STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde"

Transcriptie

1 STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL Beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog milieu-educator

2 BEROEPSPROFIEL beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog milieu-educator sector : chemie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : milieukunde beroepen : milieucoördinator - milieutechnoloog procesingenieur - milieuconsulent - milieudeskundige - milieuanalist milieutoxicoloog - milieuambtenaar - milieuecoloog milieu-educator Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/25 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE I N H O U D 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Verificatie 1 2 BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Vastlegging van de beroepenclusters en de beroepen Niveaubepaling 3 3 BEROEPSHOUDINGEN Milieucoördinator Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieutechnoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Procesingenieur (of procesmanager) Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieuconsulent (of milieuadviseur) Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieudeskundige Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 13

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 3.6 Milieuanalist, milieu-inspecteur Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieutoxicoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieuambtenaar Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Ecoloog Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Milieueducator Globale beschrijving Opleidingsvereisten Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 21 4 BIBLIOGRAFIE 22 5 MEDEWERKERS 23 6 BIJLAGEN 24 Bijlage 1: Opleiding Industrieel Ingenieur Milieukunde aan de Vlaamse Autonome Hogeschool van West-Vlaanderen 24 Bijlage 2: Milieuverklaring, charter 99. Zuid-Westvlaamse Economische samenwerking 25 Bijlage 3: Marktonderzoek en vacatures voor Industrieel Ingenieur Milieukunde 26 Bijlage 4: Groot aantal cursisten uit bedrijven met behoefte aan milieuopleiding 27

5 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector: Studiegebied: Opleiding: Beroepen: Chemie Industriële wetenschappen en technologie Milieukunde Milieucoördinator Milieutechnoloog Procestechnoloog Milieuconsulent Milieudeskundige Milieuanalist Milieutoxicoloog Milieuambtenaar Milieuecoloog Milieueducator 1.2 Opdrachtgever De minister van Onderwijs gaf aan het hogeschoolonderwijs in 1993 de opdracht om Beroepsprofielen en basiscompetenties te maken. De Vlor startte in 1995 een project op met het oogpunt de werkgroepen te begeleiden. 1.3 Verificatie De Raad voor het hoger onderwijs brengt een advies uit over het opleidingsprofiel. Het profiel wordt overgemaakt aan de minister van onderwijs.

6 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 2 2 BEROEPSPROFIEL 2.1 Vooronderzoek Socio - economisch structurele ontwikkelingen De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen van de sector milieukunde. De problematiek van het milieu en de maatschappelijke activiteiten hebben een stroomversnelling teweeg gebracht in de milieuwetgeving, de milieutechnologie en het milieubeleid. Dit heeft als gevolg dat bedrijven, instellingen en de overheid versneld inspelen op het voorkomen of beperken van verontreinigingen van bodem, lucht en water, de verspilling van energie, de groei van de afvalberg, de verstoring van het ecologisch evenwicht. Sinds het verschijnen van het Vlaams kaderdecreet betreffende bedrijfsinterne milieuzorg van 19 april 1995 kent ons land een nieuwe beroepsbezigheid, nl. deze van milieucoördinator. Bedrijven worden verplicht technologisch de best beschikbare technieken te gebruiken om lozingen en emissies van verontreinigingen te voorkomen of te beperken, energie te beheersen en verstoringen van ecosystemen tegen te gaan. Om aan de opgelegde milieuvoorwaarden te voldoen zijn verplichte controles, analysen, risico-analysen en registraties uit te voeren. Nieuwe investeringen voor het uitvoeren van milieutechnologie en milieuvriendelijker processen brengen een positief effect voor de tewerkstelling en een arbeidsintensief proces teweeg. Daarbij is Vlaanderen verplicht de Europese richtlijnen uit te werken voor het tot stand komen van een duurzame en grensoverschrijdende ontwikkeling Analyse van de arbeidsmarkt De industrieel ingenieur milieukunde is een nieuwe afstudeerrichting bij de studie van industriële wetenschappen en technologie, welke voor het eerst in de Provinciale Industriële Hogeschool te Kortrijk opgericht is om de behoeften van de bedrijfswereld bij het invoeren van milieutechnologieën te ondersteunen en welke naar aanleiding van het nieuw Hogeschooldecreet werd ingericht (zie bijlage 1) De vraag naar industrieel ingenieurs milieukunde kan afgeleid worden uit: Via een Charter 99 heeft de Zuid-West-Vlaamse Economische samenwerking de bedrijven ertoe verbonden een milieuverklaring te ondertekenen die hen er extra toe verbindt milieumaatregelen te nemen om de best beschikbare technologie in te zetten om milieuproblematiek te voorkomen of te beperken (zie bijlage 2) Marktonderzoek voor de opleiding industrieel ingenieur milieukunde (zie bijlage 3) Een groot aantal cursisten uit bedrijven voor seminaries, symposia en cursussen i.v.m. algemene milieukunde, milieutechnologie, bodemsanering, milieumanagement, e.a. (zie bijlage 4).

7 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 3 Vanaf 4 juli 1996 moeten bepaalde categorieën van inrichtingen een milieucoördinator aanduiden. Met ingang van 4 juli 1997 moet de milieucoördinator eveneens aan welbepaalde eisen inzake opleiding en/of beroepservaring voldoen. 2.2 Vastlegging van beroepenclusters en de beroepen Volgende beroepen voor de industrieel ingenieur milieukunde geven aanleiding tot beroepsclusters: Milieucoördinator Milieutoxicoloog Milieutechnoloog Ecoloog Milieuanalist, milieuinspecteur Milieuambtenaar Procesingenieur Milieueducator Milieuconsulent Milieuonderzoeker Milieudeskundige 2.3 Niveaubepaling Niveau 5 Motivering Verantwoordelijkheden: De kwalificatie industrieel ingenieur milieukunde maakt het mogelijk dat hij op autonome wijze verantwoordelijkheden opneemt voor het ontwerp, vooronderzoek, sanering en organisatie teneinde de verontreinigingen, de aantasting en de uitputting in het milieu te verhinderen, te beperken of te verwijderen. Complexiteit: De industrieel ingenieur milieukunde houdt rekening met de complexiteit van de verschillende milieuproblematieken. Daarbij spelen volgende aspecten een belangrijke rol: zelfstandigheid innovatie voorstudie communicatie rapportering multidisciplinair vakkennis

8 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 4 Transfer: Hij zorgt tevens voor coördinatie van de bedrijfsinterne milieuzorg in de bedrijven. Vaardigheden daarbij zijn: analyse van de problemen innovatief vakcompetentie ondernemingsgeest synthese

9 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 5 3 BEROEPSHOUDINGEN 3.1 Milieucoördinator Globale beschrijving Het profiel van de milieucoördinator wordt bepaald door het decreet van bedrijfsinterne milieuzorg van 19 april 1995 en 3 juli 1996 (B.S.), hoofdstuk 2. De milieucoördinator kan intern aan een bedrijf verbonden zijn of extern. Vanaf 4 juli 1996 moeten bepaalde categorieën van inrichtingen een milieucoördinator aanduiden. Met ingang van 4 juli 1997 moet de milieucoördinator eveneens voldoen aan welbepaalde eisen en/of beroepservaring Opleidingsvereisten Milieucoördinator niveau 1 moet houder zijn van het einddiploma van hoger onderwijs of universitair niveau. Als de milieucoördinator geen werknemer is van een exploitant moet de milieucoördinator erkend zijn door de Vlaamse minister Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieucoördinator Typefunctie bedrijfsbeleid Deelfunctie Coördinatie Advies Taken van de coördinatie Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten. Deze bijdrage omvat: het opmaken of laten opmaken van een summiere milieubeschrijving van het bedrijf actualiseren of laten actualiseren van de milieubeschrijving bij belangrijke, relevante veranderingen aan de bedrijfstechnische eenheid of van de wetgeving het schriftelijk ter kennis brengen aan de bedrijfsleider van relevante best beschikbare technieken voor de uitgeoefende activiteit Te waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afvalstromen; hij rapporteert de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen om deze te verhelpen. Te waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissieen immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan. Te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en de naleving van de meldingsplicht bedoeld in de artikelen van het decreet. Voorstellen doen over en bij te dragen tot de interne en externe communicatie

10 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 6 in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken. De bijdrage tot de interne communicatie omvat: de persoonlijke en mondelinge rapportering er over te waken dat externe klachten geregistreerd en waar nodig beantwoord worden het contact met de lokale, provinciale en gewestelijke milieuadministraties het bijstaan van de bedrijfsleider bij contacten met de media Taken van advies de milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn de milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en in voorkomend geval ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht vervuld heeft. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van: de door hem/haar uitgebrachte adviezen het gevolg dat eraan werd gegeven Ondersteunende kennis Voor de deelfunctie van coördinatie: milieuwetgeving milieubeheer milieutechnologie interne en externe communicatie bedrijfsbeleid rapportering milieuchemie Voor de deelfunctie van advies geven: bedrijfsbeleid kostprijsberekening milieutechnologie milieubeheer rapportering

11 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen milieucoördinator Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.2 Milieutechnoloog Globale beschrijving De milieutechnoloog zorgt voor de uitvoering van de installaties ten einde de beste technologie toe te passen ter voorkoming of verwijdering van de verontreinigingen. Hij is verantwoordelijk voor de uitbating en de optimalisatie van de nodige milieutechnologie in het bedrijf Opleidingsvereisten en beroepservaring In het kader van de Vlaamse milieureglementering zijn de bedrijven verplicht de best beschikbare technologie te gebruiken voor het voorkomen of beperken van de milieuverontreiniging Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie onderhoud Deelfunctie voorstudie sanering organisatie

12 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 8 Taken voorstudie Een milieutechnoloog heeft tot taak de best beschikbare technologie te ontwerpen. Daartoe berekent hij de dimensies van de installaties die nodig zijn om verontreinigingen te voorkomen of te beperken. De milieutechnoloog voert studies uit om de verontreinigingen te beperken of te verwijderen in afvalwater, lucht, bodem en afval. Hij doet daarbij voorstellen aan de bedrijfsleiders. Uitvoeren van hydrogeologische studie voor stabiliteitstudie van gronden voor aanleggen van stortplaatsen en uitvoeren van bodemsanering, e.a.. Taken van de sanering Zuiveren van afvalwater: de milieutechnoloog berekent de dimensionering en duidt de nodige technieken aan om de waterzuivering uit te voeren van de bekkens nodig voor de primaire (fysisch-chemische) zuivering, de secundaire (biologische) zuivering en de tertiaire (specifieke) zuivering. Zuiveren van luchtverontreiniging: de milieutechnoloog zoekt de best gepaste techniek om de luchtemissies en geurhinder te beperken of te voorkomen. Hij zuivert de rookgassen, optimaliseert de luchtzuivering en neemt maatregelen om de geurhinder weg te nemen. Saneren van de bodem: de milieutechnoloog heeft de nodige kennis om de gepaste bodemsaneringstechniek toe te passen. Bij de gepaste ervaring kan hij als bodemsaneringsdeskundige aangesteld worden. Afval verwijderen: de recyclagetechnologie invoeren, gebruik makend van integraal ketenbeheer; organiseren van afvalverwijdering, aanleg van stortplaatsen; verwerken van afval en gebruik maken van secundaire grondstoffen. Verwijderingstechnieken van afval en toepassing van technieken om afval zoals slib, baggerspecie, vliegas, e.a. nuttig te kunnen gebruiken. Taken van de organisatie Zoeken naar milieuvriendelijke processen om de productie met de minste milieubelasting te laten verlopen. Toepassen van procesgeïntegreerde en preventieve technologie. Vermijden van geluids - en trillingshinder door brongerichte maatregelen te nemen of curatief te werken. Energie beheersen: de grondstoffenkeuze en de energietechnologieën ontwikkelen ter reductie van luchtemissies en uitputting van de grond- en hulpstoffen. Ontwikkelen van veiligheids- en beschermingstechnieken teneinde zware ongevallen te voorkomen De ondersteunende kennis Kennis bij de deelfunctie van de voorstudie Milieutechnologie van afvalwater, lucht, bodem, afval, geur, geluid en trillingen. Daarbij is het nodig de verschillende technologieën te kennen voor de verwijdering of beperking van de verontreinigingen, het verhinderen van de milieubelasting. Studie van de specifieke milieuproblematiek van het bedrijf Berekenen van de dimensies van de installaties om met voldoende capaciteit de technologie te kunnen uitvoeren. Kostprijsberekening van de ontwerpen Uitvoeren van een bodemstudie

13 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 9 Kennis bij de deelfunctie van de sanering Milieutechnologie van afvalwater, lucht, bodem, afval, geur, geluid en trillingen. De nodige technieken om de verontreinigingen te verwijderen zijn hierbij belangrijk. Kennis van de belangrijkste milieuparameters De belangrijkste afvalverwerkingstechnieken kennen met hun prioiteiten Principes van integraal ketenbeheer Procesautomatisering voor het uitvoeren en bewaken van de technologie. Kennis bij de deelfunctie van organisatie Kunnen deelnemen in de organisatie van het milieubeheer Overleg met verschillende organisaties binnen het bedrijf Technologische voorstellen formuleren naar de bedrijfsleiding Beroepshoudingen van de milieutechnoloog Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

14 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Procesingenieur (of procesmanager) Globale beschrijving De procesingenieur wordt verantwoordelijk gesteld voor de procesopvolging en hij staat in voor het verbeteren en het optimaliseren van het integrale proces. Daarbij wordt gestreefd naar een kwaliteits- en milieuvriendelijk beleid Opleidingsvereisten en beroepservaring Teneinde de productie optimaal te houden dient een procesingenieur met bedrijfservaring de coördinatie van de processen uit te voeren met het principe van integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling, zoals in het milieubeleid van de overheid gesteld wordt Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Coördinatie Deelfunctie Organisatie Taken Leiding geven aan een team specialisten die de richtlijnen uitvoeren. Opzetten van nieuwe en verbeteren van bestaande productiesystemen. Daarbij wordt uitgegaan van het principe van integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling. Integreren van middelen en materialen ter realisatie van de doelstellingen voor productiviteit, kwaliteit, veiligheid en kosten. Communiceren met mensen ter optimalisatie van de productie Opvolgen van de productie inzake kwaliteit en milieueisen Ondernemen van correctieve en preventieve acties tijdens het productieproces Rapporteren aan de lijnfunctionarissen en oversten Sluiten van kringlopen van grond- hulp- en afvalstoffen en energie Toepassen van minder milieuschadelijke-, grond-, hulp- en afvalstoffen en energiedragers Verminderen van het gebruik van grond-, hulp-, en afvalstoffen en energiedragers Verbeteren van omzettings- en scheidingsrendementen Toepassen van verbeterde procesbesturingssystemen De ondersteunende kennis bedrijfsmanagement milieubeheer kostprijsberekening, IKZ communicatie marketing procesautomatisering bedrijfsorganisatie milieutechnologie milieuchemie, milieufysica

15 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 11 interne milieuzorgsysteem ingenieurstechieken, industriële chemie procesuitvoering Beroepshoudingen van de procesingenieur Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.4 Milieuconsulent (of milieuadviseur) Globale beschrijving De milieuconsulent adviseert de klanten, de bedrijven die zich tot hem wenden voor milieuadvies inzake milieuvergunningen, opzetten van milieuzorgsysteem, berekenen van heffingen, schrijven van jaarverslagen, e.a Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieuconsulent moet in staat zijn de bedrijven technologisch en juridisch bij te staan bij hun verplichtingen inzake milieuaangelegenheden Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie consulent Deelfunctie advies

16 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 12 Taken Opstellen en uitschrijven van aanvragen tot milieuvergunning, rapporten van jaarverslagen. Opzetten van een milieuzorgsysteem in bedrijven Berekenen van milieuheffingen op afvalwater, afval,... Onderzoeken van best beschikbare technologieën voor de milieuproblemen van een bedrijf. Verrichten van een milieuaudit voor de bedrijven in het kader van de EMAScertificatie Verwijzen naar deskundigen inzake analysen en rapport opstellingen Ondersteuning van juridische dossiers bij betwistingen Kosten berekenen met prioriteitsstelling van technologie De ondersteunende kennis milieuwetgeving bedrijfsinterne milieuzorg milieutechnologie kostprijsberekening milieubeheer milieuchemie sociale en nijverheidswetgeving verzekeringsbeheer economie milieusanering Beroepshoudingen van de milieuconsulent Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

17 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Milieudeskundige Globale beschrijving Een milieudeskundige is gemachtigd om in een bepaalde discipline deskundig op te treden en advies te verlenen naar bedrijven en overheid Opleidingsvereisten en beroepservaring Deskundigen worden aangesteld voor een discipline wanneer ze door hun ervaring bewezen hebben deskundig te kunnen optreden wanneer hun advies gevraagd wordt. De aanstellingen worden in het Belgisch Staatsblad aangekondigd Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefunctie Deskundige Deelfunctie Advies Taken Advies geven voor de volgende milieudisciplines: water, bodem, lucht, afvalverwerking, landschap, klimaat, e.a., inzake milieuvergunningen, bij het indienen van een milieueffectrapport (MER), bij het indienen van een veiligheidsrapport (VER) Saneren van bodem als bodemsaneringsdeskundige Goedkeuren van aanvragen voor milieuvergunningen, MER, bij de bestuursdiensten van de milieuoverheid zoals: Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Uitvoeren van erkende analysen, erkende milieuaudits, gecertificeerde kwaliteitscontrole Advies geven aan wetgevende inrichtingen inzake normen en analysemethoden Advies geven inzake toekomstige milieuproblemen en het rapporteren van de stand van zaken i.v.m. milieuproblematiek en de vooruitgang in het behalen van resultaten bij de milieuthema s zoals: klimaatswijziging, broeikaseffect, zure regen, verspreiding van gevaarlijke stoffen, verdorring, nutriënten, ozonaantasting, e.a Ondersteunende kennis milieuchemie, milieufysica milieutechnologie procesautomatisering milieuwetgeving milieubeheer informatica bedrijfsmanagement integrale kwaliteitszorg milieuanalyse bodemkunde kennis van de milieuthema s

18 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen van de milieudeskundige Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.6 Milieuanalist, Milieuinspecteur Globale beschrijving Een milieuanalist voert de nodige milieuanalysen uit ten einde in orde te zijn met de controle en handhaving van de milieuvoorwaarden van de milieuvergunning voor de exploitatie van het bedrijf Opleidingsvereisten en beroepservaring Teneinde aan de milieuverplichtingen te voldoen zijn de bedrijven verplicht milieuanalysen te laten uitvoeren door erkende milieulabo s. Men wordt erkend als analist wanneer kan bewezen worden dat men bepaalde analysen correct kan uitvoeren.

19 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieuanalist Typefunctie Analyse Deelfunctie controle Taken Verrichten van de milieuanalysen inzake water-, lucht-, geurhinder - bodemverontreinigingen. Milieuanalysen houden in: monstername, analyse, gegevensverwerkingen en rapporteren. Opgelegde analysen door de overheid dienen uitgevoerd te worden door een erkend laboratorium. Analyseren van de verontreinigingen in afval, baggerspecie, slib, vaste en vloeibare afval. Meten van de geluids- en trillingshinder. Meten van gevaarlijke straling. Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden volgens het opgelegde meetprogramma van Vlarem II en de milieuvergunning. Opstellen van de analyserapporten en milieujaarverslag van de emissies en lozingen. Bijhouden van statistieken met de resultaten van de metingen. Bijhouden van registers. Invoeren van de nodige kwaliteitseisen in het analyselaboratorium ter erkenning van de analysen door de overheid. Rapporteren aan bevoegde instanties ter gevolggeving van de beleidswetgeving terzake, zoals het opstellen van de emissiegegevens voor het emissiejaarverslag. Een milieuinspecteur is bevoegd voor de handhaving van de milieuhygiëne wetgeving. Hij houdt toezicht op, controleert ambtshalve en spoort de naleving van de milieuvergunningen op. Hij neemt de nodige maatregelen om de naleving van de wetgeving af te dwingen (PV s, onderrichtingen tot saneren) en stelt bestuursmaatregelen voor aan de vergunningsverlener Ondersteunende kennis van de taken van de milieu analist of milieuinspecteur Milieuchemie milieubiologie milieufysica milieuwetgeving rapportering informatica milieubeheer procesautomatisatie integrale kwaliteitszorg milieuaudit

20 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Beroepshoudingen van de milieuanalist, milieuinspecteur Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt 3.7 Milieutoxicoloog Globale beschrijving De milieutoxicoloog verricht de analyse van de arbeidshygiëne in de arbeidsomgeving en leefmilieu en hij geeft aan welke de risico s zijn voor een bepaalde doelgroep Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieutoxicoloog wordt aangesteld om de werkomstandigheden en het welzijn van de werknemers in het bedrijf na te gaan. Ze verrichten daarbij de nodige analysen en rapporten en staan de arbeidsgeneesheer bij Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten van de milieutoxicoloog Typefunctie Diagnose Deelfunctie analyse

21 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE 17 Taken Onderzoeken van de gevaren van de arbeidsomgeving en aangeven van de risico s voor de gezondheid van doelgroepen bij de arbeidsomstandigheden. Onderzoeken van milieurisico s bij de bevolking: zoals bij alarmfasen bij overschrijden van bepaalde ozonconcentraties, gevaarlijke straling; bij ongevallen, rampen en incidenten. Ecotoxicologische analyse verrichten in ecosystemen voor fauna en flora op land en in water. Bijhouden van groepenanalysen en statistieken i.v.m. de gezondheid van de mens als gevolg van maatschappelijk activiteiten. Rapporteren aan overheidsinstanties en de wereldgezondheidsorganisatie Opstellen en bijhouden van gegevens over de veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten van stoffen voor het gebruik van die stoffen in bedrijven, bij verwijdering van die stoffen of transport. Adviseren en bijhouden van drinkwaterkwaliteit Ondersteunende kennis van de milieutoxicoloog milieugezondheidskunde milieuwetgeving ecologie en milieubeheer brand en veiligheidstechnieken milieuchemie milieubiologie milieuanalysen rapportering Beroepshoudingen van de milieutoxicoloog Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt

22 BEROEPSPROFIEL MILIEUKUNDE Milieuambtenaar Globale beschrijving De milieuambtenaar verricht de nodige milieuadministratie bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur en is betrokken bij het milieubeleid van de overheid Opleidingsvereisten en beroepservaring De milieuambtenaar wordt aangesteld ten einde de nodige milieuadministratie uit te voeren in bedrijven, gemeenten en in de milieuadministratie van de overheid. Specifieke opleiding in de milieuwetgeving en milieubeheer is onontbeerlijk, naast grondige kennis van milieutechnologie en milieuchemie Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten voor de milieuambtenaar Typefunctie Beleid Deelfunctie Advies Taken Zorgt voor voorbereiding en coördinatie van het beleid inzake leefmilieu en infrastructuur. Verstrekt advies inzake milieuvergunningsdossiers aan de vergunningsverlenende overheden. Verzorgt de administratie van de afdeling Water, Land, Natuur, Bos en Groen. Ondersteunt de administratie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen. Ondersteunt de administratie van Waterwegen en Zeewezen. Ontwikkelen van een milieubeleid voor de gemeente en de overheid, van de natuurontwikkelingsplannen (GNOP), van de infrastructuur en ruimtelijke ordening. Richtlijnen aangeven en nagaan van de milieuvergunning, afvalbeheer,... Verzorgen van technische dienst van de gemeente i.v.m. afvalbeheer, rioleringen. Inventariseren van de kwaliteit van de waterlopen, mest en afvalbeheer. Verrichten van de diensten van de milieuadministratie van de overheid i.v.m. inspectie, verlenen van vergunningen, ontwikkelen van plannen, bodem, afvalbeheer, metingen, e.a.. Verwerken van de emissiegegevens van het emissiejaarverslag van de bedrijven, van grote instellingen, van vervoer en verkeer.

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van:

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van: Milieuzorgsystemen Dirk Weydts Centexbel een gezamenlijk initiatief van: met steun van: MILIEU Toenemend milieubewustzijn Overheidsbemoeiingen: wetgeving, normen, overheidsaanbestedingen, Normalisatie

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie Basis Uitvoeren metingen Rapporteren resultaten Wet- en regelgeving Ondersteunen zorgsystemen AVO Profiel Milieu-onderzoeker 4 Uitvoeren aanvullend onderzoek Milieu-inspecteur

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam werfbeheer in de praktijk Leefmilieu Brussel De kostprijs van duurzaam werfbeheer Marc Vanderick Ondernemingen Louis De Waele De kostprijs van duurzaam werfbeheer Integratie

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

De milieu(zorg)coördinator als katalysator voor bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam ondernemen

De milieu(zorg)coördinator als katalysator voor bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam ondernemen De milieu(zorg)coördinator als katalysator voor bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam ondernemen Naar een nieuwe invulling van bedrijfsinterne milieuzorg? Steven Eersels, Bert Heirman, Jochen De Smet

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Het SUSTAINGRAPH project resulteert in informatie en hulpmiddelen, die gratis kunnen worden gebruikt door de Europese Grafimediabedrijven:

Het SUSTAINGRAPH project resulteert in informatie en hulpmiddelen, die gratis kunnen worden gebruikt door de Europese Grafimediabedrijven: SUSTAINGRAPH PROJECT Geachte heer / mevrouw; we zijn blij dat u, door het invullen van deze enquête, wilt bijdragen aan het Europese project SustainGraph, dat is gericht op het in kaart brengen en verbeteren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 13. Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19

INHOUD. Voorwoord 13. Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 23 1. Inleiding

Nadere informatie

DE MILIEUCOÖRDINATOR

DE MILIEUCOÖRDINATOR DE MILIEUCOÖRDINATOR X Plus Milieu- en Kwaliteitszorg, Burg. CVBA Steven Harlem Milieujurist en milieucoördinator oktober 2004 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 4 1.1. Algemeen 4 1.1.1. Bedrijfsinterne milieuzorg

Nadere informatie

03/03/2016 VLAREM EN BRANDWEER. Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA

03/03/2016 VLAREM EN BRANDWEER. Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA VLAREM EN BRANDWEER Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA 1 14 gemeenten (17 brandweerposten) Anzegem (1) Avelgem (1) Deerlijk (1) Harelbeke (1) Kortrijk (3)

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Aan de slag met milieuinformatie

Aan de slag met milieuinformatie Aan de slag met milieuinformatie Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om die bestaande milieuwerking

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Advies van 24 januari 2002

Advies van 24 januari 2002 m i l i e u - e n n a t u u r r a a d v a n v l a a n d e r e n Advies van 24 januari 2002 over de decretale milieuaudit 2002 4 d/2002/7080/a4 Overname wordt verwelkomd, mits bronvermelding 2002 Milieu-

Nadere informatie

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Inhoud Waarom selectief slopen en ontmantelen? 3 Doordacht materialenbeleid 4 Ketenbeheer in de bouw 7 Handhaving 9 Documenten 10 Voor meer informatie 11.2

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Infosessies 2012 25 september 2 oktober

Infosessies 2012 25 september 2 oktober Infosessies 2012 25 september 2 oktober Duurzaam ondernemen Evenwichtige aandacht in bedrijfsvoering: PEOPLE (verbeteren werknemersklimaat) PLANET (reductie milieubelasting) PROFIT (verbeteren ondernemersklimaat)

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003 Nieuwsbrief Milieu & Bedrijf, september 2003 (Kluwer) M. Vande Woestyne & S. Deboosere, Trevi nv mvandewoestyne@trevi-env.com www.trevi-env.com BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen T 02 553 79 97, F 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Dit memorandum is een gemeenschappelijk initiatief van de voornaamste verenigingen van milieudeskundigen die elk apart verenigd zijn:

Dit memorandum is een gemeenschappelijk initiatief van de voornaamste verenigingen van milieudeskundigen die elk apart verenigd zijn: Memorandum voor de Vlaamse partijen Voorstelling van het kader en de verenigingen. Dit memorandum is een gemeenschappelijk initiatief van de voornaamste verenigingen van milieudeskundigen die elk apart

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder)

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder) Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder) Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwe financiële instrumenten

Nieuwe financiële instrumenten Nieuwe financiële instrumenten Wouter FRANCOIS Nieuwe financiële instrumenten voor de behandeling van bodemverontreiniging Departement Identificatie van verontreinigde bodems Nieuwe financiële instrumenten

Nadere informatie

DOSSIER PARK SPOOR OOST

DOSSIER PARK SPOOR OOST DOSSIER PARK SPOOR OOST Juridische stand van zaken Marleen RYELANDT, advocaat Procedure in schorsing en nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg van site Spoor Oost, niet alleen

Nadere informatie

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM DE HEER KRIS PEETERS Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ACTIEPLAN CADMIUM Maandag 13 februari 2006 Doelstelling: - probleem cadmiumverontreining Vlaanderen in kaart brengen

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR Dit kopij werd afgesloten op 30 september 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen,

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen, N. 2002 921 [C 2002/22180] 26 FEBRUARI 2002. Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, 1, 1, b) en 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie