Curriculum Vitae. Peter Brokke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Peter Brokke"

Transcriptie

1 Geboortedatum Aantal jaren werkervaring 24 jaar Nationaliteit Nederlands Adres Vordensebinnenweg BE Warnsveld Telefoonnummer Mail Profiel Peter is een doorgewinterde adviseur en inspirator (Myers- Briggs type ENFP: Inspirator). Zijn passie voor een leefbaar, een werkbaar en een groen landelijk gebied weet hij door zijn enthousiasmerende houding goed over te brengen op anderen. Doordat hij een scherp oog heeft voor zijn omgeving weet hij anderen, van de bestuurstafel tot de keukentafel, te verbinden en te bewegen. "Het verbinden van het ronde idealisme met de vierkante realiteit": daar haalt hij zijn energie uit! Naast inhoudelijk adviseur zet Peter zich dan ook vol overtuiging in als procesmanager waarbij gangmaken en houden typerend is voor de projecten waaraan Peter zich verbindt. Peter kan een grote verantwoordelijkheid aan en presteert graag onder druk (politiek, media, omgeving, etc.). Hij is doel- en resultaatgericht, overziet het geheel en kan snel tot de kern doordringen. Hij kent de spelers in het landelijk gebied, hun positie, hun belangen en de manier waarop zij, met respect voor elkaar positie, te beïnvloeden zijn. Hij beweegt vloeiend tussen deze spelers. Opleiding 1990 Cursussen Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp, Studierichting: Natuur- en Landschaps- techniek. Landschapsecologie, Wageningen Universiteit Effectief leidinggeven, MKB Coaching, Delta Vision Projectmanagement, Twente Business School Projectarchitectuur van interactieve processen, Wageningen Business School Gebiedsontwikkeling, NIROV Effectief Onderhandelen, CCR Commerciële vaardigheden/bezwaartechnieken, Kenneth Smit IPMA- C, NIMO blad 1 van 5

2 Werkervaring Enkele typerende projecten: Gemeente Opsterland (2011/2012); Interim projectleider en adviseur Onderzoek en advies heropening Polderhoofdkanaal (PHK). De wens van de provinciale en lokale politiek en bewoners is om het PHK weer bevaarbaar te maken. De gemeente heeft hiertoe in het verleden de nodige acties ondernomen. Door diverse omstandigheden is het uitvoeringswerk door de rechter stilgelegd en de kosten bleven maar stijgen. Op verzoek van de gemeente heeft de commissie (Loek) Hermans onderzoek naar de procesgang gedaan. Op advies van Hermans is Peter uiteindelijk gevraagd structuur in het project aan te brengen en een advies op te stellen voor een besluit door de gemeenteraad (Go/No Go) inzake heropening. Vanuit bestuurlijk / politiek-, financieel-, juridisch-, omgevings- en organisatie- perspectief heeft Peter het project geanalyseerd, zaken op de rails gezet, urgente zaken afgehandeld en vervolgens een realistisch advies opgesteld, dit advies (heropening onder voorwaarden) is door de gemeenteraad van Opsterland overgenomen. Focus in dit project heeft gelegen op het verkrijgen van een aantal Flora- en faunawet vergunning, NB- wet vergunning, het realiseren van financiële en juridische zekerheid, zorgdragen voor bestuurlijke samenwerking tussen- en afstemming met provincie en gemeenten, communicatie met diverse organisaties en bewoners hierover, etc. Inmiddels is de uitvoering gestart en kan het Polderhoofdkanaal in 2015 door de recreatietoervaart gebruikt gaan worden. Onderzoek feitenrelaas, Presidium gemeente Opsterland (2013) Onderzoek van vergunnings- en handhavingsdossiers van enkele Opsterlandse raadsleden naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad en de media. Waterschap Rijn en IJssel Interim projectmanager Rijnstrangen (2013- heden) Het waterschap gaat het waterpeil in de Oude Rijn aanpassen om natuurontwikkeling in het gebied de Rijnstrangen te bevorderen. Het verhogen van het waterpeil is nodig om verdroging van de Rijnstrangen te bestrijden en de kwaliteit en diversiteit van de natuur in het gebied te vergroten. Namens het waterschap is Peter verantwoordelijk voor het bestuurlijk- en politiek draagvlak, de natschade procedures en de belangen van het waterschap in het gebiedsproces. Pag. 2 van 5

3 Pilotprojecten beleidsontwikkeling en bezuinigingen (2013- heden) Als projectleider/adviseur verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een aantal pilotprojecten op het gebied van beleidsontwikkeling en bezuinigingen. Interim Relatiebeheerder (2013- heden) De Relatiebeheerder is binnen het waterschap een functie in ontwikkeling. Op dit moment wordt deze functie vanuit de unit Waterbeheer ingevuld. De Relatiebeheerder is als strategisch beleidsadviseur het contactpersoon voor de bestuurders. Vanuit deze rol worden contacten gelegd en onderhouden om uiteindelijk tot samenwerking en co- creatie met andere partijen te komen. Omgevingsmanager (2011- heden) Op dit moment voert Peter het omgevingsmanagement uit voor de projecten Hermeandering van de Berkel en Verwijdering persleiding Lochem- Zutphen. In de rol van omgevingsmanager coördineert Peter tevens de vrijwillige kavelruil. Initiator / opsteller Gebiedsprogramma hermeandering Berkel (2009/2010) Het waterschap wenst haar doelstellingen in het gebied Berkel Almen- Zutphen te realiseren. De Berkel wordt hier omgevormd tot een natuurlijke rivier met een zomer- en winterbed. Het proces van meandering krijgt meer de vrije loop en de stuwen worden vispasseerbaar gemaakt. Dit is integraal opgepakt. Peter heeft de plannen, wensen en ideeën van andere organisaties, instanties en bewoners van het gebied geïnventariseerd en gecombineerd. Dit heeft geleid tot een gedragen Gebiedsprogramma met gedeelde urgenties en belangen en later een integraal inrichtingsplan en bestemmingsplan waarin de Berkel weer gaat meanderen en daarmee uiteindelijk 2x zo lang wordt. Financiën, draagvlak en procedures zijn op elkaar afgestemd. Peter heeft het project opgestart, gecoördineerd en met de omgeving en grondeigenaren in het bijzonder het plan afgestemd. Uitvoering vindt op dit moment plaats. Gemeenten Lochem, Bronckhorst en Zutphen (2009) Procesmanager Landschapsontwikkelingsplan (2008/2009) Procescoördinatie van de totstandkoming van het Landschapsontwikkelings- plan (LOP). Specifieke taken: brug vormen tussen bestuur (gemeenten, waterschap en provincie) en ambtenaren/maatschappelijke organisaties/etc. Met als doel om een gedragen, visionair maar juist ook uitvoeringsgericht en vastgesteld LOP te krijgen (unanieme vaststelling in de drie gemeenteraden, juni 2009). Projectleiding GUP (2011) Namens de drie gemeenten heeft Peter het opstellen van het Gebieds- UitvoeringsProgramma (GUP) voor de GroenBlauwe Diensten begeleid. Peter was verantwoordelijk voor het draagvlak voor het GUP (bestuurlijk, ambtelijk Pag. 3 van 5

4 en in de streek, incl. ANV 't Onderholt') en adviseerde inhoudelijk omtrent het financiële kader en de organisatie van de uitvoering. Coach (2012) Begeleiden van 2 medewerkers in hun nieuwe rol, leidend tot persoonlijke- en vakinhoudelijke groei. Provincie Noord- Brabant (2010); Coach Begeleiden van twee gebiedsmakelaars in het herstructureren van de werkzaamheden, het stellen van prioriteiten en uitzetten van een gebieds- strategie voor het gebied Brabantse Delta. Provincie Flevoland (2010) Adviseur project- en organisatie advies. Het verzoek van de provincie Flevoland was een advies over de wijze waarop zij zich kan/moet profileren als het gaat om positie en rol te kiezen bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Peter heeft het onderzoek uitgevoerd. Ten behoeve hiervan zijn een tweetal majeure projecten 'gescand' en een groot aantal actoren (gedeputeerden, wethouders, ambtenaren, initiatiefnemers, etc.) geïnterviewd. Dit heeft geleidt tot een advies waarbij de inzet van een interne regiekamer centraal staat. Landschap Overijssel (2011) Voorzitter en begeleider opstellen inhoudelijke visie. De inhoudelijke visie (het gedachtengoed) is de kapstok voor het maken van bewuste keuzes. Het geeft de kaders weer. Het is opgesteld door enthousiaste en betrokken medewerkers van Landschap Overijssel. Peter heeft in zgn. "pizza- bijeenkomsten" deze groep begeleid naar het eindresultaat. Gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en Twenterand (NOTT) (2007) Procesmanager en projectleider Opstellen Landschapsontwikkelingsplan Noordoost- Twente/Twenterand: (voor specifieke activiteiten zie boven). Vastgesteld door de vijf gemeente- raden. Landgoed Scholtenzathe ( ) Projectleider Ontwikkeling van een ha. groot landbouwbedrijf naar (Natuurschoon- wet gerangschikt) landgoed, specifieke rol: projectleiding over planvormingfase van gewenste omvorming, aanboren div. subsidie- en financieringsbronnen. Pag. 4 van 5

5 Gemeente Amsterdam (2004) Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, afdeling Woonbuurten Interim Hoofdopzichter (1 jaar): Leiding geven aan direct 6 voormannen en indirect ca. 50 buurtverzorgers, professionaliseren van de afdeling Woonbuurten (wijkgerichte aanpak, begrotingssystematiek, bestekken groen en grijs, etc.). Werkervaring 2013 heden Gebiedsmanagement Gangmaker (ZZP- er) Oranjewoud Ingenieursbureau BV (thans Antea Group) Functie: sr. adviseur gebiedsontwikkeling Eelerwoude BV Functie : vestigingsmanager Zuid- Nederland / procesmanager en projectleider Werkzaamheden : als vestigingsmanager verantwoordelijk voor het opstarten, leiden en groeien van de zuidelijke vestiging van Eelerwoude in Vorstenbosch (NBr.): Acquisitie, Marketing, P&O, Financiën, Businessplan, etc. Lid van het MT. Sturen eigen projecten (projectleider) op beheersaspecten Tijd, Organisatie, kwaliteit, Informatie, Geld en Risico. Adviseur op het gebied van procesmanagement, gebiedsontwikkeling, ISO- normering, etc Diverse overheden (provincies Friesland en Overijssel, Ministerie ELI) beleidsmedewerker landschap en natuur. Vrijwilligerswerk heden Voorzitter van Stichting Kulturhus Warnsveld heden Bestuurslid PR & sponsoring van Mixed Hockeyclub Zutphen, Referenties: op aanvraag Pag. 5 van 5

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie