Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties"

Transcriptie

1 Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 24 februari 2015

2 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 9 Attitudeverandering-zelfzorg Beweegtuin Casemanagment ketenzorg dementie en ouderen in een kwetsbare positie Westelijke Mijnstreek De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting is ontwikkeld voor ipad (thuiszorg) Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Inzet van elektrische mini-auto-golfkar in de woon zorg Inzet van Ipads in de thuiszorg Leermodule via e-learning (zelfzorg) Orbis Actief SCN Paro, sociale zeehond robot Plafond tillift systeem Lemborgh Samenwerking met basisscholen en middelbare scholen Wijksteunpunten Wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding CaMeLi (Care Me for Life) Onderwassen met Swash Perineum Wipes Wassen met Swash (Swash 2013) EXBELT (toegepast op DE Zorggroep) Synergie creëren door harmonisatie NEDAP systeem Domotica voorzieningen in zorgcentra, woon-zorgcomplexen (scheiden wonen/zorg) en thuis Leefstijlmonitoring in de thuiszorg Medido Werken in kleine teams/ Wijkteams Groepswoningen voor mensen met dementie gecombineerd met de nieuwe visie op zorg voor mensen met dementie Bösdael woon-zorgproject Kenniscentrum Wondbehandeling (incl. promotietraject) Beeldzorg d.m.v. ipad en beeldbel-app van Focus Cura Stepped Care Gespecialiseerde parkinsonisme unit Inzet van bewegingsagogen Mobiel pijn team Expertiseteam gedragsproblematiek VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad) Cizo (introductieprogramma) Domotica in (intramurale) nieuwbouw Scholingsprogramma zelfmanagement voor kwetsbare ouderen

3 Scholingsprogramma 'zelfmanagement voor kwetsbare ouderen' voor thuiszorgmedewerkers WeNS (werken na school) SAFER (prospectieve risicosignalering) Intelligente omgeving (project) Nieuwe roostersystematiek Digitale toetskaart Zorg op afstand Invoeren van zelfroosteren via tussenstap centraal roosteren Ontwikkelen ECD HBO-VGG Waar zorg de ziel ontmoet Zelfmanagement: langer zelfstandig thuis Keuken van Limburg Gastblijheid Revalidatiezorgpaden De Mins Vivre gewoon beter ZIA (Zorg In Aanleunwoningen) Zelfde medewerker, zelfde plek, zelfde tijd Zelf werkende teams ISO-methodiek/ Intranet Elsresidentie Inzet van Domotica Inzet van handpoppen Huishond Elsresidentie Inzet van de Wii (Balansbord) Belevings-/beweegtuin Swash Easy Slide Societé De Beyart Bijeenkomst voor nieuwe bewoners Wooncomfort, gemeenschap, spiritualiteit - Mantelzorg binnen de deuren kunnen leveren (bewoners voor bewoners) Fitnessruimte voor bewoners Samen keurmerken op orde brengen Informatie omtrent gezondheid/welzijn bewoners bekend maken Domotica systeem Sensoren voor valdetectie Activiteiten en welzijn Wijngaard aanleggen Innovatief concept, hotel in combinatie met verhuur appartementen voor fulltime bewoning Dagopvang ECR Domaine Cauberg Kleine zelfsturende teams

4 Corporatie binnen KBO (katholieke bond voor ouderen) ECD NEDAP (rooster- en registratiesysteem in de extramurale zorg) Casemanagement ketenzorg dementie Behandelzorg organiseren met externe partij Bevorderen eigen regie in de extramurale zorg Nieuwe vorm van dagbesteding Employee Self Service (ESS) en Management Self Service (MSS) Kwaliteitshandboek voor HKZ Bewegen voor visueel gehandicapten Cliënten/burgerparticipatie Arbeidsdeelnamesysteem Zelfsturende teams Buurtzorginformatiesysteem (BIS) Rapportage op internet ICT systeem Omaha ipads in de thuiszorg Indicatieaanvraag in het kader van het experiment regelarme instelling (ERAI) DOFF N' DONNER (aan- en uitrekhulpmiddel voor kousen) Alleen die zorg leveren die nodig is Evaluatiemomenten met collegiale toetsing Consistent assignment (een cliënt ziet in principe de zelfde gezichten) Bijscholing naar behoeftes EXBELT Zichtbare schakel Innovatie Wijk van de Toekomst Toilet Routeplanning in VZH Virtuele vrijheidsbeperking Taakverschuiving Afschaffen nachtdienst door domotica Medido (medicatie op afstand bewaken) Verzorgend wassen (Arion) Eigen kracht / Zelfregie Huisartsen in het verpleeghuis Molenwei (dienstencentrum/professionals aan de zijkant) Heigracht (voorziening voor kortdurend verblijf) Netwerk Informele Zorg Parkstad Ketenzorg dementie/ zorgtrajectbegeleiding Procesmanagement Project samen met de bewoner Gastvrijheid concept (inzet service medewerkers, verbouwingen, scholing cultuurverandering en aanpassen werkprocessen) Wii fit

5 Di-fiets/MemoMoto MIBBO (Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen) Beweegtuin Pilot mobiliteit en valpreventie NEDAP (planning en registratie thuiszorg) Digitaal zorgplan (ECD) Nieuwe leren, nieuwe werken (e-learning omgeving) Comfort meeting point Meander werk en Meander match Digitalisering formulierenstroom thuiszorg Enterprise Service Bus t.b.v. gegevensuitwisseling en ontsluiting applicaties Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Tuinproject Opleiding/bijscholing medewerkers niveau 2 voor inzet in ketenzorg dementie ECD Belevingsgerichte zorg Inzet van sensoren Extra lage bedden Ligortheses PDL Beweegbeleid MDO met partner/familie en evt. cliënt zelf Familie als vrijwilligers werven Muziektherapie Inzet van beweegagogen Verplaatsen van eettijden Verjaardag cheque Activiteitenbegeleiding organiseren in clubs Aanpassen van de toiletbeugels Eetmomenten als rustmomenten Prisma methode hanteren bij MIC's Kleinschalig werken op afdelingen ABC methode VictoryaHome Project Cliëntvolgsysteem (inzet van tablets in de thuiszorg) Scholing bevordering van eigen regie/zelfregie Lean organiseren bij wijkgericht werken Kernteams (thuiszorg) Ontwikkeling van de functie verpleegkundige (V) in zorgprocessen door opheffing functie zorgcoördinator MDO's, waar nodig, ontwikkelen in de thuiszorg Van roosteren naar plannen Digitaliseren van thuiszorgproces (werken met NEDAP)

6 Verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk digitaal ondersteunen Samenwerking met 1 en 2. lijn Elektronische zorgleefplan van NEDAP Een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg leveren waar mogelijk aan de onderkant van de bandbreedte Mijn I.O Extramurale zorg Beeldzorg (zorg op afstand) Belevingstuin voor PG bewoners Non fixatiebeleid Omgevingsgerichte zorg bij PG cliënten (intra en extramuraal) Revalidatiehotel Roosteren (werkprocessen) Vernieuwing behandelcentrum Digitale Hulpmiddelenzoeker Andersom Wijkteams/Zelforganiserende teams (ZOT) Niet-planbare zorg in samenwerking met Ambulance Zorg Limburg Noord (AZLN) Zorg op afstand Virtueel verzorgingshuis Proteion leerhuis en e-learning Virtuele community (mijnproteionthuis.nl/thuisservice) Paro robot zeehond Portal Kessel Mijn Proteion Thuis Begeleiding in Beeld WeHelpen EXBELT Lean health care/six Sigma (lean 2010/2011) Lean Inzet van signaleringsplannen Fotostem Memomoto/DiFiets Silverfit Interactieve vloer Zingend zebrapad / Qwiek.melody Qwiek Play Beweegtuin Wandelprogramma's Beweegroutes langs interactieve producten en langs kunstwerken Wassen met Swash Medicijnkastjes (zelfregie van cliënten op medicatie) Dashboard (indicatoren meting per afdeling en blog)

7 Roosterprogramma om de zelfregie van medewerkers te versterken (ISSIT van ITON) Ilias: omgeving voor e-learning/blended learning Leerportaal Sevagram Dementiegame (medewerkers leren hoe ga je om met dementie) Expertisecentrum GRCS Expertisecentrum PG&GP Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten Therapietafel Andere manier van kennis delen binnen de organisatie (Yammer) Paro Ipads in de zorg Omarmen van Plantree filosofie Verpleeghuis (nieuw sinds juni 2013) met technologische innovaties Verpleeghuis met andere wijze van organiseren (lean) Rapportage en planning in thuiszorg via smartphone Dagbestedingscoaches in 'La Famille' omdat er meer behoefte is aan welzijn als aan zorg HRM: Het verkorten van het administratieve proces bij contracten en wijzigingen. Contracten worden automatisch door het systeem gegenereerd HRM: Invoering digitaal werving en selectiesysteem Digitaal personeels- en cliëntendossier ICT: iedereen kan overal inloggen. Werkplekken op afstand kunnen helpen? Dit kan middels standaardisatie Bestelservice Cliëntenadministratie: werkwijze veranderd (lean) Alle leidinggevenden: training om projecten te kunnen leiden: Lean Six Sigma Green Belt e lijn levert verpleeghuisbehandeling (o.a. fysio en ergo). Fysio + Ergo sneijders, rest is novicare Digitaal cliëntendossier Behandelprogramma's ZEN: Zelfmanagement Empowerment Netwerk Op weg naar herstel. Zorgpad geriatrische revalidatie Kwaliteit van zorg en verpleging EXBELT Casemanagement dementie Gespecialiseerde afdeling voor mensen met complexe pg gedragsproblematiek Gespecialiseerde afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington Paro, sociale zeehond robot NEDAP ONS systeem Domotica voorzieningen in zorgcentra, woon-zorgcomplexen Leefstijlmonitoring in de thuiszorg Revalidatiezorgpaden PG revalidatie Virtuele vrijheidsbeperking FIT TV systeem

8 Belevingskussen Land van Horne ABC methode Zorg op afstand Groepswoningen voor mensen met dementie Groepswoningen voor mensen met chronische somatische klachten Inrichten belevingshoekjes

9 Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk Er worden MDO s in huisartsenpraktijken georganiseerd om op cliëntniveau verschillende casussen te bespreken met verschillende partijen. In de gehele regio Westelijke Mijnstreek is de module complexe ouderenzorg uitgerold. Via dit project is een verbinding ontstaan met de gemeente; de WMOconsulenten, Partners In Welzijn en Vivantes; zij waren ook op zoek naar een betere afstemming van zorg voor diegene die met meerdere zorgverleners in contact komen en zodoende zijn de kanalen nu beter gestroomlijnd. Er worden onderling afspraken gemaakt over frequentie en duur van de MDO s. Dit is per huisartsenpraktijk wisselend en een afgeleide van de behoeftes. De afspraak is dat de wijkverpleegkundige op signaal van de huisarts en zonder CIZ indicatie op huisbezoek kan gaan en observeren, signaleren, adviseren of instrueren om de cliënt en diens systeem in een kwetsbare positie te ondersteunen. Via tijdige signalering en advies worden crisissituaties voorkomen en kwaliteit van leven verhoogd. Thuiswonende ouderen, met maar ook zonder zorgindicatie. Geen informatie beschikbaar. Uren wijkverpleegkundigen tbv deze functie afspreken met het zorgkantoor. Orbis Inge Jochem Tel.:

10 Attitudeverandering-zelfzorg Het project zelfzorg bevat de volgende onderdelen: 1.scholing van alle wijkverpleegkundigen en verzorgenden in het stimuleren tot zelfzorg en regie bij thuiszorgcliënten, 2. Toewijzing van zelfzorgcoach per regio. Een zelfzorgcoach is een persoon die ingeschakeld kan worden (door huisarts, thuiszorgmedewerker of WMO consulent bijvoorbeeld) om mantelzorgers en cliënten te ondersteunen bij het organiseren van zelfzorg. Doel van het project attitudeverandering-zelfzorg is het bevorderen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van cliënten. Daarnaast is het bedoeld om het zorgvolume te laten afnemen bij gelijkblijvende indicatiestelling. Thuiszorg medewerkers (wijkverpleegkundigen en verzorgenden), cliënten die thuiszorg ontvangen. Het project is in 2013 binnen Orbis geïntroduceerd. Eerste scholingen voor medewerkers hebben plaats gevonden en eerste zelfzorgcoaches zijn opgeleid. Scholingskosten en tijdsinvestering voor scholing medewerkers Orbis Thuis Else van Selst 10

11 Beweegtuin De beweegtuin is een openbaar toegankelijk buitengebied dat allerlei doelgroepen aanmoedigt te bewegen. Op dit gebied zijn 6 beweegtoestellen geplaatst waar zowel jong als oud gebruik van kan maken. Ieder beweegtoetsel is voorzien van een instructie hoe het apparaat gebruikt kan worden. Voor de bewoners van het verpleeg- en verzorgingshuis is het een leuke en laagdrempelige manier om fit te blijven door samen met kinderen of buurtgenoten of alleen, van de toestellen gebruik te maken. Doel van de beweegtuin is om allerlei doelgroepen op stimulerende manier meer te laten bewegen en daardoor de fysieke gezondheid te bevorderen. Daarnaast is het doel van de beweegtuin dat intramurale cliënten betrokken blijven in de wijk en dat wijkbewoners betrokken zijn bij het zorgcentrum. Psychogeriatrische cliënten en somatiek cliënten, bewoners van de omringende wijk. De beweegtuin is in 2013 geïnstalleerd en het gebruik ervan is van start gegaan. Het gebruik van de beweegtuin is middels een vragenlijst voor gebruikers binnen Orbis thuis geëvalueerd. Dit leverde de volgende resultaten op: Het gebruik van de toestellen spreekt voor zich, stimulans door medewerkers is noodzakelijk om de eerste drempel over te komen. Het weer is sterk bepalend voor het gebruik van de beweegtuin. Offerte op te vragen bij leverancier; afhankelijk van aantal en soort toestellen. Ook rekening houden met grondwerk, afwerking met kunstgras rondom e.d. Orbis Thuis Inge Jochem,W. Tonglet, H. Dols, R. Hoenen, H. Kuypers, H. Meijers, J. Caelen Inge Jochem; tel.:

12 Casemanagment ketenzorg dementie en ouderen in een kwetsbare positie Westelijke Mijnstreek. In de zorg voor mensen met dementie worden casemanagers ingezet die werken volgens de "Leidraad Ketenzorg dementie" (VWS, ACTIZ, Alzheimer Nederland, 2007). De taken van de casemanagers omvatten het volgende: - begeleiding in diagnosetraject, - aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is, -dossiervoering, - verwijzing, informatie & advies. Doel is breder dan verbetering van dementiezorg, het doel is de verbetering van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Mensen met dementie en kwetsbare ouderen algemeen. In de Westelijke Mijnstreek volledige dekking van casemanagers die werken volgens afspraken Hulp bij Dementie onder regie van ketenregisseur. Koppeling van casemanager aan huisartspraktijk. Bekostiging FTE casemanagers via Beleidsregel en zorginkoop. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

13 De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting is ontwikkeld voor ipad (thuiszorg) De tevredenheid van zowel cliënten als medewerkers digitaal via de ipad meten. Door Nedap is een applicatie ontwikkeld die specifiek gekoppeld is aan het cliëntsysteem van de organisatie. De organisatie kan zelf korte vragenlijsten invoeren alsook een random steekproefselectie opgeven in een applicatie. De medewerker heeft altijd een ipad bij zich tijdens de zorgverlening en ziet de 'pop-up' van de vragenlijst. Afhankelijk van voor wie de vragenlijst bestemd is, vraagt zij de cliënt deze terplekke op de ipad te beantwoorden, of vult zelf haar eigen lijst in. Doordat de cliënttevredenheid wordt gepeild in een webapplicatie kan er sneller geanticipeerd worden op een bepaald signaal. Voor de cliënt wordt de druk ook lager voor het invullen van deze informatie omdat dit simpeler kan en tijdens de verzorging. Medewerkers en thuiszorg cliënten. De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting via de pad is volledig geïmplementeerd in de thuiszorg van Orbis Thuis. Eerste ervaringen laten zien dat dit een snel en makkelijk toegankelijk meetinstrument is. Bescheiden ontwikkelkosten voor de app, aan te passen naar eigen invulling. Orbis Thuis Else van Selst 13

14 Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is een woonvoorziening (twee groepswoningen) voor jongdementerenden en biedt woonmogelijkheden voor mensen met complexe gedragsproblematiek t.g.v. niet aangeboren hersenletsel. Vanuit het expertisecentrum worden ook mantelzorgers van deze specifieke doelgroep specifiek en intensief begeleid. Doel van het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is adequaat antwoord te bieden op de hulpvragen van deze specifieke doelgroep om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek. In 2011 is het project met een uitwerking van een visiedocumet gestart is personeel geworven, geselecteerd en geschoold en zijn materialen aangeschaft en heeft de opening plaats gevonden. Hogere personele bezetting; 1 FTE per cliënt gemiddeld per jaar (tegenover 0,89 voor regulier kleinschalig wonen). Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

15 Inzet van elektrische mini-auto-golfkar in de woon zorg De elektrische mini-auto-golfkar wordt ingezet om het bewoners die moeilijk ter been zijn mogelijk te maken om aan bepaalde gezamenlijke activiteiten in een andere locatie (max. afstand 1000 m.) deel te nemen. De golfkar is te besturen door een vrijwilliger. De omgeving bij de bepaalde locatie kent namelijk enige hoogteverschillen die niet iedereen zelfstandig/ te voet kan overbruggen. Om te voorkomen dat deze mensen afzien van deelname aan bijvoorbeeld maaltijden of activiteiten, wordt vervoer georganiseerd met behulp van een vrijwilliger op het binnenterrein via een lijndienst. Het doel van de inzet van de golfkar is dat mensen die een bepaalde afstand niet zelf kunnen overbruggen toch in de mogelijkheid worden gesteld om deel te nemen aan activiteiten op afstand. Daarnaast is het doel van de inzet, dat intramurale cliënten betrokken blijven in de wijk en dat wijkbewoners betrokken zijn bij het zorgcentrum. Cliënten uit zorgcentra die moeilijk ter been zijn. De inzet van de elektrische mini-auto-golfkar is in 2013 van start gegaan. Het gebruik van de elektrische mini-auto-golfkar is middels een vragenlijst voor gebruikers en bestuurders van de golfkar binnen Orbis Thuis geëvalueerd. Dit leverde de volgende resultaten op: De elektrische golfkar is makkelijk te besturen en dagelijks maken 3-6 mensen gebruik van vervoersmogelijkheden. Op sommige dagen 1-12 mensen. (bijv. bij de Heilige Mis). Deelname aan activiteiten wordt voor deze mensen zo beter mogelijk. Offerte auto afhankelijk van de specificatie (aantal zitplaatsen, laadbak e.d.) Denk ook aan oplaadpunt en parkeren in beveiligde omgeving. Orbis Thuis Inge Jochem, W. Tonglet, H. Dols, R. Hoenen, H. Kuypers, H. Meijers, J. Caelen Tel.:

16 Inzet van Ipads in de thuiszorg Iedere uitvoerende medewerker wordt in de thuiszorg met een ipad uitgerust. De volgende mogelijkheden biedt de inzet van de ipad: Digitaal inzicht in en bijwerken van dossier bij de cliënt en het maken van aantekeningen; digitaal benaderen van derden en digitaal aanvragen van zorggerelateerde cliënt formulieren; digitaal inzicht in cliënt planning; digitaal raadplegen van instructievideos; digitaal raadplegen van protocollen, richtlijnen en medisch naslagwerk; digitaal opleiden van cliënten; cliënten gerust stellen door muziek af te spelen tijdens een behandeling; digitaal afnemen van testen/vaststellen diagnoses, digitaal vertalen, digitaal inzicht in de planning en locatie van collega's; digitaal inzicht in verkeerssituatie, beeldcontact met collega's of koppelen van beeldopnames aan dossier, beeldcontact met cliënten. Doelstelling van de inzet van ipads in de thuiszorg is verhogen van kwaliteit van zorg doordat meer tijd beschikbaar wordt voor direct cliënt contact. Daardoor zal ook de cliënttevredenheid als de medewerkerstevredenheid stijgen. Daarnaast zal de inzet van ipads bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers thuiszorg. De pilot m.b.t. acceptatie, of het technisch functioneel beheer uitvoerbaar is en overige gebruikerservaringen heeft de volgende resultaten opgeleverd: handig, bruikbaar, tijdbesparend. Soms valt de verbinding weg en is opnieuw inloggen nodig. Privacy aspecten goed regelen. De kosten calculatie voor de volledige implementatie ziet er als volgt uit: totale eenmalige kosten (aanschaf van ipads en fold cases en instructie medewerkers). Maandelijkse kosten voor internetabonnementen per ipad. Afhankelijk van omvang en provider of volumekortingen worden gegeven. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

17 Leermodule via e-learning (zelfzorg) De leermodule die is aangeboden heeft betrekking op het thema zelfzorg. Er zijn filmpjes ontwikkeld van voorbeeldsituaties die veelvoorkomend zijn rondom zelfzorg. Er zijn vragen gesteld over mogelijke reacties en er zijn tips en adviezen gegeven rondom de oplossing. De medewerkers worden verzocht thuis de filmpjes en vragen voor het overleg te bekijken, in het overleg worden ze dan besproken. Ook nieuwe medewerkers die in dienst komen wordt de leermodule aangeboden. Deze leermodule zal 20 minuten per medewerker sparen aan reistijd. 500 medewerkers* 20 minuten = 167 uur per module die digitaal aangeboden wordt. Medewerkers. Geen informatie beschikbaar. Geen informatie beschikbaar. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

18 Orbis Actief SCN Orbis Actief SNC is een applicatie op een tablet PC waarmee deelnemers activiteiten die in en om het huis aangeboden worden, op een overzichtelijke manier kunnen inzien en hun dagbesteding kunnen plannen. Orbis Actief SCN laat naast het overzicht van activiteiten in de buurt, ook de tijd, de plaats en de kosten zien. Daarnaast kunnen deelnemers zich via dit systeem voor activiteiten aanmelden, krijgen zij een reminder voordat de activiteit begint en kunnen zij inzien wie er nog aan de activiteit deelneemt en anderen uitnodigen. Doel van Orbis Actief is ouderen te ondersteunen langer sociaal actief te zijn, op eigen kracht. Bewoners van zorgcentra en aanleunwoningen. Binnen drie locaties van Orbis Thuis wordt Orbis Actief SNC uitgerold en geëvalueerd op de bruikbaarheid. Door de meeste deelnemers in deze pilotstudie wordt Orbis Actief als eenvoudig in gebruik en als een prettige ondersteuning van het sociale leven beoordeeld. Client schaft eigen tablet aan met bepaalde minimale specificatie en organisatie zorgt voor WiFi in zorgcentra en cliënt in eigen woning. Ontwikkel en licentiekosten app voor organisatie. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

19 Paro, sociale zeehond robot Op alle locaties waar mensen met dementie wonen is een Paro beschikbaar. Voor de scholing, het onderhoud en de coördinatie m.b.t. Paro is een aandachtsfunctionaris verantwoordelijk. De Paro wordt op de volgende manier ingezet: 1. cliënten die voor de Paro interventie in aanmerking komen worden aan de hand van criteria vastgelegd. 2. De hulpvraag van deze cliënten wordt in het zorgplan vastgelegd. 3. Er vinden geplande interacties plaats met Paro. 4. De interactie sessies duren tussen de 10 en 15 min. 5. De sessies worden ondersteund door een getrainde zorgmedewerker. 6. De inzet van Paro in de organisatie wordt geëvalueerd. Het voornaamste doel van de inzet van Paro is therapeutisch van aard. De inzet is gericht op gedragsverandering in de zin van minder loopdrang, roepgedrag, onrust of angst waarmee het psychosociaal welzijn van de bewoner wordt bevorderd. Soms helpt Paro ook ter ontspanning voor het accepteren van zorghandelingen of vergemakkelijken van (afscheid nemen van) bezoek. PG-cliënten. Binnen Orbis Thuis is een evaluatie uitgevoerd m.b.t. de inzet van Paro in de zorg voor cliënten met dementie. Middels een vragenlijst is geïnventariseerd of doelen en verwachtingen zijn gerealiseerd. M.b.t. de resultaten van de interne evaluatie kan gezegd worden dat vrijwel alle voorbeelden beschreven door medewerkers positief waren. Wat betreft de fysieke en psychische werkbelasting van medewerkers is ook een positieve trend zichtbaar. De resultaten dienen als verantwoording naar het management en het Zorgkantoor m.b.t. de inzet van financiële middelen. Daarnaast wordt door Zuyd hogeschool een wetenschappelijke evaluatiestudie uitgevoerd m.b.t. de effectiviteit van Paro. Resultaten van deze studie zijn eind van het 3e kwartaal 2013 te verwachten. De kosten voor de aanschaf van 1 Paro bedraagt ongeveer 6000,-. Orbis Thuis Inge Jochem, Miranda Feijen, Astrid Kurvers Inge Jochem: Tel.:

20 Plafond tillift systeem Lemborgh Plaatsing van plafondtilsysteem op 1 badkamer en 4 slaapkamers van de afdeling somatiek in Orbis de Lemborgh. Verlaging van de fysieke belasting van de medewerkers en mogelijke tijdsbesparing die het met zich mee brengt. Indirect kan dit ervoor zorgen dat er een verlaging in ziekteverzuim optreedt. Met de cliënt zal het ervaren comfort en het gevoel van veiligheid van het systeem besproken worden. Intramurale cliënten somatiek en medewerkers. Het systeem is overal tijdig geplaatst en evaluatie met cliënten en medewerkers is afgenomen en geven voornamelijk positieve beoordelingen. Uit de antwoorden van de cliënten en medewerkers is te zien dat het doel behaald wordt waarvoor dit systeem is ingezet. Het comfort voor de cliënten is verhoogd, de fysieke belasting is verlaagd voor medewerkers (en voor cliënten) en het heeft een tijdsbesparing opgeleverd ,- Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

21 Samenwerking met basisscholen en middelbare scholen In samenwerking met scholen die in de buurten van zorgcentra liggen worden afspraken gemaakt en activiteiten gepland waarbij jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden voor dergelijke activiteiten zijn: gezamenlijke feesten, gezamenlijk knutselen, buitenspel dagen in de tuin van zorgcentra en zo verre. Daarnaast kunnen middelbare scholieren via dit project een maatschappelijke stage bij Orbis Thuis lopen. Doelstelling van de samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is actief burgerschap en participatie bevorderen. Bewoners van zorgcentra, scholieren (basisschool en middelbare school). Het project samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is begin 2013 gestart. Er heeft een evaluatie plaats gevonden waarbij de knelpunten en successen van het project geëvalueerd werden. Grote waardering wederzijds. Tijdsinvestering door medewerkers. Orbis Thuis M. Ploumen, H. Hoen, R. Hoenen, H. Dols, E. van Selst 21

22 Wijksteunpunten Er zijn 10 wijksteunpunten opgericht. Voor ieder wijksteunpunt is een weekprogramma waarin tenminste georganiseerd is: a) sociale ontmoeting b) recreatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten. c) consultatie/adviesfunctie van tenminste: wijkverpleegkundige/ mantelzorgondersteuner/ casemanager dementie d) cursussen. Aanvulling op het programma van 2013: - Per wijksteunpunt dat aan een intramurale instelling gekoppeld is, zal eens per 2 maanden een kijkdag georganiseerd worden voor cliënten die op de wachtlijst staan om opgenomen te worden. - In de wijksteunpunten zal verder gezocht worden naar de verbinding met andere partijen. Dit kan gaan om zorgorganisaties, PIW, de gemeenten, huisartsen etc. Het multidisciplinair overleg van verschillende partijen kan in het wijksteunpunt plaatsvinden alsook het stuurgroep overleg van de wijksteunpunten. Doel van het inrichten van wijksteunpunten is de betrokkenheid van de intramuraal verblijvende cliënt bij de wijk & betrokkenheid van de wijk bij de bewoners te bevorderen. Intramurale en extramurale cliënten en wijkbewoners. Sinds 2013 is het wijksteunpunt Orbis Daniken in Geleen geopend en eind juni 2013 is het wijksteunpunt de Linde geopend. Dit laatste wijksteunpunt is een samenwerking met PIW, gemeente, Vivantes en Orbis. Orbis Daniken is al in het overzicht meegenomen, De Linde nog niet aangezien zich dit nog in de opstartfase bevindt. Door samenwerking is het mogelijk om gezamenlijk in te spelen op lokale behoeften. Door samenwerking is er vaak een groter bereik voor het aanbod te realiseren of is het mogelijk op unieke vragen in te spelen. Huur ruimte, bezetting (0,5 FTE) door een coördinator. Orbis Thuis Else van Selst 22

23 Wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding 2 wijkverpleegkundigen worden in het ziekenhuis ingezet ten behoeve van vervroegd ontslagbegeleiding met dekking van 5 dagen per week, 4 uur per dag, 52 weken per jaar. Per geholpen cliënt heeft de wijkverpleegkundige bovendien reistijd gewonnen. Doordat de cliënt en zijn naasten de intake voor thuiszorg al in het ziekenhuis ontvangen, reist de wijkverpleegkundige minder naar de verschillende woningen van cliënten. Intensiveren van contact tussen wijkverpleegkundigen en zorgcoördinatoren in het ziekenhuis en verpleeg/ verzorgingshuizen t.b.v. ontslagbevordering van cliënten. Vanaf 1e kwartaal structureel overleg opbouwen en op geleide van positieve casefinding doelstelling bereiken. >Door interventie van de Thuiszorg medewerker worden ligdagen in het ziekenhuis verminderd. >Gestructureerde overdracht van ontslagen patiënten OMC naar Orbis Thuiszorg, past in ketengedachte Orbis. (Juiste indicatie, complete overdracht gegevens, op tijd). Beter geïnformeerde cliënten. Extramurale klant (thuiszorg). Het project wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding is in 2013 gestart. In augustus heeft een eerste evaluatie plaats gevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn de volgende: Er is 1 wijkverpleegkundige actief in het ziekenhuis om via 1 op 1 contact met de coördinerend verpleegkundige van verpleegafdelingen in OMC cliënten met vervroegd en compleet ontslag naar huis te laten gaan. Bovendien heeft deze wijkverpleegkundige dagelijks contact met het Transferpunt. Voorinvestering in uren wvpk en besparing in reistijd en verhoging kwaliteit en verlaging MSUP/ligdagen verkeerde bed cliënten. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 13 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 9 Attitudeverandering-zelfzorg... 10 Beweegtuin... 11 Casemanagment ketenzorg

Nadere informatie

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 28 november 2014 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 8 Attitudeverandering-zelfzorg... 9 Beweegtuin... 10 Casemanagment ketenzorg

Nadere informatie

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten.

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Met name in de geriatrische revalidatie worden activiteiten begeleiders in een therapeutisch kader ingezet. De welzijnsactiviteiten worden

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Prof. Dr. Jan Hamers Academische Werkplaats Ouderenzorg Wat is de werkplaats? Hoe werken we? Wat is de opbrengst? Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen Welkom Inhoud 03 04 06 08 09 11 12 Voorwoord Zorg en aandacht voor elkaar Zorg voor thuis Overzicht alle diensten Onze locaties Hoe u onze zorg aanvraagt Kom kennismaken! Voorwoord Zonnehuisgroep Vlaardingen

Nadere informatie

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. Midden in het logo van de Posten staat een hart. En dat is geen toeval. De Posten laat graag haar hart spreken in de zorg en dienstverlening

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

06-11-13. Beweegcoach op alle locaties. Setting. Hebben we handreiking? Belang van bewegen. Bewegen in instellingen. Beweegnetwerk Sevagram

06-11-13. Beweegcoach op alle locaties. Setting. Hebben we handreiking? Belang van bewegen. Bewegen in instellingen. Beweegnetwerk Sevagram Setting Beweegcoach op alle locaties Edith Rogmans Pascal Roijen Sevagram 17 locaties (Geriatrische Revalidatie; Chronisch Somatiek; Gerontopsychiatrie, Psychogeriatrie (dementie) Plataan Geriatrische

Nadere informatie

Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk

Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk Dr. Michel Bleijlevens Woensdag 10 oktober 2012 Programma Welkom Bewegen, Natuurlijk (Michel Bleijlevens) Uitreiking compliment IDé (Jenneke van Veen)

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Wageningen, december 2015 1. Inleiding 'Voor een leven met kleur.', dat is het motto van Zinzia. Het is de kern van dat

Nadere informatie

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering: Invloed fysieke omgeving/exploitatie kleinschalig wonen voor dementerenden Proefwoning dementie Royal Rustique 2 Aanleiding:

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op. Zo vraagt men zich af waar men terecht kan voor hulp en begeleiding. Cliënten en mantelzorgers hebben

Nadere informatie

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur uitgangssituatie Zorg TV een ontwikkeltraject Uitgangssituatie Proteion Thuis: alarmering op afstand deur openen Doelstelling Inzet technologie bij contact met de cliënt Verhoging efficiency Verbetering

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde 2007-2009 Instrument

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Vijf fasen in het gemiddelde ziektebeeld Diagnosefase: antwoord op pluis, niet pluis

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Digihelp in 2013 en verder

Digihelp in 2013 en verder Digihelp in 2013 en verder Meer mogelijkheden tot hulpverlening op maat Begeleiding krijgen via de ipad of computer? Beeldbellen met de begeleider als de cliënt hulp nodig heeft? Het kan! In 2012 werd

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Belevings-/beweegtuin

Belevings-/beweegtuin Belevings-/beweegtuin De belevings-bewegingstuin wordt aangelegd met verschillende faciliteiten waar iets te beleven is of waar mensen uitgenodigd worden om te bewegen. De tuin wordt gezamenlijk gebruikt

Nadere informatie

Resultaten Onnodige Zorg

Resultaten Onnodige Zorg Avoord Zorg en Wonen In december 2014 hebben alle extramurale cliënten in zorg de juiste steunkousen en hulpmiddelen die zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Cliënten die hulp houden

Nadere informatie

Het wijkteam staat voor u klaar

Het wijkteam staat voor u klaar Het wijkteam staat voor u klaar Thuiszorg Ons wijkteam staat voor u klaar Iedereen die wat ouder wordt wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de ondersteuning van onze wijkteams kan dat en houdt

Nadere informatie

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015 Opbouw Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn Jetty van Lieshout ergotherapie CPCRT Mariolein Boerrigter, ergotherapie CPCRT Aanleiding samenwerkingsverband Geschiedenis EENW Casuïstiek

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Samenwerking in de eerste lijn voor patiënten met dementie 23 mei 2013 Drs. J. Meerveld Manager Belangenbehartiging en zorgvernieuwing, Alzheimer Nederland

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Prof.dr. Rose-Marie Dröes Research Programme > Mental Health and Quality of Care Department of Psychiatry / Department

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Aanpassen van de toiletbeugels

Aanpassen van de toiletbeugels Aanpassen van de toiletbeugels Voor smalle cliënten die op een toilet met beugels zitten, bestaat de kans dat ze tussen de beugels en het toilet vallen. Om dat te voorkomen zijn handdoeken en dekens over

Nadere informatie

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Zorggroep Almere 31-1-2014 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Nederland vergrijst in hoog tempo. Gezond ouder worden is hierdoor niet langer alleen de

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Een plek waar u zich thuis voelt.

Een plek waar u zich thuis voelt. Een plek waar u zich thuis voelt. Informatie over zorg, wonen en welzijn van Liemerije Onze visie op zorg en wonen Liemerije is het adres voor ouderenzorg in de Liemers en omgeving. Alles wat wij doen

Nadere informatie

Professioneel modern naoberschap

Professioneel modern naoberschap Professioneel modern naoberschap Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Als moderne professionele zorgorganisatie beschikken we over de middelen en de mensen om uw leven zo gezond en plezierig mogelijk

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011)

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Zorgdiagnostiek en Icare PG- team zorgbegeleiding Behoefte zorg, wonen, Zorgzaak welzijn bepalen en regelen, Andere thuiszorg monitoren, voorlichting

Nadere informatie