Studiehandleiding Propedeuse POWL en UPvA Argumentatieleer hoorcolleges & werkgroepen /practica v1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Propedeuse POWL en UPvA Argumentatieleer hoorcolleges & werkgroepen /practica v1.1"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Studiehandleiding Propedeuse POWL en UPvA Argumentatieleer hoorcolleges & werkgroepen /practica v1.1 Bachelorjaar 1 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, Blok 3 vakcodes DY (POWL) en 70710P02DY (UPvA) coördinatoren: docenten: Michel Couzijn Mieke Konings Michel Couzijn (hoorcolleges) Peter Hoffenaar (practica UPVA) Mieke Konings (werkgroepen POWL) Rochelle Helms (werkgroepen POWL) Puck Winnubst (werkgroepen POWL) Renée Blaisse (werkgroepen POWL) Amsterdam, december

2 1. Deelname aan het onderwijs en tentamen Deelname onderwijs/tentamen Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en/of eerste afsluitingsgelegenheid (tentamen) in deze module moet je je binnen de aanmeldingsperiode aanmelden via het Studenteninformatiesysteem (SIS). De aanmeldingsperiode van het eerste semester loopt van 17 juni t/m 01 juli De aanmeldingsperiode van het tweede semester loopt van 02 december t/m 16 december Mocht je problemen hebben bij het aanmelden voor de vakken via SIS neem dan tijdens de aanmeldingsperiode contact op met de onderwijsadministratie via De onderwijsadministratie zoekt dan samen met jou uit wat het probleem is en lost het samen met jou op. Zie voor meer informatie in de A-Z lijst Vak- en tentamenaanmelding en SIS. Let op na de aanmeldingsperiode kun je je niet meer zelf via SIS voor vakken aanmelden. De aanmelding is dan gesloten. Na de aanmeldingsperiode kun je uitsluitend via de onderwijsadministratie worden aangemeld voor vakken op een vaste na-aanmeldingsdag* onder de volgende voorwaarden: 1. uiterlijk tot en met de eerste week waarin het vak is gestart 2. uitsluitend dan wanneer er nog plaats beschikbaar is 3. én tegen betaling van 70 euro administratiekosten De datum van een evt. na-aanmeldingsdag moet nog worden vastgelegd. Deze datum wordt t.z.t. doorgegeven door de onderwijsadministratie via een bericht aan alle studenten. Deelname herkansing De aanmelding geldt voor het onderwijs alsmede voor de eerste afsluitingsgelegenheid. Studenten die het vak niet bij de eerste afsluitingsgelegenheid hebben behaald worden door de onderwijsbalie voor de herkansing aangemeld. Meld je op tijd af voor vak(ken) waar je niet aan gaat deelnemen. 2. Inleiding Je volgt in het studiejaar 2013/2014 onderwijsmodules in het kader van je propedeuse POW of UPvA. Het onderwijs in de module Argumentatieleer bestaat uit enerzijds hoorcolleges en anderzijds werkgroepen (voor POWL-studenten) c.q. practica (voor UPvA-studenten). Voor de werkcolleges/practica geldt een aanwezigheidsplicht. In de module Argumentatieleer leer je argumentatief taalgebruik interpreteren, analyseren, beoordelen en zelf gebruiken. Dit gebeurt primair aan de hand van het boek van Van Eemeren e.a., dat bijna 30 jaar geldt als Nederlands standaardwerk op het gebied van de argumentatieleer. Het boek wordt ook gebruikt in andere opleidingen waarin opinievorming en beleidsafwegingen een belangrijke rol spelen, zoals rechten, economie en sociologie. Om toepassing in de productieve vaardigheden en op het gebied van onderwijs te bevorderen, wordt in deze module de argumentatieleer gekoppeld aan het mondelinge betoog. Daartoe wordt in de werkcolleges een academische opdracht uitgevoerd, waarin je je documenteert t.a.v. een actuele kwestie op het gebied van pedagogiek of onderwijs, en een mondeling betoog gedegen inhoudelijk leert voorbereiden en uitvoeren. Behalve met dit mondelinge betoog met een argumentatief en uiteenzettend karakter sluit de module af met een tentamen waarin je verworven kennis wordt getoetst. Argumentatieleer is een kort, maar intensief blok: er moet veel werk worden verzet in weinig tijd. Om de werkzaamheden te spreiden over de duur van de module (3,5 week) is gekozen voor een vorm waarbij studenten wekelijks verwerkingsopdrachten maken n.a.v. de hoorcolleges en het resultaat publiceren op 2

3 Blackboard. Direct na elke deadline worden de antwoorden en uitwerkingen op Blackboard geplaatst, waarmee studenten zelf hun werk nakijken. Wat daarna aan vragen en onduidelijkheden resteert, kan worden voorgelegd aan de hoorcollegedocent en aan medestudenten, tijdens de colleges of via Blackboard. 3. Voorkennis en aansluiting met andere modulen Een kritische en productieve omgang met argumentatie is een van de denkvaardigheden die elke academicus moet verwerven. We rekenen er op dat je daarmee in het vwo al kennis hebt gemaakt door het onderdeel argumentatieve vaardigheden in het schoolvak Nederlands; een vaardigheid die ook in het Schoolexamen (schrijfvaardigheid) en het Centraal Examen (leesvaardigheid) is getoetst. Sinds 1998 bevatten de hvleergangen Nederlands voor de bovenbouw leerstof over argumentatie. In de regel behandelen zij elementaire argumentatieanalyse, een typologie van argumentatie, globale criteria voor de beoordeling, en de toepassing daarvan bij het schrijven van betogen en beschouwingen. Op die voorkennis wordt in deze module verder gebouwd. De in de module verworven vaardigheden zijn relevant voor alle andere bachelormodules waarin studenten beschouwingen, beleidsteksten, bewijsvoering of andere opiniërende teksten moeten bestuderen of voortbrengen, hetzij in mondelinge, hetzij in schriftelijke vorm. 4. Leerdoelen Academische Vaardigheden Oordeelsvorming De student leert analytisch denken (eindtermen PW: 9,12; OWK: 11,15). De student leert kritisch denken omtrent een pedagogisch of onderwijskundig probleem (eindtermen PW: 9,12; OWK: 11,15). Communicatie De student verwerft vaardigheden om een discussiebijdrage aan een pedagogische of onderwijskundige kwestie te presenteren, (eindtermen PW: 17; OWK: 16). Argumentatieleer Kennis & vaardigheid De student verwerft een analytisch apparaat m.b.t. argumentatief taalgebruik in kritische discussies, en is in staat voorkomende discussies en de bijdragen daarin te interpreteren, analyseren en beoordelen. Daarnaast vergroot de student zijn bekwaamheid in het zelf schriftelijk argumenteren. (eindtermen PW: 1,,21; OWK: 13). Academische opdracht Kennis en inzicht De student verwerft kennis van & inzicht in de kwaliteit van publicaties met een opiniërend karakter en besteedt daarbij speciale aandacht aan de kwaliteit van de argumentatie (eindtermen PW: 2, 11; OWK: 2, 15) Vaardigheden De student vergroot zijn vaardigheid in het mondeling gedocumenteerd, doel- en publieksgericht betogen over actuele onderwijskwesties, en besteedt daarbij speciale aandacht aan de kwaliteit van de argumentatie (eindtermen PW: 2, 11; OWK: 2, 15) Oordeelsvorming De student verwerft vaardigheden in kritisch denken, in het volgen van argumentaties in teksten over onderwijskundige of pedagogische onderwerpen, en in het helder (mondeling) redeneren (PW: 9,12; OWK: 11,15). Leervaardigheden Kunnen feedback geven en benutten (eindtermen PW: 21, 23; OWK: 17) 3

4 5. Inhoud Wie werkzaam is in het onderwijs of in de pedagogiek, heeft beroepsmatig te maken met opinievorming. Immers, pedagogische, didactische of onderwijskundige benaderingen van problemen in de onderwijs- of opvoedingspraktijk zijn geen objectief getoetste natuurwetten, maar worden vaak geadviseerd op basis van andermans ervaringen en overtuigingen. De kritische professional weet zin van onzin te onderscheiden in de massa aan opinies, overtuigingen, feiten, meningen, ervaringen, modes, tradities en innovaties die op hem/haar af komen. De argumentatieleer biedt een ingang bij het ontwikkelen van de nodige kritische distantie en een methode om meningen en argumentatie op redelijkheid te toetsen. Deze methode kan spiegelbeeldig worden gebruikt bij het zelf bijdragen aan discussies op het eigen vakgebied. In de hoorcolleges en bij de zelfstudie verwerft de student een algemeen apparaat voor de analyse van argumentatief taalgebruik in kritische discussies: interpretatie, analyse en beoordeling. Daarnaast leert de student dit apparaat hanteren voor het voorbereiden en leveren van bijdragen aan kritische discussies, met name op het gebied van onderwijs en/of pedagogiek. In de werkgroepen c.q. practica verwerft de student academische vaardigheden door een productieve academische opdracht voor te bereiden en uit te voeren, en gestructureerde feedback te geven op de de uitvoering door medestudenten. 6. Literatuur Verplichte literatuur: Van Eemeren, F. H., & Snoeck Henkemans, F. (2010). Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Groningen: Noordhoff. N.B. gebruik de 4 e, herziene druk! Nota bene: eerdere drukken dan de nieuwste (de 4 e, herziene druk) zijn voor het volgen van de module niet bruikbaar. Evt. ander materiaal dat je voor deze module nodig hebt, wordt door de docenten op Blackboard geplaatst of in de hoorcolleges uitgereikt. In deze studiewijzer en tijdens de colleges (zie rooster ) wordt er naar verwezen. 7. Onderwijsvormen Het onderwijs in deze module bestaat uit parallel geroosterde hoor- en werkcolleges. Deze laatste worden bij de opleiding POWL 'werkgroepen' genoemd en bij de opleiding UPvA 'practica'. De duur van hoor- en werkcolleges is 2 uur. In de hoorcolleges wordt theorie behandeld en worden voorbeelden van analyses, beoordelingen en tekstproductie getoond en becommentarieerd. Bovendien worden er de vragen en onduidelijkheden besproken die resteren bij studenten, nadat zij hun gemaakte opdrachten eerst zelf aan de hand van een antwoordmodel hebben nagekeken Daarnaast wordt er gedurende de module in werkgroepen/practica gewerkt aan een academische opdracht, om academische vaardigheden te ontwikkelen. Feedback op/ begeleiding bij die opdracht en het oefenen van academische vaardigheden vinden voornamelijk in de algemene bijeenkomsten plaats. Daarbij kunnen studenten voor elkaar ook ideeën aandragen en voor feedback zorgen. Eigen input en een actieve, betrokken houding zijn belangrijk voor het welslagen van de werkgroepen. De werkgroepbijeenkomsten volg je in een groep van ongeveer 18 studenten (soms vergroot door studenten die het vak vorig jaar niet afgesloten hebben). De docent van de practicumgroep begeleidt je bij het maken van de academische opdrachten, het verhelpen van of doorverwijzen bij eventuele onduidelijkheden, en is 4

5 ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de academische opdracht. Daarnaast zijn er studieadviseurs voor algemene vragen over planning, studievoortgang of problemen die de studievoortgang beïnvloeden. Ten behoeve van het onderwijs (zowel de hoorcolleges als de werkgroepen/practica) is op Blackboard een module ' Argumentatieleer' ingericht. De academische opdracht en het beoordelingsformulier zijn te vinden in de aparte blackboardomgeving: Pract. propedeuse vakken Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde. Iedere student moet Blackboard goed in de gaten houden voor belangrijke mededelingen (zoals evt. wijzigingen in de organisatie van de module), aanvullende informatie over opdrachten en aangeboden correctiemodellen. De gemaakte opdrachten moet je op Blackboard inleveren (in de map 'Inleveren opdrachten en communicatie'). Daar kun je ook Blackboard benutten voor het uitwisselen van vragen en informatie met medestudenten. De docenten verwachten dat je Blackboard regelmatig checkt en er tijdig - binnen de gegeven deadlines - je bijdragen levert. 8. Rooster De volgende tabel bevat een overzicht van de colleges in de module Argumentatieleer. Daarbij geldt de volgende verwijzing van opdrachtensets naar de opdrachten bij de hoofdstukken in het studieboek: Opdrachtenset A: 1.1; 1.2 (1-5); 1.3 (1-2); 2.1 t/m 2.4; 3.1 t/m 3.3; 4.1 t/m 4.4 en 4.6; Opdrachtenset B: 5.1 t/m 5.2 (1-5); 6.1; 6.2 (1-6); 6.3 t/m 6.5; 7.1 (1-5); 7.2 t/m 7.6; 8.1 t/m 8.4 Opdrachtenset C: 9.1 en 9.2; 10.2 Op Blackboard vind je de verdeling van studenten over werkgroepen c.q. practicumgroepen, de contactgegevens van docenten. De zalen zijn te vinden op roosters.uva.nl. Studenten zitten zo veel als mogelijk in de groepen en bij de docent (mentor) waar ze de hele propedeuse door mee te maken hebben. 5

6 week 2 Thema: Interpreteren, identificeren & analyseren week 3 Thema: typeren en beoordelen week 4 Thema: opzetten en houden van een betoog week 5 Toetsing Datum Hoorcolleges Practica UPvA Werkgroepen POW Zelfstudie & opdrachten ma 6 jan 9-11 uur: HOORCOLL 1 Lezen hst 1-2 voor wo 9 jan. Van Eemeren hst 1-2 Een begin maken aan wo 8 jan 9-11 uur: HOORCOLL 2 Van Eemeren hst. 3-4; verwerking en vragen HC1. vrij 10 jan uur: PR (UPvA groep B) uur: PR (UPvA groep C) uur: PR (UPvA groep A) ma 13 jan 9-11 uur: HOORCOLL 3 Van Eemeren hst. 5-6; verwerking en vragen HC2. wo 15 jan 9-11 uur: HOORCOLL 4 Van Eemeren hst. 7-8; verwerking en vragen HC3. vrij 17 jan uur: PR (UPvA groep B) uur: PR (UPvA groep C) uur: PR (UPvA groep A) ma 20 jan 9-11 uur: HOORCOLL 5 Van Eemeren hst 9-10; verwerking en vragen HC4. wo 22 jan 9-11 uur: HOORCOLL 6 verwerking en vragen HC5. vrij 24 jan Evt. vragen over hele boek ma 27 jan uur TENTAMEN wo 29 jan vr 31 jan uur: PR (UPvA groep B) uur: PR (UPvA groep C) uur: PR (UPvA groep A) 9-15 uur: INSTR (POW) (zie indeling werkgroepen op Blackboard) uur: ALG (POW) (zie indeling werkgroepen op Blackboard) Ter voorb:argumentatiestructuur uitwerken op poster (stelling + argumenten, en die ook ordenen). Meebrengen naar bijeenkomst uur: INSTR (POW) (zie indeling werkgroepen op Blackboard) 9-15 uur: INSTR (POW) (zie indeling werkgroepen op Blackboard) opdrachtenset A. Inleveren opdrachtenset A op Blackboard voor vr uur; zelf nakijken met antwoordmodel voor hoorcollege ma 14 jan. Werkgroepen/practica: voorbereiding Academische Opdracht: lezen en oriënteren op mogelijke onderwerpen Lezen hst 5-6 voor wo 16 jan. Een begin maken aan opdrachtenset B. Inleveren opdrachtenset B op Blackboard voor vr uur; zelf nakijken met antwoordmodel voor hoorcollege ma 21 jan. Werkgroepen/practica: voorbereiding Academische (Praktische) Opdracht Lezen hst 9-10 voor wo 9 jan. Een begin maken aan opdrachtenset C. Inleveren opdrachtenset C op Blackboard voor vr uur; zelf nakijken met antwoordmodel t.b.v. tentamen 27 jan. Werkgroepen/practica: uitvoering Academische (Praktische) Opdracht Werkgroepen/practica: uitvoering Academische (Praktische) Opdracht Collegeplanning module Argumentatieleer, januari 2014, versie 24 dec 2013) N.B. HERKANSING op donderdag 17 april, 9-12 uur (week 16) 6

7 Op de genoemde deadlines publiceert de hoorcollegedocent in Blackboard ook het antwoordmodel en/of voorbeelduitwerkingen en/of andere aanwijzingen bij de gemaakte opdrachten. Ter voorbereiding op daaropvolgende hoorcolleges gebruiken studenten deze informatie om hun eigen werk na te zien en vragen te formuleren. 9. Van de student verwachte activiteiten Te bestuderen literatuur en opdrachten Het studieboek van Van Eemeren e.a. is gericht op verwerking door studenten. Het boek vraagt om aandachtig lezen. Met een gemiddeld leestempo van 6 bladzijden per uur is dat zeker haalbaar. Aangeraden wordt om bij het bestuderen aantekeningen te maken en vragen te noteren die je op college of in Blackboard aan de orde wilt stellen. De opdrachten die je na afloop van de hoorcolleges maakt, plaats je steeds voor de gegeven deadline op Blackboard. Voor een optimaal leereffect maak je deze opdrachten individueel. Gemaakte opdrachten kunnen uitsluitend digitaal worden ingeleverd op Blackboard. Dus niet via of in een papieren vorm. Blackboard registreert automatisch het moment waarop je de bijdragen plaatst. Je controleert steeds zelf of plaatsing (bijv. uploaden van een document) gelukt is. Na de deadline wordt op Blackboard een document met goede antwoorden en evt. uitwerkingen gepubliceerd. De student kan dan het eigen werk dan nazien en eventuele vragen voorbereiden voor het eropvolgende hoorcollege. Ook kan de student zijn vragen stellen op Blackboard en van medestudenten of de docenten antwoord ontvangen. Aanwezigheid Hoorcolleges vereisen een actieve luisterhouding en werkgroepen/practica een actieve werkhouding van studenten. Dat vereist aanwezigheid en voorbereiding. Om aan de bijeenkomsten te kunnen deelnemen moeten studenten zich deugdelijk voorbereiden aan de hand van de opdrachten die de hoor- of werkgroepdocent opgeeft. M.b.t. de werkgroepen/practica geldt een aanwezigheidsplicht*. Bij afwezigheid of ondeugdelijke voorbereiding loopt de student het risico de module niet te kunnen afronden. Consequentie voor afwezigheid bij of ondeugdelijke voorbereiding op een bijeenkomst is het maken van een vervangende opdracht, die je aan het einde van de module ontvangt van en na een afgesproken termijn inlevert bij je docent. Je kunt de module niet afronden wanneer je meer dan 1 bijeenkomst hebt gemist. Voor POWL-studenten geldt bovendien dat wie bij meer dan 1 algemene bijeenkomst *per blok* afwezig was, een van beide modules uit dat blok niet meer kan afronden. * N.B. voor studenten die het vak herkansen of als bijvak volgen zijn de algemene bijeenkomsten niet verplicht. 10. Beoordeling en feedback Het eindcijfer van de module kan worden vastgesteld indien de student aan het tentamen heeft deelgenomen, indien de gemaakte opdrachten naar genoegen van de coördinerend docent tijdig zijn ingeleverd en indien de student aan de aanwezigheidsplicht heeft voldaan. Het cijfer wordt dan bepaald op basis van de voor het tentamen behaalde score en de voor de academische opdracht behaalde score. Bij de te maken opdrachten uit Van Eemeren & Snoeck Henkemans (2010) geldt een inspanningsverplichting: naar het oordeel van de docent moeten de opdrachten serieus en tijdig gemaakt zijn. Indien de docent anders oordeelt, kan hij of zij een vervangende opdracht geven. Bij herhaling van het niet voldoen aan de inspanningsverplichting kan de student verdere deelname aan de module ontzegd worden, waardoor de module niet behaald kan worden. 7

8 De ingeleverde verwerkingsopdrachten worden niet door de docenten voorzien van individuele feedback. Aan de hand van een antwoordmodel kijkt de student in eerste instantie zijn/haar eigen werk na. Resterende problemen en onduidelijkheden worden besproken tijdens de hoorcolleges. Uiteraard kunnen studenten de hoorcollegedocent benaderen met specifieke vragen of moeilijkheden bij het verwerken van de leerstof of bij het maken van de opdrachten. Doe dat bij voorkeur enige tijd van tevoren (via een bericht op Blackboard) om de kans te verhogen dat de docent je vraag tijdig kan beantwoorden. Het eindcijfer van de module wordt bepaald door de behaalde deelcijfers van het tentamen (dat de stof van de hoorcolleges toetst) en de academische opdracht (in de werkgroepen/practica) in een verhouding 60% resp. 40%. De student dient de module in een of meer van de volgende gevallen te herkansen: * als hij/zij voor het tentamen een deelcijfer behaalt dat lager is dan een 5,5; * als hij/zij voor de academische opdracht een deelcijfer behaalt lager dan een 4,0; * als het eindcijfer lager is dan een 5,5. Een onvoldoende deelcijfer voor de academische opdracht kan worden gecompenseerd met het deelcijfer voor het tentamen, mits de studenten minimaal een 4 als deelcijfer voor hun academische opdracht hebben ontvangen. Wanneer een student een cijfer lager dan een 4 behaald heeft voor de academische opdracht, kan deze in een studiejaar maximaal eenmaal worden herkanst. De herkansing van de academische opdracht wordt gepland rond de datum van het hertentamen. Naar aanleiding van de uitgereikte beoordelingen van tentamen en Academische Opdracht wordt een responsiecollege georganiseerd. De student krijgt op verzoek inzage in het beoordeelde tentamenwerk, en kan daartoe tot twee weken na de uitslag van de module een afspraak maken. De module kan in het studiejaar één keer worden herkanst zonder dat de module opnieuw gevolgd moet worden. Bij een onvoldoende tentamen- en herkansingsresultaat dient de gehele module het volgende studiejaar te worden overgedaan (hoorcolleges en verplichte werkgroepen/practica). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je meer algemene informatie over toetsing, bijvoorbeeld over de voorwaarden om aan tentamens te mogen deelnemen, herkansingen en de geldigheidsduur van uitslagen. Zorg ervoor dat je van deze informatie op de hoogte bent! Je vindt de OER in de digitale studiegids, en op onder Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER bevat ook andere belangrijke informatie, zoals over volgordeverplichtingen, aanwezigheidsverplichtingen, keuzepunten en minoren. 11. Studielast Deze onderwijsmodule heeft een studielast van 3 ECTS oftewel 84 uur. Dit is een gemiddelde; de ene student heeft meer tijd nodig, de andere minder. Globaal is de studielast aldus verdeeld: - collegetijd: 18 uur (hoorcolleges en werkgroepen/practica) - studerend lezen van het boek (netto 102 pp.): 18 uur - zelfstudie (maken & nazien van de opdrachten + voorbereiden acad. opdracht): 44 uur - tentamen: 4 uur Merk op dat de tijd die een student wekelijks dient te besteden aan het boek en het maken van opdrachten, substantieel is (ca. 20 uur per week in de eerste drie weken). Direct vanaf het eerste hoorcollge c.q. de eerste werkgroep/practicumbijeenkomst moet de student aan de slag m.b.t. de verstrekte opdrachten. Het nadrukkelijk advies van de docenten is om de tijd voor zelfstudie goed te plannen en te benutten. De deadlines luisteren nauw, opdat iedereen tijd heeft om de opdrachten te maken én om deze voorafgaand aan het college na te zien aan de hand van de voorbeeldantwoorden die na de deadline op Blackboard worden gepubliceerd. 8

9 12. Belangrijk Evaluatie van het onderwijs Docenten en het onderwijsinstituut hebben behoefte aan feedback van de studenten op de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Waar nodig kan een betreffende module verbeterd worden voor de volgende groep studenten. Maar evalueren kan ook een goed leermoment zijn voor jou als student, omdat je zo extra nadenkt over je eigen leerproces en nagaat hoe je achteraf kijkt naar de inhoud van een module. Binnen de FMG wordt gewerkt met een vragenlijst die UvA-breed wordt toegepast. Bij het laatste college of na afloop van het tentamen zal je gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen. Vul deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in, de resultaten ervan hebben geen consequenties voor de uitslag van het tentamen. Bovendien blijf je bij het invullen van de vragenlijst anoniem. Indien uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat toelichting nodig is op de evaluatie van de betreffende module, organiseert het Onderwijsinstituut een panelgesprek. Hiertoe worden een aantal studenten uitgenodigd en wordt samen met de docent en de onderwijsdirecteur of studieadviseur gesproken over het verloop en de inhoud van de betreffende module. Studenten kunnen indien gewenst ook zelf een panelgesprek aanvragen. Op Blackboard vind je onder Studenten POW de cursusevaluaties van afgelopen jaar. Je kunt hierin lezen welke cursusaanpassingen plaatsvinden naar aanleiding van de evaluaties door de studenten en de docent(en). Fraude Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van de student dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel door de examinator omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Een voor iedereen duidelijk herkenbare vorm van fraude is bijv. het op enigerlei wijze spieken tijdens het tentamen. Een helaas vaak voorkomende vorm van fraude, die in de wetenschappelijke wereld zeer zwaar wordt aangerekend, is het plegen van plagiaat. Plagiaat Een wetenschappelijke tekst moet controleerbaar zijn en daarom dien je gebruikte (internet)bronnen altijd vermelden in een zogenaamde bronvermelding. Als je een stuk tekst of tabel van iemand overneemt geef je precies aan wie de auteur is en waar je de tekst of tabel hebt gevonden. Doe je dat niet en wek je dus de indruk dat die tekst of die gegevens van jezelf zijn, dan wordt dat plagiaat genoemd. Het plegen van plagiaat in een paper of scriptie betekent altijd uitsluiting van de betreffende tentamen- of scriptiegelegenheid. Bovendien kan de examencommissie nog zwaardere straffen opleggen. Zorg dus dat je altijd goed je bronnen vermeldt en niet zomaar stukken tekst of gegevens van anderen overneemt. Zie ook de studentenwebsite in de A-Z lijst onder Fraude, plagiaat en bronvermelding,, en OERen bachelor- en masteropleiding Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, deel A, artikel Beroepsmogelijkheden Als je het niet eens bent met een beslissing van een examinator, is het verstandig om je eerst te wenden tot de Examencommissie POW met het verzoek om een uitspraak te doen over je eventuele klacht. Na die uitspraak kun je besluiten om binnen 4 weken beroep aan te tekenen bij de COBEX. Raadpleeg de studieadviseurs voor advies en de procedure. Je kunt hen bereiken via een bericht aan Onderwijs- examenregeling (OER) Algemene en specifieke informatie die geldig is voor de bachelor- en mastervakken kan gevonden worden in de Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER is gepubliceerd op de studentenwebsite in de A-Z lijst onder OER en in de UvA Studiegids

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AY)

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoekspracticum (PW GY)

Studiehandleiding Onderzoekspracticum (PW GY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoek(svoorstel) ( DY)

Studiehandleiding Onderzoek(svoorstel) ( DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT)

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Testconstructie en onderzoeksverslaglegging AY (Pedagogiek) DY ULP13 (UPVA)

Studiehandleiding Testconstructie en onderzoeksverslaglegging AY (Pedagogiek) DY ULP13 (UPVA) Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen College Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding

Nadere informatie

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek (70110180AT)

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek (70110180AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam (infopow@uva.nl)

Nadere informatie

Studiehandleiding Testleer en Testgebruik (7013K400CY)

Studiehandleiding Testleer en Testgebruik (7013K400CY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding. Instructie en Leren ( AY) Bachelorjaar: 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, blok 2. Docent: dr. M.

Studiehandleiding. Instructie en Leren ( AY) Bachelorjaar: 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, blok 2. Docent: dr. M. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Opleiding Onderwijskunde Nieuwe Prinsengracht 130 1018

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Cursusjaar 1 Studiejaar

Nadere informatie

Studiehandleiding Doelgroepen en Fenomenen in de Forensische Orthopedagogiek

Studiehandleiding Doelgroepen en Fenomenen in de Forensische Orthopedagogiek Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Doelgroepen en Fenomenen

Nadere informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam.

Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam. Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Digitaal Denken in Meten en Meetkunde (studiegidsnr.: 70720203AY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht 130.

Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht 130. Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Jaar 1 Semester 1, blok

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AY)

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Curriculum Studies ( AY)

Studiehandleiding Curriculum Studies ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY)

Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY) Jaar 1 Semester 1, blok

Nadere informatie

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1 (70710P03MY) Onderdelen: - Digitale technieken

Nadere informatie

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT)

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid

Nadere informatie

Studiehandleiding. Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CY) Bachelorjaar 1 Cursusjaar: Semester: 2, blok 2 en 3

Studiehandleiding. Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CY) Bachelorjaar 1 Cursusjaar: Semester: 2, blok 2 en 3 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY)

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY) Semester 2, blok 4 Cursusjaar

Nadere informatie

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Kinderen en jongeren actief in

Nadere informatie

Studiehandleiding Wetenschapsfilosofie ( DT)

Studiehandleiding Wetenschapsfilosofie ( DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Neurobiologische ontwikkeling

Studiehandleiding Neurobiologische ontwikkeling Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Masterclass Forensische Orthopedagogiek (7014B458DT)

Masterclass Forensische Orthopedagogiek (7014B458DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Masterclass Forensische Orthopedagogiek

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderwijskunde, theorie en contexten I (70220260AY)

Studiehandleiding Onderwijskunde, theorie en contexten I (70220260AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Bachelorscriptie Pedagogische wetenschappen ( AY) 6EC

Studiehandleiding Bachelorscriptie Pedagogische wetenschappen ( AY) 6EC Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend leren (studiegidsnr: DY)

Studiehandleiding Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend leren (studiegidsnr: DY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend leren (studiegidsnr: 70720218DY)

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AY)

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding. Forensische Orthopedagogiek (7014B413DY) Masterjaar: 2013-2014 Semester 1

Studiehandleiding. Forensische Orthopedagogiek (7014B413DY) Masterjaar: 2013-2014 Semester 1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Psychische Stoornissen en Opvoeding (7014A422AY)

Psychische Stoornissen en Opvoeding (7014A422AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Gedragsproblemen en Jeugdzorg (70120225AY)

Studiehandleiding Gedragsproblemen en Jeugdzorg (70120225AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AT)

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AT)

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (studiegidsnr: 70710P09AY)

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (studiegidsnr: 70710P09AY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (studiegidsnr: 70710P09AY) Semester 1, blok

Nadere informatie

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek II (7014C445AY)

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek II (7014C445AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Onderwijskunde ( AY)

Studiehandleiding Inleiding Onderwijskunde ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Bachelorstage: 7012K470CY: 9 ECT 7012K470AY: 6 ECT

Studiehandleiding Bachelorstage: 7012K470CY: 9 ECT 7012K470AY: 6 ECT Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek I (7014C445DY)

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek I (7014C445DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen (studiegidsnr.: EY)

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen (studiegidsnr.: EY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen (studiegidsnr.: 70730312EY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek ( AY)

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Gespreksvaardigheden (70120255DY)

Studiehandleiding Gespreksvaardigheden (70120255DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Filosofie van Opvoeding en Onderwijs ( AY)

Studiehandleiding Filosofie van Opvoeding en Onderwijs ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Filosofie van Opvoeding en Onderwijs

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (70110111AY)

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (70110111AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychotherapeutische stromingen ( DY)

Studiehandleiding Psychotherapeutische stromingen ( DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Forensische Orthopedagogiek (7014B413DT)

Studiehandleiding Forensische Orthopedagogiek (7014B413DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiehandleiding beeldende vorming 2

Studiehandleiding beeldende vorming 2 Universitaire Pabo van Amsterdam www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding beeldende vorming 2 70720212LY Docent Ineke Schaveling April 2014 Inleiding Deze module is een vervolg op Beeldende Vorming 1.

Nadere informatie

Diagnostiek Behandel Combinatie bij Ontwikkelings- en Opvoedingsproblemen (7014A421AT)

Diagnostiek Behandel Combinatie bij Ontwikkelings- en Opvoedingsproblemen (7014A421AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychopathologie ( AT/7012S255ET)

Studiehandleiding Psychopathologie ( AT/7012S255ET) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Psychopathologie (70120255AT/7012S255ET)

Nadere informatie

Studiehandleiding Algemene Methodenleer en Statistiek (AMLS, CY / 70710P01AY)

Studiehandleiding Algemene Methodenleer en Statistiek (AMLS, CY / 70710P01AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Onderwijskunde (studiegidsnr: 70710P08DY)

Studiehandleiding Inleiding Onderwijskunde (studiegidsnr: 70710P08DY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Inleiding Onderwijskunde (studiegidsnr: 70710P08DY) Semester 2,

Nadere informatie

Studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AY)

Studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding ONDERWIJSSOCIOLOGIE ( AT)

Studiehandleiding ONDERWIJSSOCIOLOGIE ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Schoolorganisatie ( AY)

Studiehandleiding Schoolorganisatie ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Semester, periode Coördinator(en) Docent(en) Studielast (EC) Vakcode : e semester, 3 e periode : Arnoud Visser : Arnoud

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Toetskader Faculteit der Archeologie (14 sept. 2010)

Toetskader Faculteit der Archeologie (14 sept. 2010) Toetskader Faculteit der Archeologie (14 sept. 2010) Voor de bachelor geldt dat het examen leidt tot het (onder begeleiding) werken in de archeologie óf tot een goede aansluiting op de Master- of Research

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Studiehandleiding Gespreksvaardigheden (70120255DP)

Studiehandleiding Gespreksvaardigheden (70120255DP) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Studiehandleiding Filosofie van Opvoeding en Onderwijs ( AT)

Studiehandleiding Filosofie van Opvoeding en Onderwijs ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Filosofie van Opvoeding en Onderwijs

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Wetenschapsfilosofie Onderwijskunde ( AY)

Wetenschapsfilosofie Onderwijskunde ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding Opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Studiehandleiding Seksuele Opvoeding in Maatschappelijke Context 7012K443AY

Studiehandleiding Seksuele Opvoeding in Maatschappelijke Context 7012K443AY Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Seksuele Opvoeding in Maatschappelijke

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AT/7012S230ET)

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AT/7012S230ET) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Studiehandleiding Masterstage Onderwijskunde ( BY)

Studiehandleiding Masterstage Onderwijskunde ( BY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Samenvatting Deze handleiding is een samenvatting van het document: Bachelor Stage & Thesis: Regels en Richtlijnen. De student wordt

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie

Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie F.Tomas Back on Track Het project: Back on Track Doelstelling: evengrote doorstroom allochtone en nietallochtone studenten Uitvoerders: Faculteit der

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie