Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011"

Transcriptie

1 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag: ie van Beest Onderwerp Besproken Opvolgen 1.Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Romy, die in de Kindergemeenteraad de wijk Zuid gaat vertegenwoordigen. Afmeldingen: dhr. Konings en Maris, de dames Geervliet, Hoogerboord (namens bestuur Plantage), Slechte en Scholtes. Leuk nieuws is dat de wijk Zuid twee vrijwilligers awards heeft gewonnen: John van den Oudenaarde ontving de Passie Award en het actiecomité Zwembad Zuid won de Innovatie Award. 2.Verslag vorige bijeenkomst 9 mei 2011 Pagina 1 Er wordt besloten de bewonersschouw Zuid te houden op woensdag 21 september a.s. Verzijden zal de uitnodiging aan de deelnemers toezenden. Verzijden Uitnodiging bewonersschouw verzenden Om de verlichtingsproblemen tussen de Bernhardlaan en de Havenstraat te verbeteren oppert een bewoner om fellere lampen in de lantarenpalen te installeren. zal die mogelijkheid bekijken. Verzijden Verlichting tussen Bernhardlaan en Havenstraat Pagina 2 Een bewoner geeft aan dat Eneco bezig is met het vervangen van 400 meter leiding op de Havendijk, maar dat er nog geen gehoor is gegeven aan het verzoek van bewoners om trillingsonderzoek. De voorzitter zal hier werk van maken en vraagt de bewoner om het nummer van de ontvangstbevestiging van de gemeente van de brief met dit verzoek. Verzijden Brief gaslek Havendijk/Eneco Pagina 1 van 12

2 -> Verzijden werkt aan een informatiebrief voor omwonenden. Deze brief wordt t.z.t. aan het wijkoverleg toegezonden. De bankjes op de Maasboulevard zijn nog niet vervangen. Verzijden meldt dat morgen met Irado wordt bekeken welke planken vervangen moeten worden stalen planken met een gegalvaniseerde coating die vandalisme- en weersbestendig is en niet heet wordt in de zon. Door de kleur ziet men geen verschil tussen de houten en stalen planken. Over ca. 8 weken zal dit gereed zijn. -> Vandaag is gestart met vervanging van de planken van de banken op de Maasboulevard. De voorzitter geeft aan dat er nog geen reactie te melden is van de bibliotheek omdat dit nog besproken wordt tussen het College en bibliotheek. De voorzitter zal het wijkoverleg informeren zodra er meer bekend is. Pagina 4 De goedgekeurde aanvraag van de Plantage is geen 2.975,- maar 1.200,-. De voorzitter zal dit nakijken. Pagina 5 Bij Wilco Knip is bekend dat de tijdschakelaar aan de boom in de Poortugaalsestraat voor de winter beter ingesteld gaat worden. De voorzitter heeft voor Speelruimteplan Zuid de eerste check gedaan met de straatteams en wil kinderen van de basisscholen om raad vragen. De voorzitter vraagt het wijkoverleg om suggesties. Een bewoner wijst de voorzitter op een site gratis speeltoestellen bij overheid.nl. De voorzitter zal dit nagaan. -> De voorzitter heeft op deze website geen informatie Voorzitter Voorzitter Informatie bibliotheek Controle aanvraag Plantage Pagina 2 van 12

3 gevonden over gratis speeltoestellen. Suggesties blijven welkom! Pagina 6 Op 29 juni om uur op het Stadskantoor valt het besluit over zwembad Zuid. Het actiecomité roept ieder op om te komen als men voor behoud van zwembad Zuid is. Op het Stadserf van 30 mei heeft de voorzitter slechts één bewoonster uit Zuid gezien. Hij betreurt dat, omdat er een voor bewoners interessante agenda was. Volgende keer hoopt de voorzitter op meer animo. Pagina 7 Bewoners 29 juni uur Stadskantoor besluit Zwembad Zuid Bewoners vinden dat overlast van hondenpoep bij de nieuwe voortuin van de Gorzenschool en in de Brouwerstraat nog niet naar tevredenheid is aangepakt. De LBB weet van overlast op deze plek en pleegt daar reeds extra inzet. Er zijn extra inzet dit jaar in Schiedam reeds 170 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die de hondenpoep niet opruimden. Voorzitter geeft aan dat het nooit gaat lukken dat de LBB permanent post bij de school. Bewoners bieden aan de mensen van de LBB in de school of vanuit hun huizen te observeren. De LBB denkt na over het aanbod. Bewoners vragen of het mogelijk is om een verbodsbord te plaatsen. Voorzitter geeft aan dat er geen borden meer worden geplaatst. Het is nergens toegestaan. Een verbodsbord wekt de indruk dat het elders wel mogelijk is om de honden te laten poepen. De boodschap moet helder zijn: Alleen in daartoe aangewezen losloopgebieden of hondentoiletten mag de hand zijn gang gaan. Verzijden wijst op de mogelijkheid dat de leerlingen oude verkeersborden beschilderen met teksten tegen LBB Posten in Gorzenschool of bij bewoners thuis? Pagina 3 van 12

4 3. Stand van zaken vouchers hondenpoep. Desgewenst kan hij dergelijke borden leveren. De voorzitter zal het voorleggen aan de Gorzenschool. De voorzitter adviseert de komende weken de voucheraanvragen in te dienen. Dan heeft men voldoende tijd om nog aanvullende informatie aan te leveren als hierom gevraagd wordt. 1 september is de sluitingsdatum voor indienen vouchers en aanvullende gegevens. Verzijden en voorzitter Bewoners Borden naar Gorzenschool voor beschilderen kinderen Zo spoedig mogelijk voucheraanvragen indienen 4. Stand van zaken wijkbudget Pagina 4 van 12 De heer Grob vraagt zich of de voucheraanvraag goed ontvangen is. Hij heeft nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. De voorzitter zoekt het uit. De kerstverlichting voor de Groenelaan is vorig jaar aangeschaft. Voor de goede orde wordt de reeds gemaakte afspraak nu bevestigd, dat de ondernemers de kosten voor ophangen etc. betalen. Aanvraag voor Verbouwing van de keuken grote zaal BVSZ voor 5.000,- Men verwacht hierbij een voucherhonorering van 5.000,-, maar dit moet nog behandeld worden. Onder voorwaarde dat de voucheraanvraag wordt gehonoreerd gaat het wijkoverleg akkoord. Indien de voucher niet wordt goedgekeurd komt deze aanvraag terug in het wijkoverleg van oktober. Een bewoner vraagt zich af wat de gemeente met het pand van de BVSZ van plan is. Voorzitter geeft aan dat er nog geen concrete plannen zijn. Aanvraag voor Speelmiddag voor kinderen met BBQ in de Strijensestraat voor 650,- wordt goedgekeurd het wijkoverleg. Aanvraag voor Koninginnedag 2012 Groenelaan voor 8.000,-. Deze Voorzitter Checken voucheraanvraag dhr Grob AKKOORD 5.000,- Keukenverbouwing BVSZ onder voorbehoud van honorering voucher AKKOORD 650,- Speelmiddag/BBQ Strijensestraat

5 aanvraag dient ten laste te gaan van het budget voor Volgens de nieuwe regels dient verder 25% korting te worden toegepast. De maximale honorering is derhalve 6000,-. Omdat bij eerdere edities de benodigde hekken konden worden gefinancierd uit een ander budget wil het wijkoverleg ook nu een knip maken. Voor 2012 wordt 4.500,- toegekend voor het feest exclusief de hekken. Men is bereid om na te denken voor een aanvullende 1.500,- als de hekken niet op een andere manier kunnen worden gefinancierd. Aanvraag voor Kerstdiner voor senioren in december 2011 voor 1.975,- In verband met nieuwe regels wordt de aanvraag in principe gehonoreerd voor 75%. De organisatie moet de resterende 25% financieren uit andere middelen. Lukt dat niet dan kan in het wijkoverleg van oktober worden bekeken om bij wijze van uitzondering voor de ontbrekende 25% een beroep te doen op het wijkbudget. AKKOORD 4.500,- Koninginnedag 2012 (op budget 2012) en evt ,- hekken AKKOORD 75% (en evt. 100%) van 1.975,- 5. Mededelingen vanuit gemeente/stand van zaken langlopende kwesties 1. Vanaf 1 juli 2011 is mevrouw Leemhuis waarnemend burgemeester van Schiedam. 2. Voor burendag 2011 stelt Douwe Egberts/Oranjefonds 500,- beschikbaar voor een goed idee. Meer informatie op Bewoners Geld aanvragen voor burendag 3. De Houthavens zitten momenteel in de fase van beantwoording van zienswijzen. BAM gaat bouwen als 60% is voorverkocht. Dus dat duurt nog enige tijd. 4. De Nieuwe Haven: Bokx zit in surseance van betaling en zoekt een opvolger voor de afbouw. Pagina 5 van 12

6 5. Cultuurscout Ineke Hagen deelt mee dat Stichting Mooi Werk verhuisd is naar het Wennekerpand. De cursus Op Weg Naar Bach wordt weer georganiseerd na de zomer. Daarna zal begin november een cursus Kunstgeschiedenis worden gegeven. Men kan zich voor de cursussen aanmelden. Bewoners Aanmelden cursus Op Weg Naar Bach en cursus Kunstgeschiedenis 6. Naar aanleiding van een vraag uit een eerder wijkoverleg legt de LBB uit dat de camera s op de Groenelaan werden opgehangen op basis van analyses van meldingen. Volgende week komt er een nieuwe analyse en worden de camera s verplaatst. De coördinator Roofovervallen van de Politie maakt elke drie maanden een nieuwe analyse. 7. De politie is aanwezig om meldingen op te nemen: Op zaterdagavonden worden plantenbakken in de Pendrechtsestraat en Wilhelminastraat en Willem Brouwerstraat vernield, vermoedelijk een groep die van de Maasboulevard komt. Politie Actie op vandalisme plantenbakken 6. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt Een bewoonster meldt dat in de Nieuwe Maasstraat struiken en rekken zijn geplaatst, maar niet bij de Maaslandsestraat/ Vierstratenflat. noteert dit en zal actie ondernemen. Verzijden Struiken en rekken Maaslandsestraat/ Vierstratenflat Er zijn struiken geplant daar waar gesloopt gaat worden. Dat vindt een bewoonster niet logisch. Dit is een miscommunicatie tussen Woonplus en Gemeente. Er wordt hard aan gewerkt dat gemeente en Woonplus op de hoogte zijn van elkanders plannen en activiteiten. Een bewoonster heeft video-opnamen gemaakt en melding gemaakt van vandalisme. Zij stelt de opnamen graag ter beschikking van de politie. De voorzitter lijkt het zinvol de film te bekijken met LBB en Jongerenwerk, die wellicht de jongeren herkennen en kunnen gaan aanspreken. Voorzitter Bewonersvideo vandalisme naar LBB en Jongerenwerk Pagina 6 van 12

7 Bewoners verzoeken om een oplossing voor de parkeeroverlast op de hoek bij het café. Dat kan worden gegeven aan de LBB. Voorzitter geeft het ook aan de afdeling Verkeer voor evt. fysieke ingrepen. De parkeerdruk neemt toe in Zuid dat er meer volwassenen in panden wonen. De voorzitter geeft aan dat het niet mogelijk is om bepaalde bewoners te verbieden een auto te hebben. Hij geeft aan dat alleen het reguleren van het parkeren (parkeervergunningen, na uur betaald parkeren, etc.). Als dit de wens is van de bewoners dan zou bijvoorbeeld via de BVSZ een verzoek daartoe kunnen worden ingediend. De Westerkadebrug is in zeer slechte staat. Verzijden sluit dit kort met de procesmanager brugonderhoud. De BVSZ stuurt mogelijk een formeel reparatieverzoek richting het College. Voorzitter Verzijden Parkeeroverlast hoek café Planning onderhoud Westerkadebrug 7. Kennismaking met Sean Creegan van Woonplus Pagina 7 van 12 Wanneer wordt de kade van de Nieuwe Haven aangepakt? Dit is nog niet bekend. Verzijden sluit dit kort met de procesmanager kadeonderhoud. Naar aanleiding van de vragen over wat Woonplus van plan is met de Bethelflat, is Sean Creegan vanavond aanwezig. Sean is bij Woonplus de opvolger van Yvonne van Hees. Hij medewerker sociale begeleiding voor individuele bewonerszaken in Centrum en Zuid. Sean Creegan is te bereiken bij Woonplus per telefoon en De Bethelflat wordt momenteel met vertraging gerenoveerd. Er is 24-uurs bewaking. Van twee woningen wordt één woning gemaakt en Stichting Pameijer realiseert daar een woonvoorziening voor mensen met beperkingen. Verzijden Planning onderhoud kade Nieuwe Haven

8 Hoe gaat het dienstencentrum eruit zien en voor wie zijn de voorzieningen? De klankbordgroep weet dat Stichting Pameijer 19 woningen zal huren. Er is wel een ruimte voor dienstverlening, maar geen partner met geld. Woonplus is bezig met DSW. Stichting Pameijer wil daar iets inzetten als andere huurders een gedeelte van de gemeenschappelijke huiskamer willen huren. In verband hiermee wijst de voorzitter op het belang dat de bewoners van Zuid en de BVSZ zelf een beeld vormen van de gewenste voorzieningen in de wijk en bijbehorende locaties. Verder is van belang dat de gemeente meer vraaggericht zal gaan opereren. Haar rol wordt meer faciliterend. Bijvoorbeeld richting bewoners die zelf iets opzetten, maar een bijdrage nodig hebben voor de aanschaf van materiaal, of het betalen van de huur van een ruimte. Sean Creegan geeft aan toe dat Woonplus zich steeds meer zal concentreren op haar kerntaak, het verhuren van woningen. Er zal veel minder geld beschikbaar zijn voor buurtactiviteiten. Is het mogelijk in de ruimte bij de Bethelflat zo iets te creëren als in de Pionier? Dit kan Woonplus momenteel niet georganiseerd krijgen. De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk een voorbeeld is van een de gemeente mede te faciliteren activiteit. 8. Stand van zaken rond diverse projecten in Zuid Kees Nagelkerke, projectleider van de gemeente Schiedam is aanwezig om informatie te verstrekken over diverse projecten in Zuid. Kop van de Plantage In de brief aan omwonenden stond dat in mei gestart zou worden, maar het liep anders. Kees legt uit hoe dit komt. Het project is nu gegund en men Pagina 8 van 12

9 probeert in de bouwvak verloren tijd in te lopen met werken. In het bestek staat dat dit project tot medio december gaat lopen. Het restwerk is beplanting en gepland in maart/april Voor invulling van de beplanting is een gerenommeerde landschapsarchitect Piet Oudolf aangetrokken. Men kan op internet zijn werk bekijken via zoekmachines naar Piet Oudolf. De communicatie heeft klachten opgeleverd: de afspraak is dat de Nutsbedrijven zelf moeten communiceren met burgers en dat de gemeente dit niet voor het Nutsbedrijf doet. Gebleken is dat het gasbedrijf na de start met terugwerkende kracht omwonenden een brief stuurde. Er zou gekeken worden naar mogelijkheid voor extra parkeergelegenheid achter het voormalige PTT gebouw? Daar komt geen extra parkeergelegenheid, maar er komt wel extra parkeergelegenheid voor vergunninghouders bij de Plantage. Hoe zit het met plannen voor herinrichting Lange Nieuwstraat met extra parkeerplaatsen? Dit staat niet in de planning. Project van Rivier naar Stad/Het Sluisgebied Schiedam zal het groengebied van de Hoofdbrug via het Sluizencomplex naar het Hoofdplein verbeteren. De omwonenden zijn geïnformeerd. Hen is gevraagd met suggesties te komen en/of zitting te nemen in een klankbordgroep. De klankbordgroep is een eerste keer bijeen geweest. De voorstellen worden een landschapsarchitect van de gemeente vertaald in schetsontwerp. Bewoners Internet Piet Oudolf landschapsarchitect Pagina 9 van 12

10 Wat houdt het in dat bewoners hierbij betrokken worden? Bij BOR is een nieuw protocol vastgelegd om alle omwonenden een brief te sturen bij nieuwe projecten en voorlichting en inspraakmogelijkheden te geven. Een aanwezige medewerker van de Havendienst Schiedam geeft aan dat de Havendienst niet op de hoogte is. Kees zal dit regelen. Wilheminaplein De speeltoestellen voor Het Wilhelminaplein zijn besteld en worden na de bouwvak geplaatst. De Maasboulevard Ter bestrijding van het straatracen wordt verschillende maatregelen overwogen: Een knip ter hoogte van Barney Beer, waar de weg doodloopt. Barney Beer maakt dan een groot terras met parkeerplekken. De parkeerplaats bij de speeltuin wordt weggehaald. De slagbomen bij het Hoofdplein sluiten van uur sluiten. Kan de overlast bij het kantoor David Hart bij de jachthaven ook aangepakt worden? Dit wordt meegenomen. De voorzieningen moeten daar bereikbaar blijven. Bij Barney Beer zitten nu heuveltjes in de straat waar invalidenwagens de stoep op kunnen, maar daar wordt geparkeerd zodat dit belemmerd wordt. Kan daar een zebrapad aangelegd worden, zodat er niet geparkeerd kan worden? Wordt genoteerd. Kees Nagelkerke Kees Nagelkerke Informatie aan Havendienst Zebrapad bij heuveltjes Pagina 10 van 12

11 De 30 km.zone is onvoldoende gemarkeerd. Kan dit met belettering op straat aangegeven worden? Wordt genoteerd. Kees Nagelkerke 30 km. markering op straat Met ingang van wanneer start men de afsluiting van de slagbomen? Hier wordt om spoed gevraagd. Kees zal dit zo spoedig mogelijk laten realiseren. En kan de LBB hier de extra uren op inzetten? Dit wordt genoteerd. Er staan op de voetpaden geen markeringen voetpaden, ook niet in het park. Daarom wordt daar gefietst e.d. Kees noteert dat dit aangegeven moet worden. Men verzoekt om zitplaatsen in dit gebied. Kees noteert dit. Komen er nieuwe graszoden ter verbetering of verharding, wat gebruikt kan worden voor evenementen. Het gras wordt hersteld. Kees geeft aan dat hij een financieel probleem heeft. Hij kan op dit moment eigenlijk alleen de speelhoek afmaken. Hij komt geld tekort. Mari Dingenouts heeft het vorige overleg gevraagd om een bestedingsoverzicht. Kees geeft aan dat van het beschikbare budget van ,- op dit moment ,- is besteed aan de kosten voor projectleiding, ,- voor het ingenieursbureau en ,- voor ontwerp en onderzoek (masterplan). Er is ,- besteed aan uitvoeringskosten (bijv. voetbalveld). Er resteert dus nog ,- voor de rest van de werkzaamheden. Dat is te weinig. Kees geeft aan dat hij op zoek gaat naar meer middelen. LBB en Kees Nagelkerke Kees Nagelkerke Spoed afsluiting slagbomen en handhaving Voetpadmarkeringen voetpaden en in park En zitplaatsen 9.Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor hun bijdrage en sluit het overleg om uur. Als dank voor ieders inzet en traditiegetrouw krijgen de aanwezigen een zomerplantje als attentie. Het volgende wijkoverleg Zuid is maandag 10 oktober Pagina 11 van 12

12 Pagina 12 van 12

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie