Duurzaamheid en samenwerken in Nederland. Inge Angevaare, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid NIBG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid en samenwerken in Nederland. Inge Angevaare, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid NIBG"

Transcriptie

1 Duurzaamheid en samenwerken in Nederland Inge Angevaare, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid NIBG In de titel van deze bijeenkomst staan twee sleutelwoorden waar ik heel blij van word: duurzaamheid en samenwerking. Want dat zijn de pijlers onder de organisatie die ik vertegenwoordig: de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid oftewel NCDD. Omdat niet iedereen van u zal weten wat of wie de NCDD is, zal ik de organisatie even kort inleiden. Dit zijn de organisaties die de NCDD in 2008 hebben opgericht. Zoals u ziet is de hele publieke sector vertegenwoordigd: de wetenschap, overheid/archieven, maar ook de media en het cultureel erfgoed. Al deze organisaties kwamen tot het besef dat het duurzaam toegankelijk houden van digitale gegevens, waaronder natuurlijk audiovisuele bestanden, een dermate grote uitdaging is, dat zij het niet alleen konden en daarom de samenwerking wilden zoeken. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 1

2 Zij formuleerden deze doelstelling, en dat is een ambitieuze. Dat woord infrastructuur behoeft nog wel enige toelichting, want daar heeft ieder zo een eigen beeld bij. Bij de NCDD bedoelen we daarmee het totale pakket aan opslagfaciliteiten, afspraken, standaarden, kennis en financiering dat we nodig hebben om duurzame toegankelijkheid mogelijk te maken. Daarom staat er ook technische én organisatorische infrastructuur. Wie een dermate groot netwerk wil bouwen doet er goed aan eerst te analyseren wat de uitgangspositie is. Dus kwam er een onderzoek. Waar hebben we het over? Hoe groot is het probleem? In welke richting moeten we oplossingen zoeken? Het Ministerie van OCW maakte middelen vrij, dit waren de onderzoekers die het land in gingen, En dit is het rapport dat we afgelopen zomer schreven. Ik ga u straks een aantal conclusies uit dit rapport presenteren, maar eerst wil ik kort iets zeggen over de terminologie die we gebruiken. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 2

3 Dit zijn een paar termen die nogal eens door elkaar worden gebruikt. De term digitale duurzaamheid staat ook in de naam van de NCDD. We bedoelen ermee dat we digitale bestanden voor de lange termijn goedhouden, twintig, vijftig of zelfs 100 jaar. Allengs realiseerden we ons dat duurzaam bewaren niet zo veel zin heeft als het materiaal niet toegankelijk is. Dus verschoof het taalgebruik ook die kant op. In lijn met het Engelse taalgebruik spreken we van conserveren als het om de fysieke drager gaat (de films, de dia s) en van preserveren als het om het behouden van de inhoud gaat. De techniek verandert voortdurend, en daarom zetten we de bits en bytes steeds weer om naar een courante drager. Of we bouwen platforms die in 2099 nog net zo dom kunnen doen als een computer uit 2009 maar daar hoef ik in dit gezelschap denk ik niet uit te weiden. Anders dan bibliotheken en papieren archieven weten hoeders van audiovisuele bestanden niet beter of de dragers moeten altijd weer een keer ververst worden. Want dat is duurzaamheid anno 2009: waar we een stuk perkament moeiteloos 1000 jaar in een kast kunnen laten liggen om het vervolgens volledig te kunnen hergebruiken (met behulp van niet meer dan een leesbril), vraagt digitaal materiaal om zeer actief beheer gedurende de hele levenscyclus, niet alleen in het archief, maar ook bij de producent. Dat Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 3

4 beheer moet plaatsvinden in een technisch geavanceerde omgeving waar veel research en development wordt gedaan om wereldwijde technische ontwikkelingen bij te benen. En dan hebben we ook nog eens te maken met exploderende hoeveelheden. Wat betekent dit alles? Ik begin onderaan. Als we de laatste twee regels bij elkaar optellen kunnen we maar tot één slotsom komen: duurzame toegankelijkheid vraagt om schaalgrootte. Het optuigen en in stand houden van een goede beheersomgeving voor digitale bestanden is kostbaar en is daarmee meestal niet weggelegd voor kleine organisaties. Dat is misschien geen prettige conclusie voor kleine archieven die uit een traditie komen waarin juist het in huis halen van materiaal de beste garanties gaf voor duurzaamheid en authenticiteit, maar het is niet anders. In de back office zullen heel veel organisaties nauw moeten samenwerken met anderen om duurzame toegankelijkheid van hun collecties te realiseren. Ik zeg met nadruk in the back office, want gelukkig stelt de techniek van vandaag de dag ons in staat om aan de voorkant, in de dienstverlening, ieder de eigen identiteit te behouden. Dan de eerste twee kenmerken. Het onderzoek van de NCDD heeft uitgewezen dat juist hier veel mis gaat. Er zijn in Nederland momenteel negen voornamelijk grote organisaties die flinke stappen hebben gezet. Die zijn nu zo ver dat ze de basis van digitale objecten, de rij nullen en éénen oftewel de bitstream, goed in tact kunnen houden. Maar hun capaciteit is beperkt. En ook kunnen ze weinig doen als de producent van de digitale gegevens niet meewerkt. Een producent moet vaak extra werk verzetten om duurzaamheid mogelijk te maken, door een bepaald bestandsformaat te kiezen, maar vooral ook door goede metadata mee te leveren. Onder tijdsdruk schiet dat er snel bij in, omdat duurzaamheid vaak geen prioriteit heeft bij een producent. Zo zal een promovendus de publicatie van zijn proefschrift veel belangrijker vinden dan het achterlaten van mooie datasets voor andere onderzoekers ooit in de toekomst. En ook komt het nog heel vaak voor dat de producenten zich domweg niet bewust zijn van het feit dat ze keuzes maken die later grote gevolgen kunnen hebben. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 4

5 Dit probleem heeft weinig met techniek te maken, het gaat hier om organisatie, om beleid, om onderlinge afspraken binnen informatieketens de verbanden die er in het digitale tijdperk altijd zullen zijn tussen producenten, archieven, en gebruikers van hetzelfde materiaal. Het vijfde kenmerk, de enorme hoeveelheden informatie, lijkt een simpele kwestie van technische schaalgrootte, en zo is er ook lang naar gekeken. Maar inmiddels is duidelijk dat we onszelf geen dienst bewijzen als we alles zomaar opslaan. Natuurlijk wordt opslagcapaciteit steeds goedkoper, maar de hele beheersorganisatie eromheen wordt alleen maar duurder als we voortdurend maar alles opslaan wat langskomt en dat ook nog eens toegankelijk, doorzoekbaar, herbruikbaar proberen te houden. We moeten dus selecteren, en dat is weer een kwestie van organiseren, van goede afspraken tussen alle betrokkenen. En hiermee hebben we het totaalplaatje: we moeten schaalgrootte creëren en we moeten ervoor gaan zorgen dat producenten en archieven binnen de sectoren beter gaan samenwerken. Natuurlijk zijn er ook allerhande dwarsverbanden tussen de sectoren, want overheidsinformatie wordt ook onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en cultureel erfgoed, maar omdat er het meest lijkt mis te gaan in de slag tussen producenten en bewaarplaatsen binnen de sectoren, leggen we daar de eerste beleidsprioriteit en gaan we als NCDD daarmee aan de gang. We onderscheiden als NCDD vier sectoren met duidelijk onderscheiden informatiestromen. Voor de archivarissen onder ons: u ziet dat we de overheidsarchieven en het overig erfgoed apart benoemen, omdat die stromen toch wel heel verschillend zijn. In die sectoren zijn heel veel partijen actief en dit lijstje zal ongetwijfeld niet compleet zijn. In drie van de vier sectoren hebben zich de afgelopen tien, twintig jaar organisaties ontwikkeld tot trendsetter op het gebied van duurzame toegankelijkheid. Dit zijn organisaties met de benodigde schaalgrootte, en ieder met een groot netwerk en veel Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 5

6 kennis op dit gebied. U kent natuurlijk hun namen: de Koninklijke Bibliotheek voor wetenschappelijke publicaties, Data Archiving and Networked Services voor wetenschappelijke onderzoeksdata, het Nationaal Archief voor de overheid, en Beeld en Geluid voor de media. Al deze organisaties hebben een landelijke rol en allemaal hebben ze ook al stappen gezet om de brug te slaan tussen archiverende instellingen en de producenten van digitale gegevens. Het contract tussen de publieke omroepen en Beeld en Geluid is daar een schoolvoorbeeld van. De NCDD wil nu voortbouwen op deze initiatieven en in nauw overleg met het Ministerie van OCW aan de vier landelijke organisaties vragen om heel concreet het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van een infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid binnen hun eigen sector. En die infrastructuur is dan weer het hele pakket dat ik eerder noemde. We hebben het dus niet over één archief, maar over een netwerk van faciliteiten waarin uiteindelijk voor alle digitale bestanden in de publieke sector die we willen bewaren ook duurzaam beheer tot stand komt. Bestaande initiatieven en depots zullen in dit netwerk worden opgenomen, alsook nieuwe faciliteiten die nog ontwikkeld zullen worden op lokaal, regionaal of nationaal niveau. De voortrekkers zullen dus niet zelf de verantwoording nemen voor alle collecties in hun sector. Zij zullen wel het overzicht bewaren, hun netwerk en kennis gebruiken om het een en ander in gang te zetten en ervoor te zorgen dat het af komt. Hoe ze dat precies zullen aanpakken zal van sector tot sector verschillen. We hopen dat die plannen rond 1 april 2010 klaar zullen zijn. De NCDD als organisatie vervult bij dat alles een ondersteunende rol. Hoe die precies ingevuld gaat worden wordt nog besproken, maar het ligt voor de hand dat de NCDD vooral gaat werken aan sectoroverschrijdende zaken: kennisuitwisseling, het bevorderen van bewustzijn. In elk geval zal de NCDD de zaak van duurzame toegankelijkheid blijven bepleiten. Want duurzaamheid is nooit vanzelfsprekend, en raakt altijd weer ondergesneeuwd onder kortetermijnbelangen, de eigen organisatie, de winst van dit jaar, het eigen proefschrift, de volgende verkiezingen, een kredietcrisis, en ga zo maar door. Het zal u overigens niet zijn ontgaan zijn dat het NCDD plaatje tenminste drie onvolkomenheden bevat. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 6

7 Ten eerste missen we een natuurlijke voortrekker voor het cultureel erfgoed. Enerzijds wordt dat veroorzaakt door het feit dat de sector heel divers is, en dat er vele lokale en regionale bestuurslagen bij betrokken zijn. Anderzijds wees ons onderzoek duidelijk uit dat in deze sector de meeste aandacht nog uitgaat naar het fysieke object. Misschien moet voor deze sector een wat ander tijdpad gekozen worden dan voor de sectoren waar digitale informatie nu al core business is. Dan ziet u in het plaatje een nogal ingewikkelde rol voor de 122 archieven in ons land. Uiteraard zitten zij in de lijn overheid/archieven waar het Nationaal Archief als voortrekker optreedt, maar zij verzamelen ook ander cultureel erfgoed dat van burgers komt, of van plaatselijke instellingen, of uit eigen digitaliseringsprojecten. Openbare bibliotheken zitten soms ook in die positie. Waar in het analoge tijdperk de taakverdeling betrekkelijk duidelijk was op basis van het soort materiaal (boek, archiefstuk, film), krijgen archieven en bibliotheken nu te maken met allerhande soorten materiaalstromen. Ook dit is iets waar in de komende tijd nog eens goed naar gekeken moet worden, in overleg met de betrokkenen. Ten slotte staat in het plaatje de categorie internet er een beetje verloren bij. De Koninklijke Bibliotheek is inmiddels begonnen met het regelmatig harvesten van zo n 2500 Nederlandse websites die representatief geacht worden voor de Nederlandse samenleving, maar het zal eenieder in deze zaal duidelijk zijn dat er op het internet enorme hoeveelheden audiovisueel materiaal ontstaan waar we eigenlijk nog geen raad mee weten. Waar in het analoge tijdperk het aantal producenten van materiaal relatief beperkt was, kan nu iedere Nederlander terecht op YouTube en al die andere 2.0 sites. Daar ontstaan hele culturen die zeker interessant zijn voor onze geschiedsschrijving, maar waar de archiverende instellingen momenteel nog niet goed raad mee weten. Het plaatje is dus nog niet ideaal, maar we gaan er wel mee aan de slag. In iedere sector een voortrekker die een plan ontwikkelt voor de eigen sector, op basis van alle conclusies uit ons rapport. Binnenkort zullen we een document waarin deze strategie wordt verwoord publiceren. De sectorplannen volgen dan in april Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 7

8 Tot zover over de inhoud van wat de NCDD gaat bijdragen. Ik wil het nu nog even met u hebben over wat alle partijen in dit plaatje moet verbinden als we duurzame toegankelijkheid tot onze digitale bestanden echt willen realiseren: Samenwerken is niet gemakkelijk, het is vaak hartstikke moeilijk. Tijdens het NCDD onderzoek hebben we heel wat verzuchtingen gehoord over samenwerken. Niet alleen tussen de sectoren, die immers allemaal hun eigen aanpak hebben, maar ook binnen sectoren, en ook over de diensten die de grote instellingen uitrollen voor de kleinere. Ze spreken onze taal niet, werd er gezegd, of: ze komen met bedragen aan waar wij alleen maar van kunnen dromen ; of: Ze hebben zo n totaal andere workflow, daar kunnen wij niets mee. En ja, ook niet alleen maar ook de naam ProArchive is in dit verband gevallen. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 8

9 Hier wringt dus iets, en de vraag moet gesteld worden of de NCDD strategie niet gewoon een voortzetting is van iets dat nog niet helemaal lijkt te werken. Daar wil ik drie dingen over zeggen. In de eerste plaats wil ik pleiten voor wat geduld. Het is allemaal nieuw wat we hier proberen, en het heeft tijd nodig om uit te kristalliseren. Ten tweede: de NCDD neemt natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid niet over. Sterker nog: we rekenen op de creativiteit van alle betrokken organisaties om met goede oplossingen te komen die wij nog niet eens hebben kunnen bedenken. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De NCDD voortrekkers willen alleen een coördinerende en aanvullende rol spelen, daar waar collectiebeherende organisaties het zelf niet af kunnen. Ten derde: Vorig jaar verscheen het rapport Beyond the Silos of the LAMs, ik hoop dat u dat gezien heeft. Daarin worden alle ups en downs beschreven van een aantal pogingen om samen te werken tussen bibliotheken, archieven en musea. Het ging in dit concrete voorbeeld om gebruikersdiensten, maar de onderliggende bewegingen zijn vrij universeel. Aan het eind van hun onderzoek stelden de auteurs een lijst samen met randvoorwaarden voor goede samenwerking. Laten we het NCDD plaatje eens tegen die meetlat houden: Daar staat nogal wat. De auteurs zeggen erbij dat niet aan alle voorwaarden tegelijk hoeft te worden voldaan, maar dat de slagingskansen wel stijgen als aan meer voorwaarden is voldaan. Het NCDD plaatje voldoet aan een aantal randvoorwaarden: je hebt een goed verankerde partij nodig die de kar gaat trekken, met een mandaat van OCW. Geld is en blijft natuurlijk een probleem, maar hopelijk zal OCW nog een keer bij willen springen als we met een goed plan komen. Wat de samenwerking moet opleveren kun je ook definiëren. Voldoende flexibiliteit van beide kanten wordt al wat lastiger, want grote organisaties hebben nu eenmaal een andere cultuur dan kleine organisaties. Helemaal bovenaan (en dat is zeker niet toevallig) staat wel de lastigste randvoorwaarde: onderling vertrouwen. Je hebt veel vertrouwen nodig om goed te kunnen samenwerken. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 9

10 Steeds vaker zullen uw digitale bezittingen niet in uw eigen kelder liggen maar ergens bij iemand op een server staan, in Hilversum of in Tokyo. Technisch maakt dat weinig uit. Maar voor het gevoel maakt het wel degelijk uit. Walters en McDonald namen het onderwerp vertrouwen binnen gedistribueerde netwerken voor duurzame toegang onder de loep tijdens de ipres conferentie van Ik kan u de lezing zeer aanbevelen, want hij drukt ons met de neus op een feit dat vaak onderbelicht blijft: vertrouwen kun je voor een deel rationeel benaderen ik zal bijvoorbeeld geneigd zijn te geloven wat iemand van Beeld en Geluid zegt over audiovisuele bestanden, louter omdat hij een medewerker is van Beeld en Geluid maar voor een ander deel blijft vertrouwen een kwestie van subjectief mensenwerk. Onze oordelen worden bepaald door wie we zelf zijn, onze achtergrond, onze persoonlijke ervaringen. En naarmate we meer risico s lopen bijvoorbeeld als we onze kostbare collecties in bewaring geven zal een gebrek aan vertrouwen een grotere ontregelende rol gaan spelen. Vertrouwen kun je niet zomaar kopen, dat moet je opbouwen, dat zijn processen die tijd vragen en steeds weer inspanningen van alle partijen. Het kan helpen als er certificaten komen voor betrouwbare archieven, maar toch gaat het er uiteindelijk om of ik jou vertrouw met mijn spullen. In het nuchtere Nederland praten we daar niet graag over, we hebben het liever over de inhoud dan over het proces waar we met elkaar in zitten en welke subjectieve factoren ons daarin parten spelen. Dat is jammer, want wat meer aandacht voor het proces kan ons helpen te verduidelijken waar het mis gaat. Partners in echte samenwerkingsverbanden, zo betogen Walters en McDonald, moeten elkaar opbouwend kritisch flink de waarheid kunnen zeggen: waarom werkt het niet? Waar gaat het precies mis? Wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we elkaar tegemoet komen? Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 10

11 Als het aan mij ligt zal de NCDD dat proces blijven ondersteunen, in elk geval met kennis en expertise waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. En met een grote ronde tafel, waar alle organisaties welkom zijn om met elkaar te overleggen over de beste aanpak. Een tafel met koffie en broodjes. En soms, als dat nodig is, met een stevige borrel. Ik dank u voor uw aandacht. Lezing NIBG Inge Angevaare NCDD 11

Digitaal archiveren: beleid en organisatie in een landelijk perspectief

Digitaal archiveren: beleid en organisatie in een landelijk perspectief Digitaal archiveren: beleid en organisatie in een landelijk perspectief Inge Angevaare, coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), 10 december 2009, Seminar Digitaal archiveren, DO Consultancy,

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Born digital: (hoe) bewaar je dat?

Born digital: (hoe) bewaar je dat? Born digital: (hoe) bewaar je dat? Inge Angevaare, coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), 30 november 2009, themadag Museumvereniging, sectie SIMIN en Overleg Kunsthistorische Bibliotheken

Nadere informatie

Toekomst voor ons digitaal geheugen

Toekomst voor ons digitaal geheugen Toekomst voor ons digitaal geheugen De nationale verkenning digitale duurzaamheid Inge Angevaare coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid ICTU Kennislab, 17 juni 2009 Indeling Algemene introductie

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator I2I 12 mei 2009 Wat is de NCDD? Een bottom up samenwerkingsverband van een tiental grote nationale organisaties uit de publieke sector

Nadere informatie

Archieven met het oog op morgen, Regionale werkconferenties georganiseerd door het Ministerie van OCW, 6 en 12 oktober 2010

Archieven met het oog op morgen, Regionale werkconferenties georganiseerd door het Ministerie van OCW, 6 en 12 oktober 2010 Archieven met het oog op morgen, Regionale werkconferenties georganiseerd door het Ministerie van OCW, 6 en 12 oktober 2010 In het komende half uurtje laat ik de archiefwettelijke zaken even voor wat ze

Nadere informatie

HET WETTELIJK DEPOT VAN NUMERIEKE

HET WETTELIJK DEPOT VAN NUMERIEKE HET WETTELIJK DEPOT VAN NUMERIEKE PUBLICATIES Sophie Vandepontseele Operationeel directrice Hedendaagse Verzamelingen Dag van de Bibliothecaris 17 november 2016 Maatschappelijk belang? HET BELGISCHE UITGEVERSERFGOED

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Manifest onze manier van werken

Manifest onze manier van werken 6-11-2008 12:23 Manifest onze manier van werken De gemeente Lelystad ontwikkelt op dit moment de visie op haar toekomstige manier van werken. Hoe het stadhuis er na de renovatie uit komt te zien en ingedeeld

Nadere informatie

Aan de slag met webarchivering

Aan de slag met webarchivering Aan de slag met webarchivering Een checklist voor het starten met webarchivering Deze checklist is door de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid) gemaakt ten behoeve van de workshop aan de slag

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Erfgoedinformatie beter vindbaar maken

Erfgoedinformatie beter vindbaar maken Erfgoedinformatie beter vindbaar maken door het toepassen van Linked Data principes Platform Linked Data Nederland 7 maart 2016 Enno Meijers (enno.meijers@kb.nl, @ennomeijers) 2015: Nationale Strategie

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

DE KENNISVRAAG WAAR LIGT DE BEHOEFTE EN HOE KRIJG JE HIER ZICHT OP. Stuurgroep Kennisnetwerk Archieven

DE KENNISVRAAG WAAR LIGT DE BEHOEFTE EN HOE KRIJG JE HIER ZICHT OP. Stuurgroep Kennisnetwerk Archieven DE KENNISVRAAG WAAR LIGT DE BEHOEFTE EN HOE KRIJG JE HIER ZICHT OP Kennisnetwerk Archieven Visie OCW Archieven: kennisfunctie Belegd bij Nationaal Archief Vormgeving: kennisfunctie: voor en door de sector;

Nadere informatie

Thema 1: Internationale data-infrastructuur

Thema 1: Internationale data-infrastructuur Thema 1: Internationale data-infrastructuur Belangrijkste knelpunten (gebaseerd op Visietekst) bij het inrichten van een e-depot als knooppunt in een internationaal infrastructuurnetwerk: 1. Is het nodig

Nadere informatie

toekomst voor ons digitaal geheugen (2)

toekomst voor ons digitaal geheugen (2) toekomst voor ons digitaal geheugen (2) strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid colofon Deze publicatie is beschik- tekst en foto s De volledige tekst

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Hoe en waarom preserveren? Een inleiding in digitale duurzaamheid Planetsdag 14 december 2009

Hoe en waarom preserveren? Een inleiding in digitale duurzaamheid Planetsdag 14 december 2009 Hoe en waarom preserveren? Een inleiding in digitale duurzaamheid Planetsdag 14 december 2009 Ross King (Planets, dia s) en Inge Angevaare (NCDD, tekst, bewerking en presentatie) Na het welkomstwoord van

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Gaby Wijers Conferentie Digitalisering Cultureel Erfgoed 16.5.2017 Nationale kennisinstituut voor digitale kunst Ondersteunende instelling: conservering, distributie

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

BIG DATA: OPSLAG IN DE CLOUD

BIG DATA: OPSLAG IN DE CLOUD BIG DATA & ANALYTICS BIG DATA: OPSLAG IN DE CLOUD FLEXIBEL EN SCHAALBAAR BEHEER VAN ENORME HOEVEELHEDEN INFORMATIE IN GROTE ORGANISATIES EFFICIËNT EN SCHAALBAAR OMGAAN MET INFORMATIE-EXPLOSIE De hoeveelheid

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Van Ark, symposium over inclusief ondernemen ( Iedereen doet mee ), Asito, Den Haag, 28 mei 2018

Toespraak staatssecretaris Van Ark, symposium over inclusief ondernemen ( Iedereen doet mee ), Asito, Den Haag, 28 mei 2018 Toespraak staatssecretaris Van Ark, symposium over inclusief ondernemen ( Iedereen doet mee ), Asito, Den Haag, 28 mei 2018 Dames en Heren. Ik ben ontzettend blij met dit symposium over inclusief ondernemen,

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten,

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten, Donderdag 25 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering Erfgoedbank vier regio s Op de digitale trein Dames en heren, Geachte burgemeesters,

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Toekomstperspectief Informatie- en archiefbeheer

Toekomstperspectief Informatie- en archiefbeheer Toekomstperspectief Informatie- en archiefbeheer Digitaal informatie- en archiefbeheer Duurzame toegankelijkheid Archivering by design Jan Koers Toekomstperspectief informatie- en archiefbeheer 1. 2. 3.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

Schoenmaker blijf bij je leest!

Schoenmaker blijf bij je leest! Cultureel ondernemerschap in Nederlandse musea Schoenmaker blijf bij je leest! Door Wouter Hijnberg en Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support Nederland heeft de grootste museumdichtheid ter wereld.

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Onderzoek naar het register van verwerkingen EEN ONDERZOEK NAAR HET REGISTER VAN VERWERKINGEN BIJ GEMEENTEN EN PROVINCIES

Onderzoek naar het register van verwerkingen EEN ONDERZOEK NAAR HET REGISTER VAN VERWERKINGEN BIJ GEMEENTEN EN PROVINCIES Onderzoek naar het register van verwerkingen EEN ONDERZOEK NAAR HET REGISTER VAN VERWERKINGEN BIJ GEMEENTEN EN PROVINCIES Maarten Visser OPEN STATE FOUNDATION JUNI 2019 Achtergrond De Algemene Verordening

Nadere informatie

Wie ben ik? Luud de Brouwer. Sinds 1989 werkzaam bij het archief in Tilburg

Wie ben ik? Luud de Brouwer. Sinds 1989 werkzaam bij het archief in Tilburg Wie ben ik? Luud de Brouwer Sinds 1989 werkzaam bij het archief in Tilburg Vanaf 1996 lid van het schrijversteam van Heemcentrum 't Schoor in Udenhout Sinds 1997 bezig met websites en (online) dienstverlening

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het zelf op orde brengen van uw digitale archief, en/of ten behoeve van een adviesgesprek over uw digitale archiefbeheer

Vragenlijst ten behoeve van het zelf op orde brengen van uw digitale archief, en/of ten behoeve van een adviesgesprek over uw digitale archiefbeheer Vragenlijst ten behoeve van het zelf op orde brengen van uw digitale archief, en/of ten behoeve van een adviesgesprek over uw digitale archiefbeheer TOELICHTING: Deze vragenlijst is bedoeld voor (kleinere)

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Data-notitie DANS versie

Data-notitie DANS versie Data-notitie DANS versie 2.0 10-2-2017 Over DANS DANS Data Archiving and Networked Services, is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in 60 jaar tv geüpload; u mag er niet in - NRC Handelsblad van... http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/23/60-jaar-tv-... (//www.nrc.nl (http://www.nrc.nl/) Profiel Zoeken Menu 60 jaar tv geüpload;

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

THEORIE I TECHNOLOGIE I DUURZAAMHEID. [chapeau] Musea en digitale duurzaamheid [kop] Digitaalduurzaam? Esther Boeles

THEORIE I TECHNOLOGIE I DUURZAAMHEID. [chapeau] Musea en digitale duurzaamheid [kop] Digitaalduurzaam? Esther Boeles THEORIE I TECHNOLOGIE I DUURZAAMHEID [chapeau] Musea en digitale duurzaamheid [kop] Digitaalduurzaam? Esther Boeles De digitale revolutie leverde een enorme vloed aan data op. Ook musea sloegen aan het

Nadere informatie

Efeziërs 4 en NGB 27 Leerpreek: Wat is de kerk?

Efeziërs 4 en NGB 27 Leerpreek: Wat is de kerk? Efeziërs 4 en NGB 27 Leerpreek: Wat is de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Lease versus koop: wat zijn de overwegingen? Niet elke klant wil of kan zijn laptops, smartphones en servers kopen

Lease versus koop: wat zijn de overwegingen? Niet elke klant wil of kan zijn laptops, smartphones en servers kopen koop: wat zijn de Niet elke klant wil of kan zijn laptops, smartphones en servers kopen koop: wat zijn de Niet elke klant wil of kan zijn laptops, smartphones en servers kopen 2 Lease geeft klanten die

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Projectplan Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 2-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave Gegevens... 3

Nadere informatie

Ik ben een Man van de Cijfers

Ik ben een Man van de Cijfers De Reis van de Actuaris Ik ben een Man van de Cijfers Cijfers zijn belangrijk maar niet op de manier die jij wellicht verwacht. Is het mogelijk dat we te veel nadruk plaatsen op het belang van cijfers

Nadere informatie

Aangenaam kennis te maken.

Aangenaam kennis te maken. Aangenaam kennis te maken. Maar bovenal, geloven wij dat persoonlijke aandacht altijd het verschil maakt. Welcome to Spring Willkommen bei Spring Bienvenue chez Spring Welkom bij Spring Benvenuti in Spring

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Het belang van regionaal erfgoed

Het belang van regionaal erfgoed Het belang van regionaal erfgoed Slotmanifestatie Landschapscanon Het Groene Woud Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld Oirschot, 15 juni 2015 Inhoud Wat is erfgoed ook al weer? Culturele duurzaamheid Soorten

Nadere informatie

Puberbreinen, digitale demen0e en digital dark ages

Puberbreinen, digitale demen0e en digital dark ages Puberbreinen, digitale demen0e en digital dark ages Digitaal Erfgoed Houdbaar Marcel Ras Programmamanager Na0onale Coali0e Digitale Duurzaamheid Niet eens zó lang geleden. 1 juli 2016 Nationale Coalitie

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken Hoofdstuk 18: Een presentatie maken 18.0 Inleiding De focus van een PowerPoint presentatie valt meestal op één dia. Dit betekend dat een PowerPoint presentatie een goed middel is om concepten via punten

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! v 1 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen

Nadere informatie

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Videomateriaal toegankelijk voor iedereen Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Opbouw presentatie + Rol van Expertisecentrum handicap + studie + Waarom toegankelijkheid? + Verschillende aspecten van de huidige

Nadere informatie

Versie deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 september 2018 vanaf de opening van deze website

Versie deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 september 2018 vanaf de opening van deze website Privacybeleid van RMV Tactiles Versie 1.1 - deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 september 2018 vanaf de opening van deze website RMV Tactiles (inclusief de webadressen www.rmvtactiles.nl en

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA DUIVEN 2018 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te

Nadere informatie

Het haalt je volledig weg bij je intuïtie: de enige plek waaruit je gaat weten wat de juiste relatie is voor JOU.

Het haalt je volledig weg bij je intuïtie: de enige plek waaruit je gaat weten wat de juiste relatie is voor JOU. Vandaag ga je beginnen met een negativiteitsdetox, voor de rest van de tijd dat je met deze modules bezig bent. Door social media en tijdschriften en de gewone media krijg je mega veel beelden van hoe

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Lancering van de DERA

Lancering van de DERA Lancering van de DERA 1 Doelstelling Vergroten maatschappelijke waarde van de collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen ; Door betere (digitale) toegankelijkheid Gerealiseerd

Nadere informatie

Hoe houden we oude bestanden toegankelijk?

Hoe houden we oude bestanden toegankelijk? Hoe houden we oude bestanden toegankelijk? Deze tekst verscheen in Kijkmagazine 17 mei 2014 Wie denkt dat bestanden op een harde schijf voor altijd bewaard blijven, komt bedrogen uit. Omvallende bitjes

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij films Films en auteursrecht De bioscoopfilm is net afgelopen en je blijft nog even zitten om de aftiteling van de film te bekijken. Dat duurt lang zeg. Zoveel namen. Hebben al

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Waarom is een nieuw tijdschrift nodig?

Waarom is een nieuw tijdschrift nodig? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. De gegevens naar buiten brengen - een nieuw online wetenschappelijk

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie

EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie Media en gegevens Convergentie van media en inhoud Vragenlijst over de uitvoering van de aanbeveling 1 van het Europees

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Zo behoor je tot de retailers van de toekomst :10

Zo behoor je tot de retailers van de toekomst :10 Zo behoor je tot de retailers van de toekomst 21-12-2017 14:10 Door John Terra Research director retail bij Q&A Retail rules. Dat is afgelopen jaar samengevat. Ik zeg dat niet alleen om het omvangrijke

Nadere informatie

VERHALEN VERTELLEN EN VRAGEN STELLEN, TAMAR KOPMELS. In mijn onderzoek heb ik de kerstviering van een katholieke basisschool

VERHALEN VERTELLEN EN VRAGEN STELLEN, TAMAR KOPMELS. In mijn onderzoek heb ik de kerstviering van een katholieke basisschool PITCH BIJ HOOFDSTUK 2 VERHALEN VERTELLEN EN VRAGEN STELLEN, TAMAR KOPMELS 2 In mijn onderzoek heb ik de kerstviering van een katholieke basisschool bestudeerd. Ik heb een opname gemaakt van deze viering.

Nadere informatie

Op basis van vertrouwen

Op basis van vertrouwen Op basis van vertrouwen Over Bisnez Wie zijn we, wat is belangrijk voor ons, waar staan we voor en wat is onze merkbelofte? Je leest het allemaal in dit merkboekje. Het is er voor jou als je een rol speelt

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Een onderzoek naar het social media gebruik onder het Vechtenomstrekenpanel Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy drs. Neil van der Veer drs. Loes

Nadere informatie

Duurzame deeleconomie: de rol van de stad volgens Martijn Arets

Duurzame deeleconomie: de rol van de stad volgens Martijn Arets Duurzame deeleconomie: de rol van de stad volgens Martijn Arets Page 1 of 5 Een inleiding op de workshop delende stad Eerder al vroegen we ons af: Kan Antwerpen een duurzame deeleconomie worden? [1] Om

Nadere informatie

Digital Dark Age. KNVI Jaarcongres 2015 12 november Marcel Ras, Programmamanager Na6onale Coali6e Digitale Duurzaamheid

Digital Dark Age. KNVI Jaarcongres 2015 12 november Marcel Ras, Programmamanager Na6onale Coali6e Digitale Duurzaamheid Digital Dark Age KNVI Jaarcongres 2015 12 november Marcel Ras, Programmamanager Na6onale Coali6e Digitale Duurzaamheid Mijn digitale zolder 3 De Digital Dark Age volgens Vint Cerf The forgo?en century

Nadere informatie