Gebruiksaanwijzing UV-30 LED-strip 5 m. Bestelnr Seite 2-9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing UV-30 LED-strip 5 m. Bestelnr Seite 2-9"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing UV-30 LED-strip 5 m Bestelnr Seite 2-9

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding Verklaring van pictogrammen Bedoeld gebruik Leveringsomvang Eigenschappen en functies Veiligheidsinstructies...5 a) Algemeen...5 b) Personen en product Bedieningselementen Montage voorbereiden Montage en aansluiting Ingebruikname Onderhoud en reiniging Verwijdering Technische gegevens...9 a) LED-strip...9 b) Netvoedingadapter...9 2

3 1. Inleiding Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te handhaven en een ongevaarlijke werking te garanderen! Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor de ingebruikname en bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden doorgeeft. Bewaar deze handleiding om haar achteraf te raadplegen! Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk. Voor meer informative kunt u kijken op of 2. Verklaring van pictogrammen Het symbool met de bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt, als er sprake is van gevaar voor de gezondheid, bijv. door elektrische schok. Het symbool met het uitroepteken wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, gebruik en bediening. Het pijl -pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen. Het product mag alleen in droge, gesloten ruimtes binnenshuis worden geplaatst en gebruikt. Het product mag niet vochtig of nat worden, er bestaat levensgevaar door een elektrische schok! Dit symbool geeft aan, dat dit product volgens beschermingsniveau II is opgebouwd. Het heeft een versterkte of dubbele isolatie tussen stroomcircuit en uitgangsspanning. Het apparaat is gebouwd volgens beschermingsniveau III. Elektrische producten met een laagspanningsstroomvoorziening (< 50 Volt) door een veiligheidstransformator of batterijen/accu's/zonneenergie etc. vallen onder beschermingsniveau III. Producten met beschermingsniveau III hebben geen aansluiting voor een dubbele isolatie - zij mogen niet worden aangesloten op de randaarde. Dit symbool geeft aan dat in het product een veiligheidstransformator is ingebouwd volgens de richtlijn VDE Onafhankelijke convertor. De convector is zonder extra afdekking of veiligheidsmaatregelen geschikt voor het gebruik van lampen. Dit symbool herinnert u eraan, de bij het product behorende gebruiksaanwijzing te lezen. 3

4 3. Bedoeld gebruik Het product is bestemd voor de decoratieve verlichting binnenshuis. De LED-strip werkt op een 12 V/DC spanning. Het gebruik met een andere dan de meegeleverde netvoedingadapter is niet toegestaan. De LED-strip kan op de verbindingspunten in groepen van een veelvoud van telkens drie LED s worden gekort. De LED-strip wordt met behulp van een zelfklevend plakband bevestigd op diverse oppervlakken. De montage moet eveneens op een dergelijke manier geschieden, dat vocht, een sterke verontreiniging en een te sterke opwarming worden vermeden. Het product is bestemd voor de vloer-, wand- of plafondmontage. Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden. 4. Leveringsomvang LED-strip 5 m Netvoedingadapter Gebruiksaanwijzing Geactualiseerde gebruiksinstructies Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link of scan de weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website. 5. Eigenschappen en functies Blacklight (UV-licht) 150 LED s Zelfklevend 4

5 6. Veiligheidsinstructies Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie. a) Algemeen Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren. Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen. Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen. Zet het product niet onder mechanische druk. Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product: -- zichtbaar is beschadigd, -- niet langer op juiste wijze werkt, -- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of -- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk. Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen. Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden. Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat. Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel. Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel. 5

6 b) Personen en product Houd rekening met de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen va nde overige producten, zoals bijv. op afstand bedienbare stopcontacten, tijdschakelklokken etc., als het product aan zoiets dergelijks wordt aangesloten. Controleer voor het aansluiten aan het stroomnetwerk of de aansluitwaarden op het typeplaatje van het product overeenstemmen met die van het uitgangsvermogen van uw stroomnet. Probeer het product nooit op een andere spanning te gebruiken, hierdoor wordt het onherstelbaar beschadigd. Dek het product nooit af. Het oppervlak wordt heet. Er is niet alleen sprake van brandgevaar, maar het product kan ook oververhit raken en hierdoor onherstelbaar beschadigd worden. Houd het product uit de buurt van licht ontvlambare materialen en voorwerpen! Hang of bevestig geen voorwerpen (bijv. decoratiemateriaal) aan het product. Monteer en gebruik het product niet in ruimten of onder ongunstige omstandigheden, waar brandbare gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig kunnen zijn! Er bestaat dan explosiegevaar! De LED-strip is gebouwd volgens beschermingsniveau III. De LED-strip is niet bestemd voor het gebruik via wisselspanning (transformatoren). Dit kan tot onherstelbare schade aan de LED-strip leiden! Mechanische belastingen van de componenten op de LED-strip dienen te worden voorkomen. De netspanningsadapter behoort tot beschermingsklasse II. Als spanningsbron mag alleen een geschikt stopcontact ( V/AC, 50/60 Hz) van het openbare stroomnet worden gebruikt. Zorg dat elektrische producten nooit met vloeistof in contact komen. Zet voorwerpen waar vloeistof in zit niet naast het product. Indien er toch vloeistof of een voorwerp in het product terecht mocht zijn gekomen, dient u de bijbehorende contactdoos stroomvrij (bijv. automatische zekering uitschakelen) te schakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact te trekken. Het product mag daarna niet meer worden gebruikt, breng het naar een elektrotechnisch bedrijf. Gebruik het product nooit meteen nadat het vanuit een koude naar een warme ruimte werd overgebracht. De condens die hierbij wordt gevormd, kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Bovendien bestaat er bij de stekkervoeding levensgevaar door een elektrische schok! Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voor u het aansluit en gebruikt. Dit kan enkele uren duren. Raak de netvoedingadapter niet aan wanneer deze beschadigingen vertoont; levensgevaar door een elektrische schok! Schakel eerst de netspanning van de contactdoos uit, waaraan de netvoedingadapter is aangesloten (door de bijbehorende zekeringautomaat uit te schakelen resp. zekering eruit te draaien, aangesloten FI-aardlekschakelaar uit te schakelen, zodat de contactdoos van alle polen ontkoppeld is). Trek daarna pas de stekker van de netvoedingadapter uit de contactdoos. Zorg ervoor, dat de beschadigde netvoedingadapter op milieuvriendelijke wijze wordt verwijderd, gebruik hem niet langer. Wissel de netvoedingadapter om tegen een identiek exemplaar. De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het product bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn. Gebruik voor de spanningsbron uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter. Netvoedingadapters nooit met natte handen in de contactdoos steken of eruit trekken. Trek de netvoedingadapter nooit aan het netsnoer uit de contactdoos, trek deze altijd aan de daarvoor bestemde greepvlakken uit de contactdoos. Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabel niet doorgeprikt, geknikt of beschadigd is door scherpe randen. 6

7 Plaats kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwonding. Trek om veiligheidsredenen bij onweer altijd de netvoedingadapter uit de contactdoos. Let op, LED-licht: -- Kijk niet in de led-lichtstraal! -- Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten! 7. Bedieningselementen LED-strip (opgerold) 2 Dubbelzijdig plakband (achterkant) 3 Aansluitbus 4 Aansluitstekker 5 Laagspanningskabel 6 Netvoedingadapter met stekker 8. Montage voorbereiden Neem alstublieft hoofdstuk 6 "Veiligheidsinstructies" in acht! Waarschuwing! Uitsluitend een erkende vakman (elektricien), die vertrouwd is met de desbetreffende voorschriften (bijv. KEMA), mag het product installeren! Door ondeskundig werken aan de netspanning brengt u niet alleen uw eigen veiligheid, maar ook die van anderen in gevaar! Als u niet over de nodige vakkennis beschikt om zelf te monteren, laat dit dan aan een vakman over. Monteer het product op een dergelijke manier, dat het zich buiten het bereik van kinderen bevindt. Monteer het product alleen op een stabiele ondergrond. Voldoende koeling van de LED- strip (1) kan het makkelijkste worden bereikt, door de bevestiging op een metalen oppervlak. Het product werkt op een lage 12 V/DC spanning. Gebruik het product nooit aan een hogere of een wisselspanning. 7

8 9. Montage en aansluiting Neem de informatie in hoofdstuk "Montage voorbereiden" in acht! Tijdens de montage mogen de geleidende banen niet worden beschadigd of onderbroken! Bij de montage op metalen oppervlakken dienen kortsluitingen bij vrijliggende soldeerpunten te worden voorkomen door een isolatie tussen montagevlak en de LED-strip (1) aan te brengen. Men dient tijdens de montage maatregelen tegen elektrostatische ontladingen (ESD) te treffen. De montage van de LED-strip geschiedt met behulp van aan de achterkant aangebracht dubbelzijdig plakband (2). Begin het beste met de montage bij een aansluiteinde. Verwijder op een lengte van ongeveer 30 cm de beschermende folie aan de achterkant van de LED-strip door deze eraf te trekken. Plak de LED-strip op het bevestigingsoppervlak. Let voor het vastplakken erop dat het oppervlak schoon en vrij van vet, olie, siliconen en vuildeeltjes is. Herhaal dit stuk voor stuk, totdat de LED-strip volledig is bevestigd. Waarschuwing: LED-strip niet overmatig buigen! Hierbij kunnen beschadigingen aan de soldeerpunten ontstaan. Kort de LED-strip in het midden op de gemarkeerde punten met behulp van een schaar, een zijkniptang of een dergelijk gereedschap. Het scheiden kan ook door het aan beide kanten aansnijden met een cutter en vervolgens door het voorzichtig breken op de gemarkeerde scheidingspunten worden uitgevoerd. Het is aan te raden een schakelaar voor het aan-/uitschakelen van het stopcontact, waaraan de netvoedingadapter (6) wordt aangesloten, te installeren. Als het stopcontact ver van de installatieplek is verwijderd, moet u ervoor zorgen, dat een verlengkabel ter beschikking staat. Deze componenten zijn niet inbegrepen in de leveromvang van het product. 10. Ingebruikname Verbind de aansluitstekker (4) van de laagspanningskabel (5) met de aansluitbus (3) met de LED-strip (1). Om de LED-strip (1) in gebruik te nemen, sluit u de stekkertransformator (6) aan op een geschikte contactdoos. Schakel de contactdoos in, voor zover een schakelaar is geïnstalleerd. De LED-strip begint te branden. Om de LED-strip buiten gebruik te nemen, schakelt u de contactdoos uit, voor zover er een schakelaar is geïnstalleerd. Verbreek de verbinding van de stekkertransformator met de contactdoos. 8

9 11. Onderhoud en reiniging Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden. Het product is onderhoudsvrij. De gebruikte SMD-verlichtingsmiddelen zijn niet vervangbaar. Controleer regelmatig de technische veiligheid van het product bijv. op beschadiging van de ommanteling van de LED-strip of de behuizing. Verbreek voor iedere reiniging de verbinding met de stroomvoorziening. Trek hiervoor de netvoedingadapter uit de contactdoos en laat het product voldoende afkoelen. Dompel het product niet onder in water. Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product. 12. Verwijdering Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu. 13. Technische gegevens a) LED-strip Voedingsspanning/-stroom V/DC 1,16 A Opgenomen vermogen W Lengte... 5 m Verlichtingsmiddel x 5050 SMD LED s (UV/zwart) Golflengte nm Kabelverbinder... 12,5 cm Gebruiks-/opslagcondities tot +38 C, % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) Gewicht... ca. 165 g (incl. spoel) b) Netvoedingadapter Ingangsspanning V/AC, 50/60 Hz Uitgangsspanning/-stroom V/DC, 2 A Kabellengte (netvoedingadapter) cm 9

10

11

12 Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Copyright 2017 by Conrad Electronic SE _v2_0317_02_DS_m_NL_(1)