Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 leesmagazine Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER: Beste collega, beste lezer, Enkele weken voordat de vakanties beginnen presenteren we de nieuwe editie van Leesmagazine. Hierin doen we verslag van diverse lopende projecten alsmede grote uitdagingen en veranderingen waar we als onderneming voor staan. Voltooiing Lekdijk 2 Uitbreiding Tankterminal 3 Monitoring Moeraseiland Markermeer 4-6 Met betrekking tot de contracten waarover één en ander valt te lezen schrijven we Managementleergang over de Lekdijk waar 23 kilometer dijk wordt geasfalteerd, een project dat zowel qua omgevingsmanagement als in logistiek opzicht een buitengewoon grote uitdaging is. Verder beginnen we deze maand met de uitvoering van het Integraal Groot Onderhoud aan de A28 en de A50. Voorts geven we een update over het moeraseiland. Eerder berichtten we al dat de aanlegfase is afgerond en inmiddels bevinden we ons in fase twee: de monitoring. Verder doen we (voortgangs-)verslag van een mijlpaal bij de werkzaamheden op de Gooiseweg, een project waar we ook al eerder over schreven. Deze keer gaat het echter over het plaatsen van de eerste betonnen ligcalamiteitenoefening gers ten behoeve van de verbreding van het viaduct over de Baardmeestocht. 7 8 Tankterminal Zoals we in de vorige editie al berichtten staan we als organisatie voor ingrijpende veranderingen en hebben we grote ambities (zie het artikel over faciliterend opdrachtnemen in Leesmagazine 11). Sindsdien is er veel gebeurd. De eerste resultaten van het uitwerkingsplan zijn tijdens de Managementleergang gepresenteerd en onlangs is de Gebr. van der Lee Academy van start gegaan. Ook hierover valt te lezen in dit exemplaar. Tenslotte doen we verslag van zaken zoals de opleiding van twee nieuwe kunstwerkinspecteurs, een onlangs gehouden AED-cursus en een groots opgezette calamiteitenoefening op de tankterminal in Dordrecht waar overigens zes nieuwe tanks zijn geplaatst. Ook daarover schrijven we in deze nieuwsbrief. Opleiding Inspecteurs Civiele Kunstwerken 9 AED training 9 IGO 10 Gooiseweg (voortgang) 11 Ik wens u allen veel leesplezier en langs deze weg wens ik u een goede vakantie. Met vriendelijke groet, E.R.J. van der Lee.

2 RIVIERENLAND - DE VOLTOOIING VAN DE LEKDIJK Tussen 1997 en 2009 zijn er gefaseerd dijkverbeteringswerkzaamheden uitgevoerd op de Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Everdingen. Vanwege de kans op deformatie (vervorming) en het zetten (inzakken) van de fundering is er destijds een tijdelijke asfaltlaag op de dijk aangelegd. Inmiddels zijn deze processen voltooid en heeft Gebr. van der Lee van Waterschap Rivierenland de opdracht gekregen deze tijdelijke deklaag te vervangen waardoor de dijk de beoogde afwerking krijgt zoals die ooit is ontworpen. In februari 2014 is het project gestart en oplevering van de asfaltconstructie zal nog voor de aanstaande bouwvakvakantie plaatsvinden. Het werk heeft een lengte van 23 kilometer, ligt in de Provincies Zuid-Holland en Utrecht en meandert door de drie aanliggende gemeenten t.w. Zederik, Molenwaard en Vianen. Overigens is het hoognodig dat de dijk zijn definitieve afbouw krijgt: inmiddels verkeert de huidige weg op enkele plekken in zeer slechte staat waardoor de verkeersveiligheid uiteindelijk niet meer kan worden gegarandeerd. Alvorens de dijk opnieuw te asfalteren zal Het Waterschap, nadat de tijdelijke asfaltlaag is verwijderd, beoordelen of de dijk nog voldoet aan de vereiste waakhoogtes. Dat betekent dat mogelijk, als gevolg van het zetten van de fundering we eerst de oneffenheden moeten uitvullen om het oppervlak te egaliseren. Omgevingsmanagement Daarna begint het daadwerkelijke asfalteren dat vooral qua omgeving als qua logistiek geen standaardoperatie is. Met name voor aanwonenden van dijken zijn er geen alternatieve (omleidings-)routes om bij hun huis of bedrijf te komen. Aan de Lekdijk zijn veel bedrijven gevestigd waaronder veel agrarische, horeca gelegenheden en meerdere transportondernemingen. Het traject is verdeeld over dertien werkvakken en om te voorkomen dat aanwonenden en/of bedrijven voor een langere periode geïsoleerd worden, wordt er niet in aaneengesloten volgorde aan de vakken gewerkt. Hierdoor wordt hinder tot een minimum beperkt en is men niet onbereikbaar voor bijvoorbeeld dagelijks melktransport, het vervoer van verse goederen (fruittelers) en in geval van calamiteiten: voor de hulpdiensten. Zo hebben we samen met de opdrachtgever informatieavonden georganiseerd waar we informatie verstrekten over de aard van de werkzaamheden, de planning en te vermijden hinder. Alle betrokkenen zijn door onze omgevingsmanager persoonlijk benaderd (keukentafelgesprek). Tijdens deze bijeenkomsten wordt gezamenlijk gekeken naar maatwerkoplossingen. Het aangaan en onderhouden van een goede relatie met de omgeving staat bij Gebr. van der Lee immers hoog in het vaandel. Bovendien streven we ernaar om in goed overleg naar oplossingen te zoeken. In Ameide staat een keet van Gebr. van der Lee welke tevens voor publiek toegankelijk is en waar onze omgevingsmanager op werkdagen en tijdens kantooruren aanspreekpunt is voor aanwonenden. Logistieke operatie Omdat er op de dijk voor vrachtverkeer geen ruimte is om in te halen moeten onze asfaltwagens achterwaarts over de dijk naar de asfalteermachines rijden om deze te vullen. Op enkele plaatsen zijn er passeermogelijkheden gecreëerd zodat lege en volle asfaltwagens elkaar kunnen kruisen of waar gekeerd kan worden. Voor het doorgaand snelverkeer zijn er omleidingsroutes en voor de hulpdiensten geldt als uitgangspunt dat zij in noodgevallen het wegvak moeten kunnen passeren. Zo nodig door het net gemaakte wegvak. Om die reden zijn de werkvakken niet groter dan 80 meter en waaer mogelijk dusdanig ingericht dat dubbelzijdig aanrijden mogelijk is voor de hulpdiensten. Voor het Openbaar Vervoer gelden er omleidingsroutes. Het werk bestaat uit: ton asfalt waarvan voor de - onderlaag (AC bind): ton AC bind - deklaag: ton zwart asfalt ton rood asfalt (SMA) ton wit asfalt - 24 kilometer groensteen (als verbreding naast het asfalt) m2 freesasfalt. Dit wordt afgevoerd waardoor het kan worden hergebruikt in de asfaltproductie en/of op andere projecten kilometer markeringsstrepen 2

3 UITBREIDING TANKTERMINAL DORDRECHT Medio mei is de tankterminal van onze vestiging Dordt uitgebreid met zes nieuwe tanks. Deze tanks dienen voor de opslag van bitumen, zijn geschikt voor hoge temperaturen, energiezuinig, portable en voldoen aan de NEN-EN Zeehaven Dordrecht Op de tankterminal van Gebr. van der Lee staat een volledig geautomatiseerd complex aan tanks waar niet alleen bitumen wordt opgeslagen maar waar het ook wordt gemodificeerd en voldoet aan de huidige eisen van techniek, capaciteit, veiligheid en milieu. Of het nu gaat om opslag van relatief kleine of grote volumes, om de opslagtemperatuur van 120 graden Celsius of 220 graden Celsius, of om het modificeren of mengen van bitumen op specifiek recept en onder CE certificaat: Gebr. van der Lee beschikt over zowel de capaciteit als de kennis en expertise. Bitumen Deze viskeuze grondstof komt voort uit aardolie en blijft na destillatie als zwaarste bestanddeel over. Hoewel bitumen bij omgevingstemperaturen de eigenschappen heeft van een vaste stof is het fysisch een vloeistof. Bij hogere temperaturen neemt de vloeibaarheid namelijk toe. Bitumen heeft de bijzondere eigenschap dat het goed hecht en bij verwarmen dun vloeibaar is. Bij een korte belastingtijd gedraagt het zich elastisch, maar bij langdurige belasting plastisch. Als het asfalt warm is kan het gemakkelijk in een vlakke stevige laag worden aangebracht. Na verdichting (bijvoorbeeld door een wals) en afkoeling is het hard en zeer geschikt voor grote belastbaarheid.. Modificeren Bij modificatie wordt de samenstelling en daarmee de eigenschap van het product verbeterd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de oliemaatschappijen en met ons eigen laboratorium waar de kwaliteit van het bitumen wordt ontwikkeld en gecontroleerd. Alle activiteiten vinden plaats onder CE Copro en NS15 certificering. 3

4 MONITORING PILOT MOERASEILAND MARKERMEER Luchtfoto: RHDHV, Johan Paul Smits. 4

5 MONITORING PILOT MOERASEILAND MARKERMEER De aanleg van het moeraseiland in het Markermeer is inmiddels voltooid. Gebr. van der Lee heeft dit in 2013 in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd. Hiermee is de eerste fase afgerond en begin 2014 is fase twee van start gegaan: de monitoring. Gedurende dit traject zullen vele vragen beantwoord moeten worden. Samengevat hebben deze betrekking op de consolidatie, de ecologische hoogteligging en op de aanlegmethodes. Dit artikel is een bewerking van het artikel over het moeraseiland in Leesmagazine 8 van juli Het moeraseiland Eerst even een update: het eiland is 10 hectare groot en onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ). Hierin wordt door Rijkswaterstaat en meerdere partners tussen 2009 en 2015 door middel van diverse experimenten onderzocht hoe het Markermeer-IJmeer ecologisch gezien gezonder gemaakt kan worden. ook aan het verminderen van het slibgehalte in het Markermeer. Het eiland is opgedeeld in een open en in een gesloten compartiment, bevat 8 proefvakken, randen en een werkplatform. Na de monitoringsfase, die eind 2015 is afgerond, zal het niet- natuurlijk materiaal verwijderd te worden en dient het moeraseiland ongeacht de komst van een grootschaliger moeras minimaal 30 jaar te blijven liggen. Het open compartiment staat in open verbinding met het Markermeer en hierin zal onderzoek gedaan worden naar de beste methode van aanleg/aanbrengen van materiaal. In het gesloten compartiment, met een gereguleerd waterpeil, zal voornamelijk onderzoek worden gedaan naar het creëren van land-water overgangen. De bouw van het eiland maakt hiervan onderdeel uit en heeft tot doel om te onderzoeken of het haalbaar is een moeras op een slibbodem aan te leggen. De aanleg van een later aan te leggen grootschalig moeras zou namelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de habitatdiversiteit en mogelijk De onderzoeksresultaten dienen onder andere antwoord te geven op vragen naar de haalbaarheid van een later aan te leggen grootschalig moeras zoals bijvoorbeeld het beoogde Markerwadden. Met de uitkomsten van het onderzoek van NMIJ kunnen vele partijen, waaronder Natuurmonumenten, hun voordeel doen. Monitoring Omdat de stroming in het Markermeer laag is zal de aanleg van de Pilot geen significante gevolgen voor de waterhuishouding hebben. Ook levert de aanleg geen negatieve effecten op de foerageergebieden voor vogels op. Het ligt meer in de lijn der verwachting dat broedvogels zich juist goed kunnen vestigen op het moeras. En paaiende vissen zullen zelfs baat hebben bij de te ontstane overgangen tussen diep en ondiep water. Met speciale meetapparatuur, meetpalen, meetframes en met behulp van hoovercrafts worden consolidatie, waterpeil, doorzicht en watertemperatuur gemeten. Daarnaast worden ook de effecten op de visstand en vegetatie gemeten. Er is een aantal meetpalen geplaatst. Deze palen 5

6 MONITORING PILOT MOERASEILAND MARKERMEER (VERVOLG) meten de omstandigheden zoals golven, Een greep uit de vragen en subvragen die beantwoord zullen worden: stroming en troebelheid in het gebied buiten de pilot. In het pilotgebied zelf worden veel- Hoe verloopt de consolidatie en zetting van een met schone baggerspecie opgehoogd al handmetingen gedaan, zoals flora- en faugebied op de zettingsgevoelige Markermeerbodem? natellingen en het inmeten van hoogtes. Wat is de meest wenselijke ophoogstrategie, gegeven de ecologische eisen aan hoogteligging en maaivelddaling? Welke aanlegmethodes kunnen het best gekozen worden voor het aanbrengen van de baggerspecie, het insluiten van de specie en het versnellen van consolidatie? Welke hydro- en morfodynamiek is wenselijk voor het realiseren van een duurzaam moeras van enige omvang? Wat is de relatie van een duurzame ontwikkeling van een moeras met het waterpeil? Hoe kan gefaseerde aanleg het best worden uitgevoerd? Hoe snel verloopt de natuurontwikkeling in de pilotmoeras en wat is het ecologisch rendement? Langs het eiland ligt een werkplatform met Wat zijn de realisatiekosten van het aanleggen en de exploitatiekosten van een daarop een keet van waaruit onderzoek grootschalig moeras? wordt gedaan. 6

7 NIEUWS VANUIT DE MANAGEMENTLEERGANG In het vorige Leesmagazine berichtten we al over de ambitie die Gebr. van der Lee heeft om zich in de in de toekomst meer te profileren als faciliterend opdrachtnemer, zoals beschreven in het strategisch perspectief De Nieuwe Weg. Hierin staat de aanleiding en noodzakelijke veranderingen beschreven welke wij als organisatie in de komende jaren moeten doorvoeren om onze positie in de markt te kunnen continueren dan wel te versterken. Naar aanleiding van dit plan is op 3 juli de eerste opzet van een uitvoeringsplan gepresenteerd aan de vaste deelnemers van de interne Management Leergang. In dit uitvoeringsplan wordt beschreven welke meetbare invulling en concrete acties, de komende anderhalf jaar moeten plaatsvinden teneinde deze veranderingen te realiseren. Kort samengevat zijn er drie speerpunten waarop de focus is gericht: het faciliteren, procesmanagement en de interne organisatie (HRM). Ons uiteindelijke doel is professioneel en faciliterend opdrachtnemer te zijn eind Faciliteren Gebr. van der Lee heeft de ambitie zijn opdrachtgevers optimaal te faciliteren, immers door vanuit de rol van de opdrachtgever te denken kunnen we heldere en duidelijke informatie bieden op basis waarvan de juiste keuzes gemaakt worden ten aanzien van veiligheid en doorstroming van (vaar) wegen. Procesmanagement Doel is om resultaten helder, eenduidig en volledig en op een professionele manier richting onze opdrachtgevers te communiceren. Werkprocessen worden helder vastgelegd zodat richting opdrachtgevers duidelijk en transparant gecommuniceerd kan worden over projecten. Hierdoor reduceert het risico dat fouten en/of gebreken te laat worden ontdekt en er zullen minder faalkosten zijn. Eén en ander zal bijdragen aan een professioneel imago. Interne organisatie (HRM) Het realiseren van bovenstaande veranderingen kan alleen slagen wanneer onze personele organisatie daarop is afgestemd en derhalve dient er een aantal veranderingen plaats te vinden in onze organisatiestructuur. Zo is het noodzakelijk dat er flexibele teams ontstaan die (pro-)actief meedenken met de opdrachtgevers. Dit vergt een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel, collegialiteit, flexibiliteit en heldere communicatie zowel intern als extern. Ook het investeren in kennis maakt onderdeel uit van dit speerpunt en Gebr. van der Lee biedt zijn medewerkers mogelijkheden tot het volgen van opleidingen dan wel het meedoen aan cursussen. Daarnaast wordt er vier maal per jaar een interne algemene managementopleiding georganiseerd. Deelname hieraan is voor leidinggevenden en IPM-leden verplicht. Dit geeft deelnemers de mogelijkheid zich te ontwikkelen en verdiepen in diverse onderwerpen waar men dagelijks in de praktijk mee in aanraking komt of gaat komen en het stelt de directie in de gelegenheid om eventuele beleidswijzigingen of andere relevante informatie mede te delen. Gebr. van der Lee Academy Begin 2014 zijn we gestart met een speciaal opleidingsprogramma voor een groep HBOen universitair opgeleide medewerkers, jonger dan 35 jaar. Doel van deze tweewekelijkse bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en het delen van informatie en heeft daarmee het karakter van een denktank. Ook zijn er zes speciale trainingsbijeenkomsten per jaar. Deze hebben als doel om inhoudelijk en diepgaand op specifieke onderdelen van de bedrijfs- en projectprocessen te trainen. Vanúit en dóór de groep is een voorzitter en een secretaris benoemd. Indien gewenst kan deze groep externe deskundigen raadplegen dan wel als gast-sprekers uitnodigen. Successen delen Eén keer in de twee weken is er donderdags in de kantine op de vestiging Lelystad een informele bijeenkomst. Aanwezigheid is niet verplicht doch biedt een goede gelegenheid om met elkaar successen of zonodig teleurstellingen te delen. Uit ervaring blijkt dat deze sessie goed wordt bezocht en leidt tot betrokkenheid en verbetering van de teamgeest. 7

8 CALAMITEITENOEFENING TERMINAL DORDRECHT Op 26 mei is er op het terrein van de tankterminal in Dordrecht een calamiteitenoefening gehouden in samenwerking met de hulpdiensten. Het houden van dergelijke oefeningen is voorschrift in het kader van de milieuvergunningen maar is uiteraard van het grootste belang voor de veiligheid van personen en omgeving. Daarom is het een goede praktijkoefening voor zowel onze eigen bedrijfshulpverleners als wel voor hulpverleners. De oefening werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Regionale Brandweer Zuid-Holland en wijkagenten van Industriegebied Dordrecht West. Het van tevoren opgestelde scenario omvatte een ontruimings-calamiteitenplan waarbij werd gekeken of onze BHVers voldoende zijn voorbereid op eventuele calamiteiten en of procedures juist werden gevolgd. Tevens werd de communicatie met de hulpdiensten getest. Gedurende de oefening werd een zogenaamde bitumenspill geënsceneerd welke was ontstaan tijdens een ongeval bij laswerkzaamheden. Hierdoor ontstond er hevige rookontwikkeling, was er een gewonde en werd er één medewerker vermist. Ook de aanwezigheid van een hinderende zogenaamde persfotograaf maakte deel uit van de oefening. Het startsein van de oefening was het alarmsignaal dat hiervoor werd geactiveerd. Alle medewerkers en BHVers dienden zich vervolgens bij het verzamelpunt te melden. Nadat de brandweer was gealarmeerd rukte deze met drie voertuigen waaronder een hoogwerker uit. Tevens werd een blusboot ingezet. Het denkbeeldige vuur kon derhalve vanaf zowel het land als vanaf het water worden bestreden. Na afloop vond er een gezamenlijke evaluatie plaats waarbij de bevelvoerder van de brandweer benadrukte dat de veiligheidsmaatregelen op en rond het terrein goed georganiseerd zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de aanwezige ringleiding met bluswatervoorziening op het terrein. 8

9 OPLEIDING VAN NIEUWE INSPECTEURS CIVIELE KUNSTWERKEN Binnen het takenpakket van de faciliterende aannemer nemen inspecties een steeds belangrijkere plaats in. Gebr. van der Lee heeft een aantal contracten waarbij één van de verplichtingen is het inspecteren van civiele kunstwerken binnen het areaal. Het gaat hier hoofdzakelijk om viaducten, faunavoorzieningen en andere objecten zoals bijvoorbeeld verzorgingsplaatsen. De resultaten van deze inspecties, die inzicht moeten geven over de conditie waarin de objecten verkeren, worden vastgelegd in een inspectierapport. Mentor Theo Vermeulen en de twee inspecteurs in opleiding Tom de Jongh en Ronald Kuin Deze inspecties zijn noodzakelijk omdat, behalve bijvoorbeeld schades als gevolg van calamiteiten, kunstwerken aan veroudering en/of slijtage onderhevig kunnen zijn. Bovendien vertonen meerdere kunstwerken door de toegenomen belasting en/of verkeersintensiteit zogenaamde vermoeiingsverschijnselen, of ze voldoen niet meer aan de huidige eisen. Zo heeft bijvoorbeeld opdrachtgever Rijkswaterstaat een groot aantal stalen en betonnen bruggen in beheer die zijn gebouwd in de jaren 60 en 70. Onder leiding van een zeer ervaren inspecteur hebben onlangs twee nieuwe medewerkers, op basis van NEN 2767, een aantal kunstwerken op de A1 geïnspecteerd. Het ging hierbij om het herkennen van schades en het inschatten welke gevolgen dan wel risico s daarmee gepaard gaan. De geconstateerde gebreken aan de kunstwerken worden vastgelegd en verwerkt in rapporten en kunnen aanleiding zijn tot herstel, versterken of renoveren van de objecten. AED TRAINING Maandag 23 juni hebben 36 medewerkers van de vestigingen Hagestein en Lelystad (kantoor en laboratorium) een AED-training gevolgd. Voor de medewerkers van de asfaltcentrale in Lelystad en de tankterminal in Dordrecht waren al eerder trainingen georganiseerd. 9

10 INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD (IGO) A28-A50 OOST-NEDERLAND Ruim ton asfalt, onderhoud aan weg- en betonconstructies van 28 kunstwerken en aan meerdere verzorgingsplaatsen (zowel mèt als zonder brandstofverkooppunten), het coaten van 21 portalen plus de aanleg van meerdere faunapassages: die klus gaat Gebr. van der Lee, in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland uitvoeren aan de A28 Zuid en de A50. Het betreft Integraal Groot Onderhoud (IGO) voor de A28 onderhoud op de wegvakken vanaf Nunspeet (verzorgingsplaats Willemsbos/Hendriksbos) tot na knooppunt Hattemerbroek, en voor de A50 onderhoud op de wegvakken tussen Heerde tot en met knooppunt Hattemerbroek. Het werk op de A28, ca 85 % van het totale contract, wordt in 2014 uitgevoerd, de A50 vindt in 2015 plaats. Als gevolg van de aard van de werkzaamheden zal de verkeerscapaciteit van zowel de A28 als van de A50 afnemen hetgeen niet alleen hinder kan opleveren voor het verkeer op beide wegen, maar tevens voor het verkeer op de alternatieve routes van zowel het hoofdwegennet als op het onderliggende wegennet. Zowel de A28 als de A50 zijn belangrijke vervoersaders die respectievelijk het noorden van Nederland met het midden en zuiden verbinden (A28) en het noorden van Nederland met het oosten en zuiden (A50). Bovendien heeft de A28 een belangrijke regionale functie. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat grondig voorwerk heeft verricht in de voorbereidingsfase met als doel overlast tot een minimum te beperken. In nauw overleg met omgevingspartijen als weggebruikers en omwonenden zijn vervolgens heldere afspraken gemaakt om de hinder tot een minimum te beperken. Hiervoor is het zogenaamde door Rijkswaterstaat ontworpen Gebiedsgericht Benutten (GGB) à la Carte toegepast. De daaruit voortgekomen afspraken liggen ten grondslag aan de verkeerskundige eisen alsmede de randvoorwaarden waarbinnen wij als opdrachtnemer de werkzaamheden moeten uitvoeren en derhalve hebben we, nadat het werk aan ons werd gegund, een aanzienlijke rol in het à la Carte proces gekregen. Het gaat hier om het communiceren met alle betrokken partijen zoals wegbeheerders, hulpdiensten enz. en het geven van presentaties aan omgevingspartijen over verkeersmanagement-, verkeersmaatregelen- en calamiteitenplannen. Zo geldt bijvoorbeeld dat voor de A28 rekening moet worden gehouden met het feit dat (citaat contract:) het slechts in beperkte mate mogelijk is om gebruik te maken van parallelle structuren op het onderliggende wegennet omdat omliggende wegen qua inrichting niet geschikt zijn voor het afwikkelen van extra verkeer of zelf reeds hoge intensiteiten kennen en de eisen aan de opdrachtnemer (Gebr. van der Lee) daarom zodanig zijn gesteld dat het verkeer zoveel mogelijk op de A28 kan worden afgewikkeld of via omleidingen op het hoofdwegennet moet worden afgevangen. Ook voor de werkzaamheden aan de A50 geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van parallelle structuren op het onderliggende wegennet. Deze wegen beschikken namelijk niet over de capaciteit om extra verkeer dat omgeleid zou worden vanaf de A50 af te wikkelen en daarom dient het verkeer zoveel mogelijk op de A50 te worden afgewikkeld of via omleidingen op het hoofdwegennet te worden afgevangen. Maar net als op de A28 geldt dat er een verhoogde kans is op filevorming en/of sluipverkeer. Bovendien geldt dat hulpdiensten te allen tijde doorgang moeten en kunnen krijgen in geval van calamiteiten. Zo dient bijvoorbeeld elke extra kans op stagnatie van de Oude Katerveerbrug over de IJssel, als gevolg van werkzaamheden, te worden voorkomen. Zowel op de A28 tussen Wezep en Hattemerbroek als op de A50 het wegvak Hattem Hattemerbroek zijn belangrijke routes voor de hulpdiensten. Bovendien rijden er over de Oude Katerveerbrug lijnbussen en is doorstroming van groot belang. Een ander aandachtspunt op de A28 is de trajectbreedte waardoor op een groot deel de toepassing van een aantal verkeerssystemen niet mogelijk is. In enkele gevallen zal er zelfs gebruik worden gemaakt van korte verkeersstops welke door inspecteurs van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden uitsluitend s nachts plaats en starten op 7 juli (tot eind november 2014) op de A28. De activiteiten op de A50 worden in 2015 uitgevoerd. 10

11 GOOISEWEG VOORTGANG BRUGLIGGERS Ten behoeve van de baanverdubbeling van de Gooiseweg moet naast de bestaande brug over de Baardmeestocht een tweede brug voor de nieuwe rijstroken worden gebouwd. Op 27 mei zijn de voorgespannen prefab-liggers hiervoor over de Baardmeestocht gelegd. De hierdoor gerealiseerde ruwbouw bestaat uit 8 betonnen rechthoekige kokerliggers ( bakken ) zijn 23 meter lang met een breedte van 1,2 en een hoogte van 0,8 meter per ligger, die naast elkaar worden gelegd. Vervolgens worden ze met elkaar verbonden door middel van het aanbrengen van dwarsvoorspanning van Dywidag staven. Op de foto s is goed te zien hoe de bakken ingehesen worden en op de landhoofden worden gelegd. Tevens zijn aan de zijkant van de liggers de gaten zichtbaar waar de voorspanning ingebracht wordt. Na het voorspannen is de brug afgewerkt door het plaatsen van de randelementen, leuning en geleiderail. Wanneer de asfaltwerkzaamheden op de Gooiseweg plaatsvinden zal gelijktijdig de brug van een asfaltlaag voorzien. Recreatievaart De oorspronkelijke situatie onder de brug, bestaande uit een betonnen duiker, verandert hierdoor waardoor de Baardmeestocht onder de Gooiseweg geschikt wordt voor kleinere vaartuigen die de Gooiseweg kunnen kruisen. Voortgang Inmiddels is er aangevangen met de werkzaamheden ten behoeve van de verdubbelling van het viaduct over de Geldserseweg. Baanverdubbeling Gooiseweg In februari is Gebr. van der Lee begonnen met de werkzaamheden aan de Gooiseweg (zie Leesmagazine 11). Deze vinden plaats ter hoogte van Zeewolde tussen de Nijkerkerweg en de Spiekweg en maken deel uit van de reconstructie N305 (Almere-Dronten). Het betreft het aanleggen van een tweede baan waardoor er twee-keer-twee rijstroken ontstaan hetgeen een verdubbeling van de huidige capaciteit oplevert. Opdrachtgever is de provincie Flevoland die gedurende deze fase intensief samenwerkt met de Gemeente Zeewolde. Gebr. van der Lee is hoofdaannemer op dit contract. Enkele onderdelen van het werk zijn het realiseren van een aansluiting met Bedrijventerrein Trekkersveld inclusief de aanleg van een verkeersregelinstallatie, de aanleg van 4 bruggen, de bouw van een viaduct en de verhoging van de bestaande brug over de Groenewoudse tocht. Dit kunstwerk krijgt dan een doorvaarhoogte van 3,5 meter wat met name de pleziervaart op deze recreatieve vaarroute door de gemeente Zeewolde moet bevorderen. Het werk is 8 kilometer lang en bestaat uit een grondverzet van m3.Het werk moet eind 2014 gerealiseerd zijn. 11

12 Gebr. van der Lee V.O.F. Hoofdvestiging - Aannemersbedrijf Lekdijk KC HAGESTEIN Tel Fax Gebr. van der Lee - Vestiging Dordrecht Donkerduyvisweg BL DORDRECHT Tel Fax Gebr. van der Lee - Vestiging Lelystad Mortelstraat AD LELYSTAD Tel Fax Gebr. van der Lee BV - Int. Transport Bedrijf Lekdijk KC HAGESTEIN Tel Fax: GEBR. VAN DER LEE COLOFON: LEESMAGAZINE is een kwartaaluitgave van Gebr. van der Lee. Redactie:

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

Reconstructie rotonde Tiendenplein

Reconstructie rotonde Tiendenplein Nieuwsbrief september 2017 Reconstructie rotonde Tiendenplein Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van de rotonde Tiendenplein. De gemeente is druk met de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1286-RBO

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail Robert Bos info@poortvanbunnik.nl

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg Oktober 2017 Deze vraag- en antwoordrubriek is gericht op de aan- en omwonenden (incl. bedrijven) van de Heerderweg.. Dit is een actuele rubriek. Heeft u vragen

Nadere informatie

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk B80 Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk Jan-Willem Grotenhuis XTNT Annet van Veenendaal Rijkswaterstaat Noord-Holland Samenvatting Op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt

Nadere informatie

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1251-RBO

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1270-RBO

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1187-RBO

Nadere informatie

PROJECT 322-09. Constructief Groot Onderhoud N322 / N267. actueel op www.brabant.nl / N322

PROJECT 322-09. Constructief Groot Onderhoud N322 / N267. actueel op www.brabant.nl / N322 PROJECT 322-09 Constructief Groot Onderhoud N322 / N267 actueel op www.brabant.nl / N322 Doel presentatie U zo goed mogelijk informeren over wat, hoe en wanneer van het onderhoudswerk aan de N322 Uw vragen

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Omgeving bodemsanering Olasfa

Omgeving bodemsanering Olasfa Omgeving bodemsanering Olasfa Communicatieplan 2016 NM R. Knippels februari 2016 Colofon Uitgave Zaak 3165559 Datum februari 2016 Auteur R. Knippels Project/kenmerk Bodemsanering Olasfa fase 2 (2016/0064912)

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

Beeldverslag project A50 Ewijk Valburg

Beeldverslag project A50 Ewijk Valburg Beeldverslag project A50 Ewijk Valburg 2013 2012 2011 2010 2 Voorwoord Project A50 De A50 tussen Ewijk en Valburg behoort in 2009 tot een van de grootste file knelpunten van Nederland. Na een planstudie

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg)

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Malou van der Pal Omgevingsmanager IXAS Zuid-Oost 1 Agenda 1. Veiligheid 2. Wie is IXAS? 3. Projectgebied, kenmerken en aanpak IXAS

Nadere informatie

Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014)

Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014) Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht knooppunthoevelaken@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

12 maart Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade

12 maart Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade 12 maart 2014 Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade Agenda 1. Welkomstwoord 2. Wat is er tot nu toe gebeurd? 3. Globale planning en fasering 4. Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN In 1963 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, 45 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende en

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

Vervanging Bosbrug periode januari december 2013

Vervanging Bosbrug periode januari december 2013 Vervanging Bosbrug periode januari december 2013 Verloop van werkzaamheden Overzicht van het geplande en gerealiseerde werk. Bestaande situatie Gemeente Den Haag b l Blad 1 Gemeente Den Haag Periode 2012

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

13 oktober; 20:00 en 16 oktober; 05:00

13 oktober; 20:00 en 16 oktober; 05:00 Nieuwsbrief Reconstructie knooppunt Vijfsluizen Hierbij ontvangt u de vijfde en tevens laatste nieuwsbrief over de werkzaamheden aan het knooppunt Vijfsluizen. Met de nieuwsbrief informeren wij u over

Nadere informatie

LEESMAGAZINE. www.gebrvanderlee.nl DE DIRECTIE VAN GEBR. VAN DER LEE DANKT U VOOR UW INZET EN DE PLEZIERIGE SAMENWERKING IN HET AFGELOPEN JAAR

LEESMAGAZINE. www.gebrvanderlee.nl DE DIRECTIE VAN GEBR. VAN DER LEE DANKT U VOOR UW INZET EN DE PLEZIERIGE SAMENWERKING IN HET AFGELOPEN JAAR LEESMAGAZINE Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 14 - december 2014 DE DIRECTIE VAN GEBR. VAN DER LEE DANKT U VOOR UW INZET EN DE PLEZIERIGE SAMENWERKING IN HET AFGELOPEN JAAR EN WENST U ALLEN PRETTIGE

Nadere informatie

Reconstructie Oude Akerstraat Bemelen

Reconstructie Oude Akerstraat Bemelen Reconstructie Oude Akerstraat Bemelen Maandag 14 september 2015 is BLM Wegenbouw gestart met de reconstructie van de Oude Akerstraat in Bemelen. Het project wordt opgeleverd voor 31 december 2015. Het

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Haitsma Beton - de pionier in prefab

Haitsma Beton - de pionier in prefab De grootste van Nederland De imposante brug over het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen heeft de langste voorgespannen liggers van Nederland. Haitsma Beton zorgde voor het ontwerp, de productie en

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014-19 augustus 2014 Voorlopige uitkomsten monitoring pilot moeras Deze presentatie geeft een tussenstand aan

Nadere informatie

Project Herinrichting Industrieweg Oost

Project Herinrichting Industrieweg Oost Bereikbaarheidsplan Project : Herinrichting Industrieweg Oost Besteknummer : 2012-10 Projectnummer : 202122 Opdrachtgever Gemeente Overbetuwe Project Herinrichting Industrieweg Oost Datum 28-08-2012 versie

Nadere informatie

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Nieuwsbrief november 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Het gaat goed. Tot nu toe zijn we zeker tevreden. We hebben even last gehad van een natte periode,

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

Onderhoud en voorbereiding verbreding A28 Utrecht - Amersfoort

Onderhoud en voorbereiding verbreding A28 Utrecht - Amersfoort Nieuwsbrief April 2012 Onderhoud en voorbereiding verbreding A28 Utrecht - Inhoud Werkzaamheden A28 vorderen Ernstige verkeershinder op de A27 en de A28 Voortgang werkzaamheden Procedure voor de verbreding

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Best Value en omgevingsmanagement

Best Value en omgevingsmanagement Best Value en omgevingsmanagement Paul Hoogerwerf >13 jaar ervaring als procedure- en omgevingsmanager Best Value B-gecertificeerd 8 BV-tenders (ON) 2 interviews als omgevingsmanager 1 BV-project in uitvoering

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet. Eind augustus werkzaamheden viaduct A27 Vijf Eiken Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus vinden er van ca. 7.00 uur tot ongeveer 19.00 uur werkzaamheden plaats onder het viaduct Vijf Eiken bij de afrit

Nadere informatie

Tijdens deze periode wordt ook in de weekenden doorgewerkt. Dit in verband met het uitvoeren van werkzaamheden nabij het spoor.

Tijdens deze periode wordt ook in de weekenden doorgewerkt. Dit in verband met het uitvoeren van werkzaamheden nabij het spoor. Nummer 40 juni 2015 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de opening van de Kersenbaan en de afsluiting van de Roethof

Nadere informatie

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen Onderwerp: Ontbinding Samenwerkingsverband depot Alteveer Nummer: Bestuursstukken\944 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-12-2011 BPP: Nee Workflow Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/375078 1. Inleiding De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn volgens het Haarlems Verkeer en Vervoerplan (HVVP)

Nadere informatie

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014.

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014. Werkzaamheden Rietstraat/Hushoverweg/Floralaan: De dorpsraad Laar is al geruime tijd bezig om tijdens de afsluiting van bovengenoemd kruispunt er voor te zorgen dat er buiten de route Rietstraat/Laarderweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Johan Borsje, Verkeersmanager Poort van Bunnik (Royal HaskoningDHV en per 1 september BAM Infraconsult)

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Leesmagazine. Uitbreiding. Reductie. asfaltcentrale. co2. p.3. p.8. p.9. nr. Award. Social Return. Dordrecht. Nieuwsbrief van Gebr.

Leesmagazine. Uitbreiding. Reductie. asfaltcentrale. co2. p.3. p.8. p.9. nr. Award. Social Return. Dordrecht. Nieuwsbrief van Gebr. 2015 16 nr.. Leesmagazine Uitbreiding asfaltcentrale Pagina 1 Reductie co2 Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee p.3 Award voor Team Blauw Onderhoud p.8 Social Return Wouter Dragt aan het woord p.9 Dordrecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE BRUG DE STUW INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE ROPTIE...7 Locatie Kostenraming Planning 4 FINANCIERING...8 2 1 INLEIDING

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

N280 Roermond. De belangrijkste oost-westverbinding in het Hart van Limburg

N280 Roermond. De belangrijkste oost-westverbinding in het Hart van Limburg N280 Roermond De belangrijkste oost-westverbinding in het Hart van Limburg Werken aan de N280 Roermond Goede verbindingen zijn belangrijk. Belangrijk voor de mensen die in Roermond wonen, werken en leven.

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Gebr. van Kessel Bedrijfsterreinen

Gebr. van Kessel Bedrijfsterreinen Gebr. van Kessel Bedrijfsterreinen BEDRIJFSTERREIN ONTWIKKELING AANLEG ONDERHOUD BEDRIJFSTERREINEN Gebr. van Kessel is een verrassend veelzijdige onderneming die civiele opdrachten uitvoert bij Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

Extra inloopavond op 28 september

Extra inloopavond op 28 september September 2017 Nieuwsbrief voor Woerden, Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen Aanleg Zuidelijke randweg Woerden Waarom een zuidelijke randweg? De provincie Utrecht is bezig met de aanleg van de Zuidelijke

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014/ update 6 augustus 2014 2 Aanleg - randen Kenmerken Randen opgebouwd uit Geocontainers (7 breed, 1,50 hoog)

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder: Omgevingsmanager:

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 Programma COM4Trip Boele & van Eesteren de Trip Communicatie omgeving COM4Trip bv Werkmij realisatie (60%) Boele & van Eesteren, met haar co-makers

Nadere informatie

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Inhoudsopgave Start werkzaamheden 1 Veranderingen op een rij 2 Planning: wat gaat wannéér gebeuren? 3 Ruwe schetsen van de veranderingen 4 Eerst

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Calamiteitenplan op maat

Calamiteitenplan op maat Calamiteitenplan op maat Behorend bij Tracébesluit verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek Datum 23 maart 2012 Kenmerk Status Definitief, versie 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 4 2.1 Uitgangspunten project

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Wat gebeurt er buiten langs de A6?

Wat gebeurt er buiten langs de A6? Fotoreportage Wat gebeurt er buiten langs de A6? De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 zijn sinds april van dit jaar in volle gang. Langs het tracé liggen metershoge zandhopen die laag voor laag

Nadere informatie

Februari Werk aan de stad in februari

Februari Werk aan de stad in februari Februari 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk

Nadere informatie

Reconstructie Hoofdstraat Streeperstraat Gemeente Landgraaf

Reconstructie Hoofdstraat Streeperstraat Gemeente Landgraaf Openingswoord Wethouder Openingswoord -Wethouder??? Agenda Agenda: -Voorstellen projectteam -Toelichting werkzaamheden -Planning & Fasering -Bereikbaarheid -Communicatie -Vragenronde -Afsluiting Projectteam

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015 Welkom Informatieavond herinrichting Ambyerweg 2 september 2015 1 Vanavond toelichting op de geplande herinrichting van Ambyerweg beantwoorden van uw vragen Herinrichting bestaat uit 2 onderdelen: fase

Nadere informatie

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen Bijlage 3 Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 STATION 0...4 Komen tot een nulmeting... 4 STATION 1...5 Opstellen plancyclus groot onderhoud...

Nadere informatie

Het succes van de A12

Het succes van de A12 Het succes van de A12 Meer markt én meer samenwerking!! Carel van Belois (RWS) Jan Willem Bruining (BAM) Oktober 2014 1 Inhoud presentatie Het project A12 Luve: wat behelsde het? Wat was het Samenwerkingsmodel?

Nadere informatie

LEESMAGAZINE. www.gebrvanderlee.nl. Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 8 - juli 2013 IN DIT NUMMER: COLOFON. Beste Lezer,

LEESMAGAZINE. www.gebrvanderlee.nl. Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 8 - juli 2013 IN DIT NUMMER: COLOFON. Beste Lezer, LEESMAGAZINE Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 8 - juli 2013 Beste Lezer, IN DIT NUMMER: Terwijl de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden aan de diverse snelwegen onverminderd doorgaan en de asfaltcentrale

Nadere informatie

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren.

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 4680 Uitvoeringskrediet Vervanging Kunstwerken Oud Blaricumerweg Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Een aanvullend krediet van 194.982 excl. btw. voor

Nadere informatie