Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011."

Transcriptie

1 Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari Algemeen: Naast gemeenten kunnen als gevolg van de Wabo en het beleggen van BWT-taken bij regionale uitvoeringsdiensten of andere samenwerkingsverbanden ook provincies, RUD s, e.d. belast zijn met toetsing aan het Bouwbesluit en dus in aanmerking voor certificatie cf. BRL5019. Dit vergt kleine aanpassingen her en der in de tekst, meestal door de gemeente of het College van B&W te vervangen door het bevoegd gezag. Zie ook voorstel inzake p.8. p Huidige tekst Onder het toetsen wordt verstaan het kwaliteitssysteem van de organisatie zo inrichten dat het beoordelen van de schriftelijke gegevens van het bouwplan aan het Bouwbesluit is geborgd. Voorstel: Het managementsysteem dient te borgen, dat de aangetoonde vereiste kwalificaties binnen de toetsende organisatie daadwerkelijk en structureel worden ingezet voor het toetsen van de berekeningen, tekeningen, schema s en overige schriftelijke dan wel digitale indieningsbescheiden van het bouwplan aan het Bouwbesluit. 1.2 Voorstel tot aanvulling aan het eind: Alleen voor alle relevante scopes onder certificaat getoetste plannen kunnen worden beschouwd en ingediend als zijnde getoetst onder certificaat. De certificaathouder, scope G, dient voor zover de scope A, B, C, D en/of E niet op zijn certificaat is/zijn aangegeven, daartoe collega certificaathouders voor de ontbrekende scopes in te schakelen. Toelichting: Het is ook denkbaar een dergelijke bepaling over te laten aan de wetgever, maar wij vinden het sterker als de BRL5019 hier zelf in voorziet. Het impliceert, dat onvolledig (onder certificaat) getoetste bouwplannen niet zullen worden ingediend. Onvolledig privaat getoetste plannen dwingen de overheid immers tot (nagenoeg) volledige toetsing. p.8 Toevoegen: Bevoegd gezag Omgevingsvergunningen worden verleend door het bevoegd gezag. Afhankelijk van het gestelde in art. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan dat zijn de gemeente / in casu het College van Burgemeester en Wethouders, de provincie / in casu het College van Gedeputeerde Staten en in bijzondere gevallen de minister van Infrastructuur en Milieu of de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering van de hiervoor benodigde werkzaamheden kan door de betreffende gemeente of provincie worden gedaan of door een zgn. regionale uitvoeringsdienst (RUD) of ander samenwerkingsverband. BOV Wijzigen in: BBTonline Software van buro voor bouwregelgeving, ondersteuning en vergunningen. Bouwbesluit online, software van Buro voor Bouwregelgeving, Ondersteuning en Vergunningen Toelichting: BOV is de naam van het bedrijf, BBT-online de naam van de betreffende toets-software. p.9 Kleine veel voorkomende bouwwerken: Hieronder worden verstaan de bouwwerken zoals gepubliceerd in de VerbouwVakWijzers tot en met vrijstaande woningen, met een woonfunctie en overige gebruiksfunctie, met een totaal gebruiksoppervlak oppervlakte kleiner dan 500 m2 ook tot scope I gerekend. De grens van 500 1

2 m2 is de hoeveelheid die wordt aangegeven op het formulier Aanvraag bouwvergunning. Geschakelde of twee-onder-één-kap woningen vallen niet onder scope I In het digitale aanvraagformulier van Omgevingsloket Online komt de 500 m-grens niet meer voor. p.10 Risicoprofiel B&W wijzigen in het bevoegd gezag VBWTN het bouw- en woningtoezicht door gemeenten. wijzigen in het bouw- en woningtoezicht van overheidwege. p e bullet Bij gemeenten is het ingevulde formulier omgevingsvergunning de opdracht bij tekening van de opdrachtgever; wijzigen in Bij onderdelen van overheidsorganen, die toetsen in het kader van vergunningverlening door het eigen bevoegd gezag is dit vereiste niet van toepassing. Wel geeft het betreffende overheidsorgaan bij de intake van de aanvraag op het formulier en in de projectadministratie aan, of dit conform deze BRL wordt getoetst of niet. Wanneer getoetst wordt ten behoeve van een ander bevoegd gezag of in specifieke opdracht van een aanvrager geldt deze eis wel. p Voorstel aanvulling 3 e bullet: - Dat alle scopes compleet zijn uitgevoerd door voor de betreffende scopes gecertificeerde bureaus; e bullet: de betreffende gemeente wijzigen in het betreffende bevoegd gezag e bullet: geheel wijzigen: Vooroverleg met de gemeente om te zorgen, dat gegevens, vereisten en wensen met betrekking tot de locatie (bestemmingsplan, welstand, monumentenzorg, milieu, belendingen, bodemgesteldheid, grondwaterstand, verkeersafwikkeling, parkeernorm, etc.) en eventueel benodigde ontheffingen cf. art.1.5 van het Bouwbesluit, die mede van invloed kunnen zijn op het bouwplan inclusief de wijze waarop aan het Bouwbesluit kan worden voldaan, tijdig worden geïntegreerd in de planontwikkeling en de toetsing. (Dit vooroverleg kan ook voorafgaand aan de opdracht aan de certificaathouder hebben plaatsgevonden op initiatief van de opdrachtgever of de ontwerper.) e bullet: gemeente. vervangen door bevoegd gezag e bullet: gemeente... vervangen door bevoegd gezag p Invoegen in huidige tekst: De direct leidinggevende van de toetsende afdeling is niet gelijk aan de direct leidinggevende van de ontwerpende, adviserende en/of projectbegeleidende afdeling. Volgende deel van huidige tekst geheel vervangen: Het is de, gemeentelijke, certificaathouders wel toegestaan ontwerpen te toetsen (onder certificaat), waarvan zij eigenaar is of deze beheert voor derden. Gemeenten De onafhankelijke status van werknemers van de gemeente, die binnen deze diensten of dienstonderdelen werkzaam zijn, dient door B&W, of een namens B&W gemandateerde directeur, door middel van een getekend statuut of verklaring verzekerd te zijn. 2

3 Behoudens werknemers van de gemeente die aangewezen zijn leiding te geven aan het uit-voeren van de toetsingen, deze uitvoeren of begeleiden, mogen andere werknemers van de gemeente geen toegang hebben tot de stukken die hierbij gebruikt of geproduceerd worden. De voorgaande tekst is redactioneel rommelig en inhoudelijk onduidelijk. Wij veronderstellen, dat het de bedoeling van de opsteller is duidelijk te maken dat ook gemeenten in aanmerking kunnen komen voor certificatie conform de BRL5019. Denkbaar zijn twee situaties: A Gemeenten met een eigen ingenieursbureau zouden dat bureau kunnen laten certificeren. Dat is eigenlijk niet anders dan voor particuliere bureaus zou gelden, met dien verstande dat het bureau geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Dat is alleen aan de gemeente als geheel. B Gemeenten zouden hun afdeling BWT kunnen laten certificeren. In dat geval is vooral van belang, dat deze afdeling onafhankelijk opereert van andere gemeentelijke afdelingen, zoals een ingenieursbureau of dergelijke. Naar onze mening moet de hierboven aangehaalde tekst uit de kritiekversie geheel worden vervangen door de volgende tekst: Als de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, geldt het voorgaande onverkort met dien verstande, dat de onafhankelijke status van het met de toetsing van bouwplannen aan het Bouwbesluit belaste organisatiedeel inzichtelijk wordt gemaakt in een door of namens het bevoegd gezag getekend statuut of verklaring. Ondertekening namens het bevoegd gezag dient te gebeuren door een leidinggevende functionaris die in lijn is gesteld boven degene die dagelijks leiding geeft aan het met de toetsing belaste organisatiedeel. In het statuut of verklaring wordt tevens aangegeven welk deel (percentage met een minimum van 25 % van het aantal aanvragen en soort, te onderscheiden in Scope I en Scope A t/m G) van de in te dienen aanvragen jaarlijks minimaal onder dit certificaat worden getoetst. De desbetreffende aanvragen worden bij de intake / ontvankelijkheidstoets als zodanig geoormerkt. Medewerkers van andere delen van de betreffende overheidsorganisatie mogen geen toegang hebben tot de stukken die hierbij worden gebruikt of geproduceerd. (met het voorgaande in de eerste zin wordt het te handhaven eerste deel van bedoeld) p Toevoegen: In de output wordt aangegeven binnen welke termijnen verbeteringen moeten zijn doorgevoerd. p.16/ We hebben in bijlage 1 deze kwalificaties gelegd naast de kwaliteitscriteria die in 2009 zijn opgesteld voor de uitvoering van VROM-taken in het kader van de discussie over de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) en de vraag wanneer gemeenten taken aan die RUD s zouden moeten overdragen. Zie: en dan met name de link op die pagina naar: downloads%2fmans_wabo_oosting%2feindrapportage_ontwikkeling_kwaliteitscriteria_transitiepro gramma_deel_b_1_.pdf Deze vergelijking leidt tot de volgende vragen en opmerkingen: - in de vergelijking hebben we de niet bouw-gerelateerde aspecten grotendeels weggelaten. Zie voor het complete beeld genoemde website. -Scope E Installaties ontbreekt in het KPMG-rapport. Voorzover gemeenten hieraan aandacht besteden zit dat bij Scope A of D, maar de laatste is eigenlijk alleen bij een aantal grotere gemeenten belegd. - Bij die gemeenten kan Scope D overigens nog wat verder zijn opgesplitst i.s.m. milieuafdeling: Bouwakoestiek, geluid, etc. - De eisen van het basis opleidings- en ervaringsniveau lopen niet opvallend uiteen. 3

4 - De eisen ten aanzien van specialistische kennis zijn ons inziens te laag waar het gaat om het Bouwbesluit. Er staat alleen cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig, maar de korte cursussen van slechts twee tot vier dagdelen, die in bijlage 5 van de kritiekversie worden genoemd zijn in onze ogen absoluut ontoereikend. BWTers met een vergelijkbaar basisniveau moeten de cursussen ABWprimair en evt. ABWvoortgezet volgen (BOB: beide 35 dagdelen verdeeld over 10 maanden) en voor functies vergelijkbaar met scope G komt daar minimaal de training Bouwbesluit voor Gevorderden (BOB: 4 dagdelen) of de Technische Kopcursus (BAN: 12 dagdelen) bij. - De eis t.a.v. het bijhouden van kennis is te minimaal geformuleerd: aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving. De VBWTN overweegt de invoering van een puntenstelsel voor de BWT-medewerkers (eveneens naar analogie van accountants, advocaten etc. Wellicht kunnen we samen met de recent opgerichte VBT hier een voorstel voor ontwikkelen. Wij stellen voor aan de eis toe te voegen... conform een nog in ontwikkeling zijnd puntenstelsel. - De BRL spreekt zich niet uit over frequentie en kritieke massa. Wij adviseren daaraan wèl aandacht te besteden: een CH moet per scope minimaal een x-aantal plannen per jaar toetsen. Zo moeten ingeschrevenen in het architectenregister sinds 2010 ook daadwerkelijk en aantoonbaar een substantieel deel van hun tijd werkzaam zijn als architect en geldt inmiddels ook voor operaties door specialisten, etc. een reële eis ons inziens. Wij stellen voor ook hieraan in het puntenstelsel aandacht te besteden, de scores op te vragen bij de periodieke audits en een ondergrens te stellen aan het aantal per jaar onder certificaat getoetste projecten.(zie ook opmerking bij p.29 inzake 9.2.2) p Huidige tekst: Voor gemeenten geldt het volgende: Vorengenoemde verzekeringsplicht geldt niet voor een certificaathoudende gemeentelijke dienst of een certificaathoudend gemeentelijk dienstonderdeel, indien uitsluitend wordt beoordeeld ten behoeve van het verlenen van omgevingsvergunningen door B&W van de eigen gemeente en indien de gemeente over een voor gemeenten gebruikelijke, algemene verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's beschikt waarvan de verzekerde som ten minste overeenkomt met de in het voorgaande bepaalde. Wanneer een gemeente ook onder certificaat beoordeelt voor derden, bijvoorbeeld andere gemeenten, dus een privaatrechtelijke rol speelt en bij proces voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit een verwijtbare fout maakt, dan wordt dit risico echter niet afgedekt door een voor gemeenten gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een gemeente, die onder certificaat voor derden beoordeelt, dient evenals een particulier adviesbureau, wel de speciale aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die in de eerste alinea van deze paragraaf verplicht wordt gesteld. Wijzigen in: Voor overheidsorganen geldt het volgende: Vorengenoemde verzekeringsplicht geldt niet voor een certificaathoudende onderdelen van overheidsorganen of samenwerkingsverbanden, indien uitsluitend wordt beoordeeld ten behoeve van het verlenen van omgevingsvergunningen door het bevoegd gezag van het eigen territorium en indien het orgaan over een voor overheden gebruikelijke, algemene verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's beschikt waarvan de verzekerde som ten minste overeenkomt met de in het voorgaande bepaalde. Wanneer het betreffende orgaan of onderdeel daarvan ook onder certificaat beoordeelt voor derden, bijvoorbeeld andere gemeenten, dus een privaatrechtelijke rol speelt en als dan bij proces voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit een verwijtbare fout maakt, dan wordt dit risico echter niet afgedekt door een voor overheden gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een overheid, die onder certificaat voor derden beoordeelt, dient evenals een particulier adviesbureau, wel de speciale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die in de eerste alinea van deze paragraaf verplicht wordt gesteld. (Discussiepunt: Stel een RUD (of een grote gemeente) is gecertificeerd en toetst voor de aangesloten provincie en gemeenten, ziet de BRL deze dan als derden of niet? Stel dat diezelfde RUD (of een grote gemeente) op verzoek van een gemeente buiten de eigen regio een plan toetst, is dit dan een derde of niet? Natuurlijk zijn dit vragen die qua aansprakelijkheid en verzekering vooral de RUD en haar klanten aangaat, maar als de BRL op dit punt eisen stelt moeten die wel duidelijk zijn.) 4

5 p Toevoegen 5 e bullet: Indien de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, dat uitsluitend tot taak heeft het toetsen en houden van toezicht van bouwplannen, dan dienen de voorgaande eisen als vaste werkwijze te zijn vastgelegd in het/de onder bedoelde statuut of verklaring. Dit geldt tevens voor de hieruit voortvloeiende invulling van de onder 7.2 t/m Wijzigen 1 e bullet: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag p wijzigen 2 e zin: intentietijd vervangen door intensiteit Wijzigen 2 e zin: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag 7.5 De officiële afkorting van Ministeriële regeling omgevingsrecht is niet MOR maar Mor Wijzigen in voor-voorlaatste zin: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag Wijzigen in voorlaatste zin: B&W van de betreffende gemeente. vervangen door het bevoegd gezag p Punt 2: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag Ad.2: het College van B&W vervangen door het bevoegd gezag. Afbreekfout in volgende zin: niet ad vies maar advies Opmerking: Hetgeen onder 7.6 wordt beschreven is formeel volledig correct in de huidige rolverdeling. Wanneer echter het bevoegd gezag zich een eigen oordeel moet vormen over de aanvaardbaarheid van een gelijkwaardige oplossing binnen de context van een concreet bouwplan, ontkomt dat bevoegd gezag er niet aan zich dermate in dat bouwplan te verdiepen, dat sprake is van globale toetsing van het hele plan en van detailtoetsing van de specifieke context. Dat is in strijd met het principe van privatisering. Wij zullen daarom voorstellen de verplichte voorlegging aan b&w, die nu is geregeld via de Toelichting op art. 1.5 van het Bouwbesluit te schrappen voor het geval bij een onder certificaat getoetst bouwplan gelijkwaardigheid aan de orde is. Dit zal waarschijnlijk worden geregeld via een wijziging van de Wabo en een opmerking in genoemde Toelichting op art.1.5 Bb. Hierop anticiperend stellen we voor de laatste zin onder Ad.2 te vervangen door: De certificaathouder wint met betrekking tot eventueel als gelijkwaardig aan de Bouwbesluit-eisen bedoelde oplossingen advies in bij de daartoe door het minister aangestelde adviescollege, vermeldt de betreffende bouwplanonderdelen gespecificeerd in de rapportage (zie 7.7) en voegt de ingewonnen adviezen bij de stukken voor zover deze adviezen instemmend luiden. Luiden deze afwijzend, dan is geen sprake van gelijkwaardigheid en derhalve van strijdigheid met het Bouwbesluit. De tekst vanaf Gaat het om een eventuele ontheffing t/m omschreven aspecten. verplaatsen naar het eind van 7.6. Daaraan toevoegen: 5

6 De certificaathouder stelt eventueel gewenste ontheffingen zo mogelijk aan de orde gesteld in het onder (5 e bullet*) bedoelde vooroverleg met het bevoegd gezag of een aanvullend overleg. Ontheffing van bouwbesluiteisen kan alleen worden verkregen indien het bevoegd gezag daarmee in of na bedoeld vooroverleg of aanvullend overleg schriftelijk en gespecificeerd heeft ingestemd. De certificaathouder vermeldt de benodigde ontheffingen van Bouwbesluit-eisen gespecificeerd in de rapportage (zie 7.7) en voegt de verkregen schriftelijke instemming bij de stukken. *) D.w.z. na overname van ons voorstel t.a.v op p.2 van deze reactie. Bij ontheffingen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het toestaan van afwijkende verdiepingshoogten uit oogpunt van monumentenzorg o.d. Het tijdig verkrijgen van medewerking tot deze ontheffingen is voor de voortgang van de planvorming zeer noodzakelijk. De tekst vanaf De wijze van beroep t/m geëigende procedure. vervalt. 7.7 Na de 5 e bullet 2 extra bullets toevoegen: Een overzicht van de toegepaste gelijkwaardige oplossingen en de daarover ingewonnen adviezen van het door de minister aangestelde adviescollege. Een overzicht van de benodigde ontheffingen en de daarop vooraf verkregen schriftelijke instemming van het bevoegd gezag. p Laatste zin: B&W vervangen door het bevoegd gezag p Ter verificatie van het juiste begrip: Wij lezen dit artikel zo, dat een CH die is gecertificeerd voor scope G en bijv. alleen A, nooit gebruik kan maken van scope G omdat pas vanaf twee scopes (afgezien van G) mag worden ingehuurd. Zien wij dit juist? e regel: BOV vervangen door BBTonline p e regel: idem p e regel: idem Bij CKB noemen we de (verkorte) productnaam, niet de firmanaam BRIS. Bij BBTonline moeten we dit dan identiek doen, dus niet BOV. Zodra GCvD na onderzoek zulks heeft vastgesteld kan CKB worden vervangen door BRIStoets, maar dit kan ook d.m.v. mededeling op websites o.d. p Na 2 e zin geheel getal. aanvullen met: Indien de CH in de periode waarover de beoordeling door het auditteam zich uitstrekt minder dan 10 projecten in de drie in één of meer van de in de tabel genoemde categorieën heeft getoetst, vindt de audit niet plaats. De CH krijgt in dat geval maximaal 6 maanden extra tijd om alsnog tenminste 10 projecten te toetsen, alvorens de audit plaatsvindt. Voldoet de CH ook aan het eind van die extra periode hieraan niet, zal de beslisser worden geadviseerd het certificaat niet voort te zetten. p.35 Sdu heeft de uitgave Bouwbesluit in de praktijk per 31 december 2010 opgeheven. Deze is nu geïntegreerd in het maandblad Bouwregels in de praktijk (verschijnt 10 x per jaar; ook Sdu) p B&W vervangen door het bevoegd gezag p.48 Landelijk niveau Toevoegen: (van de CKB). 6

7 1. de gemeente vervangen door het bevoegd gezag p.49 e.v. Er zijn verschillen vastgesteld tussen de matrix in CKB en BRIStoets en die in de huidige versie van de BRL5019. Dat kan de bedoeling niet zijn. We verwijzen hier naar bijlage 2. Bij de controle is tevens vastgesteld, dat het toetsniveau van enkele Bouwbesluitartikelen niet worden aangestuurd door de matrix en andere aansturingen niet in het Bouwbesluit voorkomen. Wij stellen voor hier met enkele mensen naar te kijken en zo mogelijk voor 1 maart met een voorstel te komen, dat tot stand zal komen in samenspraak met een historisch bij CKB betrokken deskundige een ervaren private toetser, WWI/bk en BRIS. Doel is volstrekte eenduidigheid; er moet maar één matrix in omloop zijn! Ook kent de matrix in de BRL soms een andere toedeling, zoals het voegen van 2.7, 2.8 en 2.9 (meterkast) bij Scope Installaties. Opgesteld door Alex Konings en Gert-Jan van Leeuwen. Geaccordeerd door bestuur VBWTN op

8 BIJLAGE 1 Kwaliteitscriteria BRL5019 versie Vergelijking vakinhoudelijke kwalificaties <> Kwaliteitscriteria KPMG-rapport dec.2009 BRL5019 (kritiekversie ) par Scope A Algemeen bouwkundig bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau of PHbo Bouwplantoetser o.g.; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied bouwregelgeving. Scope B Constructief bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met cursus beton-, staal- of houtconstructeur op (P)Hbo niveau; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving. Kwaliteitscriteria Wabo (deel B, versie /09) Vergunningverlening bouwen Constructieve veiligheid HBO technisch Basiscursus: Brandveiligheid Bouwfysica Ambtenaar Bouw - en Woningtoezicht I en II (Primair en Voortgezet volgens nieuwe benamingen) 3 jaar BWT ervaring (inclusief het verzamelen en/of opmaken van voorschriften) Inzicht in de structuur en systematiek van de Wabo Inzicht in de structuur en systematiek van het Bouwbesluit Weten hoe geïnventariseerd en/of opgezocht moet worden welke voorschriften uit de bouwverordening van toepassing zijn Het kunnen toepassen van de gelijkwaardigheids bepaling van het Bouwbesluit (beschikken over het hiervoor benodigde referentiekader Fulltime > 70% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO bouwkundig of Civieltechnisch Verdiepingscursus bouwbesluit opleiding beton-, staal-, of houtconstructeur op HBO niveau 5 jaar relevante werkervaring voor complexe bouwwerken 3 jaar relevante werkervaring voor eenvoudige bouwwerken Inzicht in structuur en systematiek van het bouwbesluit, de Woningwet en NEN / Eurocode normen Inzicht in structuur en systematiek van rekenmodellen / computerprogrammatuur van materialen beton, staal en hout van funderingen in relatie tot belendingen (grondmechanica) 8

9 Scope C Brandveiligheid bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige of civieltechnische opleiding op MBO niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met cursus brandpreventie zoals module specialist brandpreventie (cursus Brandmeester, NIBRA) dan wel PHbo Fire Safety o.g.; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving. Scope D Bouwfysica bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met PHbo Bouwfysica; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving. Brandveiligheid Bouwfysica van schematisering van constructies In onderlinge samenhang interpreteren van wetsvoorschriften en bouwnormen Fulltime > 70% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO bouwkundig of civieltechnisch MBO bouwkundig of civieltechnisch Basiscursus: Bouwbesluit Procestechnologie HBO specialist brandpreventie (voorheen brandpreventie op niveau adjunct hoofdbrandweermeester) 3 jaar (inclusief repressie ervaring) Inzicht in structuur en systematiek van het bouwbesluit, gebruiksbesluit, AWB, Wm, Wro en M.e.r. In onderlinge samenhang interpreteren van wetsvoorschriften en normen bouwbesluit / Wetmilieubeheer Brandpreventie van chemische eigenschappen van stoffen en procestechnologie Risico- en effectanalyses Fulltime > 70% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO bouwkunde, civieltechnisch, werktuigkundige of natuurkundig Basiscursus: Verdiepingscursus Bouwbesluit Post HBO bouwfysica 3 jaar relevante werkervaring voor complex; 1 jaar relevante werkervaring voor niet complex van bouwnormen Inzicht in structuur en systematiek Bouwbesluit Praktijkkennis vanuit bouwinspecties Inzicht werking gelijkwaardigheidsbesluit (Gebruik meetapparatuur) Doorgronden opzet, datainvoer en resultaten diverse rekenmethodes bouwfysica NVT 9

10 ZIE Scope D Bouwfysica (specialisme) Bouwakoestiek Scope E Installaties -/- bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met PHbo Installatietechniek voor bouwkundigen; cursus Bouwbesluit; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g. of aantoonbaar gelijkwaardig; bouwregelgeving. Hoogfrequent > 40% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO technisch (milieutechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde, verkeerskunde) Basiscursus: Verdiepingscursus opstellen geluidsmodellen Verdiepingscurus Milieu wetgeving en ruimtelijke ordening en ArcGIS Bouw akoestiek 3 jaar relevante werkervaring Wet geluidhinder (Wgh.), Wro Awb Bouwbesluit Akoestische rekenmodellen (kunnen bepalen welk model van toepassing is) Geluid en trillingen NPR 5070 (praktijk richtlijn geluidwering in woongebouwen) NEN 5078 (Geluidwering in gebouwen - Rekenmethode voor de bepaling van de geluidabsorptie in ruimten) NEN 5077(hoofdst. 4) Hoogfrequent > 40% en/of: 3 keer per jaar uitvoeren van een beoordeling 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid Scope G Coördinator bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Casemanagen complex HBO Basiscursus: Omgevingsrecht Wabo Awb NVT 3 jaar relevante werkervaring in procesmanagement en het 10

11 Bouwplantoetser o.g. en twee jaarervaring; bouwregelgeving. Scope I Kleine veel voorkomende bouwwerken bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo niveau; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving afhandelen van Awb procedures Inzicht in structuur en systematiek (bouw)tekeningen, Awb en Wabo inclusief gerelateerde regelingen NVT Hoogfrequent > 40% FTE en/of 5 complexe meervoudige aanvragen 2 ivm bedrijfszekerheid A1 Case managen eenvoudig MBO Basiscursus Omgevingsrecht Wabo Awb NVT 3 jaar relevante werkervaring in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures Inzicht in structuur en systematiek (bouw)tekeningen, Awb en Wabo inclusief gerelateerde regelingen NVT > 40% FTE 2 ivm bedrijfszekerheid ZIE OOK: Vergunningverlening bouwen 11

12 BIJLAGE 2 is afzonderlijk bijgevoegd in pdf. 12

Beoordelingsnorm Voor het KOMO -MANAGEMENTCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsnorm Voor het KOMO -MANAGEMENTCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Beoordelingsnorm 5019 d.d. 06-06-2011 Beoordelingsnorm Voor het KOMO -MANAGEMENTCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit BRL 5019 d.d.?? Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen d.d.??

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Bouwbeleidsplan gemeente Medemblik

Bouwbeleidsplan gemeente Medemblik Bouwbeleidsplan gemeente Medemblik Medemblik, juli 2012 1 1. Wat is een bouwbeleidsplan? De diverse ruimtelijke vergunningen die voorheen afzonderlijk werden aangevraagd en verstrekt zijn sinds 1 oktober

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Beoordelingsrichtlijn 5019 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 5019 6 juni 2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO managementsysteemcertificaat voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Vastgesteld door GCvD d.d. 6 april 2011 inclusief wijzigingsblad d.d. 15

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Cursusaanbod Kwaliteitscriteria 2.1

Cursusaanbod Kwaliteitscriteria 2.1 Cursusaanbod Kwaliteitscriteria. Geoplan biedt u een overzicht van de cursussen die u helpen bij het voldoen van de gestelde kwaliteitscriteria. Op basis van de Scholingslijst van de werkgroep Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017 Ons kenmerk: 56115 Dossier: OV 20162088 Uw kenmerk: OLO 2370633 Datum besluit: 30 januari 2017 Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

E-mail gemeente@leeuwarden.nl

E-mail gemeente@leeuwarden.nl Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 www.leeuwarden.nl E-mail gemeente@leeuwarden.nl Uitvoering: archief via BAG beheerder afschrift : aanvrager kopie : team Toezicht en

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriter ia voor kritieke massa voor vergunningverl ening toezicht & handhaving VERORDENING Inhoudsopgave KWALITEIT HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht & handhaving Versie 1 15

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 Onderwerp Op 26 januari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van een woongebouw verbouwen van een woongebouw Beschikking 276063 *17.120118* 17.120118 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276063 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

E-mail gemeente@leeuwarden.nl

E-mail gemeente@leeuwarden.nl Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 www.leeuwarden.nl E-mail gemeente@leeuwarden.nl Uitvoering: archief via BAG beheerder afschrift : aanvrager kopie : team Toezicht en

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van 12 woningen het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 12 woningen Beschikking 282257 *17.093660*

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe?

Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? 4 Kritieke massa In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 339494 Dossier: OV16158 Documentnummer: 339494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: 48 OLO: 1578275 Dossiernaam: Nieuwbouw 26 appartementen in voormalige kerk Locatie: Amsterdamsestraatweg 18-20 Datum aanvraag: 29-01-2015 Organisatie: Gemeente

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van den Hoogenbouw b.v. voor het project:

Nadere informatie

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Melvin Kok - Deltion College / Bouwkunde Bol 4 - KOB Opleiding / (Aannemersdipl.) - Chr. Hogeschool Windesheim / Bouwtechn. - 4 jaar werkervaring bij een Bouwkundig

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Nationale beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit BRL 5019 d.d. 2006-10-11 Nationale beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: KPN Retail adres: Postbus 30000 postcode en woonplaats: 2500 GA 's-gravenhage

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning *17-0094468* *17-0094468* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0732 Aanvraagnummer (OLO) : Aanvrager : G.M.C. Kleuskens Onderwerp : huisvesting arbeidsmigranten Locatie : Crommentuijnstraat

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van 2 seniorenwoningen bouwen van 2 seniorenwoningen Beschikking 253720 *16.040360* 16.040360 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 253720 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0018 Documentnummer: 201600260 Locatie: Badweg 67B 1 t/m 9 Besluitdatum: 31-05-2016 OLO-nummer: 2298933 Wij hebben op 31-05-2016 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: 20150924V Bert Jan Bakker 0512-386222 Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140207 Behorend bij: 14ink15151 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 1 2 3 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Wij, burgemeester en wethouders, hebben op 8 november 2010 een aanvraag voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van een woongebouw verbouwen van een woongebouw Beschikking 276063 *17.179341* 17.179341 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276063 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Nestlé Nutrition Datum besluit : 3 mei 2011 Onderwerp : Nieuwbouw kantoor 2 Gemeente/locatie : Nunspeet/Laan 110 OLO-nummer : OLO-89080 Zaaknummer : 2011-004347 Projectnummer

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

MAASDRIEL. OMGEVINGSVERGUNNING Gemeente Maasdriel

MAASDRIEL. OMGEVINGSVERGUNNING Gemeente Maasdriel OMGEVINGSVERGUNNING Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 30 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van vier twee-onder-een-kapwoningen. De aanvraag

Nadere informatie

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning Aan Boomkwekerij Morren t.a.v. de heer G. Morren Diepesteeg 1 8081 PD Elburg Uw brief van: Uw kenmerk: Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: 0525-688 660 Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201704963 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Klimopstraat 91 door het plaatsen van een dakopbouw Adres: Klimopstraat

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2084998/3298354 op een aanvraag voor een omgevingsverguning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), ex artikel 2.1, lid

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 Aanvraag Op 4 maart 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen en verbouwen van een monument op het perceel, kadastraal bekend

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

LANDELIJKE TOETSMATRIX BOUWBESLUIT 2012 (LTB 2012) TOELICHTING

LANDELIJKE TOETSMATRIX BOUWBESLUIT 2012 (LTB 2012) TOELICHTING LANDELIJKE TOETSMATRIX BOUWBESLUIT 2012 (LTB 2012) TOELICHTING 1 De LTB 2012: wat is dat? Deze matrix kent kolommen voor alle hoofdgebruiksfuncties, die het Bouwbesluit kent en voor enkele sub-gebruiksfuncties,

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Uitgebreid 2.1-1.c juncto 2.12-1.a.3 of 2; 2.1-1.d/-1.e excl milieuneutraal/1.f; 2.27; 2.19) Aanvrager V.A.L. Vastgoed Dhr. R. Prickartz Meersenhoven 202 6222 PD Maastricht

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0370 Roden, 24 augustus 2010 Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z OMGEVINGSVERGUNNING voor het project: Zout- renovatie buitenhavenverlader locatie: Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum activiteiten: bouwen van een bouwwerk verleend aan: Akzo Nobel Salt Olo-nummer: 2713523

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG SUSTAINABILITY Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 1.0 KPMG ADVISORY N.V. Deel B van de eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht & handhaving Versie

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van 5 woningen bouwen van 5 woningen Beschikking 278350 *17.113352* 17.113352 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 278350 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (overkapping tussen twee bedrijfspercelen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie