

Nederlandse technische afspraak. NTA 8007 (nl) Brandgedrag van versieringsmaterialen. Fire behaviour of decoration materials Nederlandse technische afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN 6120

Nederlandse norm NEN 6120 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN2017. Hijskranen. Algemene bepalingen. Cranes General directives

Voorbeeld. Preview NEN2017. Hijskranen. Algemene bepalingen. Cranes General directives UDC 621.87 Hijskranen Algemene bepalingen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1062-11:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN-ISO Technische produktdocumentatie. Veren. Deel 1: Vereenvoudigde tekenwijze (ISO :1993) Nederlands voorwoord

Voorbeeld. Preview NEN-ISO Technische produktdocumentatie. Veren. Deel 1: Vereenvoudigde tekenwijze (ISO :1993) Nederlands voorwoord Nederlandse NEN-ISO 2162-1 Technische produktdocumentatie. Veren. Deel 1: Vereenvoudigde tekenwijze (ISO 2162-1:1993) Technical product documentation. Springs. Ie druk, november 1994 Part 1: Simplified

Nadere informatie

Instellingen voor geestelijke. gezondheidszorg. Certificatieschema > Versie 2009

Instellingen voor geestelijke. gezondheidszorg. Certificatieschema > Versie 2009 Instellingen voor geestelijke Versie 2009 gezondheidszorg eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen

De nieuwe ISO-normen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN Preview. I- en H-profielen van constructiestaal. Toleranties op vorm en afmetingen. Nederlands

Voorbeeld NEN-EN Preview. I- en H-profielen van constructiestaal. Toleranties op vorm en afmetingen. Nederlands Nederlandse I- en H-profielen van constructiestaal. Toleranties op vorm en afmetingen NEN-EN 10034 EN 10034 Structural steel I and H sectloms. Tolerances on shape and dimensions 1e druk, juni 1994 UDC

Nadere informatie

Universeel stelsel voor aanduiding van de lineïeke massa van garens en dergelijke produkten

Universeel stelsel voor aanduiding van de lineïeke massa van garens en dergelijke produkten UDC 677.061:389.16 Texstelsel Universeel stelsel voor aanduiding van de lineïeke massa van garens en dergelijke produkten Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op

Nadere informatie

Voorschriften Beton VB19 4. Deel D Ongewapend beton Aanvullende bepalingen. concrete 1974 Part D - Non-reinforced concrete. Additional requirements

Voorschriften Beton VB19 4. Deel D Ongewapend beton Aanvullende bepalingen. concrete 1974 Part D - Non-reinforced concrete. Additional requirements U De 63.54: 624.04 Voorschriften Beton VB1 4 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en)

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en) Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041 Aanvulling op NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN 1041 Supplement to NEN 1041 - Safety regulations for high-voltage installations le druk, december 1991 Dit document

Nadere informatie

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl)

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl) Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT

NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT NED. MIJ. VOOR NIJVERHEID EN HANDEL NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS. Doel en toepassing Deze norm geeft afmetingen van en eisen te stellen aan spanschroeven. Spanschroeven

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Technische tekeningen NEN-IS Vereenvoudigde tekenwijze van centergaten NEDERLANDSE NORM

Voorbeeld. Preview. Technische tekeningen NEN-IS Vereenvoudigde tekenwijze van centergaten NEDERLANDSE NORM UDC 62.229.324:744.4 Technische tekeningen Vereenvoudigde tekenwijze van centergaten Technical drawings - Simplified representation of centre holes NEDERLANDSE NORM NEN-S0 6411 ledruk, mei 1992 Onderwerp

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling van de Europese norm EN , 1e druk, januari 1989.

Dit document bevat de vertaling van de Europese norm EN , 1e druk, januari 1989. UDC 669.1:543.257:546.711 Chemische analyse van ijzer en staal Bepaling van het gehalte aan mangaan in staal en ijzer Titratie met potentiometrische eindpuntsbepaling Chemical analysis of ferrous materials

Nadere informatie

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit willen leveren > die de zorg willen

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010

Voorbeeld. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466 Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september 1980 1

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

UDC621.753.1/.2. ISO-passingstelsel. ISO system of limits and fits Part 1: Bases of tolerances, limit deviations and fits

UDC621.753.1/.2. ISO-passingstelsel. ISO system of limits and fits Part 1: Bases of tolerances, limit deviations and fits NEN-ISO 286-1 NEDERLANDSE NORM UDC621.753.1/.2 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN Preview. Niet-destructief onderzoek. Penetrantonderzoek. Deel 1: Algemene beginselen. Nederlands

Voorbeeld NEN-EN Preview. Niet-destructief onderzoek. Penetrantonderzoek. Deel 1: Algemene beginselen. Nederlands Nederlandse NEN-EN 571-1 Niet-destructief onderzoek. Penetrantonderzoek. Deel 1: Algemene beginselen Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1: General principles 1e druk, maart 1997 ICS 19.100

Nadere informatie

Dental casting wax (ISO 1561:1995) december 1997 ICS

Dental casting wax (ISO 1561:1995) december 1997 ICS Nederlandse norm NEN-EN-ISO 1561 Tandheelkunde - Tandheelkundige gietwas voor inlay's en kronen (ISO 1561:1995) Dental casting wax (ISO 1561:1995) december 1997 ICS 11.060.10 Vervangt NEN-ISO 1561:1992

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Meting van de ruwheid van koudgewalste, niet beklede dunne stalen plaat en band

Meting van de ruwheid van koudgewalste, niet beklede dunne stalen plaat en band UDC 620.179.118:669.14-418-122.2 Meting van de ruwheid van koudgewalste, niet beklede dunne stalen plaat en band Measurement of surface roughness of coldrolled and uncoated steel sheet and strip NEN-EÜ

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN-ISO Technisch tekenen. Projectiemethoden. Deel 3: Axonometrische afbeeldingen. Nederlands. Normalisatie-instituut

Voorbeeld. Preview NEN-ISO Technisch tekenen. Projectiemethoden. Deel 3: Axonometrische afbeeldingen. Nederlands. Normalisatie-instituut Nederlandse NEN-ISO 5456-3 Technisch tekenen. Projectiemethoden. Deel 3: Axonometrische afbeeldingen Technical drawings. Projection methods. Part 3: Axonometrie representations 1e druk, februari 1997 ICS

Nadere informatie

Tekeningen in de bouw. Aanduiding van maximaal toelaatbare maatafwijkingen. Inhoud. Inleiding

Tekeningen in de bouw. Aanduiding van maximaal toelaatbare maatafwijkingen. Inhoud. Inleiding UUU 003.62:7.:69.01:621.753.12/. 1 Tekeningen in de bouw Aanduiding van maximaal toelaatbare maatafwijkingen NEDERLANDSE NORM NEN 2571 Construction drawings - Indication of maximum permissible dimensional

Nadere informatie

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NED. MIJ. VOOR NIJVERHEID EN HANDEL KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT

NED. MIJ. VOOR NIJVERHEID EN HANDEL KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT NED. MIJ. VOOR NIJVERHEID EN HANDEL KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT Deze norm bevat de benamingen van de meest voorkomende spaanloze snijbewerkingen die in de metaalnijverheid

Nadere informatie

Nederlandse norm. NTA 8013 (nl) Procedure voor het controleren van PV-systemen Preview. Procedure for checking PV-systems. ICS 27.

Nederlandse norm. NTA 8013 (nl) Procedure voor het controleren van PV-systemen Preview. Procedure for checking PV-systems. ICS 27. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

ISO 21500 in de praktijk

ISO 21500 in de praktijk PRAKTIJKGIDS o Vo PRAKTIJKGIDS ISO 21500 is de eerste echt breed gedragen en overkoepelende richtlijn voor projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een procesnorm beschrijft.

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 754-7:1995 ontw. Nederlandse norm NEN-EN 754-7

Vervangt NEN-EN 754-7:1995 ontw. Nederlandse norm NEN-EN 754-7 Vervangt NEN-EN 4-:199 ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings.

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings. UDC 628.2:621.644.2:696.13 Buitenriolering Beheer Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN 5087 INBRAAKVEILIGHEID WONINGEN - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN

Nederlandse norm NEN 5087 INBRAAKVEILIGHEID WONINGEN - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 10204 (nl) Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten Preview. Metallic products - Types of inspection documents

Nederlandse norm. NEN-EN 10204 (nl) Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten Preview. Metallic products - Types of inspection documents Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

ISO 26000: het wat en hoe van MVO. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO)

ISO 26000: het wat en hoe van MVO. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) ISO 26000: het wat en hoe van MVO ISO 26000 Praktijkgidsen Trainingen Advies Erkenning Zelfverklaring Publicatieplatform NEN-ISO 26000 Richtlijn

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Stankafsluiters van thermoplastische kunststof NEN 7032. Stichting КОМО. Thermoplastics siphons

Voorbeeld. Preview. Stankafsluiters van thermoplastische kunststof NEN 7032. Stichting КОМО. Thermoplastics siphons UDC 621.643.42:696.129-036.6/.8 Stankafsluiters van thermoplastische kunststof Thermoplastics siphons Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

Preview. Bluswaterwinplaatsen en opstelplaatsen voor blusvoertuigen. Ontwerp NEN 6087

Preview. Bluswaterwinplaatsen en opstelplaatsen voor blusvoertuigen. Ontwerp NEN 6087 UDC: 614.843:699.81:721.051 PUBLIKATIE UITSLUITEND TER KRITIEK Bluswaterwinplaatsen en opstelplaatsen voor blusvoertuigen Supply points for fire extinguishing water and set-up places for fire engines Ontwerp

Nadere informatie

Voorbeeld. Normalisatie-instituut Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. norm NEN 6772/Al

Voorbeeld. Normalisatie-instituut Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. norm NEN 6772/Al Nederlandse Wijzigingsblad norm NEN 6772/Al Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB 1990. Staalconstructies. Verbindingen Technical principles for building structures. TGB 1990. Steel structures.

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Ambulancezorg. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Ambulancezorg. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Certificatieschema > Ambulancezorg Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. N Nederlands NEN-EN Ontwerp. schoeisel - Beproevingsmethoden voor de hele schoen - Hechting van de zool

Voorbeeld. norm. Preview. N Nederlands NEN-EN Ontwerp. schoeisel - Beproevingsmethoden voor de hele schoen - Hechting van de zool Nederlandse norm schoeisel - Beproevingsmethoden voor de hele schoen - Hechting van de zool Ontwerp NEN-EN 1283 Publicatie uitsluitend voor commentaar Footwear - Test methods for whole shoe - Sole adhesion

Nadere informatie

Veiligheid van speelgoed. Deel 4: Scheikundedozen. Safety of toys Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities

Veiligheid van speelgoed. Deel 4: Scheikundedozen. Safety of toys Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities UDC 688.72:614.8:54:620.1 Veiligheid van speelgoed Deel 4: Scheikundedozen Safety of toys Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities NEDERLANDSE NORM NEN- 1e druk, mei 1991 Dit document

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2767-4-1 (nl) Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek Preview

Nederlandse norm. NEN 2767-4-1 (nl) Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 7057. Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen. Eisen en beproevingsmethoden.

Voorbeeld. Preview NEN 7057. Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen. Eisen en beproevingsmethoden. UDC 628.251 Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen Eisen en beproevingsmethoden NEDERLANDSE NORM NEN 7057 Gullies, composed of plastics and other materials - Requirements

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 755-7:1995 Ontw. Nederlandse norm NEN-EN 755-7

Vervangt NEN-EN 755-7:1995 Ontw. Nederlandse norm NEN-EN 755-7 Vervangt NEN-EN 755-7:1995 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voor de omschrijving van begrippen op het gebied van de binnenriolering, zie NEN 3215.

Voor de omschrijving van begrippen op het gebied van de binnenriolering, zie NEN 3215. UDC 696.12:003.62:744.4 Binnenriolering in woningen en woongebouwen Aanduidingen van onderdelen op tekeningen NEDERLANDSE NORM NEN3214 Sewerage inside dwellings - Representation of parts in drawings 1e

Nadere informatie

Voorbeeld. Jeugdzorg. Preview. Norm > Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Jeugdzorg. Preview. Norm > Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm

Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm Nederlandse NEN 2658 Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels Briefs for buildings. General rules 2e druk, juli 1993 UDC 69 Dit document mag slechts op een

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN , juli 1997.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN , juli 1997. Nederlandse NEN-EN 1301-1 Aluminium en aluminiumlegeringen Getrokken draad Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden Aluminium and aluminium alloys Drawn wire Part 1: Technical conditions for inspection

Nadere informatie

Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 8040-1

Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 8040-1 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 8040-1 Inspectiemethode - Bepalen van de conditie van elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 6088 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

Nederlandse norm. NEN 6088 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie