Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013"

Transcriptie

1 Inleiding: Bouwgroep Noorderzon is een coöperatieve vereniging van 35 middel tot hoger opgeleide, actieve oudere Amsterdammers. Samen vormen wij een reservoir aan kennis, competenties en draagkracht. Wij willen drie belangrijke zaken realiseren. Het eerste is wonen met zicht op elkaar. Herstel van de sociale cohesie, geven om je buren, voorkomen dat mensen dagen onmachtig achter hun voordeur liggen, actief betrokken zijn bij en naar elkaar. Het tweede is het zoeken van kansen om actief te blijven op het gebied van werken. Niet meer in de ratrace, maar werk dat prettig is en dat je bezig houdt, in contact met anderen en dat een duidelijk maatschappelijke functie heeft en dan daarvoor ook nog een redelijke beloning ontvangen. En dat niet meer voor een volle werkweek, maar voor een aangepast aantal uren per week of per maand. Ten derde organiseren we de regie over onze eigen zorg. Wij weten, als betrokken ouderen, precies welke zorg wij wel en welke we niet willen ontvangen en daarvoor gaan we zorgen, dat we die ook krijgen. Bijvoorbeeld geen 15 verschillende mensen om het bed, maar een beperkte groep mensen, die je kent en vertrouwt. Ook hulp van de mensen met wie je woont en soms van professionals, die we dan wel gezamenlijk inhuren. Dat we daarbij vooral zelf aan de knoppen willen zitten, moge duidelijk zijn. Zelf bepalen, wat we willen en welke voorzieningen we willen hebben, met elkaar en voor elkaar. Onze eigen broek ophouden, zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Pro-actief leven. Maar ook gebaseerd op relaties met andere mensen uit je buurt, ook mensen die niet in hetzelfde complex wonen. Samen een voorziening realiseren, waar we prettig kunnen wonen-werken-zorgen en als het enigszins mogelijk is tot ons levenseinde. Samengevat zijn wij een solide bestaande bouwgroep, gevormd vanuit een maatschappelijke behoefte in de samenleving. Wij zijn financieel draagkrachtig en wij willen op een moderne wijze invulling geven aan wonen en werken voor ouderen. Wij realiseren een minimaal aantal parkeerplaatsen en zorgen niet voor een verkeersaantrekkende werking, zorgen voor de sociale functies in de buurt, zonder commercieel oogpunt. Daarnaast willen wij een frisse, duurzame en moderne uitstraling van het voormalige stadsdeelkantoor op deze zichtlocatie. Het aantal senioren groeit. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom moeten er tot 2021 jaarlijks zo n woningen bijkomen die geschikt zijn voor ouderen. bron Rijksoverheid Thema realisatiekans: 1. Ervaring: De bouwgroep Noorderzon beschikt over uitgebreide ervaring in de bouw, vastgoedontwikkeling en ruimtelijke planprocessen. Er is een projectteam aangesteld door de leden van de bouwgroep. Deze bestaat uit een projectleider, een secretaris en een penningmeester. Het team wordt verder ondersteund door een makelaar o.g. met ruime ervaring in Amsterdam. Zij begeleidt het proces van de marktanalyse, de haalbaarheid en het ondernemingsplan. Twee leden van de bouwgroep, een voormalig ambtenaar bouw- en woningtoezicht van een grote gemeente en een voormalig raadslid ruimtelijke ordening, grondzaken en bouwen van een middelgrote gemeente, ondersteunen tevens met hun expertise het projectteam. Een lid, dat deel uitmaakt van het projectteam, heeft ervaring opgedaan bij de oprichting van twee woonprojecten voor woongroepen van Centraal Wonen in Kerkrade en in Maastricht. Het projectteam wordt verder aangevuld door het ontwerpteam. Het ontwerpteam bestaat uit reeds ingehuurde externe adviseurs te weten een architectenbureau, een procesmanager en een financieel adviesbureau. Ook hebben zes van de deelnemende leden hun eigen woning gebouwd dan wel verbouwd. Daarnaast is er een zorgprofessional in de groep aanwezig met een BIG-registratie. Zij zorgt voor het proces van de geplande zorgondersteuning voor de bewoners van het project. Er is een samenwerkingsverband met Priva Zorg en 24h Consulting voor de invulling van de zorgvraag en een zorgservicepunt. 2. Plan van aanpak, stappenplan en risicoanalyse: Plan van aanpak

2 Het projectteam ontwikkelt het gehele plan namens de leden. Via inspraak volgens de statuten van de coöperatie worden de wensen van de individuele leden meegenomen in de planvorming. Naast de eigen expertise zijn, en zullen, externe partijen ingehuurd worden. De scenario s worden getoetst en de benodigde externe financiering is reeds besproken met de bank. Stappenplan - Opstellen van een beschrijving van het project, de zogenaamde businesscase/ondernemingsplan. - Het maken van een marktanalyse van de locatie. - Het opstellen van het projectplan ten behoeve van de Initiatieffase. - Het opstellen van het Programma van Eisen met daarin het aantal woningen, grootte en type, de labeling (zorg) en de geschiktheid voor de leden van Noorderzon. In een presentatiebijeenkomst met alle leden zal een actualisatie plaats vinden van het PvE, zoals dat in 2011 gemaakt is door coöperatie Noorderzon. - Het opstellen van het PvE voor de algemene ruimtes en voorzieningen, die gewenst worden door de leden, zowel ten behoeve van gezamenlijk gebruik als ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, waarin de leden participeren. - Het opstellen van enkele marktscenario s voor de betreffende locatie. - Financiering vaststellen/formaliseren Ruimtelijk planproces: - Overleg met het stadsdeel en met OGA betreft het opstellen van een routekaart voor het plan. - Het ontwerp- en tekenwerk en het aangeven van enkele alternatieve mogelijkheden voor de bouw van de woningen en bedrijven: na de gunning zullen de architecten het plan uitwerken samen met de constructeur, installatieadviseur en dubo-advies. Zij hebben ruime ervaring in het herbestemmen, optoppen en opwaarderen van (woon-)gebouwen. - Het Voorlopig Ontwerp wordt gemaakt en afgestemd met de leden, waarna het voor toetsing bij het stadsdeel wordt ingediend. - Het Definitief Ontwerp wordt uitgewerkt en afgestemd met de leden, waarna het voor toetsing ingediend wordt bij het stadsdeel. - De documenten benodigd voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden gemaakt en ingediend bij het stadsdeel. - Overleg met het stadsdeel over de wijziging van de bestemming richting ons voorgesteld gebruik. Haalbaarheid: - Het bepalen van de stichtingskosten in een aantal scenario s. - Overleg met het Grondbedrijf over de erfpacht voorwaarden. Uitsluitsel met betrekking tot de erfpacht. - Juridische adviezen aangaande de contractuele voorwaarden. - Het bepalen van de sociaaleconomische haalbaarheid in de vorm van scenario s. - Het opstellen van een rapport over de integrale haalbaarheid. Organisatie en planning: - Algemeen voortgangsoverleg met alle betrokken partijen. - Opstellen van de detailplanning ter zake het project en de realisatie daarvan. - Het maken van een risico-inventarisatie en een beheersplan. Risicoanalyse Er is een risicoanalyse gemaakt voor het financiële bedrijfsplan van de groep, het ontwikkelproces en de technische aspecten van het bouwproces. 3. Organisatie Het projectteam zal namens de coöperatie Noorderzon het project President Kennedyplantsoen organiseren. Het projectteam bestaat uit leden van de coöperatie. Zij stelt het ontwerpteam samen en stuurt deze aan, organiseert de informatieverstrekking aan en inspraak van de leden en zorgt voor de formele besluitvorming namens de leden. Hiervoor organiseert het projectteam reguliere voortgangsoverleggen met alle betrokken partijen. Het projectteam is beslissingsbevoegd namens de coöperatie. Het team dat nodig is voor de opstart van het project is reeds aanwezig: Coöperatie Noorderzon met 35 leden, het projectteam: projectleider, secretaris, het ontwerpteam: architect,

3 procesmanager, kostendeskundige. De constructeur en dubo- en installatieadviseur moeten nog ingeschakeld worden na gunning. De directie zal gevoerd worden door een extern adviseur. 4. Planning Als leidraad met uiterste deadlines voor de planning van het ontwikkelproces wordt het stappenoverzicht uit de selectiebrochure aangehouden. Deze planning is tevens als uitgangspunt genomen voor de financiering en de liquiditeitsprognose. nr.! aug jan jan jan jan sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec feb mrt apr mei jun jul aug sept okt 1 Initiatieffase/projectplan 2 gunning 3 samenstellen!ontwerpteam 4 voorlopig!ontwerp 5 definitief!ontwerp 6 afstemmen!en!inspraak!groepsleden 7 oprichting!rechtspersoon!bouwgroep 8 omgevingsvergunning!documenten 9 vergunningentraject 10 acceptatie!erfpacht 11 financiering!onherroepelijk 12 levering!kavel 13 bestek!/!bouwvoorbereiding 14 selectie!aannemers 15 aanbesteding!aannemer!en!gunning 16 aanneemovereenkomst 17 bouwuitvoeringstekeningen 18 bouwvoorbereiding 19 uitvoering!bouw 20 oplevering 21 inhuizen deadline!bouw!klaar!1!september!2017 De planning wordt halverwege van elke fase getoetst door de procesmanager. Indien nodig kan de procesmanager het proces op dat moment versnellen door meer mankracht in te zetten bij de partijen. De procesmanager zorgt ook voor de regelmatige en tijdige afstemming van de plannen met de groep, zodat de besluitvorming hiervan niet tot vertraging kan leiden. De procesmanager zal er samen met de projectleider van Noorderzon op toezien dat de planning gehaald wordt. Hiervoor worden de kritieke paden uitgezet met deadlines om op schema te blijven. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, aangezien voor zowel de bestemmingswijziging als de vergunning de procedures correct gevolgd moeten worden. 5. Financiering De stichtingskosten en de opbrengsten voor het project zijn globaal geraamd. De financieringsverdeling is opgebouwd op basis van de verstrekte gegevens van de erfpacht, de verkoopprijs van de opstal en een raming van de stichtingskosten. Daarnaast is gekeken naar de exploitatiekosten en huuropbrengsten, waarbij de draagkracht is onderzocht ten behoeve van de haalbaarheid van de opbrengsten. De stichtingskosten bestaan globaal uit: Aankoop opstal: ,- euro Optievergoeding: 7.500,- euro Bouwkosten: circa ,- euro Projectkosten circa ,- euro Rentekosten tijdens de bouw, verzekeringen en belastingen. De financiering bestaat uit: 20% eigen geld van de leden van de coöperatie: De leden verstrekken een achtergestelde lening aan de coöperatie voor een vaste periode. 10% private investeerders, zij lenen voor een vaste periode. 70% van de investeringskosten worden bij de bank geleend. Op dit moment is de Triodos Bank na eerste gesprekken bereid een dergelijke hypotheek/investering te verlenen aan de coöperatie. Vervolggesprekken zijn afgesproken na gunning ,- euro subsidie Initiatieffase CPO door de provincie Noord-Holland ,- euro renteloze lening ten behoeve van de planvorming door de provincie Noord- Holland. Maandelijkse contributie van de leden. De exploitatiekosten bestaan globaal uit: Rentelasten: tussen de ,- euro en de ,- euro / jaar (afhankelijk van renteniveau).

4 Erfpacht: circa ,- / jaar. Onderhoudskosten: circa ,- euro / jaar. Verzekeringen. Belastingen. GWL. De opbrengsten in de exploitatiefase bedragen: Huuropbrengst woningen van de leden tussen de ,- euro en ,- euro / jaar (zie woningtypen). Servicekosten. Huuropbrengst gemeenschappelijke ruimten van de leden / buurtactiviteiten. Huuropbrengsten commerciële ruimten (bv. Zorgwinkel, Bed & Breakfast, Short Stay woning). Van alle leden is een financieel profiel gemaakt. De draagkracht van de leden tijdens de gebruiksfase bedraagt tussen de , ,- euro per maand voor de woningen, uitgaande van 32 woningen. 6. Achtervang Eventueel wegvallen van initiële leden zorgt niet voor wegvallen van de benodigde financiën voor het project omdat dit niet direct aan elkaar gekoppeld is. Het eigendom blijft bij de coöperatie. De woningen worden vanuit de coöperatie in een huurconstructie aan de leden verhuurt. Feitelijk bezit van de woning is voor de groep niet gewenst in verband met de levensfase en het beoogde woonconcept. Dit bedrijfsconcept wordt op dit moment verder uitgewerkt in het ondernemingsplan. 7. Voorinvestering De Initiatieffase en het schrijven van het projectplan wordt gefinancierd door de leden van de coöperatie. Hiervoor wordt tevens een CPO-subsidie van ,- euro aangevraagd bij de provincie Noord-Holland, aangevuld met eigen geld voor de niet-subsidiabele onderdelen. Het ondernemingsplan voor het project wordt reeds geschreven, dit wordt gefinancierd door de coöperatie ondersteund door 5000,- euro subsidie van Het Maagdenhuis en stichting Brentano. Na gunning wordt de eerste fase van het ontwerptraject deels gefinancierd door een renteloze lening van de provincie Noord-Holland. Deze bedraagt ,- euro voor het opstellen van het PvE, het Voorlopig Ontwerp, het Definitief Ontwerp en het Bestek. Het andere gedeelte voor deze fase wordt door de leden van de coöperatie en de private investeerders gefinancierd. Het overige deel van de bouw wordt door de bank gefinancierd. 8. Externe geldbronnen Het project wordt mede gefinancierd door externe geldbronnen. Dit zijn private investeerders en de Triodos Bank. Thema groepsvorming: 1. Omvang Wij bestaan bij aanvang uit 35 volwaardige leden. 2. Groepsvorming en binding Wij zijn gevormd in 2004 en hebben ons georganiseerd in een coöperatieve vereniging. Het aantal leden groeit door de jaren en er zijn naast de volwaardige leden reeds een ruim aantal aspirant leden (op dit moment 30 personen). Een bindende factor is de gezamenlijke overtuiging hoe men wil wonen en werken op zijn/haar oude dag. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met verschillende groepen die eenzelfde woon- werkzorg concept omarmen. Hierdoor wordt een bestand van op dit moment 520 leden toegevoegd.

5 Wij hebben in de statuten en het huishoudelijk regelement geregeld hoe de toetreding, het lidmaatschap en de wijze van huren van de woningen geregeld is. Deze wijze van toelaten van leden zorgt voor een betrouwbare populatie van de groep. Nieuwe leden committeren zich door eigen inzet en financiële bijdragen. 3. Besluitvorming In de statuten is de besluitvorming door de leden geregeld. De besluitvorming verloopt via de ledenvergadering en wordt door het bestuur uitgevoerd. Het bestuur van de coöperatie kan maximaal twee termijnen van drie jaar functioneren, waarbij getracht wordt nooit in een keer het hele bestuur te vervangen in verband met behoud en overdracht van kennis en ervaring. Er zijn op dit moment 8 bestuurscommissies actief voor de verschillende activiteiten binnen de coöperatie. 4. Geschillen Geschillen worden eveneens in de statuten en het huishoudelijk reglement geregeld. Geschillen worden geacht in overleg opgelost te worden, indien noodzaklelijk door inschakelen van externe arbiters (mediation). 5. Eisen aan nieuwe leden De eisen die aan nieuwe leden gesteld worden zijn in de statuten vastgelegd in de toelatingsprocedure: na aanmelding zal de toetredingscommissie een gesprek voeren met de kandidaat. Deze dient de doelstellingen en missie van de coöperatie te onderschrijven, evenals het huishoudelijk reglement en de statuten. Verder wordt bekeken of de verwachtingen ten opzichte van elkaar overeenstemmen, en of de kandidaat in de groep past, bijvoorbeeld ten aanzien van de leeftijdsopbouw van de groep en het commitment ten aanzien van de coöperatie. Verder wordt getoetst of de kandidaat de te verwachten kosten van het wonen binnen de groep kan opbrengen. En wordt aan de bestaande leden gevraagd of er bezwaar bestaat tegen de kandidaat. Hierna zal geadviseerd worden over het toelaten van de kandidaat als aspirant-lid. Na de periode als aspirant-lid worden de aspirant-leden als lid opgenomen in de coöperatie. De statuten van de coöperatie zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en vrij opvraagbaar. Het huishoudelijk reglement en de toelatingsprocedure zijn via de website van Noorderzon verkrijgbaar. Thema duurzaamheid: We spreken over twee soorten duurzaamheid: fysieke duurzaamheid en sociale duurzaamheid. Wij willen een innovatieve woongroep realiseren. Hierbij hoort een integrale visie over duurzaamheid, in het ontwikkelproces, de bouw en het gebruik. Door het collectieve karakter wil men efficiënter omgaan met de stromen als afval (voorkomen, hergebruik en scheiden), mobiliteit en onderhoud. Tijdens de planontwikkeling is de duurzaamheid reeds opgenomen als vast punt in het programma van eisen, milieuvriendelijk bouwen en wonen wordt door de groep als een vanzelfsprekendheid beschouwt. De woningen die worden gerealiseerd zijn levensloopbestendig, energiezuinig en voorzien van een ruime mate van daglicht. De afstemming en inpassing van de gekozen maatregelen worden tijdens de planontwikkeling bij elke stap getoetst door de architect en de dubo- en installatieadviseurs. In de gebruiksfase zal door de groep actief gekeken worden naar de processen binnen het gebouw, zoals de afvalstroom, water- en energiegebruik. Een werkgroep van bewoners ondersteund door de technische mensen van de coöperatie gaan hiervoor het gebruik op gebouwniveau monitoren en kunnen in de processen sturen om de efficiëntie te waarborgen en verbeteren in het gebruik. Het plan wordt in de ontwerpfase, de bouwfase en gebruiksfase getoetst volgens de BREEAM-NL beoordelingsmethode. Er zijn drie thema s waaraan bijzondere aandacht besteed wordt: energie, water en materiaalgebruik. Daarnaast is de sociale duurzaamheid een thema waar de groep verder invulling aan wil geven.

6 Thema energie: Isolatie Het gebouw wordt in de schil aangepast. Hierbij zal de isolatie van de schil worden verhoogd naar een isolatiewaarde van tussen de Rc 6 en Rc 7. Verder is het bouwvolume door het behoudt/vernieuwen van het atrium zeer compact, wat positief is voor het beperken van warmteverliezen. De nieuwe glasvulling worden hoogwaardig isolerend, tussen de U 1,0 / 0,7 en U raam 1,5 / 1,2. In de draaiende delen wordt een dubbele kierdichting voorzien. Ventilatie De groep wil zoveel mogelijk natuurlijk ventileren, ondersteund door een CO2 gestuurd ventilatiesysteem voor afzuiging (en gestuurde roosters). Deze roosters worden in de vernieuwde gevel opgenomen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar voorverwarmen van ventilatielucht door het atrium. Verwarming/koeling In de woningen wordt vloerverwarming de hoofdverwarming in de hoofdverblijven, gevoed door warmtepompen. Voor een gedeelte van de woningen zal het verwarmen van warm water eventueel door zonnecollectoren gebeuren. Het dak wordt voor een gedeelte voorzien van een groen dak tbv aangezicht, koeling en waterbuffering (in combinatie met opvang van water op verharde delen). Op het gemeenschappelijke dakterras zal door de groep groente en kruiden verbouwd worden (urban farming). Energie opwekken Verder wordt het dakvlak voorzien van zonnepanelen. Hiervoor is ca. Tussen de 400m2 en 600m2 dak beschikbaar. Uitgaande van de gemiddelde opbrengst zal dit een Wattpiek van tussen de Wp en Wp opleveren. De elektriciteit zal naast het gebruik voor de woningen en gemeenschappelijke functies gebruikt worden voor het opladen van scootmobielen, elektrische fietsen en laadpalen voor elektrische auto s. Energiegebruik voorkomen Door middel van slimme domotica (die tevens de zorgfunctie ondersteund) zal het energieverbruik verminderd worden door standby killers, hotelschakelaar bij de voordeur, etc. Het gebouw zal energiezuinig verlicht worden door middel van LED armaturen. Mobiliteit De groep zal een beperkt aantal parkeerplaatsen realiseren. Er zal gedeeld elektrisch vervoer worden aangeboden, een zeer goede voorziening voor fietsen worden gerealiseerd (stalling, oplaadpunten elektrische fietsen, reparatieservice). Het totale aantal parkeerplaatsen zal ca. 5 bedragen. Verder worden laadpunten voor elektrische fietsen, elektrische auto s en scootmobielen gemaakt. Thema water: De groep wil collectief water gaan opvangen en gebruiken voor het spoelen van toiletten en het bewateren van planten in gemeenschappelijke ruimten. Dit zal een systeem worden met een suppletie voorziening bij een tekort aan neerslag. Het regenwater wordt op het dak opgevangen en in een centrale tank opgeslagen, en de tappunten zullen enkel te gebruiken zijn door aangewezen personen om verkeerd gebruik te voorkomen. Thema materiaalgebruik: Het gebouw zal zorgvuldig worden onderzocht op de mogelijkheden van hergebruik van de bestaande bouwmaterialen. Verder wordt hout als fsc gecertificeerd toegepast, gaat de voorkeur uit naar duurzame materialen met een lange levensduur, duurzaam te onderhouden materialen, mogelijkheden tot hergebruik of hernieuwbare materialen. De keuze voor duurzame materialen wordt tijdens het ontwerpproces getoetst, zowel voor de duurzaamheid bij de productie, als ook voor het gebruik en onderhoud ervan. Flexibiliteit Het gebouw heeft een flexibele draagstructuur. De invulling zal op een zodanig flexibele wijze gebeuren, dat toekomstige veranderingen, zoals het samenvoegen of splitsen van woonunits, ateliers

7 en voorzieningen op de begane grond vrij eenvoudig realiseerbaar zijn zonder ingrijpende sloopwerkzaamheden. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de wijze van inpassen van installaties en kanalen. Sociale duurzaamheid: De sociale duurzaamheid is er op gericht om mensen actief te houden, gelegen in een pro-actieve grondhouding, waardoor mensen ook niet in apathie vervallen en tot op hoge leeftijd actief mee kunnen participeren. Basisbeginselen zijn om de regie over de eigen zorg te houden en de eigen broek op te houden. Sociale duurzaamheid leidt ook tot een onafhankelijke houding. De duurzaamheid gaat binnen dit project gestalte krijgen via een geïntegreerde en all-in-aanpak. Zo berust de regie over de eigen zorg erop, dat mensen tot en met Zorg-Zwaarte-Pakket-10 in hun eigen huis zullen kunnen blijven wonen en niet hoeven te verkassen naar een verpleeghuis, uiteraard wel voorzien van zorg vanuit het in het complex op te nemen zorgservicepunt, zorg heel dichtbij, laagdrempelig en enorm kostenbesparend tegenover de traditionele vormen van zorg, die nu bestaan. In de woningen worden levensloopbestendige voorzieningen aangebracht en de inbreng van domotica zal dit proces mede mogelijk maken. Visie gebouw in de buurt: Aantal woningen Er worden 32 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. In de ontwerpfase kan dit aantal worden onderzocht en aangepast worden. Woningtypes Er zijn drie woningtypes gepland, verdeeld over 32 woningen: Woningtype klein; 10 woningen van 45 m2 BVO. Woningtype middel; 13 woningen van 70 m2 BVO. Woningtype groot; 9 woningen van 90 m2 BVO. Levensloopbestendige woningen De woningen worden drempelvrij en rolstoelvriendelijk opgeleverd, met de mogelijkheid tot aangepast sanitair en een aangepaste keuken. De woningen krijgen nieuwe wanden, vloeren, plafonds en ruime balkons. De gangen naar de woningen worden ruime rolstoelvriendelijke gangen. Bruto vloeroppervlakte In de nieuwe situatie is er 3792 m2 BVO beschikbaar. Op de vierde bouwlaag voegen wij circa 480m2 BVO woonfunctie toe. Begane grond: 100 m2 gemeenschappelijke ruimte, 500 m2 werkruimte/bedrijf/ateliers, 300 m2 bergings- en stallingsruimte en 200 m2 circulatieruimte. Eerste verdieping: 820 m2 woonruimte en 174 m2 circulatieruimte. Tweede verdieping: 755 m2 woonruimte en 238 m2 circulatieruimte. Optop: 595 m2 woonruimte, 110 m2 circulatieruimte en 160 m2 dakterras. Berging / parkeren Onze visie op mobiliteit voorziet in gedeeld vervoer, bij voorkeur elektrisch. Dit kan met gedeelde openbare vervoersconcepten, aangevuld met 5 parkeerplaatsen voor eigen auto s op de begane grond aan de oostzijde van het gebouw. De bergingen, technische ruimte en stalling voor fietsen en scootmobielen worden op de begane grond aan de oostzijde gesitueerd. Hierbij willen wij volledig afgesloten gevels voorkomen en er wordt een transparante entree opgenomen. De individuele bergingen worden over de begane grond en de verdiepingen verdeeld. Werken / gemeenschappelijke functies / atrium In de gemeenschappelijke ruimtes, zowel in de plint als op de verdiepingen, komen meerdere bed & breakfast ruimtes, short stay voorzieningen, een bewonerswinkel, ateliers en ruimtes voor cursussen, vergaderingen, ontmoetingen, tentoonstellingen en culturele activiteiten, welke hoofdzakelijk door de groep ingevuld zullen worden. Binnen de groep is voldoende kennis en animo aanwezig om de gemeenschappelijke ruimtes en buurtfuncties vorm te geven. Deze functies zorgen voor levendigheid in de plint, ook in de avonduren. De activiteiten die in de gemeenschappelijk ruimtes worden ontplooid zijn bedoeld voor de bewoners van het complex en de bewoners uit de buurt. Er worden cursussen

8 Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd georganiseerd voor mensen uit het complex en de buurt. Er komen logeerkamers voor de mensen uit het complex, deze kunnen ook worden ingezet als Bed and Breakfast. Er komt een zorgservicepunt, dat de zorg voor alle bewoners van het complex en eventueel uit de buurt gaat verzorgen. Verder kunnen de buurtbewoners profiteren van de ruimtes voor vergaderingen, exposities en ontmoetingen. Gebouw in de buurt De zone rondom het gebouw wordt opnieuw ingericht. Er komen nieuwe zitjes, bakken voor planten en fietsenrekken. De plint krijgt een open en transparant karakter, versterkt door het atrium, dat voorziet in daglicht en verlichting vanuit het hart van het gebouw. Het atrium fungeert als ontmoetingsplek met bankjes, tafels en planten. De gevels worden volledig vernieuwd waardoor het gebouw een beeldbepalend element in de buurt wordt. Er worden balkons aan de gevel gerealiseerd. Door grotere gevelopeningen ontstaat er veel daglicht in de woning en beter zicht vanuit de woningen op straat. Op het gebouw komt de optop (vierde bouwlaag), voor meer woningen en een gezamenlijk dakterras. Op het dakterras komen plantenbakken, groentetuinen, zonnecellen en regenwateropvang.

WWZ Ede 1409 HAALBAARHEIDSSTUDIE. Wonen Werken Zorgen 50+

WWZ Ede 1409 HAALBAARHEIDSSTUDIE. Wonen Werken Zorgen 50+ WWZ Ede 1409 Wonen Werken Zorgen 50+ Transformatie van de P.L. Bergansiuskazerne naar seniorenwoningen op het kazerneterrein Maurits- Noord in Ede Opdrachtgever: Cooperatie Vitalius u.a. HAALBAARHEIDSSTUDIE

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

renovatie woning Gent

renovatie woning Gent renovatie woning Gent atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 www@ateliertomvanhee.be RENOVATIE WONING GENT WOONVOLUME MET RAMEN ALS SCHILDERIJEN PROJECT

Nadere informatie

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren deel 1: aanleiding deel 2: partijen deel 3: procesmogelijkheden Deel 4: vervolg na heden Deel 1: aanleiding Er is aanbod: Locatie Homeruskwartier

Nadere informatie

Projectinformatie herontwikkeling Heineken Hoek

Projectinformatie herontwikkeling Heineken Hoek Projectinformatie herontwikkeling Heineken Hoek 20 mei 2016 Opdrachtgever: Architect: Constructeur: Installatieadviseur: Caransa Groep B.V. Heineken Nederland B.V. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen

MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen Hoe zou u als senior willen wonen? MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen Samen wonen en samen delen MeerSaam is de naam voor een nieuw landelijk initiatief om alleenstaande

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van De gemeenteraad - 19 juni 2012 Duurzaam bouwen project School Portland Het college Controller Directie Paraaf Datum Ons kenmerk CC Henk van der Linden

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE STARTDOCUMENT COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO Het voormalige stadsdeelkantoor Zuider- Amstel aan het President Kennedyplantsoen 1-3 in Amsterdam is door het Stadsdeel Zuid, door

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Staal en duurzaamheid

Staal en duurzaamheid Staal en duurzaamheid ENDIS strategie Optimaal gebruik van staal Een energieneutraal gebouw De hoogst mogelijke classificatie in BREEAM-NL Een betaalbaar en financieel rendabel gebouw Integraal ontwerp

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Brede school Langedijk Ervaring met onderwijs en onderwijsgebouwen Brede School tzand Nominatie Scholenbouwprijs 2009 Kreileroord Brede school Klaverblad

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Zelfbouw in 45 minuten

Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw workshop Wat is zelfbouw? Waarom? Voor- en nadelen Hoe aan te pakken? Tijd & geld Tips Uw vragen zijn welkom! Voordelen van zelf bouwen Veel vrijheid, uw eigen keuzen, eigen

Nadere informatie

Vraag/mededeling: Kan de realisatie van het scholenbouwproject Harmelen met 1,5 jaar versneld worden?

Vraag/mededeling: Kan de realisatie van het scholenbouwproject Harmelen met 1,5 jaar versneld worden? M E M O Van : wethouder C.J. van Tuijl Datum : 04 november 2013 Aan : Raadscommissie Ruimte Ond : planning scholenbouw Harmelen Vraag/mededeling: Kan de realisatie van het scholenbouwproject Harmelen met

Nadere informatie

F.e.e.s.t! VILLA. wonen. samen WONEN is een feest, verbeter de wereld SAMEN

F.e.e.s.t! VILLA. wonen. samen WONEN is een feest, verbeter de wereld SAMEN F.e.e.s.t! VILLA VILLA F.e.e.s.t! Family Energy Ecology Sustainability Taking care Één villa voor meerdere generaties Een zeer energiezuinige villa Ecologisch materiaalgebruik Een gezond leven Samen oud

Nadere informatie

Catrinus Tuinstra Fokje Bosma 12 november 2014

Catrinus Tuinstra Fokje Bosma 12 november 2014 Catrinus Tuinstra Fokje Bosma 12 november 2014 MISSIE STICHTING CPOZ Burgers helpen bij het conceptualiseren, budgetteren, vormgeven, aanbesteden, realiseren, monitoren van hun eigen woning en woonomgeving

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017 Holy Résidence te Vlaardingen maart 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure. S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam

Informatiebrochure. S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam Informatiebrochure S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam Op de 7 e, tevens bovenste, verdieping gelegen modern drie (voormalig vier) kamer HOEKappartement (ca. 77 m²) met

Nadere informatie

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 1. PROJECTDATA OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR Caransa Groep B.V. EXPLOITANT Van Mossel Groep PROJECT Nieuwbouw GEBOUWTYPE Retail/industrie LOCATIE Klokkenbergweg 29, Amsterdam

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Het hart van het woonservicegebied mag niet. Binnen het Masterplan ontwikkelde wij samen met. huis van droo Buurtlounge droo-zuid, duiven

Het hart van het woonservicegebied mag niet. Binnen het Masterplan ontwikkelde wij samen met. huis van droo Buurtlounge droo-zuid, duiven 0618 Projectnaam: Huis Van Droo Locatie: Duiven, Nederland Opdrachtgever: Gemeente Duiven Team: JDWA Aanvang project: 2006 Status: voltooid (januari 2012) Bruto bouwoppervlak:1650m 2 Kostprijs: 3.057.162

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 ONTWERP Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het Plan - Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het plan betreft een modern woongebouw, met op de begane grond een bedrijfsruimte

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

K I N J O Y K I N R O O I. 14 februari 2013

K I N J O Y K I N R O O I. 14 februari 2013 K I N J O Y K I N R O O I 14 februari 2013 I N D E X 1. LOCATIE 1.1 ligging projectgebied 1.2 locatie 1.3 bestaande situatie 1.5 ligging waterwoningen 2. EILAND 2.1 eiland 3. WATERWONING 3.1 situatie

Nadere informatie

60,- energiecomponent

60,- energiecomponent Zouteland Den Hoorn Aantal woningen 12 Sociale huurwoning voor starters, gezinnen, senioren. Het plan is ontwikkeld volgens het principe van medeopdrachtgeverschap, waarbij toekomstige bewoners nadrukkelijk

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector De Schauw in Putten Kwaliteit in wonen en zorg 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector Algemeen Woon- Zorgcentrum De Schauw voldeed niet meer aan de huidige eisen van wonen en zorg. De kamers

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 21 juni 2012 Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 Inhoud Welkom en Opening Peter Krol van BrabantWonen Klushuis concept, Urbannerdam en Hulshof Architecten Voorstel

Nadere informatie

MaxHuis. wonen op maat MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS

MaxHuis. wonen op maat MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS MaxHuis wonen op maat MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS Maxhuis biedt hoogwaardige en ruimtelijke woningen

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Verhuurbrochure. Nieuwbouw in Oosterbeek 14 ruime appartementen aan de Munninghofflaan

Verhuurbrochure. Nieuwbouw in Oosterbeek 14 ruime appartementen aan de Munninghofflaan Verhuurbrochure Nieuwbouw in Oosterbeek 14 ruime appartementen aan de Munninghofflaan Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene informatie Wonen in het groen 3 Het appartement 3 Veilig gevoel 3 Isolatie en

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Keesomstraat 10 G te Alkmaar 125 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Keesomstraat 10 G te Alkmaar 125 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Keesomstraat 10 G te Alkmaar 125 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur is gemakkelijk te bereiken, maar ook gelegen in een groene omgeving. Een deel van de appartementen vormt een eenheid

Nadere informatie

TE HUUR. Kruisplein 884 + PP Rotterdam

TE HUUR. Kruisplein 884 + PP Rotterdam Kruisplein 884 + PP Rotterdam TE HUUR De huurprijs voor het appartement is 985,- per maand (exclusief 75,- servicekosten) en voor de parkeerplaats 130,-- per maand (exclusief 15,- servicekosten) OMSCHRIJVING

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Deweverstraat 13 te NUTH

Deweverstraat 13 te NUTH Deweverstraat 13 te NUTH Vraagprijs 298.000 k.k. Steenweg 58, 6131BG Sittard Telefoon: 046-4000060 E-mail: info@smeetsvastgoed.nl Internet: http://www.smeetsvastgoed.nl Omschrijving: NUTH (centrum) - Winkel/kantoor/magazijn

Nadere informatie

Uitbreiding Holmatro Raamsdonksveer. Breeam Gebouwinformatie

Uitbreiding Holmatro Raamsdonksveer. Breeam Gebouwinformatie 1. Projectdata Opdrachtgever Website Project Gebouwtype Locatie Architect Omvang Oplevering BRL-versie Certificaat NV. Holmatro www.holmatro.com/nl uitbreiding kantoren / industrie Zalmweg, Raamsdonkveer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

Rijksweg Zuid 174 te SITTARD

Rijksweg Zuid 174 te SITTARD Rijksweg Zuid 174 te SITTARD Vraagprijs 249.000 k.k. Steenweg 58, 6131BG Sittard Telefoon: 046-4000060 E-mail: info@smeetsvastgoed.nl Internet: http://www.smeetsvastgoed.nl Omschrijving: Op prima zichtlocatie,

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

L a a g E n e r g ie H u i s M o l e n w e g Laag Energie Huis concept, type duurzaam en energiezuinig. Hieronder vindt u informatie over het Laag Energie Huis. Vanuit de overtuiging dat een woning duurzaam

Nadere informatie

TE KOOP AMBACHTSWEG 13 OOSTHUIZEN

TE KOOP AMBACHTSWEG 13 OOSTHUIZEN TE KOOP AMBACHTSWEG 13 OOSTHUIZEN FRAAI, LUXE BEDRIJFSPAND, ZICHTLOKATIE OP MODERN BEDRIJVENTERREIN KAVEL EIGEN GROND CA. 2.143 M² TOTAAL CA. 1.239 M² BVO VERDEELD OVER 2 BOUWLAGEN BEBOUWDE OPPERVLAKTE:

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

Trebbe Basiswonen óók voor senioren

Trebbe Basiswonen óók voor senioren Wij ontwikkelen en bouwen voor de klant! De vraag naar woningen voor ouderen neemt de komende jaren sterk toe. In 2019 is de helft van de volwassenen ouder dan 50 jaar. De traditionele verzorgingshuizen

Nadere informatie

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst De NESK scholen duurzaam opgeleverd Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Nieuwbouwplan De Koekoek

Nieuwbouwplan De Koekoek Sprang-Capelle Nieuwbouwplan De Koekoek S Daar waar gemoedelijkheid, tevredenheid, wonen en werken, inspanning en ontspanning hand in hand gaan. Dát is wonen in de gemeente Sprang-Capelle, met de vele

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte Alkmaar Einthovenstraat 1

Te huur Kantoorruimte Alkmaar Einthovenstraat 1 Te huur Kantoorruimte Alkmaar Einthovenstraat 1 Pagina 1/6 Te huur Kantoorruimte Alkmaar Einthovenstraat 1 Kantoor 70 m² 375,- exclusief BTW per maand Condities Prijs 499,- exclusief BTW per maand Huurprijs

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR Bedrijfs-/Kantoorruimte

TE KOOP / TE HUUR Bedrijfs-/Kantoorruimte TE KOOP / TE HUUR Bedrijfs-/Kantoorruimte Molenkade 50, 1115 AC Duivendrecht Vraagprijs 687.500,00 kosten koper Huurprijs 62.500,00 per jaar Beschikbare oppervlakte: ca. 840 m² ZELFSTANDIG BEDRIJFSOBJECT

Nadere informatie

Veemarkt 2.0 / Generatiehuis

Veemarkt 2.0 / Generatiehuis Veemarkt 2.0 / 2. Keuze Bouwveld Het voorstel voor het verkavelen van de Veemarkt te Utrecht. Op deze kaart is de exacte situatie te zien met een proefverkaveling. In ons ontwerp is gekozen voor Bouwveld

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum 4 september 2012 Hoe werkt een CPO? En welke stappen moet je nemen? Definitie CPO Particulieren organiseren zich in een rechtspersoon

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Permanent Theater

Voortgangsrapportage Permanent Theater Voortgangsrapportage Permanent Theater 18 februari 2013 Agenda Rapportage - pauze - Marktconsultatie Vervolgproces 1 Rapportage Afspraken met de raad Vragen vooraf Financiën Theaterconcepten Locaties Investering

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Wonen waar u zich thuis voelt Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Algemene Informatie Aan de Jan van Galenlaan in Winschoten realiseert Acantus samen met bouwonderneming Gebr. Benus

Nadere informatie

16 seniorenappartementen in Het Groene Hart Informatiebrochure

16 seniorenappartementen in Het Groene Hart Informatiebrochure 16 seniorenappartementen in Het Groene Hart Informatiebrochure 16 seniorenappartementen in Het Groene Hart Het Groene Hart Het is zover! Een langgekoesterde wens van de Molukse gemeenschap te Lunteren/Ede

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Koop bedrijfspand op Faradaystraat 17 te Ede kosten koper

Koop bedrijfspand op Faradaystraat 17 te Ede kosten koper Koop bedrijfspand op 1600000 kosten koper Aanbiedende partij: Zoonen Commercieel Vastgoed BV Email: info@zoonenvastgoed.nl Telefoon: 0318-582285 Website: www.zoonenvastgoed.nl Omschrijving / Bonnetstraat

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Telefoonnummer Definitief scenario eiland gerelateerd parkeren

Telefoonnummer Definitief scenario eiland gerelateerd parkeren Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00147* GR16.00147 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 11 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 10 Opsteller

Nadere informatie