Uitspraak van de Huurcommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak van de Huurcommissie"

Transcriptie

1 Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Stichting xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Stichting xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (aanwezig ter zitting) Zaaknummer Verzonden op 20 februari 2014 Wederpartij Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen: Verhuurder Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (aanwezig ter zitting) Essentie van de uitspraak De Huurcommissie is van oordeel dat aan de zijde van Verhuurder sprake is van schending van artikel 2 WOHV. I De procedure I.1 De Huurcommissie heeft een verzoek ontvangen op 1 november 2013 (gedateerd 31 oktober 2013) van de Stichting. I.2 De leges zijn door de Stichting voldaan op 19 november I.3 Verhuurder heeft op 5 december 2013 een uitgebreid verweer ingediend. I.4 De Stichting en Verhuurder zijn schriftelijk uitgenodigd voor de behandeling van het verzoek op een zitting van de Huurcommissie. De zitting vond plaats op donderdag 13 december 2013 in Utrecht. II De feiten II.1 Verhuurder is een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Woningwet, zoals genoemd in artikel 1 onder d WOHV. II.2 Verhuurder erkent de Stichting niet als huurdersorganisatie in de zin van artikel 1 onder f sub 1 0 tot en met 4 0 WOHV. II.3 Een andere huurdersorganisatie (hierna te noemen: Huurdersvereniging) wordt wel erkend door Verhuurder. Tussen Huurdersvereniging en Verhuurder bestaat een samenwerkingsovereenkomst. Pagina 1 van 7

2 III Het verzoek van de Stichting III.1 De Stichting stelt dat de Huurdersvereniging waarmee Verhuurder nu overleg voert, niet voldoet aan de eisen die de WOHV aan een Huurdersvereniging stelt. De Stichting voert hiervoor ondermeer aan dat de samenstelling van het bestuur van de Huurdersvereniging niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de communicatie met haar leden nihil is. III.2 De Stichting is van mening dat de Huurdersvereniging geen aantrekkingskracht op huurders uitoefent. Het ledenaantal van de Huurdersvereniging is teruggelopen. Er is gewerkt aan een nieuwe constructie voor het overleg, maar bij de Stichting leeft sterk de indruk dat bij de vormgeving van de nieuwe participatiestructuur Verhuurder een te grote inspraak heeft gehad. III.3 De Stichting stelt dat er onder diverse bewonerscommissies onvrede heerst over het overleg op corporatieniveau. Dit heeft geleid tot oprichting van de Stichting. III.4 Per brief van 2 mei 2013 heeft de Stichting Verhuurder van haar oprichting op de hoogte gesteld. Daarbij zijn haar statutaire doelen aangegeven, waaronder het voeren van overleg met Verhuurder. Verhuurder heeft in een reactie op deze brief de Stichting medegedeeld dat zij een constructief overleg met de Huurdersvereniging voert en dat er naar haar mening geen noodzaak bestaat op basis van de WOHV overleg te voeren met de Stichting. III.5 De Stichting stelt dat de Huurdersvereniging niet voldoet aan de eisen van artikel 1 onder f sub 1 0 tot en met 3 0 WOHV. Verhuurder overlegt aldus met een organisatie die niet aan de eisen van de WOHV voldoet. Verhuurder voert dan ook geen overleg waartoe zij op grond van de WOHV verplicht is. De Stichting stelt dat de Verhuurder om deze reden overleg met de Stichting moet voeren. IV Het verweer van Verhuurder IV.1 Verhuurder stelt dat de Huurcommissie zich niet-ontvankelijk zal moeten verklaren vanwege het feit dat de Stichting geen huurdersorganisatie in de zin van de WOHV is. IV.2 Verhuurder ontkent dat het overleg dat zij met de Huurdersvereniging voert, niet aan de eisen van de WOHV voldoet. Daarnaast is de daaraan verbonden conclusie dat er dan overleg met de Stichting gevoerd zou moeten worden, onjuist. IV.3 Verhuurder is van mening dat indien de Huurdersvereniging niet aan de WOHV voldoet, het voor de hand ligt de eventuele tekortkomingen te corrigeren. Daarnaast stelt zij dat het voor Verhuurder niet mogelijk is de samenwerking met de Huurdersvereniging te verbreken daar er sprake is van een Samenwerkingsovereenkomst. IV.4 De Huurdersvereniging is een zelfstandige organisatie. Verhuurder bemoeit zich niet met haar interne gang van zaken. De Huurdersvereniging houdt zich ten opzichte van Verhuurder aan de in de Samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken. Verhuurder ziet dan ook geen reden de Samenwerkingsovereenkomst te beëindigen. IV.5 Verhuurder wijst op artikel 2 lid 5 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin staat dat Verhuurder de Huurdersvereniging als huurdersorganisatie in de zin van de WOHV erkent en geen andere organisatie zal erkennen, tenzij de Huurdersvereniging hiermee instemt of tenzij Verhuurder goede motieven daartoe heeft. Het regelmatige overleg met de Huurdersvereniging verloopt volgens de Samenwerkingsovereenkomst en gaat over de in de WOHV genoemde onderwerpen. 2

3 IV.6 Verhuurder is van mening dat als er al iets mis is met het functioneren van de Huurdersvereniging, het resultaat van de herstructurering van de organisatie van de Huurdersvereniging afgewacht moet worden. IV.7 De bezwaren die de Stichting aanvoert, hebben niet betrekking op het overleg dat Verhuurder met de Huurdersvereniging voert, maar eventueel op de verhouding van de Huurdersvereniging ten opzichte van haar leden en de samenstelling van het huidige bestuur. De Huurdersvereniging is in deze geen partij en kan zich niet verweren. IV.8. Verhuurder stelt dat zij op grond van artikel 2 lid 2 WOHV niet verplicht is tot overleg met de Stichting. In dit artikel wordt bepaald dat indien een huurdersvereniging ten aanzien van alle wooneenheden is opgericht, alleen met die organisatie overlegd hoeft worden. Dit om te voorkomen dat zij met diverse organisaties moet overleggen, deze moet informeren en hen om advies moet vragen. Er bestaat daarom geen grondslag voor meerdere organisaties op centraal niveau. Verhuurder ziet dan ook geen rol voor de Stichting weggelegd voor samenwerking op centraal niveau naast de Huurdersvereniging. IV.9 Verhuurder verwijst in dit kader tevens naar de Nota naar aan leiding van het verslag betreffende de Wijziging van de WOHV waarin ondermeer staat dat de hoofdregel is dat als er een huurdersorganisatie op instellingsniveau is die de belangen van alle huurders vertegenwoordigt, de verhuurder kan volstaan met overleg met deze huurdersorganisatie op instellingsniveau. Verhuurder concludeert dat zij kan volstaan met overleg met de Huurdersvereniging. IV.10 Daarnaast betwist Verhuurder of de Stichting zelf wel voldoet aan de eisen van de WOHV. Dit omdat het Verhuurder niet duidelijk is of: - het bestuur van de Stichting door en uit de huurders is gekozen of aangewezen; - de Stichting huurders informeert over haar activiteiten; - de Stichting verantwoording aflegt ten opzichte van de huurders; - het voor huurders mogelijk is zich aan te sluiten bij de Stichting; - de Stichting voldoet aan de eis dat zij representatief is. IV.11 Verhuurder stelt daarom dat de Stichting geen huurdersorganisatie is in de zin van artikel 1 onder f sub 1 0 tot en met 4 0 WOHV. De Stichting moet om deze reden in haar verzoek niet-ontvankelijk verklaard worden dan wel dient de Huurcommissie zich onbevoegd te verklaren. Als de Stichting wel als huurdersorganisatie moet worden aangemerkt, verzoekt Verhuurder de Huurcommissie het verzoek van de Stichting ongegrond te verklaren dan wel af te wijzen. V Reactie Stichting op verweer Verhuurder V.1 In haar reactie stelt de Stichting dat zij wel aan de eisen van de WOHV voldoet en dat zij dus als huurdersorganisatie aangemerkt moet worden. Als er onduidelijkheden hierover bestaan bij Verhuurder, dan ligt het voor de hand dat de Stichting uitgenodigd wordt voor een gesprek om deze onduidelijkheden weg te nemen. V.2 De Stichting constateert dat de Huurdersvereniging niet aan de in de WOHV gestelde eisen voldoet. Hieruit volgt dat Verhuurder geen overleg voert, waartoe zij volgens de WOHV verplicht is. V.3 De Stichting stelt dat zij niet aanstuurt op overleg in plaats van de Huurdersvereniging, maar dat zij uit is op een vruchtbare samenwerking. Omdat de Stichting wel voldoet aan de eisen van de WOHV, kan indien Verhuurder overleg voert 3

4 met de Stichting en de Huurdersvereniging tezamen, dit overleg wel voldoen aan de WOHV. Het volledige verzoek, het verweer en de nadere reactie van de Stichting, evenals alle bijlagen worden als hier overgenomen en ingevoegd beschouwd. VI Ter zitting De Stichting en Verhuurder verklaarden, zakelijk weergegeven en in chronologische volgende, het volgende: VI.1 De Stichting verklaart dat de Huurdersvereniging niet voldoet aan de WOHV. De Stichting stelt dat zij er niet op uit is dat de Verhuurder enkel met de Stichting overleg voert, maar dat zij toegelaten wil worden tot het overleg en zo een plaats naast de Huurdersvereniging krijgt. VI.2 Verhuurder stelt dat het niet aan de Stichting is om te bepalen dat een derde partij, de Huurdersvereniging, niet aan de eisen van de WOHV voldoet. De Zittingsvoorzitter beaamt dit en geeft aan dat het verzoek van de Stichting geconcentreerd moet worden tot de vraag of Verhuurder mag weigeren de Stichting toe te laten tot het overleg in de zin van de WOHV. Verhuurder meent dat zij correct omgaat met de WOHV en was verbaasd over de aankondiging van een nieuwe huurdersorganisatie, te weten de Stichting. Verhuurder is van mening dat volstaan kan worden met overleg met één huurdersorganisatie op centraal niveau. Dit blijkt ook uit de wetsgeschiedenis van de WOHV. Verhuurder voorziet praktische problemen indien zij met meerdere organisaties moet overleggen. Daarnaast is Verhuurder van mening dat als men kritiek op de Huurdersvereniging heeft, men daar als lid van de Huurdersvereniging moet proberen haar invloed uit te oefenen. Dit is de weg die volgens Verhuurder bewandeld moet worden. VI.3 De Stichting geeft aan dat zij wil opkomen voor de belangen van de huurders en dat zij niet begrijpt waarom Verhuurder haar niet in het overleg wil betrekken. De Stichting geeft aan dat men wel pogingen heeft ondernomen binnen de verenigingstructuur om verandering binnen de Huurdersvereniging te bewerkstelligen, maar dat deze gestrand zijn. Dit werd veroorzaakt doordat de inbreng van leden door het bestuur niet werd uitgevoerd. Daarnaast was het aantal leden op een vergadering vaak lager dan het aantal bestuursleden, waardoor de leden weinig invloed konden uitoefenen. Op de vraag of de bestuursbenoeming zoals deze in de statuten van de Stichting is opgenomen niet botst met de WOHV, geeft de Stichting aan dat de bewonerscommissies een voordracht doen en dat het bestuur vervolgens kiest. Deze getrapte verkiezing komt overeen met de WOHV: het bestuur wordt door en uit huurders gekozen. De Stichting geeft aan dat er sprake is van een geschil aangezien de Stichting het gesprek met Verhuurder opzoekt, maar dat Verhuurder dit weigert. VI.4 Verhuurder geeft aan dat het lastig is mensen te vinden voor bewonersparticipatie. Daarom is gezocht naar een nieuwe vorm van participatie, met als doel meer huurders te binden. Deze nieuwe structuur wordt zo aangekleed dat de WOHV gevolgd wordt. De Huurdersvereniging en de Stichting hebben hierover al overleg gehad. De Huurdersvereniging is op dit moment druk met de omvorming; daarna kan de samenwerking met de Stichting gezocht worden. 4

5 VI.5 De Stichting geeft hierop aan dat de startnotitie voor de nieuwe overlegvorm onder andere vermeldt dat men niet per se volgens de WOHV hoeft te werken. Daarnaast vindt de Stichting het bezwaarlijk dat zij pas mag aanschuiven, als de organisatie definitief vorm heeft gekregen en zij hierop geen invloed meer kan hebben. VI.6 Verhuurder geeft aan dat zij de Huurdersvereniging niet kan voorschrijven met wie en hoe zij moet praten. Verhuurder heeft wel aangegeven met elkaar te praten en dat is ook gebeurd. Verder ziet Verhuurder geen rol voor zich weggelegd in deze. VI.7 De Stichting verklaart geen probleem te zien in het naast elkaar bestaan van twee huurdersorganisaties op corporatieniveau. Zij wil graag op een gezamenlijke uitnodiging ingaan. Zaaknummer VI.8 Hierop geeft Verhuurder aan dat dit nooit het uitgangspunt van de WOHV is geweest. Daarnaast vreest Verhuurder dat overleg met twee huurdersorganisaties zeer inefficiënt zou zijn en tevens voorziet zij problemen als beide organisaties niet op één lijn zitten. VI.9 Verhuurder geeft tot slot aan dat zij op basis van de statuten van de Stichting de indruk heeft dat zij vooral een representatie van bewonerscommissies is. Verhuurder voert altijd overleg met bewonerscommissies en heeft daar de Stichting niet bij nodig. Volgens Verhuurder moet een huurdersorganisatie, zoals de Stichting meent te zijn, rechtstreeks toegankelijk zijn voor huurders en niet alleen via bewonerscommissies. VI.10 De Stichting geeft als slotopmerking dat zij op dit moment financiële moeilijkheden ondervindt doordat zij niet erkend wordt. VII De beoordeling VII.1 De Huurcommissie merkt op dat partijen veel informatie hebben ingebracht om hun standpunten te verduidelijken. De Huurcommissie beperkt zich in de behandeling van het verzoek tot de kernvragen. Gelet op de formele verweren van Verhuurder: VII.2 Allereerst moet antwoord worden gegeven op de vraag of de Stichting kan worden beschouwd als Huurdersorganisatie in de zin van artikel 1, onder f, sub 1 0 tot en met 4 0 WOHV. De stelling van Verhuurder is dat bestuursleden van de Stichting niet rechtstreeks worden gekozen; gelet op de statuten is er sprake van getrapte verkiezingen: bestuursleden worden gekozen op voordracht van bewonerscommissies. Wat dat aangaat overweegt de Huurcommissie het volgende: het bepaalde in artikel 1, onder f, sub 1 0 WOHV, waarin onder andere is gesteld "...gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt...", sluit getrapte verkiezingen niet uit. In maatschappelijk opzicht zou het onredelijk zijn de stelling van Verhuurder op dat punt over te nemen, anders zou immers iedere koepel van huurdersorganisaties worden uitgesloten van een beroep op de WOHV. Een dergelijke benadering heeft geen basis in de WOHV en vindt ook geen steun in de Memorie van Toelichting op die wet. Uit de statuten van de Stichting blijkt dat zij de intentie heeft om te voldoen aan de overige eisen die de WOHV stelt aan een huurdersorganisatie. Conclusie: Gelet op het vorengestelde, concludeert de Huurcommissie dat de Stichting kan worden beschouwd als een Huurdersorganisatie in de zin van artikel 1, onder f, sub 1 0 tot en met 4 0 WOHV. Gelet hierop is de Stichting dan ook ontvankelijk in haar verzoek. 5

6 VII.3 Met betrekking tot het verzoek van de Stichting merkt de Huurcommissie op dat de Huurdersvereniging geen partij is in dit geschil. De Huurcommissie kan dan ook geen oordeel geven over de vraag of de Huurdersvereniging voldoet aan de eisen die de WOHV aan een huurdersorganisatie stelt. Het geschil gaat nu alleen over de vraag of Verhuurder op grond van de WOHV verplicht is de Stichting, naast de Huurdersvereniging, te accepteren als gesprekspartner in het kader van de WOHV. VII.4 Op deze vraag geeft artikel 2 lid 1 WOHV een duidelijk antwoord: Indien met betrekking tot de woongelegenheden of een of meer wooncomplexen van een verhuurder meer huurdersorganisaties zijn opgericht, geldt deze wet voor al deze huurdersorganisaties, tenzij de verhuurder en die huurdersorganisaties gezamenlijk anders afspreken. VII.5 Van een gezamenlijke andere afspraak zoals in dit artikel bedoeld is in dit geschil niet gebleken. VII.6 Nu de Stichting beschouwd moet worden als een Huurdersorganisatie in de zin van de WOHV met betrekking tot de (lees alle) woongelegenheden van Verhuurder en geen anders luidende gezamenlijke afspraken tussen Verhuurder, de Huurdersvereniging en de Stichting zijn gemaakt, kan de Stichting naast de Huurdersvereniging recht doen gelden op alle WOHV-aanspraken. VII.7 Daarbij wijst de Huurcommissie er op dat deze situatie anders is dan hetgeen op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 2 onder a. en b. WOHV kan worden verondersteld. Daar legt de wetgever het primaat bij een ingestelde koepel wanneer naast die koepel een huurdersorganisatie is opgericht met betrekking tot ( slechts ) een of meer wooncomplexen van die verhuurder. In casu is de Stichting echter niet opgericht voor een of meer wooncomplexen van Verhuurder. De Stichting beoogt de belangen van alle huurders van alle woongelegenheden van Verhuurder te behartigen, zoals ook de Huurdersvereniging dat pretendeert (artikel 2 van de statuten van de Stichting). In zo een zelden voorkomende situatie gebiedt redelijke wetsuitleg dat de WOHV voor al die huurdersorganisaties geldt, zoals lid 1 van artikel 2 WOHV onmiskenbaar stelt. De Huurcommissie vindt deze opvatting ook bevestigd in de parlementaire wetsgeschiedenis (onder andere in de Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2006/07, 30856, 6, p ). VII.8 Gelet op het vorenstaande voldoet Verhuurder niet aan het gestelde in artikel 2 lid 1 WOHV. Verhuurder dient de Stichting toe te laten tot het overleg dat plaatsvindt in het kader van de WOHV. 6

7 VIII De beslissing VIII.1 De Huurcommissie is van oordeel dat aan de zijde van Verhuurder sprake is van schending van artikel 2 WOHV. Volgens artikel 8a van de WOHV worden partijen geacht te zijn overeengekomen wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat de uitspraak is verzonden een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht. Deze uitspraak wordt opgenomen in een openbaar register. Deze uitspraak is verzonden zowel aan de Stichting als aan Verhuurder. Den Haag, De Huurcommissie, Mr. E.M. Jacquemijns Zittingsvoorzitter Mr. P.G.A. van der Sanden en F. Agterkamp Zittingsleden Mr. A.N.J. van Dongen Secretaris 7

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen Amsterdam Zuidoost Verzoeker Naam: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid XXXXXXXXXXXXXXXX

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij Naam: Hierna te noemen:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 8 januari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxx Zaaknummer Verzonden op 14 april 2014 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 22 augustus 2016 Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen te XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging XXXX de Huurdersvereniging XXXXX

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXX te Amsterdam Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen complexen XXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen het Complex Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna te noemen:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzonden op Woonruimte Huurwoningen met Stichting XXXX als verhuurder Hierna te noemen: de Complexen Verzoekers

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx WOHV 027 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Appartementencomplex xxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Hierna: Wohv) Zaaknummer WOHV 044 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de Bewonersvereniging

Nadere informatie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzonden op 13 juni

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (hierna: Wohv) Zaaknummer WOHV 043 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: XXXXXXXXXXXXXXX de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Verzoekers Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxx de huurdersverenigingen xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte van Welderenstraat

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jollemanhof 44 1019

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Tweede Spoorstraat 9 A KM 4 9718 PC GRONINGEN

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Aelbrechtskade 108

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Rembrandt van Rijnstraat

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte... Hierna te noemen: complex... Verzoeker Naam: Bewonerscommissie... Hierna te noemen: Bewonerscommissie

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte 73 woningen in de... te... Hierna te noemen:... Verzoeker Naam: Bewonerscommissie... Hierna te noemen: Bewonerscommissie

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte De Maasvallei 69

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Stadhouderslaan

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Egidiusstraat 91

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Reijmerstokkerdorpsstraat

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Bedumerweg 60 KM 1 9716 AD GRONINGEN

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Noorddammerlaan

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Westerbaenstraat

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen Westland

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen Westland uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen Westland Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen: Huurdersvereniging Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Tolstraat 90 1 1073

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting stookkosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Brugweg 103 6882 ME

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gloriantstraat 14

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Oudedijk 60 C 3062

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jollemanhof

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Europaplein 107

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Haagdijk 35 K 4811 TN BREDA Hierna te

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Eisenhoeve 14 C

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Eendrachtpark 29 1402 RK BUSSUM

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 8 maart in de zaak van. (h.o.d.n. Huurdersorganisatie Mooiland i.o.) wonende te Apeldoorn.

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 8 maart in de zaak van. (h.o.d.n. Huurdersorganisatie Mooiland i.o.) wonende te Apeldoorn. Uitspraak Commissie d.d. 8 maart 2013 in de zaak van (h.o.d.n. Huurdersorganisatie Mooiland i.o.) wonende te Apeldoorn tegen Stichting Mooiland, gevestigd te Wageningen Partijen worden hierna aangeduid

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Klaverhof 70 2403

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting servicekosten 2013 en 2014 (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Veemarktstraat

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken 1. toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) art. 4 lid 2 sub a en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) 2. huurverlaging (art.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting stookkosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Poolster 168 3901

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) en Voorschot

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek huurprijs na woningverbetering (artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek huurprijs na woningverbetering (artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek huurprijs na woningverbetering (artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Nassaustraat 24 3451 CR VLEUTEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Verzoek

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Beemsterstraat 546

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen (92) in complex xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Hierna te

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN maart 2014

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN maart 2014 uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Jan Evertsenstraat 531 4 KM LKS 1061 XZ AMSTERDAM Hierna te noemen: de woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Sint Lucasstraat 8 KM 5 9718 LR GRONINGEN

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Buitenwatersloot

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Akerstraat 140 6445

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Welschapsedijk 70 5652 XN EINDHOVEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Herculeshof 31 D

Nadere informatie