Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Verder lezen. Erik Kwakernaak. Tweede, herziene druk. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Verder lezen. Erik Kwakernaak. Tweede, herziene druk. u i t g e v e r ij c o u t i n h o."

Transcriptie

1 Didactiek van het vreemdetalenonderwijs Verder lezen Erik Kwakernaak Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015

2 Deze lijst hoort bij de tweede, herziene druk van Didactiek van het vreemdetalenonderwijs van Erik Kwakernaak Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk 2009 Tweede, herziene druk 2015 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 11

3 Verder lezen Inleidingen en handboeken vreemdetalendidactiek Brown, H. D. (2007). Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy. White Plains: Longman. Cook, V. (2008). Second language learning and language teaching. Londen: Hodder. Coole, D. de & A. Valk (2010). Actief met taal. Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Coutinho. Johnson, K. (2008). An introduction to foreign language learning and teaching. Essex: Pearson. Oskam, S. (2013). Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs. Bussum: Coutinho. Richards, J.C. & W.A. Renandya (2002). Methodology in language teaching. An anthology of current practice. Cambridge: Cambridge University Press. Richards, J.C. & T.S. Rodgers (2009). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Staatsen, F. & S. Heebing (2015). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: Coutinho. Inleidingen in vreemdetaalverwervingsonderzoek Bot, K. de, W. Lowie & M. Verspoor (2005). Second language acquisition. An advanced resource book. New York: Routledge. Doughty, C.J. & M.H. Long (Eds). (2005). The handbook of second language acquisition. Malden: Blackwell. Op te vragen van of_second_language_acquisition Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Second edition. Oxford: Oxford University Press. Gass, S. (2013). Second language acquisition. An introductory course. New York: Routledge. Saville-Troike, M. (2012). Introducing second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Websites Database met verwijzingen naar vakliteratuur (bibliografische gegevens en korte inhoudsbeschrijvingen): documentatiecentrum.html Archief van de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift vanaf 2000 (alle artikelen zijn als pdf te downloaden): Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap: Examenprogramma s, regelingen: Leermiddelen: 3 van 11

4 Overzicht van de geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland: Site voor leerlingen en docenten in alle vakken: Duits: Engels: Frans: Spaans: Deel I Achtergronden 1 Belangrijke begrippen Bausch, K.-R., H. Christ, H.-J. Krumm (red.). (2007). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke. Byram, M. & A. Hu (red.). (2013). Routledge encyclopedia of language teaching and learning. New York: Routledge. 2 Vreemdetalenonderwijs en natuurlijke vreemdetaalverwerving Bimmel, P. & U. Rampillon (2000). Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin: Langenscheidt. Cohen, A. D. (2011). Strategies in learning and using a second language. Harlow: Pearson. Dörney, Z. (2005). The psychology of the language learner. Individual differences in second language acquisition. Mahwah: Erlbaum Dörney, Z. (2006). Individual differences in second language acquisition. AILA Review, 19(1), Lightbown, P.M. & N. Spada (2013). How languages are learned. Oxford: Oxford University Press. Meisel, J.M. (2011). First and second language acquisition. Parallels and differences. Cambridge: Cambridge University Press. O Malley, J.M. & A. Chamot (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies. What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle. Randall, M. (2007). Memory, psychology and second language learning. Amsterdam: Benjamins. 4 van 11

5 3 Luisteren en lezen: hoe dat werkt, en oefenparameters Gelderen, A. van, R. Schoonen & M. Stevenson (2003). Lezen en schrijven in eerste en vreemde taal. Een introductie op het NELSON-project. Levende Talen Tijdschrift, 4(3), Graham, S. (2006). Listening comprehension. The learner s perspective. System, 34(2), Poelmans, P. (2003). Luisteren in een tweede taal. Het effect van twee mogelijke trainingsmethodes. Levende Talen Tijdschrift, 4(3), Vandergrift, L. (2006). Second language listening. Listening ability or language proficiency? The Modern Language Journal, 90(1), Spreken en schrijven: hoe dat werkt, en oefenparameters Bygate, M. (1991). Speaking. Oxford: Oxford University Press. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: from intention to articulation. Cambridge: MIT Press. Schoonen, R., A. van Gelderen, K. de Glopper, J. Hulstijn, A. Simis & P. Snellings (2003). First language and second language writing. The role of linguistic fluency, linguistic knowledge and metacognitive knowledge. Language Learning, 53(1), Toetsen Fulcher, G. (2013). Practical language testing. New York: Routledge. Fulcher, G. & F. Davidson (red.). (2012). The Routledge handbook of language testing. New York: Routledge. Gardenghi, M. & M. O Connell (red.). (1997). Prüfen, Testen, Bewerten im modernen Fremdsprachenunterricht. Frankfurt: Peter Lang. McNamara, T. (2000). Language testing. Oxford: Oxford University Press. 6 Curriculum en leergang Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press. Kwakernaak, E. (2008). Hoe zet je een mvt-programma op? Levende Talen Magazine, 95(3), 5-8. Kwakernaak, E. (2010). Het verkeerde eind? Levende Talen Magazine, 97(8), Nation, I.S.P. (2009). Language curriculum design. New York: Routledge. Richards, J.C. (2013). Curriculum approaches in language teaching: forward, central, and backward design. RELC Journal 44(1), Op te vragen van Drempelniveaupublicaties Baldegger, M., M. Müller, G. Schneider & A. Näf (1980). Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt. Coste, D., J. Courtillon, V. Ferenczi, M. Martins-Baltar, E. Papo (1976). Un niveau-seuil. Paris: Hatier. Ek, J.A. van (1977). The Threshold Level for modern language learning in schools. Londen: Longman. Ek, J.A. van & J.L.M. Trim (1991a). Threshold Level Cambridge: Cambridge University Press. 5 van 11

6 Ek, J.A. van & J.L.M. Trim (1991b). Waystage Cambridge: Cambridge University Press. Ek, J.A. van & J.L.M. Trim (2000). Vantage Level. Cambridge: Cambridge University Press. Galli de Paratesi, N. (1981). Livello soglia per l insegnamento dell italiano come lingua straniera. Strasbourg: Council of Europe. Slagter, P.J. (1979). Un nivel umbral. Strasbourg: Council of Europe. Wynants, A. (1985). Drempelniveau Nederlands als vreemde taal. Strasbourg: Council of Europe. Europees Referentiekader en daarop gebaseerde publicaties Beacco, J.-C., S. Bouquet & R. Porquier (2004). Niveau B2 pour le Français. Un référentiel. Paris: Didier. Beacco, J.-C., M. De Ferrari, G. Lhote & C. Tagliante (2006). Niveau A1.1 pour le Français. Référentiel et certification (DILF) pour les premiers acquis en Français. Paris: Didier. Beacco, J.-C. & R. Porquier (2007) Niveau A1 pour le Français. Un référentiel. Paris: Didier. Beacco, J.-C. & R. Porquier (2008) Niveau A2 pour le Français. Un référentiel. Paris: Didier. Council of Europe (2001). A Common European Framework of Reference for Languages. Strasbourg: Council of Europe. Op te vragen van framework_en.pdf Glabionat, M., M. Müller, H. Schmitz, P. Rusch & L. Wertenschlag (2005). Profile Deutsch. Berlin: Langenscheidt. Instituto Cervantes (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Madrid: Biblioteca Nueva. Liemberg, E., D. Meijer (red.) (2004). Taalprofielen. Enschede: NaB-MVT. Op te vragen van Nederlandse Taalunie (2006). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. Den Haag: Nederlandse Taalunie. Op te vragen van 7 Het vto in maatschappelijk perspectief Kwakernaak, E. (1997). Vernieuwing en leermiddelen in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen, 524, Kwakernaak, E. (2004). Professionaliteit van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 5(2), Kwakernaak, E. (2011a). Afscheid van O. den Beste. Opleiding en beroepstrots van leraren moderne vreemde talen. In J. Daniëls, A. Hoeflaak & E. Kwakernaak (red.). Honderd jaar Levende Talen ( ). Verleden en toekomst van het taalonderwijs (56-61). Amsterdam: VLLT. Kwakernaak, E. (2011b). Drie vernieuwingsgolven in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine 98(7), Kwakernaak, E. (2012). Bewegingen en tegenbewegingen in het taalonderwijs. Levende Talen Magazine 99(1), van 11

7 Kwakernaak, E. (2014). Vreemdetalenonderwijs van grammatica en literatuur naar communicatie. Levende Talen Magazine 101(7), Noordegraaf, J. & F. Vonk (1993). Five hundred years of foreign language teaching in the Netherlands Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. Rombouts, S. (1937). Waarheen met ons vreemde-talenonderwijs. Historisch-psychologisch-didactische beschouwing. Tilburg: Drukkerij van het Jongensweeshuis. Vos, J. & J. van der Linden (2004). Waarvan akte. Geschiedenis van de MO-opleidingen, Assen: Van Gorcum. Wheeler, G. (2013). Language teaching through the ages. New York: Routledge. Deel II Vaardigheden en deelvaardigheden 8 Leesvaardigheid Day, R. & J. Bamford (1998). Extensive reading in the second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Grabe, W. (2009). Reading in a second language. Moving from theory to practice. Cambridge: Cambridge University Press. Hudson, T. (2007). Teaching second language reading. Oxford: Oxford University Press. Nation, I.S.P. (2008). Teaching ESL/EFL reading and writing. New York: Routledge. Nuttall, C. (2005). Teaching reading skills in a foreign language. London: Macmillan. Westhoff, G. (1997). Fertigkeit Lesen. Berlin: Langenscheidt. 9 Luistervaardigheid Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge: Cambridge University Press. Dahlhaus, B. (1993). Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt. Lynch, T. (2009). Teaching second language listening. Oxford: Oxford University Press. Nation, I.S.P. & J. Newton (2009). Teaching ESL/EFL listening and speaking. New York: Routledge. Nunan, D. & L. Miller (red.) (1995). New ways in teaching listening. Washington DC: TESOL. Rost, M. & J.J. Wilson (2013). Active listening. Harlow: Pearson. Vandergrift, L. & C.C.M. Goh (2013). Teaching and learning second language listening. Metacognition in action. New York: Routledge. 10 Schrijfvaardigheid Cumming, A. (2001). Learning to write in a second language. Two decades of research. International Journal of English Studies, 1(2), Hyland, K. (2003). Second language wrtiting. Cambridge: Cambridge University Press. Kast, Bernd (1999). Fertigkeit Schreiben. Berlin: Langenscheidt. Kroll, B. (red.) (1990). Second language writing. Research insights for the classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Manchón, R.M. (red.) (2011). Learning-to-write and writing-to-learn in an additional language. Amsterdam: Benjamins. Nation, I.S.P. (2008). Teaching ESL/EFL reading and writing. New York: Routledge. 7 van 11

8 11 Gespreks- en spreekvaardigheid Fulcher, G. (2003). Testing second language speaking. Harlow, Essex: Pearson Longman. Haamberg, R., K. Hofman, E. Maaswinkel & A. Rödiger (2008a). Doeltaal = voertaal. Een handreiking voor mvt-docenten. Levende Talen Magazine, 95(1), 5-8. Haamberg, R., K. Hofman, E. Maaswinkel & A. Rödiger (2008b). Doeltaal = voertaal. Voor en tegens. Levende Talen Magazine, 95(2), Houtman, K. (2006a). Een-minuut-spreekbeurten. Spreekvaardigheidstraining voor alle talen op alle niveaus. Levende Talen Magazine, 93(2), 8-9. Houtman, K. (2006b). Een-minuut-spreekbeurten en de beoordeling van spreekvaardigheid. Levende Talen Magazine, 93(3), Hughes, R. (2002). Teaching and researching speaking. Londen: Pearson. Kwakernaak, E. (1993). Spreekvaardigheid: doelen, toetsing en training. Levende Talen 482, Kwakernaak, E. (2007). De doeltaal als voertaal, een kwaliteitskenmerk. Levende Talen Magazine, 94(2), Kwakernaak, E. (2011). Van herhaling gesproken. Levende Talen Magazine, 98(1), Littlewood, W. (1992). Teaching oral communication. A methodological framework. Oxford: Blackwell. McCarthy, M. & A. O Keeffe (2004). Research in the teaching of speaking. Annual Review of Applied Linguistics, 24, Nation, I.S.P. & J. Newton (2009). Teaching ESL/EFL listening and speaking. New York: Routledge. Oosterhof, J., J. Jansma & M. Tammenga-Helmantel (2014). Et si on parlait français? Onderzoek naar doeltaal=voertaalgebruik van docenten Frans in de onderbouw. Levende Talen Tijdschrift, 15(3), Pawlak, M., E. Waniek-Klimczak & J. Majer (red.). (2011). Speaking and instructed foreign language acquisition. Bristol: Multilingual Matters. Thornbury, S. (2005). How to teach speaking. Harlow: Pearson. Schatz, H. (2005). Fertigkeit Sprechen. Berlin: Langenscheidt. 12 Uitspraak en spelling Berkel, A. van (1999). Niet van horen zeggen. Leren spellen in het Engels als vreemde taal. Bussum: Coutinho. Berkel, A. van (2006). Orthodidactiek van het Engels. Bussum: Coutinho. Berkel, A. van, E. Wiers & R. Hoeks-Mentjens (2008). Dyslexie en talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 85 (speciale uitgave). Op te vragen van Brown, A. (2014). Pronunciation and phonetics. A practical guide for English language teachers. New York: Routledge. Celce-Murcia, M., D.M. Brinton, J.M. Goodwin & B. Griner (2010). Teaching pronunciation: A course book and reference guide. Cambridge: Cambridge University Press. Dieling, H. & U. Hirschfeld (2003). Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt. Kelly, G. (2000). How to teach pronunciation. Harlow: Pearson. 8 van 11

9 Major, R. (2001). Foreign accent. The ontogeny and phylogeny of second language phonology. Mahwah: Erlbaum. Rogerson-Revell, P. (2011). English phonology and pronunciation teaching. Londen: Continuum. 13 Woordenschat Beck, I.L., M.G. McKeown & L. Kucan (2002). Bringing words to life. Robust vocabulary instruction. New York: Guilford. Bogaards, P. (1994). Le vocabulaire dans l apprentissage des langues étrangères. Paris: CREDIF. Bogaards, P. & B. Laufer (red.) (2004). Vocabulary in a second language. Selection, acquisition and testing. Amsterdam: Benjamins. Bohn, R. (1999). Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin: Langenscheidt. Chacón-Beltrán, R., C. Abello-Contesse & M. del Mar Torreblanca-López (2010). Insights into non-native vocabulary teaching and learning. Bristol: Multilingual Matters. Lewis, M. (1993). The lexical approach. Hove: Language Teaching Publications. Lewis, M. (1996). Implementing the lexical approach. Hove: Language Teaching Publications. Mondria, J.-A. (1996). Vocabulaireverwerving in het vreemde-talenonderwijs. De effecten van context en raden op de retentie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Mondria, J.-A. (2006). Mythen over vocabulaireverwerving. Levende Talen Tijdschrift, 7(4), Mondria, J.-A. & S. Mondria-de Vries (1994). Efficiently memorizing word with the help of word cards and hand computer : Theory and applications. System, 22(1), Mondria, J.-A. & S. Mondria-de Vries (1997). Het leren van woorden in het vreemde-talenonderwijs: toepassingen voor het studiehuis. Tilburg: Mesoconsult. Mondria, J.-A. & B. Wiersma (2004). Receptive, productive, and receptive+productive L2 vocabulary learning: What difference does it make? In: P. Bogaards, B. Laufer (red.). Vocabulary in a second language: Selection, acquisition and testing. Amsterdam: Benjamins. Nation, I.S.P. (2013). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Thornbury, S. (2002). How to teach vocabulary. Harlow: Longman. 14 Grammatica Andringa, S. (2007). Grammaticaonderwijs en de ontwikkeling van tweedetaalvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 8(1), DeKeyser, R. (2005). What makes learning second-language grammar difficult? A review of issues. Language learning, 55(1), Ellis, R. (1990). Instructed second language acquisition. Oxford: Blackwell. Ellis, R. (red.) (2001). Form-focused instruction and second language learning. Oxford: Blackwell. Ellis, R., S. Loewen & R. Erlam (2006). Implicit and explicit corrective feedback and the acquisition of L2 grammar. Studies in Second Language Acquisition, 28, van 11

10 Kuiken, F. & I. Vedder (1995). Grammatica opnieuw bekeken. Over de rol en aanpak van grammatica in tweede- en vreemde-taalonderwijs. Amsterdam: Meulenhoff Educatief. Kwakernaak, E. (1996). Grammatik im Fremdsprachenunterricht. Geschichte und Innovationsmöglichkeiten am Beispiel Deutsch als Fremdsprache in den Niederlanden. Amsterdam: Rodopi. Kwakernaak, E. (2008). Wetenschappelijke trends en grammaticaverwerving. Levende Talen Magazine, 95(4), 5-8. Meijer, D. (red.). (2006). Advies-grammaticaleerlijnen Duits en Frans. Enschede: SLO. Op te vragen van Nassaji, H. & S. Fotos (2011). Teaching grammar in second language classrooms. Integrating form-focused instruction in communicative context. New York: Routledge. Pennington, M.C. (Ed.). (1995). New ways in teaching grammar. Alexandria, Virginia: TESOL. Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow: Pearson. Deel III Kennis van land en samenleving, literatuur 15 Kennis van land en samenleving Biechele, M. & A. Padrós (2003). Didaktik der Landeskunde. Berlin: Langenscheidt. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Competence. Bristol: Multilingual Matters. Byram, M., B. Gribkova & H. Starkey (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching. Strasbourg: Council of Europe. Op te vragen van dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_en.pdf Jong, W. de (1996). Open Frontiers. Teaching English in an intercultural context. Oxford: Heinemann. Oudenhoven, J.P. van (2012). Crossculturele psychologie. De zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Bussum: Coutinho. Tang, Y. (2006). Beyond behavior. Goals of cultural learning in the second language classroom. The Modern Language Journal, 90(1), Literatuur Bischof, M., V. Kessling & R. Krechel (1999). Landeskunde und Literaturdidaktik. Berlin: Langenscheidt. Bolscher, I., J. Dirksen, H. Houkes & S. van der Kist (2004). Literatuur en fictie. Een didactische handreiking voor het voortgezet onderwijs. Leidschendam: Biblion. Geljon, C. (1996). Literatuur en leerling. Een praktische didactiek voor het literatuuronderwijs. Bussum: Coutinho. Jacobs, J. (2011). Veertig jaar literatuurdidactiek moderne vreemde talen. In: J. Daniëls, A. Hoeflaak & E. Kwakernaak (red.). Honderd jaar Levende Talen ( ). Verleden en toekomst van het taalonderwijs (38-43). Amsterdam: VLLT. 10 van 11

11 Kwakernaak, E. (1996a). Literatuur in het vreemde-talenonderwijs: allang een vak apart. In: W. de Moor & I. Bolscher (red.). Literatuuronderwijs in het studiehuis. Bijdragen tot de ontwikkeling van vakoverstijgend en geïntegreerd literatuuronderwijs (37-47). Den Haag: NBLC. Kwakernaak, E. (1996b). Literatuuronderwijs moderne vreemde talen in de tweede fase. In: W. de Moor & I. Bolscher (red.). Literatuuronderwijs in het studiehuis. Bijdragen tot de ontwikkeling van vakoverstijgend en geïntegreerd literatuuronderwijs ( ). Den Haag: NBLC. Wilhelm, F. (2014). Over de voorgeschiedenis van het literatuuronderwijs bij de moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine 101(7), van 11

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Verder lezen. Erik Kwakernaak. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2009

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Verder lezen. Erik Kwakernaak. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2009 Didatiek van het vreemdetalenonderwijs Verder lezen Erik Kwakernaak o u t i n h o bussum 2009 Verder lezen hoort bij Didatiek van het vreemdetalenonderwijs van Erik Kwakernaak 2009 Uitgeverij Coutinho

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling Zelfscan onderzoekende houding Maaike van den Herik en Arnout Schuitema bussum 2016 Deze zelfscan hoort bij Een onderzoekende houding. van

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Motiverend talenonderwijs door gedifferentieerd en taakgericht werken. Margreet Pol Funne Veugen Inge Elferink

Motiverend talenonderwijs door gedifferentieerd en taakgericht werken. Margreet Pol Funne Veugen Inge Elferink Motiverend talenonderwijs door gedifferentieerd en taakgericht werken Margreet Pol Funne Veugen Inge Elferink Er was eens Doel: motivatie van leerlingen in het tweede leerjaar verhogen Van motivatie (zie

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Moderne vreemde talen in de onderbouw Errata

Moderne vreemde talen in de onderbouw Errata Moderne vreemde talen in de onderbouw Errata bij de vierde herziene druk, eerste oplage 2009 Francis Staatsen m.m.v. Sonja Heebing en Edy van Renselaar bussum 2011 Deze errata horen bij de eerste oplage

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld Illustratieverantwoording bij Van licht tot zicht Een interdisciplinaire benadering van visuele communicatie Kees van Overveld 2011 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 11 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 7 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Beoordelen professionele en nietprofessionele. spreekvaardigheid hetzelfde?

Beoordelen professionele en nietprofessionele. spreekvaardigheid hetzelfde? Beoordelen professionele en nietprofessionele beoordelaars NT2- spreekvaardigheid hetzelfde? jubileumconferentie 20 jaar Staatsexamens Nederlands als tweede taal 31 augustus 2012 Klaartje Duijm k.duijm@uva.nl

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Bijlagen bij deel III

Bijlagen bij deel III Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij deel III Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen bij de derde, herziene

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les Rekenen tot 000 Rekenen met de rekenmachine. Hiernaast zie je een rekenmachine. Hoe

Nadere informatie

Criteria bij ERK methodes

Criteria bij ERK methodes SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Al 35 jaar geven wij inhoud aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. De kern van onze expertise betreft

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Marlite Halbertsma Patricia van Ulzen 8 Deze vragen horen bij de tweede, herziene uitgave van Steden vroeger en nu van Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Kerndoelen - ERK. Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2. Library en ERK 6

Kerndoelen - ERK. Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2. Library en ERK 6 Kerndoelen - ERK Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ERK) 2 en ERK 6 1 2 Kerndoelen en Common European Framework of Reference (ook wel ERK) In de kerndoelen die door de overheid zijn

Nadere informatie

Gebruik van Engels door leerlingen tijdens de Engelse les.

Gebruik van Engels door leerlingen tijdens de Engelse les. Gebruik van Engels door leerlingen tijdens de Engelse les. Een onderzoek op het Scala College 6-6-2011 Shera Gerber, Marit de Jong, Jacob de Ruiter, Sander Stolk en Femke Verdonk Inhoud Context... 2 Relevantie...

Nadere informatie

Vervangende opdrachten

Vervangende opdrachten Wegwijs in de wereld van websites bouwen Vervangende opdrahten Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2005 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van websites bouwen van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Geen losse woorden oefenen Geen losse woorden bespreken

Geen losse woorden oefenen Geen losse woorden bespreken Anneke Smits Geen losse woorden oefenen Geen losse woorden bespreken Woorden maken deel uit van associatief kennisnetwerk Actuele verbindingen bepalen betekenis, niet definities Kintsch & Kintsch, 2005;

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 5 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele uren tot en met 12 uur 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Maak vast. 2

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York

Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York Oorspronkelijke titel The Crossroads of Should and Must Copyright 2015 Elle Luna Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York Vertaling Switch Translations, Marijke van der Horst

Nadere informatie

Stenvert. Taalmeesters 6. Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Taal Taalmeesters 6 Antwoorden Groep 8

Stenvert. Taalmeesters 6. Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Taal Taalmeesters 6 Antwoorden Groep 8 Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Preadviezen Content.indd :55:32

Preadviezen Content.indd :55:32 Preadviezen 2016 Content.indd 1 01-11-16 13:55:32 Content.indd 2 01-11-16 13:55:32 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland Preadviezen 2016 Noodtoestand in het publiekrecht

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie