Amsterdam Faculty of Science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Faculty of Science"

Transcriptie

1 Amsterdam Faculty of Science Propositie van het Bouwteam aan de Colleges van Bestuur van VU en UvA Plan op hoofdlijnen 21 december 2012

2

3 Inhoudsopgave Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen... 1 Amsterdam Faculty of Science: ambitie en ratio... 2 AFS: Meerwaarde in Onderzoek... 3 AFS: Meerwaarde in Onderwijs Sturing en Besturing in AFS Structuur van AFS Organisatie van Onderzoek in AFS Organisatie van Onderwijs in AFS Organisatie van Bedrijfsvoering in AFS Voorgestelde Vervolgstappen Investering in AFS Communicatie en Medezeggenschap Lijst van Afkortingen Bijlage I Werkvisie Onderwijs AFS... i Missie... i Programma... i Studenten... iii Docenten... iv Organisatie... iv Omgeving... v Bijlage II Initiële AFS-aanbod bacheloropleidingen... i Toelichting... ii Bijlage III Initiële AFS-aanbod masteropleidingen... i Tweejarige masteropleidingen AFS... i Toelichting... ii Eénjarige masteropleidingen AFS... v Toelichting... v Propositie AFS 21 december 2012 i

4

5 Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen Propositie van het Bouwteam aan de Colleges van Bestuur UvA/VU Als één van de dragende pijlers van de Amsterdam Academic Alliance hebben de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) op 16 mei 2012 de intentie uitgesproken om één gezamenlijke bètafaculteit te vormen door integratie van de huidige faculteiten Aard- en Levenswetenschappen (VU-FALW), Exacte Wetenschappen (VU-FEW) en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA-FNWI). Inzet is het bewerkstelligen van een kwaliteitssprong voor beide universiteiten, zowel vanuit wetenschappelijk perspectief als ten behoeve van het Nederlandse economische beleid en de kennisintensieve samenleving in de metropoolregio Amsterdam. De Colleges van Bestuur van UvA en VU hebben het Bouwteam bestaande uit de decanen van de drie faculteiten en de vice-decaan van FNWI gevraagd een voorstel te doen voor de gezamenlijke faculteit, met als werknaam de Amsterdam Faculty of Science (AFS). In dit document presenteert het Bouwteam, sinds 1 september ondersteund door een voltijds procesmanager, zijn propositie in de vorm van een plan op hoofdlijnen. Binnen de drie bètafaculteiten hebben velen dit najaar met grote betrokkenheid en inzet, bovenop hun reguliere werkzaamheden, bijgedragen aan de totstandkoming van dit voorstel; onder wie ruim honderd medewerkers en studenten als deelnemer aan werkgroepen en subgroepen. De kernelementen van de AFS propositie zijn: een consistente locatiekeuze op basis van vier richtinggevende thema's: op Zuidas Human Life Science en Information Science, op Science Park Fundamentals of Science en Science for Sustainability; inrichting van onderzoek en onderwijs volgt de locatiekeuze; sterke interactie met NWO- en KNAW-instituten, MC s, alpha- en gamma-faculteiten; oprichting van graduate school(s), op bèta-medisch domein samen met MC s; vergaande heroriëntering van huisvestingsagenda (nieuwbouw VU, NWO e.a.). AFS heeft de ambitie om de volgende hoofddoelen te realiseren: 10-15% toename in high-impactpublicaties en in relatief aandeel NWO- en EU-subsidies; substantiële (ten minste 20%) toename in middelen uit de derde geldstroom; sterke toename van internationale master- en PhD-studenten, met aandeel van 25 à 50% afhankelijk van het domein. Het Bouwteam stelt voor om de hoofdlijnen in dit plan, na opschaling van de inzet voor het AFSproject, in het eerste kwartaal van 2013 uit te werken tot een definitieve blauwdruk. Intensivering van de betrokkenheid van en validatie door samenwerkingspartners en andere belanghebbenden buiten AFS maakt deel uit van de nadere uitwerking. Propositie AFS 21 december

6 Amsterdam Faculty of Science: ambitie en ratio De ambitie is om één van de leidende science-faculteiten in Europa te bouwen. Het leidende karakter komt tot uiting in de impact van de wetenschappelijke publicaties van AFS en de wervingskracht voor onderzoeksfinanciering uit publieke en private bronnen, hand in hand met de wervingskracht voor internationaal toptalent onder wetenschappers en studenten. De ambitie van AFS houdt tevens in dat zij als krachtige organisatie zichtbaar impact heeft op het universitaire landschap. Met medewerkers, studenten en een budget van ca. 250 miljoen euro ontstaat in Amsterdam Nederlands grootste science-cluster, op twee prestigieuze locaties in de nabijheid van andere hoofdstedelijke onderzoekscentra, waaronder de academische medische centra en NWO- en KNAW-instituten. Dit brengt AFS in een uitstekende positie om allianties te vormen met de wetenschappelijke top-centra in Europa, terwijl tegelijk de ambitie verder gaat: door haar impact op het Amsterdamse wetenschappelijke en kennislandschap wil AFS de attractiviteit van de metropoolregio vergroten voor nationale en internationale instituten en bedrijven. De omvang van de geïntegreerde bètafaculteit maakt het mogelijk grootschalige samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met onderzoeksintensieve bedrijven en te investeren in kapitaalintensieve onderzoeksinfrastructuur. Schaal is tevens van belang voor een agendabepalende rol in nationale en Europese onderzoeks- en innovatieprogramma s, alsook om coördinerende deelname daaraan effectief te kunnen organiseren. Bovenal stelt schaalgrootte AFS in staat toponderzoek op het totale, brede palet aan sciencedisciplines op samenhangende wijze te combineren met hoogwaardig inter- en transdisciplinair onderzoek gericht op de grote maatschappelijke vragen. Voortbouwend op succesvolle bestaande initiatieven en samenwerking met externe partijen, en met nadrukkelijk oog voor nieuwe kansen hierin, kiest AFS thematisch voor Human Life Science, Science for Sustainability en Infor- Human Life Science Science for Sustainability AFS Information Science Fundamentals of Science 2 21 december 2012 Propositie AFS

7 mation Science. Tezamen met Fundamentals of Science vormen deze vier domeinen de hoekstenen van de onderzoeksprogrammering. Daarbij vormen afdelingen georganiseerd op basis van disciplines krachtige kernen van waaruit wetenschappers onderzoek doen en onderwijs verzorgen, zowel monodisciplinair als interdisciplinair binnen en buiten het domein van de sciences. Vanuit de doelstelling bij te dragen aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van de 21 e eeuw en aan vruchtbare uitwisseling van ideeën, heeft AFS de ambitie samenwerkingsrelaties met andere wetenschapsgebieden te versterken, waaronder geneeskunde, maatschappij-, gedrags- en geesteswetenschappen en economie. Vanuit haar positie als breed en samenhangend science-cluster met een sterke rol aan het begin van de waardeketen, is de geïntegreerde faculteit in staat bruggen te slaan naar partners in de waardeketen en richting technologieontwikkeling, innovatie en valorisatie. In het onderwijs legt AFS de ambitie neer van een kwalitatief hoogstaand academisch vormend opleidingenaanbod over de volle breedte van de bètawetenschappen, dat door studenten als zeer goed wordt beoordeeld. Daarbij wil AFS, te midden van tal van wetenschappelijke instituten, instellingen en organisaties in Amsterdam, een broedplaats worden voor onderwijsinnovatie. De schaal van AFS maakt kritieke investeringen mogelijk in een organisatorisch en inhoudelijk uitstekend bacheloraanbod op alle science-gebieden, evenals interdisciplinaire programma s. Hiermee bedient de geïntegreerde faculteit de student en is tegelijk van grote waarde voor de nationale human capital agenda. Kapitaliserend op de attractiviteit van de stad Amsterdam en samenwerkend met sterke partners binnen en buiten Europa, heeft AFS de doelstelling meer internationale studenten aan te trekken, met in de masterfase een aandeel van 25 à 50% afhankelijk van het domein. Deze ambitie betreft in de eerste plaats een uitgebreid en excellent aanbod aan graduate programma s, te organiseren in graduate schools verbonden met de vier hoekstenen van de onderzoeksprogrammering. AFS: Meerwaarde in Onderzoek Op tal van gebieden in de portefeuille van AFS zijn kansen op meerwaarde voor het wetenschappelijk onderzoek onderkend, voortkomend uit de integratie van de huidige drie faculteiten. Op sommige gebieden zullen de kansen op excellentie zich naar verwachting vooral vertalen in termen van impact van publicaties en tweede geldstroom, in andere meer in termen van valorisatie en derde geldstroom. Vooruitlopend op een gebiedspecifieke uitwerking en articulatie van de onderzoeksambities, inclusief explicitering van internationaal als excellent beschouwde peer groups, stelt AFS zich een 10-15% toename in high-impactpublicaties en in relatief aandeel NWO- en EU-subsidies, en een substantiële toename (ten minste 20%) in middelen uit de derde geldstroom ten doel. In onderstaande wordt, zonder volledigheid na te streven en los van organisatorische inbedding, een tiental voorbeelden gegeven van onderzoeksgebieden met substantiële meerwaardepotentie als gevolg van de vorming van AFS. Waar in sommige gevallen de kansen zich met name voordoen binnen een wetenschappelijke discipline, liggen deze in andere gevallen juist in verbindingen tussen disciplines. Propositie AFS 21 december

8 Science for Society AFS omvat diverse eenheden die als integraal onderdeel van hun werkzaamheden nadrukkelijk centraal stellen en doorontwikkelen de expertise om interdisciplinariteit te organiseren en maatschappelijke relevantie en effecten in het onderzoek te integreren; science als onderdeel van de samenleving, incl. de rol van en impact op de mens. De totale omvang is ca. 180 fte WP en omvat met name VU-groepen in de vorm van het Athena Instituut, het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) en Gezondheidswetenschappen. De groepen hebben internationaal gevestigde reputaties en zijn succesvol in het aantrekken van 2 e en/of 3 e geldstroom, ook in Europees verband (Erasmus Mundus). De traditionele werkvelden van deze groepen sluiten uitstekend aan bij de domeinen Human Life Science en Science for Sustainability van de geïntegreerde faculteit. Dit biedt veelbelovende perspectieven voor nieuwe samenwerkingsrelaties met AFS-groepen afkomstig van de UvA, bijv. tussen IVM en onderzoeksgroepen werkzaam het op gebied van Earth & Ecology. Earth & Ecology Door het bijeenbrengen binnen AFS van het complementaire ecologische en aardwetenschappelijke onderzoek van UvA en VU ontstaat een bijzonder grote concentratie van vooraanstaand onderzoek, zowel nationaal als op Europees en wereldniveau bezien. Het betreft ca. 210 fte WP met een gemiddelde kwaliteitsscore bij onderzoeksevaluaties van 4,3. Het uitstekende inverdienpotentieel op dit gebied is recent onderstreept door drie gelijktijdige ERC Advanced Grant toekenningen. In AFS-verband wordt Amsterdam en dit onderzoeksgebied een nog krachtiger speler in het Europese consortium LifeWatch, waar de huidige VU/UvA-onderzoeksgroepen bij zijn aangesloten, met Nederlandse coördinatie vanuit UvA. In het Amsterdam Global Change Institute (AGCI) participeren, naast o.a. economen en politicologen, meerdere onderzoeksgroepen van de bètafaculteiten, waardoor de vorming van AFS de coördinatie binnen het AGCI versterkt. De complementariteit van fysisch geografen en aardwetenschappers maakt het mogelijk het systeem aarde op integrale wijze en uiteenlopende schaalniveaus te bestuderen: van microbiele ecosystemen tot globale verandering, en op tijdschalen van seconden tot eonen. Gestimuleerd door de onderzoekskansen die de integratie van de bètafaculteiten biedt, is een overkoepelend onderzoeksspeerpunt gedefinieerd onder de titel Sensing the Earth, dat naadloos aansluit bij de sustainability-focus van UvA en VU en goed past goed binnen het profiel van de regio Amsterdam. Een complementaire invalshoek van de studie van systeem aarde vormt de bestudering van invloed door èn op de mens, waarvoor het IVM binnen AFS in versterkte mate de natuurlijke partner zal zijn. Innovatief is een nieuwe verbinding in AFS-verband die de aardwetenschappers aangaan met sterrenkundigen in vragen rond buitenaardse levensvormen. Green Life Sciences De ontwikkeling van gewassen die duurzaam geteeld kunnen worden en strategieën gericht op het behoud van biodiversiteit vereisen een multidisciplinaire aanpak waarbij onderzoek naar fotosynthese, natuurlijke selectie, eco-genomics, plant-pathogeen interactie, stressfysiologie en de ontwikkelingsbiologie van planten gecombineerd worden. Deze specialismen op het gebied 4 21 december 2012 Propositie AFS

9 van de Green Life Sciences zullen alle deel gaan uitmaken van AFS, in totaal ca. 90 fte WP. Het betreft groepen van elk van de drie bètafaculteiten met een uitstekende gemiddelde visitatiekwaliteitsscore van 4,5 en talrijke projecten uit de 2 e (o.a. NWO-VI) en 3 e geldstroom met industriële partners. Plantenbiologen van VU en UvA hebben een lange traditie van samenwerking, ook met lokale onderzoeksgroepen die beschikken over essentiële experimentele expertise (microscopie, massaspectroscopie, moleculaire biologie). In AFS liggen nieuwe inhoudelijke samenwerkingsrelaties voor de hand, o.a. met groepen die in het kader van solar energy werken aan biofysische aspecten van fotosynthese en directe omzetting door micro-organismen van zonne-energie en CO 2 in waardevolle verbindingen zoals ethanol. Het spin-off bedrijf Photanol is een fraai voorbeeld hoe fundamenteel onderzoek tot maatschappelijk nut kan leiden. Het onderzoek in de Green Life Sciences is zeer veelbelovend uitgelijnd voor kennisvalorisatie, met toepassingen voor genetisch verbeterde gewassen, onder meer via de topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen en de intensieve contacten via o.a. de Seed Valley in Enkhuizen met wereldwijd acterende plantenveredelingsbedrijven. Twee bijzondere leerstoelen worden gefinancierd door het bedrijfsleven, waarvan één samen met de Provincie Noord Holland. Het Green Forensics initiatief, dat samen met het bedrijfsleven wordt opgezet, is één van de icoonprojecten van de Amsterdam Economic Board. Op dit onderzoeksgebied is Wageningen UR een natuurlijke partner, getuige ook de samenwerkingsrelaties van diverse onderzoeksgroepen via NWO- en STW-projecten, alsmede via het FESproject BioSolar Cells (onderdeel van TKI BioBased Economy). De vorming van AFS zal deze partnerrelaties in de Green Life Sciences intensiveren. Sustainable Chemistry Het gebied van sustainable chemistry heeft binnen FNWI de afgelopen jaren een even snelle als succesvolle ontwikkeling doorgemaakt, en zal binnenkort worden voorgedragen als een nieuw UvA-zwaartepunt. De vorming van AFS schept de uitgelezen kans de sterke kern gelegen in het katalyseonderzoek uit te bouwen tot een schragende en samenhangende pijler van het AFSdomein Science for Sustainability, o.a. door intensivering van de samenwerking met de theoretisch chemici van de VU, die in het kader van het Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM) al nauw samenwerken met de computationele chemici aan UvA-zijde. Ook het analytisch-chemisch onderzoek binnen het Center for Analytical Sciences Amsterdam (CASA) kan belangrijke bijdragen leveren aan het gebied Sustainable Chemistry. De door AFS ontstane versterking van het gebied faciliteert de uitbouw van bestaande samenwerkingsverbanden met het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), AMOLF, Sara en het escience Center. Het ligt in de lijn der verwachting dat op raakvlakken met gebieden als Solar Energy en Earth & Ecology nieuwe onderzoeksthema s kunnen worden gedefinieerd. De betrokken onderzoeksgroepen, met een totale omvang van ca. 150 fte WP, kunnen bogen op een goede internationale reputatie, met een gemiddelde visitatiescore van 4,3 en een rijk palet aan 2 e en 3 e geldstroomfondsen (ERC, NWO VI). De katalyseonderzoeksgroepen zijn bovendien belangrijke spelers in nationale onderzoeksscholen en samenwerkingsverbanden, waaronder CatchBio (katalytische conversie van biomassa; Smart Mix), het Dutch Polymer Institute (DPI), Propositie AFS 21 december

10 het publieke-private Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS) en het FESprogramma Towards BioSolar Cells. De onderzoekers hebben een groot valorisatiepotentieel, zoals blijkt uit het patentenportfolio en diverse spin-off bedrijven. Het onderzoekgebied is uitstekend uitgelijnd voor de topsectoren Chemie (TKI New Chemical Innovation) en Energie. Solar Energy Gestimuleerd door de onderzoekskansen die de integratie van de bètafaculteiten biedt, brengen natuurkundigen, scheikundigen en biologen van AFS (ca. 80 fte WP) en AMOLF (ca. 20 fte) een coherent interdisciplinair onderzoeksprogramma samen op het gebied van benutting van zonneenergie voor de productie van elektriciteit en brandstoffen. De unieke combinatie van onderzoekers, voorzien van talrijke ERC, KNAW en NWO VI subsidies, bundelt de gezamenlijke expertise met fotovoltaïca, fotokatalyse en fotosynthese als basis. Met name op de grensvlakken tussen de verschillende gebieden wordt verwacht dat doorbraken kunnen worden gerealiseerd. Als gebied heeft het de potentie om uit te groeien tot een pijler van het domein Science for Sustainability en een eye catcher voor Amsterdam als center of excellence in solar energy. De disciplinaire breedte, incl. sterke banden met informatiewetenschappen/modellering, zal een belangrijke rol spelen bij werving van substantiële nationale en internationale subsidies. Daarnaast is er groot potentieel voor nauwe banden met de industrie via o.a. het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) en TKI Solar Energy van de topsector Energie, evenals via spin-off bedrijven van betrokken groepen, zoals Photanol. Physics & Astronomy Na integratie binnen AFS omvat dit gebied, ruim 300 fte WP sterk, een zeer breed spectrum van de natuur- en sterrenkunde, zowel experimenteel als theoretisch: van astrodeeltjesfysica tot fysica van leven, en van kleinschalige fysica zoals binnen het LaserLab Amsterdam tot grote internationale collaboraties zoals binnen Nikhef/CERN. De betrokken onderzoeksgroepen genieten een uitstekende reputatie en huisvesten talrijke prestigieuze laureaten (ERC, NWO VI, KNAW, Spinoza). De gemiddelde kwaliteitsscore bij recente visitaties bedroeg maar liefst 4,8. Het grootste deel van het onderzoek wordt uit de 2 e geldstroom gefinancierd. Door hun complementaire karakter vullen de huidige VU- en UvA-groepen elkaar inhoudelijk prachtig aan, zonder noemenswaardige redundantie. Op de zwaartepunten uit het sectorplan voor de Amsterdamse fysica zal de vormgeving van AFS een grote mate van kruisbestuiving realiseren. Concrete potentie voor synergie is onderkend in en rondom o.a. de onderzoeksgebieden Quantum Matter, Soft & Bio-Matter, Particle & Astroparticle Physics en Astronomy. Het UvA center of excellence GRAPPA, een succesvolle samenwerking van sterrenkundigen met theoretische en experimentele hoge-energiefysici, wordt gecompleteerd met het VU-onderzoek in de fundamentele natuurkunde, waarvan het experimentele astrodeeltjes-onderzoek al grotendeels in nationaal Nikhef-verband plaatsvindt. Binnen Nikhef wordt AFS de grootste universitaire partner. Ook de quantum-groepen van beide universiteiten, gezamenlijk actief als het Quantum Collectief, completeren elkaar thematisch. In het soft-bio cluster zullen huidige samenwerkingsverbanden tussen VU en UvA sterk verdiepen binnen AFS. Het cluster vindt bovendien nauwe aansluiting bij AMOLF, waarmee ook op dit gebied bestaande samenwerkingrelaties in en door de context van AFS nadrukkelijk zullen intensiveren. Het interdisciplinaire onderzoek in LaserLab 6 21 december 2012 Propositie AFS

11 Amsterdam kent sterke banden met groepen actief in het domein Human Life Science, zowel binnen AFS als daarbuiten (VUmc). Het brede onderzoeksveld kent enkele intensieve samenwerkingen met andere universiteiten. Het D-ITP consortium voor theoretische fysica samen met Utrecht en Leiden zal een verdere impuls krijgen door het NWO Zwaartekracht-programma. Van oudsher zijn de sterrenkundigen nauw nationaal vertakt via onderzoeksschool NOVA. In de context van AFS ontstaan in de sterrenkunde vernieuwende interdisciplinaire verbindingen met huidige VU-disciplines, o.a. aardwetenschappen. De bundeling van de expertises op het gebied van atmosferen en exoplaneten maakt het mogelijk inspirerende vragen over buitenaards leven te adresseren. Mathematics & Logic Het complementaire karakter van de huidige wiskundegroepen maakt dat zij tezamen door de vorming van AFS een overdekkend onderzoeksspectrum krijgen, dat landelijk uniek is en grote potentie heeft voor een top-10 positie in Europa. Het Logic and Computation programma van het huidige ILLC is hierop een verdere completering, resulterend in een domein met een omvang van bijna 150 fte WP, een imposante hoeveelheid prestigieuze grants (Spinoza, KNAW, NWO VI) en een gemiddelde visitatie-kwaliteitsscore van 4,6. Het vormt landelijk veruit de grootste wiskunde-aggregatie, met een centrale rol in drie van de vier wiskundeclusters (STAR, NDNS+, GQT). Samenvoeging van de sterke programma s in Stochastiek, Analyse, Logica alsmede Algebra, Geometrie & Mathematische Fysica vormt laaghangend fruit bij de integratie van de bètafaculteiten. Er is sprake van nauwe samenwerkingsverbanden binnen AFS (o.a. natuurkunde), de universiteiten (o.a. FGw, met leerstoelgroepen in beide faculteiten) en met andere partijen, waaronder VUmc in Life Sciences (biostatistics) en het CWI. De vorming van AFS biedt grote kansen de samenwerkingrelaties te verdiepen en uit te breiden, met name in het biomedische domein. Op termijn kan inclusie van discrete wiskunde en combinatorics het wiskundige palet verder completeren, waarmee tevens de deur naar vele toepassingen wordt geopend. Informatics Met een gezamenlijke omvang van ca. 240 fte WP omvat dit domein belangrijke informaticagebieden als computersystemen en kunstmatige intelligentie. De huidige VU- en UvA-groepen genieten wereldwijd aanzien, gereflecteerd in visitatiecijfers en hoge impactscores van de betrokken wetenschappers, onder wie talrijke ERC en NWO VI laureaten. Gezien ook de grotendeels complementaire onderzoeksprogramma s ontstaat door de integratie van de bètafaculteiten een speler van wereldformaat. Op basis van de potentie van AFS zijn drie nieuwe coherente en onderling samenhangende onderzoeksprogramma s neergelegd, die tezamen het domein dekken: Intelligent Systems, met als thema s Big Data, Web Science en Socio-technical ecosystems; Complex Networked Systems, met als thema s Bioinformatics, Computational (Distributed) Intelligence en Network Science; en Computer Systems, met als thema s Novel Software Design, Distributed Computing en Security. Voortbouwend op het natuurlijke belang van dwarsverbanden vanuit dit onderzoeksgebied, zijn met name de eerste twee programma s sterk interdisciplinair van karakter, met naast Human Life Sciences een belangrijk aandeel van de sociale en geesteswetenschappen en economie. Propositie AFS 21 december

12 In Intelligent Systems vormen socio-technische ecosystemen een voorbeeld van vernieuwende bundeling van het onderzoek: een bijna volledige integratie van mensen en digitale systemen, met een voortdurende terugkoppeling tussen mens en digitale omgeving. Het internationaal unieke programma Complex Networked Systems smeedt complexe systemen, computationele intelligentie en bio-informatica samen met groot potentieel, waaronder innovatieve oplossingen voor verwerking van zeer grote datasets ( Big Data ) en alternatieve grootschalige rekenparadigma s (Distributed Computing). De integratie en verbreding van het onderzoekspalet als gevolg van AFS verstevigt de inbedding in en samenwerkingsrelaties met het Network Institute, het Center for Creation, Content and Technology (CCCT) en de instituten CWI, Sara en het escience Center. De voorziene programma s sluiten uitstekend aan op de thema s Data, data, data en ICT for a connected world van de Roadmap ICT van de topsectoren. Daarnaast faciliteert de vorming van AFS defragmentatie van de Amsterdamse bijdrage aan het beoogde EU FET flagship FuturICT, evenals een krachtige positie van ICT in de regionale activiteiten geformuleerd binnen de Amsterdam Economic Board. Natural Sciences for Human Health De werkzaamheden op dit gebied binnen AFS hebben een krachtig onderzoekspotentieel op het kruispunt van de natuurwetenschappen en het biomedische veld, en vormen één van de schragende pijlers van het domein Human Life Science. Betrokken groepen binnen het huidige Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS), het LaserLab Amsterdam en het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) brengen elk een meer (farmaco)chemische, biofysische respectievelijk biologische oriëntatie, waardoor zij elkaar in het gezamenlijke AFSprofiel fraai complementeren. Samenwerking met geaffilieerde, meer technologie-georiënteerde groepen, waaronder het Van Leeuwenhoek Center for Advanced Microscopy, CASA, ACMM, CWI en Netherlands Consortium for Systems Biology, zorgt voor een verdere impuls voor het onderzoeksgebied. De bundeling van krachten en sprong in focus en massa zet Amsterdam internationaal op de kaart. Het betref ca. 210 fte WP, met talrijke NWO VI-laureaten en 4,2 als gemiddelde evaluatie-kwaliteitsscore. Onderzoeksspeerpunten zullen zijn de ontwikkeling van fundamentele kennis op het gebied van de (bio)chemie, microbiologie en biofysica; de vertaalslag naar integrale beschrijving van cellulaire processen; en het chemisch beïnvloeden en visualiseren van deze processen in levende cellen, weefsel of proefdier/patiënt. Naast de evidentie voor het VU-zwaartepunt Human Health & Life Sciences, zal het UvA-zwaartepunt Systeembiologie in de context van AFS significant doorgroeien door aansluiting met de talrijke VU-groepen actief op dit onderwerp. Dit versterkt tevens de bijdragen van AFS in het Netherlands Institute for Systems Biology (NISB), waarin ook het CWI actief is. Het werkveld strekt zich uit van gen/eiwit tot ziekte waarbij op verschillende terreinen (kanker, neuro, infectieziekten) een natuurlijke brug geslagen wordt naar de medische centra in de regio Amsterdam. Naast de nauwe samenwerking met het VUmc (o.a. Neuroscience Campus Amsterdam, Cancer Center Amsterdam, Imaging Center) en het AMC, bestaan samenwerkingsverbanden met o.a. Sanquin, het Nederlands Kanker Instituut en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Deze zullen intensiveren door de schaalvergroting die AFS realiseert en door de ambitie om 8 21 december 2012 Propositie AFS

13 nieuwe samenwerkingen te starten aan de hand van unieke expertise op het gebied van o.a. imaging van cell & living tissue/animals, chemical biology en systems biology. Fundamenteel toponderzoek in dit werkveld kent een groot valorisatiepotentieel, getuige ook spin-off bedrijven als IOTA Pharmaceuticals en Griffin Discoveries. Bedrijven in de farmaceutische sector en in health, chemie, bioanalyse en imaging zullen door de integratie van de bètafaculteiten in versterkte mate worden aangetrokken, waarmee het onderzoek nog betere aansluiting vindt bij de topsectoren Life Sciences and Health, Chemie en High Tech. Neurosciences Op dit gebied komen de onderzoeksprogramma s van de VU en de UvA op een natuurlijke manier samen. De totale omvang van ca. 125 fte heeft overtuigend kritische massa en vertegenwoordigt een slagkracht en bundeling van expertise die internationaal erkend zal worden en in Amsterdam een stevig fundament legt onder de gezamenlijke neuro-inspanningen met het Spinoza Center for Neuroimaging, VUmc, AMC en het Netherlands Institute for Neuroscience (KNAW-NIN). De complementariteit van de bestaande groepen maakt dat in AFS-verband een groter terrein binnen de neurowetenschappen (van genen tot cognitie en van fysiologie tot computation) bestudeerd zal worden, wat de uitstraling op studenten en collega s wereldwijd ten goede komt. Het samenbrengen en gezamenlijk gebruik van dure faciliteiten (laboratoriumuitrusting en proefdierverblijven) benut beschikbare middelen efficiënter, waardoor een groter budget voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komt. De betrokken onderzoeksgroepen hadden bij recente visitaties een gemiddelde kwaliteitsscore van 4,6 en hebben een uitstekend recent track record in het aantrekken van 2 e en 3 e geldstroom. Het belang dat aan het thema Health wordt toegekend binnen EU Horizon2020 biedt in dat licht goede perspectieven. Uitgewerkte plannen voor Neuronale Netwerken en Cognitie, Genfuncties en Gedragsanalyse, Integrative Neuronal Computation en Stamcelonderzoek laten zien dat in dit domein op termijn toonaangevende en coherente onderzoeksprogramma s hun beslag zullen krijgen. Verwacht mag worden dat deze de integratie verder versterken en door innovatie zowel fundamenteel toponderzoek als nieuwe vertaalslagen naar de kliniek mogelijk maken. Binnen de huidige universitaire context bestaan nauwe interfacultaire samenwerkingsverbanden: aan de UvA via het Cognitive Science Centre Amsterdam (CSCA) en het zwaartepunt Brain & Cognition; aan de VU via de interdisciplinaire onderzoeksinstituten (IOZI s) Neuroscience Campus Amsterdam (NCA), AIMMS en LaserLab. De NCA spin-off Sylics is de sleutel tot succes geweest in het samenbrengen van grote consortia, zoals binnen EU-KP7 en FES NeuroBSIK, waaraan verschillende private partijen deelnemen. De bestaande contacten met de farmaceutische industrie via TI Pharma, STW en de topsector Life Sciences & Health zullen door de schaalvergroting van AFS verder uitgroeien. De integratie van de bètafaculteiten wordt gezien als een unieke kans om het neuroscience onderzoek in Amsterdam op één locatie te vestigen. Unilocatie op de Zuidas biedt een, ook ten opzichte van alternatieven, overtuigende on campus bundeling van neuroscience-krachten binnen èn buiten AFS, waaronder het neuro-klinische onderzoek van VUmc inclusief het MS Center Propositie AFS 21 december

14 Amsterdam en het Alzheimer Center. Onderhanden overleg tussen AMC en VUmc over mogelijke verschuivingen van AMC neuro-onderzoek naar de Zuidas is hiermee in lijn. AFS: Meerwaarde in Onderwijs De integratie van de drie faculteiten creëert de grootste bètafaculteit van Nederland, die studenten een compleet en gevarieerd onderwijsaanbod kan bieden over de volle breedte van de bètawetenschappen, met naast monodisciplinaire opleidingen een groot aanbod van opleidingen met een interdisciplinaire insteek. De omvang van de geïntegreerde faculteit maakt het mogelijk opleidingen op rendabele wijze in te richten met flexibele leerpaden waardoor studenten een bij hun interesse passende opleiding kunnen volgen, en stelt AFS tevens in staat een uitdagend honoursprogramma aan te bieden. Door goede organisatie van flexibiliteit en variëteit neemt het studiesucces toe. Samenvoeging van gelijkwaardige of complementaire huidige opleidingen en van de agenda s ten aanzien van studiesucces draagt bij aan het realiseren van de prestatieafspraken die beide universiteiten hebben gemaakt met OCW. De geïntegreerde, grotere docentenstaf verbreedt het researchfundament van het onderwijs. Nadrukkelijk gesitueerd in en verbonden met de metropool en kennisregio Amsterdam, met nabijheid van o.a. NWO-instituten en medische centra, biedt AFS studenten en promovendi een uniek palet aan stages en onderzoekplaatsen in Amsterdam Science City. Door haar complete aanbod en uitstekende en eenduidige positionering in Amsterdam heeft AFS de potentie een key player te worden in het bètaonderwijs in Nederland en Europa. Om de potentiële meerwaarde van AFS voor het onderwijs effectief te realiseren, wordt voorgesteld de ontwikkeling van het onderwijsaanbod van AFS te onderscheiden langs twee tijdspaden. In het eerste wordt het huidige onderwijsaanbod van de drie faculteiten gericht samengevoegd op basis van een gemeenschappelijk onderwijskader, onder gelijktijdig meenemen van aansprekende quick wins. De geambieerde start van de gezamenlijke onderwijsportefeuille is september Het tweede tijdspad neemt als startpunt het opwerken, valideren en extern toetsen van een dit najaar geformuleerde werkvisie voor het AFS-onderwijs, teneinde te komen tot een gefundeerde basis voor doorontwikkeling en nader in balans brengen van de initiële onderwijsportefeuille door verdere innovaties en investeringen; waarbij ook een rol is voorzien voor internationale benchmarks en marktonderzoek. Kernwoorden in de genoemde werkvisie (zie bijlage I) zijn: Programma studeerbare programma s; maatwerk voor studenten; bachelor overwegend research-based; master altijd research-based; uitstekende PhD-opleiding; excellentie. Student talentontwikkeling; matching student opleiding via intake; learning communities (classrooms); nominaal studeren als norm; AFS-alumnus beschikt over vakkennis en kritische, onafhankelijke attitude. Docenten betrokken, inspirerend en ter zake kundig met nauwe relatie en betrokkenheid bij onderzoek van AFS; loopbaanmogelijkheden. Organisatie flexibel, innovatief, efficiënt, lerend; uitstekend toegerust gebouw en faciliteiten. Omgeving AFS als internationaal georiënteerde spin in web van kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke en culturele instellingen; gemeente Amsterdam; scholen VO en HBO; AFS-alumni december 2012 Propositie AFS

15 AFS-aanbod Bacheloropleidingen Bij de samenstelling van de initiële bacheloronderwijsportefeuille is rekening gehouden met: (1) geen dubbele opleidingen binnen de faculteit (en instellingen); en (2) levensvatbaarheid van opleidingen in de toekomst, inhoudend dat een zelfstandige opleiding een jaarlijkse instroom van minimaal 100 studenten heeft. Het samenbrengen van de huidige 27 bacheloropleidingen van de drie faculteiten resulteert in een reductie met ruim een derde in aantal opleidingen, terwijl sprake is van toegenomen mogelijkheden studenten op maat op te leiden tot academici die ofwel een vervolgopleiding in het onderzoek verkiezen (masters/phd-traject) ofwel een vervolgopleiding tot academische professional ambiëren. De portefeuille omvat meerdere verbredende initiatieven, o.a. in Biomedische wetenschappen, Informatica en Interdisciplinary Science. Naar verwachting zal hierdoor het studiesucces toenemen. Hoewel niet direct en 1-op-1 gekoppeld, zijn er vanzelfsprekend herkenbare links tussen de bachelorportefeuille en de vier AFS onderzoeksdomeinen. Zo kent een breed spectrum aan opleidingen een relatie met Human Life Science, variërend van opleidingen die vragen vanuit de fysica en chemie benaderen tot opleidingen met een epidemiologische invalshoek. Variëteit is eveneens zichtbaar in opleidingen die verband houden met Science for Sustainability en studenten toerusten om de grote vraagstukken ten aanzien onze planeet te onderzoeken en beantwoorden: van meer monodisciplinaire opleidingen Aardwetenschappen en Biologische Wetenschappen tot een sterk interdisciplinaire. De interesse van studenten in interdisciplinaire opleiding is groot, en AFS wil zich met haar aanbod op dit vlak sterk profileren. De gemeenschappelijke visie op interdisciplinariteit is om met behulp van integratie van disciplines te werken aan complexe problemen; waarbij de mate van interdisciplinariteit kan verschillen: van kruisverbanden binnen een domein, via domeinoverstijgend binnen AFS tot faculteitsoverstijgend. Een interdisciplinaire bachelor biedt verschillende AFS BSc opleidingen Biomedische wet. FMG FPP Gezondheidswet. Psychobiologie Gezondheid & Leven Farmaceutische Wet./ Medische Natuurwet. Future Planet Studies / Aarde & Economie Aardwetenschap. Biologische wet. FEWEB Science, Bus. & Inn. Beta-beta Beta-gamma FEWEB FSW (vernieuwde Informaticaopleidingen) Interdisciplinary Science Scheikunde Natuur- & Sterrenk. Wiskunde Business Analytics FMG FEB FGw FEWEB Locatie opleidingen nader te bepalen Cursieve opleidingen zijn werktitels Propositie AFS 21 december

16 verdiepende en verbredende vervolgmogelijkheden in de masterfase. Verdiepende vervolgmogelijkheden worden geboden door monodisciplinaire masters; het aanbod van verbredende masteropleidingen zal nader worden bekeken om passende studiepaden voor alle studenten mogelijk te maken. Het initiële AFS-aanbod aan bacheloropleidingen, zoals op dit moment voorzien, is weergegeven in de figuur, met details in Bijlage II. AFS-aanbod Masteropleidingen Bij de samenstelling van de initiële masteronderwijsportefeuille is rekening gehouden met: (1) geen dubbele opleidingen binnen de faculteit (en instellingen); en (2) levensvatbaarheid van opleidingen in de toekomst, inhoudend een jaarlijkse instroom van minimaal 20 studenten per track. Het masteronderwijs is gekoppeld aan toonaangevend onderzoek van internationale topkwaliteit te midden van tal van wetenschappelijke partnerinstituten, instellingen en organisaties in Amsterdam. Naast ca. 24 tweejarige masteropleidingen kent de AFS een vijftal eenjarige masteropleidingen, waarvan enkele liggen op het grensvlak van de bèta- en gammawetenschappen. De vorming van AFS leidt voor de opleidingen die al een gezamenlijk mastersprogramma hadden, zoals Physics en Mathematics, tot een reductie van de administratieve overhead; vrijkomende tijd en energie kan gestoken worden in kwaliteitsverbetering, incl. organisatie van heldere studiepaden. Voor alle opleidingen geldt dat met het verdwijnen van de bestaande VU-/UvA- labeling van docenten en studenten de programma s verder gestroomlijnd kunnen worden en een sterker community-gevoel onder studenten zal worden gerealiseerd, met positief effect op kwaliteit en rendement. De integratie van de faculteiten stelt AFS in staat het merk Amsterdam effectiever en efficiënter in te zetten als basis voor een verdere professionaliseringslag in de AFS MSc programs Graduate School Graduate School FEWEB FdR FPP Human Life Science Science for Sustainability FEB FdR FGW FMG 10 MSc programs 3 MSc programs FEWEB FEB Graduate School Information Science 7 MSc programs Graduate School Fundamentals of Science 9 MSc programs FGw FEWEB FSW Aantallen obv voorlopige indeling van Programs naar Schools december 2012 Propositie AFS

17 werving van (met name ook internationale) studenten. Het initiële AFS-aanbod aan masteropleidingen, zoals op dit moment voorzien, is weergegeven in de figuur, met details Bijlage III. Sturing en Besturing in AFS Bij de nader uit te werken inrichting van de organisatie van AFS zullen een aantal richtinggevende uitgangspunten worden gehanteerd, met als vertrekpunt dat AFS een internationale kennisorganisatie is die ruimte biedt voor excellentie en innovatie. Binnen AFS is iedereen onderdeel van de academische gemeenschap en wordt respectvol en integer met elkaar omgegaan. AFS onderscheidt twee kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek zijn aan elkaar gelijkwaardige (primaire) processen. AFS kent geen onderzoek zonder onderwijs en geen onderwijs zonder onderzoek. Principal Investigators en Principal Educators ervaren ruimte voor excellentie en innovatie. Ondersteunende processen staan ten dienste van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de daarvoor vereiste organisatie. Voor strategische beslissingen kent de AFS een helder kristallisatiepunt waarin onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen samenkomen. Besluitvorming vindt geïnformeerd en op basis van feiten plaats. Genomen besluiten worden gerespecteerd en mede daaruit voortvloeiende afspraken nagekomen. Bij de opbouw van de AFS geldt dat de identiteit van de afzonderlijke AFS-onderdelen bijdraagt aan de identiteit van AFS als geheel, met respect voor de identiteit van externe partners. De inrichting van de onderzoeksorganisatie faciliteert en stimuleert excellent en internationaal georiënteerd onderzoek van mono, inter- of transdisciplinair karakter en daartoe: interne en externe samenwerking; het scouten, aantrekken en begeleiden van talent; en integere en kwalitatief hoogwaardige wetenschapsbeoefening. De inrichting van de onderwijsorganisatie neemt de accreditatiekaders tot uitgangspunt voor kwaliteit en faciliteert en stimuleert flexibele leerwegen in de bachelorfase; research-based onderwijs in de masterfase; excellentie en internationale oriëntatie; learning communities c.q. cohortsturing in zowel mono- als inter- en transdisciplinair onderwijs. Daarbij wordt AFS zo ingericht en georganiseerd dat iedere student zich kan identificeren met een programma en studeert binnen een herkenbare groep van medestudenten, en dat zoveel als mogelijk vermeden wordt dat studenten op een dag moeten reizen tussen de locaties Zuidas en Science Park. AFS streeft naar een hoge kwaliteit van mensen, processen en faciliteiten en stuurt op eigenaarschap van overeengekomen resultaten. Er geldt dat resultaten behaald moeten kunnen worden en verantwoordelijken toegerust met de daarvoor noodzakelijke mensen en middelen. De organisatie reflecteert systematisch op het eigen functioneren en is gericht op permanente verbetering op basis van in Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI s) vastgelegde output. Ondersteunende processen zijn efficiënt georganiseerd, waarbij wordt gewerkt op basis van vooraf overeengekomen en kenbare normen met betrekking tot omvang en kwaliteit. De inrichting van de Planning & Control is systematisch en kenbaar, in lijn met wettelijke kaders en richtlijnen en gebaseerd op indicatoren die voortvloeien uit onderwijs en onderzoek. AFS kent geen dubbele regelsystemen. Propositie AFS 21 december

18 Er wordt geen grotere organisatorische gelaagdheid doorgevoerd dan strikt genomen vereist is, onder de vanzelfsprekende voorwaarde dat de organisatie beheersbaar moet blijven. Aansturing binnen AFS is doelgericht, coherent en transparant, met academisch leiderschap als uitgangspunt. Structuur van AFS Wetenschappelijk personeel binnen AFS is werkzaam in één van in totaal acht departments en verricht van daaruit onderwijs- en onderzoekstaken. Met uitzondering van Interdisciplinary Units, kennen de departments een disciplinaire oriëntatie, gebaseerd op de volgende indeling (incl. indicatieve omvang, totaal ca fte WP): Interdisciplinary Units (ca. 180 fte WP) Earth & Ecology (ca. 210 fte WP) Neuro Sciences (ca. 120 fte WP) Molecular Life Sciences (ca. 140 fte WP) Chemistry & Chemical Biology (ca. 210 fte WP) Physics & Astronomy (ca. 320 fte WP) Mathematics & Logic (ca. 150 fte WP) Informatics (ca. 240 fte WP) De departments vormen de centrale krachtige en duurzame ruggengraat van de AFSonderzoeksorganisatie. Ze worden geleid op basis van integrale verantwoordelijkheid ten aanzien van personeel, middelen (incl. financiële) en resultaat. Departments kunnen worden onderverdeeld in secties, waarbij de diepgang van sectionering kan variëren van licht naar relatief zwaar, waarbij o.a. sprake is van een eigen deelbegroting. De hoofdinrichting wordt nader uitgewerkt tot een volledige organisatiestructuur en interne Human Life Science AFS departments Interdiscipl. Units Science for Sustainability Institutes/Centers, Themes Earth & Ecology Institutes/Centers, Themes Neuro Sciences Molecular Life Sciences Chemistry & Chem Bio. Institutes/Centers, Themes Physics & Astronomy Mathematics & Logic Institutes/Centers, Themes Informatics Information Science Zuidas Science Park Fundamentals of Science december 2012 Propositie AFS

19 werkwijze, waarbij ook de rol van mogelijke vice-decanen wordt meegenomen. Organisatie van Onderzoek in AFS Het onderzoek in AFS kent en is gebaseerd op vier richtinggevende en bindende inhoudelijkthematische domeinen: Human Life Science Science for Sustainability Fundamentals of Science Information Science Teneinde de profilering van AFS op deze thematische domeinen krachtig in te vullen, wordt het AFS-onderzoek per domein zo veel mogelijk geconcentreerd op één locatie: op de Zuidas het AFS-onderzoek in relatie tot Human Life Science en Information Science; op het Science Park het AFS-onderzoek in relatie tot Fundamentals of Science en Science for Sustainability. Daarbij wordt onderkend dat er in dit opzicht bij elke indeling sprake zal zijn van enige kruisverbanden. De clustering per locatie op basis van de domeinen houdt in dat voor drie departments een deel van het personeel op de Zuidas gehuisvest zal zijn en een ander deel op Science Park: Molecular Life Sciences, Chemistry & Chemical Biology en Physics & Astronomy. Voor departments waarvan al het personeel op één locatie is gehuisvest, zullen pied-à-terre voorzieningen worden uitgewerkt op de andere locatie. Meer algemeen geldt dat de behoefte aan een passende supportinfrastructuur op elk van beide locaties nader uit te werken is, incl. de vereiste investeringen hiervoor. Thematische verbanden en onderzoekszwaartepunten en -prioriteiten van AFS kunnen in verschillende mate worden opgetuigd. De meest prestigieuze speerpunten in de onderzoeksporte- Human Life Science Neurocampus / CSCA Spinoza NISB EMGO+ Human Life Sciences Network Institute AIGHD AFS research Interdiscipl. Units Neuro Sciences Molecular Life Sciences Chemistry & Chem Bio. Earth & Ecology Physics & Astronomy Global Ecology & Change Green Life Sciences Sustainable Chemistry Soft Matter Science for Sustainability Solardam Complexity Informatics Mathematics & Logic GRAPPA QM&QI Information Science Zuidas ILLC Science Park Fundamentals of Science Propositie AFS 21 december

20 feuille zullen worden geëtaleerd en gestimuleerd in de vorm van research institutes/research centers, geleid door een wetenschappelijk directeur met de beschikking over serieuze eigen middelen teneinde stevige zichtbaarheid en inhoudelijke sturing mogelijk te maken. De organisatie van andere speerpunten in het onderzoek krijgt de vorm van research themes. Research institutes/centers en research themes zullen zich veelal uitstrekken over de grenzen van departments, dan wel eventuele secties binnen departments. Speciale aandacht zal worden gegeven aan de organisatie, governance en het toekomstige inregelen van de grensvlakken van research institutes/centers met partners buiten AFS. In het licht van de thematische profilering van beide onderzoekslocaties, zullen research institutes/centres en research themes doorgaans een herkenbare basislocatie hebben op hetzij Zuidas, hetzij Science Park. Organisatie van Onderwijs in AFS Elke AFS-opleiding kent in beginsel één hoofdlocatie (Science Park of Zuidas) waar deze verzorgd wordt. Gestreefd wordt naar maximaal 2 à 3 vakken per jaar op de andere locatie; elk vak op één locatie; en vakken op één dag op dezelfde locatie. Graduate onderwijs Graduate onderwijs (master en PhD) van AFS wordt verzorgd in de fysieke nabijheid van het gerelateerde onderzoek. Het wordt georganiseerd in thematisch georiënteerde graduate schools overeenkomend met de vier richtinggevende AFS domeinen Human Life Science, Science for Sustainability, Fundamentals of Science en Information Science; dan wel in op basis van deze domeinen extern duidelijk geprofileerde divisies van één graduate school. Bij de verdere afweging hiertussen zal voor de onderwijs-ondersteunende processen het uitgangpunt samen, tenzij worden gehanteerd, met onderscheid naar algemene processen op het niveau van AFS als geheel, (harmonisatie van) processen voor een groep samenhangende programma s, en processen op programmaniveau. Voor masteropleidingen hanteert AFS een transparante instroomprocedure, met vooraf bekende ingangseisen aan kennis en niveau. Masteropleidingen starten met een introductievak, waarbij alle studenten inzicht krijgen in het onderwerp van de master. Bacheloronderwijs Het bacheloronderwijs wordt verzorgd op de locaties Zuidas en Science Park en zal op nader te bepalen wijze worden georganiseerd in een of enkele Colleges, rekening houdend met o.a. (de verdeling van) studentenaantallen en consequenties voor reizen. Voor de inrichting van het bacheloronderwijs hanteert AFS het rapport Studiesucces aan de UvA en de Richtlijn Undergraduate Onderwijs van de VU. Bij de uitwerking is een belangrijk uitgangspunt dat AFS flexibele leerpaden faciliteert en studenten in staat stelt over grenzen van een vakgebied heen te kijken en verschillende wetenschapsgebieden te combineren. Ten behoeve van goede matching tussen student en opleiding is voorzien in een intakeprocedure aan de poort. Een mentoraat en tutoraat maken deel uit van het eerste jaar, af te sluiten met een bindend studieadvies en overwogen majorkeuze. AFS kent een uniforme jaarkalender van weken per semester, met twee parallelle vakken in de blokken van 8 weken, en roostering in vaste tijdsloten zodanig dat flexibiliteit in keuzes wordt gefaciliteerd. Bacheloronderwijs is georganiseerd in eenheden van 6 EC, waarbij alle vak december 2012 Propositie AFS

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability ADVIES 1e Verkenningscommissie Onderwijs Chemistry & Sustainability Sape Kinderman, Stanley Brul, Hans van der Spek, Maarten Boerlijst, Romano Orru Datum: 15 Mei 2014 1. Aanleiding In het kader van het

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Toelichting bij Overzicht Herstructurering van het onderwijsaanbod en de veranderingen in en rond de bachelorprogramma s wordt gefaseerd naar tijd en type

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN 2014 2020 /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 INHOUD Inleiding Amsterdam Faculty of Science (AFS) Samenhang VU UvA AFS Uitgangspunten

Nadere informatie

Amsterdam Faculty of Science

Amsterdam Faculty of Science Amsterdam Faculty of Science Plan AFS op hoofdlijnen INTERN VU UvA DOCUMENT 27 juni 2013* Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen... 5 Amsterdam Faculty of Science:

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability. status 8 december Amsterdam Science Cluster

Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability. status 8 december Amsterdam Science Cluster Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability status 8 december 2014 Amsterdam Science Cluster Outline 1. Het Groene Department 2. Tussenrapport & Overige ontwikkelingen 3. ACMM 4. Vragen van

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Peter Scott (2005): Divergence or convergence: The relationship

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Willem Bouten, Jacintha Ellers, Wim van Westrenen, allen tevens lid van kernteam E&E Jeroen Aerts (IVM), Maarten Boerlijst (tevens

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013

Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013 Programma samenwerking UvA-VU Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013 Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie 28-11-2013 1. Inleiding Op 2 juli 2013 hebben de gezamenlijke

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Amsterdamse bèta s bundelen krachten

Amsterdamse bèta s bundelen krachten Amsterdamse bèta s bundelen krachten Impuls voor onderzoek, onderwijs en internationale slagkracht De Amsterdam Faculty of Science De Colleges van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de

Nadere informatie

Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014

Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014 Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014 Kernteam 9 leden : 2 ILLC, 4 KdVI, 3 VU-Wiskunde MT-leden, waaronder onderzoeks (afdelings)directeuren en opleidingsdirecteuren Instituutsmanager KdVI

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Informatica-Onderwijs in Perspectief

Informatica-Onderwijs in Perspectief Informatica-Onderwijs in Perspectief 13 februari 2017 Rob Belleman (opleidingsdirecteur Bachelor Informatica) Jacobijn Sandberg (opleidingsdirecteur Bachelor Informatiekunde) Arnoud Visser (opleidingsdirecteur

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION MAAK IDEEËN WAAR. DENK GROOTS! Peter van Hoorn, opleidingsdirecteur Jan Dekker, docent en onderzoeker Cindy Ruiter, student SBI Anne-Christine van der Bijl, studieadviseur

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION MAAK IDEEËN WAAR. DENK GROOTS! Prof.dr.ir. Bart Bossink, Hoogleraar SBI Sara Lopes van de Broek BSc., Alumnus Science, Business & Innovation SBI studieprogramma (180 ec)

Nadere informatie

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 1 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Programma Welkom De masteropleiding SEC Specialisatie Science Education (SE) SE, scheikunde Specialisatie Science Communication

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen

Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen Lerarendag wetenschappen Lerarendag wetenschappen Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen fundamentele wetenschappen nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderwijs wetenschappers

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING STUDIESUCCES: DE VRIJBLIJVENDHEID VOORBIJ Diagnose Doelstellingen Maatregelen Waar staan we? Effectmeting 2 DIAGNOSE - KERNPROBLEEM Lage studierendementen in de bachelor opleidingen

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

Profiel NWO. Voorzitter

Profiel NWO. Voorzitter Profiel NWO Voorzitter NWO Voorzitter Profiel voorzitter Algemeen De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. Daartoe bevordert

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Advies Technische Universiteit Delft

Advies Technische Universiteit Delft Advies Technische Universiteit Delft De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Technische Universiteit Delft (hierna TUD) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Advies Wageningen Universiteit

Advies Wageningen Universiteit Advies Wageningen Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van Wageningen Universiteit (hierna WU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 6 mei

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Profiel NWO. Wetenschappelijke leden raad van bestuur, toekomstig domeinvoorzitters

Profiel NWO. Wetenschappelijke leden raad van bestuur, toekomstig domeinvoorzitters Profiel NWO Wetenschappelijke leden raad van bestuur, toekomstig domeinvoorzitters NWO Wetenschappelijke leden raad van bestuur, toekomstig domeinvoorzitters Algemeen De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Informatica-Onderwijs in Perspectief

Informatica-Onderwijs in Perspectief Informatica-Onderwijs in Perspectief 3 maart 2017 Voorwoord Deze notitie is geschreven n.a.v. de discussies over de voorgenomen concentratie van het Amsterdamse Informatica onderwijs en onderzoek op één

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Welkom bij Biologie in Wageningen

Welkom bij Biologie in Wageningen Welkom bij Biologie in Wageningen Opbouw opleidingspresentatie Wat is biologie in Wageningen? Opbouw van de bachelor biologie Toelatingseisen & inschrijving Waarom biologie in Wageningen? Na je studie

Nadere informatie

Tussenstand: perspectief bacheloronderwijs Amsterdam Faculty of Science

Tussenstand: perspectief bacheloronderwijs Amsterdam Faculty of Science Tussenstand: perspectief bacheloronderwijs Amsterdam Faculty of Science De plannen voor het onderwijsaanbod in het kader van de integratie van de drie bètafaculteiten van de VU en de UvA worden steeds

Nadere informatie

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam Advies Erasmus Universiteit Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna EUR) dat het College van Bestuur met zijn

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013

Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013 Programma samenwerking UvA-VU Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013 Werkdocument Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 versie 29-11-2013 Met de vorming van de Amsterdam Faculty

Nadere informatie

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Is biomedische wetenschappen studeren in Nijmegen misschien iets voor jou? Ik wil relevant zijn: bijdragen aan de gezondheid van mensen Gezondheidszorg heeft

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Welkom bij Biologie in Wageningen. Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie

Welkom bij Biologie in Wageningen. Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie Welkom bij Biologie in Wageningen Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie Opbouw opleidingspresentatie Wat is biologie in Wageningen? Opbouw van de bachelor biologie Studentenverhaal

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie