Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013"

Transcriptie

1 Inleiding: Bouwgroep Noorderzon is een coöperatieve vereniging van 35 middel tot hoger opgeleide, actieve oudere Amsterdammers. Samen vormen wij een reservoir aan kennis, competenties en draagkracht. Wij willen drie belangrijke zaken realiseren. Het eerste is wonen met zicht op elkaar. Herstel van de sociale cohesie, geven om je buren, voorkomen dat mensen dagen onmachtig achter hun voordeur liggen, actief betrokken zijn bij en naar elkaar. Het tweede is het zoeken van kansen om actief te blijven op het gebied van werken. Niet meer in de ratrace, maar werk dat prettig is en dat je bezig houdt, in contact met anderen en dat een duidelijk maatschappelijke functie heeft en dan daarvoor ook nog een redelijke beloning ontvangen. En dat niet meer voor een volle werkweek, maar voor een aangepast aantal uren per week of per maand. Ten derde organiseren we de regie over onze eigen zorg. Wij weten, als betrokken ouderen, precies welke zorg wij wel en welke we niet willen ontvangen en daarvoor gaan we zorgen, dat we die ook krijgen. Bijvoorbeeld geen 15 verschillende mensen om het bed, maar een beperkte groep mensen, die je kent en vertrouwt. Ook hulp van de mensen met wie je woont en soms van professionals, die we dan wel gezamenlijk inhuren. Dat we daarbij vooral zelf aan de knoppen willen zitten, moge duidelijk zijn. Zelf bepalen, wat we willen en welke voorzieningen we willen hebben, met elkaar en voor elkaar. Onze eigen broek ophouden, zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Pro-actief leven. Maar ook gebaseerd op relaties met andere mensen uit je buurt, ook mensen die niet in hetzelfde complex wonen. Samen een voorziening realiseren, waar we prettig kunnen wonen-werken-zorgen en als het enigszins mogelijk is tot ons levenseinde. Samengevat zijn wij een solide bestaande bouwgroep, gevormd vanuit een maatschappelijke behoefte in de samenleving. Wij zijn financieel draagkrachtig en wij willen op een moderne wijze invulling geven aan wonen en werken voor ouderen. Wij realiseren een minimaal aantal parkeerplaatsen en zorgen niet voor een verkeersaantrekkende werking, zorgen voor de sociale functies in de buurt, zonder commercieel oogpunt. Daarnaast willen wij een frisse, duurzame en moderne uitstraling van het voormalige stadsdeelkantoor op deze zichtlocatie. Het aantal senioren groeit. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom moeten er tot 2021 jaarlijks zo n woningen bijkomen die geschikt zijn voor ouderen. bron Rijksoverheid Thema realisatiekans: 1. Ervaring: De bouwgroep Noorderzon beschikt over uitgebreide ervaring in de bouw, vastgoedontwikkeling en ruimtelijke planprocessen. Er is een projectteam aangesteld door de leden van de bouwgroep. Deze bestaat uit een projectleider, een secretaris en een penningmeester. Het team wordt verder ondersteund door een makelaar o.g. met ruime ervaring in Amsterdam. Zij begeleidt het proces van de marktanalyse, de haalbaarheid en het ondernemingsplan. Twee leden van de bouwgroep, een voormalig ambtenaar bouw- en woningtoezicht van een grote gemeente en een voormalig raadslid ruimtelijke ordening, grondzaken en bouwen van een middelgrote gemeente, ondersteunen tevens met hun expertise het projectteam. Een lid, dat deel uitmaakt van het projectteam, heeft ervaring opgedaan bij de oprichting van twee woonprojecten voor woongroepen van Centraal Wonen in Kerkrade en in Maastricht. Het projectteam wordt verder aangevuld door het ontwerpteam. Het ontwerpteam bestaat uit reeds ingehuurde externe adviseurs te weten een architectenbureau, een procesmanager en een financieel adviesbureau. Ook hebben zes van de deelnemende leden hun eigen woning gebouwd dan wel verbouwd. Daarnaast is er een zorgprofessional in de groep aanwezig met een BIG-registratie. Zij zorgt voor het proces van de geplande zorgondersteuning voor de bewoners van het project. Er is een samenwerkingsverband met Priva Zorg en 24h Consulting voor de invulling van de zorgvraag en een zorgservicepunt. 2. Plan van aanpak, stappenplan en risicoanalyse: Plan van aanpak

2 Het projectteam ontwikkelt het gehele plan namens de leden. Via inspraak volgens de statuten van de coöperatie worden de wensen van de individuele leden meegenomen in de planvorming. Naast de eigen expertise zijn, en zullen, externe partijen ingehuurd worden. De scenario s worden getoetst en de benodigde externe financiering is reeds besproken met de bank. Stappenplan - Opstellen van een beschrijving van het project, de zogenaamde businesscase/ondernemingsplan. - Het maken van een marktanalyse van de locatie. - Het opstellen van het projectplan ten behoeve van de Initiatieffase. - Het opstellen van het Programma van Eisen met daarin het aantal woningen, grootte en type, de labeling (zorg) en de geschiktheid voor de leden van Noorderzon. In een presentatiebijeenkomst met alle leden zal een actualisatie plaats vinden van het PvE, zoals dat in 2011 gemaakt is door coöperatie Noorderzon. - Het opstellen van het PvE voor de algemene ruimtes en voorzieningen, die gewenst worden door de leden, zowel ten behoeve van gezamenlijk gebruik als ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, waarin de leden participeren. - Het opstellen van enkele marktscenario s voor de betreffende locatie. - Financiering vaststellen/formaliseren Ruimtelijk planproces: - Overleg met het stadsdeel en met OGA betreft het opstellen van een routekaart voor het plan. - Het ontwerp- en tekenwerk en het aangeven van enkele alternatieve mogelijkheden voor de bouw van de woningen en bedrijven: na de gunning zullen de architecten het plan uitwerken samen met de constructeur, installatieadviseur en dubo-advies. Zij hebben ruime ervaring in het herbestemmen, optoppen en opwaarderen van (woon-)gebouwen. - Het Voorlopig Ontwerp wordt gemaakt en afgestemd met de leden, waarna het voor toetsing bij het stadsdeel wordt ingediend. - Het Definitief Ontwerp wordt uitgewerkt en afgestemd met de leden, waarna het voor toetsing ingediend wordt bij het stadsdeel. - De documenten benodigd voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden gemaakt en ingediend bij het stadsdeel. - Overleg met het stadsdeel over de wijziging van de bestemming richting ons voorgesteld gebruik. Haalbaarheid: - Het bepalen van de stichtingskosten in een aantal scenario s. - Overleg met het Grondbedrijf over de erfpacht voorwaarden. Uitsluitsel met betrekking tot de erfpacht. - Juridische adviezen aangaande de contractuele voorwaarden. - Het bepalen van de sociaaleconomische haalbaarheid in de vorm van scenario s. - Het opstellen van een rapport over de integrale haalbaarheid. Organisatie en planning: - Algemeen voortgangsoverleg met alle betrokken partijen. - Opstellen van de detailplanning ter zake het project en de realisatie daarvan. - Het maken van een risico-inventarisatie en een beheersplan. Risicoanalyse Er is een risicoanalyse gemaakt voor het financiële bedrijfsplan van de groep, het ontwikkelproces en de technische aspecten van het bouwproces. 3. Organisatie Het projectteam zal namens de coöperatie Noorderzon het project President Kennedyplantsoen organiseren. Het projectteam bestaat uit leden van de coöperatie. Zij stelt het ontwerpteam samen en stuurt deze aan, organiseert de informatieverstrekking aan en inspraak van de leden en zorgt voor de formele besluitvorming namens de leden. Hiervoor organiseert het projectteam reguliere voortgangsoverleggen met alle betrokken partijen. Het projectteam is beslissingsbevoegd namens de coöperatie. Het team dat nodig is voor de opstart van het project is reeds aanwezig: Coöperatie Noorderzon met 35 leden, het projectteam: projectleider, secretaris, het ontwerpteam: architect,

3 procesmanager, kostendeskundige. De constructeur en dubo- en installatieadviseur moeten nog ingeschakeld worden na gunning. De directie zal gevoerd worden door een extern adviseur. 4. Planning Als leidraad met uiterste deadlines voor de planning van het ontwikkelproces wordt het stappenoverzicht uit de selectiebrochure aangehouden. Deze planning is tevens als uitgangspunt genomen voor de financiering en de liquiditeitsprognose. nr.! aug jan jan jan jan sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt 1 Initiatieffase/projectplan 2 gunning 3 samenstellen!ontwerpteam 4 voorlopig!ontwerp 5 definitief!ontwerp 6 afstemmen!en!inspraak!groepsleden 7 oprichting!rechtspersoon!bouwgroep 8 omgevingsvergunning!documenten 9 vergunningentraject 10 acceptatie!erfpacht 11 financiering!onherroepelijk 12 levering!kavel 13 bestek!/!bouwvoorbereiding 14 selectie!aannemers 15 aanbesteding!aannemer!en!gunning 16 aanneemovereenkomst 17 bouwuitvoeringstekeningen 18 bouwvoorbereiding 19 uitvoering!bouw 20 oplevering 21 inhuizen deadline!bouw!klaar!1!september!2017 De planning wordt halverwege van elke fase getoetst door de procesmanager. Indien nodig kan de procesmanager het proces op dat moment versnellen door meer mankracht in te zetten bij de partijen. De procesmanager zorgt ook voor de regelmatige en tijdige afstemming van de plannen met de groep, zodat de besluitvorming hiervan niet tot vertraging kan leiden. De procesmanager zal er samen met de projectleider van Noorderzon op toezien dat de planning gehaald wordt. Hiervoor worden de kritieke paden uitgezet met deadlines om op schema te blijven. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, aangezien voor zowel de bestemmingswijziging als de vergunning de procedures correct gevolgd moeten worden. 5. Financiering De stichtingskosten en de opbrengsten voor het project zijn globaal geraamd. De financieringsverdeling is opgebouwd op basis van de verstrekte gegevens van de erfpacht, de verkoopprijs van de opstal en een raming van de stichtingskosten. Daarnaast is gekeken naar de exploitatiekosten en huuropbrengsten, waarbij de draagkracht is onderzocht ten behoeve van de haalbaarheid van de opbrengsten. De stichtingskosten bestaan globaal uit: Aankoop opstal: ,- euro Optievergoeding: 7.500,- euro Bouwkosten: circa ,- euro Projectkosten circa ,- euro Rentekosten tijdens de bouw, verzekeringen en belastingen. De financiering bestaat uit: 20% eigen geld van de leden van de coöperatie: De leden verstrekken een achtergestelde lening aan de coöperatie voor een vaste periode. 10% private investeerders, zij lenen voor een vaste periode. 70% van de investeringskosten worden bij de bank geleend. Op dit moment is de Triodos Bank na eerste gesprekken bereid een dergelijke hypotheek/investering te verlenen aan de coöperatie. Vervolggesprekken zijn afgesproken na gunning ,- euro subsidie Initiatieffase CPO door de provincie Noord-Holland ,- euro renteloze lening ten behoeve van de planvorming door de provincie Noord- Holland. Maandelijkse contributie van de leden. De exploitatiekosten bestaan globaal uit: Rentelasten: tussen de ,- euro en de ,- euro / jaar (afhankelijk van renteniveau).

4 Erfpacht: circa ,- / jaar. Onderhoudskosten: circa ,- euro / jaar. Verzekeringen. Belastingen. GWL. De opbrengsten in de exploitatiefase bedragen: Huuropbrengst woningen van de leden tussen de ,- euro en ,- euro / jaar (zie woningtypen). Servicekosten. Huuropbrengst gemeenschappelijke ruimten van de leden / buurtactiviteiten. Huuropbrengsten commerciële ruimten (bv. Zorgwinkel, Bed & Breakfast, Short Stay woning). Van alle leden is een financieel profiel gemaakt. De draagkracht van de leden tijdens de gebruiksfase bedraagt tussen de , ,- euro per maand voor de woningen, uitgaande van 32 woningen. 6. Achtervang Eventueel wegvallen van initiële leden zorgt niet voor wegvallen van de benodigde financiën voor het project omdat dit niet direct aan elkaar gekoppeld is. Het eigendom blijft bij de coöperatie. De woningen worden vanuit de coöperatie in een huurconstructie aan de leden verhuurt. Feitelijk bezit van de woning is voor de groep niet gewenst in verband met de levensfase en het beoogde woonconcept. Dit bedrijfsconcept wordt op dit moment verder uitgewerkt in het ondernemingsplan. 7. Voorinvestering De Initiatieffase en het schrijven van het projectplan wordt gefinancierd door de leden van de coöperatie. Hiervoor wordt tevens een CPO-subsidie van ,- euro aangevraagd bij de provincie Noord-Holland, aangevuld met eigen geld voor de niet-subsidiabele onderdelen. Het ondernemingsplan voor het project wordt reeds geschreven, dit wordt gefinancierd door de coöperatie ondersteund door 5000,- euro subsidie van Het Maagdenhuis en stichting Brentano. Na gunning wordt de eerste fase van het ontwerptraject deels gefinancierd door een renteloze lening van de provincie Noord-Holland. Deze bedraagt ,- euro voor het opstellen van het PvE, het Voorlopig Ontwerp, het Definitief Ontwerp en het Bestek. Het andere gedeelte voor deze fase wordt door de leden van de coöperatie en de private investeerders gefinancierd. Het overige deel van de bouw wordt door de bank gefinancierd. 8. Externe geldbronnen Het project wordt mede gefinancierd door externe geldbronnen. Dit zijn private investeerders en de Triodos Bank. Thema groepsvorming: 1. Omvang Wij bestaan bij aanvang uit 35 volwaardige leden. 2. Groepsvorming en binding Wij zijn gevormd in 2004 en hebben ons georganiseerd in een coöperatieve vereniging. Het aantal leden groeit door de jaren en er zijn naast de volwaardige leden reeds een ruim aantal aspirant leden (op dit moment 30 personen). Een bindende factor is de gezamenlijke overtuiging hoe men wil wonen en werken op zijn/haar oude dag. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met verschillende groepen die eenzelfde woon- werkzorg concept omarmen. Hierdoor wordt een bestand van op dit moment 520 leden toegevoegd.

5 Wij hebben in de statuten en het huishoudelijk regelement geregeld hoe de toetreding, het lidmaatschap en de wijze van huren van de woningen geregeld is. Deze wijze van toelaten van leden zorgt voor een betrouwbare populatie van de groep. Nieuwe leden committeren zich door eigen inzet en financiële bijdragen. 3. Besluitvorming In de statuten is de besluitvorming door de leden geregeld. De besluitvorming verloopt via de ledenvergadering en wordt door het bestuur uitgevoerd. Het bestuur van de coöperatie kan maximaal twee termijnen van drie jaar functioneren, waarbij getracht wordt nooit in een keer het hele bestuur te vervangen in verband met behoud en overdracht van kennis en ervaring. Er zijn op dit moment 8 bestuurscommissies actief voor de verschillende activiteiten binnen de coöperatie. 4. Geschillen Geschillen worden eveneens in de statuten en het huishoudelijk reglement geregeld. Geschillen worden geacht in overleg opgelost te worden, indien noodzaklelijk door inschakelen van externe arbiters (mediation). 5. Eisen aan nieuwe leden De eisen die aan nieuwe leden gesteld worden zijn in de statuten vastgelegd in de toelatingsprocedure: na aanmelding zal de toetredingscommissie een gesprek voeren met de kandidaat. Deze dient de doelstellingen en missie van de coöperatie te onderschrijven, evenals het huishoudelijk reglement en de statuten. Verder wordt bekeken of de verwachtingen ten opzichte van elkaar overeenstemmen, en of de kandidaat in de groep past, bijvoorbeeld ten aanzien van de leeftijdsopbouw van de groep en het commitment ten aanzien van de coöperatie. Verder wordt getoetst of de kandidaat de te verwachten kosten van het wonen binnen de groep kan opbrengen. En wordt aan de bestaande leden gevraagd of er bezwaar bestaat tegen de kandidaat. Hierna zal geadviseerd worden over het toelaten van de kandidaat als aspirant-lid. Na de periode als aspirant-lid worden de aspirant-leden als lid opgenomen in de coöperatie. De statuten van de coöperatie zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en vrij opvraagbaar. Het huishoudelijk reglement en de toelatingsprocedure zijn via de website van Noorderzon verkrijgbaar. Thema duurzaamheid: We spreken over twee soorten duurzaamheid: fysieke duurzaamheid en sociale duurzaamheid. Wij willen een innovatieve woongroep realiseren. Hierbij hoort een integrale visie over duurzaamheid, in het ontwikkelproces, de bouw en het gebruik. Door het collectieve karakter wil men efficiënter omgaan met de stromen als afval (voorkomen, hergebruik en scheiden), mobiliteit en onderhoud. Tijdens de planontwikkeling is de duurzaamheid reeds opgenomen als vast punt in het programma van eisen, milieuvriendelijk bouwen en wonen wordt door de groep als een vanzelfsprekendheid beschouwt. De woningen die worden gerealiseerd zijn levensloopbestendig, energiezuinig en voorzien van een ruime mate van daglicht. De afstemming en inpassing van de gekozen maatregelen worden tijdens de planontwikkeling bij elke stap getoetst door de architect en de dubo- en installatieadviseurs. In de gebruiksfase zal door de groep actief gekeken worden naar de processen binnen het gebouw, zoals de afvalstroom, water- en energiegebruik. Een werkgroep van bewoners ondersteund door de technische mensen van de coöperatie gaan hiervoor het gebruik op gebouwniveau monitoren en kunnen in de processen sturen om de efficiëntie te waarborgen en verbeteren in het gebruik. Het plan wordt in de ontwerpfase, de bouwfase en gebruiksfase getoetst volgens de BREEAM-NL beoordelingsmethode. Er zijn drie thema s waaraan bijzondere aandacht besteed wordt: energie, water en materiaalgebruik. Daarnaast is de sociale duurzaamheid een thema waar de groep verder invulling aan wil geven.

6 Thema energie: Isolatie Het gebouw wordt in de schil aangepast. Hierbij zal de isolatie van de schil worden verhoogd naar een isolatiewaarde van tussen de Rc 6 en Rc 7. Verder is het bouwvolume door het behoudt/vernieuwen van het atrium zeer compact, wat positief is voor het beperken van warmteverliezen. De nieuwe glasvulling worden hoogwaardig isolerend, tussen de U 1,0 / 0,7 en U raam 1,5 / 1,2. In de draaiende delen wordt een dubbele kierdichting voorzien. Ventilatie De groep wil zoveel mogelijk natuurlijk ventileren, ondersteund door een CO2 gestuurd ventilatiesysteem voor afzuiging (en gestuurde roosters). Deze roosters worden in de vernieuwde gevel opgenomen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar voorverwarmen van ventilatielucht door het atrium. Verwarming/koeling In de woningen wordt vloerverwarming de hoofdverwarming in de hoofdverblijven, gevoed door warmtepompen. Voor een gedeelte van de woningen zal het verwarmen van warm water eventueel door zonnecollectoren gebeuren. Het dak wordt voor een gedeelte voorzien van een groen dak tbv aangezicht, koeling en waterbuffering (in combinatie met opvang van water op verharde delen). Op het gemeenschappelijke dakterras zal door de groep groente en kruiden verbouwd worden (urban farming). Energie opwekken Verder wordt het dakvlak voorzien van zonnepanelen. Hiervoor is ca. Tussen de 400m2 en 600m2 dak beschikbaar. Uitgaande van de gemiddelde opbrengst zal dit een Wattpiek van tussen de Wp en Wp opleveren. De elektriciteit zal naast het gebruik voor de woningen en gemeenschappelijke functies gebruikt worden voor het opladen van scootmobielen, elektrische fietsen en laadpalen voor elektrische auto s. Energiegebruik voorkomen Door middel van slimme domotica (die tevens de zorgfunctie ondersteund) zal het energieverbruik verminderd worden door standby killers, hotelschakelaar bij de voordeur, etc. Het gebouw zal energiezuinig verlicht worden door middel van LED armaturen. Mobiliteit De groep zal een beperkt aantal parkeerplaatsen realiseren. Er zal gedeeld elektrisch vervoer worden aangeboden, een zeer goede voorziening voor fietsen worden gerealiseerd (stalling, oplaadpunten elektrische fietsen, reparatieservice). Het totale aantal parkeerplaatsen zal ca. 5 bedragen. Verder worden laadpunten voor elektrische fietsen, elektrische auto s en scootmobielen gemaakt. Thema water: De groep wil collectief water gaan opvangen en gebruiken voor het spoelen van toiletten en het bewateren van planten in gemeenschappelijke ruimten. Dit zal een systeem worden met een suppletie voorziening bij een tekort aan neerslag. Het regenwater wordt op het dak opgevangen en in een centrale tank opgeslagen, en de tappunten zullen enkel te gebruiken zijn door aangewezen personen om verkeerd gebruik te voorkomen. Thema materiaalgebruik: Het gebouw zal zorgvuldig worden onderzocht op de mogelijkheden van hergebruik van de bestaande bouwmaterialen. Verder wordt hout als fsc gecertificeerd toegepast, gaat de voorkeur uit naar duurzame materialen met een lange levensduur, duurzaam te onderhouden materialen, mogelijkheden tot hergebruik of hernieuwbare materialen. De keuze voor duurzame materialen wordt tijdens het ontwerpproces getoetst, zowel voor de duurzaamheid bij de productie, als ook voor het gebruik en onderhoud ervan. Flexibiliteit Het gebouw heeft een flexibele draagstructuur. De invulling zal op een zodanig flexibele wijze gebeuren, dat toekomstige veranderingen, zoals het samenvoegen of splitsen van woonunits, ateliers

7 en voorzieningen op de begane grond vrij eenvoudig realiseerbaar zijn zonder ingrijpende sloopwerkzaamheden. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de wijze van inpassen van installaties en kanalen. Sociale duurzaamheid: De sociale duurzaamheid is er op gericht om mensen actief te houden, gelegen in een pro-actieve grondhouding, waardoor mensen ook niet in apathie vervallen en tot op hoge leeftijd actief mee kunnen participeren. Basisbeginselen zijn om de regie over de eigen zorg te houden en de eigen broek op te houden. Sociale duurzaamheid leidt ook tot een onafhankelijke houding. De duurzaamheid gaat binnen dit project gestalte krijgen via een geïntegreerde en all-in-aanpak. Zo berust de regie over de eigen zorg erop, dat mensen tot en met Zorg-Zwaarte-Pakket-10 in hun eigen huis zullen kunnen blijven wonen en niet hoeven te verkassen naar een verpleeghuis, uiteraard wel voorzien van zorg vanuit het in het complex op te nemen zorgservicepunt, zorg heel dichtbij, laagdrempelig en enorm kostenbesparend tegenover de traditionele vormen van zorg, die nu bestaan. In de woningen worden levensloopbestendige voorzieningen aangebracht en de inbreng van domotica zal dit proces mede mogelijk maken. Visie gebouw in de buurt: Aantal woningen Er worden 32 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. In de ontwerpfase kan dit aantal worden onderzocht en aangepast worden. Woningtypes Er zijn drie woningtypes gepland, verdeeld over 32 woningen: Woningtype klein; 10 woningen van 45 m2 BVO. Woningtype middel; 13 woningen van 70 m2 BVO. Woningtype groot; 9 woningen van 90 m2 BVO. Levensloopbestendige woningen De woningen worden drempelvrij en rolstoelvriendelijk opgeleverd, met de mogelijkheid tot aangepast sanitair en een aangepaste keuken. De woningen krijgen nieuwe wanden, vloeren, plafonds en ruime balkons. De gangen naar de woningen worden ruime rolstoelvriendelijke gangen. Bruto vloeroppervlakte In de nieuwe situatie is er 3792 m2 BVO beschikbaar. Op de vierde bouwlaag voegen wij circa 480m2 BVO woonfunctie toe. Begane grond: 100 m2 gemeenschappelijke ruimte, 500 m2 werkruimte/bedrijf/ateliers, 300 m2 bergings- en stallingsruimte en 200 m2 circulatieruimte. Eerste verdieping: 820 m2 woonruimte en 174 m2 circulatieruimte. Tweede verdieping: 755 m2 woonruimte en 238 m2 circulatieruimte. Optop: 595 m2 woonruimte, 110 m2 circulatieruimte en 160 m2 dakterras. Berging / parkeren Onze visie op mobiliteit voorziet in gedeeld vervoer, bij voorkeur elektrisch. Dit kan met gedeelde openbare vervoersconcepten, aangevuld met 5 parkeerplaatsen voor eigen auto s op de begane grond aan de oostzijde van het gebouw. De bergingen, technische ruimte en stalling voor fietsen en scootmobielen worden op de begane grond aan de oostzijde gesitueerd. Hierbij willen wij volledig afgesloten gevels voorkomen en er wordt een transparante entree opgenomen. De individuele bergingen worden over de begane grond en de verdiepingen verdeeld. Werken / gemeenschappelijke functies / atrium In de gemeenschappelijke ruimtes, zowel in de plint als op de verdiepingen, komen meerdere bed & breakfast ruimtes, short stay voorzieningen, een bewonerswinkel, ateliers en ruimtes voor cursussen, vergaderingen, ontmoetingen, tentoonstellingen en culturele activiteiten, welke hoofdzakelijk door de groep ingevuld zullen worden. Binnen de groep is voldoende kennis en animo aanwezig om de gemeenschappelijke ruimtes en buurtfuncties vorm te geven. Deze functies zorgen voor levendigheid in de plint, ook in de avonduren. De activiteiten die in de gemeenschappelijk ruimtes worden ontplooid zijn bedoeld voor de bewoners van het complex en de bewoners uit de buurt. Er worden cursussen

8 Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd georganiseerd voor mensen uit het complex en de buurt. Er komen logeerkamers voor de mensen uit het complex, deze kunnen ook worden ingezet als Bed and Breakfast. Er komt een zorgservicepunt, dat de zorg voor alle bewoners van het complex en eventueel uit de buurt gaat verzorgen. Verder kunnen de buurtbewoners profiteren van de ruimtes voor vergaderingen, exposities en ontmoetingen. Gebouw in de buurt De zone rondom het gebouw wordt opnieuw ingericht. Er komen nieuwe zitjes, bakken voor planten en fietsenrekken. De plint krijgt een open en transparant karakter, versterkt door het atrium, dat voorziet in daglicht en verlichting vanuit het hart van het gebouw. Het atrium fungeert als ontmoetingsplek met bankjes, tafels en planten. De gevels worden volledig vernieuwd waardoor het gebouw een beeldbepalend element in de buurt wordt. Er worden balkons aan de gevel gerealiseerd. Door grotere gevelopeningen ontstaat er veel daglicht in de woning en beter zicht vanuit de woningen op straat. Op het gebouw komt de optop (vierde bouwlaag), voor meer woningen en een gezamenlijk dakterras. Op het dakterras komen plantenbakken, groentetuinen, zonnecellen en regenwateropvang.

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie