Overleg Autobanden, rijden op Triple A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overleg Autobanden, rijden op Triple A"

Transcriptie

1 Verslag Overleg Autobanden, rijden op Triple A In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg Autobanden, rijden op Triple A. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan DG Milieu en Internationaal Chris Kuijpers aan met het verzoek het te benutten in de verdere beleidsvorming. In het Overlegorgaan infrastructuur en milieu (zie Wet overleg verkeer en waterstaat [infrastructuur en milieu]) voeren (de vertegenwoordigers van) de minister en staatssecretaris overleg met betrokkenen en hun organisaties over beleidsvoornemens op het gebied van infrastructuur en milieu. Het Overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Datum Status 14/juli/2014 Definitief

2 Colofon Voorzitter Menno Knip Contactpersoon Sophie Kuypers Secretaris Overleg IenM T M +31(0) adres: Kenmerk Bijlagen DP/ Deelnemerslijst Presentatie TNO TNO Onderzoek Artikel blad Milieu Page 2 of 7

3 Op donderdag 26 juni 2014 vond de bijeenkomst Autobanden, rijden op Triple A plaats in het Louwman museum te Den Haag. Aanleiding Autobanden zijn er in verschillende soorten en maten. Sinds november 2012 bestaat het Europees Bandenlabel om de consument en de professionele eindgebruiker te informeren over het brandstofgebruik, veiligheid en geluidsproductie van de band. Nuttig, want rijden op de beste banden is profijtelijk! Echter het bandenlabel kent tot op heden weinig bekendheid. Slechts 1 op de 20 automobilisten weet van het bestaan van het bandenlabel af. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben TNO en M+P Raadgevende Ingenieurs berekend wat de voordelen zijn als Nederland overstapt van de huidige, gemiddelde band naar de beste banden volgens het Bandenlabel. Het Bandenlabel geeft de prestatie van banden weer voor drie eigenschappen: energie, veiligheid (remmen op natte weg) en geluid. De deelnemers zijn onder andere bandenfabrikanten, importeurs, RAI, leasemaatschappijen, TNO en vertegenwoordigers van I&M. Voor de volledige lijst van deelnemers wordt verwezen naar de bijlage I. Doel van de bijeenkomst Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: 1. Deelnemers informeren over de opbrengsten van het rijden op de beste banden. TNO presenteert de uitkomsten van het onderzoek, waarna er ruimte is voor vragen. 2. Verzamelen van uitvoerbare ideeën en mogelijkheden voor initiatieven voor het verhogen van het percentage motorvoertuigen op de beste banden. Onderzoeksresultaten TNO en M+P Raadgevende Ingenieurs hebben in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële baten van het rijden op Triple A banden. Het onderzoek Potential benefits of Triple-A tyres in the Netherlands wordt door de heer Stephan van Zyl gepresenteerd. De presentatie inclusief grafieken en tabellen is opgenomen in bijlage II. Een overstap naar een A-band voor energie bespaart een gemiddelde automobilist al ruim 100 euro per jaar. Voor heel Nederland wordt 1,3 Mton CO2 minder uitgestoten, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van personenauto s. Ook voor wat betreft veiligheid (minder doden en gewonden) en geluid (minder gehinderden en slaapgestoorden) zijn de opbrengsten groot te noemen. Vertaald in euro s komen de totale baten van een overgang naar AAA-banden op bijna 1 miljard euro per jaar uit. Vragen naar aanleiding van de presentatie Vanuit de zaal worden verschillende vragen gesteld. Met name de vraag: Wat is de beste band en voor wie? Per doelgroep verschillen de wensen en kwaliteitseisen enorm. Is er bijvoorbeeld ook gelet op duurzaamheid (levensduur) van de band? Daarnaast geven bandenfabrikanten aan dat een band wordt samengesteld op basis van ±50 parameters. In het bandenlabel komen slechts drie daarvan tot uitdrukking. Is er onderzocht in hoeverre een Triple A band scoort op de overige parameters? Relevant is ook of het bandenlabel wel goed is toegesneden op winterbanden. Immers deze scoren minder op veiligheid (wet grip) en energie. Toch is een goede winterband te verkiezen boven een zomerband in de winter. Verder ontstaat er nog een discussie over de kwaliteit en de range van het bandenlabel zelf. Wordt het bandenlabel wel voldoende gecontroleerd? Komt de kwaliteit van de band overeen met de scores op het bandenlabel? De deelnemers brengen naar voren dat de kwaliteit van testen mede bepalend is voor de uitkomsten voor het label. Op dit moment wordt er weinig tot geen toezicht gehouden op de manier van testen van autobanden. Deelnemers geven aan dat hiermee de betrouwbaarheid van het label onder druk staat. De kern van de antwoorden van TNO ligt in de afbakening van het onderzoek. Er is gekozen voor drie parameters (geluid, veiligheid in termen van wet grip en brandstofverbruik). Het doel van het onderzoek is om een globale inschatting te maken naar de baten die gepaard gaat met de overgang van alle nu in Nederland gebruikte banden op Triple A banden. Op basis van deze parameters is gekeken naar de globale winst voor de bv Nederland. Page 3 of 7

4 De presentatie en de vragen zorgen voor een levendige discussie en aanzet tot het interactieve gedeelte van de bijeenkomst. Ideeën en initiatieven In vijf groepen zijn vrijblijvend ideeën opgehaald en uitgewisseld. Hieronder worden de belangrijkste ideeën en initiatieven beschreven welke door de werkgroepjes plenair naar voren zijn gebracht. In de bijlage zijn de opbrengsten uit de deelsessies integraal weergegeven. 1. Verhogen van het bandenbewustzijn bij zowel consumenten als bandenspecialisten. 2. Informatievoorziening in de vorm van een recente lijst met de kwaliteit van banden. 3. Leren van de fouten uit het verleden. 4. Zorg voor objectieve en realistische testenomstandigheden alsmede expertise op het vlak van bandentesten. 5. Informatie en kennis uitwisselen tussen stakeholders en waar mogelijk de samenwerking opzoeken. Deelnemers noemen bijvoorbeeld ronde tafelgesprekken met stakeholders inclusief de bandenindustrie. 6. Breng de gehele keten, van productie tot eindgebruiker, van de band in kaart vanuit een duurzaamheidsperspectief. 7. Start een onderzoek naar de relatie tussen type band en type wegdek. Welk samenspel van deze factoren levert de meeste winst op? 8. Verken de mogelijkheden voor korting op verzekeringen/(wegen)belasting bij de aanschaf van de beste kwaliteit band. 9. Haak voor de promotie en bekendheid van het bandenlabel zoveel mogelijk aan bij bestaande acties, zoals de bandenspanningsweken etc. 10. Zet matrixborden (Digitale Route Informatie Panelen) langs de (snel)weg in voor het verspreiden van informatie en het prikkelen van de weggebruiker. 11. Vraag aandacht voor het bandenlabel en de kwaliteit van de band in de herinneringsbrief van de APK. 12. Motiveer rijopleidingen om informatie te verspreiden over zowel de bandenspanning als het bandenlabel. 13. Zorg dat gemeenten (in de stad ligt de meeste winst voor stillere en veiligere banden) de beste kwaliteit banden promoten met kleinschalige acties (zelf ook goede voorbeeld geven). 14. Zoek aansluiting bij Europees subsidieprogramma s op basis van energiebesparing. Vervolg Na de uitwisseling van de ideeën en initiatieven willen de deelnemers graag in contact komen met elkaar om vervolg te geven aan deze bijeenkomst. Alle deelnemers ontvangen dit verslag en zijn daarmee op de hoogte van de ideeën en mogelijkheden. Deelnemers beoordelen de ideeën op haalbaarheid en bruikbaarheid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert in het najaar een vervolg bijeenkomst. Daarnaast wordt in samenwerking met de Directie Participatie bezien welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een digitale samenwerkingsruimte. Het is aan de deelnemers (incl. het ministerie van Infrastructuur en Milieu) om elkaar scherp te houden op dit onderwerp en het vormgeven van het vervolg. Diverse partijen dragen middels publicaties bij aan de bekendheid van het onderwerp. Als afsluiting bood één van aanwezige bandenfabrikanten aan een kijkje te komen nemen in hun fabriek. Page 4 of 7

5 Bijlage Opbrengsten uit het interactieve gedeelte Deze bijlage bevat een integraal overzicht van de ideeën en initiatieven die in de vijf deelgroepen naar voren zijn gekomen. De opbrengsten zijn zoveel mogelijk gegroepeerd. De opmerkingen dienen als inspiratie voor vervolgacties. Algemene notie De bandenmarkt kent verschillende doelgroepen, waaronder de particuliere autogebruiker, de logistieke sector, openbaar vervoer maatschappijen leasemaatschappijen, bedrijven met een groot wagenpark, allemaal met eigen wensen en eisen voor de band. Echter onder alle doelgroepen kan het bandenbewustzijn flink omhoog. Hoe de specifieke doelgroepen te informeren en te bewegen tot het rijden op de beste kwaliteit banden is een uitdaging waar tijdens deze bijeenkomst door de branche over wordt nagedacht. Belemmeringen en/ of aandachtspunten Kwaliteit en mogelijkheden van het bandenlabel Triple A banden (op het bandenlabel) zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Het gezamenlijk streven is het op de markt brengen van de beste kwaliteit band. Fabrikanten ontwikkelen banden aan de hand van meerdere parameters (niet alleen de drie parameters van het bandenlabel). Hoe staat de AAA band tegenover een evenwichtige band (veilig, duurzaam). De focus in het onderzoek op slechts drie aspecten is te nauw en leidt uiteindelijk niet tot de beste band. Is de band met label A voor veiligheid ook daadwerkelijk veiliger? In alle omstandigheden? Bijvoorbeeld bij een droog wegdek of in bochten. Wat is de levensduur van de Triple A band en wat zijn de kosten voor de beste band? De kosten van een band worden voor een groot deel bepaald door de levensduur van de band en niet door het brandstofgebruik. Onduidelijkheden op het label weghalen, door onder andere D en G op het label te noemen. Rijden op Tiple A banden levert weinig op, als de bandenspanning niet gecontroleerd wordt. Kwaliteit van testen en controle De bandentesten worden momenteel door de fabrikanten zelf uitgevoerd. Is er voldoende controle op de testen aanwezig? Het ontwikkelen en onafhankelijk controleren van de testen voor autobanden. Bijvoorbeeld door de ANWB, Autovisie. Handhaving en regelgeving rondom het bandenlabel is onvoldoende geborgd. De vernieuwde banden van trucks kennen weinig tot geen eisen. De VACO geeft aan dat er wel degelijk Europese kwaliteitseisen gelden voor vernieuwde banden. Aanbod van banden Binnen de branche worden afspraken gemaakt over de levering van het type band bij het merk/ type auto. Afwijken van deze banden blijkt lastig. Banden worden bij de auto geleverd. Er is weinig directe keus voor de afnemer. Effectiviteit van promotie van de beste band Waarom is het tot op heden nog niet gelukt om Nederland te laten rijden op de beste band? Subsidieverlening op de beste band is niet per definitie een effectief middel. Campagne stille banden heeft weinig effect gesorteerd. Wie heeft er baten bij het verlagen van brandstofkosten in een leasecontract? Wie heeft er belang bij de resultaten van een band op de lange termijn? Page 5 of 7

6 Kansen Vergroten van het bandenbewustzijn Gezamenlijk als branche het bandenbewustzijn verhogen. Om het bandenbewustzijn onder consumenten te vergroten is een gedragsverandering noodzakelijk. Kennis over de kwaliteit van banden en het dient een vast onderdeel te vormen in de rijopleiding. Gebruik huis-aan-huis bladen als communicatiemiddel voor de minder geïnteresseerde consument. Initiatief zou moeten komen vanuit de branche en of de overheid. Zorg voor een laagdrempelige informatievoorziening en adviesvaardigheden bij de bandenspecialisten en garages betreffende het bandenlabel, de kwaliteit van de banden en de bandenspanning. Stimuleren bandenbewustzijn door aansluiting te zoeken bij het project Stil en veilig wegverkeer. Promotie van de beste band vanuit stichting NSG/Innonoise. Publicaties aan de hand van het onderzoek van TNO. Publiceren van het artikel over bandenlabels op de website van de NVA. Via websites en apps consumenten bandenbewustzijn verhogen. Voorbeeld uit o.a. Zwitserland (Erik Roelofsen) Campagnes, o.a. op de website Duurzaam Doen, Sire spotje (let op de timing), media, Innonoise, voorlichting vanuit RWS. Bij goede bandenspanning een gratis kopje koffie. Goed gedrag belonen. Verspreid informatie over het bandenlabel via DRIP s (dynamisch route informatiepanel). Hang posters op bij de benzinestations en banners op internet. Bandenlabel Zorg voor evenwicht in de weging van de bandenprestatie ten opzichte van de weergave op het label. Verspreid de kennis over de cijfers achter het label en de labelwaarden. Het bandenlabel werkt als een prikkel voor de industrie om de beste banden te ontwikkelen. Het bandenlabel is ontwikkeld voor zomerbanden en is minder geschikt voor winterbanden. Een apart label voor winterbanden is wenselijk (EU?) Informatie Stel een adequate lijst op van de kwaliteit van banden, incl. het bandenlabel. Zorg voor adequate testmethoden. Zorg voor eenduidige gestroomlijnde communicatie door middel van standaardteksten, informatie etc. Informeer het retailkanaal over de boodschap van de beste band om de collectiviteit te bewerkstelligen. Licht professionals in de branche voor zodat die op hun beurt de eindgebruikers goed kunnen voorlichten. Maak de technologische vooruitgang inzichtelijk. Keuzes Laat consumenten het verschil ervaren. Drijfveer is de stille én veilige band. De boodschap is complex. De uitdaging ligt in het eenvoudig neerzetten van het bandenlabel in de markt. Vereenvoudigen van de informatie helpt bij het maken van de keuze. Maak de verschillende keuzes inzichtelijk ten opzichte van de prijs. Speel in op het gevoel voor het eigen veiligheidsvoordeel voor consumenten. De beste band is niet per definitie de band met de meeste winstmarge. Belang van de productie van de beste band is gerelateerd aan de publiciteit onder andere op basis van de testgegevens. Spreek ondernemers aan onder het kopje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Regelgeving/ afspraken Zorg voor afstemming en het gesprek over de beste band bij het opstellen van contracten met onder andere leasemaatschappijen. Hierbij is de prijs minder van belang. Bij een follow up band wordt meestal gekozen voor het zelfde type band. Een afgewogen keuze aan de voorkant van de keten levert daarmee de meeste winst op. Page 6 of 7

7 Verken de mogelijkheden om te komen tot afspraken met importeurs; rol voor de BOVAG en overheid. Opschalen van de dialoog van nationaal naar Europees niveau. Scherp de minimale eisen voor banden aan door middel van regelgeving om op deze manier de slechte banden te weren van de markt. Sluit een convenant stille banden tussen gemeenten. o Eigen vloot van gemeenten (overheden in het algemeen) o Uitvragen van anderen partners, andere gemeenten etc. Probeer een burgerinitiatief uit te lokken. Een voorbeeld uit de UK: noise abatement society. Geef als overheid het juiste voorbeeld en laat het wagenpark rijden op de beste band. Implementeer push factoren, bijvoorbeeld door korting te geven op de BTW, verzekeringen en of wegenbelasting (financiële stimulans). Scherp de normering aan voor de vereiste kwaliteit van banden binnen de Europese Unie. Overig Leer van de fouten uit het verleden. Denk hierbij aan de negatieve ervaringen van de industrie met het initiatief rondom de website het thema "de beste band of de stille band" in 2010 en Energie-efficiënte banden verminderen de afhankelijkheid van olieproducerende landen. Verlaag de maximum snelheid op de Nederlandse autowegen. PR alle deelnemers verspreiden de opgedane kennis binnen het eigen netwerk. Aanpakken van de band levert meer geluidsreductie op, in vergelijking met het aanpakken van het wegdek. De beste band is zowel stiller als zuiniger. Onderzoek de verschillen in een kosten-batenanalyse van 1dB geluidsverlaging door geluidswallen in vergelijking met stillere banden. Evalueer band en wegdek in samenhang. Unieke focus op geluidslimieten brengt de ontwikkeling van een evenwichtige band in gevaar. De auto uitrusten met een besparingscalculator. Goede banden, fysiek aantrekkelijk maken voor het oog. Bijvoorbeeld een groene duurzame band ook als dusdanig in de markt zetten. Vanuit de deelnemers komt de vraag om als overheid te functioneren als vliegwiel. Door bijvoorbeeld bijeenkomsten als deze te organiseren. Organiseer een vervolgsessie voor het gezamenlijk identificeren van issues en uitwisseling van best practices. De overheid zou mee kunnen kijken bij dergelijke bijeenkomsten. Publicaties Na afloop van de bijeenkomst heeft het onderwerp rijden de op beste band een eerste vervolg gekregen op internet in de vorm van diverse berichten. Hieronder een aantal weblinks: https://www.mp.nl/actueel/baten-van-triple-autobanden-nederland https://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_publicatie&laag1=894&laag2=914 &laag3=105&item_id= miljoen-euro-kostenbesparing-op Page 7 of 7