Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Louise Bergenhenegouwen 1

2 Nederlands Normalisatie-instituut Postbus GB Delft Telefoon (015) Fax (015) Internet: http//www.nen.nl Voor nadere informatie: Nederlands Normalisatie-instituut Expertpunt Managementsystemen Telefoon (015) Fax (015) e druk, maart 2001 ISBN X SPE 20023:2001 Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met de toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven. Nederlands Normalisatie-instituut Vlinderweg 6-8, Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 VOORWOORD De ISO 9000-serie uit 1994 is grootscheeps herzien en op 15 december 2000 vervangen door de ISO 9000:2000-serie. Deze herziening heeft plaats gevonden naar aanleiding van commentaar en suggesties van duizenden gebruikers van de normen over de gehele wereld. De nieuwe ISO 9000-serie is sterk verbeterd en sluit nauw aan bij de nieuwste inzichten in kwaliteitsmanagement en behoeften van gebruikers. Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie heeft voor de meeste bestaande kwaliteitsmanagementsystemen behoorlijke gevolgen. Nieuwe eisen, zoals betrokkenheid van de directie, procesmanagement en het meten van klanttevredenheid vragen niet alleen om aanpassing van de documentatie, maar vooral ook om verandering in de manier van werken binnen uw organisatie. Deze praktijkgids is speciaal ontwikkeld om u te ondersteunen bij het aanpassen van uw (gecertificeerde) kwaliteitsmanagementsysteem aan de nieuwe ISO 9000-serie. U krijgt inzicht in het hoe, wat en waarom van de nieuwe ISO 9000-serie. Alle verschillen tussen de oude en de nieuwe normen zijn voor u op een rij gezet, inclusief de consequenties daarvan voor uw kwaliteitsmanagementsysteem. Met praktische voorbeelden, tips, verhelderende illustraties en een stappenplan wordt de kloof tussen theorie en praktijk verkleind. Met deze uitgave wordt de overstap op de nieuwe ISO 9000-serie een stuk eenvoudiger. De praktijkgids Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie is geschreven voor kwaliteitsmanagers in organisaties, maar is ook bruikbaar voor directies, lijnmanagers, auditors, adviseurs en docenten. Met nadruk willen wij u er op wijzen dat deze praktijkgids is geschreven voor organisaties die al kennis hebben van of werken met kwaliteitsmanagementsystemen. Dit betekent dat dit boek in mindere mate geschikt is voor organisaties die willen beginnen met het werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem en de eisen van ISO Deze startende organisaties wordt aanbevolen om eerst algemene kennis over kwaliteitsmanagement en over de opzet en werking van kwaliteitsmanagementsystemen op te doen. In bijlage D8 en D9 is een overzicht opgenomen van NEN-producten en cursussen die kunnen helpen bij het verkrijgen van deze kennis. Graag zouden we enkele personen expliciet willen bedanken voor hun bijdrage bij de totstandkoming van deze gids. We hebben dankbaar gebruik mogen maken van de grote kennis en ervaring van de volgende leden van de Nederlandse normcommissie Kwaliteitsmanagement: 3

4 Ir. Bob Alisic, senior manager KPMG Management Consulting N.V. Expert in de internationale Technische Commissie voor kwaliteitsmanagement van de International Organization for Standardization (ISO); Ir. Hans van Dam, zelfstandig adviseur voor kwaliteitsmanagement en Lead Assessor van de Raad voor Accreditatie; Hans Groothuis, directeur TüV Nederland QA B.V.; Ir. Ed Roijen, hoofd aanleg nieuwe werken, Rijkswaterstaat Directie Noord Brabant. Ook speciale dank voor de vele waardevolle adviezen en tekstvoorstellen die we hebben mogen ontvangen van de heren: Ir. Olaf van den Berg, senior consultant en partner Q-consult; Koen de Jong, Joop van Amersfoort en Jan Wolters, Trimas Management Support. Tot slot willen we veel naaste collega s hartelijk bedanken voor de plezierige samenwerking tijdens het opstellen van deze gids. Deze praktijkgids zal u van dienst zijn bij de aanpassing van uw kwaliteitsmanagementsysteem aan de nieuwe eisen. De combinatie van de nieuwe inzichten in de ISO 9000-serie en deze gids zal u helpen bij het verhogen van klanttevredenheid en het continue verbeteren van uw organisatie. Vergeet hierbij nooit dat echte kwaliteit geen grenzen kent. Er is zelfs meer mogelijk dan in deze gids beschreven staat. We wensen u dan ook alle inspiratie, creativiteit en succes toe bij het overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie! Louise Bergenhenegouwen 4

5 INFORMATIE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DEZE GIDS Ten tijde van het schrijven van deze praktijkgids zijn de normen zojuist definitief gepubliceerd en kan nog geen sprake zijn van breed geaccepteerde interpretatie. Deze interpretatie vanuit de praktijk zal zich het komende jaar grotendeels vormen. Alle eisen in deze praktijkgids zijn toch geïnterpreteerd om u aanwijzingen te geven voor een mogelijke aanpak van veranderen. Deze interpretatie heeft voornamelijk plaatsgevonden volgens de geest van de norm, oftewel zoals de ISO-experts in de internationale ISO-commissie het bedoeld hebben tijdens het herzieningsproces van de ISO 9000-serie. Ondanks dit uitgebreide kennisnetwerk en ondanks de uiterste zorg die is nagestreefd kunnen onvolkomenheden en onvolledigheden in deze praktijkgids niet helemaal worden uitgesloten. Daarom kan NEN geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaarden ontstaan door of verbandhoudende met deze praktijkgids. Louise Bergenhenegouwen Standardization consultant voor kwaliteits- en milieumanagementsystemen bij het Expertpunt Managementsystemen van NEN. Is, zowel inhoudelijk als op marketinggebied, nauw betrokken bij de (inter)nationale ontwikkeling van de nieuwe ISO 9000:2000-serie. Coördineert activiteiten in het kader van de introductie en promotie van de nieuwe ISO 9000-serie. Is regelmatig als spreekster op symposia, congressen en cursussen te vinden over de ontwikkelingen binnen de ISO 9000-serie. Tot medio 1999 werkzaam geweest als kwaliteitsmanager en als KAM-adviseur bij een adviesbureau. 5

6 6

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INFORMATIE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DEZE GIDS...5 DEEL A ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ISO 9000-SERIE...9 A1. INLEIDING...11 Redenen voor de overstap...11 Leeswijzer...12 A2. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE ISO 9000-FAMILIE...14 Van AQAP s tot ISO 9000-serie...14 CEN neemt ISO-normen over...15 Ontwikkelingen in de ISO 9000-serie...15 A3. WAAROM IS DE ISO 9000-SERIE HERZIEN?...19 Wereldwijd klanttevredenheidsonderzoek...19 Resultaten van het onderzoek...19 Nog meer redenen voor wijzigingen...21 Herzieningsproces binnen ISO...21 A4. DE NIEUWE ISO 9000-SERIE STELT ZICH AAN U VOOR...25 Vier kerndocumenten...25 ISO 9000 in de nieuwe opzet...26 ISO 9001 in de nieuwe opzet...28 ISO 9004 in de nieuwe opzet...30 Relatie tussen ISO 9001 en ISO Nieuwe ISO A5. KWALITEITSMANAGEMENTPRINCIPES ALS ACHTERLIGGENDE FILOSOFIE...34 Het begrip kwaliteitsmanagementprincipe...34 Doel en toepassing van kwaliteitsmanagementprincipes...34 De acht kwaliteitsmanagementprincipes...35 A6. VERANDERDE STRUCTUUR, SAMENHANG EN VERHOUDINGEN...37 Stroomlijning van de ISO 9000-familie...37 Veranderde structuur van ISO 9001 en ISO Veranderde verhoudingen met andere modellen en managementsysteemnormen...40 A7. DE BELANGRIJKSTE INHOUDELIJKE VERANDERINGEN...43 Veranderingen in de begrippen...43 Nieuw onderwerp en toepassingsgebied...44 Top zes van grootste veranderingen in eisen

8 DEEL B VERANDERINGEN PER EIS TOEGELICHT...57 B1. INLEIDING...59 B2. HOOFDSTUK 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM...62 B3. HOOFDSTUK 5 DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID...69 B4. HOOFDSTUK 6 MANAGEMENT VAN MIDDELEN...80 B5. HOOFDSTUK 7 REALISEREN VAN HET PRODUCT...86 B6. HOOFDSTUK 8 METING, ANALYSE EN VERBETERING DEEL C INVOEREN VAN DE NIEUWE EISEN C1. INLEIDING C2. STAPPENPLANNEN C3. INSCHATTING VAN WERK EN KOSTEN VAN DE OVERSTAP C4. CERTIFICATIE IN DE OVERGANGSTERMIJN C5. KIJKEN IN DE TOEKOMST DEEL D BIJLAGEN D1 Kruisverwijzingstabel ISO 9001:1994 en ISO 9001: D2 Kruisverwijzingstabel ISO 9001:2000 en ISO 9001: D3 Kruisverwijzingstabel ISO 14001:1996 en ISO 9001: D4 Kruisverwijzingstabel ISO 9001:2000 en ISO 14001: D5 Normalisatie, certificatie en accreditatie D6 Gebruikte afkortingen D7 Geraadpleegde bronnen D8 NEN-Expertpunt Managementsystemen D9 NEN-Cursussen

9 DEEL A ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ISO 9000-SERIE 9

10 10

11 A1. INLEIDING Wereldwijd zijn momenteel ongeveer organisaties gecertificeerd op basis van de ISO 9000-normen uit In Nederland hebben ongeveer organisaties hun kwaliteitsmanagementsysteem laten bekronen met een certificaat. Een veelvoud van deze aantallen organisaties heeft geen gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, maar maakt wel gebruik van de ISO 9000-normen. Wie aan de eisen van de nieuwe ISO 9001 wil voldoen, zal het kwaliteitsmanagementsysteem moeten aanpassen. Nieuwe eisen, zoals betrokkenheid van de directie, procesmanagement en het meten van klanttevredenheid vragen niet alleen om aanpassing van de documentatie, maar vooral ook om verandering in de manier van werken binnen uw organisatie. In deze praktijkgids worden alle verschillen tussen de oude en de nieuwe norm op een rij gezet. Hierbij worden de eisen behandeld in de volgorde van de normparagrafen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u de structuur van uw kwaliteitsmanagementsysteem ordent op basis van de volgorde van normparagrafen in ISO Sterker nog, in de ISO 9001 wordt sterk aanbevolen om uw kwaliteitsmanagementsysteem te ordenen op basis van processen binnen uw organisatie die invloed hebben op kwaliteit en klanttevredenheid. Redenen voor de overstap U bent niet verplicht uw kwaliteitsmanagementsysteem te veranderen. U kunt zelfs, mocht u dat willen, tot in lengte van jaren de oude normen blijven gebruiken, echter niet voor certificatie. Maar er zijn goede redenen om wel over te stappen op de nieuwe normen: De normen bevatten de nieuwste inzichten over kwaliteitsmanagement die wereldwijd worden gedeeld. Van die inzichten kan uw organisatie profiteren. ISO 9001:2000 legt de kwaliteitslat hoger dan ISO 9001:1994. Bovendien is ISO 9001:2000 een beter en prettiger hulpmiddel voor gestructureerde bedrijfsvoering dan ISO 9001:1994. Daarnaast verplicht u zich, als u ISO 9001:2000 gaat gebruiken, tot het continu verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij klanttevredenheid verhoogd wordt. Het is een goede investering om uw kwaliteitsmanagementsysteem op niveau te brengen van de nieuwe norm, voor zover u al niet op dat niveau zit. Een laatste reden voor de overstap is dat wanneer u aan uw klanten of andere externe belanghebbenden wil aantonen dat u werkt volgens ISO 9001 dan zullen zij over enkele jaren weten dat uw kwaliteitsmanagementsysteem is gestoeld op een verouderde norm. 11

12 Qua PR is dit niet verstandig. Uw organisatie maakt dus ook een betere indruk met een (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2000. Mocht u nog niet aan de 2000-eisen kunnen voldoen, dan houdt u tijdens de overgangsperiode van drie jaar de mogelijkheid voor certificatie op basis van de ISO 9000:1994-normen. Dit kan belangrijk zijn voor organisaties die het certificaat nodig hebben als toegang tot hun markt. In sommige branches is het gebruikelijk dat de klant eist dat de organisatie werkt volgens een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Leeswijzer Ten behoeve van de overzichtelijkheid en leesbaarheid is deze praktijkgids opgesplitst in vier delen, namelijk: Deel A: Ontwikkelingen binnen de nieuwe ISO 9000-familie; Deel B: Veranderingen per eis toegelicht; Deel C: Invoering van de nieuwe eisen; Deel D: Bijlagen. Deel A - Ontwikkelingen binnen de ISO 9000-familie In deel A komt kort de ontstaansgeschiedenis van de ISO 9000-serie in hoofdstuk A2 aan bod en worden vervolgens de redenen voor herziening van de ISO 9000-serie in hoofdstuk A3 toegelicht. In hoofdstuk A4 stellen wij de nieuwe ISO 9000-serie aan u voor, de vier kerndocumenten uit de ISO 9000-familie. Per norm of richtlijn, namelijk ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 en ISO 19011, wordt het doel, de functie en het toepassingsgebied behandeld. Vervolgens worden de kwaliteitsmanagementprincipes die fungeren als achterliggende filosofie van de ISO 9000-serie aan de orde gesteld in hoofdstuk A5. In A6 komen de belangrijkste veranderingen qua structuur, samenhang en veranderde verhoudingen ten opzichte van andere normen en modellen aan bod. Hoofdstuk A7 gaat van start met de inhoudelijk veranderde begrippen en veranderingen van het onderwerp en toepassingsgebied. Vervolgens wordt de mogelijkheid om de scope van uw kwaliteitsmanagementsysteem op maat te maken behandeld. Dit hoofdstuk en daarmee deel A, sluit af met een toelichting op de top zes van de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen ISO 9001:2000 en ISO 9001:1994. Deel B - Veranderingen per eis toegelicht In deel B van deze praktijkgids zijn alle inhoudelijke veranderingen per eis tot in detail beschreven. Deel B gaat van start met overzichten van de structuur van de hoofdstukken nul tot en met acht van de nieuwe ISO 9001 en ISO Vervolgens wordt van alle eisen uit ISO 9001:2000 het hoe, wat en waarom systematisch beschreven aan 12

13 de hand van een vast stramien. In het schema is de officieel, door de normcommissie voor Kwaliteitsmanagement, goedgekeurde Nederlandse vertaling van de normtekst uit ISO 9001 opgenomen. Het doel van elke eis (het waarom) wordt vervolgens kort toegelicht. Daarna kunt u in één oogopslag zien wat u minimaal moet veranderen (om te voldoen aan eisen van de nieuwe ISO 9001) en wat u extra zou kunnen doen om meer voordeel uit uw kwaliteitsmanagementsysteem te halen (door aanwijzingen van de nieuwe ISO 9004 op te volgen). De overeenkomstige eisen uit ISO 9001:1994 zijn in de rechterbovenhoek van het schema weergegeven. Deel C - Invoering van de nieuwe eisen Deel C bevat handige informatie voor het invoeren van de nieuwe eisen in uw organisatie. In hoofdstuk C2 worden overzichtelijke stappenplannen aangereikt om uw kwaliteitsmanagementsysteem om te bouwen van de 1994-versie naar de 2000-versie. Hoofdstuk C3 besteedt aandacht aan de inschatting van de hoeveelheid werk en kosten voor het aanpassen van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Vervolgens krijgt u in C4 actuele informatie over certificatie in de overgangstermijn. Deel C sluit af met een blik op de toekomst van de ISO 9000-serie. Deel D - Bijlagen Alle bijlagen zijn in deel D van deze praktijkgids opgenomen. De bijlagen D1, D2, D3 en D4 bevatten handige kruisverwijzingstabellen van de 1994-versie naar de 2000-versie en vice versa. Ook staan in deze bijlagen de kruisverwijzingstabellen van de nieuwe ISO 9001 naar ISO 14001:1996 voor milieumanagementsystemen en vice versa. Dankzij deze tabellen kunt u gemakkelijk zien op welke onderdelen de diverse ISO-normen overeenkomsten vertonen. Deze tabellen zijn ook in ISO 9001:2000 opgenomen. In D5 wordt informatie gegeven over de processen normalisatie, certificatie en accreditatie. De bijlagen D6 en D7 geven respectievelijk een overzicht van de geraadpleegde bronnen en de gebruikte afkortingen. Wie meer wil weten over de activiteiten en producten van de afdelingen Expertpunt Managementsystemen of Cursussen van het Nederlands Normalisatie-instituut vindt informatie in bijlage D8 en D9. Veel leesplezier toegewenst! 13

14 A2. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE ISO 9000-FAMILIE Aandacht voor kwaliteit is al eeuwenoud. In de loop der jaren hebben in het vakgebied kwaliteitsmanagement verschillende inhoudelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De NAVO heeft voor het eerst stelselmatig eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen in een normenreeks vastgelegd. Deze militaire normenreeks heeft model gestaan voor de ISO 9000-serie. Vervolgens is de ISO 9000-serie een aantal keren herzien en met verschillende richtlijnen aangevuld. Van AQAP s tot ISO 9000-serie De ISO 9000-serie heeft haar oorsprong in de militaire industrie. Binnen de militaire verdragsorganisatie NAVO was behoefte aan normen, die algemene eisen stellen aan de inrichting van organisaties en processen van leveranciers. Normen die aangeven wat er moet zijn, niet hoe dit precies moet worden ingevuld. Leveranciers moesten aan deze normen voldoen, om de door de NAVO gewenste kwaliteit te mogen en kunnen leveren. De NAVO heeft deze eerste normen voor kwaliteitssystemen eind zestiger jaren (mede op basis van MIL-Q-9858, een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging uit 1959) opgesteld onder de naam Allied Quality Assurance Publications (AQAP s). De aanpak van de NAVO had succes. Vanuit de civiele industrie ontstond de vraag naar soortgelijke normen, die in de eigen situatie toepasbaar zijn. De AQAP s hebben model gestaan voor normen voor kwaliteitsmanagementsystemen, die veel geïndustrialiseerde landen begin jaren tachtig ontwikkelden en publiceerden. Normalisatieinstituten, onder andere NEN, begonnen met het opstellen van nationale normen voor kwaliteitsborging. BSI (British Standardization Institute), het Britse Normalisatie-instituut publiceerde als eerste een nationale norm, de BS In Nederland zijn dit de normen NEN 2646 tot en met NEN 2649 en de praktijkrichtlijnen NPR 2645 en NPR 2650 de eerste nationale normen. De diverse stelsels van nationale normen waren afgeleid van de NAVOnormen, maar ieder land bedacht daarbij eigen varianten en toevoegingen. Doordat het handelsverkeer steeds meer grensoverschrijdend werd, werkten deze verschillen steeds meer als een belemmering vooral voor internationaal opererende ondernemingen. De behoefte aan wereldwijd geaccepteerde normen voor kwaliteitsmanagementsystemen groeide. Om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan mondiaal geharmoniseerde normen op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen heeft ISO in 1979 een Technische Commissie voor Quality Management and Quality Assurance in het leven geroepen: ISO/TC 176. Deze Technische Commissie kreeg als 14

15 taak orde te scheppen in het oerwoud van verschillende nationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het jaar 1987 kan gerust beschouwd worden als een mijlpaal in het bestaan van ISO/TC 176, want in maart van dat jaar zag de eerste ISO 9000-serie van vijf normen het levenslicht. Vergeleken met de eerdere nationale en AQAP-normen was er in deze eerste ISO 9000-serie uit 1987 meer aandacht voor verantwoordelijkheid van de directie en het belang van goed opgeleid personeel. Bovendien werden de termen en definities tegelijk met de normen uitgegeven, terwijl in de AQAP-serie de definities pas na de normen kwamen. CEN neemt ISO-normen over In Europa heeft CEN (Comité Européen de Normalisation) de ISO-normen ongewijzigd overgenomen. De leden van CEN, de normalisatie-instituten van de negentien aangesloten Europese landen, hebben deze normen geaccepteerd en uitgegeven als Europese Normen. De bij CEN aangesloten landen zijn verplicht om de EN-normen de status van nationale norm te geven en wederzijds te erkennen. Met de uitgave in het Nederlands, van NEN-ISO 9000, 9001, 9002 en 9003 in september 1988 en van NEN-ISO 9004 in februari 1989 en het intrekken van voorgaande Nederlandse normen voor kwaliteitsborging, heeft Nederland aan deze verplichting van CEN voldaan. Ook buiten Europa zijn in veel landen de eerste ISO 9000-normen en -richtlijnen als nationale normen overgenomen. De eerste ISO 9000-serie is vanaf het begin af aan een groot succes gebleken en breed geaccepteerd. Ontwikkelingen in de ISO 9000-serie Volgens eigen ISO-procedures worden alle internationale normen (dat zijn momenteel zo'n stuks) eens in de vijf jaar geëvalueerd om te kijken of de normen behouden, ingetrokken of herzien moeten worden. Deze revisies zijn nodig omdat de wereld om ons heen verandert, technologische ontwikkeling plaatsvindt en steeds nieuwe eisen aan goederen en diensten worden gesteld. Ook de wijze van zaken doen is aan veranderingen onderhevig. ISO heeft vanwege het grote succes van de serie het heft voor herziening eerder in handen genomen en in 1990 besloten tot een herziening van de ISO 9000-serie in twee fasen. 15

16 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. SPE 20023:2001 nl Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie (Praktijkreeks KAM-management deel 3) Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? 1 Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Inhoudsopgave 1. Introductie 3 Afwegingen bij certificatie 4 1. Wat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Certificering: óók voor dienstverlenende

Certificering: óók voor dienstverlenende Certificering: óók voor dienstverlenende organisaties! mr L.A.F.M. Kerklaan 30 Inleiding 1 Certificering voor dienstverlenende organisaties 2 Het toepassingsgebied 3 Kenmerken van diensten 4 De belangrijkste

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Redactie Elisabeth Thole,

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie