Ten behoeve van uw Algemeen Overleg over het vmbo op 15 april a.s. willen VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal punten onder uw aandacht brengen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten behoeve van uw Algemeen Overleg over het vmbo op 15 april a.s. willen VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal punten onder uw aandacht brengen."

Transcriptie

1 Aan de voorzitter, leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 14/10.534/GV/HdB O n d e r w e r p Technisch vmbo D e n H a a g 14 april 2014 T e l e f o o n n u m m e r E - m a i l Geachte dames en heren, Ten behoeve van uw Algemeen Overleg over het vmbo op 15 april a.s. willen VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal punten onder uw aandacht brengen. Modernisering van het vmbo Op de agenda van uw overleg staat de reactie van de Staatssecretaris van OCW op het rapport van VNO-NCW en MKB-Nederland Naar een versterking van het vmbo; bedrijfsleven over vmbo beroepsgericht. Wij zijn blij met de ambitie van de Staatssecretaris om het beroepsonderwijs te versterken. Het gaat erom leerlingen uit te dagen om hun talenten op het cognitief niveau, maar ook in het vakmanschap maximaal te ontwikkelen. Leerlingen met aanleg voor praktische vakken moeten gestimuleerd worden om excellente vakmensen te worden. Daarvoor is allereerst nodig dat het beroepsonderwijs kwalitatief beter en uitdagender wordt. Dat vraagt een herkenbaarder vmbo en modernisering van de inhoud van de leerstof. In gang gezet is inmiddels de herziening van de examenprogramma s voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg in het vmbo. Om dit te realiseren is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven essentieel; immers het beroepsonderwijs kan niet zonder inbreng uit de moderne beroepspraktijk. Ook betere samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio is nodig om een natuurlijke overgang en de aansluiting tussen beide schooltypes te borgen. Malietoren / Bezuidenhoutseweg 12 / Postbus / 2509 AA Den Haag / / /

2 B l a d 2 Ten derde is er de noodzaak om meer beroepsgerichte componenten toe te voegen aan het onderwijs in de theoretische leerweg in het vmbo en het havo. Immers leerlingen die algemeen vormend onderwijs volgen moeten ook de kans krijgen hun talenten op dit vlak te ontwikkelen. De initiatieven vanuit het Techiekpact om Techniekcolleges op te zetten zijn hier een voorbeeld van. Hierbij hoort ook een veel betere Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB), die leerlingen en ouders inzicht geeft in de best passende keuze voor (vervolg) onderwijs en beroepskeuze. Het vmbo staat voor grote veranderingen de komende jaren. In 2016 moeten alle vmboscholen nieuwe beroepsgerichte examenprogramma s aan gaan bieden en in 2018 krijgen alle leerlingen een examen beroepsgericht nieuwe stijl voorgelegd. Technisch beroepsonderwijs De noodzaak en urgentie om die modernisering van het vmbo in te vullen is in het domein van de techniek verstaan en opgepakt. Daarbij komt de wens om de leerlingaantallen bij de techniek opleidingen in het vmbo en mbo te vergroten. Brancheverenigingen in de technische sector 1 en onderwijs (scholen en docenten) 2 hebben voorstellen ontwikkeld om hier nader invulling aan te geven. Samengevat zijn hun ambities (in de bijlage is een nadere uitwerking hiervan opgenomen) de volgende. Zij willen gezamenlijk de inhoud van het vak techniek voor de onderbouw herzien en actualiseren. Techniek hoort thuis in de eerste twee leerjaren van het vmbo en alle leerlingen moeten kunnen kennisnemen van alle relevante facetten. Ook voor de bovenbouw en de nieuwe examenprogramma s willen zij nieuw lesmateriaal ontwikkelen. Meer aandacht voor kennismaking met techniek (en andere vakrichtingen) in de Theoretische Leerweg. Dat kan op verschillende manieren. Partijen zullen hiervoor meerdere varianten ontwikkelen. Ook versterking van de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (de LOB-programma s) hoort daarbij. Om techniek in de theoretische leerweg en de onderbouw aan te bieden moeten scholen hun faciliteiten kunnen uitbreiden. Daarvoor moeten oplossingen komen in samenwerking met overheid en bedrijven in de regio. De opleidingsbedrijven die in verschillende branches actief zijn in het mbo kunnen hierbij eveneens een rol spelen. Naast de landelijke agenda willen partijen ook regionale agenda s opstellen in samenwerking tussen vmbo scholen, bedrijfsleven en omringend mbo. Het gaat dan om het ontwikkelen van regionaal relevante examenprogramma s en keuzedelen en het op orde krijgen van de lokaalinrichting. 1 Bouwend Nederland, BOVAG, Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, FME-CWM, VNCI 2 Platform VMBO Bouw Wonen Interieur; Platform VMBO Produceren, Installeren en Energie; Platform VMBO Mobiliteit en Transport; Platform VMBO Techniek; Platform VMBO Theoretische Leerweg; Platform VMBO Intersectoraal; Platform VMBO SPV

3 B l a d 3 Veel vmbo scholen zijn in enigerlei vorm bezig met de vakmanschapsroute in samenwerking met bedrijfsleven en mbo. Dat is een goede ontwikkeling, die leerlingen een doorlopende leerweg naar excellent vakmanschap beoogd te bieden. Invoering van de nieuwe examenprogramma s biedt kansen om de samenhang te vergroten. De wettelijke mogelijkheden zijn er, maar bijzonder complex vorm te geven. Docenten en bedrijfsleven vragen om meer regie op en transparantie bij deze ontwikkeling. Techniek gaat over maken en doen en doet een sterk beroep op voldoende aanwezige natuurwetenschappelijke kennis en inzicht. Vanuit de techniek invalshoek wordt geconstateerd dat het wenselijk is de programma s voor natuurkunde / scheikunde en biologie voor het vmbo tegen het licht te houden. Deskundigheid vakdocenten. Afzonderlijke docenten en groepen docenten moeten zich als gevolg van deze vernieuwingen verder bekwamen in de diverse nieuwe technieken en vakgebieden. Docentenopleidingen hebben in deze deskundigheidsbevordering al jaren geen rol van betekenis. Daarom pakken de partijen ook de organisatie van de noodzakelijke deskundigheidsbevordering van docenten op. Gezien de cruciale rol van deskundige vakdocenten bij de gehele verbetering van het techniekonderwijs vraagt dit méér aandacht en actie. Actie om te komen tot een concreet nascholingsaanbod op korte termijn voor de zittende docenten is essentieel (zie bijlage). Daarvoor zijn voldoende middelen nodig. Verder is de inzet van mensen uit bedrijven (met veel kennis en kunde op een bepaald vakgebied) in het onderwijs nu problematisch. Die inzet is straks extra noodzakelijk gezien de leeftijdsopbouw van de huidige praktijkdocenten. Actie van de overheid en scholen gericht op het aantrekkelijker maken van de optie om in combinatie met een baan in het bedrijfsleven structureel een deel van de week voor de klas te staan is noodzakelijk. Hierbij is ook samenwerking met mbo-instellingen voor flexibele inzet en professionalisering van (onderwijs) personeel van belang. Tot slot We vragen u om dit aanbod van de verschillende samenwerkende partijen te omarmen. Het is onze gezamenlijke ambitie om het imago en de kwaliteit van het vmbo techniek onderwijs te verbeteren in lijn met de agenda van het kabinet. Om dit ook daadwerkelijk succesvol te laten zijn, hebben wij de volgende wensen. De invoering van alle vernieuwingen de komende vier jaar vraagt om een duidelijk herkenbare innovatieplanning en regie. In samenspraak met de Staatssecretaris van OCW willen wij graag tot de aanstelling van een procesmanager komen. Coördinatie en regie zijn nodig om van elkaars ervaringen te leren, maar ook om duidelijkheid te scheppen voor ondernemers, scholen en docenten. Het gaat ook om het samenbrengen van allerlei initiatieven en het betrekken van ervaringen die met nieuwe en bestaande doorlopende leerlijnen van vmbo en mbo worden opgedaan, als de vakscholen en vakcolleges, de vakmanschapsroute en de technologieroute en de pilotscholen bij het invoeren van de nieuwe examenprogramma s.

4 B l a d 4 Voldoende ruimte voor bijscholing van docenten en de inzet van vakdocenten uit het bedrijfsleven. Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken. Mede namens de partijen uit de intentieverklaring, Hoogachtend, Drs. C. Oudshoorn Directeur Beleid Bijlagen

5 Kwantitatief en kwalitatief docententekort in de beroepsgerichte programma s VMBO. MEMO In het kader van de vernieuwing examens beroepsgerichte programma s zijn er in de profielen van techniek maar ook in alle andere profielen grote (na)scholingstrajecten nodig. Hierbij onderscheiden we drie trajecten: 1. De zorg voor de reguliere scholing van docenten. Dit traject is voor mensen die hun reguliere bevoegdheid nog dienen te behalen. De docentenopleidingen gaan er tegenwoordig vanuit dat het overgrote deel van de vakkennis door de desbetreffende kandidaat opgedaan wordt (of is) in het werkveld waarin hij werkzaam is. De docentenopleidingen besteden dan ook het grootste deel van hun energie aan didactiek en pedagogiek. Dat moet met de komst van de profielen wezenlijk anders. Waar we nu al last hebben van soms eenzijdig (technisch) opgeleide docenten zal dat in de toekomst structureel worden. Vanaf 2016 is er behoefte aan profiel breed opgeleide docenten waarvoor met de lerarenopleidingen samengewerkt moet worden om ook dit onderdeel (vakkennis) van de docent op het juiste niveau te krijgen. Anders dan bij het MBO (BVE wetgeving) moet een docent voor het VMBO initieel bevoegd zijn (VO wetgeving). Iemand vanuit het bedrijfsleven is derhalve verplicht om een opleiding te volgen aan een lerarenopleiding. Dit is een meerjarig traject. Dat maakt het voor het VMBO veel lastiger om iemand van het bedrijfsleven op structurele (parttime) basis in te zetten op docentenniveau. Voor het MBO moet je alleen je PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift) halen. De instroom in de docentenopleidingen neemt sterk af. Bijscholen van huidige docenten en het aanpassen van de reguliere docentenopleidingen is daarom niet voldoende. Nieuwe instroom dient te worden gegenereerd uit andere doelgroepen, zoals MBOdocenten en mensen uit bedrijven. We vragen daarom ruimte voor experimenten met ruimere aanstellingscriteria en met werving, scholing en aanstelling van docenten uit nieuwe doelgroepen. Het te verwachten tekort aan bevoegde en bekwame docenten maakt de noodzaak om te gaan werken met docenten uit de beroepspraktijk alleen maar groter. Bedrijfsleven en onderwijs maken zich sterk om de aanwezige vakkennis uit het bedrijfsleven structureel in het onderwijs te kunnen benutten maar daarvoor is het noodzakelijk dat de mogelijkheden hiertoe uitgebreid worden. 2. De docenten met een bevoegdheid voor een afdeling van een profiel moeten bekwaam gemaakt worden voor de profieldelen die niet in hun bevoegdheid zitten. Ook uit het oogpunt van veiligheid is het essentieel dat adequate bijscholing gegeven wordt.

6 SPV doet op dit moment in opdracht van de onderwijscoöperatie een inventarisatie onderzoek naar de reeds aanwezige scholingsmogelijkheden en in hoeverre deze producten recht doen aan de eisen die aan gecertificeerde scholing gesteld moeten worden. Nog dit jaar zijn hiervan de resultaten bekend. Tevens worden de blinde vlekken geïnventariseerd om vervolgens scholing hierin te organiseren. Gecertificeerde nascholing kan worden gebruikt voor de herregistratie. Met nascholing welke afgesloten wordt met een certificaat, gecombineerd met een onderwijsbevoegdheid binnen het profiel, moet het dan mogelijk zijn om via het docentenregister de bekwaamheid/bevoegdheid voor het profiel vast te leggen. 3. De docenten die de nieuwe keuzedelen vorm gaan geven die horen bij een profiel. Deze docenten zijn in hun werkgebied reeds bevoegd vakdocent. Hun vakkennis dient geactualiseerd te worden. Daarnaast moeten zij handvatten aangereikt krijgen voor het aanpassen van de conservatieve leerstof aan de nieuwe toepassingen en het gebruik van nieuwe didactische hulpmiddelen. Voor deze groep zijn de problemen beperkt. Hier ligt een kans voor bijscholing binnen de branches met een beperkte cursus gericht op de inzet van de didactische hulpmiddelen. Overbodig te zeggen dat ook deze scholingsvorm moet voldoen aan de gestelde eisen. 4. In het bedrijfsleven zijn een groot aantal bekwame praktijk-leermeesters professioneel betrokken bij het mbo. Vaak voeren zij ook publieke taken uit. In het MBO is er de mogelijkheid om hier op grotere schaal een beroep op te gaan doen. Daardoor ontstaat ruimte in het mbo om mede invulling te geven aan het dreigende tekort aan bevoegde vakdocenten in het VMBO. Voor de opleiding van het onderwijspersoneel uit het bedrijfsleven is een HBO Ad opleiding een optie De vernieuwing examens heeft een dermate grote impact op de huidige handelingsbekwaamheid van docenten dat deze nascholing niet uit reguliere scholingsfondsen bekostigd kan worden. Het implementatieplan voorziet echter niet in de bekostiging hiervan. Maar zonder een dergelijke impuls is een kwalitatief goede implementatie van de nieuwe examenprogramma s niet mogelijk. VMBO scholen gaan steeds meer in overleg met omringend mbo en bedrijfsleven om te kunnen kiezen voor de profielen en keuzedelen die relevant zijn voor de regio. Voor dit alles zijn regie, procesmanagement en middelen noodzakelijk.

7 Visie op techniek - korte versie - Gezamenlijke visie en aanpak van de vmbo-platforms en de werkgeversorganisaties in de techniek op de positie van techniekonderwijs in het vmbo Deze notitie verwoordt de gezamenlijke visie van de technische branches verenigd in VNO NCW/MKB Nederland en het vmbo op de positionering van techniek in het vmbo en veranderingen die daarin nodig zijn. Aanspreekpunt hiervoor is de stuurgroep Visie op techniek, waarin de onderstaande organisaties zijn vertegenwoordigd. februari 2014 De initiatiefnemers zijn de volgende organisaties. Werkgeversorganisaties VNO NCW/MKB Nederland Bouwend Nederland BOVAG Koninklijke Metaalunie UNETO VNI FME CWM VNCI VMBO-platforms en organisaties Platform VMBO Bouw Wonen Interieur Platform VMBO Produceren, Installeren en Energie Platform VMBO Mobiliteit en Transport Platform VMBO Techniek Platform VMBO Theoretische Leerweg Stichting Platforms VMBO (SPV) 1

8 Gezamenlijke actie van vmbo-platforms en branche organisaties De wijze waarop techniek wordt behandeld in het vmbo schiet tekort. De opleidingen leveren te weinig leerlingen af die geïnteresseerd en/of gevormd zijn in de techniek. De beroepenoriëntatie, de wervende kracht en de inhoudelijke vorming zijn in veel scholen onvoldoende als het gaat om de techniek. Ook de aansluiting op het mbo en de structurele samenwerking met het mbo laat te wensen over. Wij, de vmbo-platforms techniek en de technische werkgeversorganisaties, willen dit verbeteren. Hieronder formuleren wij zeven speerpunten waarop wij actie ondernemen. Gezamenlijke concrete acties van scholen en technische bedrijven. Daarbij hebben we ook de medewerking nodig van onze partners, waaronder het ministerie van OCW, onderwijsorganisaties zoals de MBO-Raad en de ROC s en branchegelieerde organisaties, zoals SBB en de opleidingsfondsen. Zeven speerpunten 1. Het vak techniek geven in de onderbouw In de eerste twee leerjaren van het vmbo dient een vak Techniek te worden gegeven aan alle leerlingen. Techniek dient hier in al haar relevante facetten aan de leerling te worden gepresenteerd. De stuurgroep Visie op techniek wil de scholen hierbij ondersteunen met lesmateriaal en ondersteuning. 2. Techniek in de bovenbouw: ook techniek geven in de theoretische leerweg Techniek wordt reeds gegeven in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. De operatie "Vernieuwing beroepsgerichte programma's VMBO" heeft voor deze leerwegen een adequaat conceptexamenprogramma opgeleverd. De stuurgroep ondersteunt de implementatie van het nieuwe programma. Wij vinden dat ook in de theoretische leerweg een vak techniek beschikbaar moet zijn. Hiervoor dient ook een formeel (verplicht) examenprogramma te worden vastgesteld. Scholen dienen te worden ondersteund bij het vormgeven van Techniek. De stuurgroep wil daartoe vier examens en lespakketten uitwerken voor de theoretische leerweg. Techniekscholen AVO-scholen Voor leerlingen die binnen de techniek nog geen Voor leerlingen die geen sectorkeuze hebben profiel hebben gekozen. gemaakt. Een breed pakket techniek; samengesteld uit Een oriëntatie op vier sectoren: techniek, profieldelen- en/of van elk van de drie profielen economie, zorg & welzijn en landbouw. (BWI, M&T of PIE). Voor leerlingen die een sectorkeuze voor Voor leerlingen die een profiel hebben gekozen. Een gericht pakket techniek; de leerling volgt profiel- en/of keuzedelen van 1 profiel (BWI, M&T of PIE). techniek maken. Een breed pakket techniek, samengesteld uit profiel- en/of keuzedelen van elk van de drie profielen (BWI, M&T of PIE). Voor de samenstelling van het programma, zowel in AVO- als techniekscholen, kunnen de inhoudelijke elementen van het nieuwe examenprogramma voor bb/kb/gl worden gebruikt. Daarbij 2

9 wordt uiteraard de tl-leerling op zijn/haar eigen niveau uitgedaagd, door opdrachten op een hoger niveau aan te bieden. De praktijkcomponent dient hierbij een goede plek te krijgen, in samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. 3. Docenten werven en bijscholen De beschikbaarheid en vakdeskundigheid van docenten dient op niveau te worden gehouden. Dat vraagt meer flexibele aanstellingscriteria voor vmbo-docenten en werving van docenten in alternatieve doelgroepen (mbo-docenten, hbo-ers en mensen uit bedrijven en opleidingsbedrijven). Hiervoor willen we experimenten opzetten en willen we verdere ideeën ontwikkelen over het opleiden van leraren. Tevens dienen docenten te worden bijgeschoold. 4. Faciliteiten Voor AVO-scholen en een deel van de vmbo-scholen met techniek vergt het geven van techniek in de theoretische leerweg en de onderbouw een uitbreiding van faciliteiten. De vereiste uitbreiding van faciliteiten dient te worden geïnventariseerd en oplossingen hiervoor dienen te worden geregeld, in samenwerking met de overheid en met bedrijven in de regio. De opleidingsbedrijven die in verschillende branches actief zijn in het mbo kunnen hierbij eveneens een rol spelen. 5. Samenwerking school - bedrijven Zowel de beroepenvoorlichting als de praktijkcomponent van de opleidingen dient in samenwerking met bedrijven en opleidingsbedrijven te worden uitgevoerd. Dit gebeurt via bedrijfsbezoeken, stages, gastlessen et cetera. Hieraan valt veel te verbeteren, zowel aan de kant van de scholen als de bedrijven. 6. Structurele samenwerking met het MBO De lesinhouden, manier van lesgeven en de inhoud van de examens dienen de vmbo-leerling voldoende voor te bereiden op het mbo. Het zoeken van de aansluiting met het mbo dient een hoge prioriteit te krijgen. Dit wordt voor een deel reeds verankerd in de nieuwe examenprogramma s voor bb, kb en gl. Ook in de te ontwerpen examens voor de tl dient de aansluiting op het mbo te worden geborgd. Daarnaast is het van belang de lesinhouden en de manier van leren te laten aansluiten op het mbo. Daarnaast dient het vmbo structureel met het mbo samen te werken om de uitdagingen op het gebied van faciliteiten en docenten op te lossen. Dit kan in regionale arrangementen worden afgesproken. 7. Regionale arrangementen Samenwerking tussen vmbo en mbo-scholen in de regio is cruciaal om de knelpunten op te lossen rond docenten, faciliteiten en doorstroom/inhoudelijke en methodische aansluiting vmbo - mbo. Concrete acties De stuurgroep Visie op techniek stuurt de gezamenlijke acties aan. Grofweg werken we aan drie soorten activiteiten: - Landelijke samenwerking en afstemming, om draagvlak te creëren bij onze landelijke partners, wiens medewerking wij nodig hebben; - Ontwikkelwerk om inhoud van lessen, examens en instrumenten aan te passen; - Regionale activiteiten om de samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijven te verbeteren. 3

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Nieuwjaarsontbijt Vernieuwing VMBO G/T

Nieuwjaarsontbijt Vernieuwing VMBO G/T Nieuwjaarsontbijt Vernieuwing VMBO G/T 23 januari 2015 Lenie van Lieverloo, Wilma Roijackers, Edith Vissers en Marionette Vogels Programma 09.30 Opening 09.45 Actuele ontwikkelingen GL 10.15 Praktijkcasussen

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

Overstap VSV Noord-Kennemerland en West-Friesland 6 maart 2014, Hoorn Rob Abbenhuis Projectleiding

Overstap VSV Noord-Kennemerland en West-Friesland 6 maart 2014, Hoorn Rob Abbenhuis Projectleiding Overstap VSV Noord-Kennemerland en West-Friesland 6 maart 2014, Hoorn Rob Abbenhuis Projectleiding r.abbenhuis@slo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Inhoud presentatie Aandachtspunten bij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

Docentennetwerkbijeenkomst Mobiliteit en Transport

Docentennetwerkbijeenkomst Mobiliteit en Transport Docentennetwerkbijeenkomst Mobiliteit en Transport Regionale bijeenkomsten 12 en 13 maart 2014 Programma 13.30 Mededelingen 14.00 CSPE 15.00 Pauze 15.15 Vernieuwing beroepsgerichte programma s 15.30 Raadpleging

Nadere informatie

Scholingsmiddag Consortium Beroepsonderwijs Jan van Hilten, 4 december 2014

Scholingsmiddag Consortium Beroepsonderwijs Jan van Hilten, 4 december 2014 Scholingsmiddag Consortium Beroepsonderwijs Jan van Hilten, 4 december 2014 Inhoud 1. Stand van zaken project 2. Wijzigingen in het examenprogramma en syllabus 3. Bespreekpunten met de pilotscholen PIE

Nadere informatie

Datum Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo. Geachte heer/mevrouw,

Datum Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo. Geachte heer/mevrouw, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum Betreft Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo Geachte

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Datum 5 juli 2016 Bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo

Datum 5 juli 2016 Bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 5 juli 2016 Betreft Bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 2 december 2013 Naar een versterking van het vmbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 2 december 2013 Naar een versterking van het vmbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo 30 juni 2016 Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Waarom vernieuwing? Adviezen uit het veld (Vmbo herkend) Ruim 10 jaar vmbo: context is veranderd Vervolgonderwijs

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

decaan Annette Brons

decaan Annette Brons Van harte welkom!! decaan Annette Brons LOB(loopbaanoriëntatie en begeleiding) LOB is een geïntegreerd en continue proces waarin de leerling wordt voorbereid op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

10 mei 2016 Nieuwsbrief 24

10 mei 2016 Nieuwsbrief 24 10 mei 2016 Nieuwsbrief 24 Nota Bene Masterclass LOB Conversietabel bevoegdheden Bijscholing vmbo Toekomstbesten dig vmbo. Meldt u aan Nota Bene door Rob Abbenhuis en Jacqueline Kerkhoffs, projectleiders

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017

Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017 Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017 Op 1 augustus 2016 worden er nieuwe beroepsgerichte examenprogramma s ingevoerd in het vmbo. Vanaf die datum kent het vmbo tien

Nadere informatie

Profiel & Vakkenpakket Keuze

Profiel & Vakkenpakket Keuze Informatieavond klas 3 MAVO Profiel & Vakkenpakket Keuze R.D.N. Zintel decaan Welkom! Mentoren : N. Sirre L. Van Kesteren L. Aalders Decaan : N. Zintel Coördinator Mavo: R. Koopmans OP WEG NAAR HET VIERDE

Nadere informatie

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche"

Scholingstraject Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland en Overijssel Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche" 28november 2016 Robert-Jan de Vries Regiomanager

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

VM2 Nijmegen. Kandinsky College VMBO

VM2 Nijmegen. Kandinsky College VMBO VM2 Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen Kandinsky College VMBO VMBO basis/kader/gemend met LWOO Aantal leerlingen: 439 Kenmerken: opleidingsschool, winnaar Gouden Schoolbank 2008, veel buitenschools

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo Kamerlid: Straus Fractiecommissie: OCW 34184 Profielen Vmbo Plenair Debat Het vmbo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het sluit niet aan bij het vervolg onderwijs en al helemaal niet bij de

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten januari/februari

Regiobijeenkomsten januari/februari 1 Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Plenair Regiobijeenkomsten januari/februari Kern, profiel, keuze Stand van zaken sectoren Aandachtspunten Tijdlijn Klankbord- en pilotscholen Subgroepen per

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Onderwijsagenda SECTORPLAN AOC S 2012/2015 9

Onderwijsagenda SECTORPLAN AOC S 2012/2015 9 Onderwijsagenda 9 De kwaliteit van het vmbo De Onderwijsinspectie schetst al jaren een gemengd beeld over de kwaliteit van het vmbo-groen op de AOC s. In de basisberoepsgerichte leerweg doet het vmbo-groen

Nadere informatie

Het nieuwe examenprogramma Z&W algemene informatie project en informatie over Z&W. December 2013

Het nieuwe examenprogramma Z&W algemene informatie project en informatie over Z&W. December 2013 Het nieuwe examenprogramma Z&W algemene informatie project en informatie over Z&W December 2013 Project Doorontwikkeling vmbo in opdracht van OCW (zomer 2011) Beroepsgerichte programma s in de sectoren

Nadere informatie

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur Platform voor vmbo scholen Bouwen Wonen Interieur Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Professionalisering en Advies 6 Deskundigheidsbevordering 7 Netwerkbijeenkomsten, landelijk en regionaal 7 Lidmaatschap Platform

Nadere informatie

Vakcollege Techniek profileert zich op 1 bouwen, wonen en interieur 2 produceren, installeren en energie

Vakcollege Techniek profileert zich op 1 bouwen, wonen en interieur 2 produceren, installeren en energie Het vmbo op de Teisterbantlaan Het huidige vakcollege Techniek maakt gebruik van sterk verouderde beroepslokalen waarin de vakken zoals schilderen, bouw, metselen, installatietechniek en metaal aangeboden

Nadere informatie

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Keuzes Programma Wat doet de decaan? Voorlichting en informatie geven Activiteiten organiseren (bedrijfsbezoeken, scholenmarkt e.d.) Adviesgesprekken met leerlingen

Nadere informatie

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Nieuwe terminologie WAS: WORDT: Keuzevakken PROFIELVAK modulen Profielen: wetgeving Economie en Ondernemen Horeca, Bakkerij, Recreatie Zorg & Welzijn Bouwen,

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig. vmbo

Naar een toekomstbestendig. vmbo Naar een toekomstbestendig vmbo Modellen voor de herinrichting van het curriculum De beroepsgerichte programma s in het vmbo worden ingrijpend vernieuwd. Dat moet het eenvoudiger maken leerlingen onderwijs

Nadere informatie

Nassaulaan JS Den Haag. Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. S. Dekker Postbus BJ Den Haag

Nassaulaan JS Den Haag. Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. S. Dekker Postbus BJ Den Haag Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Nassaulaan 6 2514 JS Den Haag Telefoon: 070 310 00 00 Fax: 070 356 14 74 secretariaat@onderwijsraad.nl

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

Jacqueline Kerkhoffs December 2016

Jacqueline Kerkhoffs December 2016 Jacqueline Kerkhoffs December 2016 Stand van zaken We liggen op koers Wetgevingstraject: Concept wet Internetconsultatie Advies onderwijsraad Bijstelling wetstekst Ministerraad Raad van State Tweede Kamer

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Doorstroomprogramma vmbo havo

Doorstroomprogramma vmbo havo Doorstroomprogramma vmbo havo Voorbeeld pre-havo module CSG Reggesteyn Ineke Munter, directeur vmbo Nijverdal Denklijn Identiteitsbewijs CSG Reggesteyn Verdiep, verbind, verander Wat heeft een leerling

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland 10 mei 2013 Bouwend Nederland FME-CWM Koninklijke Metaalunie UNETO-VNI 1 Inhoudsopgave pagina 1. De TechniekRaad: belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

Presentatie Basisscholen door:.

Presentatie Basisscholen door:. Presentatie Basisscholen door:. Voor elke leerling een passend aanbod Locatie vmbo Gemert Locatie vmbo Laarbeek Locatie havo/vwo Praktijkschool Wat maakt het Commanderij College uniek? Voor elke leerling

Nadere informatie

Sportieve bb- en kbleerlingen

Sportieve bb- en kbleerlingen Sportieve bb- en kbleerlingen in de bovenbouw van het vmbo Leerarrangementen voor het inrichten van beroepsgerichte programma's voor sportieve leerlingen die met en voor mensen willen werken Martha Haverkamp

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Informatieavond 10 december 2014. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 10 december 2014. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 10 december 2014 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Structuur VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure sectorkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG. Datum 11 januari 2017 Betreft doorstroom vmbo-havo

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG. Datum 11 januari 2017 Betreft doorstroom vmbo-havo Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Welkom op de tweede informatie-avond voor. vmbo2-g/t

Welkom op de tweede informatie-avond voor. vmbo2-g/t Welkom op de tweede informatie-avond voor vmbo2-g/t Programma: 19.30 19.45 klas 2 vmbo-g/t dhr. Timmermans 19.45 20.30 kiezen dhr. Maas Klas 2: hoe ver staan we? leerlingen op het Goese Lyceum in klas

Nadere informatie

Informatie per profiel

Informatie per profiel Bijlage Informatie per profiel Bouwen, Wonen en Interieur Het profielvak BWI, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma, mag worden gegeven door leraren

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Het programma van vanavond: 19:00 uur: - Determinatie - Informatie bovenbouw - Doorstroom naar het MBO 19:30 uur: Start eerste voorlichtingsronde 20:15 uur:

Nadere informatie

Gelet op artikel 33, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 80, twaalfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Gelet op artikel 33, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 80, twaalfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES; Besluit van [concept d.d. 30 september 2016] tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met een tijdelijke afwijking

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar

Nadere informatie

Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli Inleiding

Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli Inleiding Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli 2000 Inleiding In het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten dat in juni 1999 aan de Tweede Kamer is gezonden, wordt gesteld dat samenwerking tussen vmbo en roc

Nadere informatie

LOB-avond VMBO GL/TL

LOB-avond VMBO GL/TL LOB-avond VMBO GL/TL VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs VMBO GL/TL Onderbouw: Leerjaar 1 + 2 Bovenbouw: Leerjaar 3 + 4 Leerwegen VMBO BBL: basisberoepsgerichte leerweg KBL: kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 30 079 VMBO 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Determinatie VMBO basis/ kader

Determinatie VMBO basis/ kader Determinatie VMBO basis/ kader 2017-2018 Veldhoven, 23 juni 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO... 4 3. Overgang naar hogere leerjaren... 4 Plaatsing in leerjaar 2... 4 Plaatsing

Nadere informatie

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf Call for proposals Regiovisie Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap Aanmelden voorstellen Dit document beschrijft de programmalijn Vmbo en mbo techniek. De doelstelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26152 16 september 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2013, nr. BVE540929,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 4 februari 2014 19.30 21.00 uur Programma De komende maanden in leerjaar 2 Activiteiten loopbaanoriëntatie Advies / determinatie / leerwegen Intersectoraal programma

Nadere informatie

De missie van het Vakcollege

De missie van het Vakcollege De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. stempel

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het invoeren van nieuwe intra- of intersectorale

Nadere informatie

kunnen onder meer onderling afspraken maken over wijzigingen in hun onderwijsaanbod.

kunnen onder meer onderling afspraken maken over wijzigingen in hun onderwijsaanbod. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. ouders groep 8

Voorlichtingsavond. ouders groep 8 VMBO MAVO XL Voorlichtingsavond ouders groep 8 1 november 2016 Programma Indeling van de leerlingen Algemene informatie Voorlichting vmbo Voorlichting mavo XL Voorlichting ondersteuning Voorlichting aanmeldingen

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze Klas 2 Decaan: M.R. Kroeze-Bhagoe:

Voorlichting Profielkeuze Klas 2 Decaan: M.R. Kroeze-Bhagoe: KRZ 2016-2017 Voorlichting Profielkeuze Klas 2 Decaan: M.R. Kroeze-Bhagoe: m.kroeze@noordik.nl Leren kiezen moet je kunnen leren..ik weet precies wat ik wil: Elke dag wat anders Als je weet wat je wilt,

Nadere informatie

Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009

Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009 Bestemd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 032 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie