Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011."

Transcriptie

1 Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari Algemeen: Naast gemeenten kunnen als gevolg van de Wabo en het beleggen van BWT-taken bij regionale uitvoeringsdiensten of andere samenwerkingsverbanden ook provincies, RUD s, e.d. belast zijn met toetsing aan het Bouwbesluit en dus in aanmerking voor certificatie cf. BRL5019. Dit vergt kleine aanpassingen her en der in de tekst, meestal door de gemeente of het College van B&W te vervangen door het bevoegd gezag. Zie ook voorstel inzake p.8. p Huidige tekst Onder het toetsen wordt verstaan het kwaliteitssysteem van de organisatie zo inrichten dat het beoordelen van de schriftelijke gegevens van het bouwplan aan het Bouwbesluit is geborgd. Voorstel: Het managementsysteem dient te borgen, dat de aangetoonde vereiste kwalificaties binnen de toetsende organisatie daadwerkelijk en structureel worden ingezet voor het toetsen van de berekeningen, tekeningen, schema s en overige schriftelijke dan wel digitale indieningsbescheiden van het bouwplan aan het Bouwbesluit. 1.2 Voorstel tot aanvulling aan het eind: Alleen voor alle relevante scopes onder certificaat getoetste plannen kunnen worden beschouwd en ingediend als zijnde getoetst onder certificaat. De certificaathouder, scope G, dient voor zover de scope A, B, C, D en/of E niet op zijn certificaat is/zijn aangegeven, daartoe collega certificaathouders voor de ontbrekende scopes in te schakelen. Toelichting: Het is ook denkbaar een dergelijke bepaling over te laten aan de wetgever, maar wij vinden het sterker als de BRL5019 hier zelf in voorziet. Het impliceert, dat onvolledig (onder certificaat) getoetste bouwplannen niet zullen worden ingediend. Onvolledig privaat getoetste plannen dwingen de overheid immers tot (nagenoeg) volledige toetsing. p.8 Toevoegen: Bevoegd gezag Omgevingsvergunningen worden verleend door het bevoegd gezag. Afhankelijk van het gestelde in art. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan dat zijn de gemeente / in casu het College van Burgemeester en Wethouders, de provincie / in casu het College van Gedeputeerde Staten en in bijzondere gevallen de minister van Infrastructuur en Milieu of de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering van de hiervoor benodigde werkzaamheden kan door de betreffende gemeente of provincie worden gedaan of door een zgn. regionale uitvoeringsdienst (RUD) of ander samenwerkingsverband. BOV Wijzigen in: BBTonline Software van buro voor bouwregelgeving, ondersteuning en vergunningen. Bouwbesluit online, software van Buro voor Bouwregelgeving, Ondersteuning en Vergunningen Toelichting: BOV is de naam van het bedrijf, BBT-online de naam van de betreffende toets-software. p.9 Kleine veel voorkomende bouwwerken: Hieronder worden verstaan de bouwwerken zoals gepubliceerd in de VerbouwVakWijzers tot en met vrijstaande woningen, met een woonfunctie en overige gebruiksfunctie, met een totaal gebruiksoppervlak oppervlakte kleiner dan 500 m2 ook tot scope I gerekend. De grens van 500 1

2 m2 is de hoeveelheid die wordt aangegeven op het formulier Aanvraag bouwvergunning. Geschakelde of twee-onder-één-kap woningen vallen niet onder scope I In het digitale aanvraagformulier van Omgevingsloket Online komt de 500 m-grens niet meer voor. p.10 Risicoprofiel B&W wijzigen in het bevoegd gezag VBWTN het bouw- en woningtoezicht door gemeenten. wijzigen in het bouw- en woningtoezicht van overheidwege. p e bullet Bij gemeenten is het ingevulde formulier omgevingsvergunning de opdracht bij tekening van de opdrachtgever; wijzigen in Bij onderdelen van overheidsorganen, die toetsen in het kader van vergunningverlening door het eigen bevoegd gezag is dit vereiste niet van toepassing. Wel geeft het betreffende overheidsorgaan bij de intake van de aanvraag op het formulier en in de projectadministratie aan, of dit conform deze BRL wordt getoetst of niet. Wanneer getoetst wordt ten behoeve van een ander bevoegd gezag of in specifieke opdracht van een aanvrager geldt deze eis wel. p Voorstel aanvulling 3 e bullet: - Dat alle scopes compleet zijn uitgevoerd door voor de betreffende scopes gecertificeerde bureaus; e bullet: de betreffende gemeente wijzigen in het betreffende bevoegd gezag e bullet: geheel wijzigen: Vooroverleg met de gemeente om te zorgen, dat gegevens, vereisten en wensen met betrekking tot de locatie (bestemmingsplan, welstand, monumentenzorg, milieu, belendingen, bodemgesteldheid, grondwaterstand, verkeersafwikkeling, parkeernorm, etc.) en eventueel benodigde ontheffingen cf. art.1.5 van het Bouwbesluit, die mede van invloed kunnen zijn op het bouwplan inclusief de wijze waarop aan het Bouwbesluit kan worden voldaan, tijdig worden geïntegreerd in de planontwikkeling en de toetsing. (Dit vooroverleg kan ook voorafgaand aan de opdracht aan de certificaathouder hebben plaatsgevonden op initiatief van de opdrachtgever of de ontwerper.) e bullet: gemeente. vervangen door bevoegd gezag e bullet: gemeente... vervangen door bevoegd gezag p Invoegen in huidige tekst: De direct leidinggevende van de toetsende afdeling is niet gelijk aan de direct leidinggevende van de ontwerpende, adviserende en/of projectbegeleidende afdeling. Volgende deel van huidige tekst geheel vervangen: Het is de, gemeentelijke, certificaathouders wel toegestaan ontwerpen te toetsen (onder certificaat), waarvan zij eigenaar is of deze beheert voor derden. Gemeenten De onafhankelijke status van werknemers van de gemeente, die binnen deze diensten of dienstonderdelen werkzaam zijn, dient door B&W, of een namens B&W gemandateerde directeur, door middel van een getekend statuut of verklaring verzekerd te zijn. 2

3 Behoudens werknemers van de gemeente die aangewezen zijn leiding te geven aan het uit-voeren van de toetsingen, deze uitvoeren of begeleiden, mogen andere werknemers van de gemeente geen toegang hebben tot de stukken die hierbij gebruikt of geproduceerd worden. De voorgaande tekst is redactioneel rommelig en inhoudelijk onduidelijk. Wij veronderstellen, dat het de bedoeling van de opsteller is duidelijk te maken dat ook gemeenten in aanmerking kunnen komen voor certificatie conform de BRL5019. Denkbaar zijn twee situaties: A Gemeenten met een eigen ingenieursbureau zouden dat bureau kunnen laten certificeren. Dat is eigenlijk niet anders dan voor particuliere bureaus zou gelden, met dien verstande dat het bureau geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Dat is alleen aan de gemeente als geheel. B Gemeenten zouden hun afdeling BWT kunnen laten certificeren. In dat geval is vooral van belang, dat deze afdeling onafhankelijk opereert van andere gemeentelijke afdelingen, zoals een ingenieursbureau of dergelijke. Naar onze mening moet de hierboven aangehaalde tekst uit de kritiekversie geheel worden vervangen door de volgende tekst: Als de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, geldt het voorgaande onverkort met dien verstande, dat de onafhankelijke status van het met de toetsing van bouwplannen aan het Bouwbesluit belaste organisatiedeel inzichtelijk wordt gemaakt in een door of namens het bevoegd gezag getekend statuut of verklaring. Ondertekening namens het bevoegd gezag dient te gebeuren door een leidinggevende functionaris die in lijn is gesteld boven degene die dagelijks leiding geeft aan het met de toetsing belaste organisatiedeel. In het statuut of verklaring wordt tevens aangegeven welk deel (percentage met een minimum van 25 % van het aantal aanvragen en soort, te onderscheiden in Scope I en Scope A t/m G) van de in te dienen aanvragen jaarlijks minimaal onder dit certificaat worden getoetst. De desbetreffende aanvragen worden bij de intake / ontvankelijkheidstoets als zodanig geoormerkt. Medewerkers van andere delen van de betreffende overheidsorganisatie mogen geen toegang hebben tot de stukken die hierbij worden gebruikt of geproduceerd. (met het voorgaande in de eerste zin wordt het te handhaven eerste deel van bedoeld) p Toevoegen: In de output wordt aangegeven binnen welke termijnen verbeteringen moeten zijn doorgevoerd. p.16/ We hebben in bijlage 1 deze kwalificaties gelegd naast de kwaliteitscriteria die in 2009 zijn opgesteld voor de uitvoering van VROM-taken in het kader van de discussie over de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) en de vraag wanneer gemeenten taken aan die RUD s zouden moeten overdragen. Zie: en dan met name de link op die pagina naar: downloads%2fmans_wabo_oosting%2feindrapportage_ontwikkeling_kwaliteitscriteria_transitiepro gramma_deel_b_1_.pdf Deze vergelijking leidt tot de volgende vragen en opmerkingen: - in de vergelijking hebben we de niet bouw-gerelateerde aspecten grotendeels weggelaten. Zie voor het complete beeld genoemde website. -Scope E Installaties ontbreekt in het KPMG-rapport. Voorzover gemeenten hieraan aandacht besteden zit dat bij Scope A of D, maar de laatste is eigenlijk alleen bij een aantal grotere gemeenten belegd. - Bij die gemeenten kan Scope D overigens nog wat verder zijn opgesplitst i.s.m. milieuafdeling: Bouwakoestiek, geluid, etc. - De eisen van het basis opleidings- en ervaringsniveau lopen niet opvallend uiteen. 3

4 - De eisen ten aanzien van specialistische kennis zijn ons inziens te laag waar het gaat om het Bouwbesluit. Er staat alleen cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig, maar de korte cursussen van slechts twee tot vier dagdelen, die in bijlage 5 van de kritiekversie worden genoemd zijn in onze ogen absoluut ontoereikend. BWTers met een vergelijkbaar basisniveau moeten de cursussen ABWprimair en evt. ABWvoortgezet volgen (BOB: beide 35 dagdelen verdeeld over 10 maanden) en voor functies vergelijkbaar met scope G komt daar minimaal de training Bouwbesluit voor Gevorderden (BOB: 4 dagdelen) of de Technische Kopcursus (BAN: 12 dagdelen) bij. - De eis t.a.v. het bijhouden van kennis is te minimaal geformuleerd: aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving. De VBWTN overweegt de invoering van een puntenstelsel voor de BWT-medewerkers (eveneens naar analogie van accountants, advocaten etc. Wellicht kunnen we samen met de recent opgerichte VBT hier een voorstel voor ontwikkelen. Wij stellen voor aan de eis toe te voegen... conform een nog in ontwikkeling zijnd puntenstelsel. - De BRL spreekt zich niet uit over frequentie en kritieke massa. Wij adviseren daaraan wèl aandacht te besteden: een CH moet per scope minimaal een x-aantal plannen per jaar toetsen. Zo moeten ingeschrevenen in het architectenregister sinds 2010 ook daadwerkelijk en aantoonbaar een substantieel deel van hun tijd werkzaam zijn als architect en geldt inmiddels ook voor operaties door specialisten, etc. een reële eis ons inziens. Wij stellen voor ook hieraan in het puntenstelsel aandacht te besteden, de scores op te vragen bij de periodieke audits en een ondergrens te stellen aan het aantal per jaar onder certificaat getoetste projecten.(zie ook opmerking bij p.29 inzake 9.2.2) p Huidige tekst: Voor gemeenten geldt het volgende: Vorengenoemde verzekeringsplicht geldt niet voor een certificaathoudende gemeentelijke dienst of een certificaathoudend gemeentelijk dienstonderdeel, indien uitsluitend wordt beoordeeld ten behoeve van het verlenen van omgevingsvergunningen door B&W van de eigen gemeente en indien de gemeente over een voor gemeenten gebruikelijke, algemene verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's beschikt waarvan de verzekerde som ten minste overeenkomt met de in het voorgaande bepaalde. Wanneer een gemeente ook onder certificaat beoordeelt voor derden, bijvoorbeeld andere gemeenten, dus een privaatrechtelijke rol speelt en bij proces voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit een verwijtbare fout maakt, dan wordt dit risico echter niet afgedekt door een voor gemeenten gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een gemeente, die onder certificaat voor derden beoordeelt, dient evenals een particulier adviesbureau, wel de speciale aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die in de eerste alinea van deze paragraaf verplicht wordt gesteld. Wijzigen in: Voor overheidsorganen geldt het volgende: Vorengenoemde verzekeringsplicht geldt niet voor een certificaathoudende onderdelen van overheidsorganen of samenwerkingsverbanden, indien uitsluitend wordt beoordeeld ten behoeve van het verlenen van omgevingsvergunningen door het bevoegd gezag van het eigen territorium en indien het orgaan over een voor overheden gebruikelijke, algemene verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's beschikt waarvan de verzekerde som ten minste overeenkomt met de in het voorgaande bepaalde. Wanneer het betreffende orgaan of onderdeel daarvan ook onder certificaat beoordeelt voor derden, bijvoorbeeld andere gemeenten, dus een privaatrechtelijke rol speelt en als dan bij proces voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit een verwijtbare fout maakt, dan wordt dit risico echter niet afgedekt door een voor overheden gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een overheid, die onder certificaat voor derden beoordeelt, dient evenals een particulier adviesbureau, wel de speciale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die in de eerste alinea van deze paragraaf verplicht wordt gesteld. (Discussiepunt: Stel een RUD (of een grote gemeente) is gecertificeerd en toetst voor de aangesloten provincie en gemeenten, ziet de BRL deze dan als derden of niet? Stel dat diezelfde RUD (of een grote gemeente) op verzoek van een gemeente buiten de eigen regio een plan toetst, is dit dan een derde of niet? Natuurlijk zijn dit vragen die qua aansprakelijkheid en verzekering vooral de RUD en haar klanten aangaat, maar als de BRL op dit punt eisen stelt moeten die wel duidelijk zijn.) 4

5 p Toevoegen 5 e bullet: Indien de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, dat uitsluitend tot taak heeft het toetsen en houden van toezicht van bouwplannen, dan dienen de voorgaande eisen als vaste werkwijze te zijn vastgelegd in het/de onder bedoelde statuut of verklaring. Dit geldt tevens voor de hieruit voortvloeiende invulling van de onder 7.2 t/m Wijzigen 1 e bullet: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag p wijzigen 2 e zin: intentietijd vervangen door intensiteit Wijzigen 2 e zin: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag 7.5 De officiële afkorting van Ministeriële regeling omgevingsrecht is niet MOR maar Mor Wijzigen in voor-voorlaatste zin: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag Wijzigen in voorlaatste zin: B&W van de betreffende gemeente. vervangen door het bevoegd gezag p Punt 2: de gemeente vervangen door het bevoegd gezag Ad.2: het College van B&W vervangen door het bevoegd gezag. Afbreekfout in volgende zin: niet ad vies maar advies Opmerking: Hetgeen onder 7.6 wordt beschreven is formeel volledig correct in de huidige rolverdeling. Wanneer echter het bevoegd gezag zich een eigen oordeel moet vormen over de aanvaardbaarheid van een gelijkwaardige oplossing binnen de context van een concreet bouwplan, ontkomt dat bevoegd gezag er niet aan zich dermate in dat bouwplan te verdiepen, dat sprake is van globale toetsing van het hele plan en van detailtoetsing van de specifieke context. Dat is in strijd met het principe van privatisering. Wij zullen daarom voorstellen de verplichte voorlegging aan b&w, die nu is geregeld via de Toelichting op art. 1.5 van het Bouwbesluit te schrappen voor het geval bij een onder certificaat getoetst bouwplan gelijkwaardigheid aan de orde is. Dit zal waarschijnlijk worden geregeld via een wijziging van de Wabo en een opmerking in genoemde Toelichting op art.1.5 Bb. Hierop anticiperend stellen we voor de laatste zin onder Ad.2 te vervangen door: De certificaathouder wint met betrekking tot eventueel als gelijkwaardig aan de Bouwbesluit-eisen bedoelde oplossingen advies in bij de daartoe door het minister aangestelde adviescollege, vermeldt de betreffende bouwplanonderdelen gespecificeerd in de rapportage (zie 7.7) en voegt de ingewonnen adviezen bij de stukken voor zover deze adviezen instemmend luiden. Luiden deze afwijzend, dan is geen sprake van gelijkwaardigheid en derhalve van strijdigheid met het Bouwbesluit. De tekst vanaf Gaat het om een eventuele ontheffing t/m omschreven aspecten. verplaatsen naar het eind van 7.6. Daaraan toevoegen: 5

6 De certificaathouder stelt eventueel gewenste ontheffingen zo mogelijk aan de orde gesteld in het onder (5 e bullet*) bedoelde vooroverleg met het bevoegd gezag of een aanvullend overleg. Ontheffing van bouwbesluiteisen kan alleen worden verkregen indien het bevoegd gezag daarmee in of na bedoeld vooroverleg of aanvullend overleg schriftelijk en gespecificeerd heeft ingestemd. De certificaathouder vermeldt de benodigde ontheffingen van Bouwbesluit-eisen gespecificeerd in de rapportage (zie 7.7) en voegt de verkregen schriftelijke instemming bij de stukken. *) D.w.z. na overname van ons voorstel t.a.v op p.2 van deze reactie. Bij ontheffingen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het toestaan van afwijkende verdiepingshoogten uit oogpunt van monumentenzorg o.d. Het tijdig verkrijgen van medewerking tot deze ontheffingen is voor de voortgang van de planvorming zeer noodzakelijk. De tekst vanaf De wijze van beroep t/m geëigende procedure. vervalt. 7.7 Na de 5 e bullet 2 extra bullets toevoegen: Een overzicht van de toegepaste gelijkwaardige oplossingen en de daarover ingewonnen adviezen van het door de minister aangestelde adviescollege. Een overzicht van de benodigde ontheffingen en de daarop vooraf verkregen schriftelijke instemming van het bevoegd gezag. p Laatste zin: B&W vervangen door het bevoegd gezag p Ter verificatie van het juiste begrip: Wij lezen dit artikel zo, dat een CH die is gecertificeerd voor scope G en bijv. alleen A, nooit gebruik kan maken van scope G omdat pas vanaf twee scopes (afgezien van G) mag worden ingehuurd. Zien wij dit juist? e regel: BOV vervangen door BBTonline p e regel: idem p e regel: idem Bij CKB noemen we de (verkorte) productnaam, niet de firmanaam BRIS. Bij BBTonline moeten we dit dan identiek doen, dus niet BOV. Zodra GCvD na onderzoek zulks heeft vastgesteld kan CKB worden vervangen door BRIStoets, maar dit kan ook d.m.v. mededeling op websites o.d. p Na 2 e zin geheel getal. aanvullen met: Indien de CH in de periode waarover de beoordeling door het auditteam zich uitstrekt minder dan 10 projecten in de drie in één of meer van de in de tabel genoemde categorieën heeft getoetst, vindt de audit niet plaats. De CH krijgt in dat geval maximaal 6 maanden extra tijd om alsnog tenminste 10 projecten te toetsen, alvorens de audit plaatsvindt. Voldoet de CH ook aan het eind van die extra periode hieraan niet, zal de beslisser worden geadviseerd het certificaat niet voort te zetten. p.35 Sdu heeft de uitgave Bouwbesluit in de praktijk per 31 december 2010 opgeheven. Deze is nu geïntegreerd in het maandblad Bouwregels in de praktijk (verschijnt 10 x per jaar; ook Sdu) p B&W vervangen door het bevoegd gezag p.48 Landelijk niveau Toevoegen: (van de CKB). 6

7 1. de gemeente vervangen door het bevoegd gezag p.49 e.v. Er zijn verschillen vastgesteld tussen de matrix in CKB en BRIStoets en die in de huidige versie van de BRL5019. Dat kan de bedoeling niet zijn. We verwijzen hier naar bijlage 2. Bij de controle is tevens vastgesteld, dat het toetsniveau van enkele Bouwbesluitartikelen niet worden aangestuurd door de matrix en andere aansturingen niet in het Bouwbesluit voorkomen. Wij stellen voor hier met enkele mensen naar te kijken en zo mogelijk voor 1 maart met een voorstel te komen, dat tot stand zal komen in samenspraak met een historisch bij CKB betrokken deskundige een ervaren private toetser, WWI/bk en BRIS. Doel is volstrekte eenduidigheid; er moet maar één matrix in omloop zijn! Ook kent de matrix in de BRL soms een andere toedeling, zoals het voegen van 2.7, 2.8 en 2.9 (meterkast) bij Scope Installaties. Opgesteld door Alex Konings en Gert-Jan van Leeuwen. Geaccordeerd door bestuur VBWTN op

8 BIJLAGE 1 Kwaliteitscriteria BRL5019 versie Vergelijking vakinhoudelijke kwalificaties <> Kwaliteitscriteria KPMG-rapport dec.2009 BRL5019 (kritiekversie ) par Scope A Algemeen bouwkundig bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau of PHbo Bouwplantoetser o.g.; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied bouwregelgeving. Scope B Constructief bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met cursus beton-, staal- of houtconstructeur op (P)Hbo niveau; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving. Kwaliteitscriteria Wabo (deel B, versie /09) Vergunningverlening bouwen Constructieve veiligheid HBO technisch Basiscursus: Brandveiligheid Bouwfysica Ambtenaar Bouw - en Woningtoezicht I en II (Primair en Voortgezet volgens nieuwe benamingen) 3 jaar BWT ervaring (inclusief het verzamelen en/of opmaken van voorschriften) Inzicht in de structuur en systematiek van de Wabo Inzicht in de structuur en systematiek van het Bouwbesluit Weten hoe geïnventariseerd en/of opgezocht moet worden welke voorschriften uit de bouwverordening van toepassing zijn Het kunnen toepassen van de gelijkwaardigheids bepaling van het Bouwbesluit (beschikken over het hiervoor benodigde referentiekader Fulltime > 70% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO bouwkundig of Civieltechnisch Verdiepingscursus bouwbesluit opleiding beton-, staal-, of houtconstructeur op HBO niveau 5 jaar relevante werkervaring voor complexe bouwwerken 3 jaar relevante werkervaring voor eenvoudige bouwwerken Inzicht in structuur en systematiek van het bouwbesluit, de Woningwet en NEN / Eurocode normen Inzicht in structuur en systematiek van rekenmodellen / computerprogrammatuur van materialen beton, staal en hout van funderingen in relatie tot belendingen (grondmechanica) 8

9 Scope C Brandveiligheid bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige of civieltechnische opleiding op MBO niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met cursus brandpreventie zoals module specialist brandpreventie (cursus Brandmeester, NIBRA) dan wel PHbo Fire Safety o.g.; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving. Scope D Bouwfysica bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met PHbo Bouwfysica; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving. Brandveiligheid Bouwfysica van schematisering van constructies In onderlinge samenhang interpreteren van wetsvoorschriften en bouwnormen Fulltime > 70% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO bouwkundig of civieltechnisch MBO bouwkundig of civieltechnisch Basiscursus: Bouwbesluit Procestechnologie HBO specialist brandpreventie (voorheen brandpreventie op niveau adjunct hoofdbrandweermeester) 3 jaar (inclusief repressie ervaring) Inzicht in structuur en systematiek van het bouwbesluit, gebruiksbesluit, AWB, Wm, Wro en M.e.r. In onderlinge samenhang interpreteren van wetsvoorschriften en normen bouwbesluit / Wetmilieubeheer Brandpreventie van chemische eigenschappen van stoffen en procestechnologie Risico- en effectanalyses Fulltime > 70% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO bouwkunde, civieltechnisch, werktuigkundige of natuurkundig Basiscursus: Verdiepingscursus Bouwbesluit Post HBO bouwfysica 3 jaar relevante werkervaring voor complex; 1 jaar relevante werkervaring voor niet complex van bouwnormen Inzicht in structuur en systematiek Bouwbesluit Praktijkkennis vanuit bouwinspecties Inzicht werking gelijkwaardigheidsbesluit (Gebruik meetapparatuur) Doorgronden opzet, datainvoer en resultaten diverse rekenmethodes bouwfysica NVT 9

10 ZIE Scope D Bouwfysica (specialisme) Bouwakoestiek Scope E Installaties -/- bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Hbo/TU niveau of bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring; aangevuld met PHbo Installatietechniek voor bouwkundigen; cursus Bouwbesluit; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g. of aantoonbaar gelijkwaardig; bouwregelgeving. Hoogfrequent > 40% FTE 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid HBO technisch (milieutechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde, verkeerskunde) Basiscursus: Verdiepingscursus opstellen geluidsmodellen Verdiepingscurus Milieu wetgeving en ruimtelijke ordening en ArcGIS Bouw akoestiek 3 jaar relevante werkervaring Wet geluidhinder (Wgh.), Wro Awb Bouwbesluit Akoestische rekenmodellen (kunnen bepalen welk model van toepassing is) Geluid en trillingen NPR 5070 (praktijk richtlijn geluidwering in woongebouwen) NEN 5078 (Geluidwering in gebouwen - Rekenmethode voor de bepaling van de geluidabsorptie in ruimten) NEN 5077(hoofdst. 4) Hoogfrequent > 40% en/of: 3 keer per jaar uitvoeren van een beoordeling 2 ivm controle + 1 in opleiding ivm bedrijfszekerheid Scope G Coördinator bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo/TU niveau; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Casemanagen complex HBO Basiscursus: Omgevingsrecht Wabo Awb NVT 3 jaar relevante werkervaring in procesmanagement en het 10

11 Bouwplantoetser o.g. en twee jaarervaring; bouwregelgeving. Scope I Kleine veel voorkomende bouwwerken bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo niveau; cursus Bouwbesluit of aantoonbaar gelijkwaardig; aan het Bouwbesluit in het vakgebied of PHbo Bouwplantoetser o.g.; bouwregelgeving afhandelen van Awb procedures Inzicht in structuur en systematiek (bouw)tekeningen, Awb en Wabo inclusief gerelateerde regelingen NVT Hoogfrequent > 40% FTE en/of 5 complexe meervoudige aanvragen 2 ivm bedrijfszekerheid A1 Case managen eenvoudig MBO Basiscursus Omgevingsrecht Wabo Awb NVT 3 jaar relevante werkervaring in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures Inzicht in structuur en systematiek (bouw)tekeningen, Awb en Wabo inclusief gerelateerde regelingen NVT > 40% FTE 2 ivm bedrijfszekerheid ZIE OOK: Vergunningverlening bouwen 11

12 BIJLAGE 2 is afzonderlijk bijgevoegd in pdf. 12

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING

Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING 10 Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING Tekst Ing. Gert-Jan van Leeuwen, m.m.v, mr. Hans Barendregt en ir. Hajé van Egmond In deel I van deze beschouwing

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Lijst van vragen - ERB-rapport Erkende technische oplossingen

Lijst van vragen - ERB-rapport Erkende technische oplossingen Overzicht vragen AO Bouwregelgeving maart 14 Lijst van vragen - ERB-rapport Erkende technische oplossingen Kamerstuknummer : -9 Vragen aan : Regering Commissie : Wonen en Rijksdienst Nr Vraag Blz 1 Hoe

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten 02 Inhoud 1. Inleiding 03 2. De aanpak van het onderzoek 04 2.1 Doel

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie