Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m"

Transcriptie

1 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m Onderzoek in opdracht van Ministerie van OCW Jules Warps ResearchNed februari 2017

2 2017 ResearchNed Nijmegen in opdracht van Ministerie van OCW. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding. ResearchNed werkt conform de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen en NEN-ISO 20252:2012 voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek. 1 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

3 Inhoudsopgave Samenvatting 3 2 Inleiding Studie in Cijfers Startmonitor Analyses Respons 6 3 Gebruik en invloed Gebruik Studie in Cijfers Gebruik Studie in Cijfers per sector en geslacht Invloed Studie in Cijfers 8 4 Aard van gebruik en route ontsluiting Aard van gebruik Hoe Studie in Cijfers gevonden wordt 10 5 Belang van informatiecategorieën Belang Gemiste informatiecategorieën 11 6 Opbrengst Goed en compleet beeld van de opleiding Keuze overnieuw doen Studieuitval 14 2 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

4 Samenvatting Gedurende de eerste drie jaren na de invoering is het gebruik van Studie in Cijfers gemonitord met behulp van vragen in het landelijke eerstejaarsonderzoek de Startmonitor. In het derde cohort dat van Studie in Cijfers gebruik kon maken de studenten die begonnen in het hoger onderwijs in studiejaar is het gebruik van Studie in Cijfers gegroeid tot 37 procent van de eerstejaars, en is daarmee vergelijkbaar met het gebruik van Studiekeuze123 (35%). Het valt daarbij op dat Studie in Cijfers vaker door havisten dan door vwo'ers wordt geraadpleegd en vaker door hbo- dan door wostudenten. Bij Studiekeuze123 is dit precies omgekeerd. De invloed van Studie in Cijfers op de studiekeuze van studenten die er gebruik van maakten, is gelijk aan wat de voorgaande jaren werd gemeten: ongeveer een derde voelt zich sterk beïnvloed. Wel in ontwikkeling is de toepassing van de informatie uit Studie in Cijfers: die wordt vaker gebruikt om opleidingen direct met elkaar te vergelijken. Verder wordt Studie in Cijfers steeds vaker gevonden via de websites van opleidingen en instellingen. Hier zien we een duidelijk verschil tussen de hbostudenten, die Studie in Cijfers het vaakst vinden via de instellingswebsites, en wo-studenten die Studie in Cijfers het vaakst vinden via Studiekeuze123. In het algemeen dus onafhankelijk van het gebruik van Studie in Cijfers willen studiekiezers net als voorgaande jaren opleidingen graag kunnen vergelijken wat betreft het percentage afgestudeerden dat een baan vindt. Het belang van dit kengetal neemt licht af. Andere belangrijke kenmerken zijn het percentage dat een diploma haalt, het percentage dat doorstroomt naar het tweede studiejaar en de tevredenheid van studenten. Studenten die Studie in Cijfers raadplegen vinden alle in de vragenlijst voorgelegde kengetallen vaker belangrijk dan studenten die Studie in Cijfers raadplegen. Die laatsten geven bij alle voorgelegde kengetallen vaker aan dat zij deze informatie bij hun studiekeuze hebben gemist. Hbo-studenten die gebruik maakten van Studie in Cijfers vinden na enkele maanden studie iets vaker dat zij achteraf gezien bij hun studiekeuze een goed en compleet beeld hadden van hun studie. Bij wo-studenten vinden we hierin geen verschil. Verder vinden we evenmin verschillen noch in hbo, noch in wo tussen gebruikers en -gebruikers van Studie in Cijfers in het percentage dat nu opnieuw dezelfde studiekeuze zou maken en in het percentage studenten dat in het eerste jaar uitvalt uit de eerstgekozen studie. 3 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

5 2 Inleiding 2.1 Studie in Cijfers Begin 2012 ontwikkelde Studiekeuze123 samen met een viertal hogescholen en de jongerenorganisaties ISO, LSVb, LAKS, JOB en CNV Jongeren een pilotversie van Studie in Cijfers. Het doel was om studiekiezers op een snelle en herkenbare manier een beeld te geven van (prestaties van) een opleiding, door gestandaardiseerde gegevens te presenteren die vergelijkbaar zijn tussen opleidingen. Sinds het voorjaar van 2014 zijn inmiddels alle hogescholen en universiteiten aangesloten. De ontwikkeling van Studie in Cijfers is gefinancierd door het ministerie van OCW. Studiekeuze123 zorgt jaarlijks voor de update van de cijfers. Het ministerie van OCW wilde gedurende drie jaren kunnen monitoren hoe het gebruik van Studie in Cijfers zich ontwikkelt en ke effecten het gebruik van Studie in Cijfers heeft. Daarom zijn in de studiejaren , en het gebruik en invloed gemonitord met behulp van het jaarlijkse onderzoek de Startmonitor. Aan de hand van enkele bestaande en aanvullende vragen in dit landelijke onderzoek kon onder andere worden gevolgd hoeveel studenten gebruik maken van Studie in Cijfers, hoeveel invloed de informatie heeft op de studiekeuze, hoe Studie in Cijfers wordt ontsloten en ke informatie meer en minder belangrijk wordt gevonden door studiekiezers. 2.2 Startmonitor De Startmonitor is een landelijk onderzoek van ResearchNed waarin elk jaar nieuwe studenten in het hoger onderwijs gevolgd worden van het begin tot het einde van hun eerste studiejaar, met enquêtes in september, december en juni. September: Keuzeproces & verwachtingen - Achtergrondgegevens - Studiekeuze, voorlichting en SKC - Studiehouding/prestaties in vooropleiding - Verwachtingen - Binding met opleiding December: Ervaringen na enkele maanden studie - Aansluiting - Studiegedrag en inzet - Integratie - Binding - Uitval (indien van toepassing) Juni: Opmaken van balans na één jaar studie - Studievoortgang - Waardering - Binding - Uitval (indien van toepassing) - Waarom juist doorgaan? Doordat in de septemberenquête het gebruik en de invloed van een groot aantal voorlichtingsbronnen al in de Startmonitor worden onderzocht, was het relatief eenvoudig om Studie in Cijfers als extra bron toe te voegen en vervolgens nog een aantal verdiepende vragen te stellen. In de septemberenquête zijn de vragen naar het gebruik van diverse voorlichtingsbronnen en de invloed op de studiekeuze concreet uitgebreid met het item 'Studie in Cijfers (Studiebijsluiter)'. Vanwege de onbekendheid van de naam Studie in cijfers is hierbij in de drie onderzoeksjaren ook telkens een voorbeeldafbeelding van Studie in Cijfers weergegeven. Verder zijn in september extra vragen gesteld over het gebruik van Studie in Cijfers, namelijk of daadwerkelijk opleidingen werden vergeleken met behulp van Studie in Cijfers en langs ke weg de informatie werd gevonden. Ook werden informatiecategorieën uit Studie in Cijfers voorgelegd met de vraag ke gegevens voor studiekiezers belangrijk zijn en ke werden gemist. 4 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

6 2.3 Analyses De combinatie van bestaande en nieuwe vragen in de Startmonitor maakte de onderstaande analyses mogelijk. Bij de analyses is onderscheid gemaakt tussen vooropleidingen mbo, havo en vwo en tussen hbo en wo. Monitoring gebruik en invloed Studie in Cijfers In de eerste plaats is het gebruik van Studie in Cijfers gevolgd. Bij de eerste meting in september 2013 was het gebruik per definitie nog beperkt, aangezien Studie in Cijfers toen nog bij alle instellingen werd aangeboden. In de volgende studiejaren is door herhaalde metingen nagegaan hoe gebruik en invloed zich ontwikkelden. Gebruik van Studie in Cijfers in vergelijking met andere bronnen. Invloed van Studie in Cijfers in vergelijking met andere bronnen Aard van gebruik Studie in Cijfers: / om opleidingen te vergelijken Weg waarlangs Studie in Cijfers wordt ontsloten: via instellingwebsite of folder of via Studiekeuze123 Informatiebehoefte In de tweede plaats werd onderzocht of gebruikers van Studie in Cijfers verschillen van -gebruikers in het belang dat zij hechten aan het type informatie uit Studie in Cijfers en of gebruikers minder vaak informatie hebben gemist in hun oriëntatie. Dit is mogelijk door de gebruikers en -gebruikers met elkaar te vergelijken op twee toegevoegde vragen waarin een serie kenmerken en kengetallen wordt voorgelegd. Welke van deze gegevens vind je belangrijk bij het kiezen van je studie? Welke van deze gegevens heb je gemist bij je studiekeuze? De kenmerken en kengetallen zijn voornamelijk bestaande rubrieken uit Studie in Cijfers, aangevuld met enkele extra gegevens waaraan op deze manier de behoefte kan worden gepeild: Studenttevredenheid Percentage studenten dat opleiding en instelling opnieuw zou kiezen Aantal eerstejaars Contacttijd Doorstroom naar tweede jaar Percentage studieswitch Percentage diploma Percentage dat na opleiding een nieuwe studie start Arbeidsmarkt: percentage met baan Arbeidsmarkt: startsalaris In de vraag werd vermeld dat dit grotendeels categorieën zijn uit Studie in Cijfers, om zo deze vragen neutraal voor te kunnen leggen aan gebruikers én aan -gebruikers van Studie in Cijfers. Op deze manier kon worden vergeleken of gebruikers van Studie in Cijfers verschillen in hun informatiebehoefte en of gebruikers uiteindelijk minder vaak informatie missen bij hun studiekeuze. Opbrengst In de derde plaats tenslotte werd onderzocht of een opbrengst waarneembaar is van het gebruik van Studie in Cijfers. Dit hebben we onderzocht door gebruikers en -gebruikers met elkaar te vergelijken op drie gegevens die al deel uitmaakten van de tweede en derde enquête van de Startmonitor. Vind je achteraf dat je bij het maken van je studiekeuze een goed en compleet beeld had van je opleiding? (enquête december) Zou je dezelfde keuze opnieuw maken? (enquête juni) Ga je door met deze opleiding aan deze instelling (uitval; enquêtes december + juni) 5 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

7 2.4 Respons De meeste resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die eerstejaars studenten geven in de septemberenquêtes. Hun aantal varieert in de drie onderzoeksjaren van respondenten in 2013 tot in Het betreft uitsluitend nieuwe studenten die in het hoger onderwijs instromen, dat wil zeggen studenten die eerder hebben gestudeerd in hbo of wo. De resultaten in het laatste hoofdstuk van het rapport (Hoofdstuk 6: Opbrengst) zijn gebaseerd op alleen de ruim studenten per jaar waarvan op basis van de vervolgenquêtes bekend is of zij doorgaan met hun studie of uitvallen (d.w.z. switchen of stoppen). Tabel 1 Bruikbare respons Startmonitor voor deze rapportage in studiejaren (uitgesplitst naar hbo/wo) en en (alleen totalen) Hbo Wo Deelnemers september Studeert door Uitval Besluit bekend (= door + uitval) Aan elke tabel in het rapport worden naast de resultaten van het laatste onderzoeksjaar ter vergelijking ook de totaalresultaten toegevoegd van de voorgaande studiejaren en Verschillen tussen de vooropleidingen mbo, havo en vwo en tussen hbo- en wo-studenten zijn telkens getoetst op significantie. Significante verschillen worden in de tabellen aangegeven met vet gedrukte cijfers. 6 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

8 3 Gebruik en invloed 3.1 Gebruik Studie in Cijfers In de Startmonitor wordt elk jaar in september in kaart gebracht van ke voorlichtingsactiviteiten studenten gebruik hebben gemaakt en hoeveel invloed deze hadden op de studiekeuze. De voorlichtingsvorm Studie in Cijfers is aan de enquête toegevoegd, waarbij voor de herkenbaarheid ook een voorbeeldoverzicht uit Studie in Cijfers wordt getoond. In Tabel 2 is het gebruik van de voorlichting bij cohort weergegeven naar vooropleiding en naar hbo en wo. Het gebruik van Studie in Cijfers is bij cohort 2015 opnieuw toegenomen naar 37 procent van de eerstejaars, en is daarmee vergelijkbaar met Studiekeuze123 (35%). Het valt daarbij op dat Studie in Cijfers vaker door havisten dan door vwo'ers wordt geraadpleegd en vaker door hbo- dan door wo-studenten. Bij Studiekeuze123 is het precies omgekeerd. Verder zien we in Tabel 2 dat van de drie vooropleidingsgroepen de vwo'ers van de meeste voorlichtingsvormen het vaakst gebruik maken en de mbo'ers het minst vaak behalve van sociale media en rechtstreeks contact met de instelling. Vergelijkbare verschillen zien we tussen hbo en wo. Opvallend is ook de toename in 2015 van het bezoek aan open dagen (van 68% naar 86%) en het gebruik van folders (van 47% naar 58%). Tabel 2 Gebruik van voorlichtingsbronnen (%) 1 2 Mbo Havo Vwo Hbo Wo Open dagen van hogescholen/universiteiten Websites van de instellingen/opleidingen zelf Folders/schriftelijke voorlichting van instellingen/opleidingen Intensievere voorlichtingsdagen (proefstuderen, etc.) Studie in Cijfers Website Studiekeuze123.nl Voorlichting door een instelling op mijn oude school Bezoek aan een instelling met mijn oude school Andere vergelijkingswebsites en -gidsen Andere vergelijkingswebsites dan Studiekeuze Onafhankelijke schriftelijke informatie Sociale media (bv. Facebook, Twitter, internetforums, etc.) Rechtstreeks contact opgenomen met instelling (tel., ) Als scholier vakken volgen bij hogeschool/universiteit In de enquête van de Startmonitor zijn de twee oorspronkelijke items 'Andere vergelijkingswebsites dan Studiekeuze123' en 'Onhankelijke schriftelijke informatie' samengevoegd in één nieuw item: 'Andere vergelijkingswebsites en -gidsen (Keuzegids, TKMST, Qompas, Elsevier)'. Alle verschillen in gebruik tussen vooropleidingsgroepen en tussen hbo en wo zijn significant, m.u.v. het volgen van vakken in het ho als scholier. 7 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

9 3.2 Gebruik Studie in Cijfers per sector en geslacht In Tabel 3 is het gebruik van Studie in Cijfers uitgesplitst naar geslacht en naar Croho-sector in hbo en wo. De toename van het gebruik van Studie in Cijfers is sterker bij vrouwen en in het wo, en daarmee het sterkst bij de combinatie van die twee kenmerken (vrouwen wo: van 21% naar 38%). In het hbo is het gebruik het sterkst toegenomen in de sectoren Gezondheid en Economie, en is daar ook in totaal het hoogst. In het wo is het gebruik het sterkst toegenomen in de sector Landbouw en is daar nu ook het hoogst van alle wo-sectoren. Het gebruik van Studie in cijfers is het laagst in de hbo- en wosector Taal & cultuur, en in het hbo ook in de categorie sectoroverstijgend. Tabel 3 Percentages gebruik Studie in Cijfers per Croho-sector en geslacht (%) Hbo Man Vrouw Wo Man Vrouw Hbo Sectoroverstijgend Onderwijs Landbouw Techniek Gezondheid Economie Gedrag & Maatschappij Taal & Cultuur Wo Sectoroverstijgend Landbouw Natuur Techniek Gezondheid Economie Recht Gedrag & Maatschappij Taal & Cultuur Invloed Studie in Cijfers Tot dusver brachten wij in dit rapport in kaart hoeveel studiekiezers gebruik maakten van Studie in Cijfers. In Tabel 4 is nu te zien hoeveel invloed Studie in Cijfers heeft op de studiekeuze áls studenten er gebruik van maken. Voor Studie in Cijfers geldt net als voor de meeste andere informatiebronnen dat deze invloed vrij onveranderd is ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Ongeveer een derde van de studenten die Studie in Cijfers raadpleegden, voelt zich daar sterk of zeer sterk door beïnvloed wat een hogere score is dan bijvoorbeeld Studiekeuze123 dat voor een kwart van de gebruikers invloedrijk is. Met andere woorden, de invloed van Studie in Cijfers op personen die de informatie bestuderen is gelijk gebleven, maar doordat tegelijkertijd méér mensen Studie in Cijfers raadplegen, is de invloed op de totale populatie toegenomen. 8 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

10 Een afname in invloed zien we in 2015 bij de websites van instellingen en vooral bij folders. De afname van de invloed van folders valt samen met de toename die we in Tabel 2 zagen in het gebruik van folders. Mogelijk worden meer folders verstrekt, waardoor zij ook terecht komen bij studiekiezers die er minder behoefte aan hebben. De sterkste invloed heeft nog steeds een bezoek aan de toekomstige hogeschool of universiteit: voorlichtingsdagen en vooral intensievere dagen zoals proefstuderen. De intensievere voorlichtingsdagen hebben een grotere impact op vwo'ers en wo-studenten. Bijna alle andere voorlichtingsvormen hebben meer invloed op mbo'ers en een aantal vormen meer invloed op wo-studenten. Tabel 4 Invloed van voorlichtingsbronnen (alleen gebruikers van bronnen; % (zeer) belangrijk) Mbo Havo Vwo Hbo Wo Intensievere voorlichtingsdagen (proefstuderen, etc.) Algemene voorlichtingsdagen Als scholier vakken volgen bij hogeschool/universiteit Rechtstreeks contact opgenomen met instelling (tel., ) Websites van instellingen/opleidingen Studie in Cijfers (Studiebijsluiter) Bezoek aan de instelling met oude school Voorlichting door de instelling op oude school Folders onderwijsinstellingen/opleidingen Andere vergelijkingswebsites en -gidsen Schriftelijke vergelijkingsbronnen Andere vergelijkingswebsites dan Studiekeuze De website Studiekeuze123.nl Sociale netwerken (bv. Facebook, Twitter) Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

11 4 Aard van gebruik en route ontsluiting 4.1 Aard van gebruik Het doel van Studie in Cijfers is onder andere dat studiekiezers in staat worden gesteld om opleidingen met elkaar te vergelijken aan de hand van gestandaardiseerde gegevens. Daarom is nagegaan of studenten Studie in Cijfers ook op deze manier toepassen: "Je hebt onder andere de informatie uit Studie in Cijfers geraadpleegd. Heb je ook opleidingen direct met elkaar vergeleken met behulp van gegevens uit Studie in Cijfers?" Het aandeel studenten dat Studie in Cijfers op deze manier heeft benut, is in 2015 toegenomen. Vwo'ers en wo-studenten maken vaker op deze manier gebruik van Studie in Cijfers dan mbo'ers en havisten. Tabel 5 Percentage gebruikers dat opleidingen rechtstreeks met elkaar vergelijkt m.b.v. Studie in Cijfers. Mbo Havo Vwo Hbo Wo Opleidingen direct vergeleken m.b.v Hoe Studie in Cijfers gevonden wordt Studie in Cijfers is op verschillende manieren te vinden: zo via Studiekeuze123 als via de folders en websites van de opleidingen. Een duidelijke ontwikkeling is dat een steeds groter deel van de groep gebruikers van Studie in Cijfers deze informatie krijgt aangeboden via de websites van de instellingen en opleidingen inmiddels al bijna de helft van de gebruikers. Het percentage studenten dat Studie in Cijfers vindt via Studiekeuze123 is min of meer stabiel op ongeveer een derde van de studiekiezers. Tabel 6 Weg waarlangs Studie in Cijfers gevonden wordt (% van gebruikers) Mbo Havo Vwo Hbo Wo Via Studiekeuze123.nl Via de website van de opleiding/instelling Via een folder van de opleiding/instelling Anders Een duidelijk verschil tussen de subgroepen, dat ook vorig jaar al werd geconstateerd, is dat de wostudenten en vwo'ers vaker Studie in Cijfers vinden via Studiekeuze123, terwijl hbo-studenten en mbo'ers en havisten juist vaker Studie in Cijfers krijgen aangeboden via instellingswebsites en folders. 10 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

12 5 Belang van informatiecategorieën 5.1 Belang Welke kenmerken en kengetallen over opleidingen vinden studiekiezers eigenlijk belangrijk als zij opleidingen vergelijken? In de Startmonitor werd alle studenten zo degenen die Studie in Cijfers raadpleegden als degenen die dat deden gevraagd hoe belangrijk zij een tiental gegevens vinden bij het maken van hun studiekeuze. De voorgelegde gegevens zijn grotendeels de informatiecategorieën uit Studie in Cijfers (wat overigens bij de vraag werd vermeld), aangevuld met een aantal extra gegevens waarvan de opdrachtgever graag de behoefte onder studenten wilde peilen. De uitkomsten blijken vrij onveranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Hooguit kan een lichte daling worden gezien in het aandeel studenten dat belang stelt in het percentage afgestudeerden met een baan. Dit arbeidsmarktgegeven is nog steeds het kengetal dat het vaakst belangrijk wordt gevonden, gevolgd door het percentage met een diploma, de doorstroom naar het tweede jaar en studenttevredenheid. Het percentage dat na de opleiding nog een nieuwe studie start en het aantal eerstejaars blijven de minst belangrijke kengetallen. Tabel 7 Percentages gebruikers en -gebruikers van Studie in Cijfers die kengetallen 'Belangrijk' vinden (kolom-%). Hbo Wo Arbeidsmarkt: percentage met baan Percentage diploma Doorstroom naar tweede jaar Studenttevredenheid % dat opleiding & instelling opnieuw zou kiezen Arbeidsmarkt: startsalaris % studieswitch Contacttijd % dat na opleiding nieuwe studie start Aantal eerstejaars Verder hechten studenten die Studie in Cijfers raadplegen aan alle kengetallen vaker belang dan studenten die Studie in Cijfers gebruiken. Ook zien we dat hbo-studenten vaker het percentage met een diploma, de doorstroom naar het tweede jaar en de studenttevredenheid belangrijk vinden, dan de wo-studenten; dit geldt zo als we hbo- en wo-studenten vergelijken die Studie in Cijfers raadplegen, als wanneer we hbo- en wo-studenten vergelijken die Studie in Cijfers raadplegen. 5.2 Gemiste informatiecategorieën Studenten is ook gevraagd of zij in hun keuzeproces informatie gemist hebben. Studenten die geen gebruik maakten van Studie in Cijfers blijken alle voorgelegde kengetallen vaker te hebben gemist dan studenten die Studie in Cijfers gebruikten. Dit verschil is het grootst wat betreft het percentage studenten dat het diploma van de opleiding haalt. 11 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

13 De kengetallen die studenten in het algemeen het vaakst hebben gemist in hun keuzeproces zijn het percentage studenten dat de opleiding en instelling weer opnieuw zou kiezen, het percentage studenten dat van studie verandert en het startsalaris van afgestudeerden (Tabel 8). Een deel van de kengetallen lijkt in de drie jaren steeds minder vaak gemist te worden. Dit geldt voor studenttevredenheid, percentage einddiploma, percentage met baan, doorstroom naar tweede jaar en contacttijd. We zien deze afname hier zo bij de studenten die Studie in Cijfers gebruiken als bij de studenten die dat doen. Tabel 8 Percentages gebruikers en -gebruikers van Studie in Cijfers die categorieën gemist hebben in hun keuzeproces. Hbo Wo % dat opleiding & instelling opnieuw zou kiezen % studieswitch Arbeidsmarkt: startsalaris % dat na opleiding nieuwe studie start Studenttevredenheid % diploma Arbeidsmarkt: percentage met baan Doorstroom naar tweede jaar Contacttijd Aantal eerstejaars Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

14 6 Opbrengst 6.1 Goed en compleet beeld van de opleiding Na enkele maanden studie wordt studenten in de Startmonitor van december gevraagd of zij achteraf gezien vinden dat zij bij het maken van hun studiekeuze een goed en compleet beeld hadden van hun opleiding. Een aannemelijke theorie lijkt dat studenten na het gebruik van Studie in Cijfers vaker een goed beeld hadden van hun studie. Toch constateerden we in de twee voorgaande onderzoeksjaren dat juist de studenten die geen gebruik maakten van Studie in Cijfers net iets vaker aangaven dat zij bij de studiekeuze een goed beeld hadden. Bij de instroom van 2015 blijkt dat meer het geval te zijn. Hier geven in ieder geval in het hbo juist de studenten die gebruik maakten van Studie in Cijfers iets vaker aan dat zij een goed en compleet beeld hadden van hun studie. Een positieve ontwikkeling die we in de drie jaren zien bij zo de studenten die als die gebruik maakten van Studie in Cijfers, is dat de eerstejaars vaker aangeven dat zij bij hun studiekeuze een goed en compleet beeld hadden. We mogen concluderen dat dit goede beeld van de studie het directe gevolg is van Studie in Cijfers; zo weten we bijvoorbeeld ook dat studenten die Studie in Cijfers gebruiken significant meer verschillende voorlichtingsbronnen gebruiken. 3 Zorgwekkend blijft dat ook bij cohort 2015 nog steeds minstens één op de tien studenten vindt dat zij of nauijks een goed beeld van de studie hadden bij het maken van hun keuze. Tabel 9 Bij het maken van mijn studiekeuze had ik een goed en compleet beeld van de opleiding (kolom-%) Hbo Wo Volstrekt Nauijks Redelijk Sterk Zeer sterk Keuze overnieuw doen Ook is studenten aan het einde van hun eerste studiejaar gevraagd of zij, als ze hun studiekeuze opnieuw zouden moeten maken, dan weer dezelfde opleiding en instelling zouden kiezen 4. Het percentage dat opnieuw dezelfde keuze zou maken, stijgt licht bij de groep die van Studie in Cijfers gebruik maakt; bij de studenten die er geen gebruik van maken zien we geen ontwikkeling. In de twee voorgaande jaren bleken nog de studenten die Studie in Cijfers gebruiken, vaker dezelfde keuze opnieuw te willen doen. In studiejaar is er geen verschil meer tussen studenten die Studie in Cijfers en gebruiken. 3 4 Gebruikers van Studie in Cijfers maken ook gebruik van meer verschillende voorlichtingsvormen, als Studie in Cijfers zelf wordt meegeteld. N.B. Deze vraag kan uiteraard alleen worden voorgelegd aan de studenten die doorgaan met eerstgekozen studie. 13 Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

15 Tabel 10 Als je opnieuw een keuze zou moeten maken, zou je dan dezelfde opleiding en instelling kiezen? (kolom-%) Hbo Wo Ja, dezelfde opleiding en instelling Nee, andere opleiding e/o instelling Studieuitval Ten slotte gaan we na of studenten die gebruik maakten van Studie in Cijfers minder vaak uitvallen dan studenten die er geen gebruik van maakten. Opmerkelijk genoeg lijkt het er in Tabel 11 op dat deze studenten in het wo juist vaker uitvallen in hun eerste jaar. De verschillen in uitval tussen studenten die en Studie in Cijfers gebruiken zijn echter significant; met andere woorden ze vallen vaker of minder vaak uit. Wo-studenten of hbo-studenten die Studie in Cijfers gebruiken vallen vaker of minder vaak uit. Indien we echter in het hbo binnen de groep uitvallers afzonderlijk de verschillen bij stoppers en switchers bekijken, dan blijken hbo-studenten die Studie in Cijfers gebruiken vaker helemaal te stoppen met studeren. Tabel 11 Studieuitval (kolom-%) Hbo Wo Studeert door Omgezwaaid Gestopt Uitval totaal (omzwaaien + stoppen) Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Gap year, buitenlandse contacten en belangstelling voor buitenlandverblijf bij startende ho-studenten

Gap year, buitenlandse contacten en belangstelling voor buitenlandverblijf bij startende ho-studenten Gap year, buitenlandse contacten en belangstelling voor buitenlandverblijf bij startende ho-studenten Analyses op basis van de Startmonitor 2008 t/m 2015 Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Jules Warps

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Deze publicatie is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat loopt naar de doorstroom

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Studievoortgang en studiesucces in het wo

Studievoortgang en studiesucces in het wo Evidence-based verbeteren Studievoortgang en studiesucces in het wo VSNU Conferentie Studiesucces, 13 juni 2012 Studentenmonitor Toegankelijkheid Determinanten van studiegedrag Studiekeuze Determinanten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013. Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013. Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps LOB en studiesucces Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013 Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps ResearchNed september 2013 2013 ResearchNed Nijmegen in opdracht

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

100 DAGEN HR RAPPORTAGE

100 DAGEN HR RAPPORTAGE Concernstaf 100 DAGEN HR RAPPORTAGE Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Concernstaf Claudia Gomes Beleidsonderzoeker Datum April 2016 (c) Hogeschool Rotterdam 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvattende

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Kiezen voor hbo of wo

Kiezen voor hbo of wo Kiezen voor hbo of wo Achtergronden en motieven van vwo ers die kiezen voor een hbo-studie Onderzoek in opdracht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jules Warps Marc Thomassen Matthijs

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland.

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Definitief. 15 Juni 2012. Groningen/Zwolle Juni 2012 1 Inhoud 1

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen De hoofdlijnen Na een jarenlange daling stabiliseert de totale doorstroom vanuit

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Evaluatie Studie in Cijfers fase 1 Eindrapport

Evaluatie Studie in Cijfers fase 1 Eindrapport Evaluatie Studie in Cijfers fase 1 Eindrapport Onderzoek in opdracht van SBB Froukje Wartenbergh-Cras Juno van Esseveldt ResearchNed december 2016 2016 ResearchNed Nijmegen in opdracht van SBB. Alle rechten

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers.

Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers. Uitval studenten... 2 Hbo ers in vallen minder uit... 3 Uitval in technische wo-masters lager... 5 Studenten met mbo-vooropleiding vallen minder uit... 6 Als studenten na één jaar studie niet meer staan

Nadere informatie

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Onderzoek naar de relatie tussen kwaliteitsoordeel en instroom bij universitaire bacheloropleidingen Eva de Haan, BSc Drs. José van Zwieten Maart 2013 Bijcollege

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten Studiekeuze123 Thora Arnadottir en Daphne Selhorst Wat is Studiekeuze123? Zelfstandige Stichting: samenwerkingsverband koepels hoger onderwijs (ISO, LSVb, HBO-raad, NRTO en VSNU) Financiering door ministerie

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 15 oktober 2013 Directie Hoger onderwijs en studiefinanciering Ministerie van OCW Anja van den Broek, Marjolein Muskens & Jeroen Winkels Meerjarig onderzoek 2008-2012

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage ResearchNed Nijmegen Sil Vrielink 26 september 2007 2007 ResearchNed Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009. Juni 2009

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009. Juni 2009 Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009 Juni 2009 Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009 Juni 2009 Uitgevoerd door: Mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs

Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs 4 Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs 34 4 Uitval van studenten in bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs Ger Ramaekers In de huidige wereldeconomie is het voor

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Waar zitten de goede docenten?

Waar zitten de goede docenten? Waar zitten de goede docenten? Studiekeuzes en loopbanen van potentieel goede docenten Onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad Anja van den Broek Wouter van Casteren M.m.v. Jules Warps en Marjolein

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS5 en in de overige Nederlandse hogescholen

Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS5 en in de overige Nederlandse hogescholen Bijlage bij hoofdstuk 2 Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS en in de overige Nederlandse hogescholen Instroom, uitval- en rendementcijfers In figuur 1 is te zien hoe groot het aandeel

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

DEELNAME AAN HOGER ONDERWIJS

DEELNAME AAN HOGER ONDERWIJS Stichting voor Economisch Onderzoek DEELNAME AAN HOGER ONDERWIJS Deel 5 Studievoortgang van eerstejaarsstudenten cohort 1997/98 Uulkje de Jong Marko van Leeuwen Jaap Roeleveld SCO-Kohnstamm Instituut Stichting

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

Doorstroom naar hbo. Dr. José Mulder

Doorstroom naar hbo. Dr. José Mulder Doorstroom naar hbo Dr. José Mulder Onderzoek doorstroom NRO-subsidie om te kijken hoe overgang mbo-hbo verbeterd kan worden Fase 1: wat is er reeds bekend? Fase 2: monitoren doorstroomtrajecten bij scholen

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123 EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS Studiekeuze123 27-10-2016 AGENDA o Welkom en introductie o Evaluatie Studie in Cijfers (aanleiding, algemene uitgangspunten, opzet, proces) o Stand van zaken herziening (per

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Switch in het wo neemt toe... 2 Soorten switch... 4 Mbo ers switchen minder vaak... 5 Naar een opleiding in de sector Economie of Natuur... 6 studenten minder vaak van hbo naar wo... 7 Studenten wiskunde,

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

INTRODUCTIE & STUDIESUCCES

INTRODUCTIE & STUDIESUCCES INTRODUCTIE & STUDIESUCCES DEELRAPPORT STUDENT ANALYTICS 201 1 AUGUSTUS 201, V1 INHOUD CONTEXT ONDERZOEK: STUDENT ANALYTICS Dit deelrapport van het project Student Analytics 201 behandelt de relatie tussen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Stapelaars in het voortgezet onderwijs

Stapelaars in het voortgezet onderwijs [Geef tekst op] Stapelaars in het voortgezet onderwijs Een analyse van de basisschooladviezen en schooltypen van de stapelaars. Onderzoek, Informatie en Statistiek Onderzoek, Informatie en Statistiek Stapelaars

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010

NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010 NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010 NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep Markteffect

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten Bindend Studieadvies Rapportage kwantitatieve resultaten Onderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs An van den Broek Hanneke Ribberink Froukje WartenberghCras Margrietha t Hart ResearchNed

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Resultaten van de eerste bevraging van het Studentenpanel

Resultaten van de eerste bevraging van het Studentenpanel Opinies en verwachtingen van studenten aan hbo-lerarenopleidingen over hun opleiding en stage, het verrichten van invalwerk en hun toekomstige baan als leraar. Resultaten van de eerste bevraging van het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen Anja van den Broek Jessica Nooij

Monitor beleidsmaatregelen Anja van den Broek Jessica Nooij Monitor beleidsmaatregelen 2015 Anja van den Broek Jessica Nooij Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Invoering studievoorschot (2015) Wet Kwaliteit in verscheidenheid (loting, toelating

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie