Jaarverslag Landstede Welzijn Ommen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen

2 Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers. Ondanks dat het beroep op vrijwilligers steeds groter wordt merken wij dat er nog steeds ontzettend veel mensen zijn die zich in willen zetten voor hun naasten of hun omgeving. Gelukkig maar, want de verschuiving naar een civil society vraagt om een sterk vrijwilligersveld was voor Landstede Welzijn Ommen vooral een jaar van ontwikkeling. Samen met de gemeente Ommen hebben we in 2011 deelgenomen aan het stimuleringsprogramma Welzijn nieuwe stijl, wat heeft geresulteerd in een nieuw resultatenboek per Dit is dan ook het eerste jaarverslag dat op basis van het resultatenboek geschreven is. Als gevolg van de bezuinigingen heeft Landstede Welzijn hard moeten werken aan een nieuwe manier om de maaltijdvoorziening in stand te houden. Honderden ouderen maken gebruik van deze voorziening en doordat vrijwilligers de maaltijden bezorgen kunnen gemakkelijk problemen etc. bij ouderen gesignaleerd worden waarop adequate actie ondernomen kan worden. In 2012 zijn we druk bezig geweest om te komen tot een nieuwe werkwijze en financiering voor de maaltijdvoorziening. Alle klanten hebben het hele jaar nog gebruik kunnen maken van een warme maaltijd maar per 2013 zal er gestart worden met koelverse maaltijden. Landstede Welzijn heeft eveneens een belangrijke rol vervuld bij de ontwikkelingen van de wijksteunpunten zoals Nijenhaghen en zich daarnaast hard gemaakt voor de realisatie van een meldpunt eenzaamheid in de gemeente Ommen. Onze inzet en die van de andere partners van de werkgroep eenzaamheid werd door de gemeente zo gewaardeerd dat er eind dit jaar groen licht gegeven is voor de realisatie van dit meldpunt. Helaas heeft de gemeente Hardenberg besloten te stoppen met de financiering van het project ZorgRVoor, wat direct consequenties heeft voor de uitvoering van het project in de gemeente Ommen. Er is in overleg besloten dat in Ommen het project boodschappenservice opgezet wordt voor mensen die geïndiceerd zijn. Het jongerenwerk heeft in 2012 geïnvesteerd in het uitbreiden van de contacten met jongeren. Tevens is er een samenwerking gestart om met ketenpartners het jongerencentrum specifiek aantrekkelijker te maken voor kwetsbare jongeren zoals jongeren met een beperking. Het bevorderen van een gezonde levensstijl onder jongeren heeft opnieuw veel aandacht gekregen en in het verlengde van 2012 zal in 2013 gestart worden met het project buurtsportcoach. Gezondheid en sport zullen voor de komende jaren voor Landstede Welzijn Ommen, in navolging van het gemeentelijke gezondheidsbeleid, een belangrijk speerpunt blijven. In dit verslag leest u welke projecten wij in opdracht van de gemeente Ommen hebben uitgevoerd. U kunt per project terugzien wat het resultaat was. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Team Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 2

3 Inhoudsopgave Landstede Welzijn 4 Product 1: Jongerenwerk - ontmoeten en participatie 6 Product 2: Jongerenwerk - veiligheid 10 Product 3: Jongerenwerk - gezondheid en preventieve ondersteuning 12 Product 4: Kinderwerk - ontmoeten en preventieve ondersteuning 13 Product 5: Procesmanagement meervoudige problematiek 15 Product 6: Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid 23 Product 7: Bevorderen gezonde leefstijl 25 Product 8: Advies, informatie en signalering 26 Product 9: Maaltijdvoorziening 30 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 3

4 Landstede Welzijn Landstede Welzijn wil grenzen verleggen Landstede Welzijn Ommen maakt organisatorisch gezien deel uit van: Landstede Welzijn in Dalfsen, Lemelerveld, Ommen en Zwolle Landstede MBO in Zwolle Landstede Training, Opleiding & Advies in Dalfsen en Zwolle Landstede Kinderopvang in Dalfsen en Ommen Landstede Kringloop in Dalfsen en Ommen Landstede wil bijdragen aan een betere sociale infrastructuur in de regio. Dit doen we met onderwijs, educatie en welzijnsactiviteiten en combinaties hiervan. Daarbij zijn we niet bang de grenzen van de oorspronkelijke werksoorten te overschrijden. Wat doet Landstede Welzijn? Landstede Welzijn is een stichting die zich bezighoudt met de uitvoering van het sociaal cultureel werk. We zijn gespecialiseerd in kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en het werken met speciale doelgroepen. Daarnaast zijn we betrokken bij: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken opbouwwerk/projecten met verschillende groepen, zoals buurtbewoners, etnische groepen, mensen met een beperking, ouderen, jongeren, wijk- en adviesraden en platforms vrijwilligersondersteuning ambulant jongerenwerk activiteiten en evenementen Sterk door samenwerken Wij zien ons als maatschappelijk ondernemer. Lokale verankering staat bij ons voorop: we werken van buiten naar binnen en gaan altijd uit van de behoeften van de doelgroepen. We proberen samenhang tussen de verschillende activiteiten en organisaties aan te brengen, zodat we nog beter kunnen inspelen op behoeften uit de samenleving. Door samen te werken ontstaat meerwaarde, onder andere doordat afzonderlijke organisatie kennis en ervaring uitwisselen en zich zo kunnen ontwikkelen. Door te innoveren zal de kwaliteit ook verbeteren. Leefbaarheid in buurten en dorpen Landstede Welzijn stimuleert individuen en groepen zich in te zetten voor het verbeteren van hun gemeenschap en rust hen daarvoor - waar nodig - toe. We werken vraaggestuurd, dus vanuit de vraag van de burgers. De inzet van vrijwilligers is cruciaal. Alleen dankzij de vele honderden vrijwilligers die onder onze vleugels vallen, kunnen wij activiteiten organiseren voor jongeren, kinderen, volwassenen en ouderen. Daarom helpen wij bij: het werven en behouden van vrijwilligers het motiveren en activeren van vrijwilligers het faciliteren van vrijwilligers (verzekering, vergoedingen, enzovoort) het scholen en trainen van vrijwilligers de begeleiding van vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 4

5 Empowerment: werken aan zelfredzaamheid Landstede Welzijn werkt met sociaal cultureel werkers die een agogische opleiding hebben gevolgd. Ze werken volgens de methodiek 'empowerment'. Deze werkwijze wordt in de hulpverlening en het cultureel werk vaak gebruikt omdat het de nadruk legt op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. En dat sluit ook weer erg goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo. Door empowerment krijgen mensen of groepen meer invloed op gebeurtenissen en situaties die voor hen belangrijk zijn. De nadruk ligt daarbij op de mogelijkheden en krachten van individuen of groepen in plaats van op verschillen, onmogelijkheden of tekortkomingen. Met deze methodiek werken we aan: 'betrokken inwoners die zichzelf medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Ze zetten zich vrijwillig, individueel of in georganiseerd verband, in om de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving te verbeteren zodat ze zich veilig en thuis voelen in hun eigen wijk of dorp.' Activiteiten zijn doel én middel Om de leefbaarheid te vergroten zijn de activiteiten niet alleen het doel, maar ook een middel. Als ouders hobbyclubs voor hun kinderen organiseren, gaat het er dus niet alleen om dat er activiteiten voor kinderen zijn. Het is ook belangrijk dat de ouders zich verantwoordelijk voelen voor hun dorp of buurt en zich inzetten om de leefbaarheid op het niveau te houden dat zij willen. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 5

6 Product 1: Jongerenwerk - ontmoeten en participatie Open Jongerencentrum Bezoekers Het jongerencentrum is bedoeld voor de jongeren tussen de 12 en de 22 jaar die zich niet thuis voelen in het verenigingsleven en ook niet veel binnen huiselijke kringen verblijven. In het jongerencentrum kunnen deze jongeren elkaar ontmoeten, vermaken en wordt voorkomen dat deze groep op straat overlast veroorzaakt. De groep bezoekers van het jongerencentrum bestaat uit ongeveer 40 jongeren, die in wisselende samenstellingen aanwezig zijn. Het merendeel volgt een opleiding aan het Vechtdal College. Opvallend is wel dat vooral vmbo ers behoren tot de frequente bezoekers van het jongerencentrum. In 2012 heeft jongerenwerk zich geprofileerd naar scholen om het aantal bezoekers te laten stijgen en nieuwe doelgroep(en) te bereiken. Dat heeft geresulteerd in de toeloop van nieuwe groepen jongeren. Bezoekers van de kinderdisco komen af en toe ook al naar de inloop, hoewel sommigen daar nu nog te jong voor zijn, is dit wel een goed teken voor de toekomst. Door de tienerclubs van de YMCA die in het jongerencentrum worden georganiseerd heeft deze doelgroep toch de mogelijkheid het jongerencentrum te bezoeken. Eind 2012 kwamen er 15 jongeren van rond de 12 jaar naar het jongerencentrum. Activiteiten in het jongerencentrum Jongeren: Voor de jongeren van de leeftijd 12 tot 22 jaar is het jongerencentrum dagelijks geopend en is het aanbod: Scholierencafé met huiswerkhoek Internetcafé Informatie en advies Thema-avonden Voorlichtingsavonden Sportieve activiteiten Recreatieve activiteiten Culturele activiteiten Nl-doet Kerstavond Zwerfvuil Kinderdisco Kinderdisco: Het Jongerencentrum biedt 1 keer per maand een kinderdisco aan voor de leerlingen van de basisschoolgroepen 7 & 8. Hier komen gemiddeld 70 kinderen op af. Deze vrijdagavonden worden voorzien van aantrekkelijke thema s, spelletjes, wedstrijden en bijpassende muziek. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 6

7 Openingstijden Openingstijden van het Jongerencentrum in 2012: Maandagavond 19:30-22:30 uur Woensdagmiddag 13:00-17:00 uur Woensdagavond 19:30-22:30 uur Donderdagmiddag 13:00-17:00 uur Vrijdagmiddag 13:00-17:00 uur Vrijdagavond 19:30-23:30 uur Er worden dan verschillende activiteiten aangeboden voor de jongeren van de leeftijd 12 tot 22 jaar. Stage Jaarlijks werken er meerdere (vmbo + mbo) stagiaires in het jongerencentrum, zij verzorgen bardiensten, helpen bij de PR en het organiseren van activiteiten. Stagiaires worden gekoppeld aan vrijwilligers om op die manier activiteiten breed te kunnen benaderen. De kennis van de lokale vrijwilligers over Ommen gecombineerd met de kennis die de stagiaires meekrijgen vanuit de opleiding, zorgt voor een sterke basis om activiteiten te ontplooien. Maatschappelijke Stagiaires worden ingezet bij de dagelijkse bezigheden in het jongerencentrum, zij leren onder andere hoe om te gaan met de bezoekers, het pand en de financiën. Middelen Het Jongerencentrum heeft door haar eigen baromzet, beperkte middelen om te investeren in apparatuur en vernieuwing, voor grotere investeringen worden fondsen geworven. Daarnaast zoekt het jongerenwerk toenadering met bedrijven om gezamenlijk tot een mooi aanbod voor de jeugd te komen. Ook participeert OJC Punt in NLDoet ter bevordering van het jongerencentrum. Alcoholbeleid Op de woensdag- en vrijdagavonden hebben de 16+ jongeren de gelegenheid om in het jongerencentrum een biertje te komen drinken. Onder leiding van de professional, wordt er ook door vrijwilligers geschonken. Zij hebben de zogenaamde IVA-training succesvol afgerond en hebben een certificaat ontvangen. Het gebruik van de mogelijkheid tot bier drinken in het jongerencentrum wordt door de jongeren als positief ervaren. De gemoedelijkheid van deze avonden tekent het verantwoord gedrag van zowel de jongeren als de medewerkers, er zijn dan ook geen incidenten rondom drank geweest. Secundaire activiteiten Middelbare Scholen Voorlichting en samenwerking met het Vechtdal College en de Maat zijn een secundair onderdeel van Punt. Er wordt voor het Vechtdal College regelmatig voorlichting gegeven over hoe het sociaal cultureel werk als onderdeel van Welzijn in Ommen functioneert. Vanuit het jongerencentrum gaan de leerlingen dan naar de kringloop, educatie en kinderopvang. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 7

8 Basisscholen: In Punt wordt elke 2e vrijdag van de maand een Kinderdisco gehouden voor groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Ommen. Justitie Er worden incidenteel taakstraffen van jongeren in en om Punt uitgevoerd (Halt projecten). De jongerenwerkers werken samen met de Raad voor de Kinderbescherming. Zodoende kan de jongere zijn/haar straf uitvoeren en hebben de jongerenwerkers de jongere in beeld. Cijfermatige onderbouwing activiteiten, frequentie en bezoekersaantallen jongencentrum Punt Ommen. Activiteiten in Punt in 2012 Frequentie Aantal deelnemers Scholierencafé dagelijks (ma t/m vr) Gemiddeld 15 per dag - tafelvoetballen dagelijks gebruik Gemiddeld 4 per dag - poolen dagelijks gebruik Gemiddeld 14 per dag - internetten / gamen dagelijks gebruik Gemiddeld 10 per dag - luisterend oor altijd - - folderrek met jongereninformatie altijd - - signaleren altijd 16 risicojongeren - doorverwijzen indien nodig - Woensdagavond 44 keer per jaar Gemiddeld 16 - Darttoernooi 2 keer Gemiddeld 8 per keer - Film/Game 12 keer Gemiddeld 16 per keer - Voetbal kijken verschillend Gemiddeld 8 per keer Vrijdagavond 44 keer per jaar Gemiddeld 19 - Kinderdisco maandelijks Gemiddeld 70 per keer - Helpen bij kinderdisco (16+ jongeren) maandelijks 7 per keer - Voorlichtingsavond 7 keer Gemiddeld 20 per keer - Casinoavond 2 keer 14 - Chillavond vrijdagavond 20 keer Gemiddeld 15 per keer Verder: Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 8

9 - vrijwilligersoverleg maandelijks 10 - voetbaltoernooi 2 keer 20 - outdoor activiteiten (sport en recreatie) 8 keer 15 - Halt project 2 jongeren - kerstviering / jaarafsluiting 1 keer 23 jongeren Nl-doet 1 keer 15 jongeren zwerfvuil 1 keer 10 jongeren Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 9

10 Product 2: Jongerenwerk - veiligheid Het Ambulant Jongerenwerk wil de positie van de doelgroep helpen te verbeteren en een bijdrage leveren aan zelfontplooiing, activering, emancipatie en keuzevrijheid van jongeren. Het Ambulant Jongerenwerk werkt preventief. De doelgroep van het Ambulant Jongerenwerk omvat jongeren die zich veelal niet thuis voelen in het verenigingsleven en ook (veelal tijdelijk) niet veel binnen huiselijke kring verblijven. Deze jongeren brengen hun vrije tijd door in Punt, op straat of in de lokale horeca. Het blijkt dat veel van deze jongeren vaak problemen hebben in meerdere leefgebieden, zoals school, thuis, politie etc. Meiden vormen een specifieke doelgroep waar de Ambulant Jongerenwerker zich op richt. Vanuit de lokale Horeca kwamen er signalen over jongeren die zich ongewenst ophielden in de horeca en daar vernielingen pleegden en er regelmatig ruzies waren. De ambulant jongerenwerker heeft hierop ingespeeld door deze groep op te zoeken, deze te leren kennen en ze door te verwijzen naar het jongerencentrum. De problemen in de horeca zijn volgens de uitbaters sindsdien ook opgelost. De Ambulant Jongerenwerker verricht zijn werkzaamheden eveneens vanuit Jongerencentrum Punt. Het leggen van contacten en het aangaan van gesprekken zijn daarbij van groot belang. Ook het signaleren van mogelijke problemen en het helpen formuleren van hulpvragen voor eventuele doorverwijzing behoren tot de taken. Op basis van signalen bezoekt hij waar nodig jongeren op andere vindplaatsen. Er wordt samengewerkt met andere instellingen die met jongeren in contact zijn. Dit zorgt voor een goede afstemming van het aanbod aan deze doelgroep. De Ambulant Jongerenwerker legt ook externe verbanden en contacten. Zo zijn er afgelopen jaar onder andere linken gelegd met de Oranjevereniging en het Explosion Festival. Dit heeft geresulteerd in activiteiten van het jongerenwerk op het evenemententerrein tijdens Koninginnedag en maakt het jongerenwerk deel uit van de activiteiten van het Explosion festival. Cijfers ambulant jongerenwerk Activiteiten Ambulant in 2012 Frequentie Aantal deelnemers Ontmoeting met jongeren in Punt 2 dagdelen per week Gemiddeld 15 - signaleren altijd 20 risicojongeren - doorverwijzen indien nodig 17 in hulpverleningstrajecten - Ontmoeting met jongeren buiten 2x per week Gemiddeld 6 - (individuele) gesprekken met jongeren 5x per week 1 of 2 per gesprek - groepsgesprekken met jongeren 2x per week Gemiddeld 10 - Contact met jongeren via internet altijd 345 contacten waarvan 90 actieve contacten - op basis van signalen van de wijkagent incidenteel Gemiddeld 15 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 10

11 Roefeldag De Roefeldag heeft tot doel om kinderen van groep 8 van de basisscholen kennis te laten maken met bedrijven en instellingen in het kader van beroepsoriëntatie. Bedrijven in instellingen open hun deuren voor de leerlingen en laten in een uur zien wat het beroep inhoudt. De organisatie, coördinatie en uitvoering van deze activiteit lag in handen van 3 stagiaires die begeleid worden door de beroepskracht. Op de Roefeldag zelf zijn er veel vrijwilligers bij de activiteit betrokken om de groepen kinderen te begeleiden. Roefeldag 250 Deelnemers 12 deelnemende basisscholen 50 Vrijwilligers 42 bedrijven en instellingen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 11

12 Product 3: Jongerenwerk gezondheid en preventieve ondersteuning In 2011 is een samenwerking tussen het ambulant jongerenwerk en Tactus Verslavingszorg op poten gezet. Naar aanleiding van zorgwekkende signalen met betrekking tot drugsgebruik onder een aantal jongeren in Ommen, is deze samenwerking gestart. In 2012 heeft de ambulant jongerenwerker deze hele groep jongeren aan Tactus weten te koppelen, middels de zogenaamde wiet-check. Een aantal jongeren is vervolgens ook in een hulpverleningstraject van Tactus geplaatst. In het kader van het meidenwerk is er in 2012 wekelijks ruimte geweest voor specifieke aandacht voor meiden. Dit resulteerde in sommige meidenactiviteiten, lotgenotencontact en waar nodig interventies van de jongerenwerker. Activiteiten Frequentie Aantal deelnemers - Sporten met jongeren (door het jongerenwerk georganiseerd, of richting een sportvereniging) 8x per jaar 10 (per keer) - Preventie/voorlichtingsactiviteiten, alcohol en drugs gebruik (kwetsbare) meiden, wekelijks Ca 5 tot 8 per keer Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 12

13 Product 4: Kinderwerk - ontmoeten en preventieve ondersteuning Naschoolse activiteiten Landstede Welzijn is er voor alle kinderen. Kinderen vinden het leuk om activiteiten te doen die aansluiten bij hun belevingswereld. Door goed naar kinderen te luisteren proberen we op hun behoeften in te spelen. Ze worden gestimuleerd in het gebruiken van hun creativiteit. In het kader van ontmoeting en ontwikkeling van kinderen voeren vrijwilligers in de gemeente Ommen naschoolse activiteiten uit voor kinderen. Hiermee streeft Landstede Welzijn een tweeledig doel na. Enerzijds ondersteunt zij inwoners van de gemeente Ommen bij het realiseren van hun eigen behoeften in hun dorp of wijk en anderzijds biedt zij de kinderen de mogelijkheid elkaar naschools te ontmoeten en zich te ontplooien en te ontwikkelen op een wijze die aansluit op de behoeften van hun directe leefomgeving. Hierbij leren de kinderen op een leerzame en speelse wijze met andere kinderen en volwassenen om te gaan en respect te hebben voor elkaar. Om de kinderen te bereiken wordt de medewerking van de basisscholen gevraagd. Zij verspreiden de brochure in de klassen en zijn ook bereid de ingevulde formulieren te verzamelen. In Ommen worden 8 basisscholen bereikt en worden er in totaal 900 brochures verspreid. In 2012 heeft Landstede Welzijn weer een heel aantal kinderclubs neer weten te zetten met behulp van vrijwilligers. Bij een aantal clubs werd de aanmeldingslimiet overschreden, maar konden deze kinderen het volgende seizoen instromen. Ook is de samenwerking met de YMCA voortgezet, waarbij aan de hand van een thema naar een product toegewerkt werd. In Lemele is via Lemele Creatief ook een heel aantal cursussen aangeboden aan de kinderen. Deze zijn zeer populair en gedacht wordt het aanbod uit te breiden. Activiteiten Ommen Frequentie Aantal deelnemers voorjaar Aantal deelnemers najaar Elektronica 8 x per half jaar 12* 12* Kaarten maken 8x per half jaar 14 16* Tekenen 6x per half jaar Handwerken 8x per half jaar 12* 12* * = maximale deelnemersaantal gehaald Het aantal vrijwilligers dat betrokken was bij de kinderclubs was 10. Activiteiten Lemele Creatief Frequentie Aantal deelnemers voorjaar Timmerclub 8 x per half jaar 8 * Knutselclub 8 x per half jaar 8 * Groen en Doen 8 x per half jaar 15 * Keramiekclub 8 x per half jaar 15 * Smikkelclub 8 x per half jaar 36 * Speksteen 8 x in het najaar 8 * * = alle clubs hebben het maximaal aantal deelnemers gehaald. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 13

14 Kinderspelweek In de laatste week van de zomervakantie was er de Spelweek Ommen. Georganiseerd door een grote groep zeer zelfstandige vrijwilligers was de kinderspelweek ook dit jaar weer een succes te noemen. Tijdens de spelweek zelf waren meer dan 80 ouders, familieleden en anderzijds betrokkenen als vrijwilliger actief om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. 350 kinderen hebben de hele week zeer enthousiast deelgenomen aan de spelweek. Het was een geslaagd programma dat geleid werd door een vaste werkgroep van 10 vrijwilligers. Landstede Welzijn faciliteert en ondersteunt (minimaal) de werkgroep die de kinderspelweek organiseert en stelt jaarlijks het jongerencentrum beschikbaar als uitvalsbasis voor de spelweek. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 14

15 Product 5: Procesmanagement meervoudige problematiek Wat is Aanpak Meervoudige Problematiek? Aanpak Meervoudige Problematiek is een integrale werkwijze van de gemeente Ommen en diverse (hulpverlening)organisaties, voor gezinnen/jongeren, volwassenen en aanpak huiselijk geweld in casus die dit nodig hebben. De afspraken omtrent deze samenwerking zijn vastgelegd in het Convenant nu nog hetende, convenant JHT Ommen. Wat is meervoudige problematiek? In het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek is meervoudige problematiek: Problematiek op twee of meer leefgebieden en/of bij 3 of meer professionals uit voorliggende voorzieningen (eerstelijnszorg) waarbij sprake is van ontbrekende, onvoldoende of onduidelijke regie, van vastgelopen problematiek, van zorgmijders of van spoed (dit is spoed in het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek). Als er sprake is van een acute bedreigende situatie kan er beroep gedaan worden op crisisdiensten) Doel van Aanpak Meervoudige Problematiek? Doel van het Aanpak Meervoudige Problematiek is: Effectieve en efficiënte interventies (combinaties van ondersteuning en drang/dwang) inzetten in casus met meervoudige problematiek. Door, daar, waar het de mogelijkheden van instellingen te boven gaat of waar de instellingen onderling in gezamenlijkheid er niet (meer) uitkomen, extra onderzoek/informatie en regie(casecoördinator, procesmanager) toe te voegen aan de bestaande inspanningen en verantwoordelijkheden van de instellingen. De hulp in de casus met meervoudige problematiek wordt niet automatisch volgens het model van Aanpak Meervoudige Problematiek georganiseerd. Er zijn veel cliënten die in de reguliere hulpverlening goed geholpen worden. Het toevoegen van extra regie en onderzoek is in die gevallen overbodig. Waar wordt Aanpak Meervoudige Problematiek ingezet? Aanpak Meervoudige Problematiek is onderdeel van de werkwijze van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin Dalfsen en Ommen), Aanpak Huiselijk Geweld Dalfsen-Ommen en Sociaalnetwerk Ommen. Samenwerkingspartners zijn het Veiligheidshuis IJsselland en Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld. Het Veiligheidshuis IJsselland is de keten aanpak die justitie en zorg met elkaar verbindt. Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld is het informatie-, advies- en interventiepunt voor alle geweld in afhankelijkheid relaties. In het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek is er ook verbinding met de Zorg(advies)teams in de scholen. CJG medewerkers in de zorgteams van de basisscholen en de ZAT s (Zorg Advies Teams) van het voortgezet onderwijs zijn de schakels naar Aanpak Meervoudige Problematiek. Op deze manier sluiten de drie ketens (zorg, veiligheid en onderwijs) op elkaar aan. Instrumenten om het doel te bereiken zijn? Werkprocesbeschrijving Aanpak Meervoudige Problematiek Dalfsen-Ommen versie juli 2011 Huidige en toekomstige Convenantpartners 1 ste en 2 de schil (2 de schil kan alleen melden in VIS2) CJG-team, caseteam Aanpak Huiselijk Geweld, Sociaalnetwerk Ommen, Veiligheidshuis IJsselland en Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld VIS2, digitaal Vangnet Informatie Samenwerkingsysteem Procesmanager Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 15

16 Casuscoördinator Multi Disciplinair Overleg 1GezinClient1Plan Deelnemende organisaties/convenantpartners zijn: Jongerenwerk Landstede Woningstichting de Veste Jeugdgezondheidszorg Carinova, GGD (vanaf 1 april 2013 samen GGD) Algemeen Maatschappelijkwerk Stichting de Kern Bureau Jeugdzorg Overijssel MEE IJsseloevers Dimence RIBW Veiligheidshuis IJsselland Team VIA Leerplicht gemeente Ommen en Dalfsen Politie team Ommen-Dalfsen-Hardenberg Raad voor de Kinderbescherming Reclassering Nederland Tactus Sociale zaken gemeente Ommen Kadera, Steunpunt Huiselijk Geweld Trends ontwikkelingen in 2012 Tot april 2012 is in samenwerking met CJG-coördinator gewerkt aan de implementatie van het werkproces Aanpak Meervoudige Problematiek in het werkproces van het CJG. Begin april 2012 is de CJG-coördinator uitgevallen. Gevolg, implementatie werkproces Aanpak Meervoudige Problematiek in CJG stagneert. Sinds juli 2012 i.v.m. nieuwe bestuurdienst Ommen-Hardenberg nieuwe beleidsmedewerkers voor alle beleidsvelden waar Aanpak Meervoudige Problematiek onder valt. Vanaf die tijd als procesmanager, alleen op eigen initiatief, contact met CJG-coördinator en beleidsmedewerkers van de gemeente. Gemeentes weten niet of ze op de ingeslagen weg door willen gaan. Blijven Ommen en Dalfsen samenwerken op dit terrein, neemt Ommen voor inrichting van het CJG en Aanpak Huiselijk Geweld het model van de gemeente Hardenberg over? Het beleid voor Huiselijk Geweld, Sociaalteam volwassenen en CJG wordt los van elkaar ontwikkeld. Sinds september 2012 geen nieuwe meldingen meer voor Aanpak Meervoudige Problematiek. Vanaf september 2012 blijkt dat er een interim CJG-coördinator aan het werk gaat. Hij heeft de opdracht het functioneren van de CJG s, waaronder ook het werkproces Aanpak Meervoudige Problematiek te onderzoeken en verbetervoorstellen te maken Politie, leerplicht en jongerenwerk geven aan net als, voor het opheffen van het Jeugdhulpteam, onderdeel van een netwerk structuur te willen zijn. Dit is 11 oktober 2012 in een overleg met interim CJG-coördinator, politie, leerplicht en jongerenwerkers onder de aandacht van interim CJG-coördinator gebracht. December 2012 brengt interim CJG-coördinator advies uit. Er blijkt een nieuwe CJG-coördinator te zijn aangesteld, opdracht en wie niet bekend. Tijdens een regionaal overleg stelt de procesmanager Steenwijk mij aan haar voor. Als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen werd het in de loop van 2012 steeds onduidelijker welke plaats procesmanagement Aanpak Meervoudige Problematiek in het beleid van de gemeente inneemt en op welke wijze ze die wil uitvoeren. Het gevolg hiervan was dat ik met de Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 16

17 opdracht die ik formeel had, gedaan heb wat er in dat kader gedaan moest worden. Echter voor mijn gevoel met steeds minder draagvlak. Wat m.i. vooral zichtbaar is geworden in het na september 2012 uitblijven van nieuwe meldingen Aanpak Meervoudige Problematiek vanuit het CJG. December 2012 is bekend geworden dat procesmanagement/ketenregie vanaf januari 2014 door de gemeente wordt uitgevoerd. Vragen voor Aanpak Meervoudige Problematiek/Ketenregie op grond van eigen waarneming of signalen uit het veld Welke visie heeft de gemeente op Aanpak Meervoudige Problematiek? Netwerkstructuur in de toekomst. Eén netwerk voor aanpak meervoudige problematiek of één voor jeugd en één voor volwassenen. Huiselijk Geweld eigen netwerk? Op welke wijze worden de ontwikkelingen gecommuniceerd met de instellingen die betrokken zijn bij de verschillende doelgroepen Op welke wijze worden de instellingen betrokken bij het ontwikkelen van de visie. Wat is de rol van de afzonderlijke instelling in de keten. Alleen signaleerder of worden ze actief betrokken bij de oplossing van de Meervoudige Problematiek. Zo ja wanneer en op welke wijze. Wat is de positie van de cliënt in het organiseren van 1Plan voor zijn/haar problemen. Als werkproces duidelijk is dan keuze maken in het gebruik van VIS2. Jaarcijfers casuïstiek Ommen het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek 2012 Periode: januari 2012 tot en met december 2012 Aantal cases aanvang periode 6 Aantal nieuw ingebrachte cases 4 Gemeld door: Vluchtelingenwerk Nederland 1, JGZ 0-4 1, JGZ , Politie 1 Welke casecoördinator MEE 1, AMW 2, Procesmanager 3 Aantal MDO s Gemiddeld per case varieert van 2 tot 4. Geeft geen reëel beeld van de tijd die er in zit. Veel tijd gaat in de afstemming, crisismanagement, overdracht tussen de MDO s zitten Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 17

18 Betrokken instellingen Gemeente Ommen inburgering - 3 Leger des Heils gezinsvoogdij - 1 Vluchtelingenwerk Nederland - 3 JGZ JGZ Kinderdagopvang - 1 Huisarts - 1 Algemeen maatschappelijkwerk - 2 Ambiq thuisbegeleiding - 1 Bureau Jeugdzorg 4 Schuldhulpverlening - 1 Dimence - 1 Mantelzorg - 1 Karakter - 1 Basisschool - 1 RIBW - 1 MEE 2 Bewindvoerder - 1 Tactus Justact 1 Veiligheidshuis IJsselland -1 Humanitas Homerun -1 Politie jongerenplan - 1 Aantal cases einde periode mee naar Aantal cases afgesloten/schaduwlijst 2/1 Waarvan hulp heeft gewerkt of werkt 2 verhuist warm overgedragen 1 Jaarcijfers en thema s uitvoeringsnetwerk Sociaalnetwerk Ommen 2012 Het Sociaal Overleg Ommen heeft ten doel die personen die overlast veroorzaken voor zichzelf; overlast veroorzaken voor de omgeving; negatieve invloed op de leefbaarheid van de omgeving hebben zich a-sociaal/niet aangepast gedragen zorgelijke zorgmijders zijn en niet in de al geboden hulpverleningsnetwerken zoals het CJG of caseteam Aanpak Huiselijk Geweld geholpen kunnen worden, op basis van 1Client/Systeem1Plan hulp te bieden. Het overleg komt 1 keer in de 2 maanden bij elkaar Aantal bijeenkomsten sociaalnetwerk Ommen 6 (6) Aantal cases aanvang periode 20 (17) Aantal nieuw ingebrachte cases 22 (18) Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 18

19 ingebracht door AMW Ommen 1 (2) politie Ommen 11 (9) team VIA/Dimence 0 (0) RIBW 0 (0) Sociale werkvoorziening Larcom 1 (0) Woningstichting de Veste 4 (0) Veiligheidshuis IJsselland 0 (1) Tactus 0 (0) Sociale zaken gemeente Ommen 0 (2) Divers: gem. Ommen 1 (1); PM 3 (0);? 1 (0); divers 0 (3) Aantal cases die een vervolgactie kregen 22 (18) Aantal cases einde periode mee naar (18) Aantal cases afgesloten 21 (17) Waarvan geen signalen meer/vraag beantwoord 3 hulp heeft gewerkt 5 verhuist 5 vinger aan de pols ander netwerk 4 geen mogelijkheden voor hulp 1 overig/overleden 3 Ontwikkelingen specifiek voor activiteiten Sociaalnetwerk Ommen: De z.s.m. tafel is een nieuwe werkwijze bij justitie. Doel is daar waar mogelijk zo snel mogelijk aangiften van strafbare feiten afhandelen. Als gevolg hiervan moet snel alle informatie aanwezig zijn om te kunnen beslissen of de aangifte va de z.s.m. tafel kan worden georganiseerd of dat er meer aan de hand is en er voor het OM meer tijd nodig is om de juiste beslissing te nemen. Het veiligheidshuis heeft alle casuïstiek die in het sociaalnetwerk wordt besproken en waarvan zij denken dat de z.s.m. hiervan op de hoogte moet zijn voordat ze een zaak afhandelen ingevoerd in het informatie systeem van de z.s.m. tafel. De politie stelt de z.s.m. tafel al op de hoogte van hun informatie op het moment dat iemand wordt aangehouden. De z.s.m. tafel in deze regio bevindt zich in Deventer. Het LdH (Leger des Heils) zoekt aansluiting bij netwerken waarvan zij verwachten dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Op basis hiervan hebben zij de procesmanager benaderd i.v.m. deelname aan het Sociaalnetwerk Ommen. In het netwerk heeft alleen de woningstichting momenteel contact met het Leger des Heils. Zij verhuren soms woningen aan hen omdat ze verwachten dat de bewoner zelf onvoldoende mogelijkheden heeft om zijn verplichtingen t.a.v. de woningstichting na te komen. Een enkele keer gaat een cliënt van het RIBW over naar het LdH. Besloten wordt de contactpersoon van het LdH op de adressenlijst van het Sociaalnetwerk te plaatsen. Zodra het netwerk zich afvraagt of zij mogelijkheden hebben voor cliënten kunnen we hen in het netwerk uitnodigen. Naar aanleiding van een gesprek met het voormalig hoofd van het WMO-loket Ommen heeft de procesmanager het nieuwe hoofd van het WMO-loket Ommen-Hardenberg, Orian Nijmeijer benaderd. Het voormalige hoofd vroeg zich af of er overlap in de netwerkstructuur van Ommen is. Om hier achter te komen moet je die in kaart brengen. Orian Nijmijer zal bij de medewerkers van het WMO-loket nagaan of er andere netwerken zijn. Is dit het geval dan zullen hij en de procesmanager nagaan in hoeverre die elkaar aanvullen, overlappen. Tot nu toe nog geen resultaat. 6 november heeft er op basis van signalen van deelnemers aan het Sociaalteam Ommen een Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 19

20 gesprek plaats gevonden met het GKB. Humanitas Thuisadministratie Dalfsen; gemeente Dalfsen; Gemeente Ommen armoede beleid; Carinova AMW; GKB; RIBW Ommen; Sociale werkvoorziening Larcom; team VIA IJsselland. In april zal de procesmanager nagaan of de gemaakte afspraken de gewenste effecten hebben. Jaarcijfers en thema s Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Ommen en Dalfsen 2012 Integrale AHG (Aanpak Huiselijk Geweld) Dalfsen en Ommen Voor personen die met huiselijk geweld te maken krijgen is, op basis van de principes van de voormalige KANS methode, een Caseteam AHG en beleidsadviesgroep geformeerd. In deze structuur is Kadera (voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld) het éne loket voor iedereen die uit de gemeente Dalfsen en Ommen met huiselijk geweld wordt geconfronteerd. Kadera kan de mensen helpen met advies&informatie, consultatie, vraagverheldering en doorverwijzing naar hulpverlening. Het Caseteam AHG Dalfsen-Ommen is voor Kadera de backoffice waar de hulp indien nog nodig wordt georganiseerd en de voortgang wordt bewaakt. Naast het uitvoeren van bovenstaande taken voert Kadera na het opleggen van het THV (Tijdelijk Huisverbod) de crisisinterventie en opvang van de achterblijver en uithuisgeplaatste uit tot het moment van het 1 ste MDO (Multi Disciplinaire Overleg). In dit MDO wordt het 1GezinClient1Plan voorbereid i.v.m. met het stoppen van het geweld en het advies over al dan niet verlengen van het THV aan de burgemeester. Het Plan van aanpak wordt samen met cliënten en de betrokken instellingen onder leiding van de PM (procesmanager) MP (Meervoudige Problematiek)/ tevens Ketencoördinator voor THV s gemaakt en indien nodig uitgevoerd. Tussen aanhalingsteken cijfers 2011, 2010, 2009, 2008 en 2007 Aantal bijeenkomsten caseteam AHG Dalfsen-Ommen 3 (6,6,6,6) Aantal cases aanvang periode 9 (8,11,20,7,0) Aantal nieuw ingebrachte cases 15 (18,7, 20,23,18) waarvan 6 (8,2,8,6,6) Dalfsen 9 (10,5,11,17,12) Ommen waarvan 3 voormalig THV allen uit 2010 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 20

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie