Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidieverstrekkingen BW-nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidieverstrekkingen 2014. BW-nummer"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidieverstrekkingen 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Op basis van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies worden door het college jaarsubsidies verstrekt voor Met dit voorstel wordt aan 37 instellingen binnen 3 gemeentelijke programma s voor een totaalbedrag van ,-- aan subsidies verstrekt. We verstrekken deze subsidies binnen de financiële kaders die in de Stadsbegroting zijn opgenomen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO30, Leo Deurloo, 2230 Datum ambtelijk voorstel Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De subsidiebedragen ad ,-- voor de jaarsubsidies 2014, aan de 36 instellingen opgenomen in bijlage 1, te verlenen onder de voorwaarden per instelling, zoals opgenomen in bijlage De subsidiebedragen ad ,-- voor de jaarsubsidies 2014, aan de 3 instellingen opgenomen in bijlage 2, vast te stellen onder de voorwaarden per instelling, zoals opgenomen in bijlage De volgende bedragen ten laste te brengen van de programma's: , Zorg & Welzijn , Werk & inkomen , Onderwijs Leidinggevende V. Kroes, MO30 Programmamanager J. Inberg, Paraaf akkoord Datum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel, Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 19 november 2013 nummer: 3.16 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Voorstel aan het College van B(2).doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Jaarlijks verstrekt het college aan een groot aantal instellingen een subsidie. Uit efficiencyoverwegingen bundelen we een deel van deze subsidieverstrekkingen in een verzamelvoorstel. Het voorliggende voorstel heeft betrekking op subsidieverstrekkingen In dit voorstel zijn subsidieverstrekkingen aan instellingen opgenomen: 1. die jaarlijks subsidie ontvangen; 2. die de aanvraag voor 2014 tijdig hebben ingediend; 3. waarvoor het college het bevoegde orgaan is om een besluit te nemen voor het verlenen van de subsidie; 4. waarvan de subsidieaanvraag 2014 niet of marginaal afwijkt van de subsidieaanvraag 2013; 5. waarvan de te verlenen subsidies 2014 een bedrag betreft veelal boven de Het gaat in vrijwel alle gevallen om budgetsubsidies. De output staat bij deze subsidies voorop. Na indiening van de financiële en inhoudelijke verantwoording na afloop van het subsidiejaar worden de subsidies vastgesteld. Op de verleende subsidies worden in 2014 voorschotten verleend. Bijlage 3 bevat informatie per instelling, zoals doel van de subsidie, de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is en de te leveren prestaties. Deze informatie wordt als subsidievoorwaarden in de beschikking aan de instelling opgenomen. 2 Juridische aspecten Van toepassing zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekkingen 2013, het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners 2011 en het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (2013). 3 Doelstelling Het verstrekken van een groot aantal subsidies voor het jaar 2014 aan instellingen die jaarlijks een subsidie ontvangen 4 Argumenten 1. De subsidieaanvragen zijn tijdig en volledig ingediend; 2. De subsidieaanvragen passen binnen de inhoudelijke- en financiële kaders van de betreffende de programma s; 3. De subsidieaanvragen voor 2014 wijken niet of marginaal af van de subsidieaanvragen 2013; 5 Financiën Met het verlenen van de jaarsubsidies 2014 is in totaal een bedrag van gemoeid. De verdeling per programma is als volgt: 1051 Zorg & Welzijn - Product Welzijn(61147D, 61082D, S2711, S2726, S2714, S2511, 60617D) ,-- - Product Publieke gezondheid (60640.S , S2691) - Product Jeugd(60623.D, D, D, D) ,-- - Product Diversiteit(61223.D) ,-- Totaal programma , Werk & Inkomen - Product Werk (60103.D) ,--

3 Collegevoorstel Vervolgvel Onderwijs - Product Bestrijding voortijdig scholverlaten(60595.d) ,-- - Product Stimulering Ontwikkelingskansen (605.S1936, S0941) ,-- Totaal programma ,-- De subsidies worden verleend uit de hiervoor genoemde programma s en producten. 6 Participatie en Communicatie De instellingen die via dit voorstel een subsidie wordt verleend ontvangen een beschikking. In de beschikking zijn de algemene voorwaarden uit de NKS en de specifieke voorwaarden per instellingen opgenomen. De raad wordt via het Uitvoeringsprogramma Subsidies geïnformeerd over de subsidieverstrekkingen 2014, waarover voor 1 februari 2014 een besluit is genomen. 7 Uitvoering en evaluatie Met de meeste instellingen die in dit voorstel zijn opgenomen wordt overleg gevoerd over de in 2014 uit te voeren activiteiten. In de beschikking per instelling is geregeld aan welke verplichtingen de instelling moet voldoen, zoals het indienen van de verantwoording na afloop van het subsidiejaar, de te leveren prestaties en uit te voeren activiteiten. Aan de hand van de verantwoordingen wordt de besteding van de subsidie, de geleverde prestaties en uitgevoerde activiteiten beoordeeld. Wanneer dit in overeenstemming is met datgene wat in de beschikking is opgenomen dan worden de budgetsubsidies vastgesteld. 8 Risico Er zijn geen risico s bij het verstrekken van deze jaarsubsidies. Bijlagen: 1 Overzicht te verlenen subsidies Overzicht vast te stellen subsidies Overzicht verstrekkingen jaarsubsidies 2014, per programma, product en instelling

4 Bijlage 1 overzicht te verlenen subsidies 2014 Instelling Omschrijving Programma Product Subsidiebedrag Stichting Hulpdienst Nijmegen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 MEE Gelderse Poort 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 BWN Stg. Belangenbehartiging Sociale Zekerheid 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Centrum voor ontmoeting in Levensvragen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Financieel Beheer Ouderen Nijmegen Vrijwilligersorganisatie voor ouderen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk Participatieactiviteiten cliënten van de Driestroom 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Trias 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Nijmeegse Welzijnsstichting Doven 1052 Zorg & Welzijn Welzijn 9.506,00 Werkgroep Integratie Gehandicapten 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren, KBO Rijk van Koepel voor 26 afdelingen binnen het Nijmegen Rijk van Nijmegen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting De Driestroom 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Oude Burgeren Gasthuis 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Anders Aktieven Dukenburg Cursusactiviteiten voor mensen met een minimum inkomen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stg.Nijmeegse Avondschool speciaal onderwijs volwassenen 1052 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 ZZG Lokatie Zonnebaars Diensten bij wonen met zorg 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Clienteninitiatieven Nijmegen Belangenbehartiging mensen met psychische beperkingen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Cooperatieve verloskundigen Nijmegen e.o. Prenatale Zorg 1051 Zorg & Welzijn Publieke Gezondheid ,00 Indigo Gelderland Collectieve preventie geestelijke gezondheid 1052 Zorg & Welzijn Publieke Gezondheid ,00 GGD Nijmegen Regio Nijmegen Procesmanager Verwijsindex 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting Weer samen naar School Casemanagement 12min 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 ROC Inzet jeugdarts 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Technisch Creatief Centrum Nijmegen Vrijwillig Jeugdwerk 1052 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting WHAA Project voor Diversiteit 1051 Zorg & Welzijn Diversiteit ,00 Stichting Trias 1061Werk & Inkomen Werk ,00 Stichting Conexus Bestrijden Onderwijsachterstand 1073 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 Stichting St. Josephscholen Bestrijden Onderwijsachterstand 1073 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 KION Voorschoolse Educatie BV VVE 1074 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 KINOP VVE 1074 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 ROC Zorgadviesteam 1073 Onderwijs Bestrijden Voortijdig Schoolverlaten ,00 Totaal verlenen ,00

5 Bijlage 2 overzicht vast te stellen subsidies 2014 Instelling Omschrijving Programma Product Subsidiebedrag Hobbyvereniging Saturnus Vrijwillig Jeugdwerk 1050 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting Scouting Amalgama Vrijwillig Jeugdwerk 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting Scouting De Bevers Vrijwillig Jeugdwerk 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Totaal vaststellen ,00

6 OVERZICHT VERSTREKKINGEN JAARSUBSIDIES 2014 PER PROGRAMMA, PRODUCT EN INSTELLING

7 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA 1051 ZORG & WELZIJN Product Welzijn Product Publieke Gezondlieid Product Jeugd Product Diversiteit 1061 WERK & Inkomen Product Werk 1073 ONDERWIJS Product Bestrijden Voortijdig Schoolverlaten Product Stimuleren Ontwikkelingskansen Pagina

8 1051 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instelling Financieel Beheer Ouderen Nijmegen MEE Gelderse Poort Stichting Clienteninitiatieven Niimegen Omschriiving Vrijwilligersorganisatie voor ouderen ondersteuning mantelzorg Belangenbehartiging mensen met psychische beperkingen Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D D S2711 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleldsadviseur Yvonne Blijdorp Lood Arons Yvonne Blijdorp Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening verlening Subsidiebedrag ,00 Bedrag gemeentelijke middelen , , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0, Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012; ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Adviseren en begeleiden van ouderen met financiele problemen. versterking sociaal netwerk van mensen met een handicap en ondersteuning van de mantelzorgers; empowerment Financieel advies en hulp aan ouderen client matchen met maatje; koppelen aan activiteiten; aanleren van sociale vaardigheden; mantelzorger begeleiden subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Continuering van de voorzieningen. zoals die toe en met 2006 In de subsldleregeling Zorgvernieuwings Projecten vanuit de AWBZ werd gesubsidieerd. 1. Basisberaad GGZ Nijmegen 2. Basisberaad GGZ Rivierenland 3. Clientenondersteuning 4. Informatlewinkel de Kentering Prestaties Begeleiding van gemiddeld 140 ouderen per jaar door 32 vrijwillige begeleiders gedurende het hele kalenderjaar. ondersteunen van 65 clienten De FIBON wordt geconfronteerd met een toenemende vraag van ouderen van begeleiding blj hun financleen. Dit Is het gevolg van wachtlljsten bij reguliere instanties. De FlBON beschikt over een eigen vermogen van Dit beschouwen wlj als toegestaan 2

9 1051 PROGRAWIWIAZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instelling Stg.Niimeegse Avondschool speciaal onderwijs volwassenen Trias BWN Stg. Belangenbehartiging Sociale Zekerheid Omsctirijvinq Voorzieningen Gehandicapten Voorzieningen Gehandicapten Voorzieningen Gehandicapten Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boel<ingsgegevens / Begrotingspost S S S2711 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Lood Arons Lood Arons Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrel<king verlening veriening veriening Subsidiebedrag , ,00 Bedrag gemeentelijke middelen , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Volwassenen met een verstandeliike beperking krijgen kennis en vaardigheden om beter te kunnen participeren in de samenleving en om hun zelfredzaamheid te bevorderen De activiteiten betreffen het geven van algemeen vormende vakken: lezen, rekenen, taal, metaalbewerking, textiele werkvormen, computerkennis. koken, rijvaardigheid. EHBO. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Organiseren van activiteiten voorjongvolwassenen met een verstandeliike beperking. De activiteiten zlin gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. De activiteiten zijn gericht op het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden, vriietlidsbesteding,cursussen op het terrein van sociale vaardigheden, reken- en taalvaardigheden en werkorientatie. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Belangenbehartiging van mensen met een arbeidsbeperking Telefonische beantwoording van vragen op het gebied van de Wmo/AWBZ, spreekuren en zo nodig huisbezoeken; hulp bij het opstellen van de aanvraag voorzieningen Wmo (en/of PGB); ondersteuning bij het gesprek met de indicatiesteller en/of keuringsarts. Mede Prestaties bereik + 60 curslsten ± 3500 helpdeskvragen; 1100 spreekuren De Niimeegse Avondschool' zal zlch nadrukkeliik richten op samenwerking met de stichting Trias. Trias zal zich nadrukkeliik richten op samenwerking met "De Niimeegse Avondschool" speciaalonderwlis aan volwassenen 3

10 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instelling Nijmeegse Welzijnsstichting Doven Stichting De Driestroom Werkgroep Integratie gehandicapten /Zelfregiecentrum Omschrijving voorzieningen gehandicapten voorzieningen Gehandicapten voorzieningen gehandicapten Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost S S S budget wijkpilots Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Lood Arons Lood Arons Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking veriening veriening veriening Subsidiebedrag 9.506, , Bedrag gemeentelijke middelen 9.506, , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: 9.506,00 Ontmoeting, ontspanning, cursussen en vooriichting aan en voor doven en slechthorenden Het organiseren van welzijnactiviteiten en gebarencursussen voor doven. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Sociale en maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische of psychosociale problematiek, of een chronlsche aanbieden van sociaal culturele activiteiten voor mensen met een Collectieve belangenbehartiging; bevorderen toegankelijkheid; verstandelijke handicap advisering aangepast wonen en vervoer: bevorderen positieve beeldvorming op scholen t.a.v. de doelgroepen; bieden van informatie en individueel advies. Voorts de ontwikkeling van een Zelfreglec Prestaties Bereik deelnemers bereik personen Deelname uitvoeringsoverieg Wmo; ± 50 toegankelljkheldsonderzoeken; ± 8 adviezen toegankelijkheid openbare ruimte; ±10 adviezen voor subsidieaanvragen toegankelijkheid; 4 adviezen t.a.v. wonen en vervoer; ± 200 hulpvragen: ± 60 schoolvooriichtlngen; ± subsidie is verieend voor de doorontwikkeling van het Zelfregiecentrum. 4

11 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instellinq Centrum voor ontmoetinq in Levensvragen (COIL) Kath.Belangen Organisatie voor Senioren, Rijk van Nijmegen Oud Burgeren Gasthuis Omschrijving Algemene voorzieningen ouderen Koepel voor 26 afdelingen binnen het Rijk van Nijmegen Diensten wonen met zorg Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D 61147D S2511 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Yvonne Blijdorp Yvonne Blijdorp Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening verlening Subsidiebedrag , , ,00 Bedrag gemeentelijke middelen , , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst exteme middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Bevordering geesteiijk welzijn van ouderen; ondersteuning mantelzorgers. Samenlevingsopbouw rond zingeving. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Belangenbehartiging en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer ouderen. subsidie 2012; ,00 subsidie 2013; ,00 bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen woonachtig in OBG zelf en in omiiggende wijk huisbezoeken; ontmoetingsgroepen; lezingen en presentaties; zomer- en winterprogramma 1. Belangenbehartiging 2. Organisatie van activrteiten gericht op educatie, ontmoeting en sport alarmsen/ice;sociaal culturele activiteiten; hand- en spandiensten; bemiddeling, advies en clientondersteuning Prestaties bereik 220 ouderen huisbezoek; 80 ouderen via ontmoetingsgroepen; 175 deelnemers zomer- en winterprogramma;lezingen en workshops 456; totaal bereik 933 deelnemers; inzet ±115 vrijwilligers 1. Organisatie van Carnaval-, Sinterklaas- en Kerstmiddagen 2. Organisatie van culturele middagen of dagtochtjes 3. Organisatie van bingo, bridge, koor, bowl of badminton 4. Organisatie van computerworkshops etc. De subsidie bestaat een bijdrage van ± 4 per lid en een vergoeding voor huisvestings- en organisatiekosten. 5

12 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN PRODUCT WELZIJN Naam Instelling ZZG Lokatie Zonnebaars Stichting Anders Aktieven Dukenburg (STAAD) Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk Omschrijving diensten bij v/onen met zorg Cursusactiviteiten voor mensen met een minimum inkomen Voorzieningen Gehandicapten Programma Zorg & Welzlln Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Diensten blj wonen met zorg Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost S D S2711 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Yvonne Blijdorp Yvonne Blijdorp Lood Arons Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking veriening veriening veriening Subsidiebedrag , , Bedrag gemeentelijke middelen , Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: subsidie 2012: ,00 subsidie 2013 : ,00 bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen De subsidie is bestemd voor het organiseren van vormende en ontspannende activiteiten en het hebben van een ontmoetingsplaats voor mensen met een minimum inkomen in het aanbieden van welzljnsactivlteiten aan kwetsbare ouderen A. 60 cursussen voor taal, creatief, sport en spel, ICT en diversen. / B. 2 inloopactlviteiten / C. 7 thema-middagen / D. 1 kooravond subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 aanbieden van sociaal culturele activiteiten voor mensen met een matig tot ernstige verstandelijke handicap sporten; computeries; condltlezwemmen; fitness; kookles; koor; kreatleve soos; musical; wandelclub; waterinstuif;yoga; filmavonden; speelweek; fietsen Prestaties wekelijks bereik van ±150 personen. Bereik van 600 deelnemers aan de cursussen. gemiddeld 60 bezoekers per thema-middag en gemiddeld 200 bezoekers voor de inloopactlviteiten en de kooravond bereik ± 920 personen In de perspectiefnota 2014 is de bezuiniging op de subsidie aan de ZZG voor locatie Zonnebaars toegelicht. Er vindt een afbouw plaats middels halvering van het subsidiebedrag In 2014 met een afbouw tot 0 in

13 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product welzijn/product publieke gezondheid Naam instelling Stichting Hulpdienst Nijmegen Indigo Gelderiand Cooperatieve verioskundigen Nijmegen e.o Omschrijving Ondersteuning mantelzorg Collectieve preventie geestelijke gezondheid Prenatale zorg Programma Zorg en Welzijn Zorg & Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Welzijn Publieke Gezondheid Publieke Gezondheid Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D S S.2691 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Kristine Mourits Kristine Mourits Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie Budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening veriening veriening Subsidiebedrag , ,00 Bedrag gemeenteliike middelen , , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking kunnen zolang mogelijk blijven wonen en functioneren in de thuissituatie het bieden van algemene ondersteuning en dienstverlening door vrijwilligers in de vorm van autovervoer, klusjes, bezoek en wandeihulp, tuinonderhoud e.d. En mantelzorgondersteuning in de vorm vanbezoek / wandelen / activiteiten /oppas /gezelschap etc Preventie gerichte activiteiten en kennisvergroting over psychische gezondheid en ondersteuning van familie en mantelzorgers van psychische en psychiatrische patienten. De subsidie wordt voor een deel besteed aan het organiseren van regionaal brede activiteiten zoals ondersteuningsgroepen KOPP en cursussen familie en mantelzorgers. Het andere deel wordt ingezet voor lokaal maatweri^ per gemeenten. Binnen de gemeente Nijme Het bevorderen van een goed verioop van de zwangerschap en bevalling en een goede start voor ouders en kind. 1) Vooriichtlngsavonden met de thema's "Goed geinformeerd zwanger", "Het geven van borstvoeding", "voorbereiding op de bevalling". 2) Cursussen voor en na de bevalling. Prestaties algemene hulp ± 364 clienten in ± uur. Mantelzorgondersteuning clienten in ± uur. In totaal ± 200 vrijwilligers. Minimaal 6 familie en mantelzorg cursussen, 4 KOPP cursussen, inzet in wijknetwerken, vertaiing van signalen naar collectieve activiteiten, minimaal 4 activiteiten per gebied. 1) 125 vooriichtingscursussen en 80 cursussen verspreid in de regio Nijmegen. 2) een bereik te halen van 80% van de zwangere vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind voor deelname aan een vooriichtingsbijeenkomst 3) een bereik te halen van 45% van de Het gaat om een totaie subsidie van voor de gehele regio Nijmegen. De regiogemeenten subsidieren het resterende bedrag. Het gaat om een totaie subsidie van voor de gehele regio Nijmegen. De subsidie wordt verdeeld op basis van inwoneraantal. 7

14 1051 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN product jeugd Naam instelling Technisch Creatief Centrum Nijmegen Hobby Vereniging Saturnus Stg. Scouting Amaigama Omschrijving Vrijwillig Jeugdwerk Vrijwillig Jeugdwerk Vrijwillig Jeugdwerk Programma Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Jeugd Jeugd Jeugd Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D D 60623D Programmamanager E. van Aalzum E. van Aalzum E. van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur J.Janssen J.Janssen D.Kosse Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie waarderingssubsidie waarderingssubsidie Subsidieverstrekking Veriening vaststeiling vaststeiling Subsidiebedrag , Bedrag gemeentelijke middelen , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0, Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: subsidie subsidie 2013: ,00 Bevorderen interesse voor techniek en natuunwetenschappen voor de doelgroep 4-18 jarigen door middel van creatieve techniekeducatie. Organiseren van technlekactivlteiten in de vorm van groepsactiviteiten, open activiteiten (op inloopbasis). techniek voor basisscholen. techniek In de wljk en extra activiteiten (opendagen. bultenactlviteiten). Bevorderen voor interesse in sterrenkunde en de ontplooiing van de doelgroep Jaar praktijktrainingen, publiekskijkavonden en groepsbezoek van volwassenen en jongeren. gericht op de educatleve, sociale en (re)creatieve ontplooiing van jeugdlgen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten en vakantleactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen van 6 tot 23 Jaar. Prestaties Groepsactiviteiten: 3040 kinduren. Open activiteiten zijnde mystery x en verjaardagfeestjes: 2040 kinduren. Techniek voor basisscholen, groep 3 t/m 8:4106 kinduren. Techniek in de wijk via open wijkscholen: 114 kinduren. Extra activiteiten: open dagen, technlekdagen en bultenactlviteiten: 621 kinduren. 4 praktijktrainingen voor 20 deelnemers. 12 bijeenkomsten (training) 25 Jeugdige deelnemers. 2 x per maand publiekskijkavonden 10 personen.l x per maand een groepsbezoek van volwassenen en jongeren. Het personele gedeelte van is met 2,33% geindexeerd (2,33% van = 1.326) geen indexering indexering van 2,33% toegepast Ivm. gestegen huisvestingskosten. 8

15 1051 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN product jeugd Naam instelling Stg. Scouting De Bevers ROC GGD regie Nijmegen Vrijwillig Jeugdwerk Inzet jeugdarts op het ROC Procesmanager Verwijslndex en eindredacteur virtueel CJG Omschrijving Programma Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Jeugd Jeugd Jeugd Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost 60623D D D Programmamanager E. van Aalzum Erik van Aalzum E. van Aalzum Datum/paraaf Beleldsadviseur D.Kosse H. Peereboom R. Verdellen Subsidiejaar Subsidiesoort waarderingssubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking vaststeiling verlening verlening Subsidiebedrag , , Bedrag gemeentelijke middelen , , Bedrag externe middelen 0, ,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: gericht op de educatleve, sociale en (re)creatieve ontplooiing van jeugdlgen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. subsidie 2012: subsidie 2013: ,00 De subsidie is bedoeld voor de aansluiten van de jeugdgezondheidzorg op de zorgstructuur van het ROC subsidie ,00 subsidie Het functioneren van de procesmanager voor de Verwijslndex en de eindredacteur van het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin. Prestaties Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten en vakantleactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen van 6 tot 23 jaar. Indexering van 2,33% toegepast ivm gestegen huisvestingskosten. preventieactiviteiten, vroegtijdig signaleren en doorverwijzen van (seksuele)gezondheldsproblematiek a. verzorgen van een verzuimspreekuur door de jeugdarts voor studenten die regelmatig verzuimen en/met complexe gezondheidsvragen; b. Top- Klasproject met individuele begeleiding door de sociaal verpleegkundige: c. verzorgen van een SOA/SENSE-poIi; d. mailbox gezondheidsspreekuur; e. voorlichtlngscampagnes Indexering 2,33% toegepast Taken en verantwoordelijkheden van de procesmanager Verwljsindex: zorgen voor een duidelijke visie op inhoud en proces zodat een vernieuwd en werkende verwijslndex in de regio ontstaat: zorgen dat de partners van de verwijslndex zlch houden aan de afspraken zoals vastgelegd en ondertekend door de partners van het samenwerkingsconvenant. Dit is incl. een werkbudget van voor training, facllltering en communicatie. Taken en verantwoordelijkheden van de eindredacteur van het vcjg: verantwoordeiijk voor de regionale Inhoud van de websites. Hij/zij bewaakt de redactionele formule, de redactlonele onafhankelljkheld, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving: De eindredacteur zorgt ervoor dat de aangeboden Informatie aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep van de site: De eindredacteur is verantwoordeiijk voor de regionale nieuws en agenda-items, het regionale cursusaanbod, overzichtelijkheid en stijl. Dit is Incl. een werkbudget van voor training, facllltering en communicatie. Procesmanager Verwijslndex: de Verwljsindex functioneert confomi convenant. Eindredacteur virtueel Centrum Jeugd en Gezin: de website functioneert naar tevredenheid van gebruikers en partners. Per 2012 werken met een regionale website voor het vcjg. Deze subsidie is voor de gehele regio Rijk van Nijmegen. Nijmegen factureert aan de regiogemeenten. geen indexering 9

16 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product jeugd/product diversiteit Naam instelling Stichting Weer Samen Naar School Stichting WHAA Omschrijving Casemanagement 12 - Projectbureau voor Diversiteit Programma Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Jeugd Diversiteit Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D D Programmamanager E. van Aalzum E. van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur H.Peereboom Anke Chekroun Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening Subsidiebedrag , ,00 Bedrag gemeentelijke middelen ,00 Bedrag exteme middelen 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Inzetten van casemanagers bij de ZAT's van de basisoholen Stimuleren van actieve deelname aan de samenleving, talentontwikkeling, het faciliteren van ontmoeting en mensen leren omgaan met diversiteit. De casemanager is verantwoordeiijk voor de complexe casus In Jongerenproject Shake it Academy. binnen shake-it het ZAT. Hij biedt ondersteuning, kan de hulpvraag van ouders zljn: cursussen capoeira, urban dance, Indase dans, theater, en kind verhelderen en motiveert ouders om hulp/begeleiding te wereldpercussie, film en fotografie, een master class theater, accepteren (outrechende functie). Hij verleent desgewenst licht dans en zang/rap en daarnaast urban events, talkshows, hulp. Voor alle ZATs en schoolondersteunlngsteams Is het uitwisselingen etc. casemanagement beschikbaar. Hiervoor worden 4 parttime casemanager ingezet totaal 48 uur per week. Prestaties SHAKE-IT ACADEMY: deelnemersbereik: jongeren die lessen volgen en actief deelnemen aan alle activiteiten, 50 ouders die participeren. geen indexering De Case wordt vanaf 2013 niet meer gesubsidieerd. Hierover heeft het college eerder al besloten. Om die reden is de subsidie In 2013 met gekort. Het bedrag 2014 is geindexeerd met 2.33%. 10

17 1061 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN product werk Naam instelling Stichting Trias Omschrijving Programma Werk en Inkomen Productnaam Werk Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D Programmamanager Lucile Braam Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Subsidiejaar 2014 Subsidiesoort budgetsubsidie Subsidieverstrekking veriening Subsidiebedrag ,00 Bedrag gemeentelijke middelen Bedrag externe middelen Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012; ,00 subsidie 2013; ,00 Organiseren van activiteiten voorjongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De activiteiten zijn gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. De activiteiten zijn gericht op het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden, vrijetijdsbesteding,cursussen op het terrein van sociale vaardigheden, reken- en taalvaardigheden en werkorientatie. Prestaties 120 tot 150 personen uit Nijmegen en regiogemeenten worden bereikt Personen met een Wajong uitkering worden actief benaderd met het oog op doorgeleiding naar werk. Voorts zoekt Trias nadrukkelijk aansluiting bij andere partijen (o.m. zorgpartijen) in het kader van ontwikkelingen zoals de decentralisatie van Jeugdzorg en AWBZ en de Participatiewet. 11

18 1073 PROGRAMMA ONDERWIJS product bestrijden voortijdig schoolverlaten /product stimuleren ontwikkelingskansen Naam instelling ROC Stichting Conexus Stichting Sint Josephscholen Omschrijving Zorg Advies Team ROC Kvrallteitsverbeterlng WE/uitbreldlng schakelklassen G33- bestuursakkoord Kwaliteitsverbetering WE/ultbreldlng schakelklassen G33- bestuursakkoord Programma Ondenwiis Onderwijs Ondenwijs Productnaam Bestrijden voortijdig schoolverlaten Stimuleren ontwikkelingskansen Stimuleren ontwikkelingskansen Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D S S Programmamanager Andre van Ginkel Danielle Leenders Leenders Datum/paraaf Beleidsadviseur H. Peereboom M. van Minnen Minnen Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening veriening Subsidiebedrag , Bedrag gemeentelijke middelen ,00 0,00 Bedrag externe middelen 0, Historische informatie 2012: subsidie 2012: - subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2013: ,00 Voorkomen van schooluitval van overbelaste studenten op het ROC: subsidie is bedoeld voor de deelname van exteme (zorg)partijen aan het Zorg Advies Team a. ondersteuning, consultatie bij signaleren van psychosociale problematiek; b. deelname aan het zorgteam, multldisciplinaire bespreking cases; c. vrarme overdracht en verwijzen;. bespreken van signalen aangaande maatschappelijke trends en ontwikke lingen (en bespreken mogelijke Inzet van een collectieve aanpak e.d.) Verhogen van de kwaliteit van WE in samenwerking met de betrokken voorschool en extra leertljd door middel van schakelklassen. Verhogen van de kwaliteit van WE in samenwerking met de betrokken voorschool en extra leertljd door middel van schakelklassen. De subsidie is bestemd voor: dertien schakelklassen op de De subsidie is bestemd voor: vier schakelklassen op de scholen scholen de Zonnewende, de Nutsschool Lankforst, de Michiel de de Kleine Wereld. de Wieken. het Kleurrijk en de Driemaster. De Ruyter, de Vossenburcht, de Dukendonck, de Lanteerne, de subsidie is daarnaast bestemd voor extra intzet ten behoeve van Aldenhove, de Montessori Dukenburg, de Kampus, de Prins verbetering van de kwaliteit op de vroegscholen van de Maurits, de Luithorst, de Lindenhoeve, Montessori Lindenholt. De Josephscholen in samenwerking met de betrokken voorscholen. subsidie is daarnaast bestemd voor extra inzet van HBO'ers ten behoeve van de vroegscholen van Conexus. Prestaties 1. de schoollnterne zorg op het ROC (mentoren, orthopedagogen. (school)maatschappelljk werk e.d.) is optimaal geregeld, zodat het zorgteam optimaal kan functioneren het; 2. ROC draagt zorg voor de coordinatie, planning en voorzitterschap van het zorgadviesteam 3. ROC zet externe partijen in voor het ZAT: NIM, GGD, JGZ en het Inter-Lokaal geen indexering Schakelklassen: Realiseren van de veriengde schooldag op minimaal dertien locaties (zie bovenstaand). Met deze veriengde schooldag moet via scores op toetsen jaarlijks aangetoond worden wat het rendement is van de schakelklas. Dat betekent zowel een nulmetlng als een eindmeting en een analyse van deze cijfers. Tevens opgave van het aantal kinderen dat bereikt wordt. Streefdoel is het bereik van 195 kinderen per jaar. WEkwaliteltsimpuls: de Inzet van minimaal 14 HBO'ers voor 0,24 FTE = 3,36 FTE die gekoppeld zljn aan de vroegscholen van Conexus. Tevens zorgt Conexus voor een projectleider van de HBO'ers van 0,3 FTE. Schakelklassen: Realiseren van de veriengde schooldag op minimaal vier locaties (zie bovenstaand). Met deze veriengde schooldag moet via scores op toetsen jaarlijks aangetoond worden wat het rendement is van de schakelklas. Dat betekent zowel een nulmetlng als een eindmeting en een analyse van deze cijfers. Tevens opgave van het aantal kinderen dat bereikt wordt. Streefdoel is het bereik van 60 kinderen per jaar. WEkwallteitslmpuls: de inzet van minimaal 6 HBO'ers voor 0,24 FTE = 1,44 FTE die gekoppeld zljn aan de vroegscholen van Josephscholen. 12

19 1073 PROGRAWIWIA ONDERWIJS product stimuleren ontwikkelingskansen Naam instelling KION Voorschoolse Educatie B.V. KINOP Kinderopvang B.V. Omschrijving Kwaliteitsverbetering WE Kvrallteitsverbetering WE Programma Onderwijs Ondem/ijs Productnaam Stimuleren ontwikkelingskansen Stimuleren ontwikkelingskansen Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost S Programmamanager Leenders Leenders Datum/paraaf Beleidsadviseur Minnen Minnen Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening veriening Subsidiebedrag , Bedrag gemeentelijke middelen 0,00 0,00 Bedrag externe middelen Herkomst externe middelen SU SU Historische informatie subsidie 2012: - subsidie 2013: ,00 (had betrekking op maanden aug. t/m dec.) Het versterken van de kwaliteit van WE op de 14 WE-locaties van KION. Prestaties De subsidie is bestemd voor WE-co6rdinatie en inzet van 10 HBO'ers (2 dagdelen op de groep, 1 dagdeel voor coordinerende taken) die in totaal alle 19 groepen bedienen. In 2014 start de uitvoering van het in 2013 gemaakte locatiespecifieke uitvoeringsplan dat is opgesteld samen met de vroegschool en is gericht op verbetering van de door de onderw/ijsinspectie geconstateerde punten. Om de ouderbetrokkenheid te verbeteren wordt samen met de vroegschool een analyse gemaakt van de lokale situatie en de samenstelling van de populatie. Op basis daarvan worden gerichte acties ingezet om de ouderbetrokkenheid te verbeteren. Samen met de vroegschool wordt het opbrengstgericht werken verbeterd, onder meer door cyclisch en planmatig observeren en toetsen, waarbij het toetsen plaatsvindt in de vroegschool en het vertalen van de resultaten in en verbeterde gezamenlij'ke pedagogische en didactische aanpak. Verder wordt samen met de vroegschool het taalaanbod verbeterd en wordt de doorgaande ontwikkelingsljjn geoptimaliseerd. De educatieve functie wordt in samenwerking met de vroegschool versterkt en er worden activiteiten georganiseerd samen met de vroegschool op het gebied van taalontwikkeling en taalbevordering. subsidie 2012: - subsidie 2013: (had betrekking op maanden aug. t/m dec.) Verhogen van de kwaliteit van WE op KINOP Kasteel en Haterts Paradijsje In samenwerking met de daaraan gekoppelde vroegscholen. De subsidie is bestemd voor uitbreiding van de tijd voor overstijgende taken voor de pedagogisch medewerkers om de kwaliteit te verbeteren en het aanbieden van een WEtrainlngsprogramma gericht op het verbeteren van de opbrengstgericht werken en de ouder. Op de WE-groepen wordt met HBO'ers gewerkt. Alle medewerkers op WE-groepen ontvangen specifieke scholing gericht op vergroting van de ouderbetrokkenheid binnen het WEprogramma, methodisch werken en het maken van een individueel werkplan per kind. De doorgaande leeriijn wordt verbeterd, zodat afstemming plaatsvindt tussen vroegschool en voorschool met betrekking tot woordschatontwikkeling en thema's, warme overdracht, ouderbetrokkenheid en verdiepingsactiviteiten en er worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Er worden nieuwe gerichte activiteiten opgezet ter vergroting van de ouderbetrokkenheid. Voor elk kind wordt een individueel werkplan gemaakt. 13

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie