STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde"

Transcriptie

1 STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL Beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog milieu-educator

2 BEROEPSPROFIEL beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog milieu-educator sector : chemie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : milieukunde beroepen : milieucoördinator - milieutechnoloog procesingenieur - milieuconsulent - milieudeskundige - milieuanalist milieutoxicoloog - milieuambtenaar - milieuecoloog milieu-educator Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/25 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE I N H O U D 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Verificatie 1 2 BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Vastlegging van de beroepenclusters en de beroepen Niveaubepaling 3 3 BEROEPSHOUDINGEN Milieucoördinator Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieutechnoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Procesingenieur (of procesmanager) Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieuconsulent (of milieuadviseur) Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieudeskundige Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 13

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 3.6 Milieuanalist, milieu-inspecteur Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieutoxicoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieuambtenaar Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Ecoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieueducator Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 21 4 BIBLIOGRAFIE 22 5 MEDEWERKERS 23 6 BIJLAGEN 24 Bijlage 1: Opleiding Industrieel Ingenieur Milieukunde aan de Vlaamse Autonome Hogeschool van West-Vlaanderen 24 Bijlage 2: Milieuverklaring, charter 99. Zuid-Westvlaamse Economische samenwerking 25 Bijlage 3: Marktonderzoek en vacatures voor Industrieel Ingenieur Milieukunde 26 Bijlage 4: Groot aantal cursisten uit bedrijven met behoefte aan milieuopleiding 27

5 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector: Studiegebied: Opleiding: Beroepen: Chemie Industriële wetenschappen en technologie Milieukunde Milieucoördinator Milieutechnoloog Procestechnoloog Milieuconsulent Milieudeskundige Milieuanalist Milieutoxicoloog Milieuambtenaar Milieuecoloog Milieueducator 1.2 Opdrachtgever De minister van Onderwijs gaf aan het hogeschoolonderwijs in 1993 de opdracht om Beroepsprofielen en basiscompetenties te maken. De Vlor startte in 1995 een project op met het oogpunt de werkgroepen te begeleiden. 1.3 Verificatie De Raad voor het hoger onderwijs brengt een advies uit over het opleidingsprofiel. Het profiel wordt overgemaakt aan de minister van onderwijs.

6 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 2 2 BEROEPSPROFIEL 2.1 Vooronderzoek Socio - economisch structurele ontwikkelingen De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen van de sector milieukunde. De problematiek van het milieu en de maatschappelijke activiteiten hebben een stroomversnelling teweeg gebracht in de milieuwetgeving, de milieutechnologie en het milieubeleid. Dit heeft als gevolg dat bedrijven, instellingen en de overheid versneld inspelen op het voorkomen of beperken van verontreinigingen van bodem, lucht en water, de verspilling van energie, de groei van de afvalberg, de verstoring van het ecologisch evenwicht. Sinds het verschijnen van het Vlaams kaderdecreet betreffende bedrijfsinterne milieuzorg van 19 april 1995 kent ons land een nieuwe beroepsbezigheid, nl. deze van milieucoördinator. Bedrijven worden verplicht technologisch de best beschikbare technieken te gebruiken om lozingen en emissies van verontreinigingen te voorkomen of te beperken, energie te beheersen en verstoringen van ecosystemen tegen te gaan. Om aan de opgelegde milieuvoorwaarden te voldoen zijn verplichte controles, analysen, risico-analysen en registraties uit te voeren. Nieuwe investeringen voor het uitvoeren van milieutechnologie en milieuvriendelijker processen brengen een positief effect voor de tewerkstelling en een arbeidsintensief proces teweeg. Daarbij is Vlaanderen verplicht de Europese richtlijnen uit te werken voor het tot stand komen van een duurzame en grensoverschrijdende ontwikkeling Analyse van de arbeidsmarkt De industrieel ingenieur milieukunde is een nieuwe afstudeerrichting bij de studie van industriële wetenschappen en technologie, welke voor het eerst in de Provinciale Industriële Hogeschool te Kortrijk opgericht is om de behoeften van de bedrijfswereld bij het invoeren van milieutechnologieën te ondersteunen en welke naar aanleiding van het nieuw Hogeschooldecreet werd ingericht (zie bijlage 1) De vraag naar industrieel ingenieurs milieukunde kan afgeleid worden uit: Via een Charter 99 heeft de Zuid-West-Vlaamse Economische samenwerking de bedrijven ertoe verbonden een milieuverklaring te ondertekenen die hen er extra toe verbindt milieumaatregelen te nemen om de best beschikbare technologie in te zetten om milieuproblematiek te voorkomen of te beperken (zie bijlage 2) Marktonderzoek voor de opleiding industrieel ingenieur milieukunde (zie bijlage 3) Een groot aantal cursisten uit bedrijven voor seminaries, symposia en cursussen i.v.m. algemene milieukunde, milieutechnologie, bodemsanering, milieumanagement, e.a. (zie bijlage 4).

7 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 3 Vanaf 4 juli 1996 moeten bepaalde categorieën van inrichtingen een milieucoördinator aanduiden. Met ingang van 4 juli 1997 moet de milieucoördinator eveneens aan welbepaalde eisen inzake opleiding en/of beroepservaring voldoen. 2.2 Vastlegging van beroepenclusters en de beroepen Volgende beroepen voor de industrieel ingenieur milieukunde geven aanleiding tot beroepsclusters: Milieucoördinator Milieutoxicoloog Milieutechnoloog Ecoloog Milieuanalist, milieuinspecteur Milieuambtenaar Procesingenieur Milieueducator Milieuconsulent Milieuonderzoeker Milieudeskundige 2.3 Niveaubepaling Niveau 5 Motivering Verantwoordelijkheden: De kwalificatie industrieel ingenieur milieukunde maakt het mogelijk dat hij op autonome wijze verantwoordelijkheden opneemt voor het ontwerp, vooronderzoek, sanering en organisatie teneinde de verontreinigingen, de aantasting en de uitputting in het milieu te verhinderen, te beperken of te verwijderen. Complexiteit: De industrieel ingenieur milieukunde houdt rekening met de complexiteit van de verschillende milieuproblematieken. Daarbij spelen volgende aspecten een belangrijke rol: zelfstandigheid innovatie voorstudie communicatie rapportering multidisciplinair vakkennis

8 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 4 Transfer: Hij zorgt tevens voor coördinatie van de bedrijfsinterne milieuzorg in de bedrijven. Vaardigheden daarbij zijn: analyse van de problemen innovatief vakcompetentie ondernemingsgeest synthese

9 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 5 3 BEROEPSHOUDINGEN 3.1 Milieucoördinator Globale beschrijving Het profiel van de milieucoördinator wordt bepaald door het decreet van bedrijfsinterne milieuzorg van 19 april 1995 en 3 juli 1996 (B.S.), hoofdstuk 2. De milieucoördinator kan intern aan een bedrijf verbonden zijn of extern. Vanaf 4 juli 1996 moeten bepaalde categorieën van inrichtingen een milieucoördinator aanduiden. Met ingang van 4 juli 1997 moet de milieucoördinator eveneens voldoen aan welbepaalde eisen en/of beroepservaring Opleidingsvereisten Milieucoördinator niveau 1 moet houder zijn van het einddiploma van hoger onderwijs of universitair niveau. Als de milieucoördinator geen werknemer is van een exploitant moet de milieucoördinator erkend zijn door de Vlaamse minister Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieucoördinator Typefunctie bedrijfsbeleid Deelfunctie Coördinatie Advies Taken van de coördinatie Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten. Deze bijdrage omvat: het opmaken of laten opmaken van een summiere milieubeschrijving van het bedrijf actualiseren of laten actualiseren van de milieubeschrijving bij belangrijke, relevante veranderingen aan de bedrijfstechnische eenheid of van de wetgeving het schriftelijk ter kennis brengen aan de bedrijfsleider van relevante best beschikbare technieken voor de uitgeoefende activiteit Te waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afvalstromen; hij rapporteert de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen om deze te verhelpen. Te waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissieen immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan. Te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en de naleving van de meldingsplicht bedoeld in de artikelen van het decreet. Voorstellen doen over en bij te dragen tot de interne en externe communicatie

10 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 6 in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken. De bijdrage tot de interne communicatie omvat: de persoonlijke en mondelinge rapportering er over te waken dat externe klachten geregistreerd en waar nodig beantwoord worden het contact met de lokale, provinciale en gewestelijke milieuadministraties het bijstaan van de bedrijfsleider bij contacten met de media Taken van advies de milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn de milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en in voorkomend geval ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht vervuld heeft. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van: de door hem/haar uitgebrachte adviezen het gevolg dat eraan werd gegeven Ondersteunende kennis Voor de deelfunctie van coördinatie: milieuwetgeving milieubeheer milieutechnologie interne en externe communicatie bedrijfsbeleid rapportering milieuchemie Voor de deelfunctie van advies geven: bedrijfsbeleid kostprijsberekening milieutechnologie milieubeheer rapportering

11 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen milieucoördinator Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.2 Milieutechnoloog Globale beschrijving De milieutechnoloog zorgt voor de uitvoering van de installaties ten einde de beste technologie toe te passen ter voorkoming of verwijdering van de verontreinigingen. Hij is verantwoordelijk voor de uitbating en de optimalisatie van de nodige milieutechnologie in het bedrijf Opleidingsvereisten en beroepservaring In het kader van de Vlaamse milieureglementering zijn de bedrijven verplicht de best beschikbare technologie te gebruiken voor het voorkomen of beperken van de milieuverontreiniging Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie onderhoud Deelfunctie voorstudie sanering organisatie

12 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 8 Taken voorstudie Een milieutechnoloog heeft tot taak de best beschikbare technologie te ontwerpen. Daartoe berekent hij de dimensies van de installaties die nodig zijn om verontreinigingen te voorkomen of te beperken. De milieutechnoloog voert studies uit om de verontreinigingen te beperken of te verwijderen in afvalwater, lucht, bodem en afval. Hij doet daarbij voorstellen aan de bedrijfsleiders. Uitvoeren van hydrogeologische studie voor stabiliteitstudie van gronden voor aanleggen van stortplaatsen en uitvoeren van bodemsanering, e.a.. Taken van de sanering Zuiveren van afvalwater: de milieutechnoloog berekent de dimensionering en duidt de nodige technieken aan om de waterzuivering uit te voeren van de bekkens nodig voor de primaire (fysisch-chemische) zuivering, de secundaire (biologische) zuivering en de tertiaire (specifieke) zuivering. Zuiveren van luchtverontreiniging: de milieutechnoloog zoekt de best gepaste techniek om de luchtemissies en geurhinder te beperken of te voorkomen. Hij zuivert de rookgassen, optimaliseert de luchtzuivering en neemt maatregelen om de geurhinder weg te nemen. Saneren van de bodem: de milieutechnoloog heeft de nodige kennis om de gepaste bodemsaneringstechniek toe te passen. Bij de gepaste ervaring kan hij als bodemsaneringsdeskundige aangesteld worden. Afval verwijderen: de recyclagetechnologie invoeren, gebruik makend van integraal ketenbeheer; organiseren van afvalverwijdering, aanleg van stortplaatsen; verwerken van afval en gebruik maken van secundaire grondstoffen. Verwijderingstechnieken van afval en toepassing van technieken om afval zoals slib, baggerspecie, vliegas, e.a. nuttig te kunnen gebruiken. Taken van de organisatie Zoeken naar milieuvriendelijke processen om de productie met de minste milieubelasting te laten verlopen. Toepassen van procesgeïntegreerde en preventieve technologie. Vermijden van geluids - en trillingshinder door brongerichte maatregelen te nemen of curatief te werken. Energie beheersen: de grondstoffenkeuze en de energietechnologieën ontwikkelen ter reductie van luchtemissies en uitputting van de grond- en hulpstoffen. Ontwikkelen van veiligheids- en beschermingstechnieken teneinde zware ongevallen te voorkomen De ondersteunende kennis Kennis bij de deelfunctie van de voorstudie Milieutechnologie van afvalwater, lucht, bodem, afval, geur, geluid en trillingen. Daarbij is het nodig de verschillende technologieën te kennen voor de verwijdering of beperking van de verontreinigingen, het verhinderen van de milieubelasting. Studie van de specifieke milieuproblematiek van het bedrijf Berekenen van de dimensies van de installaties om met voldoende capaciteit de technologie te kunnen uitvoeren. Kostprijsberekening van de ontwerpen Uitvoeren van een bodemstudie

13 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 9 Kennis bij de deelfunctie van de sanering Milieutechnologie van afvalwater, lucht, bodem, afval, geur, geluid en trillingen. De nodige technieken om de verontreinigingen te verwijderen zijn hierbij belangrijk. Kennis van de belangrijkste milieuparameters De belangrijkste afvalverwerkingstechnieken kennen met hun prioiteiten Principes van integraal ketenbeheer Procesautomatisering voor het uitvoeren en bewaken van de technologie. Kennis bij de deelfunctie van organisatie Kunnen deelnemen in de organisatie van het milieubeheer Overleg met verschillende organisaties binnen het bedrijf Technologische voorstellen formuleren naar de bedrijfsleiding Beroepshoudingen van de milieutechnoloog Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

14 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Procesingenieur (of procesmanager) Globale beschrijving De procesingenieur wordt verantwoordelijk gesteld voor de procesopvolging en hij staat in voor het verbeteren en het optimaliseren van het integrale proces. Daarbij wordt gestreefd naar een kwaliteits- en milieuvriendelijk beleid Opleidingsvereisten en beroepservaring Teneinde de productie optimaal te houden dient een procesingenieur met bedrijfservaring de coördinatie van de processen uit te voeren met het principe van integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling, zoals in het milieubeleid van de overheid gesteld wordt Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Coördinatie Deelfunctie Organisatie Taken Leiding geven aan een team specialisten die de richtlijnen uitvoeren. Opzetten van nieuwe en verbeteren van bestaande productiesystemen. Daarbij wordt uitgegaan van het principe van integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling. Integreren van middelen en materialen ter realisatie van de doelstellingen voor productiviteit, kwaliteit, veiligheid en kosten. Communiceren met mensen ter optimalisatie van de productie Opvolgen van de productie inzake kwaliteit en milieueisen Ondernemen van correctieve en preventieve acties tijdens het productieproces Rapporteren aan de lijnfunctionarissen en oversten Sluiten van kringlopen van grond- hulp- en afvalstoffen en energie Toepassen van minder milieuschadelijke-, grond-, hulp- en afvalstoffen en energiedragers Verminderen van het gebruik van grond-, hulp-, en afvalstoffen en energiedragers Verbeteren van omzettings- en scheidingsrendementen Toepassen van verbeterde procesbesturingssystemen De ondersteunende kennis bedrijfsmanagement milieubeheer kostprijsberekening, IKZ communicatie marketing procesautomatisering bedrijfsorganisatie milieutechnologie milieuchemie, milieufysica

15 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 11 interne milieuzorgsysteem ingenieurstechieken, industriële chemie procesuitvoering Beroepshoudingen van de procesingenieur Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.4 Milieuconsulent (of milieuadviseur) Globale beschrijving De milieuconsulent adviseert de klanten, de bedrijven die zich tot hem wenden voor milieuadvies inzake milieuvergunningen, opzetten van milieuzorgsysteem, berekenen van heffingen, schrijven van jaarverslagen, e.a Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieuconsulent moet in staat zijn de bedrijven technologisch en juridisch bij te staan bij hun verplichtingen inzake milieuaangelegenheden Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie consulent Deelfunctie advies

16 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 12 Taken Opstellen en uitschrijven van aanvragen tot milieuvergunning, rapporten van jaarverslagen. Opzetten van een milieuzorgsysteem in bedrijven Berekenen van milieuheffingen op afvalwater, afval,... Onderzoeken van best beschikbare technologieën voor de milieuproblemen van een bedrijf. Verrichten van een milieuaudit voor de bedrijven in het kader van de EMAScertificatie Verwijzen naar deskundigen inzake analysen en rapport opstellingen Ondersteuning van juridische dossiers bij betwistingen Kosten berekenen met prioriteitsstelling van technologie De ondersteunende kennis milieuwetgeving bedrijfsinterne milieuzorg milieutechnologie kostprijsberekening milieubeheer milieuchemie sociale en nijverheidswetgeving verzekeringsbeheer economie milieusanering Beroepshoudingen van de milieuconsulent Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

17 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Milieudeskundige Globale beschrijving Een milieudeskundige is gemachtigd om in een bepaalde discipline deskundig op te treden en advies te verlenen naar bedrijven en overheid Opleidingsvereisten en beroepservaring Deskundigen worden aangesteld voor een discipline wanneer ze door hun ervaring bewezen hebben deskundig te kunnen optreden wanneer hun advies gevraagd wordt. De aanstellingen worden in het Belgisch Staatsblad aangekondigd Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Deskundige Deelfunctie Advies Taken Advies geven voor de volgende milieudisciplines: water, bodem, lucht, afvalverwerking, landschap, klimaat, e.a., inzake milieuvergunningen, bij het indienen van een milieueffectrapport (MER), bij het indienen van een veiligheidsrapport (VER) Saneren van bodem als bodemsaneringsdeskundige Goedkeuren van aanvragen voor milieuvergunningen, MER, bij de bestuursdiensten van de milieuoverheid zoals: Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Uitvoeren van erkende analysen, erkende milieuaudits, gecertificeerde kwaliteitscontrole Advies geven aan wetgevende inrichtingen inzake normen en analysemethoden Advies geven inzake toekomstige milieuproblemen en het rapporteren van de stand van zaken i.v.m. milieuproblematiek en de vooruitgang in het behalen van resultaten bij de milieuthema s zoals: klimaatswijziging, broeikaseffect, zure regen, verspreiding van gevaarlijke stoffen, verdorring, nutriënten, ozonaantasting, e.a Ondersteunende kennis milieuchemie, milieufysica milieutechnologie procesautomatisering milieuwetgeving milieubeheer informatica bedrijfsmanagement integrale kwaliteitszorg milieuanalyse bodemkunde kennis van de milieuthema s

18 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen van de milieudeskundige Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.6 Milieuanalist, Milieuinspecteur Globale beschrijving Een milieuanalist voert de nodige milieuanalysen uit ten einde in orde te zijn met de controle en handhaving van de milieuvoorwaarden van de milieuvergunning voor de exploitatie van het bedrijf Opleidingsvereisten en beroepservaring Teneinde aan de milieuverplichtingen te voldoen zijn de bedrijven verplicht milieuanalysen te laten uitvoeren door erkende milieulabo s. Men wordt erkend als analist wanneer kan bewezen worden dat men bepaalde analysen correct kan uitvoeren.

19 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieuanalist Typefunctie Analyse Deelfunctie controle Taken Verrichten van de milieuanalysen inzake water-, lucht-, geurhinder - bodemverontreinigingen. Milieuanalysen houden in: monstername, analyse, gegevensverwerkingen en rapporteren. Opgelegde analysen door de overheid dienen uitgevoerd te worden door een erkend laboratorium. Analyseren van de verontreinigingen in afval, baggerspecie, slib, vaste en vloeibare afval. Meten van de geluids- en trillingshinder. Meten van gevaarlijke straling. Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden volgens het opgelegde meetprogramma van Vlarem II en de milieuvergunning. Opstellen van de analyserapporten en milieujaarverslag van de emissies en lozingen. Bijhouden van statistieken met de resultaten van de metingen. Bijhouden van registers. Invoeren van de nodige kwaliteitseisen in het analyselaboratorium ter erkenning van de analysen door de overheid. Rapporteren aan bevoegde instanties ter gevolggeving van de beleidswetgeving terzake, zoals het opstellen van de emissiegegevens voor het emissiejaarverslag. Een milieuinspecteur is bevoegd voor de handhaving van de milieuhygiëne wetgeving. Hij houdt toezicht op, controleert ambtshalve en spoort de naleving van de milieuvergunningen op. Hij neemt de nodige maatregelen om de naleving van de wetgeving af te dwingen (PV s, onderrichtingen tot saneren) en stelt bestuursmaatregelen voor aan de vergunningsverlener Ondersteunende kennis van de taken van de milieu analist of milieuinspecteur Milieuchemie milieubiologie milieufysica milieuwetgeving rapportering informatica milieubeheer procesautomatisatie integrale kwaliteitszorg milieuaudit

20 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen van de milieuanalist, milieuinspecteur Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.7 Milieutoxicoloog Globale beschrijving De milieutoxicoloog verricht de analyse van de arbeidshygiëne in de arbeidsomgeving en leefmilieu en hij geeft aan welke de risico s zijn voor een bepaalde doelgroep Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieutoxicoloog wordt aangesteld om de werkomstandigheden en het welzijn van de werknemers in het bedrijf na te gaan. Ze verrichten daarbij de nodige analysen en rapporten en staan de arbeidsgeneesheer bij Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieutoxicoloog Typefunctie Diagnose Deelfunctie analyse

21 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 17 Taken Onderzoeken van de gevaren van de arbeidsomgeving en aangeven van de risico s voor de gezondheid van doelgroepen bij de arbeidsomstandigheden. Onderzoeken van milieurisico s bij de bevolking: zoals bij alarmfasen bij overschrijden van bepaalde ozonconcentraties, gevaarlijke straling; bij ongevallen, rampen en incidenten. Ecotoxicologische analyse verrichten in ecosystemen voor fauna en flora op land en in water. Bijhouden van groepenanalysen en statistieken i.v.m. de gezondheid van de mens als gevolg van maatschappelijk activiteiten. Rapporteren aan overheidsinstanties en de wereldgezondheidsorganisatie Opstellen en bijhouden van gegevens over de veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten van stoffen voor het gebruik van die stoffen in bedrijven, bij verwijdering van die stoffen of transport. Adviseren en bijhouden van drinkwaterkwaliteit Ondersteunende kennis van de milieutoxicoloog milieugezondheidskunde milieuwetgeving ecologie en milieubeheer brand en veiligheidstechnieken milieuchemie milieubiologie milieuanalysen rapportering Beroepshoudingen van de milieutoxicoloog Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

22 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Milieuambtenaar Globale beschrijving De milieuambtenaar verricht de nodige milieuadministratie bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur en is betrokken bij het milieubeleid van de overheid Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieuambtenaar wordt aangesteld ten einde de nodige milieuadministratie uit te voeren in bedrijven, gemeenten en in de milieuadministratie van de overheid. Specifieke opleiding in de milieuwetgeving en milieubeheer is onontbeerlijk, naast grondige kennis van milieutechnologie en milieuchemie Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten voor de milieuambtenaar Typefunctie Beleid Deelfunctie Advies Taken Zorgt voor voorbereiding en coördinatie van het beleid inzake leefmilieu en infrastructuur. Verstrekt advies inzake milieuvergunningsdossiers aan de vergunningsverlenende overheden. Verzorgt de administratie van de afdeling Water, Land, Natuur, Bos en Groen. Ondersteunt de administratie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen. Ondersteunt de administratie van Waterwegen en Zeewezen. Ontwikkelen van een milieubeleid voor de gemeente en de overheid, van de natuurontwikkelingsplannen (GNOP), van de infrastructuur en ruimtelijke ordening. Richtlijnen aangeven en nagaan van de milieuvergunning, afvalbeheer,... Verzorgen van technische dienst van de gemeente i.v.m. afvalbeheer, rioleringen. Inventariseren van de kwaliteit van de waterlopen, mest en afvalbeheer. Verrichten van de diensten van de milieuadministratie van de overheid i.v.m. inspectie, verlenen van vergunningen, ontwikkelen van plannen, bodem, afvalbeheer, metingen, e.a.. Verwerken van de emissiegegevens van het emissiejaarverslag van de bedrijven, van grote instellingen, van vervoer en verkeer.

STUDIE 54 OPLEIDINGSPROFIEL. milieukunde

STUDIE 54 OPLEIDINGSPROFIEL. milieukunde STUDIE 54 OPLEIDINGSPROFIEL milieukunde OPLEIDINGSPROFIEL milieukunde sector : chemie studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : industrieel ingenieur (tweede cyclus) milieukunde

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Artikel 2 Het decreet van 5 april

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN VAN HET COMITE PBW OP GROND VAN DIVERSE WETGEVINGEN Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

BEVOEGDHEDEN VAN HET COMITE PBW OP GROND VAN DIVERSE WETGEVINGEN Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Bijlage 4 BEVOEGDHEDEN VAN HET COMITE PBW OP GROND VAN DIVERSE WETGEVINGEN 1. Leefmilieu wetgeving 1.1. Voorafgaand akkoord 1.1.1. Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE OVERHEID N. 2007 408 [C 2007/35010] 8 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13 Inhoud 1. Inhoud... 3 2 Overzicht figuren... 11 3 Lijst van afkortingen... 13 4 Inleidende bepalingen... 15 4.1 Voorwoord... 15 4.2 Regelgeving... 16 4.3 Invloed hebbende regelgeving... 17 4.4 Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam werfbeheer in de praktijk Leefmilieu Brussel De kostprijs van duurzaam werfbeheer Marc Vanderick Ondernemingen Louis De Waele De kostprijs van duurzaam werfbeheer Integratie

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van:

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van: Milieuzorgsystemen Dirk Weydts Centexbel een gezamenlijk initiatief van: met steun van: MILIEU Toenemend milieubewustzijn Overheidsbemoeiingen: wetgeving, normen, overheidsaanbestedingen, Normalisatie

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie Basis Uitvoeren metingen Rapporteren resultaten Wet- en regelgeving Ondersteunen zorgsystemen AVO Profiel Milieu-onderzoeker 4 Uitvoeren aanvullend onderzoek Milieu-inspecteur

Nadere informatie

VR DOC.0370/39BIS

VR DOC.0370/39BIS VR 2017 2104 DOC.0370/39BIS Bijlage. Beschrijving van de beroepskwalificatie van samensteller (0266) als vermeld in artikel 1. 1. GLOBAAL a. Titel Samensteller b. Definitie De samensteller stelt onderdelen,

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00004172/1011 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV HALTERMANN, EXPLOITANT

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Milieukwaliteitsnormen

Milieukwaliteitsnormen Omgevingsrecht in de Lage Landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten? Milieukwaliteitsnormen Jan Verheeke, secretaris Minaraad, VVOR-symposium, s Hertogenbosch, 22 april 2016 Legenda, en meteen ook beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Het SUSTAINGRAPH project resulteert in informatie en hulpmiddelen, die gratis kunnen worden gebruikt door de Europese Grafimediabedrijven:

Het SUSTAINGRAPH project resulteert in informatie en hulpmiddelen, die gratis kunnen worden gebruikt door de Europese Grafimediabedrijven: SUSTAINGRAPH PROJECT Geachte heer / mevrouw; we zijn blij dat u, door het invullen van deze enquête, wilt bijdragen aan het Europese project SustainGraph, dat is gericht op het in kaart brengen en verbeteren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Deskundige milieu en natuur (B1-B3)

Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Aanwervingsvoorwaarden In het bezit zijn van Bachelordiploma, of een diploma dat hiermee gelijkgesteld werd, in de richting van chemie, biologie of milieuzorg of een

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Juridische kader BELGIË 8 augustus 1980 : Bijzondere wet tot hervorming van de

Nadere informatie

::7 :.~~~ AMV/ /1027

::7 :.~~~ AMV/ /1027 VLAAMSE GEMEENSCHAP ::7 :.~~~ n~ AMV/0006370/1027 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV KANEKA BELGIUM,

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

03/03/2016 VLAREM EN BRANDWEER. Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA

03/03/2016 VLAREM EN BRANDWEER. Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA VLAREM EN BRANDWEER Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA 1 14 gemeenten (17 brandweerposten) Anzegem (1) Avelgem (1) Deerlijk (1) Harelbeke (1) Kortrijk (3)

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 13. Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19

INHOUD. Voorwoord 13. Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 23 1. Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

DE MILIEUCOÖRDINATOR

DE MILIEUCOÖRDINATOR DE MILIEUCOÖRDINATOR X Plus Milieu- en Kwaliteitszorg, Burg. CVBA Steven Harlem Milieujurist en milieucoördinator oktober 2004 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 4 1.1. Algemeen 4 1.1.1. Bedrijfsinterne milieuzorg

Nadere informatie

De milieu(zorg)coördinator als katalysator voor bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam ondernemen

De milieu(zorg)coördinator als katalysator voor bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam ondernemen De milieu(zorg)coördinator als katalysator voor bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam ondernemen Naar een nieuwe invulling van bedrijfsinterne milieuzorg? Steven Eersels, Bert Heirman, Jochen De Smet

Nadere informatie

Aan de slag met milieuinformatie

Aan de slag met milieuinformatie Aan de slag met milieuinformatie Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om die bestaande milieuwerking

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan (2016-2019): impact op de politie HCP Frans Geysels Kadernota Integrale Veiligheid Cluster Leefmilieu Gewestelijke veiligheidsfenomenen strijd

Nadere informatie

de omgevingsvergunning partim milieu

de omgevingsvergunning partim milieu de omgevingsvergunning partim milieu inleiding toepassingsgebied gevraagde informatie behandeling aanvraag slotbemerkingen inleiding fusie van twee werelden : stedenbouw en milieu blind getrouwd uitdagingen,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Inhoud Waarom selectief slopen en ontmantelen? 3 Doordacht materialenbeleid 4 Ketenbeheer in de bouw 7 Handhaving 9 Documenten 10 Voor meer informatie 11.2

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Advies van 24 januari 2002

Advies van 24 januari 2002 m i l i e u - e n n a t u u r r a a d v a n v l a a n d e r e n Advies van 24 januari 2002 over de decretale milieuaudit 2002 4 d/2002/7080/a4 Overname wordt verwelkomd, mits bronvermelding 2002 Milieu-

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen T 02 553 79 97, F 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie