Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Document wsarop ons rapport d.d. 17 jfji 7im [m^iiuisimkhg heaft. fsi^^jiviy idefuificatredoeleinóen; KP&i^AccouiItants N.V.

2 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Kerncijfers Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling 7. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 8. Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens Document waatop ons rapport d.d. 17 JÜNI?ni^ lekking heeft, ident if icatiedoeleinden: Accountants N.V. Pagina 1

3 1. BESTUURSVERSLAG Alle bedragen X Inleiding Voor u ligt het verslag van het bestuur van de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-i Tapijt- en Textielindustrie, kortweg SAVAMITT, over de belangrijkste ontwikkelingen in Het is een verantwoording van de bestuursactiviteiten èn biedt ook achtergrondinformatie bij de bijgevoegde jaarrekening. SAVAMITT is op 22 december 2006 voortgekomen uit eenftisietussen de stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-industrie (S AV ACÖ) en de stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie (SAVAT). In dit verslag vindt u van de organisatie SAVAMITT een verkoite weergave van de inhoud van de verzekering, de bestuursverrichtingen, de stand van zaken van het fondsresultaat en een toelichting in de vofin van enkele analyses. 1.2 Doel van SAVAMITT: SAVAMirr heeft tot doel: 1. Het collectief doen verzekeren van de werkneniers op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschilctheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie van toepassing is en die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (WGA = Wei ldieit'attingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede de financiering hiervan. 2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemeis in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustiie die in de periode dat zij werkzaam vyaren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of ai'beidsmarktpositie, met inachtneming van nader door het bestuur vast te stellen procèduréle voorwaarden..de onder 1 génoemde collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ten behoeve van de werknemers in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 1.3 Contractduur In 2009 zijn afspraken gemaakt over een verlenging van de P contiactperiode van de collectieve WGA-hiaat verzekering, die liep van 1 januari 2004 t/m 31 december 2008, met een 2* contractperiode met een looptijd van 1 januari 2009 t'm 31 december 2013, en in 2013 zijn afspraken gemaakt over een verlenging met een 3* contractperiode met een looptijd van 1 januari 20141/m 31 december Organen van SAVAMITT en ondersteuning 2.1 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2014 Leden werkgevers. Plaatsvervangende leden werkgevers GiA.J. Lamers, vice-voorzitter /secretaris (1) H.J.A. Bekke-(-lr)- R. Bosch (1) R.M. van deipaa M. Mulder (1) *.. - ~ ^^^^ ^^^^^ Vacature (1) Document waarop ons rappon d.d. Leden wei knemers 17 m\ Plaatsvervangende leden werkneriiers' P3((^^oo!stósï)/itic3tit;doeleindcn;

4 J. Plat, voorzitter (2) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) Mw. E.M. Werger (4) De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalendeijaar. In het verslagjaar was de heer J. Plat fungerend voorzitter. De heer G;A.J. Lamers trad op als vicevoorzitter / secretaris. (1) namens MODINT. de Onderaemersorganisatie voor mode. Interieur, lapijt en te.\tiel (2) namens de FNV Bondgenoten (per FNV) (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie Bestuurswisselingen In het verslagjaar 2014 waren er geen bestuursmutaties. De vacature voor een bestuurslid namens MODINT stond nog open. 2.3 Commissies / werkgroepen: Technische Commissie SAVAMITT Werkgeversvertegenwoordiging G. Lamers Werbiemersvertegenwoordiging Mw..N. Engmann-van Eijbergen Externen: Mw. A. Plekker (Towers Watson) B. Hofsink (Centraal, Beheer Achmea) E. Kossen (Centraal Beheer Achmea ) 2.4 Ondei'steuning bestuur en commissies Secretariaat Mw. Mr. N. L. Hofinan, directeur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C. Eijsink Actuaris: Towers Watson te Purmerend Mw. A. Pleldcer (Uitvoering) verzekering Achmea Schadeverzekeringen N.V Accountant KPMG Accountants N.V. te De Meern 3. Kerngegevens Aantallen ultimo verslagjaar 2014 Aangesloten werkgevers Verzekerde werknemers Verzekerde loonsom Verrichtingen van het bestuur ,304 min. Document waarop ons rapport d,d. 1 7 iül^l 701^.letrekking heefl. iior ideniilicaiiedoeisinden: 'Accountants N.V. Pagina 3

5 4.1. Algemeen Het bestuurvan de SAVAMITT vergaderde inhet verslagjaar tweemaal, te weten op 26 juni en 9 december De technische commissie vergaderde in het verslagjaar eveneens tweemaal, te weten op 2juni en op 21 november In de bestuursvergaderingen wordt telkens de algemene gang van zaken m.b.t. de verzekering besproken. In de Technische Commissie SAVAMITT wórden, voor zover nodig, de bestuurs- vergaderingen voorbereid. In 2008 werd de afspraak gemaald dat de Technische Commissie SAVAMITT en het bestuur ieder halfjaar geïnfoimeerd zullen worden door Achmea over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de regeling. Deze informatie ziet onder meer op deelnemende bedrijven, nieuwe aanmeldingen, premieheffing en incasso, aantal en aard van de schadegevallen en de vermogenspositie. Naaste de reguliere informatie over de financiële rapportage en de ontwikkeling van de schadegevallen zijn dit verslagjaar onderwerp van gesprek in de vergaderingen van de Technische Commissie SAVAMITT geweest: de preventie-activiteiten / aanpak van schadelastbeheersing voor en door SAVAMITT. In juni heeft op verzoek van SAVAMITT Towers Watson een presentatie verzorgd over hun werkwijze en mogelijkheden om bedrijven en het bestuur van SAVAMITT te ondersteunen op hét gebied van verzuim, arbeidsongeschiktiieid en re-ititegratie, eh heeft CBA zijn nieuwe actievere schademanagement toegelicht dat vanaf ziekteweek 42 wordt ingezet. Vervolgens is in november 2014 een voorstel voor de aanpak van een Ö-meting in de Technische Commissie SAVAMITT besproken. de concept-jaari'ekening 2013 is besproken ter voorbereiding op de behandeling in de bestuursvergadering in juni en de reactie van het Ministerie van SZW hierop, die de toelichting niet specifiek genoeg gericht vond op de doelstellingen van SAVAMITT. In verband hiermee zijn de stukken aangepast en heeft de accountant een hernieuwde verklaring afgegeven. de oplossing van de gevolgen van de verschuiving van de ingangsdatum van de AOW voor het SAVAMITT / CBA-contract: Besloten was hiervoor van jaar töt jaar een inkoopsom te bepalen. Vanwege administratieve coinplicaties is het voorstel van CBA besproken om een koopsom voor de gehele contractperiode van 5 jaar vast te stellen. - de inforniatie üissen hét Sociaal Fonds MITT (SF MITT) eri SAVAMITT Het bestüur van SAVAMITT heeft op basis hiervan het volgende besloten: Wat de AOW-problematiek betieft voor de contractperiode gaat het bestuur er mee aklcoord, onder voorwaarden, dat voor degenen die na 2013 de AOW-gerechtigde leeftijd beréiken, door een eenmalige extra inkoopsom voor de gehele contractduur uit het vermogen van SAVAMITT, de betaling van de SAVAMITT-uitkering tot de AOW-ingangsdatum gegarandeerd wordt. Bij de bepaling van deze koopsom is rekening gehouden met het kabinetsvoorstel tot versnelde AO W-verhoging tot 67 jaar. Deze afspraak moét nog ineen allonge bij het contract vastgelegd worden. Verder heeft het bestuur in de december-vergadering besloten om in 2015 de O-meting verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie door Towers Watson te laten uitvoeren, en de begeleiding van dit onderzoek, te laten geschieden door de Technische Commissie SAVAMITT. Na deze 0- meting kan verder gekeken worden of en zo ja er behoefte is op het gebied van verzuim, arbeidsongeschildheid en re-integratie. n'~t~rl~l 4.2. WGA-hiaatverzekering Uitgebreid ^^*^ 7 JÜNi /M^ rte) helrekkitig heeft. 'oor jdnntilicatiedoeleinden; AccMMélM.V.

6 SAVAMITT Jaai-verslag 2014 Met Centi-aal Beheer Achmea (CBA) hebben cao-partijen een afspraak gemaakt over een verzekering met een uitgebreide collectieve dekking van het WGA-hiaat, die verplicht is voor alle werkgevers en werknemers op wie deze CAO SAVAMITT van toepassing is. De contractduur is 3 jaar ( ). De zgn. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid biedt alle weiknemers extra inkomenszekerheid, in aanvulling op hun WGA-uitkering, tot de maximum SV-loongrens van per januari 2015 (januari 2014: ). De werknemer heeft tot de (verschuivende) AOW-gerechtigde leeftijd de garantie van een inlcomen dat minstens 70% van het oude loon bedraagt. Ook bij deze WGA-hiaat verzekering is vverken lonend. Indien de wericnemer ten minste 50% van dé door UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt het inkomen aangevuld tot maximaal 75% van het oude loon. Voor de financiering dooi'.savamitt en CBA is gekozen is voor de variant met een sooit stop-loss-verzekering en een vaste premie voor de duur van het contract, in plaats van jaarlijkse premievaststelling op basis van experience rating; 4.3. Risicomanagement Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om het risico die het fonds loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent is hét concentratierisico. Concentraties kunnen er toe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico), ofde fmanciële positie van een tegenpartij (kiedietrisico), grote (veelal fmanciële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico in de bezittingen van het fonds is de concentratie van de vorderingen bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Dit is een verzekeraar die onder toezicht van DNB staat. Het fonds onderkent dit risico maar acht de kans dat dit risico een mogelijke negatieve impact heeft op het fonds beperkt. 4i4. Premieheffing De premie is voor de contractperiode van 3 jaar vastgesteld op 0,075% van het loon tot de WIAgrens ( in 2015 en in ). Deze premie geldt voor ondernemingen die pas vanaf 1 januari 2009 (zijn) gaan deelnemen aan de SAVAMlTT-verzekering. Er geldt voor deze groep geen korting. De premie kan worden ingehouden op het loon van de werknemer. Voor "zgn. oude gevallen" kan jaarlijks worden besloten om een korting op de premie te geven. Voor 2014 en 2015 is besloten voor deze gevallen tot een korting van 0,075%, zodat de premie, voor die groep bedrijven uitkomt öp 0%. De zgn. "oude gevallen" betreffen werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen: A) die tot 1 januari 2005 deel hebben genomén aan de regelingen van SA VACO en SA VAT en daarvoor in 2004 premie hebben betaald, of B) die niet deel hebben genomen aan deze regelingen, maar die vóór 1 januari 2009 zijn gaan deelnemen aan de SAVAMITT-regeling en daarvoor een inkoopsom / premie hébben betaald Indexatie SAVAT-, SAVACO- en SAVAMITT-uitkering 2013 De SAVAMITT-uitkeringen worden jaarlijks per januari verhoogd met de WlA-index, doch gemaximeerd op 3%. Tevens worden vanaf 2008 de SAVAT- en SAVACO-uitkeringen op dezelfde wijze geïndexeerd. De WI A-index in 2Ö14 bedroeg 1,10 % en is in ,09%. ["ipinn 4.6 Voorilchting WGA-Hiaatverzekering SAVAMITT KPiVIG Audit ln december 2014 zijn de bedrijven zoals gebruikelijk per brief door de Valcraaa''MlTT'üaaêP' '^PP ^ geïnfoimeerd over de premie ^ ^ jyhj y^^^^ lalrekking heeft. )/or identificatiedoeieinden; APaginaiSts N.v.

7 Op de website zijn de hoofdlijnen van de zgn. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid weergegeven en zijn de voorlichtingsbrochure en diverse formulieren betreffende de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid van SAVAMITT ter informatie geplaatst FINANCIËN SAVAMITT ln de juni-vergadering werd de jaaitekening 2013 besproken en vastgesteld en werd daarop een goedkeurende contioleverklaring van de accountant ontvangen. Dè onderliggende data werden door de actuaris gecontroleerd. Uit de overige reserve wordt voor iedereen de algemene premiekorting gefinancierd. In deceinber nam hét bestuur kennis van de verwachte realisatie 2014 van de bestuurs- en advieskosten van SAVAMITT. Er zijn in het; verslagjaai' activiteiten verricht / kosten gemaakt die betrekking hebben op doelstelling l (het collectief doen verzekeren inzake arbeidsongeschiktheid). Hiervoor wordt verwezen naar punt 4 in de toelichting op de staat van baten en lasten 2014, pagina 17. Verder zijn in 2014 geen siibsidies toegekend. Hiervoor wordt vei-wezen naar punt 5 in de toelichting op de staat van baten en lasten 2014, pagina 17. Voor doelstelling 2 (het ondersteunen bij re-integratie en verbeteren sociale en / of arbeidsniarktpositie) zijn geeii activiteiten verricht / kösten.gemaakt in het verslagjaar. Hiervoor wordt verwezen naar punt 8 tn de toelichting op de staat van baten en lasten 2014, pagina Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient SAVAMITT de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een stichting ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de SAVAMITT het geval Slotwoord Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor SAVAMITT heeft ingespannen. Zeist, 11 juni 2015 J. Plat G.A.I. Lamers vice-voorzitter / secretaris voorzitter Document waarop ons rapport d.d. 17 Jüi^f 7m betrekking heeft. J'üftr idfintifïmtiedoeicinden; Mmm nish.v.

8 2. Kerncijfers Alle bedragen.\ Bruto premies (In rekening gebraclite bnito premies door verzekeraar) - WGA hiaat product - Koopsommen Totaal bruto premies Netto resultaat Eigen vermogen (Na resuitaatverdeling) Overige reserves Bestemmingsresei-ve Totaal eigen vermogen SSi KPIVIG Audit Document waarop ons rapport d.d. 17 mi 7m betrekking heeft, gyj'f^^ti^oatiedoeleinden: A(S;ountants N.V.

9 3. Balans per 31 december 2014 (Na resultaatverdeling) Activa 31 december december 2013 (Alle bedragen x e 1.000) 1. Vorderingen Totaal activa Passiva 31 december deceinber 2013 (Alle bedragen xe Eigen vermogen Overige reserves Bestemmingsreserve Koitlopende schülden Totaal passiva Document waarop ons rapport d.d. 17 iofii 7m5 identitic3tiedoe!einden: ifitccountants N.V.

10 4. Staat van baten en lasten over 2014 (Alle bedragen x e 1.000) Bruto heffingsresultaat Bruto heffingen Uitkeringen boekjaar Premie voor verzekeraar Totaal bruto heffingsresultaat Subsidies 6. Bedrijfskosten Administratiekosten Overige kosten Totaal bedrijfskosten Financiële baten minus lasteii Andere rentebaten en sooitgelijke opbrengsten Andere rentelasten en,sooitgelijke lasten Totaal financiële baten minus lasten, Ondersteuning re-integratie en verbeteren sociale en/of arbeidsmarktpositie Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaatverdeling Dotatie (onttrekkmg) aan de overige reserve KPMG AUQÏI ~ *De posten in de Staat van baten en lasten zijn doorlopend genummerd volgend op de posten in de balans gnjïejivvijzitn\naan d ons rappoit d.d. toelichtingen in hoofdstuk 6 17 ïm\ 7m {made! betrekking heeft. afhoor identificatiedoeleinden; AccD-iiXiJaDt^ N V.

11 SAVAMITT Jaai-verslag Grondslagen van waardering en resuitaatbepaiing 5.1 Aigemeen SAVAMITT, gevestigd te Zeist, is op 22 december 2006 voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-industrie (SAVACO) en de Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie (SAVAT). SAVAMITT heeft tot doel: 1. Het collectief doen verzekeren van de werknemei s op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen bij Arbéidsongeschildheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie van toepassing is en die op of na 1 januari 2004 aihéidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de. arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen vöor een WGA-uitkering (WGA = Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschilden) in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede de financiering hiervan. 2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsprocés zijn geiaaltt met huri rè-iritegiatie in het arbeidsproces en gericht op het vei betei en van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachtneming yan nader door het bestuur vast té stellen procedurele voorwaarden. 5.2 Overeenstemmingsverldaring De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de weftelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in RJ 640. Het bestuur heeft op 11 juni 2015 de jaarrekening opgemaakt. 5;3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd qp historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld worden activa eri passiva opgenomen tegen nominale waarde. Continuïteit Deze jaaitekening is opgesteld uitgaande van de continufteitsveronderstelling. Opname van een actief of een verpliciiting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met eén uitstroom van middelen en de omvang yan het bedrag daarvan betrouwbaar kan wórden vastgesteld.. Verantwoording van ijaten en lasten j j 1 jj > Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen waiine^^:e^;^^raieerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een.vermeerdering van een actief ofti^ënlceitaiiidering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwtbaafnkariwwöïdêff'^''pport d.d. vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vennindering van het economisch potentieel, 17 iüi^i 7m (mede) betrekking heeft. I^^Sivbpr identificatiedoeleinden; ^^^agiïia'elios N.v.

12 samenhangend riiet een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waai'van de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid ora het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af tè wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wildelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en fmanciële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaanekening in overeenstemming met RJ 640 vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtinge;n, en van baten en lasten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden vooildurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden waaivoor de herziening gevolgen heeft. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 5.4 Waarderingsgrondslagen voor de balans Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Vorderingen uit directe verzekeringen op verzekeringnemers De heffingsschattingen zijn als volgt tot starid gekomen: op giond van historische gegevens wordt een raming gemaakt van het door de aangesloten werkgevers nog te melden bedrag aan loonsommen voor dit boekjaar. Op de berekende heffingsschattingen per product wordt een coitectie toegepast voor crediteringen en oninbare vorderingen. 5.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling Premie voor verzekeraar contract De premie voor de verzekeraar is gebaseerd op een gemiddelde instroom van op jaarbasis (gemeten als toename van de teclmische voorziening exclusief intrest). Voor de totale looptijd van het contract is dit bedrag gelijk aan de gecumuleerde nettopremie over de gehele contractperiode. Mocht de instroom over de gehele looptijd van het contract meer dan genoemde gecumuleerde nettopremie bedragen, maar minder dan twee maal de gecumuleerde nettopremie exclusief inti est, dan is dit risico voor rekening van SAVAMITT en wordt dit risico gefinancierd door SAVAMITT. Jndien dé schade over de looptijd van het contract meer dair't^e'ttgl de gecumuleerde nettopremie exclusief intrest bedraagt dan is dit risico ^v^opjij%e%ning van Achmea Schadeverzekeringen N.V.. Document waarop ons rapport d.d. Op dit moment is de totale schadelast ( ) lager dan de bovengenoemde drempel. 17 m\?nn (ihcbsl belfokking heeft, idpntificaiicdooleinden: **j!^w.?tdrlts N.V.

13 5.6 Kasstroomoverzicht Aangezien de kasstromen grotendeels worden verwerkt via de verzekeraar (Achmea Schadeverzekeringen N.V.) is een kasstroomoverzicht achterwege gelaten. I-s-.V.I''.7 J Document waarop ons rapport d.d. 17 iüf^'i 7m (mede) betrekking heefl. ;jor identificatiedoeieinden; cccjuntgnts N.V. 'agina 12

14 6. Toelichting balans per 31 december Vorderingen (Alle bedragen xe 1.000) Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers Rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V. gedurende het jaar: Stand begin boekjaar Verrekening beheers- en accountantskosten Rentedeling Rentevergoeding over voorlopige winstdeling Ontvangén WIA heffingspremie Koopsom 67 jr. contract Stand einde boekjaar Document waarop on.s rapport d.d. 17 im\ (mede) betiekking heelt, "^sf voor ideniilicattedoeleinden: IcApgpj^fgsN.V.

15 SAVAMITT Jaai-vcrslag Eigen vermogen (Alle bedragen X ) Overigé reserves Bestemmingsresei-vè Totaal per einde boekjaar Verloop overige reserves gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar L Resuitaatverdeling boékjaar -275 :99 Stand einde boekjaar Verloop bestemmingsreserve gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar Van overige reserves 1 : Stand einde boekjaar Op 24 maart heeft het bestuur van SAVAMITT besloten een bedrag uit de overige reserves te^besteminen voor de doelstelling zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van de geldende statuten: 'Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachtneming van nader door het besttiur vast te stellen procedurele voowaarden'. In voorgaande boekjaren waren de reserves van SAVAMITT niet formeel bestemd voor specifieke stattitaire doelstellingen; daarom is in die jaren geen bestemmingsreserve gevormd. Document waarop ons rapport d.d. 17 m\ 7nn (mede) betrekking heeft. SsJ voor identificatiedoeieinden; 'v^p^ Accountants N.V. Pagitia 14

16 3. Kortlopende schulden (Alle bedragen xe 1.000) Rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA Te betalen beheer- en accountantskosten Stand einde boekjaar Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA gedurende het jaar: Stand begin boekjaar WIA-premie lopendjaar Conectie premies 2009 t/m Stand einde boekjaar Document waarop ons rapport d.d. 1 7.iüNI ^fll'ï (mede) betrekking heeft. IgS^oor idenifficotiedoeleinden; w facpaginanlt5n.v.

17 SAVAMITT Jaa I-verslag Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De verzekeringstechnische resultaten over de periode bedragen per 31 december (31 december ). Omdat deze resultaten nog niet definitief zijn vastgesteld en niet direct opeisbaar zijn wordt het voorlopige resultaat als niet in de balans opgenomen activa opgenomen. Het resultaat over de periode wordt uiteriijk 31 december 2016 definitief vastgesteld. Document waaiop ons rapport d.d. 17 m?«f5 (mede) betrekking heeft, js^voor identificatiedoeieinden: ^Pagina'Tós N v.

18 8. Toelichting staat van baten en lasten Bruto heffingsresultaat (Alle bedragen x ) Bruto heffingen: Opgelegde WIA-premie 18 Premie voor verzekeraar: Ll rekening gebrachte WIA-premie In rekeriing gebrachte koopsom 67 jr Naheffing WL\-premie 2010 t'm Bruto heffingsresultaat Subsidies (Allebedragen xe 1.000) Er zijn over 2014 geen subsidies aangevraagd en ontvangen 6. Bedrijfskosten (Alle bedragen x 1.000) Overige administratiekosten In de bedrijfskosten zijn (2013: ) kosten voor de accountantsorganisatie besloten voor het onderzoek naar de jaarrekening. De Stichting heeft geen gebraik gemaakt van andere diensten van de accountantsorganisatie. 7. Financiële baten minus lasten (Alle bedragen xe 1.000) Anderen rentebaten en soortgelijke opbrengsten: - Rentedeling rekening-courant '- Rentevergoeding over voorlopige technische Winstdeling - Overige baten Financiële baten minus lasten 148 "4; KPlViG Auqiyo Document waarop ons rapport d.d. 4 7 mil /fif, (rn^e) betrekking heeft, i^voor idontifiraticdoeleinden; mm%a7mis N.v.

19 8; Ondersteuning re-integratie en verbeteren sociale en/of arbeidsmarktpositie. (Alle bedragen x 1.000) Hiervoor zijn ih 2014 geen kosten gemaakt. 9. Vennootschapsbelasting De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de veimootschapsbelasting. 10. Personeelsbestand De stichting had in 2014, evenals in 2013, geen medewerkers in dienst, 11. Bezoldiging van bestuurders De bestuurders hebben in 2014, evenals in 2013, geen vergoedingen ontvangen. Document waarop ons rapport d.d. 17 Jüf^i 7m JgajiB) betrekking heeft. ^)' a&yna''i"'8^^'^ ^''^'"'^^"- vpsmta Acaauntants N,V.

20 SAVAMITT Jaai-verslag Overige gegevens 9.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat. Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen. Het bestuur besluit het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering als volgt te verdelen: Resultaatverdeling (Alle bedragen xe 1.000) Dotatie (onttrekking) aan de oyerige resei-ve Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijkefinanciëlegevolgen voor de Stichting. 9.3 Controieverklaring van de accountant De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina. Zeist, 11 juni 2015 G.A.J. Lamers J. Plat '^'"'^ Voorzitter Vicevoorzitter/secretaris 17 m\ 7nn (mede) betrekking fieaft. l^jssl voor identificatiedoeieinden: #^iw9'"'^'^-^-