STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde"

Transcriptie

1 STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL Beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog milieu-educator

2 BEROEPSPROFIEL beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog milieu-educator sector : chemie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : milieukunde beroepen : milieucoördinator - milieutechnoloog procesingenieur - milieuconsulent - milieudeskundige - milieuanalist milieutoxicoloog - milieuambtenaar - milieuecoloog milieu-educator Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/25 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE I N H O U D 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Verificatie 1 2 BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Vastlegging van de beroepenclusters en de beroepen Niveaubepaling 3 3 BEROEPSHOUDINGEN Milieucoördinator Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieutechnoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Procesingenieur (of procesmanager) Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieuconsulent (of milieuadviseur) Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieudeskundige Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 13

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 3.6 Milieuanalist, milieu-inspecteur Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieutoxicoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieuambtenaar Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Ecoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieueducator Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 21 4 BIBLIOGRAFIE 22 5 MEDEWERKERS 23 6 BIJLAGEN 24 Bijlage 1: Opleiding Industrieel Ingenieur Milieukunde aan de Vlaamse Autonome Hogeschool van West-Vlaanderen 24 Bijlage 2: Milieuverklaring, charter 99. Zuid-Westvlaamse Economische samenwerking 25 Bijlage 3: Marktonderzoek en vacatures voor Industrieel Ingenieur Milieukunde 26 Bijlage 4: Groot aantal cursisten uit bedrijven met behoefte aan milieuopleiding 27

5 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector: Studiegebied: Opleiding: Beroepen: Chemie Industriële wetenschappen en technologie Milieukunde Milieucoördinator Milieutechnoloog Procestechnoloog Milieuconsulent Milieudeskundige Milieuanalist Milieutoxicoloog Milieuambtenaar Milieuecoloog Milieueducator 1.2 Opdrachtgever De minister van Onderwijs gaf aan het hogeschoolonderwijs in 1993 de opdracht om Beroepsprofielen en basiscompetenties te maken. De Vlor startte in 1995 een project op met het oogpunt de werkgroepen te begeleiden. 1.3 Verificatie De Raad voor het hoger onderwijs brengt een advies uit over het opleidingsprofiel. Het profiel wordt overgemaakt aan de minister van onderwijs.

6 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 2 2 BEROEPSPROFIEL 2.1 Vooronderzoek Socio - economisch structurele ontwikkelingen De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen van de sector milieukunde. De problematiek van het milieu en de maatschappelijke activiteiten hebben een stroomversnelling teweeg gebracht in de milieuwetgeving, de milieutechnologie en het milieubeleid. Dit heeft als gevolg dat bedrijven, instellingen en de overheid versneld inspelen op het voorkomen of beperken van verontreinigingen van bodem, lucht en water, de verspilling van energie, de groei van de afvalberg, de verstoring van het ecologisch evenwicht. Sinds het verschijnen van het Vlaams kaderdecreet betreffende bedrijfsinterne milieuzorg van 19 april 1995 kent ons land een nieuwe beroepsbezigheid, nl. deze van milieucoördinator. Bedrijven worden verplicht technologisch de best beschikbare technieken te gebruiken om lozingen en emissies van verontreinigingen te voorkomen of te beperken, energie te beheersen en verstoringen van ecosystemen tegen te gaan. Om aan de opgelegde milieuvoorwaarden te voldoen zijn verplichte controles, analysen, risico-analysen en registraties uit te voeren. Nieuwe investeringen voor het uitvoeren van milieutechnologie en milieuvriendelijker processen brengen een positief effect voor de tewerkstelling en een arbeidsintensief proces teweeg. Daarbij is Vlaanderen verplicht de Europese richtlijnen uit te werken voor het tot stand komen van een duurzame en grensoverschrijdende ontwikkeling Analyse van de arbeidsmarkt De industrieel ingenieur milieukunde is een nieuwe afstudeerrichting bij de studie van industriële wetenschappen en technologie, welke voor het eerst in de Provinciale Industriële Hogeschool te Kortrijk opgericht is om de behoeften van de bedrijfswereld bij het invoeren van milieutechnologieën te ondersteunen en welke naar aanleiding van het nieuw Hogeschooldecreet werd ingericht (zie bijlage 1) De vraag naar industrieel ingenieurs milieukunde kan afgeleid worden uit: Via een Charter 99 heeft de Zuid-West-Vlaamse Economische samenwerking de bedrijven ertoe verbonden een milieuverklaring te ondertekenen die hen er extra toe verbindt milieumaatregelen te nemen om de best beschikbare technologie in te zetten om milieuproblematiek te voorkomen of te beperken (zie bijlage 2) Marktonderzoek voor de opleiding industrieel ingenieur milieukunde (zie bijlage 3) Een groot aantal cursisten uit bedrijven voor seminaries, symposia en cursussen i.v.m. algemene milieukunde, milieutechnologie, bodemsanering, milieumanagement, e.a. (zie bijlage 4).

7 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 3 Vanaf 4 juli 1996 moeten bepaalde categorieën van inrichtingen een milieucoördinator aanduiden. Met ingang van 4 juli 1997 moet de milieucoördinator eveneens aan welbepaalde eisen inzake opleiding en/of beroepservaring voldoen. 2.2 Vastlegging van beroepenclusters en de beroepen Volgende beroepen voor de industrieel ingenieur milieukunde geven aanleiding tot beroepsclusters: Milieucoördinator Milieutoxicoloog Milieutechnoloog Ecoloog Milieuanalist, milieuinspecteur Milieuambtenaar Procesingenieur Milieueducator Milieuconsulent Milieuonderzoeker Milieudeskundige 2.3 Niveaubepaling Niveau 5 Motivering Verantwoordelijkheden: De kwalificatie industrieel ingenieur milieukunde maakt het mogelijk dat hij op autonome wijze verantwoordelijkheden opneemt voor het ontwerp, vooronderzoek, sanering en organisatie teneinde de verontreinigingen, de aantasting en de uitputting in het milieu te verhinderen, te beperken of te verwijderen. Complexiteit: De industrieel ingenieur milieukunde houdt rekening met de complexiteit van de verschillende milieuproblematieken. Daarbij spelen volgende aspecten een belangrijke rol: zelfstandigheid innovatie voorstudie communicatie rapportering multidisciplinair vakkennis

8 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 4 Transfer: Hij zorgt tevens voor coördinatie van de bedrijfsinterne milieuzorg in de bedrijven. Vaardigheden daarbij zijn: analyse van de problemen innovatief vakcompetentie ondernemingsgeest synthese

9 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 5 3 BEROEPSHOUDINGEN 3.1 Milieucoördinator Globale beschrijving Het profiel van de milieucoördinator wordt bepaald door het decreet van bedrijfsinterne milieuzorg van 19 april 1995 en 3 juli 1996 (B.S.), hoofdstuk 2. De milieucoördinator kan intern aan een bedrijf verbonden zijn of extern. Vanaf 4 juli 1996 moeten bepaalde categorieën van inrichtingen een milieucoördinator aanduiden. Met ingang van 4 juli 1997 moet de milieucoördinator eveneens voldoen aan welbepaalde eisen en/of beroepservaring Opleidingsvereisten Milieucoördinator niveau 1 moet houder zijn van het einddiploma van hoger onderwijs of universitair niveau. Als de milieucoördinator geen werknemer is van een exploitant moet de milieucoördinator erkend zijn door de Vlaamse minister Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieucoördinator Typefunctie bedrijfsbeleid Deelfunctie Coördinatie Advies Taken van de coördinatie Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten. Deze bijdrage omvat: het opmaken of laten opmaken van een summiere milieubeschrijving van het bedrijf actualiseren of laten actualiseren van de milieubeschrijving bij belangrijke, relevante veranderingen aan de bedrijfstechnische eenheid of van de wetgeving het schriftelijk ter kennis brengen aan de bedrijfsleider van relevante best beschikbare technieken voor de uitgeoefende activiteit Te waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afvalstromen; hij rapporteert de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen om deze te verhelpen. Te waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissieen immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan. Te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en de naleving van de meldingsplicht bedoeld in de artikelen van het decreet. Voorstellen doen over en bij te dragen tot de interne en externe communicatie

10 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 6 in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken. De bijdrage tot de interne communicatie omvat: de persoonlijke en mondelinge rapportering er over te waken dat externe klachten geregistreerd en waar nodig beantwoord worden het contact met de lokale, provinciale en gewestelijke milieuadministraties het bijstaan van de bedrijfsleider bij contacten met de media Taken van advies de milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn de milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en in voorkomend geval ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht vervuld heeft. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van: de door hem/haar uitgebrachte adviezen het gevolg dat eraan werd gegeven Ondersteunende kennis Voor de deelfunctie van coördinatie: milieuwetgeving milieubeheer milieutechnologie interne en externe communicatie bedrijfsbeleid rapportering milieuchemie Voor de deelfunctie van advies geven: bedrijfsbeleid kostprijsberekening milieutechnologie milieubeheer rapportering

11 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen milieucoördinator Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.2 Milieutechnoloog Globale beschrijving De milieutechnoloog zorgt voor de uitvoering van de installaties ten einde de beste technologie toe te passen ter voorkoming of verwijdering van de verontreinigingen. Hij is verantwoordelijk voor de uitbating en de optimalisatie van de nodige milieutechnologie in het bedrijf Opleidingsvereisten en beroepservaring In het kader van de Vlaamse milieureglementering zijn de bedrijven verplicht de best beschikbare technologie te gebruiken voor het voorkomen of beperken van de milieuverontreiniging Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie onderhoud Deelfunctie voorstudie sanering organisatie

12 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 8 Taken voorstudie Een milieutechnoloog heeft tot taak de best beschikbare technologie te ontwerpen. Daartoe berekent hij de dimensies van de installaties die nodig zijn om verontreinigingen te voorkomen of te beperken. De milieutechnoloog voert studies uit om de verontreinigingen te beperken of te verwijderen in afvalwater, lucht, bodem en afval. Hij doet daarbij voorstellen aan de bedrijfsleiders. Uitvoeren van hydrogeologische studie voor stabiliteitstudie van gronden voor aanleggen van stortplaatsen en uitvoeren van bodemsanering, e.a.. Taken van de sanering Zuiveren van afvalwater: de milieutechnoloog berekent de dimensionering en duidt de nodige technieken aan om de waterzuivering uit te voeren van de bekkens nodig voor de primaire (fysisch-chemische) zuivering, de secundaire (biologische) zuivering en de tertiaire (specifieke) zuivering. Zuiveren van luchtverontreiniging: de milieutechnoloog zoekt de best gepaste techniek om de luchtemissies en geurhinder te beperken of te voorkomen. Hij zuivert de rookgassen, optimaliseert de luchtzuivering en neemt maatregelen om de geurhinder weg te nemen. Saneren van de bodem: de milieutechnoloog heeft de nodige kennis om de gepaste bodemsaneringstechniek toe te passen. Bij de gepaste ervaring kan hij als bodemsaneringsdeskundige aangesteld worden. Afval verwijderen: de recyclagetechnologie invoeren, gebruik makend van integraal ketenbeheer; organiseren van afvalverwijdering, aanleg van stortplaatsen; verwerken van afval en gebruik maken van secundaire grondstoffen. Verwijderingstechnieken van afval en toepassing van technieken om afval zoals slib, baggerspecie, vliegas, e.a. nuttig te kunnen gebruiken. Taken van de organisatie Zoeken naar milieuvriendelijke processen om de productie met de minste milieubelasting te laten verlopen. Toepassen van procesgeïntegreerde en preventieve technologie. Vermijden van geluids - en trillingshinder door brongerichte maatregelen te nemen of curatief te werken. Energie beheersen: de grondstoffenkeuze en de energietechnologieën ontwikkelen ter reductie van luchtemissies en uitputting van de grond- en hulpstoffen. Ontwikkelen van veiligheids- en beschermingstechnieken teneinde zware ongevallen te voorkomen De ondersteunende kennis Kennis bij de deelfunctie van de voorstudie Milieutechnologie van afvalwater, lucht, bodem, afval, geur, geluid en trillingen. Daarbij is het nodig de verschillende technologieën te kennen voor de verwijdering of beperking van de verontreinigingen, het verhinderen van de milieubelasting. Studie van de specifieke milieuproblematiek van het bedrijf Berekenen van de dimensies van de installaties om met voldoende capaciteit de technologie te kunnen uitvoeren. Kostprijsberekening van de ontwerpen Uitvoeren van een bodemstudie

13 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 9 Kennis bij de deelfunctie van de sanering Milieutechnologie van afvalwater, lucht, bodem, afval, geur, geluid en trillingen. De nodige technieken om de verontreinigingen te verwijderen zijn hierbij belangrijk. Kennis van de belangrijkste milieuparameters De belangrijkste afvalverwerkingstechnieken kennen met hun prioiteiten Principes van integraal ketenbeheer Procesautomatisering voor het uitvoeren en bewaken van de technologie. Kennis bij de deelfunctie van organisatie Kunnen deelnemen in de organisatie van het milieubeheer Overleg met verschillende organisaties binnen het bedrijf Technologische voorstellen formuleren naar de bedrijfsleiding Beroepshoudingen van de milieutechnoloog Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

14 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Procesingenieur (of procesmanager) Globale beschrijving De procesingenieur wordt verantwoordelijk gesteld voor de procesopvolging en hij staat in voor het verbeteren en het optimaliseren van het integrale proces. Daarbij wordt gestreefd naar een kwaliteits- en milieuvriendelijk beleid Opleidingsvereisten en beroepservaring Teneinde de productie optimaal te houden dient een procesingenieur met bedrijfservaring de coördinatie van de processen uit te voeren met het principe van integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling, zoals in het milieubeleid van de overheid gesteld wordt Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Coördinatie Deelfunctie Organisatie Taken Leiding geven aan een team specialisten die de richtlijnen uitvoeren. Opzetten van nieuwe en verbeteren van bestaande productiesystemen. Daarbij wordt uitgegaan van het principe van integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling. Integreren van middelen en materialen ter realisatie van de doelstellingen voor productiviteit, kwaliteit, veiligheid en kosten. Communiceren met mensen ter optimalisatie van de productie Opvolgen van de productie inzake kwaliteit en milieueisen Ondernemen van correctieve en preventieve acties tijdens het productieproces Rapporteren aan de lijnfunctionarissen en oversten Sluiten van kringlopen van grond- hulp- en afvalstoffen en energie Toepassen van minder milieuschadelijke-, grond-, hulp- en afvalstoffen en energiedragers Verminderen van het gebruik van grond-, hulp-, en afvalstoffen en energiedragers Verbeteren van omzettings- en scheidingsrendementen Toepassen van verbeterde procesbesturingssystemen De ondersteunende kennis bedrijfsmanagement milieubeheer kostprijsberekening, IKZ communicatie marketing procesautomatisering bedrijfsorganisatie milieutechnologie milieuchemie, milieufysica

15 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 11 interne milieuzorgsysteem ingenieurstechieken, industriële chemie procesuitvoering Beroepshoudingen van de procesingenieur Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.4 Milieuconsulent (of milieuadviseur) Globale beschrijving De milieuconsulent adviseert de klanten, de bedrijven die zich tot hem wenden voor milieuadvies inzake milieuvergunningen, opzetten van milieuzorgsysteem, berekenen van heffingen, schrijven van jaarverslagen, e.a Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieuconsulent moet in staat zijn de bedrijven technologisch en juridisch bij te staan bij hun verplichtingen inzake milieuaangelegenheden Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie consulent Deelfunctie advies

16 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 12 Taken Opstellen en uitschrijven van aanvragen tot milieuvergunning, rapporten van jaarverslagen. Opzetten van een milieuzorgsysteem in bedrijven Berekenen van milieuheffingen op afvalwater, afval,... Onderzoeken van best beschikbare technologieën voor de milieuproblemen van een bedrijf. Verrichten van een milieuaudit voor de bedrijven in het kader van de EMAScertificatie Verwijzen naar deskundigen inzake analysen en rapport opstellingen Ondersteuning van juridische dossiers bij betwistingen Kosten berekenen met prioriteitsstelling van technologie De ondersteunende kennis milieuwetgeving bedrijfsinterne milieuzorg milieutechnologie kostprijsberekening milieubeheer milieuchemie sociale en nijverheidswetgeving verzekeringsbeheer economie milieusanering Beroepshoudingen van de milieuconsulent Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

17 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Milieudeskundige Globale beschrijving Een milieudeskundige is gemachtigd om in een bepaalde discipline deskundig op te treden en advies te verlenen naar bedrijven en overheid Opleidingsvereisten en beroepservaring Deskundigen worden aangesteld voor een discipline wanneer ze door hun ervaring bewezen hebben deskundig te kunnen optreden wanneer hun advies gevraagd wordt. De aanstellingen worden in het Belgisch Staatsblad aangekondigd Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Deskundige Deelfunctie Advies Taken Advies geven voor de volgende milieudisciplines: water, bodem, lucht, afvalverwerking, landschap, klimaat, e.a., inzake milieuvergunningen, bij het indienen van een milieueffectrapport (MER), bij het indienen van een veiligheidsrapport (VER) Saneren van bodem als bodemsaneringsdeskundige Goedkeuren van aanvragen voor milieuvergunningen, MER, bij de bestuursdiensten van de milieuoverheid zoals: Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Uitvoeren van erkende analysen, erkende milieuaudits, gecertificeerde kwaliteitscontrole Advies geven aan wetgevende inrichtingen inzake normen en analysemethoden Advies geven inzake toekomstige milieuproblemen en het rapporteren van de stand van zaken i.v.m. milieuproblematiek en de vooruitgang in het behalen van resultaten bij de milieuthema s zoals: klimaatswijziging, broeikaseffect, zure regen, verspreiding van gevaarlijke stoffen, verdorring, nutriënten, ozonaantasting, e.a Ondersteunende kennis milieuchemie, milieufysica milieutechnologie procesautomatisering milieuwetgeving milieubeheer informatica bedrijfsmanagement integrale kwaliteitszorg milieuanalyse bodemkunde kennis van de milieuthema s

18 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen van de milieudeskundige Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.6 Milieuanalist, Milieuinspecteur Globale beschrijving Een milieuanalist voert de nodige milieuanalysen uit ten einde in orde te zijn met de controle en handhaving van de milieuvoorwaarden van de milieuvergunning voor de exploitatie van het bedrijf Opleidingsvereisten en beroepservaring Teneinde aan de milieuverplichtingen te voldoen zijn de bedrijven verplicht milieuanalysen te laten uitvoeren door erkende milieulabo s. Men wordt erkend als analist wanneer kan bewezen worden dat men bepaalde analysen correct kan uitvoeren.

19 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieuanalist Typefunctie Analyse Deelfunctie controle Taken Verrichten van de milieuanalysen inzake water-, lucht-, geurhinder - bodemverontreinigingen. Milieuanalysen houden in: monstername, analyse, gegevensverwerkingen en rapporteren. Opgelegde analysen door de overheid dienen uitgevoerd te worden door een erkend laboratorium. Analyseren van de verontreinigingen in afval, baggerspecie, slib, vaste en vloeibare afval. Meten van de geluids- en trillingshinder. Meten van gevaarlijke straling. Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden volgens het opgelegde meetprogramma van Vlarem II en de milieuvergunning. Opstellen van de analyserapporten en milieujaarverslag van de emissies en lozingen. Bijhouden van statistieken met de resultaten van de metingen. Bijhouden van registers. Invoeren van de nodige kwaliteitseisen in het analyselaboratorium ter erkenning van de analysen door de overheid. Rapporteren aan bevoegde instanties ter gevolggeving van de beleidswetgeving terzake, zoals het opstellen van de emissiegegevens voor het emissiejaarverslag. Een milieuinspecteur is bevoegd voor de handhaving van de milieuhygiëne wetgeving. Hij houdt toezicht op, controleert ambtshalve en spoort de naleving van de milieuvergunningen op. Hij neemt de nodige maatregelen om de naleving van de wetgeving af te dwingen (PV s, onderrichtingen tot saneren) en stelt bestuursmaatregelen voor aan de vergunningsverlener Ondersteunende kennis van de taken van de milieu analist of milieuinspecteur Milieuchemie milieubiologie milieufysica milieuwetgeving rapportering informatica milieubeheer procesautomatisatie integrale kwaliteitszorg milieuaudit

20 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen van de milieuanalist, milieuinspecteur Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.7 Milieutoxicoloog Globale beschrijving De milieutoxicoloog verricht de analyse van de arbeidshygiëne in de arbeidsomgeving en leefmilieu en hij geeft aan welke de risico s zijn voor een bepaalde doelgroep Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieutoxicoloog wordt aangesteld om de werkomstandigheden en het welzijn van de werknemers in het bedrijf na te gaan. Ze verrichten daarbij de nodige analysen en rapporten en staan de arbeidsgeneesheer bij Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieutoxicoloog Typefunctie Diagnose Deelfunctie analyse

21 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 17 Taken Onderzoeken van de gevaren van de arbeidsomgeving en aangeven van de risico s voor de gezondheid van doelgroepen bij de arbeidsomstandigheden. Onderzoeken van milieurisico s bij de bevolking: zoals bij alarmfasen bij overschrijden van bepaalde ozonconcentraties, gevaarlijke straling; bij ongevallen, rampen en incidenten. Ecotoxicologische analyse verrichten in ecosystemen voor fauna en flora op land en in water. Bijhouden van groepenanalysen en statistieken i.v.m. de gezondheid van de mens als gevolg van maatschappelijk activiteiten. Rapporteren aan overheidsinstanties en de wereldgezondheidsorganisatie Opstellen en bijhouden van gegevens over de veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten van stoffen voor het gebruik van die stoffen in bedrijven, bij verwijdering van die stoffen of transport. Adviseren en bijhouden van drinkwaterkwaliteit Ondersteunende kennis van de milieutoxicoloog milieugezondheidskunde milieuwetgeving ecologie en milieubeheer brand en veiligheidstechnieken milieuchemie milieubiologie milieuanalysen rapportering Beroepshoudingen van de milieutoxicoloog Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

22 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Milieuambtenaar Globale beschrijving De milieuambtenaar verricht de nodige milieuadministratie bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur en is betrokken bij het milieubeleid van de overheid Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieuambtenaar wordt aangesteld ten einde de nodige milieuadministratie uit te voeren in bedrijven, gemeenten en in de milieuadministratie van de overheid. Specifieke opleiding in de milieuwetgeving en milieubeheer is onontbeerlijk, naast grondige kennis van milieutechnologie en milieuchemie Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten voor de milieuambtenaar Typefunctie Beleid Deelfunctie Advies Taken Zorgt voor voorbereiding en coördinatie van het beleid inzake leefmilieu en infrastructuur. Verstrekt advies inzake milieuvergunningsdossiers aan de vergunningsverlenende overheden. Verzorgt de administratie van de afdeling Water, Land, Natuur, Bos en Groen. Ondersteunt de administratie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen. Ondersteunt de administratie van Waterwegen en Zeewezen. Ontwikkelen van een milieubeleid voor de gemeente en de overheid, van de natuurontwikkelingsplannen (GNOP), van de infrastructuur en ruimtelijke ordening. Richtlijnen aangeven en nagaan van de milieuvergunning, afvalbeheer,... Verzorgen van technische dienst van de gemeente i.v.m. afvalbeheer, rioleringen. Inventariseren van de kwaliteit van de waterlopen, mest en afvalbeheer. Verrichten van de diensten van de milieuadministratie van de overheid i.v.m. inspectie, verlenen van vergunningen, ontwikkelen van plannen, bodem, afvalbeheer, metingen, e.a.. Verwerken van de emissiegegevens van het emissiejaarverslag van de bedrijven, van grote instellingen, van vervoer en verkeer.

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan 12 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 12, derde jaargang, december 1998 Inhoud Interview: Ad de Lange over Het betere werk, een IPO-project dat de kwaliteit

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie