Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 leesmagazine Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER: Beste collega, beste lezer, Enkele weken voordat de vakanties beginnen presenteren we de nieuwe editie van Leesmagazine. Hierin doen we verslag van diverse lopende projecten alsmede grote uitdagingen en veranderingen waar we als onderneming voor staan. Voltooiing Lekdijk 2 Uitbreiding Tankterminal 3 Monitoring Moeraseiland Markermeer 4-6 Met betrekking tot de contracten waarover één en ander valt te lezen schrijven we Managementleergang over de Lekdijk waar 23 kilometer dijk wordt geasfalteerd, een project dat zowel qua omgevingsmanagement als in logistiek opzicht een buitengewoon grote uitdaging is. Verder beginnen we deze maand met de uitvoering van het Integraal Groot Onderhoud aan de A28 en de A50. Voorts geven we een update over het moeraseiland. Eerder berichtten we al dat de aanlegfase is afgerond en inmiddels bevinden we ons in fase twee: de monitoring. Verder doen we (voortgangs-)verslag van een mijlpaal bij de werkzaamheden op de Gooiseweg, een project waar we ook al eerder over schreven. Deze keer gaat het echter over het plaatsen van de eerste betonnen ligcalamiteitenoefening gers ten behoeve van de verbreding van het viaduct over de Baardmeestocht. 7 8 Tankterminal Zoals we in de vorige editie al berichtten staan we als organisatie voor ingrijpende veranderingen en hebben we grote ambities (zie het artikel over faciliterend opdrachtnemen in Leesmagazine 11). Sindsdien is er veel gebeurd. De eerste resultaten van het uitwerkingsplan zijn tijdens de Managementleergang gepresenteerd en onlangs is de Gebr. van der Lee Academy van start gegaan. Ook hierover valt te lezen in dit exemplaar. Tenslotte doen we verslag van zaken zoals de opleiding van twee nieuwe kunstwerkinspecteurs, een onlangs gehouden AED-cursus en een groots opgezette calamiteitenoefening op de tankterminal in Dordrecht waar overigens zes nieuwe tanks zijn geplaatst. Ook daarover schrijven we in deze nieuwsbrief. Opleiding Inspecteurs Civiele Kunstwerken 9 AED training 9 IGO 10 Gooiseweg (voortgang) 11 Ik wens u allen veel leesplezier en langs deze weg wens ik u een goede vakantie. Met vriendelijke groet, E.R.J. van der Lee.

2 RIVIERENLAND - DE VOLTOOIING VAN DE LEKDIJK Tussen 1997 en 2009 zijn er gefaseerd dijkverbeteringswerkzaamheden uitgevoerd op de Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Everdingen. Vanwege de kans op deformatie (vervorming) en het zetten (inzakken) van de fundering is er destijds een tijdelijke asfaltlaag op de dijk aangelegd. Inmiddels zijn deze processen voltooid en heeft Gebr. van der Lee van Waterschap Rivierenland de opdracht gekregen deze tijdelijke deklaag te vervangen waardoor de dijk de beoogde afwerking krijgt zoals die ooit is ontworpen. In februari 2014 is het project gestart en oplevering van de asfaltconstructie zal nog voor de aanstaande bouwvakvakantie plaatsvinden. Het werk heeft een lengte van 23 kilometer, ligt in de Provincies Zuid-Holland en Utrecht en meandert door de drie aanliggende gemeenten t.w. Zederik, Molenwaard en Vianen. Overigens is het hoognodig dat de dijk zijn definitieve afbouw krijgt: inmiddels verkeert de huidige weg op enkele plekken in zeer slechte staat waardoor de verkeersveiligheid uiteindelijk niet meer kan worden gegarandeerd. Alvorens de dijk opnieuw te asfalteren zal Het Waterschap, nadat de tijdelijke asfaltlaag is verwijderd, beoordelen of de dijk nog voldoet aan de vereiste waakhoogtes. Dat betekent dat mogelijk, als gevolg van het zetten van de fundering we eerst de oneffenheden moeten uitvullen om het oppervlak te egaliseren. Omgevingsmanagement Daarna begint het daadwerkelijke asfalteren dat vooral qua omgeving als qua logistiek geen standaardoperatie is. Met name voor aanwonenden van dijken zijn er geen alternatieve (omleidings-)routes om bij hun huis of bedrijf te komen. Aan de Lekdijk zijn veel bedrijven gevestigd waaronder veel agrarische, horeca gelegenheden en meerdere transportondernemingen. Het traject is verdeeld over dertien werkvakken en om te voorkomen dat aanwonenden en/of bedrijven voor een langere periode geïsoleerd worden, wordt er niet in aaneengesloten volgorde aan de vakken gewerkt. Hierdoor wordt hinder tot een minimum beperkt en is men niet onbereikbaar voor bijvoorbeeld dagelijks melktransport, het vervoer van verse goederen (fruittelers) en in geval van calamiteiten: voor de hulpdiensten. Zo hebben we samen met de opdrachtgever informatieavonden georganiseerd waar we informatie verstrekten over de aard van de werkzaamheden, de planning en te vermijden hinder. Alle betrokkenen zijn door onze omgevingsmanager persoonlijk benaderd (keukentafelgesprek). Tijdens deze bijeenkomsten wordt gezamenlijk gekeken naar maatwerkoplossingen. Het aangaan en onderhouden van een goede relatie met de omgeving staat bij Gebr. van der Lee immers hoog in het vaandel. Bovendien streven we ernaar om in goed overleg naar oplossingen te zoeken. In Ameide staat een keet van Gebr. van der Lee welke tevens voor publiek toegankelijk is en waar onze omgevingsmanager op werkdagen en tijdens kantooruren aanspreekpunt is voor aanwonenden. Logistieke operatie Omdat er op de dijk voor vrachtverkeer geen ruimte is om in te halen moeten onze asfaltwagens achterwaarts over de dijk naar de asfalteermachines rijden om deze te vullen. Op enkele plaatsen zijn er passeermogelijkheden gecreëerd zodat lege en volle asfaltwagens elkaar kunnen kruisen of waar gekeerd kan worden. Voor het doorgaand snelverkeer zijn er omleidingsroutes en voor de hulpdiensten geldt als uitgangspunt dat zij in noodgevallen het wegvak moeten kunnen passeren. Zo nodig door het net gemaakte wegvak. Om die reden zijn de werkvakken niet groter dan 80 meter en waaer mogelijk dusdanig ingericht dat dubbelzijdig aanrijden mogelijk is voor de hulpdiensten. Voor het Openbaar Vervoer gelden er omleidingsroutes. Het werk bestaat uit: ton asfalt waarvan voor de - onderlaag (AC bind): ton AC bind - deklaag: ton zwart asfalt ton rood asfalt (SMA) ton wit asfalt - 24 kilometer groensteen (als verbreding naast het asfalt) m2 freesasfalt. Dit wordt afgevoerd waardoor het kan worden hergebruikt in de asfaltproductie en/of op andere projecten kilometer markeringsstrepen 2

3 UITBREIDING TANKTERMINAL DORDRECHT Medio mei is de tankterminal van onze vestiging Dordt uitgebreid met zes nieuwe tanks. Deze tanks dienen voor de opslag van bitumen, zijn geschikt voor hoge temperaturen, energiezuinig, portable en voldoen aan de NEN-EN Zeehaven Dordrecht Op de tankterminal van Gebr. van der Lee staat een volledig geautomatiseerd complex aan tanks waar niet alleen bitumen wordt opgeslagen maar waar het ook wordt gemodificeerd en voldoet aan de huidige eisen van techniek, capaciteit, veiligheid en milieu. Of het nu gaat om opslag van relatief kleine of grote volumes, om de opslagtemperatuur van 120 graden Celsius of 220 graden Celsius, of om het modificeren of mengen van bitumen op specifiek recept en onder CE certificaat: Gebr. van der Lee beschikt over zowel de capaciteit als de kennis en expertise. Bitumen Deze viskeuze grondstof komt voort uit aardolie en blijft na destillatie als zwaarste bestanddeel over. Hoewel bitumen bij omgevingstemperaturen de eigenschappen heeft van een vaste stof is het fysisch een vloeistof. Bij hogere temperaturen neemt de vloeibaarheid namelijk toe. Bitumen heeft de bijzondere eigenschap dat het goed hecht en bij verwarmen dun vloeibaar is. Bij een korte belastingtijd gedraagt het zich elastisch, maar bij langdurige belasting plastisch. Als het asfalt warm is kan het gemakkelijk in een vlakke stevige laag worden aangebracht. Na verdichting (bijvoorbeeld door een wals) en afkoeling is het hard en zeer geschikt voor grote belastbaarheid.. Modificeren Bij modificatie wordt de samenstelling en daarmee de eigenschap van het product verbeterd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de oliemaatschappijen en met ons eigen laboratorium waar de kwaliteit van het bitumen wordt ontwikkeld en gecontroleerd. Alle activiteiten vinden plaats onder CE Copro en NS15 certificering. 3

4 MONITORING PILOT MOERASEILAND MARKERMEER Luchtfoto: RHDHV, Johan Paul Smits. 4

5 MONITORING PILOT MOERASEILAND MARKERMEER De aanleg van het moeraseiland in het Markermeer is inmiddels voltooid. Gebr. van der Lee heeft dit in 2013 in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd. Hiermee is de eerste fase afgerond en begin 2014 is fase twee van start gegaan: de monitoring. Gedurende dit traject zullen vele vragen beantwoord moeten worden. Samengevat hebben deze betrekking op de consolidatie, de ecologische hoogteligging en op de aanlegmethodes. Dit artikel is een bewerking van het artikel over het moeraseiland in Leesmagazine 8 van juli Het moeraseiland Eerst even een update: het eiland is 10 hectare groot en onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ). Hierin wordt door Rijkswaterstaat en meerdere partners tussen 2009 en 2015 door middel van diverse experimenten onderzocht hoe het Markermeer-IJmeer ecologisch gezien gezonder gemaakt kan worden. ook aan het verminderen van het slibgehalte in het Markermeer. Het eiland is opgedeeld in een open en in een gesloten compartiment, bevat 8 proefvakken, randen en een werkplatform. Na de monitoringsfase, die eind 2015 is afgerond, zal het niet- natuurlijk materiaal verwijderd te worden en dient het moeraseiland ongeacht de komst van een grootschaliger moeras minimaal 30 jaar te blijven liggen. Het open compartiment staat in open verbinding met het Markermeer en hierin zal onderzoek gedaan worden naar de beste methode van aanleg/aanbrengen van materiaal. In het gesloten compartiment, met een gereguleerd waterpeil, zal voornamelijk onderzoek worden gedaan naar het creëren van land-water overgangen. De bouw van het eiland maakt hiervan onderdeel uit en heeft tot doel om te onderzoeken of het haalbaar is een moeras op een slibbodem aan te leggen. De aanleg van een later aan te leggen grootschalig moeras zou namelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de habitatdiversiteit en mogelijk De onderzoeksresultaten dienen onder andere antwoord te geven op vragen naar de haalbaarheid van een later aan te leggen grootschalig moeras zoals bijvoorbeeld het beoogde Markerwadden. Met de uitkomsten van het onderzoek van NMIJ kunnen vele partijen, waaronder Natuurmonumenten, hun voordeel doen. Monitoring Omdat de stroming in het Markermeer laag is zal de aanleg van de Pilot geen significante gevolgen voor de waterhuishouding hebben. Ook levert de aanleg geen negatieve effecten op de foerageergebieden voor vogels op. Het ligt meer in de lijn der verwachting dat broedvogels zich juist goed kunnen vestigen op het moeras. En paaiende vissen zullen zelfs baat hebben bij de te ontstane overgangen tussen diep en ondiep water. Met speciale meetapparatuur, meetpalen, meetframes en met behulp van hoovercrafts worden consolidatie, waterpeil, doorzicht en watertemperatuur gemeten. Daarnaast worden ook de effecten op de visstand en vegetatie gemeten. Er is een aantal meetpalen geplaatst. Deze palen 5

6 MONITORING PILOT MOERASEILAND MARKERMEER (VERVOLG) meten de omstandigheden zoals golven, Een greep uit de vragen en subvragen die beantwoord zullen worden: stroming en troebelheid in het gebied buiten de pilot. In het pilotgebied zelf worden veel- Hoe verloopt de consolidatie en zetting van een met schone baggerspecie opgehoogd al handmetingen gedaan, zoals flora- en faugebied op de zettingsgevoelige Markermeerbodem? natellingen en het inmeten van hoogtes. Wat is de meest wenselijke ophoogstrategie, gegeven de ecologische eisen aan hoogteligging en maaivelddaling? Welke aanlegmethodes kunnen het best gekozen worden voor het aanbrengen van de baggerspecie, het insluiten van de specie en het versnellen van consolidatie? Welke hydro- en morfodynamiek is wenselijk voor het realiseren van een duurzaam moeras van enige omvang? Wat is de relatie van een duurzame ontwikkeling van een moeras met het waterpeil? Hoe kan gefaseerde aanleg het best worden uitgevoerd? Hoe snel verloopt de natuurontwikkeling in de pilotmoeras en wat is het ecologisch rendement? Langs het eiland ligt een werkplatform met Wat zijn de realisatiekosten van het aanleggen en de exploitatiekosten van een daarop een keet van waaruit onderzoek grootschalig moeras? wordt gedaan. 6

7 NIEUWS VANUIT DE MANAGEMENTLEERGANG In het vorige Leesmagazine berichtten we al over de ambitie die Gebr. van der Lee heeft om zich in de in de toekomst meer te profileren als faciliterend opdrachtnemer, zoals beschreven in het strategisch perspectief De Nieuwe Weg. Hierin staat de aanleiding en noodzakelijke veranderingen beschreven welke wij als organisatie in de komende jaren moeten doorvoeren om onze positie in de markt te kunnen continueren dan wel te versterken. Naar aanleiding van dit plan is op 3 juli de eerste opzet van een uitvoeringsplan gepresenteerd aan de vaste deelnemers van de interne Management Leergang. In dit uitvoeringsplan wordt beschreven welke meetbare invulling en concrete acties, de komende anderhalf jaar moeten plaatsvinden teneinde deze veranderingen te realiseren. Kort samengevat zijn er drie speerpunten waarop de focus is gericht: het faciliteren, procesmanagement en de interne organisatie (HRM). Ons uiteindelijke doel is professioneel en faciliterend opdrachtnemer te zijn eind Faciliteren Gebr. van der Lee heeft de ambitie zijn opdrachtgevers optimaal te faciliteren, immers door vanuit de rol van de opdrachtgever te denken kunnen we heldere en duidelijke informatie bieden op basis waarvan de juiste keuzes gemaakt worden ten aanzien van veiligheid en doorstroming van (vaar) wegen. Procesmanagement Doel is om resultaten helder, eenduidig en volledig en op een professionele manier richting onze opdrachtgevers te communiceren. Werkprocessen worden helder vastgelegd zodat richting opdrachtgevers duidelijk en transparant gecommuniceerd kan worden over projecten. Hierdoor reduceert het risico dat fouten en/of gebreken te laat worden ontdekt en er zullen minder faalkosten zijn. Eén en ander zal bijdragen aan een professioneel imago. Interne organisatie (HRM) Het realiseren van bovenstaande veranderingen kan alleen slagen wanneer onze personele organisatie daarop is afgestemd en derhalve dient er een aantal veranderingen plaats te vinden in onze organisatiestructuur. Zo is het noodzakelijk dat er flexibele teams ontstaan die (pro-)actief meedenken met de opdrachtgevers. Dit vergt een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel, collegialiteit, flexibiliteit en heldere communicatie zowel intern als extern. Ook het investeren in kennis maakt onderdeel uit van dit speerpunt en Gebr. van der Lee biedt zijn medewerkers mogelijkheden tot het volgen van opleidingen dan wel het meedoen aan cursussen. Daarnaast wordt er vier maal per jaar een interne algemene managementopleiding georganiseerd. Deelname hieraan is voor leidinggevenden en IPM-leden verplicht. Dit geeft deelnemers de mogelijkheid zich te ontwikkelen en verdiepen in diverse onderwerpen waar men dagelijks in de praktijk mee in aanraking komt of gaat komen en het stelt de directie in de gelegenheid om eventuele beleidswijzigingen of andere relevante informatie mede te delen. Gebr. van der Lee Academy Begin 2014 zijn we gestart met een speciaal opleidingsprogramma voor een groep HBOen universitair opgeleide medewerkers, jonger dan 35 jaar. Doel van deze tweewekelijkse bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en het delen van informatie en heeft daarmee het karakter van een denktank. Ook zijn er zes speciale trainingsbijeenkomsten per jaar. Deze hebben als doel om inhoudelijk en diepgaand op specifieke onderdelen van de bedrijfs- en projectprocessen te trainen. Vanúit en dóór de groep is een voorzitter en een secretaris benoemd. Indien gewenst kan deze groep externe deskundigen raadplegen dan wel als gast-sprekers uitnodigen. Successen delen Eén keer in de twee weken is er donderdags in de kantine op de vestiging Lelystad een informele bijeenkomst. Aanwezigheid is niet verplicht doch biedt een goede gelegenheid om met elkaar successen of zonodig teleurstellingen te delen. Uit ervaring blijkt dat deze sessie goed wordt bezocht en leidt tot betrokkenheid en verbetering van de teamgeest. 7

8 CALAMITEITENOEFENING TERMINAL DORDRECHT Op 26 mei is er op het terrein van de tankterminal in Dordrecht een calamiteitenoefening gehouden in samenwerking met de hulpdiensten. Het houden van dergelijke oefeningen is voorschrift in het kader van de milieuvergunningen maar is uiteraard van het grootste belang voor de veiligheid van personen en omgeving. Daarom is het een goede praktijkoefening voor zowel onze eigen bedrijfshulpverleners als wel voor hulpverleners. De oefening werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Regionale Brandweer Zuid-Holland en wijkagenten van Industriegebied Dordrecht West. Het van tevoren opgestelde scenario omvatte een ontruimings-calamiteitenplan waarbij werd gekeken of onze BHVers voldoende zijn voorbereid op eventuele calamiteiten en of procedures juist werden gevolgd. Tevens werd de communicatie met de hulpdiensten getest. Gedurende de oefening werd een zogenaamde bitumenspill geënsceneerd welke was ontstaan tijdens een ongeval bij laswerkzaamheden. Hierdoor ontstond er hevige rookontwikkeling, was er een gewonde en werd er één medewerker vermist. Ook de aanwezigheid van een hinderende zogenaamde persfotograaf maakte deel uit van de oefening. Het startsein van de oefening was het alarmsignaal dat hiervoor werd geactiveerd. Alle medewerkers en BHVers dienden zich vervolgens bij het verzamelpunt te melden. Nadat de brandweer was gealarmeerd rukte deze met drie voertuigen waaronder een hoogwerker uit. Tevens werd een blusboot ingezet. Het denkbeeldige vuur kon derhalve vanaf zowel het land als vanaf het water worden bestreden. Na afloop vond er een gezamenlijke evaluatie plaats waarbij de bevelvoerder van de brandweer benadrukte dat de veiligheidsmaatregelen op en rond het terrein goed georganiseerd zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de aanwezige ringleiding met bluswatervoorziening op het terrein. 8

9 OPLEIDING VAN NIEUWE INSPECTEURS CIVIELE KUNSTWERKEN Binnen het takenpakket van de faciliterende aannemer nemen inspecties een steeds belangrijkere plaats in. Gebr. van der Lee heeft een aantal contracten waarbij één van de verplichtingen is het inspecteren van civiele kunstwerken binnen het areaal. Het gaat hier hoofdzakelijk om viaducten, faunavoorzieningen en andere objecten zoals bijvoorbeeld verzorgingsplaatsen. De resultaten van deze inspecties, die inzicht moeten geven over de conditie waarin de objecten verkeren, worden vastgelegd in een inspectierapport. Mentor Theo Vermeulen en de twee inspecteurs in opleiding Tom de Jongh en Ronald Kuin Deze inspecties zijn noodzakelijk omdat, behalve bijvoorbeeld schades als gevolg van calamiteiten, kunstwerken aan veroudering en/of slijtage onderhevig kunnen zijn. Bovendien vertonen meerdere kunstwerken door de toegenomen belasting en/of verkeersintensiteit zogenaamde vermoeiingsverschijnselen, of ze voldoen niet meer aan de huidige eisen. Zo heeft bijvoorbeeld opdrachtgever Rijkswaterstaat een groot aantal stalen en betonnen bruggen in beheer die zijn gebouwd in de jaren 60 en 70. Onder leiding van een zeer ervaren inspecteur hebben onlangs twee nieuwe medewerkers, op basis van NEN 2767, een aantal kunstwerken op de A1 geïnspecteerd. Het ging hierbij om het herkennen van schades en het inschatten welke gevolgen dan wel risico s daarmee gepaard gaan. De geconstateerde gebreken aan de kunstwerken worden vastgelegd en verwerkt in rapporten en kunnen aanleiding zijn tot herstel, versterken of renoveren van de objecten. AED TRAINING Maandag 23 juni hebben 36 medewerkers van de vestigingen Hagestein en Lelystad (kantoor en laboratorium) een AED-training gevolgd. Voor de medewerkers van de asfaltcentrale in Lelystad en de tankterminal in Dordrecht waren al eerder trainingen georganiseerd. 9

10 INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD (IGO) A28-A50 OOST-NEDERLAND Ruim ton asfalt, onderhoud aan weg- en betonconstructies van 28 kunstwerken en aan meerdere verzorgingsplaatsen (zowel mèt als zonder brandstofverkooppunten), het coaten van 21 portalen plus de aanleg van meerdere faunapassages: die klus gaat Gebr. van der Lee, in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland uitvoeren aan de A28 Zuid en de A50. Het betreft Integraal Groot Onderhoud (IGO) voor de A28 onderhoud op de wegvakken vanaf Nunspeet (verzorgingsplaats Willemsbos/Hendriksbos) tot na knooppunt Hattemerbroek, en voor de A50 onderhoud op de wegvakken tussen Heerde tot en met knooppunt Hattemerbroek. Het werk op de A28, ca 85 % van het totale contract, wordt in 2014 uitgevoerd, de A50 vindt in 2015 plaats. Als gevolg van de aard van de werkzaamheden zal de verkeerscapaciteit van zowel de A28 als van de A50 afnemen hetgeen niet alleen hinder kan opleveren voor het verkeer op beide wegen, maar tevens voor het verkeer op de alternatieve routes van zowel het hoofdwegennet als op het onderliggende wegennet. Zowel de A28 als de A50 zijn belangrijke vervoersaders die respectievelijk het noorden van Nederland met het midden en zuiden verbinden (A28) en het noorden van Nederland met het oosten en zuiden (A50). Bovendien heeft de A28 een belangrijke regionale functie. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat grondig voorwerk heeft verricht in de voorbereidingsfase met als doel overlast tot een minimum te beperken. In nauw overleg met omgevingspartijen als weggebruikers en omwonenden zijn vervolgens heldere afspraken gemaakt om de hinder tot een minimum te beperken. Hiervoor is het zogenaamde door Rijkswaterstaat ontworpen Gebiedsgericht Benutten (GGB) à la Carte toegepast. De daaruit voortgekomen afspraken liggen ten grondslag aan de verkeerskundige eisen alsmede de randvoorwaarden waarbinnen wij als opdrachtnemer de werkzaamheden moeten uitvoeren en derhalve hebben we, nadat het werk aan ons werd gegund, een aanzienlijke rol in het à la Carte proces gekregen. Het gaat hier om het communiceren met alle betrokken partijen zoals wegbeheerders, hulpdiensten enz. en het geven van presentaties aan omgevingspartijen over verkeersmanagement-, verkeersmaatregelen- en calamiteitenplannen. Zo geldt bijvoorbeeld dat voor de A28 rekening moet worden gehouden met het feit dat (citaat contract:) het slechts in beperkte mate mogelijk is om gebruik te maken van parallelle structuren op het onderliggende wegennet omdat omliggende wegen qua inrichting niet geschikt zijn voor het afwikkelen van extra verkeer of zelf reeds hoge intensiteiten kennen en de eisen aan de opdrachtnemer (Gebr. van der Lee) daarom zodanig zijn gesteld dat het verkeer zoveel mogelijk op de A28 kan worden afgewikkeld of via omleidingen op het hoofdwegennet moet worden afgevangen. Ook voor de werkzaamheden aan de A50 geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van parallelle structuren op het onderliggende wegennet. Deze wegen beschikken namelijk niet over de capaciteit om extra verkeer dat omgeleid zou worden vanaf de A50 af te wikkelen en daarom dient het verkeer zoveel mogelijk op de A50 te worden afgewikkeld of via omleidingen op het hoofdwegennet te worden afgevangen. Maar net als op de A28 geldt dat er een verhoogde kans is op filevorming en/of sluipverkeer. Bovendien geldt dat hulpdiensten te allen tijde doorgang moeten en kunnen krijgen in geval van calamiteiten. Zo dient bijvoorbeeld elke extra kans op stagnatie van de Oude Katerveerbrug over de IJssel, als gevolg van werkzaamheden, te worden voorkomen. Zowel op de A28 tussen Wezep en Hattemerbroek als op de A50 het wegvak Hattem Hattemerbroek zijn belangrijke routes voor de hulpdiensten. Bovendien rijden er over de Oude Katerveerbrug lijnbussen en is doorstroming van groot belang. Een ander aandachtspunt op de A28 is de trajectbreedte waardoor op een groot deel de toepassing van een aantal verkeerssystemen niet mogelijk is. In enkele gevallen zal er zelfs gebruik worden gemaakt van korte verkeersstops welke door inspecteurs van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden uitsluitend s nachts plaats en starten op 7 juli (tot eind november 2014) op de A28. De activiteiten op de A50 worden in 2015 uitgevoerd. 10

11 GOOISEWEG VOORTGANG BRUGLIGGERS Ten behoeve van de baanverdubbeling van de Gooiseweg moet naast de bestaande brug over de Baardmeestocht een tweede brug voor de nieuwe rijstroken worden gebouwd. Op 27 mei zijn de voorgespannen prefab-liggers hiervoor over de Baardmeestocht gelegd. De hierdoor gerealiseerde ruwbouw bestaat uit 8 betonnen rechthoekige kokerliggers ( bakken ) zijn 23 meter lang met een breedte van 1,2 en een hoogte van 0,8 meter per ligger, die naast elkaar worden gelegd. Vervolgens worden ze met elkaar verbonden door middel van het aanbrengen van dwarsvoorspanning van Dywidag staven. Op de foto s is goed te zien hoe de bakken ingehesen worden en op de landhoofden worden gelegd. Tevens zijn aan de zijkant van de liggers de gaten zichtbaar waar de voorspanning ingebracht wordt. Na het voorspannen is de brug afgewerkt door het plaatsen van de randelementen, leuning en geleiderail. Wanneer de asfaltwerkzaamheden op de Gooiseweg plaatsvinden zal gelijktijdig de brug van een asfaltlaag voorzien. Recreatievaart De oorspronkelijke situatie onder de brug, bestaande uit een betonnen duiker, verandert hierdoor waardoor de Baardmeestocht onder de Gooiseweg geschikt wordt voor kleinere vaartuigen die de Gooiseweg kunnen kruisen. Voortgang Inmiddels is er aangevangen met de werkzaamheden ten behoeve van de verdubbelling van het viaduct over de Geldserseweg. Baanverdubbeling Gooiseweg In februari is Gebr. van der Lee begonnen met de werkzaamheden aan de Gooiseweg (zie Leesmagazine 11). Deze vinden plaats ter hoogte van Zeewolde tussen de Nijkerkerweg en de Spiekweg en maken deel uit van de reconstructie N305 (Almere-Dronten). Het betreft het aanleggen van een tweede baan waardoor er twee-keer-twee rijstroken ontstaan hetgeen een verdubbeling van de huidige capaciteit oplevert. Opdrachtgever is de provincie Flevoland die gedurende deze fase intensief samenwerkt met de Gemeente Zeewolde. Gebr. van der Lee is hoofdaannemer op dit contract. Enkele onderdelen van het werk zijn het realiseren van een aansluiting met Bedrijventerrein Trekkersveld inclusief de aanleg van een verkeersregelinstallatie, de aanleg van 4 bruggen, de bouw van een viaduct en de verhoging van de bestaande brug over de Groenewoudse tocht. Dit kunstwerk krijgt dan een doorvaarhoogte van 3,5 meter wat met name de pleziervaart op deze recreatieve vaarroute door de gemeente Zeewolde moet bevorderen. Het werk is 8 kilometer lang en bestaat uit een grondverzet van m3.Het werk moet eind 2014 gerealiseerd zijn. 11

12 Gebr. van der Lee V.O.F. Hoofdvestiging - Aannemersbedrijf Lekdijk KC HAGESTEIN Tel Fax Gebr. van der Lee - Vestiging Dordrecht Donkerduyvisweg BL DORDRECHT Tel Fax Gebr. van der Lee - Vestiging Lelystad Mortelstraat AD LELYSTAD Tel Fax Gebr. van der Lee BV - Int. Transport Bedrijf Lekdijk KC HAGESTEIN Tel Fax: GEBR. VAN DER LEE COLOFON: LEESMAGAZINE is een kwartaaluitgave van Gebr. van der Lee. Redactie:

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS

MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS 15 juli 2010 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Doelstelling 4 3 Methode 5 4 De MLM techniek 5 5 Value Proposition

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie