Correctievoorschrift VMBO-BB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VMBO-BB"

Transcriptie

1 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema 4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 5 Berekening cijfer 6 Inzenden scores Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 4, 4a en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 4, 4a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het examen toekomen aan de examinator. 2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Examens gegeven richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.). 3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen. PB-080-b-2--c lees verder

2 4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. 5 De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur. 2 Algemene regels Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Examens van toepassing: De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 2 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0,,.., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3. voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel; 3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van eenzelfde prestatie. 4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld worden. 5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee aan het College voor Examens. Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer). PB-080-b-2--c 2 lees verder

3 6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Scorepunten worden toegekend op grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. 3 Vakspecifieke regels Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 4 Beoordelingsmodel Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.2). In de toelichting bij het beoordelingsschema staat de uitwerking van schriftelijke en ICT-opdrachten. De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden. U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor een minitoets. kandidaatnummer opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect max. score naam van de kandidaat Hiske Reinier Havah José Evert ONDERDEEL A x minitoets 0 8 a b c a b Toelichting: kandidaat nr. 07 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 7 scorepunten behaald. PB-080-b-2--c 3 lees verder

4 PB-080-b-2--c 4 lees verder opdrachtnr. a b c 4. Beoordelingsschema omschrijving beoordelingsaspect ALGEMEEN De zithouding van de kandidaat is goed: met een rechte rug met de onderrug tegen de rugleuning met de onderarmen recht naar voren (niet schuin omhoog of omlaag) met de onderbenen recht naar beneden De kandidaat is vaardig met de computer (kan basisfuncties programma s Word, Excel en Telraam gebruiken): heeft geen hulp nodig om met de computer te werken weet de juiste knoppen te vinden maakt de juiste menukeuzes bij vermelde computerprogramma s De kandidaat maakt de opdrachten zelfstandig, heeft geen hulp gevraagd opmerking: Hulp bij problemen waar de kandidaat niets aan kon doen, niet meetellen. transport max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

5 PB-080-b-2--c 5 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect transport ONDERDEEL A 2a De leverancierslijst met alleen de nieuwe gegevens is afgedrukt (zie 4.2). 2b De leveranciersgegevens zijn correct ingevoerd (zie 4.2). 3a De offerte-aanvraag is afgedrukt, datum en leverancier zijn correct en de offerte is ondertekend (zie 4.2). 3b De inhoud van de offerte-aanvraag, inclusief opmerkingen, is correct (zie 4.2). per onjuist of ontbrekend onderdeel - 3c Het taalgebruik is correct (geen type- of spelfouten). 4a Het ingevulde bestand is afgedrukt en de inkoopprijs is goed overgenomen (zie 4.2). 4b Alle formules zijn correct en de verkoopprijs inclusief btw is 388,42 (zie 4.2). per onjuist of ontbrekend onderdeel - 5a Het inkooporderregister en de order zijn afgedrukt, datum en adressering zijn correct en de order is ondertekend (zie 4.2). 5b De inhoud van de order is correct, inclusief de opmerking. 5c Het juiste kortingsbedrag ( 00,8) is genoteerd. 5d De order is als verstuurd geregistreerd op april (zie 4.2). transport max. 2 3 kandidaatnummer

6 PB-080-b-2--c 6 lees verder opd. 6a omschrijving beoordelingsaspect transport ONDERDEEL B Het artikeloverzicht met de artikelgroep INDIVIDUELE LESSEN is afgedrukt en de naam van deze nieuwe artikelgroep is correct ingevoerd (zie 4.2). 6b Het artikel LE20 is toegewezen aan de nieuwe artikelgroep (zie 4.2). 6c 7a 7b 7c De voorraadkaart van artikel LE2 is afgedrukt en de artikelgegevens zijn volledig en correct ingevoerd (zie 4.2). De voorraadkaart BE2 Vliegerhandschoenen is afgedrukt en de voorraad is op de juiste datum en correct bijgewerkt (zie 4.2). De voorraadkaart AC550 Opbergkoker 30cm is afgedrukt en de voorraad is op de juiste datum en correct bijgewerkt (zie 4.2). De juiste journaalposten en bedragen zijn bij de juiste artikelen genoteerd (zie 4.2 journaal bij opdracht 9 t/m 22). 8 De pakbon is afgedrukt en pakbonnummer, datum en aantal colli zijn correct (zie 4.2). 9 minitoets 0 transport max. kandidaatnummer

7 PB-080-b-2--c 7 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect transport ONDERDEEL C 0a Alleen de eerste pagina van de klantenlijst is afgedrukt (zie 4.2). opmerking: De klantvolgorde maakt niet uit. 0b Alleen klant De Horizon is uit de lijst verwijderd (zie 4.2). a De orderbevestiging is afgedrukt en de orderbevestigingsdatum is 6 april 202. b De orderbevestiging is gericht aan de juiste klant en is ondertekend (zie 4.2). c 2a De inhoud van de orderbevestiging is correct (zie 4.2) en de orderbevestiging is geregistreerd als verstuurd op 6-4 (zie 4.2 verkooporderregister bij opdracht 3). De offerte is afgedrukt, datum en klant zijn correct en de offerte is ondertekend (zie 4.2). 2b De offerte bevat het juiste aantal lesuren (zie 4.2). 2c De offerte bevat de juiste soort les en de opmerking over de geldigheid (zie 4.2). per onjuist of ontbrekend onderdeel - 3 Het verkooporderregister en de factuur zijn afgedrukt en de factuur is gedateerd (zie 4.2). transport max. 2 kandidaatnummer

8 PB-080-b-2--c 8 lees verder opd. 4a omschrijving beoordelingsaspect transport De is afgedrukt, het adres is juist, het onderwerp is passend, de aanhef en afsluiting zijn correct en onderaan staan de naam en functie van de directeur (zie 4.2). 4b De inhoud van de is volledig en correct (zie 4.2). per fout of ontbrekend onderdeel - 4c Het taalgebruik is correct (geen type- of spelfouten). ONDERDEEL D 5 Het Overzicht achterstallige vorderingen is correct ingevuld (zie 4.2). per onjuist of ontbrekend onderdeel - 6a De brief is afgedrukt en ondertekend en bevat: juiste kenmerk, datum, onderwerp en aanhef (zie 4.2). per fout of ontbrekend onderdeel - opmerking: Verkeerde debiteur bij 5 hier niet nogmaals fout rekenen. 6b De inhoud is volledig en correct (zonder regels over leveringstermijn e.d.) (zie 4.2). per onjuist/overtollig of ontbrekend onderdeel - 6c Het taalgebruik is correct (geen type- of spelfouten). 7 Het Overzicht achterstallige betalingen is volledig en correct ingevuld (zie 4.2). per onjuist of ontbrekend onderdeel - 8 minitoets 0 transport max kandidaatnummer

9 PB-080-b-2--c 9 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect transport ONDERDEEL E 9a Het kasverschil is correct vermeld: 2,5 te veel in kas. 9b Het berekende kasverschil is op de juiste datum en volledig juist geboekt in Telraam (zie 4.2). per fout of onjuiste of ontbrekende boekingsregel - 20 Het boekingsstuk is op de juiste datum en volledig juist geboekt in Telraam (zie 4.2). per fout of onjuiste of ontbrekende boekingsregel - 2 Het boekingsstuk is volledig juist geboekt in Telraam (zie 4.2). per onjuiste of ontbrekende boekingsregel - 22a Het boekingsstuk is volledig juist geboekt in Telraam (zie 4.2). per onjuiste of ontbrekende boekingsregel - 22b Het journaal is vanaf 2 april 202 afgedrukt (zie 4.2). totaal 79 max kandidaatnummer

10 4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema opdracht 2 Leveranciers Nummer Gegevens Wiegers Vliegers Bredalaan 6 Tel.: JB EINDHOVEN Fax: Contactpers.: dhr. Jaco Tettelaar Bank: Postbank: Opmerking Schrijfwijze contactpersoon kan verschillen en adres kan gekozen zijn. opdracht 3 voorbeelduitwerking Offerte-aanvraag [gegevens De Strandvlieger] Wiegers Vliegers Bredalaan JB EINDHOVEN Crediteurnummer: Aanvraagnummer: OA-345 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij verzoeken wij u een offerte te sturen voor de volgende artikelen. Art.nr Omschrijving Aantal VM200 Neutron9.0 0 Kunt u mij informeren over de levertijd van deze vlieger en over de korting bij afname van tien stuks? Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] afdeling Inkoop PB-080-b-2--c 0 lees verder

11 opdracht 4 B C D E 2 3 Kandidaatnaam: [naam kandidaat] 4 Kandidaatnummer: [kandidaatnummer] 5 6 Prijsberekening Neutron9.0 7 Formules 8 inkoopprijs excl. btw 240, winstopslag 44,00 =D8*0,6 0 verkoopprijs excl. btw 384,00 =SOM(D8:D9) korting 57,60 =D0*0,5 2 actieprijs 326,40 =D0-D 3 btw 62,02 =D2*9% 4 verkoopprijs incl. btw 388,42 =D2+D3 5 Opmerking Andere formules kunnen ook juist zijn. PB-080-b-2--c lees verder

12 opdracht 5 Inkooporder [gegevens De Strandvlieger] Kites XL Hoogstad DB VLAARDINGEN Crediteurnummer: Ordernummer: IO-578 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij plaatsen we de volgende bestelling: Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs Totaal VS0 PrismaNexus 5 26,25 3,25 VM06 HQNeo ,75 687,50 VM4 HQNeo ,75 937,50 BE50 Kheo-protectionpack 4 7,94 7,76 AC500 Vliegertas groot 6 29,28 75,68 Zoals afgesproken ontvangen wij 5% korting. Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] afdeling Inkoop Opmerking De volgorde van de artikelen kan hiervan afwijken. Inkooporderregister Datum Ink.nr Lev.nr Verst. Bev. Fact. Fact.nr Pakbon Pakbon.nr Geboekt IO F IO F PB IO F IO kl IO F IO F IO F IO F IO Nee Nee PB-080-b-2--c 2 lees verder

13 opdracht 6 Artikeloverzicht INDIVIDUELE LESSEN Art.Nr. Omschrijving Voorraad Inkoop excl. btw Verkoop excl. btw LE20 Individuele les, exclusief materialen, per uur 500 0,00 35,50 LE2 Individuele les, inclusief materialen, per uur 0 0,00 50,00 Voorraadkaart Artikelnummer LE2 Omschrijving Individuele les, inclusief materialen, per uur Besteleenheid Inkoopprijs 0,00 Verkoopprijs 50,00 min/max voorraad 0 / 0 Datum Omschrijving Bij Af Saldo PB-080-b-2--c 3 lees verder

14 opdracht 7 Voorraadkaart Artikelnummer BE2 Omschrijving Vliegerhandschoenen Besteleenheid 4 Inkoopprijs 7,9 Verkoopprijs,50 min/max voorraad 8 / 6 Datum Omschrijving Bij Af Saldo Saldo VK IK VK IK VK Inventarisatie 7 Voorraadkaart Artikelnummer AC550 Omschrijving Opbergkoker 30cm Besteleenheid 2 Inkoopprijs 4,94 Verkoopprijs 7,90 min/max voorraad 4 / 2 Datum Omschrijving Bij Af Saldo Saldo Inventarisatie PB-080-b-2--c 4 lees verder

15 opdracht 8 Pakbon Kerssen Groothandel Van Schelbergenstraat TA VENLO Crediteurnummer: Pakbonnummer: Datum: Aantal colli: 2 Art.nr Omschrijving Aantal VS02 DeltaBox220 5 VM025 OzoneFlow5, 4-lijns 4 BE005 Fullface-helm 6 PB-080-b-2--c 5 lees verder

16 opdracht 0 Klanten Klantnummer Klantgegevens Recreatiecentrum Zonnemaire Zeedijk 97 Tel.: AA ZONNEMAIRE Fax: Contactpers.: dhr. Victor Boender Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: Sport- en Leisurecentrum Voorne Duinrand 47 Tel.: DE ROCKANJE Fax: Contactpers.: dhr. Marcel Keizer Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: Outdoor World Zwartepolderweg 23 Tel.: HT CADZAND Fax: Contactpers.: mevr. Paula Kieze Bank: Kredietlimiet:.000,00 Postbank: Sport Shop Sneek Gedempte Pol 7 Tel.: BZ SNEEK Fax: Contactpers.: dhr. Mario Wit Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: Leisure For All Tweemanspolder 6 Tel.: DE ZEVENHUIZEN Fax: Contactpers.: mevr. Anne Somers Bank: Kredietlimiet:.500,00 Postbank: Brabant Trendsport Oude Bosschebaan 53 Tel.: LV HELVOIRT Fax: Contactpers.: dhr. Joseph Gonzalves Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: Recreatiepark Flevoland Groenewoudseweg 20 Tel.: CN ZEEWOLDE Fax: Contactpers.: mevr. Lisa Arts Bank: Kredietlimiet:.000,00 Postbank: Oostduincollege Oostduinlaan 220 Tel.: GH DEN HAAG Fax: Contactpers.: mevr. J. Groenheide Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: Hollandcollege Delft Rijswijkseweg 2 Tel.: CA DELFT Fax: Contactpers.: dhr. Bram Voogd Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: Opmerkingen Grijze tekst staat niet op de afdruk als alleen de eerste pagina is geprint, maar het precieze aantal regels is afhankelijk van de printerinstellingen. (Alleen) debiteur De Horizon mag niet op deze lijst voorkomen. PB-080-b-2--c 6 lees verder

17 opdracht Orderbevestiging [gegevens De Strandvlieger] Brabant Trendsport Oude Bosschebaan LV HELVOIRT Debiteurnummer: Ordernummer: VO-3472 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bevestigen wij de volgende bestelling: Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs in Totaal in VM00 OzoneTrainer, 2-lijns 3 62,90 88,70 Totaal goederen 88,70 Korting 0,00 Verzendkosten 0,00 Overige kosten 0,00 Subtotaal 88,70 Btw 35,85 Factuurbedrag 224,55 Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] afdeling Verkoop PB-080-b-2--c 7 lees verder

18 opdracht 2 Offerte [gegevens De Strandvlieger] Recreatiepark Flevoland Groenewoudseweg CN ZEEWOLDE Debiteurnummer: Offertenummer: O-988 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u de gevraagde offerte. Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs in Totaal in LE0 LE0 Groepsles (max. 5 deelnemers), inclusief materialen, per uur per persoon Groepsles, (max. 5 deelnemers), inclusief materialen, per uur per persoon Deze offerte is twee maanden geldig. 20 0,50.260, ,50.260,00 Totaal goederen 2.520,00 Korting 26,00 Verzendkosten 0,00 Overige kosten 0,00 Subtotaal 2.394,00 Btw 454,86 Factuurbedrag 2.848,86 Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] afdeling Verkoop Betaling bij afhalen van goederen: contant bij bezorging van goederen: binnen 8 dagen na factuurdatum lessen: binnen 8 dagen na factuurdatum Leveringstermijn goederen: volgens afspraak Verzendkosten goederen: 7,50 bij bestellingen tot 50,- Bij bestellingen van goederen vanaf 50,- leveren wij franco Opmerkingen Aantallen LE0: 2 x uur/pp x 20 (8x5) personen; ook goed bijvoorbeeld: x uur/pp x 240 (6x5) personen of 8 x uur/pp x 5 personen. Afhankelijk van de printerinstellingen kan deze offerte op twee pagina s komen. PB-080-b-2--c 8 lees verder

19 opdracht 3 Factuur [gegevens De Strandvlieger] Leisure For All Tweemanspolder DE ZEVENHUIZEN Debiteurnummer: Factuurnummer: VF-3469 Datum: Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs in Totaal in VS230 Wing ,00 250,00 VS220 Hawk ,65 95,30 Totaal goederen 345,30 Korting 0,00 Verzendkosten 0,00 Overige kosten 0,00 Subtotaal 345,30 Btw 65,6 Factuurbedrag 40,9 Betaling bij afhalen van goederen: contant bij bezorging van goederen: binnen 8 dagen na factuurdatum lessen: binnen 8 dagen na factuurdatum Leveringstermijn goederen: volgens afspraak Verzendkosten goederen: 7,50 bij bestellingen tot 50,- Bij bestellingen van goederen vanaf 50,- leveren wij franco PB-080-b-2--c 9 lees verder

20 Verkooporderregister Datum Verk.nr Klantnr Bevestigd Factuur Goederen Geboekt VO VO VO VO VO VO VO VO VO Nee Nee VO Nee VO Nee VO VO Nee Nee Nee PB-080-b-2--c 20 lees verder

21 opdracht 4 voorbeelduitwerking vmbo-scholen speciale actie groepslessen Geachte heer, mevrouw, De Strandvlieger biedt een aantrekkelijk tarief omdat het nieuwe vliegerseizoen begint. U krijgt 5% korting op de groepslessen als u voor 4 mei 202 boekt. Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers. De lessen duren twee uur en zijn inclusief het gebruik van materialen. Zie onze website voor meer informatie. Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze speciale actie. Wilt u bij aanmelding de gewenste data van de lessen melden? Met vriendelijke groet, A. Dijkhuizen directeur (De Strandvlieger) PB-080-b-2--c 2 lees verder

22 opdracht 5 OVERZICHT ACHTERSTALLIGE VORDERINGEN datum: 7 april 202 Van onderstaande verkoopfacturen is onze betalingstermijn verstreken. factuurnummer debiteurnummer debiteur factuurdatum vervallen per factuurbedrag in VF Brabant Trendsport 2 april april ,2 VF Oostduincollege 4 april april ,22 opdracht 6 voorbeelduitwerking [gegevens De Strandvlieger] Brabant Trendsport Oude Bosschebaan LV HELVOIRT Debiteurnummer: Kenmerk: UP Scheveningen, 8 april 202 Betreft: betalingsherinnering Geachte heer, mevrouw, De Strandvlieger heeft de betaling van factuur VF-3460 nog niet ontvangen. Wilt u deze factuur zo spoedig mogelijk betalen? Als u inmiddels heeft betaald, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] medewerker De Strandvlieger Opmerking De zinnen over leveringstermijn en verzendkosten moeten zijn verwijderd. PB-080-b-2--c 22 lees verder

23 opdracht 7 OVERZICHT ACHTERSTALLIGE BETALINGEN datum: 8 april 202 Van onderstaande inkoopfacturen is de betalingstermijn verstreken. factuurnummer crediteurnummer crediteur factuurdatum vervallen per factuurbedrag in F Kites XL 2 april april ,63 F Zeeland Vliegers 2 april april 202.8,03 F Profijt Sport 3 april april ,00 Opmerking De volgorde van de facturen kan afwijken. PB-080-b-2--c 23 lees verder

24 opdrachten 7, 9 t/m 22 Journaal Stuk Dagboek Omschrijving Rekening Debet Credit DP83 Diverse posten Inventarisatie 4900 Overige kosten 4,94 DP83 Diverse posten Inventarisatie 7000 Voorraad goederen 4,94 DP85 Diverse posten Inventarisatie 7000 Voorraad goederen 7,9 DP85 Diverse posten Inventarisatie 9900 Overige opbrengsten 7, Stuk Dagboek Omschrijving Rekening Debet Credit K-05 Kas kasverschil 000 Kas 2,5 K-05 Kas kasverschil 9900 Overige opbrengsten 2, Stuk Dagboek Omschrijving Rekening Debet Credit K-06 Kas privéstorting 000 Kas 250,00 K-06 Kas privéstorting 0550 Privé 250,00 K-07 Kas vervanging ruitenwisserbladen 4200 Autokosten 49,32 K-07 Kas vervanging ruitenwisserbladen 700 Te vorderen btw 9,37 K-07 Kas vervanging ruitenwisserbladen 000 Kas 58,69 IO-579 Inkoop Inkoop Overige kosten 84,5 IO-579 Inkoop Inkoop Te vorderen btw 5,05 IO-579 Inkoop Inkoop Crediteuren 89,20 Totaal debet 42,7 Totaal credit 42,7 Opmerking Bij beoordeling boeking kasverschil (opdracht 9b) uitgaan van uitkomsten kandidaat. PB-080-b-2--c 24 lees verder

25 5 Berekening cijfer Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur. De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) toe. De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de Septembermededeling is vermeld. Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld. Op voortgezet onderwijs centrale examens normering staat een Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een door uzelf bedachte N-term kunt invullen. U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. 6 Inzenden scores Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden. Verwerk de scores van minstens de eerste tien kandidaten per school in het programma WOLF. Gebruik hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing. Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito. PB-080-b-2--c 25 lees verder einde

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 metaaltechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 013 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 05 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 grafimedia CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema. Toelichting

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage, het programma Telraam en digitale bestanden.

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2012 gedurende 180 minuten administratie CSPE BB Bij dit examen horen een uitwerkbijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 22 opdrachten. Voor dit examen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 015 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 203 administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 ADMINISTRATIE CSE GL inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 handel en administratie CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en verkoop CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 0 CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 03 CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 0 landbouw en natuurlijke omgeving verwerking agrarische producten CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 00 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 intersectoraal CSPE BB technologie en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 016 handel en verkoop CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 06 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 bouw-breed CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 2 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 010 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2009 tijdvak 1 transport en logistiek CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 0 landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt gesloten teelten CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 instalektro CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 handel en verkoop CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 010 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vormgeving Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2014

Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 tijdvak 1 biologie CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 00 landbouw en natuurlijke omgeving bloembinden en -schikken CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 0 handel en verkoop CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 011 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 intersectoraal CSPE BB technologie en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 2 DUITS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie