Jaarverslag 2015 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2015 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Utrecht, 22 februari 2016

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf Werkzaamheden in Aandachtspunten uit het verslagjaar Rapport Van gemeenten voor gemeenten Innovatie/vernieuwingssubsidies Relatie met de RCBB s en de gemeenteadviseurs Communicatie Cijfers & Trends Subsidietoezeggingen aan de plaatselijke gemeenten in Ontwikkeling subsidietoezeggingen aan de plaatselijke gemeenten in Stimuleringsbijdrage Samenwerkende Gemeenten Stimuleringsbijdrage revitaliseren gemeenten Stimuleringsbijdrage project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving Rentesubsidies De beschikbare middelen De organisatie van de steunverlening aan de plaatselijke gemeenten Commissie Steunverlening Taakstelling voor de Commissie Steunverlening Bureau Steunverlening Vooruitblik

3 Woord vooraf Ook in 2015 heeft de Commissie Steunverlening het staande beleid uitgevoerd. De resultaten van de ingezette route uit 2011 aan de hand van het rapport Van gemeenten voor gemeenten waren weer duidelijk zichtbaar. Het aantal behandelde subsidieverzoeken is gedaald. Dit is een punt van zorg. De commissie weet dat vele gemeenten het financieel niet makkelijk hebben. De commissie heeft in 2015 gezocht naar nieuwe subsidiemogelijkheden binnen de criteria en het geformuleerde beleid. Het resultaat hiervan was dat er een nieuwe subsidievorm is ontwikkeld: de innovatie/vernieuwingssubsidie. In 2016 verwacht de Commissie de eerste aanvragen met betrekking tot deze subsidie te kunnen behandelen. In 2015 is er voor het eerst een subsidie toegezegd voor de financiële ondersteuning bij mogelijk seksueel misbruik in pastorale- of gezagsrelaties. Ook werden in 2015 diverse stimuleringsbijdragen aan samenwerkende gemeenten (SAGE project) toegezegd en zijn er kleine subsidies verstrekt waarbij gemeenten gestimuleerd worden om samen met de gemeenteadviseur over de toekomst van de gemeente na te denken en een revitaliseringsplan op te stellen. Daarnaast is er met het projectteam Pionieren (programmalijn Missionair Werk en Kerkgroei) gesproken over de toekomstbestendigheid van de pioniersplekken. De mogelijkheden tot subsidie uit de Solidariteitskas in zijn geheel worden onderzocht en een verzoek is hiervoor neergelegd bij het moderamen van de Kleine Synode. 3

4 1. Werkzaamheden in Aandachtspunten uit het verslagjaar De Commissie heeft zich naast het behandeling van de subsidieaanvragen ook meerdere malen gebogen over een aantal inhoudelijke zaken, die mede bepalend zijn voor het te voeren beleid. In de onderstaande paragrafen treft u de hoofdmomenten op een rij Rapport Van gemeenten voor gemeenten De Commissie Steunverlening heeft, evenals voorgaande jaren, het afgelopen jaar veel aandacht gegeven aan het rapport Van gemeenten voor gemeenten met als doel om de criteria van het geformuleerde beleid verder te implementeren. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse subsidiemogelijkheden zoals het toezeggen van stimuleringsbijdragen voor samenwerkende gemeenten. Ook kan financiële ondersteuning geboden worden voor begeleiding van gemeenten inzake mogelijk seksueel misbruik in pastorale- of gezagsrelaties. In 2015 heeft de Commissie vervolgstappen gezet en deze hebben geresulteerd in besluitvorming op het gebied van innovatie/vernieuwingssubsidies. In de komende paragraaf zal dit nader worden toegelicht. De Commissie is er van overtuigd dat met deze aanvulling op de eerder ingezette koers een nieuwe mogelijkheid voor gemeenten ontstaat. Gemeenten krijgen extra ruimte om zich zonder belemmeringen verder te ontwikkelen, kansen te zoeken en te ontdekken Innovatie/vernieuwingssubsidies De Commissie Steunverlening ziet een terugloop in de aanvragen en wil daarnaast gemeenten die het financieel gezond zijn ondersteunen en positief stimuleren. In 2015 heeft de Commissie onderzocht of hier mogelijkheden voor zijn. Het resultaat is de innovatie/vernieuwingssubsidie. Deze subsidievorm is bedoeld voor een bestaande gemeente die gericht is op vitalisering en vernieuwing. Wat voor type projecten komen hiervoor in aanmerking? Een vitale gemeente is een gemeente die zoekt naar een relevante verbinding met haar context. Met andere woorden, zo n gemeente is niet alleen met zichzelf of met overleven bezig, maar stelt de vraag naar haar betekenis voor de wereld om haar heen. Het zoeken naar zo n verbinding met de context/samenleving vraagt ruimte om te experimenteren en te vernieuwen. Het gaat daarbij om projecten die gericht zijn op gemeentevernieuwing en vitaliteit en die aanvullend zijn op het bestaande gemeentewerk. Dit kunnen projecten zijn waarbij diverse gemeenten met elkaar samenwerken. Samenwerking is niet het harde criterium, het gaat om vitaliteit en verbinding met de context. Te denken valt bijvoorbeeld aan initiatieven binnen een classis waar men iemand tijdelijk wil aanstellen met als doel mogelijkheden te onderzoeken naar andere vormen van kerkzijn binnen de context van de plaatselijke gemeente. Een ander voorbeeld is een SAGE cluster dat in een classis de samenwerking wil verdiepen met als doel het versterken van het jeugdwerk binnen het cluster door middel van aanstelling van een tijdelijke lokale jeugdwerker. Op deze wijze wordt er gezocht naar mogelijkheden om het bestaande gemeentewerk met een nieuwe impuls te vitaliseren. Ook projecten van individuele gemeenten kunnen worden aangeleverd waaruit bijvoorbeeld de samenwerking met de lokale (overheid) gemeenschap blijkt. Voorbeelden zijn events rondom de feestdagen. Aan de hand van diverse criteria wordt er gekeken of een project in aanmerking komt voor subsidie. Steunwaardigheid speelt bij déze aanvragen geen rol. De subsidie bedraagt maximaal ,- en is een eenmalige subsidie. De gemeente stuurt na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag toe waarin de beginsituatie, de resultaten en de leerervaringen worden beschreven. Het verslag wordt door de gemeente zelf opgesteld Relatie met de RCBB s en de gemeenteadviseurs De Commissie hecht veel waarde aan een goede relatie met de regio s en aan het advies vanuit de onderscheiden Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB s). Zij kennen de financiële en beheersmatige situatie van de gemeenten. Deze adviezen zijn daarom belangrijk en geven ten behoeve van de beoordeling en het maken van de juiste afwegingen betreffende een subsidieaanvraag, vaak de benodigde extra informatie die niet direct afleesbaar is uit de ter beschikking gestelde stukken van de gemeenten zoals het algemeen beleidsplan en jaarrekeningen. De Commissie richt zich eveneens op gemeenteadviseurs (IO en KIO). Er is de Commissie veel aan gelegen om zoveel mogelijk gemeenten te helpen en de gemeenteadviseurs kunnen hier een belangrijke schakel in zijn. Hierbij is communicatie essentieel. Zo is samen met gemeenteadviseurs een format voor een 4

5 revitaliseringsplan ontwikkeld en zijn zij over de innovatie/vernieuwingssubsidie geïnformeerd. In 2013 is een werkgroep gestart, bestaande uit leden van de RCBB s, adviseurs kerkbeheer en de Commissie Steunverlening. Doel van deze werkgroep is om met elkaar na te denken over het begrip steunwaardigheid (zowel inhoudelijk als financieel). Ook kwam de vraag aan de orde hoe de RCBB s de Commissie Steunverlening tot steun kunnen zijn. In 2015 is de werkgroep eenmaal bij elkaar gekomen. De praktijk wijst uit dat de interpretatie van het begrip steunwaardigheid binnen de RCBB-en verschilt. De Commissie heeft vanuit dit gegeven besloten om vast te houden aan haar eigen lijn voor het bepalen van steunwaardigheid. Daarnaast heeft de werkgroep de diverse formulieren die gemoeid zijn bij een subsidieverzoek tegen het licht gehouden en aangepast zodat het RCBB en de gemeenteadviseurs Kerkbeheer (IO) de Commissie zo goed mogelijk van advies kunnen voorzien. In 2016 zal de werkgroep het samenkomen continueren om op deze wijze van gedachten te wisselen en elkaar optimaal van dienst te kunnen zijn Communicatie In hoofdstuk 2 zal er verder ingezoomd worden op het aantal behandelde subsidieverzoeken en de ontwikkelingen daarbij. Hier willen we alvast een opmerking maken over het effect van de verbeterde communicatie. Het aantal aanvragen laat ten opzichte van 2014 een daling zien. Gemeenteadviseurs weten steeds beter gemeenten te stimuleren om zich te wenden tot de Commissie Steunverlening. Echter niet alle gemeenten zijn bij de gemeenteadviseurs in beeld of kunnen begeleiding door een gemeenteadviseur betalen. De armlastige gemeenten zijn ook vaak de gemeenten die in eerste instantie al het denkbare zelf willen doen of geen weet van de mogelijkheden van de Solidariteitskas hebben. Door diverse stimuleringsbijdragen worden er steeds meer verbanden, ook tussen gemeenten onderling, bevorderd. De Commissie heeft zich voor 2016 ten doel gesteld om het werk van de CSV onder de aandacht te blijven brengen door diverse communicatiekanalen in te zetten. In 2015 hebben er al diverse artikelen over het werk van de Commissie en de subsidieerde gemeenten in het blad Kerkinformatie gestaan. Dit zal ook in 2016 voortgezet worden zodat het werk van de Commissie steeds breder bekend wordt. De Commissie hoopt dat er hierdoor meer aanvragen zullen volgen. 5

6 2. Cijfers & Trends 2.1. Subsidietoezeggingen aan de plaatselijke gemeenten in 2015 De Commissie Steunverlening is in 2015 vijf maal bijeen geweest. In 2015 werden door de Commissie 66 steunaanvragen van plaatselijke gemeentes behandeld. Dat waren er 49 minder dan het voorgaande jaar. De aanvragen voor pastorale projecten ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald, maar kijkend naar zijn de pastoraatsaanvragen nog beduidend hoger. De aanvragen voor subsidies voor gebouwen laten een duidelijke daling zien. De aanvragen voor een rentesubsidie zijn gelijk gebleven. Vanaf juli 2014 worden er door de Commissie geen subsidieverzoeken voor het bewaren en inbrengen van de Lutherse traditie behandeld. Dit is bij de Commissie Bewaren Inbrengen Lutherse Traditie belegd. Tabel 1. Aantal behandelde subsidieverzoeken Rente- CSV Pastoraat Gebouwen subsidie ELK Totaal Grafiek 1. De bedragen in % van het werkelijk toegezegde totaalbedrag 1 De keuze om de getallen met het jaar 2012 te vergelijken is dat het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving (OPG) toen nog niet in beeld was. In de jaren 2013 en 2014 zijn veel aanvragen in dat kader behandeld. Door het met 2012 te vergelijken ontstaat er een realistischer beeld. 6

7 Tabel 2. Toegezegde bedragen Rente- CSV Pastoraat Gebouwen subsidie ELK Totaal 2015 Aanvragen Afgewezen Aangehouden Toezeggingen Gemiddeld toegezegd bedrag in Totaal toegezegd in Budget Regulier budget Aanvragen Afgewezen Aangehouden Toezeggingen Gemiddeld toegezegd bedrag in Totaal toegezegd in Budget Regulier budget Ontwikkeling subsidietoezeggingen aan de plaatselijke gemeenten in laat ten opzichte van 2014 een daling zien. Mede veroorzaakt door aanzienlijk minder aanvragen met betrekking tot het project OPG (In aanvragen tegen 6 in 2015). Het aantal verzoeken tot rentesubsidie is gelijk gebleven. Het merendeel van de behandelde aanvragen hadden betrekking op pastoraat. Iets wat past in de lijn mensen gaan voor stenen. Het aantal afgewezen subsidieverzoeken in het kader van gebouwen ligt ten opzichte van de andere behandelde dossiers hoger. De aanvragen werden afgewezen omdat de gemeenten over voldoende eigen middelen beschikken om het resterende tekort zelf te kunnen dragen Stimuleringsbijdrage Samenwerkende Gemeenten In 2015 is het aantal toezeggingen voor een stimuleringsbijdrage voor het project Samenwerkende Gemeenten ten opzichte van 2014 (3 aanvragen) gestegen tot 6. Voor de beeldvorming: in 2013 betrof het 9 aanvragen. Net als voorgaande jaren werd de Commissie geïnformeerd over de ontstane initiatieven in het land. Het gaat hierbij om het vormen van clusters van gemeenten die bereid zijn om samen te werken met als doel het versterken van de vitaliteit van gemeenten in een bepaalde regio. De clusters worden met inzet van gemeenteadviseurs tot stand gebracht. Clustervorming bestaat uit drie fasen: een oriëntatiefase, een startfase en een verdiepingsfase. De Commissie Steunverlening heeft zich in de besluitvorming met name laten leiden door het belang van een goede en zorgvuldige oriëntatie van gemeenten op hun onderlinge samenwerking. 7

8 De Commissie Steunverlening vindt samenwerking tussen gemeenten belangrijk met het oog op de toekomstkansen van de gemeenten. Gemeenten kunnen elkaar steunen door voor elkaar een hand en een voet te zijn. Met een stimuleringsbijdrage uit de Solidariteitskas wil de Commissie deze beginnende samenwerking een impuls bieden en het bezwaar van mogelijk te hoge kosten wegnemen. De bijdrage is bedoeld voor begeleiding gedurende anderhalf tot twee jaar op het gebied van: opdoen van ervaring met samenwerking in verschillende aspecten van het kerkenwerk; inzicht krijgen in de perspectieven (kansen en bedreigingen) en visieontwikkeling van deelnemende gemeenten; stimuleren van samenwerking tussen de predikanten en kerkelijk werkers. In 2015 zijn er in totaal 6 aanvragen voor een stimuleringsbijdrage ingediend en werden ze alle 6 gehonoreerd. Voor de gehonoreerde verzoeken werd een bedrag gereserveerd van ,- (dat is gemiddeld ,- per toezegging) Stimuleringsbijdrage revitaliseren gemeenten De Commissie Steunverlening ontvangt diverse subsidieverzoeken van gemeenten die in financiële problemen verkeren maar niet over de kennis en de kunde beschikken om het tij ten positieve te keren. In deze situaties heeft de Commissie begrip voor het verzoek van de gemeenten maar is van mening dat het financieren van structurele tekorten niet de juiste oplossing is. Gemeenten zijn gebaat bij begeleiding en hulp door een gemeenteadviseur. Echter, financiële middelen om een gemeenteadviseur in te huren ontbreken dan vaak. In die gevallen biedt de Commissie deze gemeenten dan de kans om samen met een gemeenteadviseur een revitaliseringsplan op te stellen waarin alle facetten van het gemeenteleven aan de orde komen. De gemeenteadviseur werkt hierbij nauw samen met de adviseur kerkbeheer. De kosten voor het begeleidingstraject wordt door de Commissie Steunverlening gesubsidieerd. Mocht uit het plan blijken dat verdere financiële ondersteuning noodzakelijk is dan kan de gemeente een nieuw subsidieverzoek indienen. De subsidie voor de ondersteuning bij het tot stand brengen van een revitaliseringsplan bedraagt maximaal 2.000,-. In 2015 zijn er 9 subsidies voor dit traject toegezegd. Er werd een totaalbedrag van ,- gereserveerd. In 2014 betrof dit 2 subsidietoezeggingen. Dit betekent dus een stijging van 450%! Stimuleringsbijdrage project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving In 2012 is de Commissie Steunverlening benaderd door afdeling Communicatie & Fondsenwerving voor een mogelijke bijdrage aan het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving, hierna te noemen OPG. Plaatselijke gemeenten staan financieel zwaar onder druk. Het is noodzakelijk extra stappen te zetten om de financiële positie van plaatselijke gemeenten met het oog op vitalisering, te versterken. Het project OPG wil gemeenten hierin helpen. Het project maakt gebruik van al beschikbare methodes en middelen ter ondersteuning, maar waaraan een extra impuls moet worden gegeven. De Commissie Steunverlening wil door het toezeggen van een stimuleringsbijdrage voor dit project uitvoering geven aan de opdracht die zij van de Kleine Synode heeft ontvangen. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan de kosten voor 10 uur professionele begeleiding vanuit het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving. In 2013 hebben 81 gemeenten een subsidietoezegging ontvangen en in 2014 heeft de Commissie 45 aanvragen voor een stimuleringsbijdrage toegezegd. Begin 2015 benaderde OPG de Commissie met het verzoek ook het project in 2015 te ondersteunen. De Commissie heeft toen aangegeven dat dit het laatste subsidiejaar betrof. In 2015 zijn er in totaal 6 aanvragen voor een stimuleringsbijdrage toegezegd. Voor de gehonoreerde verzoeken werd een bedrag gereserveerd van 8.320, Rentesubsidies In het verslagjaar is meerdere malen aandacht gegeven aan de subsidievorm rentesubsidie. De rentesubsidie is één van de ondersteuningsvormen waartoe door de Commissie besloten kan worden. Sluit een gemeente bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer een lening af, of ontvangt ze een krediet in rekening courant, dan kan daarop een rentesubsidie verworven worden. In 2015 is het aantal verzoeken ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. 2.2 De beschikbare middelen Voor het jaar 2015 was er een regulier budget beschikbaar gesteld van ,- waarvan ,- beschikbaar werd gesteld aan de Commissie Bewaren Inbrengen Lutherse Traditie. Dat betekent dat de Commissie Steunverlening een budget te besteden had van ,- De Commissie Steunverlening heeft geen beroep hoeven te doen op de reserves. In 2015 is 78% van het reguliere budget besteed. 8

9 3. De organisatie van de steunverlening aan de plaatselijke gemeenten Sinds 1 januari 2004 kunnen plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, die in financiële problemen dreigen te raken, financiële steun ontvangen uit de Solidariteitskas van de kerk. Hiervoor hanteert de commissie een steunwaardigheidsgrens. Een gemeente is steunwaardig wanneer na haar investering haar liquiditeitspositie minder dan één benodigd jaarbudget bedraagt met een minimum van ,-. Daarnaast spelen levensvatbaarheid en vitaliteit van de gemeente een belangrijke rol en wordt er gekeken of een investering wel reëel is. Bijvoorbeeld: is een uitbreiding van een predikantsplaats gezien het aantal leden verstandig en wat voor plan zit er achter of draagt de verbouwing van een kerkgebouw bij als middel om kerk te kunnen zijn. Conform de kerkordelijke regelingen benoemt de Kleine Synode de leden van de Commissie Steunverlening. De Commissie Steunverlening geeft invulling en uitvoering van het beleid met betrekking tot de uitgaven uit de Solidariteitskas voor steunverlening aan de plaatselijke kerkelijke gemeenten. 3.1 Commissie Steunverlening In de Commissie Steunverlening worden door de Kleine Synode 7 leden benoemd. De Commissie wordt bijgestaan door 4 adviseurs. In 2015 was de samenstelling van de Commissie Steunverlening als volgt: Dhr. N. Belo te Veenendaal, voorzitter Dhr. G.J. Boekestein te s-gravenzande Mevr. E. Crum-van Dellen te Veendam Dhr. J. Domburg te Alphen aan den Rijn Dhr. P.B.G. Peerenboom te Doetinchem Dhr. J.S. Ruppert te Zeist Mevr. A.P. Severijnen-Nobels te Tilburg Adviseurs: Mevr. K. van den Broeke, preses moderamen Generale Synode Dhr. W. van Leussen, bestuurslid Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Dhr. F. Tjeerdsma, programmamanager Kerk in Ontwikkeling Mevr. J.M.C. Bikker, projectmedewerker Bureau Steunverlening, Kerk in Ontwikkeling 3.2 Taakstelling voor de Commissie Steunverlening De Commissie Steunverlening is belast met de verdere ontwikkeling en uitvoering van het door de synode vastgestelde kaders inzake de steunverlening aan de plaatselijke kerkelijke gemeenten en met de besluitvorming over de aanvragen voor financiële steunverlening van deze gemeenten. De Commissie besluit zelfstandig over alle aanvragen die in behandeling genomen worden en rapporteert daarover jaarlijks aan de (kleine) Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Randvoorwaarden voor te ondersteunen projecten en de diversiteit aan subsidies zijn vastgelegd in diverse beleidsdocumenten van de Commissie Steunverlening. 3.3 Bureau Steunverlening Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt de Commissie Steunverlening bijgestaan door het Bureau Steunverlening (BSV), dat deel uitmaakt van het programma Kerk in Ontwikkeling van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De projectmedewerker van dit Bureau draagt zorg voor een tijdige verzending van alle vergaderstukken voor de Commissie. Deze medewerker is functioneel verantwoording schuldig aan de Commissie Steunverlening; in hiërarchische zin aan de programmamanager van Kerk in Ontwikkeling. Het Bureau Steunverlening werkt conform vastgelegde procedures en regelingen. De programmamanager Kerk in Ontwikkeling is (binnen de dienstenorganisatie) budgethouder. Hij is degene die, na toezegging door de Commissie Steunverlening, de betalingsopdrachten ondertekent. 9

10 4. Vooruitblik 2016 Zowel de uitwerking van de notitie Van gemeenten voor gemeenten als de casuïstiek van de aanvragen die bij de Commissie op tafel komen, blijven voor de Commissie een grote uitdaging. Deze uitdaging concentreert zich rond de vraag hoe de steunverlening kan bijdragen aan een toekomstperspectief voor en vitaliteit en levensvatbaarheid van gemeenten. Veelal zijn het gemeenten die voor grote veranderingen staan. Een bijdrage uit de Solidariteitskas beoogt deze verandering beter mogelijk te maken. Dat geldt voor bijdragen op het gebied van pastoraat, voor bijdragen ter oplossing van een (stagnerend) exploitatietekort en ook ten behoeve van gebouwen. Tenslotte noemen we hier de bijdrage aan het project Samenwerkende Gemeenten (SAGE) welke de gemeenten helpen om in een veranderde tijd en omstandigheden een levende geloofsgemeenschap te zijn. Zoals al eerder gezegd is communicatie ook in 2016 een duidelijk speerpunt van de Commissie Steunverlening. Door de inzet van diverse communicatiemiddelen hoopt de commissie meer gemeenten te bereiken en te stimuleren om subsidieverzoeken in te dienen. Ook met de nieuwe subsidievorm innovatie/ vernieuwingssubsidie hoopt de Commissie gemeenten te stimuleren om mooie projecten aan te dragen. De Commissie ziet dit met vertrouwen tegemoet. De Commissie houdt in haar werk en in haar communicatie de ontvangen opdracht van de Synode steeds in het oog. Het beleid volgens van gemeenten voor gemeenten is niet statisch in haar toepassing maar blijft vertaling vragen in het uitvoerende werk van Commissie en Bureau. Hier werkt de Commissie in 2016 graag aan verder. 10

Jaarverslag 2011 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten

Jaarverslag 2011 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Jaarverslag 2011 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Utrecht, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord....

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. A. Benoemingen Herbenoemingen Stichting Kerk en Wereld: Mw. R. Oldenboom is herbenoemd als voorzitter

Nadere informatie

Van gemeenten tot gemeenten

Van gemeenten tot gemeenten 6 Van gemeenten tot gemeenten Criteria voor steun uit de Solidariteitskas Rapport kleine synode d.d. 11 juni 2010 AZ 10-10 Van gemeenten voor gemeenten -criteria voor steun uit de Solidariteitskas- De

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES DEFINITIE Artikel 1. Onder misbruik van een pastorale relatie of gezagsrelatie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Wegwijzer fondsenwerving voor pioniersplekken

Wegwijzer fondsenwerving voor pioniersplekken Wegwijzer fondsenwerving voor pioniersplekken Mogelijkheden voor financiële ondersteuning van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland door particuliere en kerkelijke fondsen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Haren Telefoonnummer: 050-5349224

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl A. Doopsgezinde Gemeente Gouda Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Doopsgezinde Gemeente Gouda 0182618541 818932351 Website adres: http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 OVER DOOP, AVONDMAAL EN DE AMBTSBEVOEGDHEDEN VAN EEN PREDIKANT Versie 12 oktober 2015, voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei Inleiding Sinds

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

ANBI en andere Beheerszaken

ANBI en andere Beheerszaken ANBI en andere Beheerszaken Coevorden, 24 november 2015 Theo Trox (Zeerijp), gemeenteadviseur kerkbeheer Inhoud: - Voorstellen - ANBI-transparantie (de tijd dringt!) - Zorg van de Kerk Voorstellen - Gemeenteadviseur

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Op 7 februari 2017 heeft raadpleging plaatsgevonden met Kerkenraad. De Kerkenraad zijn de volgende vragen voorgelegd:

Op 7 februari 2017 heeft raadpleging plaatsgevonden met Kerkenraad. De Kerkenraad zijn de volgende vragen voorgelegd: 1 Opsteller : Age H. van der Zee, preses Bestemd voor : Kerkenraad in vergadering bijeen op 21 maart Status : Besluitvormend Onderwerp: : Toekomstvisie pastoraat Datum : 13 maart 2017 Situatieschets Protestantse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Project Nieuw Hydepark

Project Nieuw Hydepark Project Nieuw Hydepark Eindrapportage: 25 januari 2016 Generale Synode 22 april 2016 OZ 16-01 8 februari 2016 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 9 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Verantwoording Synodebesluit

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland Jaarplan en begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 oktober 2014 Rapport Kleine Synode d.d.

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

II. DE WERKBEGELEIDINGHET MENTORAAT EN DE PRIMAIRE NASCHOLING

II. DE WERKBEGELEIDINGHET MENTORAAT EN DE PRIMAIRE NASCHOLING Generale regeling voor de permanente educatie Als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. De opbouw van de permanente educatie 1. Met het oog op

Nadere informatie

Enkele beleidszaken van de RPG

Enkele beleidszaken van de RPG VERSLAG ACTIE KERKBALANS 2012 RAAD VOOR DE PLAATSELIJKE GELDWERVING (RPG) Enkele beleidszaken van de RPG 1. Doelstelling De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland (RPG)

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE

UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Uitwerking besluiten Beleidsplan 2013 2016 vastgesteld in de AK, 23.09.2013 2

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 Evaluatie van het plan van aanpak Hand aan de Ploeg Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 In april 2009 biedt een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. C.P.Veerman aan de Generale

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Dit is formeel de eerste (en feitelijk de tweede) begroting van de Protestantse Gemeente te Pijnacker

Nadere informatie