Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Document wsarop ons rapport d.d. 17 jfji 7im [m^iiuisimkhg heaft. fsi^^jiviy idefuificatredoeleinóen; KP&i^AccouiItants N.V.

2 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Kerncijfers Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling 7. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 8. Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens Document waatop ons rapport d.d. 17 JÜNI?ni^ lekking heeft, ident if icatiedoeleinden: Accountants N.V. Pagina 1

3 1. BESTUURSVERSLAG Alle bedragen X Inleiding Voor u ligt het verslag van het bestuur van de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-i Tapijt- en Textielindustrie, kortweg SAVAMITT, over de belangrijkste ontwikkelingen in Het is een verantwoording van de bestuursactiviteiten èn biedt ook achtergrondinformatie bij de bijgevoegde jaarrekening. SAVAMITT is op 22 december 2006 voortgekomen uit eenftisietussen de stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-industrie (S AV ACÖ) en de stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie (SAVAT). In dit verslag vindt u van de organisatie SAVAMITT een verkoite weergave van de inhoud van de verzekering, de bestuursverrichtingen, de stand van zaken van het fondsresultaat en een toelichting in de vofin van enkele analyses. 1.2 Doel van SAVAMITT: SAVAMirr heeft tot doel: 1. Het collectief doen verzekeren van de werkneniers op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschilctheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie van toepassing is en die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (WGA = Wei ldieit'attingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede de financiering hiervan. 2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemeis in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustiie die in de periode dat zij werkzaam vyaren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of ai'beidsmarktpositie, met inachtneming van nader door het bestuur vast te stellen procèduréle voorwaarden..de onder 1 génoemde collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ten behoeve van de werknemers in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 1.3 Contractduur In 2009 zijn afspraken gemaakt over een verlenging van de P contiactperiode van de collectieve WGA-hiaat verzekering, die liep van 1 januari 2004 t/m 31 december 2008, met een 2* contractperiode met een looptijd van 1 januari 2009 t'm 31 december 2013, en in 2013 zijn afspraken gemaakt over een verlenging met een 3* contractperiode met een looptijd van 1 januari 20141/m 31 december Organen van SAVAMITT en ondersteuning 2.1 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2014 Leden werkgevers. Plaatsvervangende leden werkgevers GiA.J. Lamers, vice-voorzitter /secretaris (1) H.J.A. Bekke-(-lr)- R. Bosch (1) R.M. van deipaa M. Mulder (1) *.. - ~ ^^^^ ^^^^^ Vacature (1) Document waarop ons rappon d.d. Leden wei knemers 17 m\ Plaatsvervangende leden werkneriiers' P3((^^oo!stósï)/itic3tit;doeleindcn;

4 J. Plat, voorzitter (2) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) Mw. E.M. Werger (4) De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalendeijaar. In het verslagjaar was de heer J. Plat fungerend voorzitter. De heer G;A.J. Lamers trad op als vicevoorzitter / secretaris. (1) namens MODINT. de Onderaemersorganisatie voor mode. Interieur, lapijt en te.\tiel (2) namens de FNV Bondgenoten (per FNV) (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie Bestuurswisselingen In het verslagjaar 2014 waren er geen bestuursmutaties. De vacature voor een bestuurslid namens MODINT stond nog open. 2.3 Commissies / werkgroepen: Technische Commissie SAVAMITT Werkgeversvertegenwoordiging G. Lamers Werbiemersvertegenwoordiging Mw..N. Engmann-van Eijbergen Externen: Mw. A. Plekker (Towers Watson) B. Hofsink (Centraal, Beheer Achmea) E. Kossen (Centraal Beheer Achmea ) 2.4 Ondei'steuning bestuur en commissies Secretariaat Mw. Mr. N. L. Hofinan, directeur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C. Eijsink Actuaris: Towers Watson te Purmerend Mw. A. Pleldcer (Uitvoering) verzekering Achmea Schadeverzekeringen N.V Accountant KPMG Accountants N.V. te De Meern 3. Kerngegevens Aantallen ultimo verslagjaar 2014 Aangesloten werkgevers Verzekerde werknemers Verzekerde loonsom Verrichtingen van het bestuur ,304 min. Document waarop ons rapport d,d. 1 7 iül^l 701^.letrekking heefl. iior ideniilicaiiedoeisinden: 'Accountants N.V. Pagina 3

5 4.1. Algemeen Het bestuurvan de SAVAMITT vergaderde inhet verslagjaar tweemaal, te weten op 26 juni en 9 december De technische commissie vergaderde in het verslagjaar eveneens tweemaal, te weten op 2juni en op 21 november In de bestuursvergaderingen wordt telkens de algemene gang van zaken m.b.t. de verzekering besproken. In de Technische Commissie SAVAMITT wórden, voor zover nodig, de bestuurs- vergaderingen voorbereid. In 2008 werd de afspraak gemaald dat de Technische Commissie SAVAMITT en het bestuur ieder halfjaar geïnfoimeerd zullen worden door Achmea over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de regeling. Deze informatie ziet onder meer op deelnemende bedrijven, nieuwe aanmeldingen, premieheffing en incasso, aantal en aard van de schadegevallen en de vermogenspositie. Naaste de reguliere informatie over de financiële rapportage en de ontwikkeling van de schadegevallen zijn dit verslagjaar onderwerp van gesprek in de vergaderingen van de Technische Commissie SAVAMITT geweest: de preventie-activiteiten / aanpak van schadelastbeheersing voor en door SAVAMITT. In juni heeft op verzoek van SAVAMITT Towers Watson een presentatie verzorgd over hun werkwijze en mogelijkheden om bedrijven en het bestuur van SAVAMITT te ondersteunen op hét gebied van verzuim, arbeidsongeschiktiieid en re-ititegratie, eh heeft CBA zijn nieuwe actievere schademanagement toegelicht dat vanaf ziekteweek 42 wordt ingezet. Vervolgens is in november 2014 een voorstel voor de aanpak van een Ö-meting in de Technische Commissie SAVAMITT besproken. de concept-jaari'ekening 2013 is besproken ter voorbereiding op de behandeling in de bestuursvergadering in juni en de reactie van het Ministerie van SZW hierop, die de toelichting niet specifiek genoeg gericht vond op de doelstellingen van SAVAMITT. In verband hiermee zijn de stukken aangepast en heeft de accountant een hernieuwde verklaring afgegeven. de oplossing van de gevolgen van de verschuiving van de ingangsdatum van de AOW voor het SAVAMITT / CBA-contract: Besloten was hiervoor van jaar töt jaar een inkoopsom te bepalen. Vanwege administratieve coinplicaties is het voorstel van CBA besproken om een koopsom voor de gehele contractperiode van 5 jaar vast te stellen. - de inforniatie üissen hét Sociaal Fonds MITT (SF MITT) eri SAVAMITT Het bestüur van SAVAMITT heeft op basis hiervan het volgende besloten: Wat de AOW-problematiek betieft voor de contractperiode gaat het bestuur er mee aklcoord, onder voorwaarden, dat voor degenen die na 2013 de AOW-gerechtigde leeftijd beréiken, door een eenmalige extra inkoopsom voor de gehele contractduur uit het vermogen van SAVAMITT, de betaling van de SAVAMITT-uitkering tot de AOW-ingangsdatum gegarandeerd wordt. Bij de bepaling van deze koopsom is rekening gehouden met het kabinetsvoorstel tot versnelde AO W-verhoging tot 67 jaar. Deze afspraak moét nog ineen allonge bij het contract vastgelegd worden. Verder heeft het bestuur in de december-vergadering besloten om in 2015 de O-meting verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie door Towers Watson te laten uitvoeren, en de begeleiding van dit onderzoek, te laten geschieden door de Technische Commissie SAVAMITT. Na deze 0- meting kan verder gekeken worden of en zo ja er behoefte is op het gebied van verzuim, arbeidsongeschildheid en re-integratie. n'~t~rl~l 4.2. WGA-hiaatverzekering Uitgebreid ^^*^ 7 JÜNi /M^ rte) helrekkitig heeft. 'oor jdnntilicatiedoeleinden; AccMMélM.V.

6 SAVAMITT Jaai-verslag 2014 Met Centi-aal Beheer Achmea (CBA) hebben cao-partijen een afspraak gemaakt over een verzekering met een uitgebreide collectieve dekking van het WGA-hiaat, die verplicht is voor alle werkgevers en werknemers op wie deze CAO SAVAMITT van toepassing is. De contractduur is 3 jaar ( ). De zgn. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid biedt alle weiknemers extra inkomenszekerheid, in aanvulling op hun WGA-uitkering, tot de maximum SV-loongrens van per januari 2015 (januari 2014: ). De werknemer heeft tot de (verschuivende) AOW-gerechtigde leeftijd de garantie van een inlcomen dat minstens 70% van het oude loon bedraagt. Ook bij deze WGA-hiaat verzekering is vverken lonend. Indien de wericnemer ten minste 50% van dé door UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt het inkomen aangevuld tot maximaal 75% van het oude loon. Voor de financiering dooi'.savamitt en CBA is gekozen is voor de variant met een sooit stop-loss-verzekering en een vaste premie voor de duur van het contract, in plaats van jaarlijkse premievaststelling op basis van experience rating; 4.3. Risicomanagement Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om het risico die het fonds loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent is hét concentratierisico. Concentraties kunnen er toe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico), ofde fmanciële positie van een tegenpartij (kiedietrisico), grote (veelal fmanciële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico in de bezittingen van het fonds is de concentratie van de vorderingen bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Dit is een verzekeraar die onder toezicht van DNB staat. Het fonds onderkent dit risico maar acht de kans dat dit risico een mogelijke negatieve impact heeft op het fonds beperkt. 4i4. Premieheffing De premie is voor de contractperiode van 3 jaar vastgesteld op 0,075% van het loon tot de WIAgrens ( in 2015 en in ). Deze premie geldt voor ondernemingen die pas vanaf 1 januari 2009 (zijn) gaan deelnemen aan de SAVAMlTT-verzekering. Er geldt voor deze groep geen korting. De premie kan worden ingehouden op het loon van de werknemer. Voor "zgn. oude gevallen" kan jaarlijks worden besloten om een korting op de premie te geven. Voor 2014 en 2015 is besloten voor deze gevallen tot een korting van 0,075%, zodat de premie, voor die groep bedrijven uitkomt öp 0%. De zgn. "oude gevallen" betreffen werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen: A) die tot 1 januari 2005 deel hebben genomén aan de regelingen van SA VACO en SA VAT en daarvoor in 2004 premie hebben betaald, of B) die niet deel hebben genomen aan deze regelingen, maar die vóór 1 januari 2009 zijn gaan deelnemen aan de SAVAMITT-regeling en daarvoor een inkoopsom / premie hébben betaald Indexatie SAVAT-, SAVACO- en SAVAMITT-uitkering 2013 De SAVAMITT-uitkeringen worden jaarlijks per januari verhoogd met de WlA-index, doch gemaximeerd op 3%. Tevens worden vanaf 2008 de SAVAT- en SAVACO-uitkeringen op dezelfde wijze geïndexeerd. De WI A-index in 2Ö14 bedroeg 1,10 % en is in ,09%. ["ipinn 4.6 Voorilchting WGA-Hiaatverzekering SAVAMITT KPiVIG Audit ln december 2014 zijn de bedrijven zoals gebruikelijk per brief door de Valcraaa''MlTT'üaaêP' '^PP ^ geïnfoimeerd over de premie ^ ^ jyhj y^^^^ lalrekking heeft. )/or identificatiedoeieinden; APaginaiSts N.v.

7 Op de website zijn de hoofdlijnen van de zgn. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid weergegeven en zijn de voorlichtingsbrochure en diverse formulieren betreffende de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid van SAVAMITT ter informatie geplaatst FINANCIËN SAVAMITT ln de juni-vergadering werd de jaaitekening 2013 besproken en vastgesteld en werd daarop een goedkeurende contioleverklaring van de accountant ontvangen. Dè onderliggende data werden door de actuaris gecontroleerd. Uit de overige reserve wordt voor iedereen de algemene premiekorting gefinancierd. In deceinber nam hét bestuur kennis van de verwachte realisatie 2014 van de bestuurs- en advieskosten van SAVAMITT. Er zijn in het; verslagjaai' activiteiten verricht / kosten gemaakt die betrekking hebben op doelstelling l (het collectief doen verzekeren inzake arbeidsongeschiktheid). Hiervoor wordt verwezen naar punt 4 in de toelichting op de staat van baten en lasten 2014, pagina 17. Verder zijn in 2014 geen siibsidies toegekend. Hiervoor wordt vei-wezen naar punt 5 in de toelichting op de staat van baten en lasten 2014, pagina 17. Voor doelstelling 2 (het ondersteunen bij re-integratie en verbeteren sociale en / of arbeidsniarktpositie) zijn geeii activiteiten verricht / kösten.gemaakt in het verslagjaar. Hiervoor wordt verwezen naar punt 8 tn de toelichting op de staat van baten en lasten 2014, pagina Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient SAVAMITT de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een stichting ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de SAVAMITT het geval Slotwoord Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor SAVAMITT heeft ingespannen. Zeist, 11 juni 2015 J. Plat G.A.I. Lamers vice-voorzitter / secretaris voorzitter Document waarop ons rapport d.d. 17 Jüi^f 7m betrekking heeft. J'üftr idfintifïmtiedoeicinden; Mmm nish.v.

8 2. Kerncijfers Alle bedragen.\ Bruto premies (In rekening gebraclite bnito premies door verzekeraar) - WGA hiaat product - Koopsommen Totaal bruto premies Netto resultaat Eigen vermogen (Na resuitaatverdeling) Overige reserves Bestemmingsresei-ve Totaal eigen vermogen SSi KPIVIG Audit Document waarop ons rapport d.d. 17 mi 7m betrekking heeft, gyj'f^^ti^oatiedoeleinden: A(S;ountants N.V.

9 3. Balans per 31 december 2014 (Na resultaatverdeling) Activa 31 december december 2013 (Alle bedragen x e 1.000) 1. Vorderingen Totaal activa Passiva 31 december deceinber 2013 (Alle bedragen xe Eigen vermogen Overige reserves Bestemmingsreserve Koitlopende schülden Totaal passiva Document waarop ons rapport d.d. 17 iofii 7m5 identitic3tiedoe!einden: ifitccountants N.V.

10 4. Staat van baten en lasten over 2014 (Alle bedragen x e 1.000) Bruto heffingsresultaat Bruto heffingen Uitkeringen boekjaar Premie voor verzekeraar Totaal bruto heffingsresultaat Subsidies 6. Bedrijfskosten Administratiekosten Overige kosten Totaal bedrijfskosten Financiële baten minus lasteii Andere rentebaten en sooitgelijke opbrengsten Andere rentelasten en,sooitgelijke lasten Totaal financiële baten minus lasten, Ondersteuning re-integratie en verbeteren sociale en/of arbeidsmarktpositie Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaatverdeling Dotatie (onttrekkmg) aan de overige reserve KPMG AUQÏI ~ *De posten in de Staat van baten en lasten zijn doorlopend genummerd volgend op de posten in de balans gnjïejivvijzitn\naan d ons rappoit d.d. toelichtingen in hoofdstuk 6 17 ïm\ 7m {made! betrekking heeft. afhoor identificatiedoeleinden; AccD-iiXiJaDt^ N V.

11 SAVAMITT Jaai-verslag Grondslagen van waardering en resuitaatbepaiing 5.1 Aigemeen SAVAMITT, gevestigd te Zeist, is op 22 december 2006 voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-industrie (SAVACO) en de Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie (SAVAT). SAVAMITT heeft tot doel: 1. Het collectief doen verzekeren van de werknemei s op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen bij Arbéidsongeschildheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie van toepassing is en die op of na 1 januari 2004 aihéidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de. arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen vöor een WGA-uitkering (WGA = Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschilden) in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede de financiering hiervan. 2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsprocés zijn geiaaltt met huri rè-iritegiatie in het arbeidsproces en gericht op het vei betei en van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachtneming yan nader door het bestuur vast té stellen procedurele voorwaarden. 5.2 Overeenstemmingsverldaring De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de weftelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in RJ 640. Het bestuur heeft op 11 juni 2015 de jaarrekening opgemaakt. 5;3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd qp historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld worden activa eri passiva opgenomen tegen nominale waarde. Continuïteit Deze jaaitekening is opgesteld uitgaande van de continufteitsveronderstelling. Opname van een actief of een verpliciiting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met eén uitstroom van middelen en de omvang yan het bedrag daarvan betrouwbaar kan wórden vastgesteld.. Verantwoording van ijaten en lasten j j 1 jj > Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen waiine^^:e^;^^raieerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een.vermeerdering van een actief ofti^ënlceitaiiidering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwtbaafnkariwwöïdêff'^''pport d.d. vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vennindering van het economisch potentieel, 17 iüi^i 7m (mede) betrekking heeft. I^^Sivbpr identificatiedoeleinden; ^^^agiïia'elios N.v.

12 samenhangend riiet een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waai'van de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid ora het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af tè wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wildelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en fmanciële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaanekening in overeenstemming met RJ 640 vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtinge;n, en van baten en lasten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden vooildurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden waaivoor de herziening gevolgen heeft. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 5.4 Waarderingsgrondslagen voor de balans Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Vorderingen uit directe verzekeringen op verzekeringnemers De heffingsschattingen zijn als volgt tot starid gekomen: op giond van historische gegevens wordt een raming gemaakt van het door de aangesloten werkgevers nog te melden bedrag aan loonsommen voor dit boekjaar. Op de berekende heffingsschattingen per product wordt een coitectie toegepast voor crediteringen en oninbare vorderingen. 5.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling Premie voor verzekeraar contract De premie voor de verzekeraar is gebaseerd op een gemiddelde instroom van op jaarbasis (gemeten als toename van de teclmische voorziening exclusief intrest). Voor de totale looptijd van het contract is dit bedrag gelijk aan de gecumuleerde nettopremie over de gehele contractperiode. Mocht de instroom over de gehele looptijd van het contract meer dan genoemde gecumuleerde nettopremie bedragen, maar minder dan twee maal de gecumuleerde nettopremie exclusief inti est, dan is dit risico voor rekening van SAVAMITT en wordt dit risico gefinancierd door SAVAMITT. Jndien dé schade over de looptijd van het contract meer dair't^e'ttgl de gecumuleerde nettopremie exclusief intrest bedraagt dan is dit risico ^v^opjij%e%ning van Achmea Schadeverzekeringen N.V.. Document waarop ons rapport d.d. Op dit moment is de totale schadelast ( ) lager dan de bovengenoemde drempel. 17 m\?nn (ihcbsl belfokking heeft, idpntificaiicdooleinden: **j!^w.?tdrlts N.V.

13 5.6 Kasstroomoverzicht Aangezien de kasstromen grotendeels worden verwerkt via de verzekeraar (Achmea Schadeverzekeringen N.V.) is een kasstroomoverzicht achterwege gelaten. I-s-.V.I''.7 J Document waarop ons rapport d.d. 17 iüf^'i 7m (mede) betrekking heefl. ;jor identificatiedoeieinden; cccjuntgnts N.V. 'agina 12

14 6. Toelichting balans per 31 december Vorderingen (Alle bedragen xe 1.000) Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers Rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V. gedurende het jaar: Stand begin boekjaar Verrekening beheers- en accountantskosten Rentedeling Rentevergoeding over voorlopige winstdeling Ontvangén WIA heffingspremie Koopsom 67 jr. contract Stand einde boekjaar Document waarop on.s rapport d.d. 17 im\ (mede) betiekking heelt, "^sf voor ideniilicattedoeleinden: IcApgpj^fgsN.V.

15 SAVAMITT Jaai-vcrslag Eigen vermogen (Alle bedragen X ) Overigé reserves Bestemmingsresei-vè Totaal per einde boekjaar Verloop overige reserves gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar L Resuitaatverdeling boékjaar -275 :99 Stand einde boekjaar Verloop bestemmingsreserve gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar Van overige reserves 1 : Stand einde boekjaar Op 24 maart heeft het bestuur van SAVAMITT besloten een bedrag uit de overige reserves te^besteminen voor de doelstelling zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van de geldende statuten: 'Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachtneming van nader door het besttiur vast te stellen procedurele voowaarden'. In voorgaande boekjaren waren de reserves van SAVAMITT niet formeel bestemd voor specifieke stattitaire doelstellingen; daarom is in die jaren geen bestemmingsreserve gevormd. Document waarop ons rapport d.d. 17 m\ 7nn (mede) betrekking heeft. SsJ voor identificatiedoeieinden; 'v^p^ Accountants N.V. Pagitia 14

16 3. Kortlopende schulden (Alle bedragen xe 1.000) Rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA Te betalen beheer- en accountantskosten Stand einde boekjaar Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA gedurende het jaar: Stand begin boekjaar WIA-premie lopendjaar Conectie premies 2009 t/m Stand einde boekjaar Document waarop ons rapport d.d. 1 7.iüNI ^fll'ï (mede) betrekking heeft. IgS^oor idenifficotiedoeleinden; w facpaginanlt5n.v.

17 SAVAMITT Jaa I-verslag Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De verzekeringstechnische resultaten over de periode bedragen per 31 december (31 december ). Omdat deze resultaten nog niet definitief zijn vastgesteld en niet direct opeisbaar zijn wordt het voorlopige resultaat als niet in de balans opgenomen activa opgenomen. Het resultaat over de periode wordt uiteriijk 31 december 2016 definitief vastgesteld. Document waaiop ons rapport d.d. 17 m?«f5 (mede) betrekking heeft, js^voor identificatiedoeieinden: ^Pagina'Tós N v.

18 8. Toelichting staat van baten en lasten Bruto heffingsresultaat (Alle bedragen x ) Bruto heffingen: Opgelegde WIA-premie 18 Premie voor verzekeraar: Ll rekening gebrachte WIA-premie In rekeriing gebrachte koopsom 67 jr Naheffing WL\-premie 2010 t'm Bruto heffingsresultaat Subsidies (Allebedragen xe 1.000) Er zijn over 2014 geen subsidies aangevraagd en ontvangen 6. Bedrijfskosten (Alle bedragen x 1.000) Overige administratiekosten In de bedrijfskosten zijn (2013: ) kosten voor de accountantsorganisatie besloten voor het onderzoek naar de jaarrekening. De Stichting heeft geen gebraik gemaakt van andere diensten van de accountantsorganisatie. 7. Financiële baten minus lasten (Alle bedragen xe 1.000) Anderen rentebaten en soortgelijke opbrengsten: - Rentedeling rekening-courant '- Rentevergoeding over voorlopige technische Winstdeling - Overige baten Financiële baten minus lasten 148 "4; KPlViG Auqiyo Document waarop ons rapport d.d. 4 7 mil /fif, (rn^e) betrekking heeft, i^voor idontifiraticdoeleinden; mm%a7mis N.v.

19 8; Ondersteuning re-integratie en verbeteren sociale en/of arbeidsmarktpositie. (Alle bedragen x 1.000) Hiervoor zijn ih 2014 geen kosten gemaakt. 9. Vennootschapsbelasting De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de veimootschapsbelasting. 10. Personeelsbestand De stichting had in 2014, evenals in 2013, geen medewerkers in dienst, 11. Bezoldiging van bestuurders De bestuurders hebben in 2014, evenals in 2013, geen vergoedingen ontvangen. Document waarop ons rapport d.d. 17 Jüf^i 7m JgajiB) betrekking heeft. ^)' a&yna''i"'8^^'^ ^''^'"'^^"- vpsmta Acaauntants N,V.

20 SAVAMITT Jaai-verslag Overige gegevens 9.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat. Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen. Het bestuur besluit het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering als volgt te verdelen: Resultaatverdeling (Alle bedragen xe 1.000) Dotatie (onttrekking) aan de oyerige resei-ve Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijkefinanciëlegevolgen voor de Stichting. 9.3 Controieverklaring van de accountant De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina. Zeist, 11 juni 2015 G.A.J. Lamers J. Plat '^'"'^ Voorzitter Vicevoorzitter/secretaris 17 m\ 7nn (mede) betrekking fieaft. l^jssl voor identificatiedoeieinden: #^iw9'"'^'^-^-

Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Jaarverslag 2015 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2 2. Kerncijfers 2015-2010

Nadere informatie

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Jaarverslag 2013 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) " '?A i':^~» I ^.v^iamo ons rnofjon. 1 rl. tüïif-oiiifpi.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen 3ij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen 3ij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Jaarverslag 2010 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen 3ij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode, Interieur, Tapijt en Textielindustrie (SAVAMITT) Docu\ftnt waarop ons rapport d.d. 011 (mede) betrekking

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting tot ondersteuning van de Wever

Jaarrekening Stichting tot ondersteuning van de Wever Jaarrekening 2012 Stichting tot ondersteuning van de Wever INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Bestuursverslag 1 1.2 Jaarrekening 2012 1.2.1 Balans per 31 december 2012 2 1.2.2 Resultatenrekening over 2012 3 1.2.4

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE I STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Soclaal Fonds MITT) Jaarrekening 2013 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST nhf KPMG Audit Document waarop ons

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT)

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT) STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT) INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG 2009 3 INLEIDING 3 ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2016 1 Exploitatierekening 2016 2 Kasstroomoverzicht 2016 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Accountantsverslag Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2016 4 Overige gegevens 11 1 Bestuursverslag Het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Hieronder is de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting.

Hieronder is de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting. Financiële verantwoording Hieronder is de balans per 31 december en de Staat van Baten en Lasten over opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting. De toegekende subsidie van het ministerie van OCW over

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2014 1 Exploitatierekening 2014 2 Kasstroomoverzicht 2014 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie