Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties"

Transcriptie

1 Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 24 februari 2015

2 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 9 Attitudeverandering-zelfzorg Beweegtuin Casemanagment ketenzorg dementie en ouderen in een kwetsbare positie Westelijke Mijnstreek De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting is ontwikkeld voor ipad (thuiszorg) Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Inzet van elektrische mini-auto-golfkar in de woon zorg Inzet van Ipads in de thuiszorg Leermodule via e-learning (zelfzorg) Orbis Actief SCN Paro, sociale zeehond robot Plafond tillift systeem Lemborgh Samenwerking met basisscholen en middelbare scholen Wijksteunpunten Wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding CaMeLi (Care Me for Life) Onderwassen met Swash Perineum Wipes Wassen met Swash (Swash 2013) EXBELT (toegepast op DE Zorggroep) Synergie creëren door harmonisatie NEDAP systeem Domotica voorzieningen in zorgcentra, woon-zorgcomplexen (scheiden wonen/zorg) en thuis Leefstijlmonitoring in de thuiszorg Medido Werken in kleine teams/ Wijkteams Groepswoningen voor mensen met dementie gecombineerd met de nieuwe visie op zorg voor mensen met dementie Bösdael woon-zorgproject Kenniscentrum Wondbehandeling (incl. promotietraject) Beeldzorg d.m.v. ipad en beeldbel-app van Focus Cura Stepped Care Gespecialiseerde parkinsonisme unit Inzet van bewegingsagogen Mobiel pijn team Expertiseteam gedragsproblematiek VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad) Cizo (introductieprogramma) Domotica in (intramurale) nieuwbouw Scholingsprogramma zelfmanagement voor kwetsbare ouderen

3 Scholingsprogramma 'zelfmanagement voor kwetsbare ouderen' voor thuiszorgmedewerkers WeNS (werken na school) SAFER (prospectieve risicosignalering) Intelligente omgeving (project) Nieuwe roostersystematiek Digitale toetskaart Zorg op afstand Invoeren van zelfroosteren via tussenstap centraal roosteren Ontwikkelen ECD HBO-VGG Waar zorg de ziel ontmoet Zelfmanagement: langer zelfstandig thuis Keuken van Limburg Gastblijheid Revalidatiezorgpaden De Mins Vivre gewoon beter ZIA (Zorg In Aanleunwoningen) Zelfde medewerker, zelfde plek, zelfde tijd Zelf werkende teams ISO-methodiek/ Intranet Elsresidentie Inzet van Domotica Inzet van handpoppen Huishond Elsresidentie Inzet van de Wii (Balansbord) Belevings-/beweegtuin Swash Easy Slide Societé De Beyart Bijeenkomst voor nieuwe bewoners Wooncomfort, gemeenschap, spiritualiteit - Mantelzorg binnen de deuren kunnen leveren (bewoners voor bewoners) Fitnessruimte voor bewoners Samen keurmerken op orde brengen Informatie omtrent gezondheid/welzijn bewoners bekend maken Domotica systeem Sensoren voor valdetectie Activiteiten en welzijn Wijngaard aanleggen Innovatief concept, hotel in combinatie met verhuur appartementen voor fulltime bewoning Dagopvang ECR Domaine Cauberg Kleine zelfsturende teams

4 Corporatie binnen KBO (katholieke bond voor ouderen) ECD NEDAP (rooster- en registratiesysteem in de extramurale zorg) Casemanagement ketenzorg dementie Behandelzorg organiseren met externe partij Bevorderen eigen regie in de extramurale zorg Nieuwe vorm van dagbesteding Employee Self Service (ESS) en Management Self Service (MSS) Kwaliteitshandboek voor HKZ Bewegen voor visueel gehandicapten Cliënten/burgerparticipatie Arbeidsdeelnamesysteem Zelfsturende teams Buurtzorginformatiesysteem (BIS) Rapportage op internet ICT systeem Omaha ipads in de thuiszorg Indicatieaanvraag in het kader van het experiment regelarme instelling (ERAI) DOFF N' DONNER (aan- en uitrekhulpmiddel voor kousen) Alleen die zorg leveren die nodig is Evaluatiemomenten met collegiale toetsing Consistent assignment (een cliënt ziet in principe de zelfde gezichten) Bijscholing naar behoeftes EXBELT Zichtbare schakel Innovatie Wijk van de Toekomst Toilet Routeplanning in VZH Virtuele vrijheidsbeperking Taakverschuiving Afschaffen nachtdienst door domotica Medido (medicatie op afstand bewaken) Verzorgend wassen (Arion) Eigen kracht / Zelfregie Huisartsen in het verpleeghuis Molenwei (dienstencentrum/professionals aan de zijkant) Heigracht (voorziening voor kortdurend verblijf) Netwerk Informele Zorg Parkstad Ketenzorg dementie/ zorgtrajectbegeleiding Procesmanagement Project samen met de bewoner Gastvrijheid concept (inzet service medewerkers, verbouwingen, scholing cultuurverandering en aanpassen werkprocessen) Wii fit

5 Di-fiets/MemoMoto MIBBO (Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen) Beweegtuin Pilot mobiliteit en valpreventie NEDAP (planning en registratie thuiszorg) Digitaal zorgplan (ECD) Nieuwe leren, nieuwe werken (e-learning omgeving) Comfort meeting point Meander werk en Meander match Digitalisering formulierenstroom thuiszorg Enterprise Service Bus t.b.v. gegevensuitwisseling en ontsluiting applicaties Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Tuinproject Opleiding/bijscholing medewerkers niveau 2 voor inzet in ketenzorg dementie ECD Belevingsgerichte zorg Inzet van sensoren Extra lage bedden Ligortheses PDL Beweegbeleid MDO met partner/familie en evt. cliënt zelf Familie als vrijwilligers werven Muziektherapie Inzet van beweegagogen Verplaatsen van eettijden Verjaardag cheque Activiteitenbegeleiding organiseren in clubs Aanpassen van de toiletbeugels Eetmomenten als rustmomenten Prisma methode hanteren bij MIC's Kleinschalig werken op afdelingen ABC methode VictoryaHome Project Cliëntvolgsysteem (inzet van tablets in de thuiszorg) Scholing bevordering van eigen regie/zelfregie Lean organiseren bij wijkgericht werken Kernteams (thuiszorg) Ontwikkeling van de functie verpleegkundige (V) in zorgprocessen door opheffing functie zorgcoördinator MDO's, waar nodig, ontwikkelen in de thuiszorg Van roosteren naar plannen Digitaliseren van thuiszorgproces (werken met NEDAP)

6 Verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk digitaal ondersteunen Samenwerking met 1 en 2. lijn Elektronische zorgleefplan van NEDAP Een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg leveren waar mogelijk aan de onderkant van de bandbreedte Mijn I.O Extramurale zorg Beeldzorg (zorg op afstand) Belevingstuin voor PG bewoners Non fixatiebeleid Omgevingsgerichte zorg bij PG cliënten (intra en extramuraal) Revalidatiehotel Roosteren (werkprocessen) Vernieuwing behandelcentrum Digitale Hulpmiddelenzoeker Andersom Wijkteams/Zelforganiserende teams (ZOT) Niet-planbare zorg in samenwerking met Ambulance Zorg Limburg Noord (AZLN) Zorg op afstand Virtueel verzorgingshuis Proteion leerhuis en e-learning Virtuele community (mijnproteionthuis.nl/thuisservice) Paro robot zeehond Portal Kessel Mijn Proteion Thuis Begeleiding in Beeld WeHelpen EXBELT Lean health care/six Sigma (lean 2010/2011) Lean Inzet van signaleringsplannen Fotostem Memomoto/DiFiets Silverfit Interactieve vloer Zingend zebrapad / Qwiek.melody Qwiek Play Beweegtuin Wandelprogramma's Beweegroutes langs interactieve producten en langs kunstwerken Wassen met Swash Medicijnkastjes (zelfregie van cliënten op medicatie) Dashboard (indicatoren meting per afdeling en blog)

7 Roosterprogramma om de zelfregie van medewerkers te versterken (ISSIT van ITON) Ilias: omgeving voor e-learning/blended learning Leerportaal Sevagram Dementiegame (medewerkers leren hoe ga je om met dementie) Expertisecentrum GRCS Expertisecentrum PG&GP Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten Therapietafel Andere manier van kennis delen binnen de organisatie (Yammer) Paro Ipads in de zorg Omarmen van Plantree filosofie Verpleeghuis (nieuw sinds juni 2013) met technologische innovaties Verpleeghuis met andere wijze van organiseren (lean) Rapportage en planning in thuiszorg via smartphone Dagbestedingscoaches in 'La Famille' omdat er meer behoefte is aan welzijn als aan zorg HRM: Het verkorten van het administratieve proces bij contracten en wijzigingen. Contracten worden automatisch door het systeem gegenereerd HRM: Invoering digitaal werving en selectiesysteem Digitaal personeels- en cliëntendossier ICT: iedereen kan overal inloggen. Werkplekken op afstand kunnen helpen? Dit kan middels standaardisatie Bestelservice Cliëntenadministratie: werkwijze veranderd (lean) Alle leidinggevenden: training om projecten te kunnen leiden: Lean Six Sigma Green Belt e lijn levert verpleeghuisbehandeling (o.a. fysio en ergo). Fysio + Ergo sneijders, rest is novicare Digitaal cliëntendossier Behandelprogramma's ZEN: Zelfmanagement Empowerment Netwerk Op weg naar herstel. Zorgpad geriatrische revalidatie Kwaliteit van zorg en verpleging EXBELT Casemanagement dementie Gespecialiseerde afdeling voor mensen met complexe pg gedragsproblematiek Gespecialiseerde afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington Paro, sociale zeehond robot NEDAP ONS systeem Domotica voorzieningen in zorgcentra, woon-zorgcomplexen Leefstijlmonitoring in de thuiszorg Revalidatiezorgpaden PG revalidatie Virtuele vrijheidsbeperking FIT TV systeem

8 Belevingskussen Land van Horne ABC methode Zorg op afstand Groepswoningen voor mensen met dementie Groepswoningen voor mensen met chronische somatische klachten Inrichten belevingshoekjes

9 Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk Er worden MDO s in huisartsenpraktijken georganiseerd om op cliëntniveau verschillende casussen te bespreken met verschillende partijen. In de gehele regio Westelijke Mijnstreek is de module complexe ouderenzorg uitgerold. Via dit project is een verbinding ontstaan met de gemeente; de WMOconsulenten, Partners In Welzijn en Vivantes; zij waren ook op zoek naar een betere afstemming van zorg voor diegene die met meerdere zorgverleners in contact komen en zodoende zijn de kanalen nu beter gestroomlijnd. Er worden onderling afspraken gemaakt over frequentie en duur van de MDO s. Dit is per huisartsenpraktijk wisselend en een afgeleide van de behoeftes. De afspraak is dat de wijkverpleegkundige op signaal van de huisarts en zonder CIZ indicatie op huisbezoek kan gaan en observeren, signaleren, adviseren of instrueren om de cliënt en diens systeem in een kwetsbare positie te ondersteunen. Via tijdige signalering en advies worden crisissituaties voorkomen en kwaliteit van leven verhoogd. Thuiswonende ouderen, met maar ook zonder zorgindicatie. Geen informatie beschikbaar. Uren wijkverpleegkundigen tbv deze functie afspreken met het zorgkantoor. Orbis Inge Jochem Tel.:

10 Attitudeverandering-zelfzorg Het project zelfzorg bevat de volgende onderdelen: 1.scholing van alle wijkverpleegkundigen en verzorgenden in het stimuleren tot zelfzorg en regie bij thuiszorgcliënten, 2. Toewijzing van zelfzorgcoach per regio. Een zelfzorgcoach is een persoon die ingeschakeld kan worden (door huisarts, thuiszorgmedewerker of WMO consulent bijvoorbeeld) om mantelzorgers en cliënten te ondersteunen bij het organiseren van zelfzorg. Doel van het project attitudeverandering-zelfzorg is het bevorderen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van cliënten. Daarnaast is het bedoeld om het zorgvolume te laten afnemen bij gelijkblijvende indicatiestelling. Thuiszorg medewerkers (wijkverpleegkundigen en verzorgenden), cliënten die thuiszorg ontvangen. Het project is in 2013 binnen Orbis geïntroduceerd. Eerste scholingen voor medewerkers hebben plaats gevonden en eerste zelfzorgcoaches zijn opgeleid. Scholingskosten en tijdsinvestering voor scholing medewerkers Orbis Thuis Else van Selst 10

11 Beweegtuin De beweegtuin is een openbaar toegankelijk buitengebied dat allerlei doelgroepen aanmoedigt te bewegen. Op dit gebied zijn 6 beweegtoestellen geplaatst waar zowel jong als oud gebruik van kan maken. Ieder beweegtoetsel is voorzien van een instructie hoe het apparaat gebruikt kan worden. Voor de bewoners van het verpleeg- en verzorgingshuis is het een leuke en laagdrempelige manier om fit te blijven door samen met kinderen of buurtgenoten of alleen, van de toestellen gebruik te maken. Doel van de beweegtuin is om allerlei doelgroepen op stimulerende manier meer te laten bewegen en daardoor de fysieke gezondheid te bevorderen. Daarnaast is het doel van de beweegtuin dat intramurale cliënten betrokken blijven in de wijk en dat wijkbewoners betrokken zijn bij het zorgcentrum. Psychogeriatrische cliënten en somatiek cliënten, bewoners van de omringende wijk. De beweegtuin is in 2013 geïnstalleerd en het gebruik ervan is van start gegaan. Het gebruik van de beweegtuin is middels een vragenlijst voor gebruikers binnen Orbis thuis geëvalueerd. Dit leverde de volgende resultaten op: Het gebruik van de toestellen spreekt voor zich, stimulans door medewerkers is noodzakelijk om de eerste drempel over te komen. Het weer is sterk bepalend voor het gebruik van de beweegtuin. Offerte op te vragen bij leverancier; afhankelijk van aantal en soort toestellen. Ook rekening houden met grondwerk, afwerking met kunstgras rondom e.d. Orbis Thuis Inge Jochem,W. Tonglet, H. Dols, R. Hoenen, H. Kuypers, H. Meijers, J. Caelen Inge Jochem; tel.:

12 Casemanagment ketenzorg dementie en ouderen in een kwetsbare positie Westelijke Mijnstreek. In de zorg voor mensen met dementie worden casemanagers ingezet die werken volgens de "Leidraad Ketenzorg dementie" (VWS, ACTIZ, Alzheimer Nederland, 2007). De taken van de casemanagers omvatten het volgende: - begeleiding in diagnosetraject, - aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is, -dossiervoering, - verwijzing, informatie & advies. Doel is breder dan verbetering van dementiezorg, het doel is de verbetering van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Mensen met dementie en kwetsbare ouderen algemeen. In de Westelijke Mijnstreek volledige dekking van casemanagers die werken volgens afspraken Hulp bij Dementie onder regie van ketenregisseur. Koppeling van casemanager aan huisartspraktijk. Bekostiging FTE casemanagers via Beleidsregel en zorginkoop. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

13 De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting is ontwikkeld voor ipad (thuiszorg) De tevredenheid van zowel cliënten als medewerkers digitaal via de ipad meten. Door Nedap is een applicatie ontwikkeld die specifiek gekoppeld is aan het cliëntsysteem van de organisatie. De organisatie kan zelf korte vragenlijsten invoeren alsook een random steekproefselectie opgeven in een applicatie. De medewerker heeft altijd een ipad bij zich tijdens de zorgverlening en ziet de 'pop-up' van de vragenlijst. Afhankelijk van voor wie de vragenlijst bestemd is, vraagt zij de cliënt deze terplekke op de ipad te beantwoorden, of vult zelf haar eigen lijst in. Doordat de cliënttevredenheid wordt gepeild in een webapplicatie kan er sneller geanticipeerd worden op een bepaald signaal. Voor de cliënt wordt de druk ook lager voor het invullen van deze informatie omdat dit simpeler kan en tijdens de verzorging. Medewerkers en thuiszorg cliënten. De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting via de pad is volledig geïmplementeerd in de thuiszorg van Orbis Thuis. Eerste ervaringen laten zien dat dit een snel en makkelijk toegankelijk meetinstrument is. Bescheiden ontwikkelkosten voor de app, aan te passen naar eigen invulling. Orbis Thuis Else van Selst 13

14 Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is een woonvoorziening (twee groepswoningen) voor jongdementerenden en biedt woonmogelijkheden voor mensen met complexe gedragsproblematiek t.g.v. niet aangeboren hersenletsel. Vanuit het expertisecentrum worden ook mantelzorgers van deze specifieke doelgroep specifiek en intensief begeleid. Doel van het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is adequaat antwoord te bieden op de hulpvragen van deze specifieke doelgroep om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek. In 2011 is het project met een uitwerking van een visiedocumet gestart is personeel geworven, geselecteerd en geschoold en zijn materialen aangeschaft en heeft de opening plaats gevonden. Hogere personele bezetting; 1 FTE per cliënt gemiddeld per jaar (tegenover 0,89 voor regulier kleinschalig wonen). Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

15 Inzet van elektrische mini-auto-golfkar in de woon zorg De elektrische mini-auto-golfkar wordt ingezet om het bewoners die moeilijk ter been zijn mogelijk te maken om aan bepaalde gezamenlijke activiteiten in een andere locatie (max. afstand 1000 m.) deel te nemen. De golfkar is te besturen door een vrijwilliger. De omgeving bij de bepaalde locatie kent namelijk enige hoogteverschillen die niet iedereen zelfstandig/ te voet kan overbruggen. Om te voorkomen dat deze mensen afzien van deelname aan bijvoorbeeld maaltijden of activiteiten, wordt vervoer georganiseerd met behulp van een vrijwilliger op het binnenterrein via een lijndienst. Het doel van de inzet van de golfkar is dat mensen die een bepaalde afstand niet zelf kunnen overbruggen toch in de mogelijkheid worden gesteld om deel te nemen aan activiteiten op afstand. Daarnaast is het doel van de inzet, dat intramurale cliënten betrokken blijven in de wijk en dat wijkbewoners betrokken zijn bij het zorgcentrum. Cliënten uit zorgcentra die moeilijk ter been zijn. De inzet van de elektrische mini-auto-golfkar is in 2013 van start gegaan. Het gebruik van de elektrische mini-auto-golfkar is middels een vragenlijst voor gebruikers en bestuurders van de golfkar binnen Orbis Thuis geëvalueerd. Dit leverde de volgende resultaten op: De elektrische golfkar is makkelijk te besturen en dagelijks maken 3-6 mensen gebruik van vervoersmogelijkheden. Op sommige dagen 1-12 mensen. (bijv. bij de Heilige Mis). Deelname aan activiteiten wordt voor deze mensen zo beter mogelijk. Offerte auto afhankelijk van de specificatie (aantal zitplaatsen, laadbak e.d.) Denk ook aan oplaadpunt en parkeren in beveiligde omgeving. Orbis Thuis Inge Jochem, W. Tonglet, H. Dols, R. Hoenen, H. Kuypers, H. Meijers, J. Caelen Tel.:

16 Inzet van Ipads in de thuiszorg Iedere uitvoerende medewerker wordt in de thuiszorg met een ipad uitgerust. De volgende mogelijkheden biedt de inzet van de ipad: Digitaal inzicht in en bijwerken van dossier bij de cliënt en het maken van aantekeningen; digitaal benaderen van derden en digitaal aanvragen van zorggerelateerde cliënt formulieren; digitaal inzicht in cliënt planning; digitaal raadplegen van instructievideos; digitaal raadplegen van protocollen, richtlijnen en medisch naslagwerk; digitaal opleiden van cliënten; cliënten gerust stellen door muziek af te spelen tijdens een behandeling; digitaal afnemen van testen/vaststellen diagnoses, digitaal vertalen, digitaal inzicht in de planning en locatie van collega's; digitaal inzicht in verkeerssituatie, beeldcontact met collega's of koppelen van beeldopnames aan dossier, beeldcontact met cliënten. Doelstelling van de inzet van ipads in de thuiszorg is verhogen van kwaliteit van zorg doordat meer tijd beschikbaar wordt voor direct cliënt contact. Daardoor zal ook de cliënttevredenheid als de medewerkerstevredenheid stijgen. Daarnaast zal de inzet van ipads bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers thuiszorg. De pilot m.b.t. acceptatie, of het technisch functioneel beheer uitvoerbaar is en overige gebruikerservaringen heeft de volgende resultaten opgeleverd: handig, bruikbaar, tijdbesparend. Soms valt de verbinding weg en is opnieuw inloggen nodig. Privacy aspecten goed regelen. De kosten calculatie voor de volledige implementatie ziet er als volgt uit: totale eenmalige kosten (aanschaf van ipads en fold cases en instructie medewerkers). Maandelijkse kosten voor internetabonnementen per ipad. Afhankelijk van omvang en provider of volumekortingen worden gegeven. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

17 Leermodule via e-learning (zelfzorg) De leermodule die is aangeboden heeft betrekking op het thema zelfzorg. Er zijn filmpjes ontwikkeld van voorbeeldsituaties die veelvoorkomend zijn rondom zelfzorg. Er zijn vragen gesteld over mogelijke reacties en er zijn tips en adviezen gegeven rondom de oplossing. De medewerkers worden verzocht thuis de filmpjes en vragen voor het overleg te bekijken, in het overleg worden ze dan besproken. Ook nieuwe medewerkers die in dienst komen wordt de leermodule aangeboden. Deze leermodule zal 20 minuten per medewerker sparen aan reistijd. 500 medewerkers* 20 minuten = 167 uur per module die digitaal aangeboden wordt. Medewerkers. Geen informatie beschikbaar. Geen informatie beschikbaar. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

18 Orbis Actief SCN Orbis Actief SNC is een applicatie op een tablet PC waarmee deelnemers activiteiten die in en om het huis aangeboden worden, op een overzichtelijke manier kunnen inzien en hun dagbesteding kunnen plannen. Orbis Actief SCN laat naast het overzicht van activiteiten in de buurt, ook de tijd, de plaats en de kosten zien. Daarnaast kunnen deelnemers zich via dit systeem voor activiteiten aanmelden, krijgen zij een reminder voordat de activiteit begint en kunnen zij inzien wie er nog aan de activiteit deelneemt en anderen uitnodigen. Doel van Orbis Actief is ouderen te ondersteunen langer sociaal actief te zijn, op eigen kracht. Bewoners van zorgcentra en aanleunwoningen. Binnen drie locaties van Orbis Thuis wordt Orbis Actief SNC uitgerold en geëvalueerd op de bruikbaarheid. Door de meeste deelnemers in deze pilotstudie wordt Orbis Actief als eenvoudig in gebruik en als een prettige ondersteuning van het sociale leven beoordeeld. Client schaft eigen tablet aan met bepaalde minimale specificatie en organisatie zorgt voor WiFi in zorgcentra en cliënt in eigen woning. Ontwikkel en licentiekosten app voor organisatie. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

19 Paro, sociale zeehond robot Op alle locaties waar mensen met dementie wonen is een Paro beschikbaar. Voor de scholing, het onderhoud en de coördinatie m.b.t. Paro is een aandachtsfunctionaris verantwoordelijk. De Paro wordt op de volgende manier ingezet: 1. cliënten die voor de Paro interventie in aanmerking komen worden aan de hand van criteria vastgelegd. 2. De hulpvraag van deze cliënten wordt in het zorgplan vastgelegd. 3. Er vinden geplande interacties plaats met Paro. 4. De interactie sessies duren tussen de 10 en 15 min. 5. De sessies worden ondersteund door een getrainde zorgmedewerker. 6. De inzet van Paro in de organisatie wordt geëvalueerd. Het voornaamste doel van de inzet van Paro is therapeutisch van aard. De inzet is gericht op gedragsverandering in de zin van minder loopdrang, roepgedrag, onrust of angst waarmee het psychosociaal welzijn van de bewoner wordt bevorderd. Soms helpt Paro ook ter ontspanning voor het accepteren van zorghandelingen of vergemakkelijken van (afscheid nemen van) bezoek. PG-cliënten. Binnen Orbis Thuis is een evaluatie uitgevoerd m.b.t. de inzet van Paro in de zorg voor cliënten met dementie. Middels een vragenlijst is geïnventariseerd of doelen en verwachtingen zijn gerealiseerd. M.b.t. de resultaten van de interne evaluatie kan gezegd worden dat vrijwel alle voorbeelden beschreven door medewerkers positief waren. Wat betreft de fysieke en psychische werkbelasting van medewerkers is ook een positieve trend zichtbaar. De resultaten dienen als verantwoording naar het management en het Zorgkantoor m.b.t. de inzet van financiële middelen. Daarnaast wordt door Zuyd hogeschool een wetenschappelijke evaluatiestudie uitgevoerd m.b.t. de effectiviteit van Paro. Resultaten van deze studie zijn eind van het 3e kwartaal 2013 te verwachten. De kosten voor de aanschaf van 1 Paro bedraagt ongeveer 6000,-. Orbis Thuis Inge Jochem, Miranda Feijen, Astrid Kurvers Inge Jochem: Tel.:

20 Plafond tillift systeem Lemborgh Plaatsing van plafondtilsysteem op 1 badkamer en 4 slaapkamers van de afdeling somatiek in Orbis de Lemborgh. Verlaging van de fysieke belasting van de medewerkers en mogelijke tijdsbesparing die het met zich mee brengt. Indirect kan dit ervoor zorgen dat er een verlaging in ziekteverzuim optreedt. Met de cliënt zal het ervaren comfort en het gevoel van veiligheid van het systeem besproken worden. Intramurale cliënten somatiek en medewerkers. Het systeem is overal tijdig geplaatst en evaluatie met cliënten en medewerkers is afgenomen en geven voornamelijk positieve beoordelingen. Uit de antwoorden van de cliënten en medewerkers is te zien dat het doel behaald wordt waarvoor dit systeem is ingezet. Het comfort voor de cliënten is verhoogd, de fysieke belasting is verlaagd voor medewerkers (en voor cliënten) en het heeft een tijdsbesparing opgeleverd ,- Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

21 Samenwerking met basisscholen en middelbare scholen In samenwerking met scholen die in de buurten van zorgcentra liggen worden afspraken gemaakt en activiteiten gepland waarbij jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden voor dergelijke activiteiten zijn: gezamenlijke feesten, gezamenlijk knutselen, buitenspel dagen in de tuin van zorgcentra en zo verre. Daarnaast kunnen middelbare scholieren via dit project een maatschappelijke stage bij Orbis Thuis lopen. Doelstelling van de samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is actief burgerschap en participatie bevorderen. Bewoners van zorgcentra, scholieren (basisschool en middelbare school). Het project samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is begin 2013 gestart. Er heeft een evaluatie plaats gevonden waarbij de knelpunten en successen van het project geëvalueerd werden. Grote waardering wederzijds. Tijdsinvestering door medewerkers. Orbis Thuis M. Ploumen, H. Hoen, R. Hoenen, H. Dols, E. van Selst 21

22 Wijksteunpunten Er zijn 10 wijksteunpunten opgericht. Voor ieder wijksteunpunt is een weekprogramma waarin tenminste georganiseerd is: a) sociale ontmoeting b) recreatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten. c) consultatie/adviesfunctie van tenminste: wijkverpleegkundige/ mantelzorgondersteuner/ casemanager dementie d) cursussen. Aanvulling op het programma van 2013: - Per wijksteunpunt dat aan een intramurale instelling gekoppeld is, zal eens per 2 maanden een kijkdag georganiseerd worden voor cliënten die op de wachtlijst staan om opgenomen te worden. - In de wijksteunpunten zal verder gezocht worden naar de verbinding met andere partijen. Dit kan gaan om zorgorganisaties, PIW, de gemeenten, huisartsen etc. Het multidisciplinair overleg van verschillende partijen kan in het wijksteunpunt plaatsvinden alsook het stuurgroep overleg van de wijksteunpunten. Doel van het inrichten van wijksteunpunten is de betrokkenheid van de intramuraal verblijvende cliënt bij de wijk & betrokkenheid van de wijk bij de bewoners te bevorderen. Intramurale en extramurale cliënten en wijkbewoners. Sinds 2013 is het wijksteunpunt Orbis Daniken in Geleen geopend en eind juni 2013 is het wijksteunpunt de Linde geopend. Dit laatste wijksteunpunt is een samenwerking met PIW, gemeente, Vivantes en Orbis. Orbis Daniken is al in het overzicht meegenomen, De Linde nog niet aangezien zich dit nog in de opstartfase bevindt. Door samenwerking is het mogelijk om gezamenlijk in te spelen op lokale behoeften. Door samenwerking is er vaak een groter bereik voor het aanbod te realiseren of is het mogelijk op unieke vragen in te spelen. Huur ruimte, bezetting (0,5 FTE) door een coördinator. Orbis Thuis Else van Selst 22

23 Wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding 2 wijkverpleegkundigen worden in het ziekenhuis ingezet ten behoeve van vervroegd ontslagbegeleiding met dekking van 5 dagen per week, 4 uur per dag, 52 weken per jaar. Per geholpen cliënt heeft de wijkverpleegkundige bovendien reistijd gewonnen. Doordat de cliënt en zijn naasten de intake voor thuiszorg al in het ziekenhuis ontvangen, reist de wijkverpleegkundige minder naar de verschillende woningen van cliënten. Intensiveren van contact tussen wijkverpleegkundigen en zorgcoördinatoren in het ziekenhuis en verpleeg/ verzorgingshuizen t.b.v. ontslagbevordering van cliënten. Vanaf 1e kwartaal structureel overleg opbouwen en op geleide van positieve casefinding doelstelling bereiken. >Door interventie van de Thuiszorg medewerker worden ligdagen in het ziekenhuis verminderd. >Gestructureerde overdracht van ontslagen patiënten OMC naar Orbis Thuiszorg, past in ketengedachte Orbis. (Juiste indicatie, complete overdracht gegevens, op tijd). Beter geïnformeerde cliënten. Extramurale klant (thuiszorg). Het project wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding is in 2013 gestart. In augustus heeft een eerste evaluatie plaats gevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn de volgende: Er is 1 wijkverpleegkundige actief in het ziekenhuis om via 1 op 1 contact met de coördinerend verpleegkundige van verpleegafdelingen in OMC cliënten met vervroegd en compleet ontslag naar huis te laten gaan. Bovendien heeft deze wijkverpleegkundige dagelijks contact met het Transferpunt. Voorinvestering in uren wvpk en besparing in reistijd en verhoging kwaliteit en verlaging MSUP/ligdagen verkeerde bed cliënten. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg

Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Inspirerende voorbeelden uit de praktijk Ted Kraakman Maartje Kienhuis Jeroen Schumacher Vilans Actiz Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven Praktijkgids 2011-2012 Deze Praktijkgids is een document in ontwikkeling. Na afloop van het

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

LET S PLAY. Ouderen stimuleren tot bewegen. met applied games +50 GEWONNEN! +100 +200. TNO VitaValley

LET S PLAY. Ouderen stimuleren tot bewegen. met applied games +50 GEWONNEN! +100 +200. TNO VitaValley LET S PLAY Ouderen stimuleren tot bewegen +50 met applied games +100 GEWONNEN! +200 TNO VitaValley Over deze uitgave Deze whitepaper is een initiatief van de coalitie Applied Gaming for Healthy Aging.

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie