Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidieverstrekkingen BW-nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidieverstrekkingen 2014. BW-nummer"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidieverstrekkingen 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Op basis van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies worden door het college jaarsubsidies verstrekt voor Met dit voorstel wordt aan 37 instellingen binnen 3 gemeentelijke programma s voor een totaalbedrag van ,-- aan subsidies verstrekt. We verstrekken deze subsidies binnen de financiële kaders die in de Stadsbegroting zijn opgenomen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO30, Leo Deurloo, 2230 Datum ambtelijk voorstel Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De subsidiebedragen ad ,-- voor de jaarsubsidies 2014, aan de 36 instellingen opgenomen in bijlage 1, te verlenen onder de voorwaarden per instelling, zoals opgenomen in bijlage De subsidiebedragen ad ,-- voor de jaarsubsidies 2014, aan de 3 instellingen opgenomen in bijlage 2, vast te stellen onder de voorwaarden per instelling, zoals opgenomen in bijlage De volgende bedragen ten laste te brengen van de programma's: , Zorg & Welzijn , Werk & inkomen , Onderwijs Leidinggevende V. Kroes, MO30 Programmamanager J. Inberg, Paraaf akkoord Datum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel, Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 19 november 2013 nummer: 3.16 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Voorstel aan het College van B(2).doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Jaarlijks verstrekt het college aan een groot aantal instellingen een subsidie. Uit efficiencyoverwegingen bundelen we een deel van deze subsidieverstrekkingen in een verzamelvoorstel. Het voorliggende voorstel heeft betrekking op subsidieverstrekkingen In dit voorstel zijn subsidieverstrekkingen aan instellingen opgenomen: 1. die jaarlijks subsidie ontvangen; 2. die de aanvraag voor 2014 tijdig hebben ingediend; 3. waarvoor het college het bevoegde orgaan is om een besluit te nemen voor het verlenen van de subsidie; 4. waarvan de subsidieaanvraag 2014 niet of marginaal afwijkt van de subsidieaanvraag 2013; 5. waarvan de te verlenen subsidies 2014 een bedrag betreft veelal boven de Het gaat in vrijwel alle gevallen om budgetsubsidies. De output staat bij deze subsidies voorop. Na indiening van de financiële en inhoudelijke verantwoording na afloop van het subsidiejaar worden de subsidies vastgesteld. Op de verleende subsidies worden in 2014 voorschotten verleend. Bijlage 3 bevat informatie per instelling, zoals doel van de subsidie, de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is en de te leveren prestaties. Deze informatie wordt als subsidievoorwaarden in de beschikking aan de instelling opgenomen. 2 Juridische aspecten Van toepassing zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekkingen 2013, het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners 2011 en het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (2013). 3 Doelstelling Het verstrekken van een groot aantal subsidies voor het jaar 2014 aan instellingen die jaarlijks een subsidie ontvangen 4 Argumenten 1. De subsidieaanvragen zijn tijdig en volledig ingediend; 2. De subsidieaanvragen passen binnen de inhoudelijke- en financiële kaders van de betreffende de programma s; 3. De subsidieaanvragen voor 2014 wijken niet of marginaal af van de subsidieaanvragen 2013; 5 Financiën Met het verlenen van de jaarsubsidies 2014 is in totaal een bedrag van gemoeid. De verdeling per programma is als volgt: 1051 Zorg & Welzijn - Product Welzijn(61147D, 61082D, S2711, S2726, S2714, S2511, 60617D) ,-- - Product Publieke gezondheid (60640.S , S2691) - Product Jeugd(60623.D, D, D, D) ,-- - Product Diversiteit(61223.D) ,-- Totaal programma , Werk & Inkomen - Product Werk (60103.D) ,--

3 Collegevoorstel Vervolgvel Onderwijs - Product Bestrijding voortijdig scholverlaten(60595.d) ,-- - Product Stimulering Ontwikkelingskansen (605.S1936, S0941) ,-- Totaal programma ,-- De subsidies worden verleend uit de hiervoor genoemde programma s en producten. 6 Participatie en Communicatie De instellingen die via dit voorstel een subsidie wordt verleend ontvangen een beschikking. In de beschikking zijn de algemene voorwaarden uit de NKS en de specifieke voorwaarden per instellingen opgenomen. De raad wordt via het Uitvoeringsprogramma Subsidies geïnformeerd over de subsidieverstrekkingen 2014, waarover voor 1 februari 2014 een besluit is genomen. 7 Uitvoering en evaluatie Met de meeste instellingen die in dit voorstel zijn opgenomen wordt overleg gevoerd over de in 2014 uit te voeren activiteiten. In de beschikking per instelling is geregeld aan welke verplichtingen de instelling moet voldoen, zoals het indienen van de verantwoording na afloop van het subsidiejaar, de te leveren prestaties en uit te voeren activiteiten. Aan de hand van de verantwoordingen wordt de besteding van de subsidie, de geleverde prestaties en uitgevoerde activiteiten beoordeeld. Wanneer dit in overeenstemming is met datgene wat in de beschikking is opgenomen dan worden de budgetsubsidies vastgesteld. 8 Risico Er zijn geen risico s bij het verstrekken van deze jaarsubsidies. Bijlagen: 1 Overzicht te verlenen subsidies Overzicht vast te stellen subsidies Overzicht verstrekkingen jaarsubsidies 2014, per programma, product en instelling

4 Bijlage 1 overzicht te verlenen subsidies 2014 Instelling Omschrijving Programma Product Subsidiebedrag Stichting Hulpdienst Nijmegen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 MEE Gelderse Poort 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 BWN Stg. Belangenbehartiging Sociale Zekerheid 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Centrum voor ontmoeting in Levensvragen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Financieel Beheer Ouderen Nijmegen Vrijwilligersorganisatie voor ouderen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk Participatieactiviteiten cliënten van de Driestroom 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Trias 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Nijmeegse Welzijnsstichting Doven 1052 Zorg & Welzijn Welzijn 9.506,00 Werkgroep Integratie Gehandicapten 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren, KBO Rijk van Koepel voor 26 afdelingen binnen het Nijmegen Rijk van Nijmegen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting De Driestroom 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Oude Burgeren Gasthuis 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Anders Aktieven Dukenburg Cursusactiviteiten voor mensen met een minimum inkomen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stg.Nijmeegse Avondschool speciaal onderwijs volwassenen 1052 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 ZZG Lokatie Zonnebaars Diensten bij wonen met zorg 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Stichting Clienteninitiatieven Nijmegen Belangenbehartiging mensen met psychische beperkingen 1051 Zorg & Welzijn Welzijn ,00 Cooperatieve verloskundigen Nijmegen e.o. Prenatale Zorg 1051 Zorg & Welzijn Publieke Gezondheid ,00 Indigo Gelderland Collectieve preventie geestelijke gezondheid 1052 Zorg & Welzijn Publieke Gezondheid ,00 GGD Nijmegen Regio Nijmegen Procesmanager Verwijsindex 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting Weer samen naar School Casemanagement 12min 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 ROC Inzet jeugdarts 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Technisch Creatief Centrum Nijmegen Vrijwillig Jeugdwerk 1052 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting WHAA Project voor Diversiteit 1051 Zorg & Welzijn Diversiteit ,00 Stichting Trias 1061Werk & Inkomen Werk ,00 Stichting Conexus Bestrijden Onderwijsachterstand 1073 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 Stichting St. Josephscholen Bestrijden Onderwijsachterstand 1073 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 KION Voorschoolse Educatie BV VVE 1074 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 KINOP VVE 1074 Onderwijs Stimuleren Ontwikkelingskansen ,00 ROC Zorgadviesteam 1073 Onderwijs Bestrijden Voortijdig Schoolverlaten ,00 Totaal verlenen ,00

5 Bijlage 2 overzicht vast te stellen subsidies 2014 Instelling Omschrijving Programma Product Subsidiebedrag Hobbyvereniging Saturnus Vrijwillig Jeugdwerk 1050 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting Scouting Amalgama Vrijwillig Jeugdwerk 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Stichting Scouting De Bevers Vrijwillig Jeugdwerk 1051 Zorg & Welzijn Jeugd ,00 Totaal vaststellen ,00

6 OVERZICHT VERSTREKKINGEN JAARSUBSIDIES 2014 PER PROGRAMMA, PRODUCT EN INSTELLING

7 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA 1051 ZORG & WELZIJN Product Welzijn Product Publieke Gezondlieid Product Jeugd Product Diversiteit 1061 WERK & Inkomen Product Werk 1073 ONDERWIJS Product Bestrijden Voortijdig Schoolverlaten Product Stimuleren Ontwikkelingskansen Pagina

8 1051 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instelling Financieel Beheer Ouderen Nijmegen MEE Gelderse Poort Stichting Clienteninitiatieven Niimegen Omschriiving Vrijwilligersorganisatie voor ouderen ondersteuning mantelzorg Belangenbehartiging mensen met psychische beperkingen Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D D S2711 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleldsadviseur Yvonne Blijdorp Lood Arons Yvonne Blijdorp Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening verlening Subsidiebedrag ,00 Bedrag gemeentelijke middelen , , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0, Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012; ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Adviseren en begeleiden van ouderen met financiele problemen. versterking sociaal netwerk van mensen met een handicap en ondersteuning van de mantelzorgers; empowerment Financieel advies en hulp aan ouderen client matchen met maatje; koppelen aan activiteiten; aanleren van sociale vaardigheden; mantelzorger begeleiden subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Continuering van de voorzieningen. zoals die toe en met 2006 In de subsldleregeling Zorgvernieuwings Projecten vanuit de AWBZ werd gesubsidieerd. 1. Basisberaad GGZ Nijmegen 2. Basisberaad GGZ Rivierenland 3. Clientenondersteuning 4. Informatlewinkel de Kentering Prestaties Begeleiding van gemiddeld 140 ouderen per jaar door 32 vrijwillige begeleiders gedurende het hele kalenderjaar. ondersteunen van 65 clienten De FIBON wordt geconfronteerd met een toenemende vraag van ouderen van begeleiding blj hun financleen. Dit Is het gevolg van wachtlljsten bij reguliere instanties. De FlBON beschikt over een eigen vermogen van Dit beschouwen wlj als toegestaan 2

9 1051 PROGRAWIWIAZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instelling Stg.Niimeegse Avondschool speciaal onderwijs volwassenen Trias BWN Stg. Belangenbehartiging Sociale Zekerheid Omsctirijvinq Voorzieningen Gehandicapten Voorzieningen Gehandicapten Voorzieningen Gehandicapten Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boel<ingsgegevens / Begrotingspost S S S2711 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Lood Arons Lood Arons Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrel<king verlening veriening veriening Subsidiebedrag , ,00 Bedrag gemeentelijke middelen , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Volwassenen met een verstandeliike beperking krijgen kennis en vaardigheden om beter te kunnen participeren in de samenleving en om hun zelfredzaamheid te bevorderen De activiteiten betreffen het geven van algemeen vormende vakken: lezen, rekenen, taal, metaalbewerking, textiele werkvormen, computerkennis. koken, rijvaardigheid. EHBO. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Organiseren van activiteiten voorjongvolwassenen met een verstandeliike beperking. De activiteiten zlin gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. De activiteiten zijn gericht op het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden, vriietlidsbesteding,cursussen op het terrein van sociale vaardigheden, reken- en taalvaardigheden en werkorientatie. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Belangenbehartiging van mensen met een arbeidsbeperking Telefonische beantwoording van vragen op het gebied van de Wmo/AWBZ, spreekuren en zo nodig huisbezoeken; hulp bij het opstellen van de aanvraag voorzieningen Wmo (en/of PGB); ondersteuning bij het gesprek met de indicatiesteller en/of keuringsarts. Mede Prestaties bereik + 60 curslsten ± 3500 helpdeskvragen; 1100 spreekuren De Niimeegse Avondschool' zal zlch nadrukkeliik richten op samenwerking met de stichting Trias. Trias zal zich nadrukkeliik richten op samenwerking met "De Niimeegse Avondschool" speciaalonderwlis aan volwassenen 3

10 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instelling Nijmeegse Welzijnsstichting Doven Stichting De Driestroom Werkgroep Integratie gehandicapten /Zelfregiecentrum Omschrijving voorzieningen gehandicapten voorzieningen Gehandicapten voorzieningen gehandicapten Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost S S S budget wijkpilots Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Lood Arons Lood Arons Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking veriening veriening veriening Subsidiebedrag 9.506, , Bedrag gemeentelijke middelen 9.506, , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: 9.506,00 Ontmoeting, ontspanning, cursussen en vooriichting aan en voor doven en slechthorenden Het organiseren van welzijnactiviteiten en gebarencursussen voor doven. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Sociale en maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische of psychosociale problematiek, of een chronlsche aanbieden van sociaal culturele activiteiten voor mensen met een Collectieve belangenbehartiging; bevorderen toegankelijkheid; verstandelijke handicap advisering aangepast wonen en vervoer: bevorderen positieve beeldvorming op scholen t.a.v. de doelgroepen; bieden van informatie en individueel advies. Voorts de ontwikkeling van een Zelfreglec Prestaties Bereik deelnemers bereik personen Deelname uitvoeringsoverieg Wmo; ± 50 toegankelljkheldsonderzoeken; ± 8 adviezen toegankelijkheid openbare ruimte; ±10 adviezen voor subsidieaanvragen toegankelijkheid; 4 adviezen t.a.v. wonen en vervoer; ± 200 hulpvragen: ± 60 schoolvooriichtlngen; ± subsidie is verieend voor de doorontwikkeling van het Zelfregiecentrum. 4

11 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product welzijn Naam instellinq Centrum voor ontmoetinq in Levensvragen (COIL) Kath.Belangen Organisatie voor Senioren, Rijk van Nijmegen Oud Burgeren Gasthuis Omschrijving Algemene voorzieningen ouderen Koepel voor 26 afdelingen binnen het Rijk van Nijmegen Diensten wonen met zorg Programma Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Welzijn Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D 61147D S2511 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Yvonne Blijdorp Yvonne Blijdorp Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening verlening Subsidiebedrag , , ,00 Bedrag gemeentelijke middelen , , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst exteme middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Bevordering geesteiijk welzijn van ouderen; ondersteuning mantelzorgers. Samenlevingsopbouw rond zingeving. subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Belangenbehartiging en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer ouderen. subsidie 2012; ,00 subsidie 2013; ,00 bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen woonachtig in OBG zelf en in omiiggende wijk huisbezoeken; ontmoetingsgroepen; lezingen en presentaties; zomer- en winterprogramma 1. Belangenbehartiging 2. Organisatie van activrteiten gericht op educatie, ontmoeting en sport alarmsen/ice;sociaal culturele activiteiten; hand- en spandiensten; bemiddeling, advies en clientondersteuning Prestaties bereik 220 ouderen huisbezoek; 80 ouderen via ontmoetingsgroepen; 175 deelnemers zomer- en winterprogramma;lezingen en workshops 456; totaal bereik 933 deelnemers; inzet ±115 vrijwilligers 1. Organisatie van Carnaval-, Sinterklaas- en Kerstmiddagen 2. Organisatie van culturele middagen of dagtochtjes 3. Organisatie van bingo, bridge, koor, bowl of badminton 4. Organisatie van computerworkshops etc. De subsidie bestaat een bijdrage van ± 4 per lid en een vergoeding voor huisvestings- en organisatiekosten. 5

12 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN PRODUCT WELZIJN Naam Instelling ZZG Lokatie Zonnebaars Stichting Anders Aktieven Dukenburg (STAAD) Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk Omschrijving diensten bij v/onen met zorg Cursusactiviteiten voor mensen met een minimum inkomen Voorzieningen Gehandicapten Programma Zorg & Welzlln Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Productnaam Diensten blj wonen met zorg Welzijn Welzijn Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost S D S2711 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Yvonne Blijdorp Yvonne Blijdorp Lood Arons Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking veriening veriening veriening Subsidiebedrag , , Bedrag gemeentelijke middelen , Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: subsidie 2012: ,00 subsidie 2013 : ,00 bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen De subsidie is bestemd voor het organiseren van vormende en ontspannende activiteiten en het hebben van een ontmoetingsplaats voor mensen met een minimum inkomen in het aanbieden van welzljnsactivlteiten aan kwetsbare ouderen A. 60 cursussen voor taal, creatief, sport en spel, ICT en diversen. / B. 2 inloopactlviteiten / C. 7 thema-middagen / D. 1 kooravond subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 aanbieden van sociaal culturele activiteiten voor mensen met een matig tot ernstige verstandelijke handicap sporten; computeries; condltlezwemmen; fitness; kookles; koor; kreatleve soos; musical; wandelclub; waterinstuif;yoga; filmavonden; speelweek; fietsen Prestaties wekelijks bereik van ±150 personen. Bereik van 600 deelnemers aan de cursussen. gemiddeld 60 bezoekers per thema-middag en gemiddeld 200 bezoekers voor de inloopactlviteiten en de kooravond bereik ± 920 personen In de perspectiefnota 2014 is de bezuiniging op de subsidie aan de ZZG voor locatie Zonnebaars toegelicht. Er vindt een afbouw plaats middels halvering van het subsidiebedrag In 2014 met een afbouw tot 0 in

13 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product welzijn/product publieke gezondheid Naam instelling Stichting Hulpdienst Nijmegen Indigo Gelderiand Cooperatieve verioskundigen Nijmegen e.o Omschrijving Ondersteuning mantelzorg Collectieve preventie geestelijke gezondheid Prenatale zorg Programma Zorg en Welzijn Zorg & Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Welzijn Publieke Gezondheid Publieke Gezondheid Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D S S.2691 Programmamanager Erik van Aalzum Erik van Aalzum Erik van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Kristine Mourits Kristine Mourits Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie Budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening veriening veriening Subsidiebedrag , ,00 Bedrag gemeenteliike middelen , , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking kunnen zolang mogelijk blijven wonen en functioneren in de thuissituatie het bieden van algemene ondersteuning en dienstverlening door vrijwilligers in de vorm van autovervoer, klusjes, bezoek en wandeihulp, tuinonderhoud e.d. En mantelzorgondersteuning in de vorm vanbezoek / wandelen / activiteiten /oppas /gezelschap etc Preventie gerichte activiteiten en kennisvergroting over psychische gezondheid en ondersteuning van familie en mantelzorgers van psychische en psychiatrische patienten. De subsidie wordt voor een deel besteed aan het organiseren van regionaal brede activiteiten zoals ondersteuningsgroepen KOPP en cursussen familie en mantelzorgers. Het andere deel wordt ingezet voor lokaal maatweri^ per gemeenten. Binnen de gemeente Nijme Het bevorderen van een goed verioop van de zwangerschap en bevalling en een goede start voor ouders en kind. 1) Vooriichtlngsavonden met de thema's "Goed geinformeerd zwanger", "Het geven van borstvoeding", "voorbereiding op de bevalling". 2) Cursussen voor en na de bevalling. Prestaties algemene hulp ± 364 clienten in ± uur. Mantelzorgondersteuning clienten in ± uur. In totaal ± 200 vrijwilligers. Minimaal 6 familie en mantelzorg cursussen, 4 KOPP cursussen, inzet in wijknetwerken, vertaiing van signalen naar collectieve activiteiten, minimaal 4 activiteiten per gebied. 1) 125 vooriichtingscursussen en 80 cursussen verspreid in de regio Nijmegen. 2) een bereik te halen van 80% van de zwangere vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind voor deelname aan een vooriichtingsbijeenkomst 3) een bereik te halen van 45% van de Het gaat om een totaie subsidie van voor de gehele regio Nijmegen. De regiogemeenten subsidieren het resterende bedrag. Het gaat om een totaie subsidie van voor de gehele regio Nijmegen. De subsidie wordt verdeeld op basis van inwoneraantal. 7

14 1051 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN product jeugd Naam instelling Technisch Creatief Centrum Nijmegen Hobby Vereniging Saturnus Stg. Scouting Amaigama Omschrijving Vrijwillig Jeugdwerk Vrijwillig Jeugdwerk Vrijwillig Jeugdwerk Programma Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Jeugd Jeugd Jeugd Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D D 60623D Programmamanager E. van Aalzum E. van Aalzum E. van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur J.Janssen J.Janssen D.Kosse Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie waarderingssubsidie waarderingssubsidie Subsidieverstrekking Veriening vaststeiling vaststeiling Subsidiebedrag , Bedrag gemeentelijke middelen , ,00 Bedrag externe middelen 0,00 0, Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: subsidie subsidie 2013: ,00 Bevorderen interesse voor techniek en natuunwetenschappen voor de doelgroep 4-18 jarigen door middel van creatieve techniekeducatie. Organiseren van technlekactivlteiten in de vorm van groepsactiviteiten, open activiteiten (op inloopbasis). techniek voor basisscholen. techniek In de wljk en extra activiteiten (opendagen. bultenactlviteiten). Bevorderen voor interesse in sterrenkunde en de ontplooiing van de doelgroep Jaar praktijktrainingen, publiekskijkavonden en groepsbezoek van volwassenen en jongeren. gericht op de educatleve, sociale en (re)creatieve ontplooiing van jeugdlgen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten en vakantleactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen van 6 tot 23 Jaar. Prestaties Groepsactiviteiten: 3040 kinduren. Open activiteiten zijnde mystery x en verjaardagfeestjes: 2040 kinduren. Techniek voor basisscholen, groep 3 t/m 8:4106 kinduren. Techniek in de wijk via open wijkscholen: 114 kinduren. Extra activiteiten: open dagen, technlekdagen en bultenactlviteiten: 621 kinduren. 4 praktijktrainingen voor 20 deelnemers. 12 bijeenkomsten (training) 25 Jeugdige deelnemers. 2 x per maand publiekskijkavonden 10 personen.l x per maand een groepsbezoek van volwassenen en jongeren. Het personele gedeelte van is met 2,33% geindexeerd (2,33% van = 1.326) geen indexering indexering van 2,33% toegepast Ivm. gestegen huisvestingskosten. 8

15 1051 PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN product jeugd Naam instelling Stg. Scouting De Bevers ROC GGD regie Nijmegen Vrijwillig Jeugdwerk Inzet jeugdarts op het ROC Procesmanager Verwijslndex en eindredacteur virtueel CJG Omschrijving Programma Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Jeugd Jeugd Jeugd Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost 60623D D D Programmamanager E. van Aalzum Erik van Aalzum E. van Aalzum Datum/paraaf Beleldsadviseur D.Kosse H. Peereboom R. Verdellen Subsidiejaar Subsidiesoort waarderingssubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking vaststeiling verlening verlening Subsidiebedrag , , Bedrag gemeentelijke middelen , , Bedrag externe middelen 0, ,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: gericht op de educatleve, sociale en (re)creatieve ontplooiing van jeugdlgen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. subsidie 2012: subsidie 2013: ,00 De subsidie is bedoeld voor de aansluiten van de jeugdgezondheidzorg op de zorgstructuur van het ROC subsidie ,00 subsidie Het functioneren van de procesmanager voor de Verwijslndex en de eindredacteur van het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin. Prestaties Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten en vakantleactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen van 6 tot 23 jaar. Indexering van 2,33% toegepast ivm gestegen huisvestingskosten. preventieactiviteiten, vroegtijdig signaleren en doorverwijzen van (seksuele)gezondheldsproblematiek a. verzorgen van een verzuimspreekuur door de jeugdarts voor studenten die regelmatig verzuimen en/met complexe gezondheidsvragen; b. Top- Klasproject met individuele begeleiding door de sociaal verpleegkundige: c. verzorgen van een SOA/SENSE-poIi; d. mailbox gezondheidsspreekuur; e. voorlichtlngscampagnes Indexering 2,33% toegepast Taken en verantwoordelijkheden van de procesmanager Verwljsindex: zorgen voor een duidelijke visie op inhoud en proces zodat een vernieuwd en werkende verwijslndex in de regio ontstaat: zorgen dat de partners van de verwijslndex zlch houden aan de afspraken zoals vastgelegd en ondertekend door de partners van het samenwerkingsconvenant. Dit is incl. een werkbudget van voor training, facllltering en communicatie. Taken en verantwoordelijkheden van de eindredacteur van het vcjg: verantwoordeiijk voor de regionale Inhoud van de websites. Hij/zij bewaakt de redactionele formule, de redactlonele onafhankelljkheld, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving: De eindredacteur zorgt ervoor dat de aangeboden Informatie aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep van de site: De eindredacteur is verantwoordeiijk voor de regionale nieuws en agenda-items, het regionale cursusaanbod, overzichtelijkheid en stijl. Dit is Incl. een werkbudget van voor training, facllltering en communicatie. Procesmanager Verwijslndex: de Verwljsindex functioneert confomi convenant. Eindredacteur virtueel Centrum Jeugd en Gezin: de website functioneert naar tevredenheid van gebruikers en partners. Per 2012 werken met een regionale website voor het vcjg. Deze subsidie is voor de gehele regio Rijk van Nijmegen. Nijmegen factureert aan de regiogemeenten. geen indexering 9

16 1051 PROGRAMMAZORG EN WELZIJN product jeugd/product diversiteit Naam instelling Stichting Weer Samen Naar School Stichting WHAA Omschrijving Casemanagement 12 - Projectbureau voor Diversiteit Programma Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Productnaam Jeugd Diversiteit Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D D Programmamanager E. van Aalzum E. van Aalzum Datum/paraaf Beleidsadviseur H.Peereboom Anke Chekroun Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening Subsidiebedrag , ,00 Bedrag gemeentelijke middelen ,00 Bedrag exteme middelen 0,00 0,00 Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 Inzetten van casemanagers bij de ZAT's van de basisoholen Stimuleren van actieve deelname aan de samenleving, talentontwikkeling, het faciliteren van ontmoeting en mensen leren omgaan met diversiteit. De casemanager is verantwoordeiijk voor de complexe casus In Jongerenproject Shake it Academy. binnen shake-it het ZAT. Hij biedt ondersteuning, kan de hulpvraag van ouders zljn: cursussen capoeira, urban dance, Indase dans, theater, en kind verhelderen en motiveert ouders om hulp/begeleiding te wereldpercussie, film en fotografie, een master class theater, accepteren (outrechende functie). Hij verleent desgewenst licht dans en zang/rap en daarnaast urban events, talkshows, hulp. Voor alle ZATs en schoolondersteunlngsteams Is het uitwisselingen etc. casemanagement beschikbaar. Hiervoor worden 4 parttime casemanager ingezet totaal 48 uur per week. Prestaties SHAKE-IT ACADEMY: deelnemersbereik: jongeren die lessen volgen en actief deelnemen aan alle activiteiten, 50 ouders die participeren. geen indexering De Case wordt vanaf 2013 niet meer gesubsidieerd. Hierover heeft het college eerder al besloten. Om die reden is de subsidie In 2013 met gekort. Het bedrag 2014 is geindexeerd met 2.33%. 10

17 1061 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN product werk Naam instelling Stichting Trias Omschrijving Programma Werk en Inkomen Productnaam Werk Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D Programmamanager Lucile Braam Datum/paraaf Beleidsadviseur Lood Arons Subsidiejaar 2014 Subsidiesoort budgetsubsidie Subsidieverstrekking veriening Subsidiebedrag ,00 Bedrag gemeentelijke middelen Bedrag externe middelen Herkomst externe middelen Historische informatie subsidie 2012; ,00 subsidie 2013; ,00 Organiseren van activiteiten voorjongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De activiteiten zijn gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. De activiteiten zijn gericht op het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden, vrijetijdsbesteding,cursussen op het terrein van sociale vaardigheden, reken- en taalvaardigheden en werkorientatie. Prestaties 120 tot 150 personen uit Nijmegen en regiogemeenten worden bereikt Personen met een Wajong uitkering worden actief benaderd met het oog op doorgeleiding naar werk. Voorts zoekt Trias nadrukkelijk aansluiting bij andere partijen (o.m. zorgpartijen) in het kader van ontwikkelingen zoals de decentralisatie van Jeugdzorg en AWBZ en de Participatiewet. 11

18 1073 PROGRAMMA ONDERWIJS product bestrijden voortijdig schoolverlaten /product stimuleren ontwikkelingskansen Naam instelling ROC Stichting Conexus Stichting Sint Josephscholen Omschrijving Zorg Advies Team ROC Kvrallteitsverbeterlng WE/uitbreldlng schakelklassen G33- bestuursakkoord Kwaliteitsverbetering WE/ultbreldlng schakelklassen G33- bestuursakkoord Programma Ondenwiis Onderwijs Ondenwijs Productnaam Bestrijden voortijdig schoolverlaten Stimuleren ontwikkelingskansen Stimuleren ontwikkelingskansen Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost D S S Programmamanager Andre van Ginkel Danielle Leenders Leenders Datum/paraaf Beleidsadviseur H. Peereboom M. van Minnen Minnen Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening verlening veriening Subsidiebedrag , Bedrag gemeentelijke middelen ,00 0,00 Bedrag externe middelen 0, Historische informatie 2012: subsidie 2012: - subsidie 2012: ,00 subsidie 2013: ,00 subsidie 2013: ,00 Voorkomen van schooluitval van overbelaste studenten op het ROC: subsidie is bedoeld voor de deelname van exteme (zorg)partijen aan het Zorg Advies Team a. ondersteuning, consultatie bij signaleren van psychosociale problematiek; b. deelname aan het zorgteam, multldisciplinaire bespreking cases; c. vrarme overdracht en verwijzen;. bespreken van signalen aangaande maatschappelijke trends en ontwikke lingen (en bespreken mogelijke Inzet van een collectieve aanpak e.d.) Verhogen van de kwaliteit van WE in samenwerking met de betrokken voorschool en extra leertljd door middel van schakelklassen. Verhogen van de kwaliteit van WE in samenwerking met de betrokken voorschool en extra leertljd door middel van schakelklassen. De subsidie is bestemd voor: dertien schakelklassen op de De subsidie is bestemd voor: vier schakelklassen op de scholen scholen de Zonnewende, de Nutsschool Lankforst, de Michiel de de Kleine Wereld. de Wieken. het Kleurrijk en de Driemaster. De Ruyter, de Vossenburcht, de Dukendonck, de Lanteerne, de subsidie is daarnaast bestemd voor extra intzet ten behoeve van Aldenhove, de Montessori Dukenburg, de Kampus, de Prins verbetering van de kwaliteit op de vroegscholen van de Maurits, de Luithorst, de Lindenhoeve, Montessori Lindenholt. De Josephscholen in samenwerking met de betrokken voorscholen. subsidie is daarnaast bestemd voor extra inzet van HBO'ers ten behoeve van de vroegscholen van Conexus. Prestaties 1. de schoollnterne zorg op het ROC (mentoren, orthopedagogen. (school)maatschappelljk werk e.d.) is optimaal geregeld, zodat het zorgteam optimaal kan functioneren het; 2. ROC draagt zorg voor de coordinatie, planning en voorzitterschap van het zorgadviesteam 3. ROC zet externe partijen in voor het ZAT: NIM, GGD, JGZ en het Inter-Lokaal geen indexering Schakelklassen: Realiseren van de veriengde schooldag op minimaal dertien locaties (zie bovenstaand). Met deze veriengde schooldag moet via scores op toetsen jaarlijks aangetoond worden wat het rendement is van de schakelklas. Dat betekent zowel een nulmetlng als een eindmeting en een analyse van deze cijfers. Tevens opgave van het aantal kinderen dat bereikt wordt. Streefdoel is het bereik van 195 kinderen per jaar. WEkwaliteltsimpuls: de Inzet van minimaal 14 HBO'ers voor 0,24 FTE = 3,36 FTE die gekoppeld zljn aan de vroegscholen van Conexus. Tevens zorgt Conexus voor een projectleider van de HBO'ers van 0,3 FTE. Schakelklassen: Realiseren van de veriengde schooldag op minimaal vier locaties (zie bovenstaand). Met deze veriengde schooldag moet via scores op toetsen jaarlijks aangetoond worden wat het rendement is van de schakelklas. Dat betekent zowel een nulmetlng als een eindmeting en een analyse van deze cijfers. Tevens opgave van het aantal kinderen dat bereikt wordt. Streefdoel is het bereik van 60 kinderen per jaar. WEkwallteitslmpuls: de inzet van minimaal 6 HBO'ers voor 0,24 FTE = 1,44 FTE die gekoppeld zljn aan de vroegscholen van Josephscholen. 12

19 1073 PROGRAWIWIA ONDERWIJS product stimuleren ontwikkelingskansen Naam instelling KION Voorschoolse Educatie B.V. KINOP Kinderopvang B.V. Omschrijving Kwaliteitsverbetering WE Kvrallteitsverbetering WE Programma Onderwijs Ondem/ijs Productnaam Stimuleren ontwikkelingskansen Stimuleren ontwikkelingskansen Dossiernummer Boekingsgegevens / Begrotingspost S Programmamanager Leenders Leenders Datum/paraaf Beleidsadviseur Minnen Minnen Subsidiejaar Subsidiesoort budgetsubsidie budgetsubsidie Subsidieverstrekking verlening veriening Subsidiebedrag , Bedrag gemeentelijke middelen 0,00 0,00 Bedrag externe middelen Herkomst externe middelen SU SU Historische informatie subsidie 2012: - subsidie 2013: ,00 (had betrekking op maanden aug. t/m dec.) Het versterken van de kwaliteit van WE op de 14 WE-locaties van KION. Prestaties De subsidie is bestemd voor WE-co6rdinatie en inzet van 10 HBO'ers (2 dagdelen op de groep, 1 dagdeel voor coordinerende taken) die in totaal alle 19 groepen bedienen. In 2014 start de uitvoering van het in 2013 gemaakte locatiespecifieke uitvoeringsplan dat is opgesteld samen met de vroegschool en is gericht op verbetering van de door de onderw/ijsinspectie geconstateerde punten. Om de ouderbetrokkenheid te verbeteren wordt samen met de vroegschool een analyse gemaakt van de lokale situatie en de samenstelling van de populatie. Op basis daarvan worden gerichte acties ingezet om de ouderbetrokkenheid te verbeteren. Samen met de vroegschool wordt het opbrengstgericht werken verbeterd, onder meer door cyclisch en planmatig observeren en toetsen, waarbij het toetsen plaatsvindt in de vroegschool en het vertalen van de resultaten in en verbeterde gezamenlij'ke pedagogische en didactische aanpak. Verder wordt samen met de vroegschool het taalaanbod verbeterd en wordt de doorgaande ontwikkelingsljjn geoptimaliseerd. De educatieve functie wordt in samenwerking met de vroegschool versterkt en er worden activiteiten georganiseerd samen met de vroegschool op het gebied van taalontwikkeling en taalbevordering. subsidie 2012: - subsidie 2013: (had betrekking op maanden aug. t/m dec.) Verhogen van de kwaliteit van WE op KINOP Kasteel en Haterts Paradijsje In samenwerking met de daaraan gekoppelde vroegscholen. De subsidie is bestemd voor uitbreiding van de tijd voor overstijgende taken voor de pedagogisch medewerkers om de kwaliteit te verbeteren en het aanbieden van een WEtrainlngsprogramma gericht op het verbeteren van de opbrengstgericht werken en de ouder. Op de WE-groepen wordt met HBO'ers gewerkt. Alle medewerkers op WE-groepen ontvangen specifieke scholing gericht op vergroting van de ouderbetrokkenheid binnen het WEprogramma, methodisch werken en het maken van een individueel werkplan per kind. De doorgaande leeriijn wordt verbeterd, zodat afstemming plaatsvindt tussen vroegschool en voorschool met betrekking tot woordschatontwikkeling en thema's, warme overdracht, ouderbetrokkenheid en verdiepingsactiviteiten en er worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Er worden nieuwe gerichte activiteiten opgezet ter vergroting van de ouderbetrokkenheid. Voor elk kind wordt een individueel werkplan gemaakt. 13

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Budgetsubsidie Humanitas

Budgetsubsidie Humanitas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Humanitas Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Humanitas afdeling Nijmegen heeft een vervolgprojectvoorstel voor 2016 2018

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk 2016

Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk 2016 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Schoolbesturen binnen het voortgezet onderwijs (VO), het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering NASB 2012 Programma / Programmanummer Sport / 1052 / Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 1 april 2009 heeft de raad

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Onderwerp Projecten NIM maatschappelijk werk voor de aanpak multiprobleemhuishoudens, huiselijk geweld en zorg voor jeugd 2011

Onderwerp Projecten NIM maatschappelijk werk voor de aanpak multiprobleemhuishoudens, huiselijk geweld en zorg voor jeugd 2011 Openbaar Onderwerp Projecten NIM maatschappelijk werk voor de aanpak multiprobleemhuishoudens, huiselijk geweld en zorg voor jeugd 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01273 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015

Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 Openbaar Onderwerp Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2014 hebben we een aantal subsidieaanvragen

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over de Stichting Ar Rayaan Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie / 9430 BW-nummer Portefeuillehouder F.

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp 1e ronde subsidies compensatie AWBZ-pakketmaatregel. BW-nummer. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp 1e ronde subsidies compensatie AWBZ-pakketmaatregel. BW-nummer. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp 1e ronde subsidies compensatie AWBZ-pakketmaatregel Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting In het Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Subsidieverlening armoedebestrijding 2016 Programma Inkomen en armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2015 hebben we rond het product armoedebestrijding een

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Openbaar Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Programma / Programmanummer Milieu / 9720, Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene Samenvatting Stichting KIEMT vraagt in een

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverstrekkingen Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. BW-nummer. Programma Bestuur & Middelen

Openbaar. Subsidieverstrekkingen Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. BW-nummer. Programma Bestuur & Middelen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en 2016 Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op basis van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies worden door ons college jaarsubsidies verstrekt

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 2015 zijn

Nadere informatie

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B.

Nadere informatie

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen.

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Winkeltijdenwet / Koopzondagen 2012 Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Jaarlijks dient op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Investeren in de kwaliteit van VVE. Optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind

Investeren in de kwaliteit van VVE. Optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind Investeren in de kwaliteit van VVE Optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind Programma 15.15-15.30 uur: Inloop (koffie/thee) 15.30-16.15 uur: Presentatie Kader VVE 16.15-16.45 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op basis van artikel

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met het collegevoorstel 12.0000.323 is de lokale

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Openbaar Embargo tot 13 mei 2016 Onderwerp Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In het kader van het ontwikkeltraject

Nadere informatie

Onderwerp Budgetsubsidie Tandem welzijn en NIM Maatschappelijk werk 2013

Onderwerp Budgetsubsidie Tandem welzijn en NIM Maatschappelijk werk 2013 Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Tandem welzijn en NIM Maatschappelijk werk 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Afgelopen voorjaar

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C. Openbaar Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C. 2015-2018 Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De afgelopen vijftien jaar is onder regie van N.E.C.

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Subsidie Power2Nijmegen 2016

Subsidie Power2Nijmegen 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Power2Nijmegen 2016 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit het programma Duurzaamheid is jaarlijks subsidiebudget beschikbaar voor

Nadere informatie

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en tussen de wal

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Openbaar Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in regio Nijmegen hebben op 19 november jl. het bericht

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 15 december jl.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Openbaar Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De stichting Stevenskerk heeft een verzoek

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen

Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Klimaat & Energie /

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012 Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams 21 maart 2012 Het zijn uitdagende tijden Trends Decentralisatie begeleiding en dagbesteding Awbz Transitie Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen Passend Onderwijs Kantelen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Jaarverslag 2013 1 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Ouders en leerkrachten merken het snel als een kind zich anders gedraagt dan normaal. Soms is er niks ernstigs aan de hand en zit een kind gewoon even wat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen antwoordbrief raadsvragen ex art 39 betreffende ontwikkelingen WMO uit regeerakkoord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Voortgang campagne zwemvaardigheid

Voortgang campagne zwemvaardigheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang campagne zwemvaardigheid Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met deze brief informeren wij de gemeenteraad over

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie