Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie"

Transcriptie

1 HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel Veel werk 2 verzet 4 woonfraude 6 door Alert Pak aan! Wegwijs op de nieuwe website Alert NIEUWSFLITS Gratis workshop over nieuw energielabel De Woonbond organiseert op 16 december in Amsterdam een gratis workshop over het nieuwe energielabel. De vertrouwde gekleurde balken met de cijfers A tot en met G verdwijnen per 1 januari Er komt een energieprestatie-index, waarin cijfers uitdrukken hoe energiezuinig de woning is. Meer informatie leest u op OOK ZONNEPANELEN OP UW DAK? Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie Op de daken van zon dertig huurwoningen in de Middelveldsche Akerpolder (MAP) liggen sinds september zonnepanelen. Dat is te danken aan een geduldige en gedreven bewonerscommissie en het project HuurDeZon van Eigen Haard. Geduld is een schone zaak, weet Agnes Johannesma van de bewonerscommissie MAP. Zonnepanelen staan al vier jaar op de agenda, maar tot oktober vorig jaar kregen we het niet voor elkaar. Ze werden wel geplaatst op nieuwbouw, maar nog niet of nauwelijks op oudere huurwoningen. Nu liggen ze er sinds september, wat meteen een hele goede zonmaand was. De resultaten kan Johannesma direct online aflezen. Dat is leuk, want je wordt er veel energiebewuster door. Wat ging eraan vooraf? Na twee geslaagde pilots werd vorig jaar bekend dat Eigen Haard het doel heeft om duizend huurwoningen te voorzien van zonnepanelen via het project HuurDeZon. Op vindt u alle informatie over dit project. Bewonerscommissies en huurders kunnen de meestgestelde vragen vinden en zich aanmelden voor zonnepanelen via Staat uw vraag er niet bij dan kunt u mailen naar of bellen naar (020) Voor overige vragen kunnen bewonerscommissies contact opnemen met hun vaste contactpersoon bij Eigen Haard. Inmiddels hebben zon tweehonderd woningen in Amsterdam een zonnesysteem. Eigen Haard en HuurDeZon werken samen in dit grootste zonne-energieproject voor huurwoningen in de regio Amsterdam. Om zonnepanelen via HuurDeZon op een huurwoning te krijgen, moeten de daken wel geschikt zijn. De enige andere voorwaarde is dat er minimaal tien bewoners in de straat of uit het wooncomplex meedoen. In de MAP zijn het er nu dertig. Waarom meedoen? Het kost huurders niets. De huur van acht zonnepanelen bedraagt 27 euro per maand. Daartegenover staat dat het voorschotbedrag aan de energieleverancier met drie tientjes verlaagd is. Als de zonnepanelen méér opbrengen verdienen we er zelfs aan. Jan en Agnes Johannesma zijn blij met hun zonnepanelen. Foto: Eigen Haard Advies? De informatieavond van Eigen Haard en zonne-exploitant HuurDeZon heeft voor de bewonerscommissie veel vragen beantwoord. Door middel van een enquête hadden we al gepeild hoe men er tegenover stond. Verder is het simpelweg een kwestie van erachteraan blijven zitten. Die energie betaalt zich nu uit. n Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

2 Veranderingen in de wetgeving voor huurwoningen Minister Blok (Wonen) is al geruime tijd bezig met nog verdergaande veranderingen in de wetgeving voor woningen in de sociale huursector. Helaas is dat proces van wetgeving nog niet afgerond en kan Alert u nog geen definitieve informatie geven. Wel kunnen we een indruk geven van de verwachte veranderingen. Huursombenadering In plaats van de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de minister de corporatie wat meer vrijheid geven in het bepalen van de jaarlijkse huurverhogingen. Er zullen richtlijnen worden gegeven voor het percentage waarmee het totaal aan huuropbrengsten uit de sociale huurwoningen (de huursom) in een jaar mogen stijgen en wat de maximale jaarlijkse huurverhoging van een woning mag zijn. Het doel hiervan is dat de hoogte van de huur meer wordt afgestemd op de kwaliteit van de woning en dat de ongelijkheid in huurbetaling tussen zittende en nieuwe huurders in een vergelijkbare woning kleiner wordt (nu betalen nieuwe huurders vaak veel meer dan huurders die al lang een zelfde soort woning huren). In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Blok onlangs laten weten dat het nieuwe huurbeleid pas in 2016 ingaat. Komend jaar hebben huurders nog te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huisvestingswet In de Huisvestingswet zijn onder andere regels voor de toewijzing van woningen in de sociale huursector vastgelegd. Amsterdam en de omliggende gemeenten werken nu aan een Regionale Huisvestingsverordening. Een van de ideeën daarin is om woningen te gaan toewijzen op grond van de termijn dat iemand als woningzoekende is ingeschreven (inschrijfduur), in plaats van op grond van de tijd dat een huurder in de huidige woning woont (woonduur). Er komt dan een overgangsregeling van het ene naar het andere systeem. Woningwaarderingstelsel Over de verandering van het huidige puntensysteem wordt al lang gesproken. De plannen voor verandering lijken nu concreter te zijn, maar zijn nog steeds niet definitief. Zeker is dat de WOZ-waarde van de woning (die de gemeente vaststelt voor de onroerende zaakbelasting) een rol gaat spelen bij de bepaling van de huur. Maar wat dit in de praktijk voor huurders betekent, is nog niet duidelijk. Alert informeert, overlegt en adviseert Huurdersfederatie Alert vervult een belangrijke rol in het overleg tussen Woningstichting Eigen Haard en de huurders. De spelregels voor dat overleg zijn vastgelegd in de wet. Een inkijkje in de rechten en plichten van Alert. De Wet op het overleg huurders verhuurder heeft als doel om de positie van huurdersorganisaties te versterken. De wet geeft daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo heeft Huurdersfederatie Alert het recht om advies uit te brengen over bepaalde beleidsveranderingen. Dit heet het gekwalificeerd adviesrecht. Als Eigen Haard nieuw beleid wil vaststellen, geldt slechts de informatieplicht. Zo bestaat er voor de Huurdersfederatie op dit moment een recht op overleg en advies voor onder andere: huurbeleid, woonruimteverdeling, het verkoopbeleid en huurovereenkomst en bijbehorende voorwaarden. Eigen Haard is dus verplicht om advies te vragen aan de Huurdersfederatie als zij bij deze onderwerpen iets wil veranderen. Na de adviesaanvraag van Eigen Haard aan de Huurdersfederatie is er overleg over het betreffende beleidsplan. Om op basis van de adviesaanvraag een goed advies te kunnen geven, organiseert de Huurdersfederatie een schriftelijke raadpleging. De aangesloten lokale huurdersverenigingen kunnen dan aangeven welke punten ze wel en niet goed vinden aan het beleid van Eigen Haard. Alert verzamelt alle reacties. Vervolgens schrijft de Huurdersfederatie haar advies, eventueel met hulp van een deskundige van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Het advies gaat zowel over het inhoudelijke beleidsvoorstel als de manier waarop Eigen Haard het beleid gaat uitvoeren. De verhuurder geeft binnen twee weken aan of hij het advies al dan niet overneemt. Adviesprocedure Ontvangen en doorsturen adviesaanvraag naar LVH en CC: adviseur Opstellen reacties en opsturen aan Alert Opstellen conceptadvies Conceptadvies naar de adviseur Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Hennie van Rijn, voorzitter Huurdersfederatie Alert l Secretariaat Lokale Huurdersverenigingen Dagelijks Bestuur bepaalt opstellers Opstellers conceptadvies 2

3 In de afgelopen drie jaar heeft de Huurdersfederatie over verschillende onderwerpen een advies uitgebracht: Mutatiebeleid: het beleid voor de kwaliteit van de woning bij opnieuw verhuren (2014). VvE-beleid: bewonersparticipatie voor huurders in complexen met koop- en huurwoningen (2014). Warmtewet: nieuwe afspraken over de warmtelevering bij collectieve verwarming (2014). Algemene Huurvoorwaarden: voorwaarden bij de huurovereenkomst over rechten en plichten huurder en verhuurder (2013). Basis Sociaal Plan: afspraken over splitsing, renovatie, samenvoeging, groot onderhoud, herstructurering of processen van vergelijkbare zwaarte (2013). Kosten Huismeesters en Wijkbeheerders: servicekostenbeleid betreffende de kosten bestaande uit brutosalaris, werkgeversdeel sociale lasten, huur werkruimte, abonnementskosten van de werktelefoon, werkkleding, klein gereedschap en vervanging bij ziekte/verlof (2013). Huurverhoging , , : uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging (2012, 2013, 2014). Het gekwalificeerd adviesrecht van de Huurdersfederatie houdt in dat Eigen Haard alleen gemotiveerd mag afwijken van het door Alert uitgebrachte advies. Voordat Eigen Haard begint met de uitvoering van het beleid, bespreken de Huurdersfederatie en Eigen Haard het resultaat van het gekwalificeerd advies en de reactie op dit advies. Soms doet Eigen Haard toezeggingen in haar reactie op het advies van de Huurdersfederatie. Die worden door Alert dan verwerkt in een vervolgactielijst. Op die manier kunnen Alert en Eigen Haard zien welke afspraken zijn gemaakt en of die worden nagekomen. Raadpleeg onze website voor volledige dossiers van zowel de adviezen van dit jaar als die van voorgaande jaren. n Verwerken opmerkingen adviseur en sturen 2e conceptadvies naar het bestuur Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Opstellers conceptadvies Vaststellen advies Algemeen bestuur Uitbrengen advies aan Eigen Haard Secretariaat Ontvangen en bespreken reactie Eigen Haard en bepalen vervolgacties Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Betaalbaarheid en zelfbeheer in Amsterdam Wat speelt er bij de bewonerscommissies in Amsterdam? Voorzitter Nelleke Lindhout van HBO Argus geeft de stand van zaken. Regelmatig informeren wij de bewonerscommissies over onderwerpen die voor huurders en/of huurcomplexen belangrijk of interessant zijn. Dat doet HBO Argus via nieuwsbrieven, via de uitgave Argusogen en via de website. De website is ook interessant voor individuele huurders. Herhuisvestingsoverleg Amsterdam Nieuw-West We hebben de afgelopen weken een aantal vergaderingen bijgewoond, waaronder het herhuisvestingsoverleg. Daar wordt besproken hoe het gaat met de sloop/ nieuwbouwprojecten en de grote renovatieprojecten van de corporaties in Nieuw-West en met de daarvoor noodzakelijke herhuisvesting van bewoners. Een van de onderwerpen die daar aan de orde kwam was de evaluatie van de kaderafspraken die voor Amsterdam zijn gemaakt. Hieruit moet blijken waar er problemen zijn, bijvoorbeeld rond terugkeergaranties voor de bewoners. In december moet het onderzoek klaar zijn. Doel van de evaluatie is dat de bewonersparticipatie bij sloop/ nieuwbouw en ingrijpende renovaties verbetert. Betaalbaarheid Wij maken ons zorgen over het feit dat de huren van de sociale huurwoningen door de huurverhoging kunnen stijgen boven de sociale huurgrens. Daardoor wordt ook het stuk huur waarover bewoners met een laag inkomen geen huurtoeslag krijgen groter. Voor hen worden de huizen steeds minder betaalbaar. Alert, de federatie van huurderskoepels van Eigen Haard, is daarom bezig met een voorstel om iets aan de betaalbaarheid van de huren te doen. Zelfbeheer HBO Argus gaat met de bewonerscommissies praten over mogelijkheden tot zelfbeheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoonmaak van trapportalen. Kunnen bewoners zelf een schoonmaakbedrijf contracteren en toezien op de schoonmaak zonder dat Eigen Haard zich ermee bemoeit? Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de gezamenlijke tuin. Of iemand uit het complex wordt energiecoach en adviseert de medebewoners over besparing van energie. In de komende maanden zal blijken of zelfbeheer (in een coöperatie) gerealiseerd kan worden. Heeft u als huurder een idee? Neem dan contact op met uw bewonerscommissie. Nelleke Lindhout, voorzitter HBO Argus l Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

4 Bewonersonderzoek in Aalsmeer Vochtige, gehorige woningen, slecht groenonderhoud en overlast. In de Aalsmeerse wijk Stommeer werd behoorlijk geklaagd, ook door de bewonerscommissie. Onderzoek door Eigen Haard bevestigde dat er nodig wat moet gebeuren in Stommeer. De uitkomsten vielen nog mee, zegt Rob Overhof, penningmeester van de bewonerscommissie Stommeer. Kennelijk heeft Eigen Haard de grootste klagers niet gesproken, denkt hij. Ze belden ook vaak aan bij oudere bewoners, die klagen misschien niet zo snel tegen iemand van de woningbouw. De huurders geven hun woning gemiddeld een cijfer tussen de 6 en de 7, met een uitschieter naar 8,2 voor de huizen aan de Spoorlaan. Toch blijkt uit de resultaten van de vragenlijst dat er enkele veelgehoorde problemen zijn onder de bewoners. De woningen zijn verouderd en hebben daardoor last van slechte ventilatie, vocht en gehorigheid. Veel bewoners vinden dat er groot onderhoud of renovatie nodig is. Een andere groep vindt het nog wel uit te houden zo. Als het gaat over de buurt, ligt het gemiddelde cijfer wat hoger: tussen een 6,5 en een 8,6. De een klaagt over verkeer en parkeren, de ander over overlast door kinderen of van vliegtuigen. Wat in praktisch alle straten wordt genoemd, is het slechte groenonderhoud. Pak woonfraude aan! Woonfraude kan grote overlast in de buurt teweegbrengen. Eigen Haard treedt hard op tegen fraudeurs en vraagt huurders om vermoeden van woonfraude te melden. Voorzitter Hennie van Rijn van Huurdersfederatie Alert benadrukt dat meldingen zorgvuldig moeten worden behandeld. Overlast De belangrijkste reden dat woonfraude streng wordt aangepakt, is dat het een eerlijke verdeling van de schaarse woonruimte in de weg staat. Een andere reden is dat woonfraude overlast kan geven. Gebrek aan (tuin)onderhoud, leegstand en illegale praktijken die geluidshinder of vervuiling veroorzaken, zijn slecht voor de sfeer in de buurt. Melden Eigen Haard vraagt huurders ogen en oren open te houden en het te melden wanneer zij woonfraude in de buurt vermoeden. Dat kan via een meldformulier op de website van Eigen Haard, telefonisch of schriftelijk. Eigen Haard garandeert dat de naam van de melder niet zonder toestemming wordt doorgegeven aan derden. Huurdersfederatie Alert vraagt melders om voorzichtig te zijn: Degene die de melding doet, moet goed over de consequenties nadenken en heel zeker weten dat het om woonfraude gaat. Een melding kan de betreffende huurder veel stress geven, zeker als de beschuldiging onjuist blijkt, zegt Alertvoorzitter Hennie van Rijn. Ik meldde woonfraude Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van ons groen? Overhof weet wel hoe dat komt. Een deel van het groen in de wijk is van de gemeente, een ander deel is van Eigen Haard, zoals de plantsoenen tussen de huizen. Het is al jaren een twistpunt tussen die twee partijen wie wat doet. Ze schuiven de verantwoordelijkheid naar elkaar toe, waardoor het groen verloedert. Bewoners slaan vervolgens zelf maar aan het schoffelen en snoeien. Dat kan best gezellig zijn, zegt Overhof, maar met het groeizame lenteen zomerseizoen van dit jaar, is het wel veel werk. De vraag is wat er nu met de klachten gaat gebeuren. Eigen Haard gaat daarover met de huurders in gesprek. De bewonerscommissie wacht af wat daaruit komt, zegt Overhof. We zullen erop hameren dat er snel wat moet gebeuren. Meer informatie bij de bewonerscommissie Stommeer en op de website van HAK. l Al 41 jaar woon ik hier, in een hofje met sociale woningbouw. Verderop woonde een familie die op een gegeven moment terug naar het buitenland vertrok. Ondertussen hielden ze het huis hier aan. Al gauw bleek dat ze hier alleen hun vakantie nog doorbrachten. De tuin veranderde in een oerwoud. Nieuwe elektriciteitsmeters konden niet worden geplaatst, omdat er nooit iemand thuis was. Het zat me vooral dwars hoe oneerlijk het was tegenover al die mensen die gigantische moeite hebben met het vinden van een huis. Ik meldde het bij Eigen Haard. Het heeft lang geduurd voordat er stappen werden ondernomen. De buurt raakte verdeeld in twee kampen: mensen die te doen hadden met het gezin en mensen die het ook oneerlijk vonden. Dat is niet goed geweest voor de sfeer. Het werd een rechtszaak en gegevens van gas- en elektriciteitsgebruik toonden aan dat het gezin fraudeerde. De huur is toen opgezegd. Ik zou het opnieuw melden als zoiets gebeurt. Wel pak ik het dan voorzichtiger aan. Ik ben erg geschrokken van de reacties, die tot doodsbedreigingen aan toe gingen. 4

5 Duur huren in Landsmeer Huurdersvereniging Landsmeer maakt zich zorgen over de hoge lasten voor huurders. Vooral omdat huurders en huurdersorganisaties weinig kunnen doen tegen maatregelen van de overheid die burgers treffen in de portemonnee. De politie ontmantelde onlangs een grote hennepplantage in een woning van Eigen Haard. Foto: Eigen Haard Houd er ook rekening mee dat het vaststellen en bewijzen van woonfraude veel tijd kan kosten. Consequenties Bij daadwerkelijke woonfraude wordt de huurovereenkomst opgezegd. De huurder moet het huis verlaten en krijgt geen nieuwe woning van Eigen Haard. Deze huurders krijgen een aantekening op hun verhuurdersverklaring waardoor zij ook door collega-corporaties worden geweigerd als klant. Speciale regels gelden voor proefsamenwonen en voor verhuur van de woning tijdens verblijf in het buitenland. Dit heet huisbewaring en is toegestaan voor een bepaalde periode. Vooraf moet altijd toestemming worden gevraagd aan Eigen Haard. Ook gelden dan regels voor de hoogte van de huur. n Wat is woonfraude? Onderhuur (de huurder woont dan niet zelf in de woning, maar verhuurt door aan een ander). De woning is niet het hoofdverblijf van de huurder (de woning staat regelmatig geruime tijd leeg, omdat de huurder ergens anders woont). Gebruik van de huurwoning als bedrijf- of winkelruimte. Gebruik van de huurwoning voor hennepteelt, prostitutie, drugsgebruik en/of -verhandeling. Woningruil zonder toestemming van de verhuurder. Verhuur van de woning als vakantieverblijf. De Nederlandse burger is vaak de klos. Hij heeft te maken met Europa, dat zich overal mee bemoeit en met de Nederlandse overheid, die veel beslissingen neemt waar de staatskas van profiteert. Het is voor de baas van Nederlandse burgers natuurlijk ook makkelijk om een ander de rekening te laten betalen. Een duidelijk voorbeeld is de bpm (belasting personenautos en motorrijwielen). Een belasting die geen enkel ander Europees land kent en die van het Europees parlement moet worden afgeschaft. Nederland houdt deze belasting vooralsnog gewoon in stand. Ook op de huurmarkt maakt de overheid gebruik van regels die in Europa omstreden zijn. Zoals de Europese regeling waarmee het inkomen voor een sociale huurwoning wordt vastgesteld. Huidige en toekomstige huurders worden daardoor beperkt. Toch maakt de overheid gebruik van die regeling, het is namelijk een mogelijkheid om extra geld binnen te halen via de verhuurders die dat mogen weghalen bij hun huurders. Denk hierbij ook aan de schaarstepunten (Donnerpunten), een manier om de huren extra te kunnen verhogen. Met andere woorden, een EU-regeling die niet past in Nederland, wordt wel ingevoerd. Het levert de staat extra geld op. In 2016 wil de overheid de huurverhoging op een andere manier bepalen, dus niet meer op basis van het gezamenlijk inkomen. De woningwaarderingspunten worden losgelaten. De kwaliteit van woningen moet dan een belangrijke rol gaan spelen. De uitvoering hiervan is nog niet geheel duidelijk. Hoe dan ook zal een manier worden gevonden om de huurders weer extra te laten betalen, dat is namelijk steeds de reden. De kosten om de renteaftrek te blijven betalen moeten worden opgebracht; het grootste subsidiepotje van Nederland. Waarschijnlijk wordt de inflatie wel losgelaten. Dat is een paradoxaal gegeven, omdat de huurverhoging dit jaar de grootste stijgingsfactor voor de inflatie is. Oftewel: vanwege de hoge huurverhoging dit jaar zou de huur volgend jaar weer extra stijgen. Bizar. Tot slot hebben de Landsmeerse verhuurders de huren verhoogd, omdat ze die te laag vonden. Huren in Landsmeer is door al deze maatregelen zeer duur geworden. Peter Roest, bestuur HVL l Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

6 De rol van de lokale huurdersorganisatie Als je net een fusie achter de rug hebt, waarbij de invloed op het centrale beleid fors terugloopt, moet je je als huurdersorganisatie gaan bezinnen op je nieuwe taken. Één van de vragen is hoe je toch goed je stem kan laten horen en de belangen van de huurders, vooral in je eigen gemeente, kunt blijven behartigen. De Bewonersraad Amstelveen heeft zich deze vragen gesteld na de fusie tussen Woongroep Holland en Eigen Haard. Je kunt je direct aansluiten bij de overkoepelende huurdersfederatie Alert, maar als je daar nog niet aan toe bent, gaat dat niet werken. In eerste instantie was de bewonersraad niet zo blij met de werkwijze van Alert en heeft dit ook aan dat bestuur laten weten. Nadat Huurdersorganisatie Sint Lodewijk zich bij de bewonersraad had aangesloten zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van Alert. Met als resultaat een aansluitingsovereenkomst. Door onze afgevaardigden bij Alert goed op pad te sturen met de mening van het bestuur van de bewonersraad, heb je als lokale huurdersorganisatie toch behoorlijk invloed op het centrale beleid. Het is daarbij belangrijk dat de afgevaardigden van de bewonersraad goed communiceren met de overige bestuursleden bij Alert. Daarnaast is het van belang om goed te overleggen met de manager Woonservice van Eigen Haard binnen ons werkgebied in het zogenaamde lokale overleg. In dit overleg kun je de lokale problematiek aan de orde stellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor niet-opgeloste klachten van huurders. Vaak blijkt slechte communicatie van of met Eigen Haard de oorzaak van het probleem. Naast goed lokaal overleg met de verhuurder is overleg met de wethouder in het werkgebied belangrijk. De wethouder spreekt regelmatig met Eigen Haard en maakt daarmee prestatieafspraken. Door elkaar goed op de hoogte te houden voorkom je dat gemeente en huurdersorganisatie tegen elkaar worden uitgespeeld. In Amstelveen zijn we hiermee goed op weg. Van het grootste belang is natuurlijk goed overleg met de huurders of huurdersvertegenwoordigers (o.a. bewonerscommissies). Als je dat niet goed doet, ben je als huurdersorganisatie niet goed bezig, dan weet je niet wat zij verlangen. De bewonersraad heeft in ieder geval twee keer per jaar een overleg met de achterban. Verder kan men ons volgen op facebook of de website en kan ook: Henk Duursma, voorzitter Bewonersraad Amstelveen l Wegwijs op de nieuwe website van Alert Huurdersfederatie Alert heeft een vernieuwde website. Op is nu nóg meer informatie te vinden in een duidelijke vormgeving. De homepage van de website geeft het laatste nieuws over huren, wetgeving en bijeenkomsten. Onderaan de website wordt op iedere pagina verwezen naar de vijf lokale huurdersverenigingen die zijn aangesloten bij Alert. Op de site van Alert gaat het over zaken die voor al die verenigingen van belang zijn. Het laatste nieuws op de website is snel te vinden onder maandberichten. Per maand wordt direct op een rijtje gezet wat er nieuw is verschenen op de website met daarbij links naar het betreffende bericht. De verslagen van het regelmatig terugkerende overleg tussen Alert en Eigen Haard zijn in te zien op de website onder het tabblad organisatie. Zo kunnen alle huurders op de hoogte blijven van beslissingen en zaken die voor hen allemaal van toepassing zijn. Eveneens onder organisatie staat een pagina over de bestuursleden. Alert hoopt via de website een duidelijke richtlijn te geven over het indienen van klachten. Er staan directe links naar het klachtenformulier van Eigen Haard, Wijksteunpunt Wonen en de huurderslijn. Wat vindt u? Op de homepage van is een kleine peiling geplaatst, onder de titel Alert vraagt uw mening. Aan de hand van de onderstaande vragen hoopt de huurdersfederatie beter te weten wat huurders vinden van onderwerpen waarmee Alert zich bezighoudt. Ook is Alert voortdurend bezig haar communicatie met huurders, huurdersverenigingen en bewonerscommissies te verbeteren. Laat er uw mening achter. De uitkomsten van deze peiling zullen door Alert worden gebruikt om communicatie met huurders te verbeteren. - Bent u tevreden met de informatie op de website? - Wat mist u op de website? - Heeft u suggesties voor verbeteringen? 6

7 HV Ouder-Amstel Doorstroming ouderen; goed idee? De Huurdersvereniging Ouder-Amstel is positief over plannen om de doorstroming te verbeteren. Maar wat vindt u? Aan de slag met de nieuwe website. Foto: Alert Op de pagina adviezen is regelgeving en informatie te vinden over bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren, monumentenbeleid, huurverhoging of de algemene huurvoorwaarden. De nieuwsbrieven van Alert en nieuwsberichten die zijn verschenen in de pers worden verzameld op de website in een online (nieuws)archief. Zo kan iedereen eenvoudig op de hoogte blijven. Contact Alert houdt geïnteresseerden graag per op de hoogte van de nieuwste activiteiten. Onder contact op de website kunt u zich daarvoor inschrijven. Ook wordt daar verwezen naar Alert op Twitter en is een formulier geplaatst waarmee vragen/opmerkingen direct verstuurd kunnen worden. n We willen toegankelijk zijn Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK) streeft ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn voor haar huurders. Jacques van Heteren is voorzitter van HAK en legt uit: We willen een zo groot mogelijk publiek bereiken en actueel zijn. De bestuursleden houden gezamenlijk de kranten en websites in de gaten met nieuws dat thuishoort op hun website. We merken dat we daarmee een lastige taak op ons hebben genomen. Er verschijnt veel, het is niet altijd bij te houden. Sinds begin van dit jaar, toen de huurdersvereniging een eigen kantoor kreeg, houdt HAK eens in de maand een spreekuur voor huurders die met vragen of problemen zitten. We weten hen dan naar de juiste loketten en mensen door te verwijzen en kunnen meedenken. Hierdoor hebben we de drempel voor huurders naar de vereniging al weten te verlagen. We overwegen het spreekuur naar de avonduren te verplaatsen om het nog toegankelijker te maken voor veel mensen. Voor meer informatie Jacques van Heteren Wij zijn al enkele jaren bezig met het beïnvloeden van onze verhuurder om de huren betaalbaar te houden. Dat doen we samen met de andere huurdersorganisaties en de gemeenten. Dat is ook hard nodig, want de gemiddelde inkomensstijging in Nederland staat nu op 2,7 procent en onze huren stegen in twee jaar gemiddeld 9,2 procent! De huurstijgingen maken dat veel gezinnen en alleenstaanden de broekriem moeten aanhalen om iedere maand met hun geld rond te komen. Maar ook dat de huurders die nu in een goedkope woning zitten, daar blijven zitten. Dit laatste gebeurt ook als zij liever andere, meer gepaste woningen willen betrekken. Ieder nieuw huurcontract kost immers zomaar 100 euro of meer per maand extra! Daarmee wordt de doorstroming binnen de woningen ernstig belemmerd. Het is niet terecht dat dit resultaat alleen bij de zogenoemde scheefwoners wordt neergelegd. Zowel de rijksregelingen als het bedrijfsbeleid van de woningstichtingen zijn daar ook debet aan. Toch komt er enige beweging in. Eigen Haard heeft nu een tussentijdse regeling voor huurverlaging van huurders met een blijvende teruggang in inkomen (ijkmoment is het inkomen van twee jaar geleden). In Amsterdam is het in principe mogelijk dat huurders die van groot naar beter willen, hun grotere woning kunnen verlaten voor een kleinere en geriefelijkere woning met bevriezing van de huur. Verder is er ook sprake van een huurbevriezing van hoog naar laag voor mensen die door beperkingen liever gelijkvloers willen wonen om langer zelfstandig te kunnen zijn. In de grotere woningen kunnen dan gezinnen met kinderen terecht en jongere mensen kunnen naar de etagewoningen. Alert bespreekt deze twee mogelijkheden met Eigen Haard met het verzoek dit van toepassing te verklaren voor huurders in Amsterdam en de omliggende gemeenten en wil tevens een aantal uitvoeringsregels afspreken. Ons spreekt dit erg aan, maar de hamvraag is: heeft u hiervoor belangstelling in Ouder-Amstel? Wij willen uw antwoorden graag inbrengen in deze discussie. Gaarne respons op: of telefonisch bij de voorzitter: (020) Janneke Verheul, voorzitter HV Ouder-Amstel l Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

8 Huurdersfederatie Alert komt op voor uw belang als huurder De Nieuwsbrief is een uitgave van Huurdersfederatie Alert en verschijnt twee keer per jaar. Alert vertegenwoordigt de huurders in het overleg met Eigen Haard o.a. op beleid en andere zaken. Het bestuur van Alert is samengesteld uit de vijf aangesloten Huurdersverenigingen. Als huurder kunt u zich aanmelden bij een bewonerscommissie en hiermee een bijdrage leveren aan uw eigen prettige woonomgeving. Zie de website van de Huurdersvereniging voor meer informatie. Colofon Nieuwsbrief 12 Redactie Nieuwsbrief Voorzitter: Jacques van Heteren Correspondentieadres A. van der Horststraat GX Amsterdam Vormgeving Remix business communications bv, Den Haag Eigen Haard Postbus JB Amsterdam Telefoon (020) Huurdersfederatie Alert A. van der Horststraat GX Amsterdam Telefoon (020) Oplage exemplaren Hoewel de in dit blad vermelde gegevens zijn ontleend aan betrouwbare bronnen, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door ons niet aanvaard. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - is toegestaan met bronvermelding. Centraal niveau ADVIESAANVRAAG Bestuur Alert Vaststellen beleid OVERLEG ADVIES Bestaande uit vertegenwoordigers van de 5 aangesloten Huurdersverenigingen. Landelijk beleid via Woonbond Alert is lid van de Woonbond Stichting Amsterdams Steunpunt Wonen Inhoudelijke ondersteuning Lokaal niveau Uitvoering beleid OVERLEG Huurdersverenigingen HBO Argus A. van der Horststraat GX Amsterdam Tel. (020) Bewoners niveau Overleg per unit, flat, complex Reparatie & Service Raadpleeg de website van Eigen Haard voor reparatieverzoeken. UITVOERING OVERLEG VERZOEKEN Bewonerscommissies Huurders HV Aalsmeer-Kudelstaart Parklaan 26a 1431 EM Aalsmeer Mobiel HV Landsmeer Zonnedauwstraat XG Landsmeer Tel. (020) Bewonersraad Amstelveen Van Heuven Goedhartlaan LB Amstelveen Tel. (020) HV Ouder-Amstel De Vijnen LN Ouderkerk a/d Amstel Tel. (020) HV Ouder-Amstel # Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie