west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan brugge tel (050) fax (050)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be"

Transcriptie

1 west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan brugge tel (050) fax (050) H e u v e l l a n d v e r b r e d e n v e r d i e p e n b e l e i d s p l a n d e c e m b e r

2 datum aanpassing fase bespreking gemeente werkgroep trage wegennet bespreking gemeente rond snelheidsbeleid en ontwerp-beleidsplan bespreking college rond snelheidsbeleid bespreking college rond ontwerp-beleidsplan GBC-overleg participatie: voorlegging aan adviesraden bespreking adviezen voorlegging gemeenteraad ter voorlopige aanvaarding voorlegging PAC algemeen directeur coördinator cel ruimtelijke planning ruimtelijk planner Geert Sanders David Vandecasteele Jan De Moor Björn Denecker mobiliteitsdeskundige Margo Swerts

3 inhoud

4 informatief deel 7 globale doelstellingen 8 procesverloop 8 uitwerkingsnota in een notendop 9 1. ruimtelijke ontwikkelingen trage wegennet parkeerbeleid toeristische zones transporten Clarebout categorisering wegen openbaar vervoer inhoud beleidsnota 11 richtinggevend deel 13 beleidsscenario 14 werkdomein A ruimtelijke ontwikkelingen programma wonen programma bedrijvigheid andere verkeersgenererende activiteiten werkdomein B verkeersnetwerken gemotoriseerd verkeer fietsverkeer openbaar vervoer voetgangersverkeer en verkeersleefbaarheid werkdomein C flankerende maatregelen sensibilisatie en educatie informatie en promotie handhaving signalisatie bewegwijzering actieplan 35 voorstel voor organisatie en evaluatie organisatie evaluatie relatie tot hogere en gemeentelijke beleidsplannen 36 evaluatie taakstellingen uit relatiematrices 36

5 bijlage 37 actieprogramma ABC 38 samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie 45 evaluatie taakstellingen uit relatiematrices 46 participatietraject - samenvatting 50 verslagen 52

6

7 informatief deel

8 globale doelstellingen procesverloop Het mobiliteitsplan 1 is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de (langetermijn)visie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling. Duurzame mobiliteitsontwikkeling probeert de mobiliteit te beheren voor de huidige generatie zonder te raken aan de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties. De Vlaamse Overheid stelt rond haar mobiliteitsbeleid vijf basisdoelstellingen voorop: bereikbaarheid vrijwaren met nadruk op multimodaliteit; toegankelijkheid waarborgen; verkeersonveiligheid terugdringen; verkeersleefbaarheid verhogen; schade aan milieu en natuur terugdringen. Daarnaast wordt gestreefd de principes van het STOPbeginsel op te volgen, waarbij eerst de Stappers dan de Trappers en vervolgens het Openbaar vervoer en het Privé-vervoer aandacht krijgen. Sinds het nieuwe decreet op het mobiliteitsbeleid dd is het participatieproces een belangrijk aandachtspunt. De mobiliteitsplanning van de provincie West-Vlaanderen spitst zich toe op vlak van verkeersveiligheid. De uitbouw van het bovenlokale fietsroutenetwerk en de recreatieve netwerken zijn belangrijke provinciale taakstellingen. Ook onderneemt de provincie verschillende sensibiliserende acties naar scholen, bedrijven en andere doelgroepen De gemeente Heuvelland onderschrijft deze doelstellingen en principes. Met de opmaak van en de huidige actualisatie van haar mobiliteitsplan wil de gemeente actief mee werken aan een duurzame mobiliteitsontwikkeling op haar grondgebied. Een gemeentelijk mobiliteitsplan heeft in principe een tijdshorizon van tien jaar en kan een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten 1. Het oorspronkelijke mobiliteitsplan voor Heuvelland werd conform verklaard op de auditcommissie van 14 oktober Overeenkomstig de richtlijnen van de Vlaamse overheid, werd het mobiliteitsplan onderworpen aan de procedure van de sneltoets. Door middel van de sneltoets wordt nagegaan in welke mate het mobiliteitsplan nog actueel is. Uit de bespreking van de sneltoets bleek dat er een aantal thema s niet meer actueel waren, een aantal te beperkt uitgewerkt waren of niet aan bod kwamen in het eerste mobiliteitsplan. De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) heeft beslist om het mobiliteitsplan te herzien via spoor 2. Dit wil zeggen dat een aantal thema s werden uitgekozen die verbreed of verdiept moeten worden. Volgende thema s werden nader onderzocht: ruimtelijke thema s kern Westouter recreatiepool Wijtschate trage wegennet parkeerbeleid toeristische zones vrachtverkeer Clarebout categorisering wegennet openbaar vervoer De sneltoets werd goedgekeurd in PAC op 10 maart De uitwerking van verbreden en verdiepen binnen de herziening van het mobiliteitsplan, houdt drie grote fases in: verkenningsfase uitwerkingsfase herwerking van het bestaande beleidsplan De verkenningsnota heeft de gewijzigde planningscontext toegelicht en de verbredings- en verdiepingsthema s meer in detail besproken. Per thema werd aangeduid welke onderzoeken dienden uitgevoerd te worden. De verkenningsnota werd goedgekeurd in de PAC van 23 januari In de uitwerkingsnota werd het onderzoekswerk uitvoerig besproken en werden scenario s uitgewerkt. De beleidsvisie van de gemeente kwam eveneens aanbod. De uitwerkingsnota werd besproken op 22 september 2009 in de GBC. De nota werd goedgekeurd op de PAC van 9 november informatie uit decreet betreffende mobiliteitsbeleid dd b e l e i d s p l a n d e c. 1 0 w v i

9 u i t w e r k i n g s n ot a i n e e n n o- tendop De beleidsnota bouwt verder op de visie en maatregelen zoals opgesomd in het oorspronkelijke mobiliteitsplan. Het plan wordt aangevuld met nieuwe visies en maatregelen rond de onderzochte thema s. In wat volgt worden beknopt de problematiek, de doelstellingen, het onderzoek en de conclusies uit de uitwerkingsnota per gekozen thema opgesomd. 1. ruimtelijke ontwikkelingen In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen naar voor geschoven. De belangrijkste ontwikkelingen die een invloed hebben op de mobiliteit van de gemeente zijn nader onderzocht binnen het proces van het mobiliteitsplan. Voor elk van deze zones is een raming gemaakt van de verwachte verkeersgeneratie en is de ontsluiting met de verschillende vervoerswijzen onderzocht. Voor de kern van Westouter werden de woonuitbreiding Blauwpoortakker, het toekomstige rusthuis en het recreatief gebied nader bekeken. Het woonproject en rusthuis zullen ontsluiten op de Sulferbergstraat. De impact van beide projecten op verkeer en mobiliteit is beperkt. Voor het recreatief gebied zijn er op vandaag nog geen concrete plannen. De ontsluiting en het parkeergebeuren kunnen problemen met zich meebrengen. In de uitwerkingsnota werden een aantal voorstellen hieromtrent naar voren geschoven. Bij een toekomstige ontwikkeling zal de ontsluiting van de site bekeken moeten worden en de parkeerbehoefte vanuit de projecten zal op eigen terrein moeten opgevangen worden. Bij de recreatiepool te Wijtschate zal een uitbreiding van de huidige parkeerruimte voorzien worden. 2. trage wegennet Een landelijke gemeente als Heuvelland heeft een groot aantal buurtwegen. Sommige wegen zijn in onbruik geraakt, andere zijn ingenomen door landbouwers. Soms treden er conflicten op tussen doelgroepen en gebruikers van de recreatieve routes. Doelstellingen waren een methodiek te ontwikkelen rond de potenties van de buurtwegen, een goed uitgebouwd recreatief netwerk uit te bouwen en trachten een oplossing te zoeken voor de conflicten tussen doelgroepen. In het onderzoeksluik werd verder gewerkt op de bestaande werkwijze van gemeente en Regionaal Landschap. Er werd een potentiekaart voor buurtwegen opgesteld aan de hand van een GIS-analyse. Deze kaart kan als werkinstrument gehanteerd worden door de gemeentelijke diensten. De gemeente is niet van plan nieuwe buurtwegen open te stellen of af te schaffen. In de uitwerkingsnota werd de problematiek van conflicten tussen recreanten aangehaald. Voor deze problematiek is geen sluitende oplossing voor handen. De gemeente zal haar huidig beleid verder uitwerken en verfijnen. 3. parkeerbeleid toeristische zones De gemeente Heuvelland beschikt over een groot aantal toeristische attractiepolen. Op zon- en feestdagen wordt de gemeente en vooral de omgeving van de polen overspoeld door dagjestoeristen. Zij verplaatsen zich overwegend met de wagen. Doelstellingen binnen het mobiliteitsplan was het parkeergebeuren nader te onderzoeken en oplossingen te zoeken om het verkeer te sturen, zoekverkeer te weren en de overlast voor de bewoners te beperken. In het onderzoeksluik werd verder gewerkt op de bestaande onderzoeksdocumenten. Voor het domein rond Kemmel en Kemmelberg werd een bijkomend parkeeronderzoek uitgevoerd en een beperkt onderzoek naar het doorgaand verkeer op de Kemmelberg. Uit dit parkeeronderzoek en andere onderzoeken blijkt dat de parkeerproblemen zich in eerste instantie voor doen in het dorp van Kemmel. In het recreatief domein zijn de parkeerruimtes meer gespreid aanwezig waarvan sommige nog onderbenut zijn. Uit de tellingen blijkt dat er een duidelijk probleem is van doorgaand - vaak snel - verkeer over de Kemmelbergweg. Voor het dorp Kemmel zal er op termijn een randparking voorzien worden met doorgang naar het toekomstige streekbezoekerscentrum. Deze randparking zal voorzien worden langsheen de Kemmelstraat voor het binnenrijden van het dorp vanuit Ieper. Voor het recreatief domein is niet dadelijk behoefte aan bijkomende parkeerruimte. Voor de verkeersafwikkeling op en rond de Kemmelberg werden twee scenario s afgewogen: éénrichtingsverkeer over de berg en afsluiten van de berg. De gemeente heeft geopteerd voor het afsluiten van de berg op topmomenten om alzo het doorgaand verkeer op de berg te weren. Voor het handelslint Zwarte Berg werden in het verleden reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd. w v i d e c. 1 0 b e l e i d s p l a n 9

10 Er werd verder gebouwd op deze bestaande onderzoeken. Voor het handelslint is een combinatie van maatregelen de beste aanpak. Deze bestaat uit het verbaliseren van foutparkeerders, uniformisering van parkeerbeleid op Vlaamse en Franse parkings en een herinrichting van de doortocht. In het beleidsplan werd daarenboven nog aandacht besteed aan de parkeerdruk en verkeersafwikkeling van de site Bayernwald te Wijtschate. 4. transporten Clarebout In het oorspronkelijke mobiliteitsplan werd aangehaald dat er geen uitbreiding van activiteiten zou gebeuren bij het bedrijf Clarebout te Nieuwkerke. Deze informatie is achterhaald. In kader van de herziening van het mobiliteitsplan werden de cijfers van zwaar vervoer geactualiseerd en was het de intentie de routes voor aanvoer en afvoer van aardappelen en afgewerkte produkten te analyseren. De gegevens rond aanvoer en afvoer naar/van Clarebout werden geactualiseerd. Er zijn echter niet dadelijk haalbare alternatieven te vinden voor de aan- en afvoerroutes van aardappelen. Een aantal maatregelen kunnen wel een positief effect hebben op de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van het dorp en de dorpen in de omgeving, zoals de doorsteek tussen Seulestraat en Heirweg om de schoolomgeving langsheen de Suelestraat te vrijwaren, herinrichting doortocht en rechttrekking van bocht te Wulvergem en sensibilisatie-acties naar de school toe. Na overleg met de firma Clarebout werd de doorsteek van Seulestraat naar Heirweg niet weerhouden. de beleidsnota zal het nieuwe voorstel worden opgenomen. 6. openbaar vervoer Het openbaar vervoer is beperkt uitgebouwd op grondgebied van de gemeente. Vooral de relatie naar de omliggende steden en tussen de kernen onderling zijn beperkt. Als doelstellingen binnen het mobiliteitsplan werden naar voren geschoven om het aanbod en het gebruik te verhogen door gepaste maatregelen te treffen. De bestaande buslijnen werden geanalyseerd naar aanbod en gebruik. De gemeente streeft naar een uitbreiding van de functionele lijnen tot volwaardige reguliere buslijnen. Ook een opwaardering van de belbussen zowel naar aanbod als naar amplitude is een vraag. De Lijn zal de vragen verder onderzoeken, maar vermoedt op korte termijn niet te kunnen inspelen op dit eisenpakket. 5. c a t e g or i s e r i n g w e g e n De wegencategorisering werd eerder beperkt aangepast. Er werd niet ingegaan op de voorstellen van de steden Poperinge en Ieper om de verbindingswegen richting deze steden te verhogen tot secundaire wegen. De gemeente heeft eerder de optie genomen om het verkeersluwe karakter van de wegen op gemeentelijk grondgebied te benadrukken. De snelheidsregimes op de wegen werden tevens onder de loep genomen. In de uitwerkingsnota werd een voorstel gedaan van mogelijke aanpassing van de snelheidsregimes. Dit voorstel bestond uit een toepassing van het gedifferentieerd snelheidsbeleid op de lokale wegen van types I en II. De gemeente kon zich niet dadelijk vinden in dit voorstel. In kader van de opmaak van het beleidsplan werd een aangepast voorstel uitgewerkt door de gemeentelijke diensten. In 10 b e l e i d s p l a n d e c. 1 0 w v i

11 inhoud beleidsnota De beleidsnota bouwt verder op de visie en maatregelen zoals opgesomd in het oorspronkelijke mobiliteitsplan. Het plan wordt aangevuld met de nieuwe visies en maatregelen rond de onderzochte thema s. In eerste instantie wordt de beleidsvisie toegelicht waar de gemeente naar toe wil met mobiliteit en verkeer op haar grondgebied. Achtereenvolgens worden per werkdomein de visie en de maatregelen uitgestippeld. Werkdomein A geeft de band met het ruimtelijk beleid weer. Werkdomein B geeft het gewenste beleid voor de netwerken van de verschillende vervoerswijzen weer. Bij werkdomein C wordt het flankerend beleid uitgewerkt. De maatregelen worden nogmaals samengebundeld in het actieplan. Het ontwerp-beleidsplan werd voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op 22 juni Het decreet rond mobiliteitsbeleid van april 2009 legt op dat het vernieuwde gemeentelijk mobiliteitsplan moet onderworpen worden aan openbaar onderzoek of er een participatietraject moet bewandeld worden. In zitting van 25 januari 2010 heeft de gemeenteraad beslist de beleidsnota te onderwerpen aan participatietraject. De beleidsnota zal ter advisering voorgelegd worden aan de GECORO, milieuraad, jeugdraad en seniorenraad. Het verslag van deze beslissing is terug te vinden in bijlage. Op 9 september 2010 werd het ontwerp-beleidsplan voorgesteld worden aan de verschillende gemeentelijke raden. In de bijlage wordt een samenvatting gegeven van het participatietraject. w v i d e c. 1 0 b e l e i d s p l a n 11

12 12 b e l e i d s p l a n d e c. 1 0 w v i

13 richtinggevend deel

14 beleidsscenario Met het beleidsscenario wil het gemeentebestuur streven naar een (verkeers)leefbare en verkeersveilige gemeente. De doelstellingen situeren zich op twee niveaus, enerzijds ten behoeve van de lokale bevolking en anderzijds ten behoeve van de recreanten. Voor de lokale bevolking wordt specifieke aandacht besteed aan het herinrichting van doortochten en dorpskernen op maat van de bewoners. Het voorzien van fietsinfrastructuur op de verbindende wegen betekent een stimulans voor zowel de inwoners als de recreanten. Bij de toeristische attractiepolen zal aandacht besteed worden aan het parkeren en de verkeersafwikkeling. In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel energie gestopt in de uitbouw van een dens recreatief wandelnetwerk. Naar de toekomst toe zal op deze ingeslagen weg worden verdergewerkt met niet alleen aandacht voor de wandelaars, maar ook voor fietsers en ruiters. Daarnaast tracht de gemeente ook oplossingen te zoeken voor het vrachtverkeer over de wegen. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen zowel het vrachtverkeer, de lokale bevolking als de recreanten. 14 b e l e i d s p l a n d e c. 1 0 w v i

15 werkdomein A r u i m te l i j k e on t w i k k e l i n g e n bedrijven passeren door de dorpskernen Nieuwkerke, Wulvergem en Mesen. Onder het werkdomein A wordt een overzicht gegeven van de toekomstige ontwikkelingen op ruimtelijk vlak. Het mobiliteitsplan doet geen bindende uitspraken over toekomstige ontwikkelingen, maar brengt advies uit over mobiliteitsaspecten bij deze ontwikkelingen. Het gemeentelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen geven inhoudelijke beslissingen over deze ontwikkelingen weer. 1. programma wonen JJ wooninbreiding In de kern Wijtschate is er een wooninbreiding voorzien van ongeveer 20-tal woonentiteiten. JJ woonuitbreidingen In de kern Westouter zal het woonuitbreidingsgebied Blauwpoortakker aangesneden worden. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1,93 ha en zal ongeveer 29 woonentiteiten omvatten. De ontsluiting zal gebeuren via de Blauwpoortstraat op de Sulferbergstraat. In de kern Wijtschate zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden bij bestaande woonuitbreidingsgebieden, met name ter hoogte van de Kapelaniestraat en Ieperstraat. In totaal bedraagt het een 13-tal woonentiteiten. Covameat, gelegen ten oosten van de kern van Mesen maar gesitueerd op Heuvellands grondgebied, is een slachthuis. Alle transporten verlopen naar de N336 en gaan niet door de kern van Mesen. Goudezeune, gelegen op de grens met Ieper in de Vierstraat te Kemmel, is gespecialiseerd in industriebouw. Het merendeel van de transporten gebeurt via de N331 richting Ieper. Alleen het bedrijf Goudezeune is een regionaal bedrijf. JJ lokale bedrijvenzones Enkele kernen, De Klijte en Dranouter, beschikken over een ambachtelijke zone die afgebakend werd op het gewestplan. Deze zones omvatten soms één tot enkele bedrijven. Daarnaast treffen we verspreid over de gemeente nog kleinere bedrijven aan. JJ uitbreidingsmogelijkheden bedrijvigheid In het structuurplan is voorzien dat er in of aansluitend aan elke kern een mogelijkheid kan voorzien worden tot herlocalisatie van bestaande bedrijven. Het betreft hier eerder beperkte uitbreidingen. In de kern Kemmel zal het woonuitbreidingsgebied Nieuwstraat nog een ruimtelijke afwerking kunnen bekomen met een 12-tal woonentiteiten. In de kern Nieuwkerke zal de woonwijk Bassevillestraat uitgebreid worden met 20 tot 24 woonentiteiten. 2. programma bedrijvigheid JJ bedrijvigheid met regionaal karakter Heuvelland telt drie grotere bedrijven die functioneren op regionaal niveau en die ook veel transporten genereren: Clarebout Covameat Goudezeune Clarebout potatoes, gelegen in het dorp Nieuwkerke aan de westelijke zijde, is een aardappelverwerkend bedrijf. Het bedrijf telt een 300-tal werknemers. In 2008 heeft het bedrijf een nieuwe milieuvergunning ontvangen. Het bedrijf heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn produktiecapaciteit te verhogen met 50%. Het merendeel van de transporten voor het 3. andere verkeersgenererende activiteiten JJ toeristische attractiepolen Het toeristisch gebied rond de Kemmelberg werd de laatste jaren sterk uitgebreid met nieuwe aankopen van bossen en gronden. Het domein strekt zich uit van Kemmel tot Dranouter en Loker. Dit gebied trekt veel toeristen en recreanten aan om te wandelen, te fietsen en te verblijven in de diverse horeca-zaken. In Kemmel-dorp zal het VVV-kantoor uitgebouwd worden tot een streekbezoekerscentrum dat voor de gehele regio zal werken. Het activiteitenlint Zwarte Berg is gelegen op de top van de gelijknamige berg. Het lint bestaat uit een aaneenschakeling van horeca-zaken en kleinhandel. Het activiteitenlint trekt veel Fransen aan (> 90% van bezoekers). In de nabije omgeving bevindt zich de Rode Berg die een ander publiek aantrekt dat zich meer toespitst op wandelen en recreëren. In het noorden van de kern Wijtschate is de site Bayernwald gelegen. Het is een belangrijke Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog. w v i d e c. 1 0 b e l e i d s p l a n 15

16 Verspreid over de gemeente treffen we verschillende oorlogsgedenktekens aan die eveneens toeristen aantrekken. Voornamelijk dagjestoeristen bezoeken deze attractiepolen tijdens de verlofperiodes en op zon- en feestdagen. Ten zuidoosten van het vakantiedorp Woestenhof (in de kern Westouter) bevindt zich nog een recreatief domein. Voor dit gebied is de invulling op vandaag nog onbekend, maar het zal op toeristisch vlak ontwikkeld worden. De ontsluiting en het parkeergebeuren zullen op het moment van invulling moeten bekeken worden. 16 b e l e i d s p l a n d e c. 1 0 w v i

werkdomein B verkeersnetwerken

werkdomein B verkeersnetwerken werkdomein B verkeersnetwerken In het tweede werkdomein worden de verschillende verkeersnetwerken uitgewerkt. De beleidsvisies per modus komen aan bod en de concrete maatregelen verbonden aan deze visies

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur 166/183 43-03/26000512 13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur De gewenste verkeer- en vervoersstructuur is de gewenste samenhang tussen alle ruimten in de gemeente die min of meer gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Doel De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem

Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem Wandelroutes Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem 1 Tweebergenwandelroute - Westouter 7,1 km Westouter 2 Flankrijkwandelpad-Loker 8 km Loker- Westouter 3 Kraters en Mijnenwandelroute

Nadere informatie

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Geachte Burgemeester en Schepenen, Geachte Burgemeester en Schepenen, Met dit bezwaarschrift motiveren wij ons standpunt dat wij in het geheel niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde maatregel in het herziene mobiliteitsplan 1 waarbij

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk bovenlokaal sluipverkeer lokaal sluipverkeer vrachtverkeer doortocht Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering Algemeen: Handhaving nelheidsmaatregelen olledige zone 50 muv invalswegen? onveilig kruispunt

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...4

Nadere informatie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid INHOUD 1. Inhoud van de oriëntatienota...2 2. Procedure...5 1. Inhoud van de oriëntatienota

Nadere informatie

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing.

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing. omzendbrief Verspreiding: * Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbar e Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 71 24 -

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...5

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be Brugge, september 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. VERKENNINGSFASE

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Mobiliteit in Bredene. Thematische informatiebrochure.

Mobiliteit in Bredene. Thematische informatiebrochure. Mobiliteit in Bredene Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord De Vlaamse Regering heeft

Nadere informatie

WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN. definitieve nota na publieke consultatie

WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN. definitieve nota na publieke consultatie WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN definitieve nota na publieke consultatie info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be i.s.m. het STUDIEBUREAU DEMEY Brugge, september

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze Inspraakvergadering 6 juni VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Procedure verschillende stappen Evaluatie bestaand mobiliteitsplan met sneltoets gekozen

Nadere informatie

Beleidsplan. 10 juli 2012. Steenokkerzeel

Beleidsplan. 10 juli 2012. Steenokkerzeel M o b i l i t e i t s p l a n S t e e n o k k e r z e e l. Beleidsplan 10 juli 2012 Steenokkerzeel D+A Consult 1 juli 2012 P21914 fase versie document datum revisie 3 A Versie ambtelijke werkgroep feb.

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid Dominique Ameele & Tijl Dendal Vlaamse Overheid Departement MOW Workshop event fietslogistiek 5/5/2017 Mechelen 1 1 2 Overzicht Duurzaam lokaal

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kluisbergen Gecoördineerde ontwerpversie opgemaakt door: TECHNUM nv Afd RUIMTELIJKE PLANNING KORTRIJKSESTEENWEG 1144 A 9051 GENT Tel 09/240.09.11 Fax 09/240.09.00

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Fietssnelwegen in Vlaanderen Sinds enkele jaren sterke inzet op uitbouw fietssnelwegen door provincie Vlaams-Brabant.

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Inleiding Structuur 1. Mobiel 21 2. Duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (in dorpen) 3. Mobilometer - Testinstrument voor steden en gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

GEMEENTE INGELMUNSTER

GEMEENTE INGELMUNSTER GEMEENTE INGELMUNSTER MOBILITEITSPLAN SPOOR 3 BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.eu www.kepplerconsulting.eu Brugge, november 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. BELEIDSPLAN 2. DUURZAAM MOBILITEITSSCENARIO

Nadere informatie

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l.

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. C o n f o r m v e r k l a a r d d o o r d e P A C 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT 1 Inhoud 1. Ander beleid o.b.v. onderzoek en evaluaties Beleidsnotitie 2002 Onderzoek en evaluaties 2. SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT Visie Maatregelen: bereikbaarheid & verkeersveiligheid

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

Informatiebrochure. Burgmeester Yvan T Kint Schepen Walter De Donder Secretaris Juliaan Van Ginderdeuren

Informatiebrochure. Burgmeester Yvan T Kint Schepen Walter De Donder Secretaris Juliaan Van Ginderdeuren Voorwoord Nieuwsbrief Informatiebrochure Gemeente Affligem Kruishoutem Ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem De gemeente heeft een ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Kemmelstraat. Kemmelbergweg. Dikkebusstraat. Markt. Hollebekestraat. Markt. Dikkebusstraat. Planciusplein

Kemmelstraat. Kemmelbergweg. Dikkebusstraat. Markt. Hollebekestraat. Markt. Dikkebusstraat. Planciusplein s s in Heuvelland: Naam American memorial stone in the 27th and 30th division the French soldiers killed in action near Mount Kemmel the victims of Loker (WW I and WW II) the victims of Wijtschate (WW

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

STAPPENPLAN. "Verbreden en Verdiepen"

STAPPENPLAN. Verbreden en Verdiepen VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STAPPENPLAN "Verbreden en Verdiepen" in het kader van de bijsturing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen

Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen Maandag 26 januari 2015 Infomoment Trage wegen Provinciehuis Boeverbos Tom Vermeersch Dienst Gebiedsgerichte werking 1 Achtergrond

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan. Carl Hanssens Schepen Mobiliteit

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan. Carl Hanssens Schepen Mobiliteit Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan Carl Hanssens Schepen Mobiliteit 4/11/2014 Procesverloop GBC uitwerkingsnota (te verbreden en verdiepen thema s) 5 juni 2014 Opmaak van het beleidsplan

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT Middelaar Mei 2014 Inhoud ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT... 3 1. Inleiding... 3 2. Het proces... 3 3. Actiepunten... 3 3.1 Actiepunt

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020... 1 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd 1 22-11-2011 17:16:10 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren Ontwerp Kaartenbundel Juni 2006 Colofon wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Jan De Moor en Johan Michielssens m.m.v. Filip

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

Lichtervelde RUP Bollestraat en flankerende maatregelen

Lichtervelde RUP Bollestraat en flankerende maatregelen baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05253 B i j g a a n d b i j h e t b e s l u i t va n d e d e p u t a t i e va n d e P r ov i n c i e We s tvlaanderen houdende

Nadere informatie

GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GRS LAARNE - BINDEND GEDEELTE Groep Planning - 2 INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 4 1.1. RUIMTELIJKE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

onze facebook 1 naar startpagina 2 Min. prijs lang weekend Westouter 1 24 24 950 1050 Aantal personen per woning Westouter 1 18 18 750 1100

onze facebook 1 naar startpagina 2 Min. prijs lang weekend Westouter 1 24 24 950 1050 Aantal personen per woning Westouter 1 18 18 750 1100 Vakantiewoningen onze facebook 1 naar startpagina 2 Volg Terug Een vakantiewoning is een uitgeruste woning, studio of appartement, waarvoor een persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend. toerist krijgt

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Wijkraad Roksem. Agenda

Wijkraad Roksem. Agenda Wijkraad Roksem donderdag 19 november 2015 2 Agenda Verwelkoming Goedkeuring verslag van de vorige wijkraad Toelichting procedure ruimtelijk structuurplan Toelichting BOOMM-project Nieuwe vormen van dienstverlening

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Projectnummer: 43-03/26000512 2/183 43-03/26000512 OPDRACHTGEVER Gemeente Opwijk Marktstraat 55 1745 Opwijk Ann Van Damme Rony Willems

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Gemeente Kinrooi Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Korte omschrijving Bij de herinrichting van de schoolomgeving is de volledige omgeving inclusief de

Nadere informatie

VERKAVELINGEN en NIEUWBOUW

VERKAVELINGEN en NIEUWBOUW VERKAVELINGEN en NIEUWBOUW DE KLIJTE Nog 2 loten te koop In de rust en stilte van het gehucht De Klijte, verborgen in de glooiende hellingen van Heuvelland, bieden wij 3 loten bouwgrond aan voor alleenbouw.

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN juni 2016 Resultaten instrumenten voor visievorming 1 Probleem Lokale besturen missen vaak een langetermijnvisie voor economische sites in de kern én een proactief beleid

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Door middel van dit actieplan verkeersveiligheid zet de gemeente Riemst sterk in op de verbetering van de verkeersveiligheid in haar gemeente. Hierdoor wordt er een

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

STAD BREE VERBREDEN EN VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN FASE 3 / BELEIDSPLAN

STAD BREE VERBREDEN EN VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN FASE 3 / BELEIDSPLAN STAD BREE VERBREDEN EN VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN FASE 3 / BELEIDSPLAN SEPTEMBER 2011 INHOUD INFORMATIEF DEEL 1 1 / INLEIDING 2 1.1 / PARTICIPATIETRAJECT 12 1.2 / INFORMATIEF EN RICHTINGGEVEND DEEL 15 1.3

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05455 Z o n n e b e k e m o b i l i t e i t s p l a n b e l e i d s p l a n f e b r u a r i

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

BELEIDSPLAN, conform verklaard op de auditcommissie van 19 april 2004

BELEIDSPLAN, conform verklaard op de auditcommissie van 19 april 2004 GEMEENTE MOORSLEDE MOBILITEITSPLAN BELEIDSPLAN, conform verklaard op de auditcommissie van 19 april 2004 GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten en ingenieurs.

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Zwalm

Mobiliteitsplan Zwalm Mobiliteitsplan Zwalm Beleidsplan PAC 19 maart 2012 Gemeente Zwalm Zuidlaan 36 9630 Zwalm Grontmij Belgium Gent, 19 maart 2012 P:\238286\A\RAP\Beleidsplan\Beleidsplan_02, Revisie 02 Verantwoording Titel

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK RICHTINGGEVEND DEEL LEGENDE netwerk van valleigebieden: groene dragers van de open ruimte open ruimte gebied structurerend voor natuur en landschap structureel landbouwgebied structureel landbouwgebied

Nadere informatie

ADVIES MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN informatief gedeelte

ADVIES MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN informatief gedeelte ADVIES MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN informatief gedeelte Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie (2040) op duurzame mobiliteit.

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN PITTEM

MOBILITEITSPLAN PITTEM MOBILITEITSPLAN PITTEM Beleidsplan: ter goedkeuring op de auditcommissie Gemeentebestuur Pittem Markt 1 8740 PITTEM Pittem, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 DOEL VAN HET BELEIDSPLAN...

Nadere informatie