Vacature bestuursvoorzitter De Eigen Wijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature bestuursvoorzitter De Eigen Wijs"

Transcriptie

1 Vacature bestuursvoorzitter De Eigen Wijs Per 4 september 2017 opent Integraal KindCentrum (IKC) De Eigen Wijs haar deuren in Wormer. Onder het motto Je bent goed zoals je bent, ondersteunen wij kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, zodat zij de toekomst kunnen uitvinden. Wij gaan uit van gepersonaliseerd leren en geven ruimte aan de ontwikkeling van talenten. Wij sluiten aan bij het bioritme van kinderen en bewegen is een wezenlijk onderdeel van elke schooldag. Aandacht voor bioritme en bewegen draagt bij aan optimale sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij werken vanuit stamgroepen en bieden instructie aan op het niveau en de manier die past bij ieder kind. In ons IKC worden leerkrachten en pedagogische medewerkers coaches genoemd. Meer over onze visie vindt u op onze website De Eigen Wijs is een pragmatische, lerende, agile organisatie. Dat wil zeggen dat we ons er van bewust zijn dat er nu en in de toekomst altijd kansen zijn om onze effectiviteit als onderwijsorganisatie te vergroten. We verzilveren die kansen door het leren als organisatie volgens agile principes vorm te geven. We zijn pragmatisch in die zin dat we ons bij de keuze van processen, hulpmiddelen en methodes laten inspireren door best practices. Daarnaast zal ons unieke concept ook nieuwe middelen vereisen om zowel de lerende organisatie als het primaire onderwijsproces vorm te geven. Volgens agile principes zullen wij ons stapsgewijs verbeteren. Wat werkt blijft behouden en wordt geoptimaliseerd. Wat niet werkt wordt aangepast. Waar staan we nu? Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen; Jet Meelker, voorzitter; Robert Bosse, penningmeester; Remco Schmieman, secretaris. Meer informatie over wie de bestuursleden zijn vind je op Jet Meelker zal haar functie als voorzitter neerleggen en de functie van directeur/bestuurder op zich nemen. Daarom zijn we per direct op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel. De schoolleider vormt het uitvoerend deel. We hebben een samenwerkingsverband met kinderopvang Baloe BV, de organisatie voor kinderopvang in de gemeente Wormerland. Binnen het samenwerkingsverband is er een gemeenschappelijk gedeelde pedagogische visie. De directie van kinderopvang Baloe BV

2 en de schoolleider van het onderwijs blijven verantwoordelijk voor het management van respectievelijk opvang en onderwijs. Er zijn drie coaches aangenomen waarvan er twee tot einde schooljaar nog werkzaam zijn bij een andere school. De schoolleider komt tweewekelijks samen met de coaches om keuzes te maken ten aanzien van leermiddelen en andere primaire onderwijszaken. We hebben twee informatieavonden gehouden met een opkomst van meer dan 100 belangstellenden. De definitieve aanmeldingen druppelen binnen. De verwachting is dat we in het eerste schooljaar ca 40 leerlingen zullen tellen. We werken toe naar een leerlingaantal van minimaal 200 binnen vijf jaar. Uiteraard is ons plan goedgekeurd door Rijk en Gemeente. We zijn actief in gesprek met de gemeente en collega bestuur Agora inzake (gedeelde) huisvesting. Bedrijfsmatig worden we ondersteund door Onderwijsbureau Hollands Midden. Daarnaast werkt het bestuur samen met een groep vrijwilligers, waarin allerlei talenten aanwezig zijn. Wat ga je doen? Je primaire taak als voorzitter is het coördineren van het bestuurlijk toezicht. Daarnaast ondersteun je de schoolleider bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Als sparringpartner geef je de schoolleider gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de schoolleider bij strategische communicatie met gemeente en schoolbesturen. Je coördineert ook het werven van een vijfde (algemeen) bestuurslid. Wat voor persoon zoeken we? We zoeken iemand met leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring, bij voorkeur woonachtig in of in de buurt van de Zaanstreek. Je wilt en kunt je met name tot de opening 4 september 2017 minimaal vier dagdelen per maand inzetten. We verwachten dat je je na de opening minimaal maandelijks kunt inzetten. Je hebt affiniteit met het onderwijs en onderschrijft de visie van De Eigen Wijs en de visie op de lerende, agile organisatie. Kennis van regelgeving (inspectie, onderwijs financiën, huisvesting etc.) is een pré. Je krijgt energie van werken in een zeer jonge organisaties waarin zowel strategie als beleid nog verder uitgewerkt kan worden. Je hebt gevoel voor het combineren van de rollen van toezichthouder en sparringpartner. Je herkent jezelf in kwalificaties als innovator, pionier, strateeg, communicator, netwerker. Tot slot ben je, middels een VOG, aantoonbaar van onbesproken gedrag. Wat biedt de Eigen Wijs? De Eigen Wijs is een pionierende, open en ambitieuze organisatie met passie voor talentontwikkeling. We bieden je ruimte om mee te denken en te bouwen aan een unieke onderwijsorganisatie. Daarbij heb je de kans om als bestuursvoorzitter mede vorm te geven aan verdere uitwerking van strategie en beleid. Het toezichthoudend deel van het bestuur is onbezoldigd. We volgen de richtlijnen van de belastingdienst voor onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

3 Selectieprocedure Activiteit Status Het concept profiel wordt opgesteld door het bestuur Gereed Het concept profiel wordt voorgelegd aan adviesraad Input adviesraad wordt verwerkt. Het profiel wordt door het bestuur definitief gemaakt en gepubliceerd op de website en Linkedin Geïnteresseerden kunnen hun CV uiterlijk 19 juni 2017 opsturen naar Gereed Gereed Gestart Kennismakingsgesprekken vinden plaats met het voltallige bestuur, bij voorkeur op vrijdagochtend Selectie op basis van de gesprekken.

4 Bijlage: Uitgangspunten, Visie, Missie Uitgangspunten van De Eigen Wijs Waarom een algemeen bijzondere school in de gemeente Wormerland? Het unieke van kinderen is dat ze allemaal verschillend zijn. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij faciliteren het kind om al zijn talenten te kunnen ontdekken, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden, dat is onze missie. We willen een nieuwe vorm van onderwijs in Wormerland met een onderscheidend onderwijsconcept. Op dit moment zijn de scholen in Wormerland en directe omgeving, voornamelijk geënt op het klassieke leerstofjaarklassensysteem. Dit leidt ertoe dat een aantal inwoners ervoor kiest verder te reizen om een beter passende school te bereiken en dat een deel ervoor kiest zich te voegen in het huidige aanbod. Door onze school zal er straks een breder aanbod zijn voor ouders die een voorkeur hebben voor andersoortig onderwijs. We kiezen ervoor om een school te stichten in Wormer, omdat deze plaats de meeste ruimte biedt om succesvol naar een volwaardige school te groeien volgens de geldende stichtingsnorm voor nieuwe scholen (200 leerlingen). De huidige wetgeving is er niet op gericht om bij het stichten van een school te kiezen voor vestiging in meerdere kernen binnen een gemeente, of zelfs over de gemeentegrenzen heen. Ons doel is om uiteindelijk ook een locatie te kunnen openen in Oostknollendam. In onze visie kunnen verschillende locaties binnen eenzelfde onderwijsconcept goed floreren en zich onderscheiden met een eigen karakter en hun eigen wijsheid. Door het gebruik van de laatste ICTcommunicatietechnieken worden afstanden overbrugd, geheel passend in deze tijd. Op deze wijze kunnen kinderen op een veilige manier de wereld ontdekken. Het huidige onderwijssysteem is ontstaan in de industriële revolutie. Er waren veel mensen nodig die dezelfde handelingen konden verrichten en consumenten die hetzelfde product afnamen. Zo werd ook het onderwijs ingericht. Alle leerstof was voor iedereen hetzelfde. Inmiddels is, mede onder invloed van de nieuwste technologieën de manier van leren van mensen veranderd en weten we dat iedereen een andere leerstijl heeft. Kinderen worden nu opgeleid voor beroepen die wij nu nog niet kennen. Dat vraagt een andere visie op het onderwijs. De school wordt een plek waar een leerling de juiste vragen leert stellen. Hoe? We stellen het kind centraal en niet de methode. Dit doen we door nieuwsgierigheid als grondhouding te nemen en de nieuwste technologieën te combineren met onderzoekend en ervarend leren. Naast de cognitieve ontwikkeling geven we de ruimte om alle talenten van de kinderen tot bloei te laten komen. Uiteraard leveren we gedegen taal- en rekenonderwijs, passend bij de verschillende leerstijlen van de leerlingen. De kerndoelen van het basisonderwijs zijn leidend. Door de traditionele buitenschoolse opvang te integreren met het onderwijs, ontstaan er veel meer mogelijkheden en is er meer tijd beschikbaar om daadwerkelijk de talenten te ontdekken van de leerlingen. Op De Eigen Wijs zal iedere leerling via een tablet/computer in contact staan met de Elektronische Leer-Omgeving (ELO) van de school, inzichtelijk voor zowel de leerkracht, de ouders alsook het kind. De ELO is er om de leerkracht te ontlasten en de leerling te

5 stimuleren, en snel te kunnen ingrijpen in eventuele hiaten in het leerproces van de leerling. Daarnaast zijn er ateliers waar de leerlingen onderzoekend en ervarend zullen werken aan hun ontwikkeling. In de fysieke school vind je daarom geen klassen met schoolbanken maar meerdere grote en kleine ruimten gevuld met verschillende leerplekken. Voor het taal- en rekenonderwijs zijn leerlingen ingedeeld in leerteams. Dit zijn niveaugroepen rond de vakken taal, spelling en rekenen. Dit is weliswaar een vernieuwende vorm van onderwijs, maar wij vinden dit wiel niet uit. Het is op diverse plaatsen in het land al een beproefd concept, dat wij op de schaal die hier in Wormerland past, overnemen. Je bent goed zoals je bent! Het unieke van kinderen is dat ze allemaal verschillend zijn. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij faciliteren het kind om al zijn talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden, dat is onze missie. Onze Kernwaarden: Liefde, Vertrouwen, Eigenaarschap, Verbinding Liefde: We benaderen elkaar liefdevol en met respect. We handelen vanuit het vertrouwen dat je goed bent zoals je bent en faciliteren de kinderen hun eigen waarde en hun eigen wijsheid verder te ontwikkelen. Eigen waarde en eigen wijsheid gaat ook over de herkenning en erkenning van het gevoel en de intuïtie. En we hebben liefde voor ons vak: het ondersteunen van kinderen in de ontwikkeling van hun eigen wijsheid. Vertrouwen: We vertrouwen op de talenten en natuurlijke leergierigheid van de kinderen en het team. We hanteren een open communicatiestijl en zijn aanspreekbaar op gedrag. We creëren een open sfeer in de school. Eigenaarschap: Als professionals zijn we eigenaar van onze gaven en talenten, die we inzetten om het beste te bereiken voor de kinderen. We leren de kinderen eigenaar te worden van hun talenten en hun eigen leerproces: je eigen wijsheid. Een goede eigenaar, neemt verantwoordelijkheid en onderhoudt en ontwikkelt blijvend zijn deskundigheid. We zijn een lerende organisatie. Verbinding: We staan middenin de maatschappij waar we onderdeel van uitmaken. De school is een veilige plek, waaruit we in verbinding staan met de grote wereld. We verwachten een actieve betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen. We staan actief in verbinding met de natuur, bedrijven, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke organisaties. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de wisselwerking tussen de maatschappij en school te benutten voor de ontwikkeling van de kinderen.

6 De Visie van de Eigen Wijs 1. Wij zijn een Integraal Kind Centrum. Een Integraal Kind Centrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen krijgen hier onderwijs én opvang. Inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. Want kinderen leren de hele dag. Een leven lang. Leren stopt niet als de school uit is. Leren kan zowel inspannend als ontspannend zijn: leren is spelen (met vooropgestelde doelen) en spelen is leren (zonder vooropgestelde doelen). 2. Kinderen hebben gelijke kansen, als ze ongelijk onderwijs krijgen. We verzorgen gewoon basisonderwijs en méér op een vernieuwende manier, namelijk op maat. En dat voeren we ver door, dus ook in de hoeveelheid onderwijstijd te vergroten doordat we onderwijs en opvang combineren. Onderwijs 'op maat' door kinderen die hun eigen leerproces meeontwerpen en meebeslissen en thematisch onderwijs. 3. De kern van onze organisatie is de begeleiding en ontwikkeling van kinderen. Dit geven wij vorm door onze organisatie niet hiërarchisch (top down) op te bouwen: wij zijn organisch georganiseerd. Daarbij is sprake van wederkerigheid op basis van erkende ongelijkheid. Het team, de ouders en kinderen leren van elkaar. We zijn een lerende organisatie die gebruik maakt van de uitgangspunten van het Agile - werken, dat in het bedrijfsleven inmiddels steeds gebruikelijker is. We zijn flexibel en ondernemend in de middelen die we gebruiken om ons doel te bereiken. 4. De ontwikkeling van het kind is ons uitgangspunt. Het kind staat centraal (en niet de methode). Wij willen een kind echt leren kennen en op maat begeleiden. Daarom hebben kinderen op ons IKC een eigen persoonlijk ontwikkelplan en een coach. De leerkracht fungeert als coach en houdt samen met het kind een portfolio bij, met een doorgaande leerlijn van opvang naar onderwijs. Natuurlijk Leren zorgt ervoor dat ieder mens (kind) de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Intrinsieke motivatie is daarbij een voorwaarde. Daarnaast zorgt een krachtige leeromgeving voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing en ruimte voor creativiteit. Kinderen volgen hun eigen ontwikkelingslijnen en ze hoeven zich wat de leerinhoud betreft niet aan te passen of belemmerd te worden door een groepssnelheid. Zitten blijven is daardoor niet aan de orde. We hanteren geen zogeheten leerstofjaarklassensysteem. We werken vanuit heterogeen samengestelde units met kinderen van verschillende leeftijden van waaruit zij op hun eigen niveau instructie kunnen krijgen, ook met kinderen vanuit andere units. De ruimtes zijn ingericht op deze manier van werken: je vindt bij ons geen traditionele klaslokalen. 5. We zoeken uit welke manier van leren het beste werkt voor elk kind en sluiten aan bij de leerstijl die voor dat kind het beste werkt: zo versterken we ook talent. Naast het stapje voor stapje leren en leren door te luisteren, bieden we de stof ook aan op visuele en ervaringsgerichte manieren. Bewegen is bij ons zoveel mogelijk geïntegreerd en gaat verder dan de gymlessen. Bewegen als hulpmiddel bij het leren: cognitief en sociaal-emotioneel. 6. Kinderen leren bij ons op school goed schrijven, lezen en rekenen, maar er is meer. Sociaal-emotionele vaardigheden zoals inlevingsvermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid en probleemoplossend vermogen zijn ook belangrijk voor het (latere) functioneren in de maatschappij. Kinderen opvoeden met normen en waarden en trainen in de daarmee samenhangende vaardigheden is een samenspel van ouders en school. Om de kinderen zich tot gezonde, weerbare en mentaal stevige mensen te laten ontwikkelen, besteden wij ook op school aandacht aan sociale vaardigheden. Om er een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk.

7 7. Jezelf goed ontwikkelen betekent ook jezelf goed kennen. Zelfkennis betekent: je sterke kanten kennen, maar ook je minder sterke kanten en minder positieve gevoelens over jezelf durven accepteren. Zowel op het gebied van de schoolvakken, als op sociaal, emotioneel, creatief, artistiek en sportief terrein. Kennis van je sterke en minder sterke kanten helpt je om allerlei soorten situaties het hoofd te kunnen bieden en om je aandacht op het juiste moment op de juiste dingen te richten. Een kind dat zichzelf kent, dat zelfvertrouwen heeft, is beter in staat keuzes te maken. 8. Wij maken de wereld groot door gebruik te maken van de laatste ICT-toepassingen. Op school zijn niet alleen computers aanwezig waar kinderen onderzoekend kunnen leren, maar er zijn ook beeldschermen. Videoconferencing maakt het mogelijk dat scholen van verschillende locaties met elkaar in verbinding staan en dat lessen bij elkaar gevolgd kunnen worden. 9. De school is gevestigd in Wormerland, een locatie die grenst aan een prachtig natuurgebied, dat uitnodigt om ontdekt te worden. Het is van belang dat kinderen van jongs af aan ons gebied leren kennen in al zijn facetten. Kinderen raken vertrouwd met een natuurgebied en leren het helemaal kennen. Ze weten hoe ze kunnen spelen in het gebied, ze kennen de cultuurhistorie, ze kennen en respecteren de planten en dieren en de samenhang, ze weten dat ze het weer schoon achter moeten laten.